Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Instruccions 1r d'ESO curs 2016-17

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Instruccions 1r d'ESO curs 2016-17 (20)

Más de Biologia i Geologia (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Instruccions 1r d'ESO curs 2016-17

  1. 1.   IES BALÀFIA                      Curs  2016­2017  BIOLOGIA I GEOLOGIA 1R ESO      CURS: 1r ESO Grup A - B - C - D PROFESSOR:SALVADOR LLOPIS MORENO (Departament de biologia i geologia) PROFESSORA DESDOBLAMENT: NEUS TORRES ROIG HORARI D‛ATENCIÓ: DIJOUS 09:50 – 10:45   1ERA AVALUACIÓ Metodologia científica. La Terra a l‛Univers. Geosfera- Hidrosfera-Atmosfera. UNITATS: 1,2,3,4,5. 2ONA AVALUACIÓ Dinàmica interna i externa de la Terra. Ecosistemes. Éssers vius. Funcions vitals dels éssers vius. UNITATS: 6,7,8,9,10 3ERA AVALUACIÓ Els grans regnes de la natura: moneres, protoctists, fongs, plantes i animals. UNITATS: 11,12,13,14 MATERIAL NECESSARI: ● Llibre Biologia i Geologia 1 ESO Editorial Edebé. ● Llibreta de classe o arxivador. ● Compte de correu electrònic gmail CRITÈRIS D‛AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ L‛alumnat haurà de realitzar almenys una prova escrita cada avaluació. A més, es realitzaran treballs, sortides de camp, exposicions orals, pràctiques de laboratori,etc Per aprovar l‛avaluació, la nota haurà de tenir un valor igual o superior a 5 d‛acord amb la ponderació següent: ● el ​60%​ de la nota serà de l'examen o exàmens fets. ● el ​10%​ correspondrà al comportament, participació i interès. ● el ​30%​ de la nota serà pels treballs realitzats,deures, quadern de classe i de pràctiques...
  2. 2.   IES BALÀFIA                      Curs  2016­2017  BIOLOGIA I GEOLOGIA 1R ESO    ● Es descomptarà 0,1 per falta d‛ortografia fins a un màxim d‛un punt i mig per examen, treball, informe o tasca realitzada. ● Un ​no presentat ​a qualsevol prova escrita sense justificació mèdica, serà una qualificació de 0. En cas de tenir una justificació mèdica “greu”, aquesta unitat es recuperarà en la setmana prèvia a l‛avaluació. ● La nota mínima ha de ser superior a 3,5 en cada apartat, per a poder fer mitjana; la nota mitja dels apartats ha de ser superior a 5,0 per a aprovar. ● Un treball, informe o tasca no lliurat dintre del termini establert suposarà un 0 en l‛apartat corresponent a treballs (30%). En el termini dels 15 dies següents a la data límit, es podrà lliurar la tasca per recuperar-la. ● La qualificació final de l‛assignatura serà la mitjana de cadascuna de les avaluacions aprovades (és a dir, amb una nota igual o superior a 5) ● En cas que l‛alumne no superi el curs, haurà de recuperar-lo en setembre realitzant una prova escrita que correspondrà a la part completa del curs i/o lliurant els treballs corresponents. RECUPERACIONS ● La recuperació d'una avaluació es realitzarà durant els primers dies de l'avaluació següent,que consistirà en un examen i/o en el lliurament de treballs. ● Els continguts a recuperar seran els de l'avaluació completa. ● Només es podrà fer una recuperació de l'examen d'una unitat didàctica en el cas que aquest no arribi a la nota mínima establerta per fer mitja i la mitjana de l'avaluació sigui igual o superior a 5. ● Si l'avaluació que s'ha de recuperar és la tercera, havent aprovat la 1ª i la 2ª avaluació, es calcularà la nota mitjana del curs segons els criteris establerts. En el cas de què aquesta nota sigui inferior a 5, es pot recuperar la 3ª avaluació en la convocatòria extraordinària de setembre. ...............................................................................................................................................................  En / Na __________________________________________, del nivell _________, grup ________,                  declara que és coneixedor dels criteris d'avaluació que regiran l'assignatura de BIOLOGIA I GEOLOGIA                            del curs 2015/16.  Signatura de l'alumne/a  Signatura del pare o mare    ___________________________, ___________ SETEMBRE de 2017                        (població)                            (dia) 

×