Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
แผนภูม ิโ ครงสร้า งอัต รากำา ลัง งานหอพัก กองกิจ การ                 นิส ิต (กำา แพงแสน)         ...
หัว หน้า งานหอพัก
นายอรัญ เภาด้ว ง     น.ส.ณิต ิก าร์ อิน ทร์ศ ิร ิหัว หน้า หน่ว ยบริก ารหอพัก ชายหน้า หน่ว ยบริก ารหอพัก หญ      ...
นายณัฐ นัน ท์ ทุม มานนท์                 นายมานิต ลาเกลี้ย งหัว หน้า หน่ว ยซ่อ มบำา รุง          ...
น.ส.ปุณ ยวีร ์ โพธิ์ศ รีหัว หน้า หน่ว ยธุร การหอพัก
น.ส.วรรณวิไ ล กุล ประเสริฐ      นายสนอง พึ่ง นุส นธิ์   ผู้ป ฏิบ ัต ิง านบริห าร       ช่า งเทคนิคด้า นทะเบีย...
(ว่า ง)ผู้ป ฏิบ ัต ิง านบริห าร   ด้า นธุร การ
น.ส.สิร ิพ ร ยืน ยง    น.ส.จุฑ ารัต น์ ประกอบแสง ผู้ป ฏิบ ัต ิง านบริห าร   ผู้ป ฏิบ ัต ิง านบริก ารประจำา หอพัก เงิ...
อาจารย์ท ี่ป รึก ษาประจำา ตึก พัก ที่          1       อาจารย์
จารย์ท ป รึก ษาหอพัก    ี่ ประจำา ตึก พัก ที่ 3ไม่ม อ าจารย์ท ี่ป รึก ษา)   ี
อาจารย์ท ป รึก ษาหอพ     ี่ ประจำา ตึก พัก ที่ 6
จารย์ท ป รึก ษาหอพัก      ี่ประจำา ตึก พัก ที่ 13 ัง ไม่ม ี อ.ที่ป รึก ษา)
จารย์ท ป รึก ษาหอพัก     ี่ ะจำา ตึก พัก ที่ 17-18ารย์ณ ต ิก าร์ อิน ทร์ศ ิร ิ    ิ        อาจารย์ท ป รึก ษา...
จารย์ท ป รึก ษาหอพัก     ี่ระจำา ตึก พัก ที่ 21-22       อ .ปุณ ยวีร ์ โพธิ์ศญา สืบ เรือ            ...
ตารางอยู่เ วรอาจารย์ท ี่  ปรึก ษาหอพัก นิส ิต ชาย วัน   จิร พงศ์           ภาวัช              ...
ตารางอยู่เ วรอาจารย์ท ี่    ปรึก ษาหอพัก นิส ิต ชาย วัน                     วัน ศุก ร์พฤหัส บดี ...
—´—»¯ ´¥q ¥«  ³—­—   ´¥¯ m ´—¤· ¸ ´­¯ — ¶ ¶     ¤© ——     Â¥  —        Ê    ¬           ...
ปรัช ญา หอพัก ก้า วไกล ใส่ใ จพัฒ นา    รัก ษาสิ่ง แวดล้อ มพร้อ มคุณ ภาพชีวศ น์ ให้น ิส ิต อยู่       วิส ัย ทั ิ...
วัตถุประสงค์1. เพือให้การบริการด้านทีพกแก่นิสตให้   ่          ่ ั  ิ  มีความสะอาด สะดวก  ปลอดภัยและมีสวัส...
หน้า ที่ง านหอพัก• รับ สมัค รนิส ิต และพิจ ารณาการจัด นิส ิต เข้า อยู่ หอพัก• จัด ทีพ ก ให้ก บ นิส ต ฝึก งานและหน่ว ยงานร...
สรุป จำา นวนหอพัก• หอพัก ชุด เดิม มีท ั้ง สิน 24 อาคาร จำา นวน               ้ 1094 ห้อ ง   - รับ นิส ต ...
งานหอพัก แบ่ง หน่ว ยงานออกเป็น       ดัง นี้•  หน่ว ยธุร การหอพัก   - ด้า นประสานงานหอพัก   - ด้า นการเงิน และพ...
ด้านการให้บริการเข้าพักและชำาระค่าธรร  ด้านธุรการหอพักนิสต            ิ  ด้านทะเบียนราษฎร์นสต      ...
•นิสิตที่ได้รับอนุญาตเข้าพักใน  หอพักต้องรายงานตัวและเบิก ก การรายงานตัวเข้าอยู่หอพั ทรัพย์สินกับแม่บ้านภายใน 15 วัน  น...
ตัว อย่า งใบตรวจ สอบทรัพ ย์ส น     ิ ในห้อ ง  พักก่อ นเข้า
กำา หนดเสีย ค่า ปรับ วัน ละ 50 บาท) ถ้าพักค่า ธรรมเนีย มหอพัก งร่ว ม  ไม่ค รบเต็ม ห้อ งนิส ต ในห้อ งต้อ         ...
- เดือ นละ 4,500 บาท พัก ห้อ งละ 2 คน   ค่า ธรรมเนีย มหอพักต้อ งมัด จำา ล่ว งหน้า 3เดือ น- ชำา ระค่า หอพัก ล่า ช้า เสีย ...
บริก ารและสวัส ดิก ารของ    หอพัก นิส ิต   บริก ารภายนอก     ห้อ งพัก
พนัก งานบริษ ัททำา ความสะอาด  ทุก หอพัก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอ   หอพักชายและหญิง    ตลอด 24 ชม.
