สมการและอสมการ

ORAWAN SAKULDEE
ORAWAN SAKULDEETeacher en โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
สมการและอสมการ
1. สมการ 
ความหมาย : สมการคือจำานวนที่ 
เท่ากันตั้งแต่ 2 จำานวนขนึ้ไป โดยปกติจะ 
มีตัวแปร (Variable) อยดู่้วย เช่น 5x = 
10 , 5x = y , x2 + y2 = 25 เหล่านี้ 
เป็นต้น สมการจึงประกอบด้วยจำานวนทาง 
ขวาและจำานวนทางซ้าย (ในกรณีที่สมการ 
ของจำานวน 2 จำานวน ในสมการ 2 
จำานวน จะประกอบด้วย ตัวแปร และคา่ 
คงที่ โดยตัวแปรจะมีคา่เปลี่ยนไปได้ใน 
ขณะที่คา่คงที่จะเปลี่ยนคา่ไม่ได้ ส่วน 
ตัวเลขที่เปน็ตัวคณูหรือตัวหารของตัวแปร
คุณสมบัติของสมการ 
(1) คุณสมบัติการเท่ากัน 
ในกรณีที่พจิารณาทีละ 2 จำานวน 
จำานวนทางซ้ายจะเท่ากันกับจำานวนทาง 
ขวา และถ้าจำานวนที่ 1 เท่ากับ จำานวน 
ที่ 2 จำานวนที่ 2 เท่ากับ จำานวนที่ 3 
แล้วละก็ จำานวนที่ 1 จะเท่ากับ จำานวน 
ที่ 3 โดยไม่ต้องพสิูจน์ (เป็น axiom)
(2) คุณสมบัติการบวก 
ถ้าเอาตัวเลขจำานวนเดียวกัน 
ไปบวกทางซ้ายและทางขวาของสมการ 
จำานวนเลขของสมการยังคงเท่ากัน 
(3) คุณสมบัติการลบ 
ถ้าเอาตัวเลขจำานวนเดียวกันไป 
ลบทางซา้ยและทางขวาของสมการ 
จำานวนเลขของสมการยังคงเท่ากัน
(4) คุณสมบัติของการคูณ 
ถ้าเอาตัวเลขจำานวนเดียวกันไปคูณ 
ทางซ้ายและทางขวาของสมการ จำานวน 
เลขของสมการยังคงเท่ากัน 
(5) คุณสมบัติของการหาร 
ถ้าเอาตัวเลขจำานวนเดียวกันไปหาร 
ทางซา้ยและทางขวาของสมการ จำานวน 
เลขของสมการยังคงเท่ากัน
การแก้สมการ 
การแก้สมการ หมายถึง การหา 
ค่าของตัวแปรในสมการซึ่งแบ่งได้เป็น 
หลายแบบ คือ 
(1) การแก้สมการชั้นเดียว 
หมายถึง การแก้สมการที่มีตัวแปรเพียงตัว 
เดียว โดยอาศัยคณุสมบตัิของสมการ
(2) การแก้สมการกำาลังสอง หมาย 
ถึง การแก้สมการที่มีตัวแปรตัวเดียว 
แต่อยใู่นรูปยกกำาลังสอง จากสมการ 
มาตรฐาน 
สมการมาตรฐาน : ax2 + bx 
สามารถแก้สมการกำาลังสองได้ 2 
+ c = 0 
วิธี คือ 
b b 4ac 2- ± - 
(1) โดยการแย2 
a 
กตัวประกอบ 
(2) โดยการใช้สูตร x = 
จากสมการมาตรฐาน ax2 + bx + 
c = 0
(3) การแก้สมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร หมายถึงสมการที่มี 
ตัวแปร 2 ตัว โดยเลขชกี้ำาลังของตัวแปร 
แต่ละตัวเปน็หนึ่ง และจะมี 2 สมการ 
รูปทั่วไปโดขยอมีงรูสปมทั่วกาไป รเชิคอื 
งเส้น 2 
ตัวแปร 
ax + by = c 
………………….(1) 
dx + ey = f …………… 
…….(2)
สามารถหาค่าตัวแปร (x, y) 
ได้ 2 วิธี คือ 
(1) โดยการเขียนกราฟ ของ 
สมการทั้งสองลงบนแกนคเู่ดียวกัน จะได้ 
กราฟเป็นสมการเสน้ตรง 2 เส้น และจุดตัด 
ของเส้นตรงทั้งสองคือค่าของตัวแปร 
(2) โดยวิธีทางพีชคณิต ที่ต้อง 
กำาจัดตัวแปรตัวหนึ่งให้หมดไป และหาคา่ 
ของตัวแปรทีละตัว โดยอาศัยคุณสมบตัิของ 
สมการ 
ค่า
(4) การแก้สมการเชิงเส้น 3 
ตัวแปร หมายถึง การแก้สมการที่ตัวแปร 
3 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีเลขยกกำาลัง 1 เท่านั้น 
และมักจะมี 3 สมการ โดยมรีูปทั่ว ไป ดังนี้ 
รแูปลทะมวัั่ไจปะขมอี 3ง สมกกาาร เโชดิงเมสรี้นูท 3ั่ไตปัว ดแัปนรี้ 
a1x + b1y + c1z = k1 
……………………(1) 
a2x + b2y + c2z = k2 
สามารถแก้สมการได้โดยหาค่าตัวแปรที 
……………………(2) 
ละตัว จากการทำาให้ตัวแปรที่เหลือหมดไป 
โดยอาศัยคณุสมบตัิของสมการ 
a3x + b3y + c3z = k3 
……………………(3)
2. อสมการ 
ความหมาย : อสมการ หมายถึง 
จำานวนเลข 2 จำานวนขึ้นไป ที่มีคา่มาก 
น้อยต่างกัน
การหาค่าตัวแปรจาก 
อสมการ 
(1) การบวกและลบอสมการ 
สมารถกระทำาได้เช่นเดียวกับสมการ 
กำาลังหนึ่งทั่วไป โดยย้ายจาก + ไป – 
หรือ จาก – ไป + 
(2) การคูณและหาร การย้าย 
ตัวแปรที่ยังไม่ทราบค่าไปคณูหรือหาร 
ต้องใช้ตัวแปรกำาลังสองเท่านั้น
1 de 12

