Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
ชมพู9
ชมพู9
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a E book math (20)

E book math

 1. 1. หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสายสมร จันทร์แสง
 2. 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-book ) เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป . ๒ เรื่องนี้ จัดทำโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับ การเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียน มีความสนใจเนื้อหาและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ( e-book ) เรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ผู้ต่อผู้เรียน สำหรับนำไปใช้ ในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอขอบคุณ นายมานิตย์ คุ้มภัยเพื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดหนองเต่า ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำมา ณ โอกาสนี้ นางสายสมร จันทร์แสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองเต่า คำนำ
 3. 3. สารบัญ การบวกและการคูณ การคูณจำนวนที่มี 1 หลัก กับจำนวนที่มี 1 หลัก การสลับที่การคูณ การคูณจำนวน ที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลักไม่มีการทด การคูณจำนวนที่ มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลัก ที่มีการทด โจทย์ปัญหา
 4. 4. การบวก จำนวนที่เท่ากันหลาย ๆ จำนวน สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณจำนวนสองจำนวนได้ โดยที่ จำนวนแรก หมายถึง จำนวนกลุ่ม จำนวนที่สอง หมายถึง จำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่ม การบวกและการคูณ
 5. 5. การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 1 หลัก การหาผลคูณ อาศัยการบวก หรือการตั้งคูณ ( สูตรคูณ ) ตัวอย่าง 1. 5 x 4 วิธีทำ 5 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 x หรือ 5 4 20
 6. 6. การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 1 หลัก ตัวอย่าง 2. 3 x 7 วิธีทำ 3 x 7 = 7 + 7 + 7 = 21 x หรือ 7 3 21
 7. 7. การสลับที่การคูณ การคูณจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อสลับที่ตัวตั้งและตัวคูณผลคูณยังคงเท่าเดิม
 8. 8. การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลักไม่มีการทด หลักการ 1. คูณทีละหลัก โดยเริ่มที่หลักหน่วย ก่อน แล้วไปคูณกับหลักสิบ 2. วางผลคูณให้ตรงหลัก
 9. 9. การคูณจำนวนที่ มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลักที่มีการทด หลักการ 1. คูณทีละหลัก โดยเริ่มทีหลักหน่วย ก่อน แล้วไปคูณกับหลักสิบ ถ้าผลคูณที่ได้ มากกว่า 9 ให้ทดไปที่หลักสิบ 2. วางผลคูณให้ตรงหลักและอย่าลืมนำที่ทดมารวมกับผลคูณที่ได้
 10. 10. โจทย์ปัญหาการคูณ การวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา 1. อ่านโจทย์อย่างน้อย 2 ครั้ง แล้ววิเคราะห์ว่า - โจทย์กำหนดอะไรมาบ้าง - โจทย์ให้หาอะไร - ใช้วิธีการใด
 11. 11. การวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา 2. คิดหาคำตอบโดยแสดงวิธีทำ 3. ตรวจคำตอบ
 12. 12. ตัวอย่างการการบวกและการคูณ <ul><li>7 + 7 + 7 +7 + 7 = 5 × 7 </li></ul><ul><li> = 35 </li></ul><ul><li>2. 4 + 4 + 4 + 4 +4 + 4 + 4 = 7 x 4 </li></ul><ul><li> = 28 </li></ul>
 13. 13. ตัวอย่างการการบวกและการคูณ 3. 6 × 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 6 = 54 4. 4 x 2 = 2 + 2 +2 + 2 = 8
 14. 14. 1. ให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปการคูณ <ul><li>1. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =………………………….. </li></ul><ul><li>2. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 =……………………. </li></ul><ul><li>9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 =………………………. </li></ul><ul><li>5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =………………….. </li></ul><ul><li>5. 3 + 3 + 3 =…………………………………….. </li></ul>แบบฝึกหัดที่ 1 การบวกและการคูณ
 15. 15. แบบฝึกหัดที่ 1 การบวกและการคูณ 2. ให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปการบวก <ul><li>1. 3 x 4 =……………………………...……….. </li></ul><ul><li>2. 5 x 8 =………………………………………. </li></ul><ul><li>2 x 9 =………………………………………. </li></ul><ul><li>4 x 7 =………………………………………. </li></ul><ul><li>5. 8 x 5 =…………………………...………….. </li></ul>