ห้องอ่านหนังสือในหอพ
ห้องนันทนาการดูโทรทัศน์,อ่านหนังสือพ   นิตยสารต่างๆและบริการอินเตอร์เน็ตไร
อาคารบริก ารสอนภาษาต่า งประเทศ และติว หนัง สือ ใน หอพัก นิส ต ิ
บริก ารเครื่อ งซัก ผ้า อัต โ    หยอดเหรีย ญ ตึก 4,10,17,19,22,2
บริการโทรศัพท์สาธารณใช้การ์ดและหยอดเหรีย
ตู้บริการเงินด่วน     (ATM.)ที่อาคารกองกิจการนิส    (กำาแพงแสน) และบริเวณโรงอาหาร
บริการเครืองทำานำ้าร้อนและเย็น      ่พร้อมเครืองกรองนำ้าทุกหอพัก     ่
ริการตูเครืองดื่มอัตโนมัติหยอดเหร    ้ ่
สหกรณ์รานค้าบริเวณห    ้ เปิด 8.00 – 23.00
ร้านซัก อบ รีด บริเวณหอพัก
ร้านจำาหน่ายหนังสือและเช่าหนังสือบริเวณหอพัก
โรงอาหารบริเวณหอพัก
ยาสามัญประจำาบ้านเบิกได้ทหัวหน้าตึก    ี่
บริก ารภายในห้อ งพ  มีเ ตีย งนอนพร้อ ม      ทีน อน       ่   ตูเ สื้อ ผ้า โต๊ะ    ้   นิส ตา อี้เงจ...
หอพักประเภทห้องปรับ   อากาศ (เงินกู้ชุดที่ 1)ทรทัศ น์, ตู้เ ย็น , เครื่อ งทำา นำ้า อุ่น
เช่นไฟฟ้าดับ ประปาแตกการแจ้ง ซ่อ มบำยตัน ในหอพัง  ท่อระบายนำ้าเสี          า รุง กุญแจห้อ ก ไขไม่ได้ ฯลฯ • ในเวล...
การแจ้งซ่อม  บำารุงในหอพักแจ้งที่ หน่วยซ่อมบำารุงอาคารและสถานที่
การยืม กุญ แจสำา รอ           ยืมที่ อาคารกองกิจการนิสิต         ครั้งละ 1 วัน หากไม่คืนตามกำา    ...
บริเอ ห้า มของหอพัก ตามระเบีย บ ข้ วณหอพัก 36.ห้า มลัก ทรัพ ย์ข องผู้อ ื่น          หอพัก 37.ห้า มนำา อาวุธ หรื...
ครอง ซึ่ง สุร ายาเสพติด ให้โ ทษและของห้า มของหอพัก ในหอพัก ย บข้อ   มึน เมาทุก ชนิด ตามระเบี 42.ห้า มบุค คลที่ม ิไ ด้อ...
ข้อ ห้า มถอดถอนดัดก ตามระเบีย บ47.ห้ า มของหอพั แปลงโยกย้า ย หรือ ต่อ เติม อุหอพัก ก ชนิด ที่เ ป็น         ป กรณ...
ภาคการศึก ษาเว้น แต่ก รณีท ี่ง านข้อ ห้า มของหอพัท่า นั้นหอพัก ได้จ ัด ไว้ใ ห้เ  ก ตามระเบีย บ         หอพัก  5...
ระเบีย บข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย ว่า ด้ว ยบัต ิใ นระหว่า งอยู่ห อพัก ตามระเบีย บ   หอพัก นิส ต     ิ     58....
62.การซัก ตาก และรีด เสือ ผ้า ให้ก ระทำา ในที่                 ้    ที่ง านหอพัก กำา หนดไว้ปฏิบ ัต ิใ ...
ข้อ 67. นิส ต ที่ฝ า ฝืน ระเบีย บนี้ ให้ล งโทษ       ิ   ่ตามควรแก่ก รณีแ ห่ง ความผิด ย บหอพัก บทลงโทษ ตามระเบี ...
และกองบริก ารการศึก ษาทราบ หากมีบทลงโทษ ตามระเบีย บหอพัก ประวัต ิก ระทำา ผิด มาแล้ว ให้   ลงโทษสถานหนัก และในกรณีท ี่ก ร...
23.00 น.ออกได้ห ลัง 05.00 น. หากมี  การปิด - เปิด หอพักความจำา เป็น สามารถทำา เรื่อ งขออนุญ าต เข้า หอเกิน เวลาที่ก ำา ห...
หลัก เกณฑ์ก ารลงโทษนิส ิต ที่ฝ ่า ฝืน ประกา ง การกำา หนดเวลาเข้า – ออกหอพัก นิส ิต ห   •ครั้ง ที่ 2 ให้ต ก เตือ นด้ว ยวา...
หลัก เกณฑ์ก ารลงโทษนิส ิต ที่ฝ ่า ฝืน ประกา ง การกำา หนดเวลาเข้า – ออกหอพัก นิส ต  ิ  • การลงโทษ ทุก ครั้ง แจ้ง ให้ค ณ...
โครงการพีน้องคล้องสัมพันธ์      ่ โครงการบ้านเราน่าอยู่ โครงการพัฒนาหอพัก โครงการศึกษาดูงานหอพักในสถาบัน อุดมศึกษ...
โครงการพีน ้อ งคล้อ ง      ่สัม พัน ธ์
โครงการพัฒนาหอพัก
การจัดพิธทำาบุญเลี้ยงพระในหอพัก     ี
การเรีย นโดยไม่ค ิด ย่อ มไร้     ประโยชน์แต่ก ารคิด โดยไม่เ รีย นนั้น   ความทุก ข์กว่า   อัน ตรายยิ่ง      ...