Recomendados

อนุพันธ์ por
อนุพันธ์อนุพันธ์
อนุพันธ์krurutsamee
328.9K vistas36 diapositivas
02 เคลื่อนที่แนวตรง por
02 เคลื่อนที่แนวตรง02 เคลื่อนที่แนวตรง
02 เคลื่อนที่แนวตรงwiriya kosit
238K vistas52 diapositivas
การอินทีเกรต por
การอินทีเกรตการอินทีเกรต
การอินทีเกรตANNRockART
62.8K vistas46 diapositivas
ปริพันธ์ por
ปริพันธ์ปริพันธ์
ปริพันธ์พัน พัน
65.6K vistas70 diapositivas
แรง แรงลัพธ์2560 por
แรง แรงลัพธ์2560แรง แรงลัพธ์2560
แรง แรงลัพธ์2560krulef1805
30.7K vistas26 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

หน่วยที่1 por
หน่วยที่1หน่วยที่1
หน่วยที่1เสรี ขุนไชย
5.8K vistas25 diapositivas
บทที่ 4 งาน กำลัง พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย por
บทที่ 4 งาน กำลัง พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่ายบทที่ 4 งาน กำลัง พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย
บทที่ 4 งาน กำลัง พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่ายThepsatri Rajabhat University
34.6K vistas62 diapositivas
ความร้อน por
ความร้อนความร้อน
ความร้อนWijitta DevilTeacher
21.5K vistas6 diapositivas
แบบฝึกทักษะแคลคูลัสเบื้องต้น สว.กจ por
แบบฝึกทักษะแคลคูลัสเบื้องต้น สว.กจแบบฝึกทักษะแคลคูลัสเบื้องต้น สว.กจ
แบบฝึกทักษะแคลคูลัสเบื้องต้น สว.กจชัชชญา ช่างเจริญ
38.2K vistas34 diapositivas
01แบบฝึกแรงและงาน por
01แบบฝึกแรงและงาน01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงานPhanuwat Somvongs
120.1K vistas47 diapositivas
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน por
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุนบทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุนThepsatri Rajabhat University
60.3K vistas57 diapositivas

La actualidad más candente(20)

บทที่ 4 งาน กำลัง พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย por Thepsatri Rajabhat University
บทที่ 4 งาน กำลัง พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่ายบทที่ 4 งาน กำลัง พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย
บทที่ 4 งาน กำลัง พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย
01แบบฝึกแรงและงาน por Phanuwat Somvongs
01แบบฝึกแรงและงาน01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน
Phanuwat Somvongs120.1K vistas
การแก้อสมการ por Aon Narinchoti
การแก้อสมการการแก้อสมการ
การแก้อสมการ
Aon Narinchoti172.6K vistas
บทที่ 1 หน่วยปริมาณ por guest6eaa7e
บทที่ 1 หน่วยปริมาณบทที่ 1 หน่วยปริมาณ
บทที่ 1 หน่วยปริมาณ
guest6eaa7e68.2K vistas
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว por พัน พัน
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พัน พัน11.7K vistas
เฉลยแคลคูลัส por krurutsamee
เฉลยแคลคูลัสเฉลยแคลคูลัส
เฉลยแคลคูลัส
krurutsamee135.5K vistas
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ por Nawamin Wongchai
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
Nawamin Wongchai58.5K vistas
บทที่ 1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง por kroosarisa
บทที่ 1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงบทที่ 1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
บทที่ 1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
kroosarisa7.9K vistas
ระบบนิเวศ por Supaluk Juntap
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
Supaluk Juntap13K vistas