 16. 16. ตัวอย่าง การสลับที่การคูณ <ul><li>5 x 3 = 15 </li></ul><ul><li>3 x 5 = 15 </li></ul><ul><li>นั่นคือ 5 x 3 = 15 = 3 x 5 </li></ul><ul><li>7 x 8 = 56 </li></ul><ul><li>8 x 7 = 56 </li></ul><ul><li>นั่นคือ 7 x 8 = 56 = 8 x 7 </li></ul>
 17. 17. <ul><li>4 x 9 = 36 </li></ul><ul><li>9 x 4 = 36 </li></ul><ul><li>นั่นคือ 4 x 9 = 36 = 9 x 4 </li></ul><ul><li>7 x 6 = 42 </li></ul><ul><li>6 x 7 = 42 </li></ul><ul><li>นั่นคือ 7 x 6 = 42 = 6 x 7 </li></ul>
 18. 18. แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้อง 1. 5 x 4 = …… X 5 2. 8 x 6 = …… X 8 3. … X 7 = 7 x 9 4. ….. X 4 = ….. x 3 5. 0 x ….. = 8 x …..
 19. 19. <ul><li>4 x 3 </li></ul><ul><li>4 x 3 = 3 + 3 + 3 + 3 </li></ul><ul><li> = 12 </li></ul><ul><li>3 x 9 </li></ul><ul><li>3 x 9 = 9 + 9 + 9 </li></ul><ul><li> = 27 </li></ul>ตัวอย่าง การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 1 หลัก
 20. 20. 3. 8 6 48 5. 4 7 28 x x 4. 6 9 54 x ตัวอย่าง การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 1 หลัก
 21. 21. แบบฝึกหัดที่ 2 การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 1 หลัก ให้นักเรียนหา ผ ลคูณของจำนวนต่อไปนี้ <ul><li>8 x 9 2. 7 x 4 </li></ul><ul><li>6 x 6 4. 5 x 3 </li></ul><ul><li>5. 1 x 8 6. 0 x 9 </li></ul>
 22. 22. ตัวอย่าง การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลัก ไม่มีการทด <ul><li>15 x 4 </li></ul><ul><li>วิธีทำ 1 5 </li></ul><ul><li> 4 </li></ul><ul><li> 6 0 </li></ul><ul><li> </li></ul>x 2. 24 x 3 วิธีทำ 2 3 3 6 9 x 3. 31 x 5 วิธีทำ 2 1 4 8 4 x
 23. 23. แบบฝึกหัดที่ 3 การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลัก ไม่มีการทด ให้นักเรียนหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ 1. 1 2 4 …… x 2. 3 9 1 …… x 3. 5 3 3 …… x
 24. 24. 4. 7 3 2 …… x 5. 4 1 7 …… x 6. 8 0 9 …… x
 25. 25. 1 1. 1 2 x 6 7 2 2 2. 7 5 x 4 3 0 0 4 3. 8 9 x 5 4 4 5 ตัวอย่าง การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลัก มีการทด
 26. 26. การคูณจำนวนที่มี 1 หลักกับจำนวนที่มี 2 หลัก มีการทด แบบฝึกหัดที่ 4 <ul><li>ให้นักเรียนหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>15 x 5 2. 38 x 9 </li></ul><ul><li>43 x 6 4. 87 x 2 </li></ul><ul><li>60 x 1 6. 72 x 4 </li></ul><ul><li>7. 59 x 3 8. 37 x 7 </li></ul>
 27. 27. <ul><li>มะม่วง 6 ถุง ถุงละ 9 ผล มีมะม่วงทั้งหมดกี่ถุง </li></ul><ul><li>โจทย์กำหนด มะม่วง 6 ถุง </li></ul><ul><li>ถุงละ 9 ผล </li></ul><ul><li>โจทย์ให้หา มีมะม่วงทั้งหมดกี่ถุง </li></ul><ul><li>ประโยคสัญลักษณ์ 6 x 9 = </li></ul><ul><li>ตอบ ๕๔ ผล </li></ul>ตัวอย่าง โจทย์ปัญหาการคูณ
 28. 28. 2. สมุดห่อละ 12 เล่ม ซื้อมา 7 ห่อ จะได้สมุดกี่เล่ม โจทย์กำหนด สมุดห่อละ 12 เล่ม ซื้อมา 7 ห่อ โจทย์ให้หา จะได้สมุดกี่เล่ม ประโยคสัญลักษณ์ 12 x 7 = ตอบ ๘๔ เล่ม ตัวอย่าง โจทย์ปัญหาการคูณ
 29. 29. แบบฝึกหัดที่ 5 โจทย์ปัญหาการคูณ ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ 1. แมงมุมตัวหนึ่งมี 8 ขา แมงมุม 13 ตัว จะมีทั้งหมดกี่ขา 2. แม่ซื้อส้ม 3 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 35 บาท แม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร 3. เชือกเส้นหนึ่งยาว 32 เมตร เชือก 4 เส้น จะยาวทั้งหมดเท่าไร 4. น้ำมันราคาลิตรละ 25 บาท ฉันเติมน้ำมัน 5 ลิตร จะต้องจ่าเงินกี่บาท 5. ข้อสอบมี 7 ข้อ มีคะแนนข้อละ 15 คะแนน ถ้าถูกหมดทุกข้อจะได้กี่คะแนน
 30. 30. เฉลยแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ 1 1. 5 x 2 2. 6 x 8 3. 5 x 9 4. 7 x 5 5. 3 x 3 แบบฝึกหัดที่ 2 1. 72 2. 36 3. 8 4. 28 5. 15 6. 0
 31. 31. เฉลยแบบฝึกหัด <ul><li>แบบฝึกหัด ที่ 3 </li></ul><ul><li>1. 48 </li></ul><ul><li>2. 39 </li></ul><ul><li>3. 159 </li></ul><ul><li>4. 146 </li></ul><ul><li>720 </li></ul><ul><li>6. 287 </li></ul>แบบฝึกหัดที่ 4 1. 75 2. 258 3. 60 4. 177 5. 342 6. 174 7. 288 8. 259 แบบฝึกหัดที่ 5 1. 104 2. 105 3. 128 4. 125 5. 105
 32. 32. ผู้จัดทำ นางสายสมร จันทร์แสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
 33. 33. สวัสดี...ค่ะ

×