หาเรื่อ งชีว ิต ความเป็น อยู่ใยคุณ ได้ เชิญ มาปรึก ษาพูด ค  งานหอพัก ยิน ดีใ ห้บ ริก ารนิส ต เสมอ            ...
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

19.220 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

แนะนำงานหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 1. 1. แผนภูม ิโ ครงสร้า งอัต รากำา ลัง งานหอพัก กองกิจ การ นิส ิต (กำา แพงแสน) หัว หน้า งานหอพัก ข้า ราชการ 1 อัต รา ตำาแหน่ง นักแนะแนวการ ศึกษาและอาชีพ หน่ว ยธุร การ หน่ว ยบริก าร หน่ว ยบริก าร หน่ว ยซ่อ มบำา รุง หน่ว ยสวัส ดิก าร หอพัก หอพัก หญิง หอพัก ชาย อาคารและสถานที่ หอพักพนัก งานเงิน ราย พนัก งานเงิน ราย พนัก งานเงิน ราย พนัก งานเงิน รายได้ พนัก งานเงิน ราย ได้ 1 อัต รา ได้ 1 อัต รา ได้ 1 อัต รา 1 อัต รา ได้ 1 อัต รา- นักวิชาการศึกษา - นักวิชาการศึกษา - นักวิชาการศึกษา - นักวิชาการศึกษา 1 - นักวิชาการศึกษา พนัก1 อัตราน ราย งานเงิ ลูก จ้1งประจำา 3 า อัตรา ลูก จ้า งประจำา 6 1 อัตรา พนัอัก งาน ตรา 1 อัตรา ได้ 2 อัต รา อัต รา อัต รา มหาวิท ยาลัย 1 - ผู้ป ฏิบ ัต ิง าน - พนักงานทั่วไป 3 อัต รา บริห าร 2อัต รา อัตรา - พนักงานทั่วไป - ช่างเทคนิค 1 อัตรา ลูก จ้า งชั่ว คราว 3 6 อัตรา ลูก จ้า งประจำา 7 อัต รา อัต รา ลูก จ้า งประจำา - พนักงานทั่วไป 3 -ช่างปูน 1 อัตรา 2 อัต รา อัตรา -ผู้ช่วยช่างทั่วไป 4 - ผู้ช่วยช่างทั่วไป อัตรา 2 อัตรา สรุป จำา นวนบุค ลากร งานหอพัก ทั้ง สิ้น 42 อั-ตพนักอัตแบ่ไป 2 น รา งานทั่วง เป็ รา 1. ข้า ราชการ 1 อัต รา ตำาแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ9 ลูก จ้า งชั่ว คราว 2.พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำาแหน่งช่างเทคนิค อัต รา 3. พนัก งานเงิน รายได้ 8 อัต รา แบ่งเป็น นักวิชาการศึก-ษา ้ช่วยช่างทั่วผูปฏิบัตงาน ผู 5 อัตรา ไป 7 ิ้ บริหาร 4 อัตรา ช่างเทคนิค 1 อัตรา อัตรา 4. ลูก จ้า งประจำา 18 อัต รา แบ่งเป็น ช่างปูน 1 อัตรา ลูกมือช่าง 6 อัตรา คน
 2. 2. หัว หน้า งานหอพัก
 3. 3. นายอรัญ เภาด้ว ง น.ส.ณิต ิก าร์ อิน ทร์ศ ิร ิหัว หน้า หน่ว ยบริก ารหอพัก ชายหน้า หน่ว ยบริก ารหอพัก หญ หัว
 4. 4. นายณัฐ นัน ท์ ทุม มานนท์ นายมานิต ลาเกลี้ย งหัว หน้า หน่ว ยซ่อ มบำา รุง หัว หน้า หน่ว ยสวัส ดิก ารหอพัก อาคารและสถานที่
 5. 5. น.ส.ปุณ ยวีร ์ โพธิ์ศ รีหัว หน้า หน่ว ยธุร การหอพัก
 6. 6. น.ส.วรรณวิไ ล กุล ประเสริฐ นายสนอง พึ่ง นุส นธิ์ ผู้ป ฏิบ ัต ิง านบริห าร ช่า งเทคนิคด้า นทะเบีย นราษฎร์ และพัส ดุ นสวัส ดิก ารค่า ไฟฟ้า ประปา ในหอ ด้า
 7. 7. (ว่า ง)ผู้ป ฏิบ ัต ิง านบริห าร ด้า นธุร การ
 8. 8. น.ส.สิร ิพ ร ยืน ยง น.ส.จุฑ ารัต น์ ประกอบแสง ผู้ป ฏิบ ัต ิง านบริห าร ผู้ป ฏิบ ัต ิง านบริก ารประจำา หอพัก เงิน กู้ ชาย ประจำา หอพัก เงิน กู้ หญิง
 9. 9. อาจารย์ท ี่ป รึก ษาประจำา ตึก พัก ที่ 1 อาจารย์
 10. 10. จารย์ท ป รึก ษาหอพัก ี่ ประจำา ตึก พัก ที่ 3ไม่ม อ าจารย์ท ี่ป รึก ษา) ี
 11. 11. อาจารย์ท ป รึก ษาหอพ ี่ ประจำา ตึก พัก ที่ 6
 12. 12. จารย์ท ป รึก ษาหอพัก ี่ประจำา ตึก พัก ที่ 13 ัง ไม่ม ี อ.ที่ป รึก ษา)
 13. 13. จารย์ท ป รึก ษาหอพัก ี่ ะจำา ตึก พัก ที่ 17-18ารย์ณ ต ิก าร์ อิน ทร์ศ ิร ิ ิ อาจารย์ท ป รึก ษาหอพ ี่ ประจำา ตึก พัก ที่ 19-2 อาจารย์ว รรณวิไ ล กุล ปร