Similar a สมการและอสมการ

คณิตศาสตร์ม.34 por
คณิตศาสตร์ม.34คณิตศาสตร์ม.34
คณิตศาสตร์ม.34krookay2012
1.2K vistas17 diapositivas
Matrix1 por
Matrix1Matrix1
Matrix1Krupom Ppk
14.8K vistas19 diapositivas
4339 por
43394339
4339นัท นอย
1.2K vistas5 diapositivas
คณิตศาสตร์ม.33 por
คณิตศาสตร์ม.33คณิตศาสตร์ม.33
คณิตศาสตร์ม.33krookay2012
4.9K vistas17 diapositivas
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม por
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมaass012
49.7K vistas14 diapositivas
ข้อสอบจำนวนจริง por
ข้อสอบจำนวนจริงข้อสอบจำนวนจริง
ข้อสอบจำนวนจริงkruaunpwk
30K vistas10 diapositivas

Similar a สมการและอสมการ(20)

คณิตศาสตร์ม.34 por krookay2012
คณิตศาสตร์ม.34คณิตศาสตร์ม.34
คณิตศาสตร์ม.34
krookay20121.2K vistas
Matrix1 por Krupom Ppk
Matrix1Matrix1
Matrix1
Krupom Ppk14.8K vistas
คณิตศาสตร์ม.33 por krookay2012
คณิตศาสตร์ม.33คณิตศาสตร์ม.33
คณิตศาสตร์ม.33
krookay20124.9K vistas
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม por aass012
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
aass01249.7K vistas
ข้อสอบจำนวนจริง por kruaunpwk
ข้อสอบจำนวนจริงข้อสอบจำนวนจริง
ข้อสอบจำนวนจริง
kruaunpwk30K vistas
สรุปตรีโกณมิติ por Thphmo
สรุปตรีโกณมิติสรุปตรีโกณมิติ
สรุปตรีโกณมิติ
Thphmo78.8K vistas
รากที่สอง por lekho
รากที่สองรากที่สอง
รากที่สอง
lekho25.4K vistas
Realnumbers por jariya221
RealnumbersRealnumbers
Realnumbers
jariya221375 vistas
ใบความรู้ที่ 02 por witthawat silad
ใบความรู้ที่ 02ใบความรู้ที่ 02
ใบความรู้ที่ 02
witthawat silad23.3K vistas
สมุดเล่มเล็ก por Siri Siripirom
สมุดเล่มเล็กสมุดเล่มเล็ก
สมุดเล่มเล็ก
Siri Siripirom4.2K vistas
Pre โควตา มช. คณิตศาสตร์1 por yinqpant
Pre โควตา มช. คณิตศาสตร์1Pre โควตา มช. คณิตศาสตร์1
Pre โควตา มช. คณิตศาสตร์1
yinqpant11.7K vistas
ตัวกำหนด(Determinant) por kroojaja
ตัวกำหนด(Determinant)ตัวกำหนด(Determinant)
ตัวกำหนด(Determinant)
kroojaja206 vistas
สรุปสูตร ม.1 por krutew Sudarat
สรุปสูตร ม.1สรุปสูตร ม.1
สรุปสูตร ม.1
krutew Sudarat49.1K vistas
สมการของเส้นตรง por Y'Yuyee Raksaya
สมการของเส้นตรงสมการของเส้นตรง
สมการของเส้นตรง
Y'Yuyee Raksaya17.7K vistas