 14. 14. จารย์ท ป รึก ษาหอพัก ี่ระจำา ตึก พัก ที่ 21-22 อ .ปุณ ยวีร ์ โพธิ์ศญา สืบ เรือ อ .กัญ รี อาจารย์ท ป รึก ษาหอพ ี่ ประจำา ตึก พัก ที่ 23-2.สิร ิพ ร อ.ขนิษ ฐา พรหมชาติ ยืน ยง
 15. 15. ตารางอยู่เ วรอาจารย์ท ี่ ปรึก ษาหอพัก นิส ิต ชาย วัน จิร พงศ์ ภาวัช วิจ า แพทย์ส มานจัน ทร์ อาจารย์ท ป รึก ษาตึก : 1 ี่ รัต น์ อาจารย์ท ป รึก ษาตึก : ี่ โทรศัพ ท์: 08-3779- 10 1246 โทรศัพ ท์: 08-0066- ประพั ถิร เดช 0314 วัน นธ์ เกีย รติ พรหม เผ่า คชอัง คาร อาจารย์ท ี่ อาจารย์ท ป รึก ษา ี่ ปรึก ษาตึก : 8 ตึก : 9 โทรศัพ ท์: โทรศัพ ท์: 08- นิร ัน ดร์ 08-5857-6043 5374-8545 สุม นวัน พุธ ยิ่ง ยวด ห้อ ย อาจารย์ท ี่ มาลา ปรึก ษาตึก : 11 อาจารย์ท ป รึก ษา ี่ โทรศัพ ท์: 08- ตึก : 12 9868-5310 โทรศัพ ท์: 08-1190-8121
 16. 16. ตารางอยู่เ วรอาจารย์ท ี่ ปรึก ษาหอพัก นิส ิต ชาย วัน วัน ศุก ร์พฤหัส บดี มน มา ตรี ธนสมบัต ิ อาจารย์ท ป รึก ษา ี่ นิต ้ย ง ลาเกลี อาจารย์ท ี่ ตึก : 6 ปรึก ษาตึก : 4 โทรศัพ ท์: 08- โทร: 9059-5553 08-7158-2191 วัน เสาร์ วัน อาทิต ย์ อรั ณัฐ ญ เภาด้ก ษา อาจารย์ท ป รึ ี่ วง นัน ท์ทุม มานนท์ อาจารย์ท ี่ ตึก : 7 ปรึก ษาตึก : 2 โทร: โทร: 08-2290- 08-5180-9298 9393
 17. 17. —´—»¯ ´¥q ¥«  ³—­— ´¥¯ m ´—¤· ¸ ´­¯ — ¶ ¶ ¤© —— Â¥ — Ê ¬ ¶ — — —— « — ¯ ¡p ¯ °¡ — — — — ¯—³ ¦¶¡p ¾°¡p « ²   p — ¢© — — ¶ ¨ ¨ °— — ¬¶¥ ¥ ¶   —¤·q —¥ º © —— m´£ ´¤ ©¶ · ´¬ — — ¯ ¥£ £ ¶§ —¶ q — ¶ ´¥ — © —§ ¥© ¥¶Æ ČÜ ÷÷ î ē ĉĊĝ óíýø ą üï Ć ðø Ý üî đĊđćđĉ ì ÷ ŠÖ öì é óì Ö Ť ĉĆ þ Ă ì ø ĉĉ ĉ ýø î Ť Ö ąđĉ č úðø ÿø å Ă Ýø Ť 23-24 Ă Ýø Ťċ 21-22 ć ć÷ċêÖ ć ć÷ êÖ Ă Ýø êÖ16 ć ć÷ċ Ť Ă Ýø Ť 15 ć ć÷ċ êÖ Ă Ýø Ť 14 ć ć÷ċ êÖ Ă Ýø Ť 17-18 Ă Ýø Ť 19-20 ćć÷ċ êÖ ć ć÷ċêÖē ø 08-9090-9116 ē ø 08-7817-4711 ē ø 08-9549-6920 ē ø 08-6760-7527 ē ø 08-0110-3378 ē ø 08-6785-2385 ē ø 08-9004-9887ì : ì : ì : ì : ì : ì : ì :
 18. 18. ปรัช ญา หอพัก ก้า วไกล ใส่ใ จพัฒ นา รัก ษาสิ่ง แวดล้อ มพร้อ มคุณ ภาพชีวศ น์ ให้น ิส ิต อยู่ วิส ัย ทั ิตหอพัก น่า อยู่ เคีย งคู่บ ริก าร มุง สู่ ร่ว มกัน อย่า งมีค วามสุข ่มาตรฐาน สวัส ดิก ารพร้อ มเพีย ง พัน ธกิจ1.จัด ให้ม ีก ารบริก ารและสวัส ดิก ารหอพัก ให้ม ี คุณ ภาพมาตรฐานเพีย งพอและเหมาะสม2. จัด สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกให้เ ป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ย สะอาดสะดวก ปลอดภัย สวยงาม3. จัด กิจ กรรมในหอพัก เพื่อ ส่ง เสริม การพัฒ นา
 19. 19. วัตถุประสงค์1. เพือให้การบริการด้านทีพกแก่นิสตให้ ่ ่ ั ิ มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัยและมีสวัสดิการต่างๆ อย่าง เหมาะสม2. เพือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในหอพัก ่ ให้เอื้อต่อการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนิสตในด้านร่างกาย ิ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา3. เพือให้นสตในหอพักได้มโอกาสฝึกฝน ่ ิ ิ ี
 20. 20. หน้า ที่ง านหอพัก• รับ สมัค รนิส ิต และพิจ ารณาการจัด นิส ิต เข้า อยู่ หอพัก• จัด ทีพ ก ให้ก บ นิส ต ฝึก งานและหน่ว ยงานราชการ ่ ั ั ิ หรือ หน่ว ยงานอื่น ๆ ทีม ค วามประสงค์ ่ ี ขอเข้า พัก ในหอพัก• จัด บริก ารและให้ส วัส ดิก ารให้น ิส ต ทีพ ก อาศัย ใน ิ ่ ั หอพัก• ควบคุม ดูแ ลกิจ กรรมนิส ต และจัด โครงการต่า ง ๆ ิ ในหอพัก• จัด บริก ารข้อ มูล สารสนเทศและข่า วสาร ทีม ี ่ ประโยชน์แ ก่น ส ิต ในหอพัก ิ• ควบคุม ดูแ ลนิส ต ให้ป ฏิบ ัต ิต ามระเบีย บหอพัก และ ิ ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ฯ• ควบคุม ดูแ ลรัก ษาสภาพแวดล้อ มภายในหอพัก
 21. 21. สรุป จำา นวนหอพัก• หอพัก ชุด เดิม มีท ั้ง สิน 24 อาคาร จำา นวน ้ 1094 ห้อ ง - รับ นิส ต ได้ท ั้ง สิน 3,982 คน ิ ้ - ปัจ จุบ น เสริม เข้า พัก เป็น 5,076 คน ั แบ่ง เป็น นิส ต ชาย 1,796 คน ิ แบ่ง เป็น นิส ต หญิง 3,280 คน ิ• หอพัก นิส ต ชุด เงิน กู้ ชุด ที่ 1 มี 2 อาคาร ิ จำา นวน 96 ห้อ ง/อาคาร - รับ นิส ต ชาย 1 อาคาร จำา นวน 184 คน ิ - รับ นิส ต หญิง 1 อาคาร จำา นวน 184 คน ิ
 22. 22. งานหอพัก แบ่ง หน่ว ยงานออกเป็น ดัง นี้• หน่ว ยธุร การหอพัก - ด้า นประสานงานหอพัก - ด้า นการเงิน และพัส ดุ - ด้า นทะเบีย นราษฎร์น ส ิต ิ - ด้า นทะเบีย นหอพัก• หน่ว ยบริก ารหอพัก ชาย• หน่ว ยบริก ารหอพัก หญิง• หน่ว ยซ่อ มบำา รุง รัก ษาอาคารสถานที่• หน่ว ยสวัส ดิก ารหอพัก
 23. 23. ด้านการให้บริการเข้าพักและชำาระค่าธรร ด้านธุรการหอพักนิสต ิ ด้านทะเบียนราษฎร์นสต ิ ิ ด้านการชำาระค่าไฟฟ้าในหอพักรเบิกจ่ายกุญแจเข้าพักเบิกที่แม่บ้านประจำา3 เบิกที่ตึก 1 ตึกที่ 4-6 เบิกที่ตึก 4 ตึก 7-9 เบิกท เบิกที่ตึก 10 ตึกที่ 13-16 เบิกที่ตึก 16 ตึก 17-18 เเบิกที่ตึก 19 ตึกที่ 21-22 เบิกที่ตึก 21 ตึก 23-24 เ
 24. 24. •นิสิตที่ได้รับอนุญาตเข้าพักใน หอพักต้องรายงานตัวและเบิก ก การรายงานตัวเข้าอยู่หอพั ทรัพย์สินกับแม่บ้านภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน หากไม่รายงานตัวเข้าพักจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ •นิสิตจะต้องตรวจสอบทรัพย์สิน ภายในห้องพักว่ามีสิ่งใดชำารุดหรือ ไม่ตามแบบฟอร์มแล้วส่งคืนให้แม่บ้านประจำากลุ่มตึกพักภายใน 15 วันนับจากวันเข้าพัก หากไม่ส่งภายหลัง ตรวจพบว่ามีทรัพย์สินในห้องชำารุด
 25. 25. ตัว อย่า งใบตรวจ สอบทรัพ ย์ส น ิ ในห้อ ง พักก่อ นเข้า
 26. 26. กำา หนดเสีย ค่า ปรับ วัน ละ 50 บาท) ถ้าพักค่า ธรรมเนีย มหอพัก งร่ว ม ไม่ค รบเต็ม ห้อ งนิส ต ในห้อ งต้อ ิกัน ชำา ระให้ค รบเต็ม ห้อ ง- ค่า ที่พ ัก รายวัน วัน ละ 30 บาท- บุค คลที่เ ข้า พัก โดยไม่ไ ด้ร ับ อนุญ าตเสีย ค่า ปรับ ครั้ง แรก คนละ 2,500 บาท ครั้ง ต่อ ไปคนละ3,000 บาท- ค่า ปรับ นิส ต ที่ย น ยอมให้ผ ู้อ ื่น เข้า พัก ิ ิเสีย ค่า ปรับ ครั้ง ละ 2,000บาท และถูก เพิก ถอนสิท ธิอ ยู่หอพัก อย่า งน้อ ย 1 ปี- ค่า กระแสไฟฟ้า เก็บ ตามที่ใ ช้จ ริง ใน
 27. 27. - เดือ นละ 4,500 บาท พัก ห้อ งละ 2 คน ค่า ธรรมเนีย มหอพักต้อ งมัด จำา ล่ว งหน้า 3เดือ น- ชำา ระค่า หอพัก ล่า ช้า เสีย ค่า ปรับ วัน ละ50 บาท- ค่า ที่พ ัก รายวัน นิส ิต วัน ละ 200 บาทบุค คลภายนอกวัน ละ 300 บาท- นิส ต ที่ย น ยอมให้ผ ู้อ ื่น เข้า พัก เสีย ค่า ิ ิปรับ เป็น เงิน 1 เดือ น และอาจถูก เพิกถอนสิท ธิอ ยูห อพัก ชัว คราวหรือ ถาวร ่ ่- ค่า กระแสไฟฟ้า และนำ้า ประปาเก็บ ตามที่ใ ช้จ ริง ในแต่ล ะห้อ ง นิส ิต ต้อ งเก็บ เงินรวมกัน ภายในห้อ งแล้ว นำา ไปชำา ระก่อ น
 28. 28. บริก ารและสวัส ดิก ารของ หอพัก นิส ิต บริก ารภายนอก ห้อ งพัก
 29. 29. พนัก งานบริษ ัททำา ความสะอาด ทุก หอพัก
 30. 30. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอ หอพักชายและหญิง ตลอด 24 ชม.