สมการและอสมการ

 • 2. 1. สมการ ความหมาย : สมการคือจำานวนที่ เท่ากันตั้งแต่ 2 จำานวนขนึ้ไป โดยปกติจะ มีตัวแปร (Variable) อยดู่้วย เช่น 5x = 10 , 5x = y , x2 + y2 = 25 เหล่านี้ เป็นต้น สมการจึงประกอบด้วยจำานวนทาง ขวาและจำานวนทางซ้าย (ในกรณีที่สมการ ของจำานวน 2 จำานวน ในสมการ 2 จำานวน จะประกอบด้วย ตัวแปร และคา่ คงที่ โดยตัวแปรจะมีคา่เปลี่ยนไปได้ใน ขณะที่คา่คงที่จะเปลี่ยนคา่ไม่ได้ ส่วน ตัวเลขที่เปน็ตัวคณูหรือตัวหารของตัวแปร
 • 3. คุณสมบัติของสมการ (1) คุณสมบัติการเท่ากัน ในกรณีที่พจิารณาทีละ 2 จำานวน จำานวนทางซ้ายจะเท่ากันกับจำานวนทาง ขวา และถ้าจำานวนที่ 1 เท่ากับ จำานวน ที่ 2 จำานวนที่ 2 เท่ากับ จำานวนที่ 3 แล้วละก็ จำานวนที่ 1 จะเท่ากับ จำานวน ที่ 3 โดยไม่ต้องพสิูจน์ (เป็น axiom)
 • 4. (2) คุณสมบัติการบวก ถ้าเอาตัวเลขจำานวนเดียวกัน ไปบวกทางซ้ายและทางขวาของสมการ จำานวนเลขของสมการยังคงเท่ากัน (3) คุณสมบัติการลบ ถ้าเอาตัวเลขจำานวนเดียวกันไป ลบทางซา้ยและทางขวาของสมการ จำานวนเลขของสมการยังคงเท่ากัน
 • 5. (4) คุณสมบัติของการคูณ ถ้าเอาตัวเลขจำานวนเดียวกันไปคูณ ทางซ้ายและทางขวาของสมการ จำานวน เลขของสมการยังคงเท่ากัน (5) คุณสมบัติของการหาร ถ้าเอาตัวเลขจำานวนเดียวกันไปหาร ทางซา้ยและทางขวาของสมการ จำานวน เลขของสมการยังคงเท่ากัน
 • 6. การแก้สมการ การแก้สมการ หมายถึง การหา ค่าของตัวแปรในสมการซึ่งแบ่งได้เป็น หลายแบบ คือ (1) การแก้สมการชั้นเดียว หมายถึง การแก้สมการที่มีตัวแปรเพียงตัว เดียว โดยอาศัยคณุสมบตัิของสมการ
 • 7. (2) การแก้สมการกำาลังสอง หมาย ถึง การแก้สมการที่มีตัวแปรตัวเดียว แต่อยใู่นรูปยกกำาลังสอง จากสมการ มาตรฐาน สมการมาตรฐาน : ax2 + bx สามารถแก้สมการกำาลังสองได้ 2 + c = 0 วิธี คือ b b 4ac 2- ± - (1) โดยการแย2 a กตัวประกอบ (2) โดยการใช้สูตร x = จากสมการมาตรฐาน ax2 + bx + c = 0
 • 8. (3) การแก้สมการเชิงเส้น สองตัวแปร หมายถึงสมการที่มี ตัวแปร 2 ตัว โดยเลขชกี้ำาลังของตัวแปร แต่ละตัวเปน็หนึ่ง และจะมี 2 สมการ รูปทั่วไปโดขยอมีงรูสปมทั่วกาไป รเชิคอื งเส้น 2 ตัวแปร ax + by = c ………………….(1) dx + ey = f …………… …….(2)
 • 9. สามารถหาค่าตัวแปร (x, y) ได้ 2 วิธี คือ (1) โดยการเขียนกราฟ ของ สมการทั้งสองลงบนแกนคเู่ดียวกัน จะได้ กราฟเป็นสมการเสน้ตรง 2 เส้น และจุดตัด ของเส้นตรงทั้งสองคือค่าของตัวแปร (2) โดยวิธีทางพีชคณิต ที่ต้อง กำาจัดตัวแปรตัวหนึ่งให้หมดไป และหาคา่ ของตัวแปรทีละตัว โดยอาศัยคุณสมบตัิของ สมการ ค่า
 • 10. (4) การแก้สมการเชิงเส้น 3 ตัวแปร หมายถึง การแก้สมการที่ตัวแปร 3 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีเลขยกกำาลัง 1 เท่านั้น และมักจะมี 3 สมการ โดยมรีูปทั่ว ไป ดังนี้ รแูปลทะมวัั่ไจปะขมอี 3ง สมกกาาร เโชดิงเมสรี้นูท 3ั่ไตปัว ดแัปนรี้ a1x + b1y + c1z = k1 ……………………(1) a2x + b2y + c2z = k2 สามารถแก้สมการได้โดยหาค่าตัวแปรที ……………………(2) ละตัว จากการทำาให้ตัวแปรที่เหลือหมดไป โดยอาศัยคณุสมบตัิของสมการ a3x + b3y + c3z = k3 ……………………(3)
 • 11. 2. อสมการ ความหมาย : อสมการ หมายถึง จำานวนเลข 2 จำานวนขึ้นไป ที่มีคา่มาก น้อยต่างกัน
 • 12. การหาค่าตัวแปรจาก อสมการ (1) การบวกและลบอสมการ สมารถกระทำาได้เช่นเดียวกับสมการ กำาลังหนึ่งทั่วไป โดยย้ายจาก + ไป – หรือ จาก – ไป + (2) การคูณและหาร การย้าย ตัวแปรที่ยังไม่ทราบค่าไปคณูหรือหาร ต้องใช้ตัวแปรกำาลังสองเท่านั้น