 31. 31. ห้องอ่านหนังสือในหอพ
 32. 32. ห้องนันทนาการดูโทรทัศน์,อ่านหนังสือพ นิตยสารต่างๆและบริการอินเตอร์เน็ตไร
 33. 33. อาคารบริก ารสอนภาษาต่า งประเทศ และติว หนัง สือ ใน หอพัก นิส ต ิ
 34. 34. บริก ารเครื่อ งซัก ผ้า อัต โ หยอดเหรีย ญ ตึก 4,10,17,19,22,2
 35. 35. บริการโทรศัพท์สาธารณใช้การ์ดและหยอดเหรีย
 36. 36. ตู้บริการเงินด่วน (ATM.)ที่อาคารกองกิจการนิส (กำาแพงแสน) และบริเวณโรงอาหาร
 37. 37. บริการเครืองทำานำ้าร้อนและเย็น ่พร้อมเครืองกรองนำ้าทุกหอพัก ่
 38. 38. ริการตูเครืองดื่มอัตโนมัติหยอดเหร ้ ่
 39. 39. สหกรณ์รานค้าบริเวณห ้ เปิด 8.00 – 23.00
 40. 40. ร้านซัก อบ รีด บริเวณหอพัก
 41. 41. ร้านจำาหน่ายหนังสือและเช่าหนังสือบริเวณหอพัก
 42. 42. โรงอาหารบริเวณหอพัก
 43. 43. ยาสามัญประจำาบ้านเบิกได้ทหัวหน้าตึก ี่
 44. 44. บริก ารภายในห้อ งพ มีเ ตีย งนอนพร้อ ม ทีน อน ่ ตูเ สื้อ ผ้า โต๊ะ ้ นิส ตา อี้เงจัย น เก้ ต้อ ขี ด หา ิ ผ้า ปูท ี่น อน หนัง สือ หมอน ราวตากผ้า ชัน ้ ปลอกหมอน ให้ วางหนัง สือ มา เอง
 45. 45. หอพักประเภทห้องปรับ อากาศ (เงินกู้ชุดที่ 1)ทรทัศ น์, ตู้เ ย็น , เครื่อ งทำา นำ้า อุ่น
 46. 46. เช่นไฟฟ้าดับ ประปาแตกการแจ้ง ซ่อ มบำยตัน ในหอพัง ท่อระบายนำ้าเสี า รุง กุญแจห้อ ก ไขไม่ได้ ฯลฯ • ในเวลาราชการ แจ้งซ่อมได้ที่ หน่วยซ่อมบำารุงฯ ด้านข้างหอพักตึก 12-13 • นอกเวลาราชการ รับแจ้งซ่อม กรณีฉุกเฉิน แจ้งซ่อมได้ ที่ห้องเจ้าหน้าที่เวรหอพัก ด้าน
 47. 47. การแจ้งซ่อม บำารุงในหอพักแจ้งที่ หน่วยซ่อมบำารุงอาคารและสถานที่
 48. 48. การยืม กุญ แจสำา รอ ยืมที่ อาคารกองกิจการนิสิต ครั้งละ 1 วัน หากไม่คืนตามกำา จะถูกปรับวันละ 20 บาทบัตรนิสตหรือสมุดประจำาตัว ิ อยู่หอพักในการยืมห้ยืมเฉพาะห้องตนเองเท่านัน้
 49. 49. บริเอ ห้า มของหอพัก ตามระเบีย บ ข้ วณหอพัก 36.ห้า มลัก ทรัพ ย์ข องผู้อ ื่น หอพัก 37.ห้า มนำา อาวุธ หรือ วัต ถุร ะเบิด เข้ามาหรือ มีไ ว้ใ นครอบครองใน บริเ วณหอพัก 38.ห้า มนำา ก๊า ซหรือ เชื้อ เพลิง อัน อาจก่อ ให้เ กิด อัน ตรายหรือ เกิด อัค คีภ ัย มาไว้ ในหอพัก 39.ห้า มใช้อ ุป กรณ์ท ต ้อ งใช้ก ำา ลัง ี่ไฟฟ้า สูง ในหอพัก เว้น แต่ไ ด้ร ับอนุญ าตจากอธิก ารบดีห รือ รอง
 50. 50. ครอง ซึ่ง สุร ายาเสพติด ให้โ ทษและของห้า มของหอพัก ในหอพัก ย บข้อ มึน เมาทุก ชนิด ตามระเบี 42.ห้า มบุค คลที่ม ิไ ด้อ าศัย อยู่ใ น หอพักหอพัก หรือ บุค คลต่า งเพศขึ้น หอพักยกเว้น ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ อนุญ าตจากหัว หน้างานหอพัก หรือ ผู้ท ไ ด้ร ับ ี่ มอบหมาย 43.ห้า มประพฤติต นเสือ มเสีย ใน ่ทางชู้ส าวในบริเ วณหอพัก 44.ห้า มเล่น การพนัน และครอบครองอุป กรณ์ก ารเล่น การพนัน ทุกชนิด
 51. 51. ข้อ ห้า มถอดถอนดัดก ตามระเบีย บ47.ห้ า มของหอพั แปลงโยกย้า ย หรือ ต่อ เติม อุหอพัก ก ชนิด ที่เ ป็น ป กรณ์ท ุ ของใช้ป ระจำา หอและห้า มนำา อุป กรณ์ต า งๆ ซึ่ง มีไ ว้เ พื่อ ส่ว นรวม ่ นำา ไปใช้เ ฉพาะส่ว นตัว48.ห้า มทำา ลายทรัพ ย์ส ิน อุป กรณ์ท ี่ใ ช้ ในหอพัก49.ห้า มเก็บ ยานพาหนะทุก ชนิด ไว้ บนหอพัก ยกเว้น สถานที่ท ี่ง าน หอพัก จัด ให้50.ห้า มปิด ประกาศเอกสารหรือ แผ่น
 52. 52. ภาคการศึก ษาเว้น แต่ก รณีท ี่ง านข้อ ห้า มของหอพัท่า นั้นหอพัก ได้จ ัด ไว้ใ ห้เ ก ตามระเบีย บ หอพัก 52.ห้า มสูบ บุห รี่บ นที่น อนโดยเด็ดขาด 53.ห้า มมีไ ว้ซ ึ่ง กุญ แจหรือ วัต ถุอ ื่นใดที่เ ปิด เข้า ห้อ งพัก ผู้อ ื่น ได้ 54.ห้า มเลีย งสัต ว์ใ นบริเ วณ ้หอพัก 55.ห้า มมิใ ห้น ิส ิต ประพฤติต นอันเป็น การขัด ต่อ กฎหมายบ้า นเมือ งใน
 53. 53. ระเบีย บข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย ว่า ด้ว ยบัต ิใ นระหว่า งอยู่ห อพัก ตามระเบีย บ หอพัก นิส ต ิ 58.ผูพ ัก อาศัย ต้อ งรัก ษาเครื่อ งนอนและอุ ้ ปกรณ์อ น ๆ ที่ท างงานหอพัก ื่ จ่า ยเป็น รายบุค คล ให้ส ะอาดและคงสภาพ เรีย บร้อ ย 59.ผูพ ัก อาศัย ต้อ งรัก ษาความสะอาด ้ เรีย บร้อ ย และไม่ท ำา ความ สกปรกทั้ง ภายในและภายนอกหอพัก 59.นิส ต ที่ม ค วามประสงค์จ ะปลูก ต้น ไม้ ิ ี เลีย งสัต ว์ หรือ กระทำา การ ้ อืน ใด เพื่อ ประโยชน์ท างการศึก ษาใน ่ บริเ วณหอพัก จะต้อ งได้ร ับ อนุญ าตจากมหาวิท ยาลัย เป็น ลายลัก ษณ์
 54. 54. 62.การซัก ตาก และรีด เสือ ผ้า ให้ก ระทำา ในที่ ้ ที่ง านหอพัก กำา หนดไว้ปฏิบ ัต ิใ นระหว่า งอยู่ห อพัก ตามระเบีย บหอ 63.นิส ต จะรับ รองแขกที่ม าเยี่ย มได้เ ฉพาะเวลา ิ และสถานที่ท ี่ง านหอพัก กำา หนดไว้ 64.นิส ต ไม่ค วรนำา วัส ดุส ง ของเครื่อ งใช้ส ว นตัว ิ ิ่ ่ มาเก็บ ไว้ใ นหอพัก เกิน ความจำา เป็น 65.นิส ต จะชุม นุม พบปะสัง สรรค์ร ื่น เริง ใด ๆ ใน ิ บริเ วณหอพัก จะต้อ งได้ร ับ อนุญ าตจาก มหาวิท ยาลัย เป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรก่อ น 66.นิส ต จะต้อ งไม่ก ระทำา ความผิด อัน ทำา ให้เ กิด ิ ความเสีย หายแก่ช อ เสีย งของมหาวิท ยาลัย ื่ เช่น ประพฤติผ ด ศีล ธรรมประเพณีเ รื่อ ง ิ ชูส าว เล่น การพนัน ลัก ทรัพ ย์ข องผู้อ น ดื่ม ้ ื่ สุร าเมรัย หรือ เสพยาเสพติด ให้โ ทษ เป็น ต้น หากมีก รณีด ัง กล่า วเกิด ขึ้น
 55. 55. ข้อ 67. นิส ต ที่ฝ า ฝืน ระเบีย บนี้ ให้ล งโทษ ิ ่ตามควรแก่ก รณีแ ห่ง ความผิด ย บหอพัก บทลงโทษ ตามระเบี 67.1 ตัก เตือ นด้ว ยวาจา แล้ว บัน ทึก ไว้เป็น ลายลัก ษณ์อ ก ษร ั 67.2 ปรับ เป็น เงิน ชดเชยความผิด ตามอัต ราที่ง านหอพัก กำา หนดไว้ 67.3 ตัก เตือ นด้ว ยลายลัก ษณ์อ ัก ษร 67.4 ระงับ การลงทะเบีย น 67.5 งดการออกหนัง สือ รับ รองของมหาวิท ยาลัย 67.6 ทำา ทัณ ฑ์บ นไว้เ ป็น หนัง สือ 67.7 เพิก ถอนการได้ร ับ อนุญ าตให้พ ักอาศัย ในหอพัก ชั่ว คราว ตัง แต่ 1 ภาคการศึก ษาขึน ไป ้ ้
 56. 56. และกองบริก ารการศึก ษาทราบ หากมีบทลงโทษ ตามระเบีย บหอพัก ประวัต ิก ระทำา ผิด มาแล้ว ให้ ลงโทษสถานหนัก และในกรณีท ี่ก ระทำา ผิด กฎหมายให้ด ำา เนิน การตาม กฎหมายอีก สถานหนึ่ง ด้ว ย 69. ผูพ ัก อาศัย กระทำา ความผิด ในบริเ วณ ้ หอพัก ที่ม ิไ ด้ม บ ทบัญ ญัต ิเ ป็น ข้อ ี ห้า มหรือ ข้อ บัง คับ ที่จ ะลงโทษตามระเบีย บนี้ ได้ หากหัว หน้า งานหอพัก พิจ ารณาเห็น ว่า เข้า ลัก ษณะเป็น ความผิด อาญาแผ่น ดิน หรือ ความผิด ทั่ว ไป ในข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ว่า ด้ว ยการ ศึก ษาขั้น ปริญ ญาตรี ให้ห ัว หน้า งานหอพัก มีอ ำา นาจ เสนอมหาวิท ยาลัย เพื่อ
 57. 57. 23.00 น.ออกได้ห ลัง 05.00 น. หากมี การปิด - เปิด หอพักความจำา เป็น สามารถทำา เรื่อ งขออนุญ าต เข้า หอเกิน เวลาที่ก ำา หนดได้โดยผ่า นอาจารย์ท ี่ป รึก ษาหรืออาจารย์ผ ู้ด ูแ ลกิจ กรรมนั้น ๆ โดยขอแบบฟอร์ม ได้ท ี่ง านหอพัก - ผู้ท ี่เ ข้า หอพัก หลัง เวลาที่ก ำา หนดจะต้อ งแสดงบัต รนิส ิต และลงชื่อ ไว้ท ี่ เจ้าหน้า ที่ร ัก ษาความปลอดภัย ประจำาหอพัก หญิง ซึ่ง จะถูก ลงโทษตามประกาศ ต่อ ไป
 58. 58. หลัก เกณฑ์ก ารลงโทษนิส ิต ที่ฝ ่า ฝืน ประกา ง การกำา หนดเวลาเข้า – ออกหอพัก นิส ิต ห •ครั้ง ที่ 2 ให้ต ก เตือ นด้ว ยวาจา ัหากนิส ิต้ง ที่ 3 งให้ท ำาหอพักตัก เตือ นเป็น •ครั หญิ เข้า หนัง สือ หลัง 23.00 น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร •ครั้ง ที่ 4 ให้ท ำา ทัณ ฑ์บ น •ครั้ง ที่ 5 ไม่อ นุม ต ใ ห้อ ยู่ห อพัก ในภาค ั ิ การศึก ษาต่อ ไป 1 ภาคการศึก ษา •ครั้ง ที่10 ไม่อ นุม ัต ใ ห้อ ยู่ห อพัก ในภาค ิ การศึก ษาต่อ ไป 2 ภาคการศึก ษา •ครั้ง ที่15 ไม่อ นุม ัต ใ ห้อ ยู่ห อพัก ตลอด ิ
 59. 59. หลัก เกณฑ์ก ารลงโทษนิส ิต ที่ฝ ่า ฝืน ประกา ง การกำา หนดเวลาเข้า – ออกหอพัก นิส ต ิ • การลงโทษ ทุก ครั้ง แจ้ง ให้ค ณะ ต้น สัง กัด ของนิส ิต ทราบ • การลงโทษ ครั้ง ที่ 3 เป็น ต้น ไป จะ ทำา หนัง สือ แจ้ง ผู้ป กครองอีก ทางหนึ่ง ด้ว ย • สำา หรับ ข้อ มูล การลงโทษจะ พิจ ารณาข้อ มูล รวมใน 1 ภาคการศึก ษา รวมทั้ง ภาคฤดูร ้อ น
 60. 60. โครงการพีน้องคล้องสัมพันธ์ ่ โครงการบ้านเราน่าอยู่ โครงการพัฒนาหอพัก โครงการศึกษาดูงานหอพักในสถาบัน อุดมศึกษา กีฬาหอพักสัมพันธ์ งานเปิดหอพัก ทำาบุญหอพัก
 61. 61. โครงการพีน ้อ งคล้อ ง ่สัม พัน ธ์
 62. 62. โครงการพัฒนาหอพัก
 63. 63. การจัดพิธทำาบุญเลี้ยงพระในหอพัก ี
 64. 64. การเรีย นโดยไม่ค ิด ย่อ มไร้ ประโยชน์แต่ก ารคิด โดยไม่เ รีย นนั้น ความทุก ข์กว่า อัน ตรายยิ่ง อ ัน มากมายที่ล ้ว นเข้า มาในชีว ต มัก เกิด ิ
 65. 65. หาเรื่อ งชีว ิต ความเป็น อยู่ใยคุณ ได้ เชิญ มาปรึก ษาพูด ค งานหอพัก ยิน ดีใ ห้บ ริก ารนิส ต เสมอ ิ สวัส ดีค รับ

×