Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Tema 9. La població (I).

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5. La globalització.
Tema 5. La globalització.
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 46 Anuncio

Tema 9. La població (I).

Descargar para leer sin conexión

Presentació del tema 9 del temari de 2n d'ESO, dedicat a l'estudi de la població. És el primer dels dos temes de població: el 10 està dedicat als moviments migratoris.

Presentació del tema 9 del temari de 2n d'ESO, dedicat a l'estudi de la població. És el primer dels dos temes de població: el 10 està dedicat als moviments migratoris.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más de salvavila (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Tema 9. La població (I).

 1. 1. TEMA 9 LA POBLACIÓ (I) Salvador Vila Esteve Geografia i Història 2n d’ESO
 2. 2. TEMA 9. LA POBLACIÓ (I). 1. Distribució de la població mundial. 2. La dinàmica de la població. 3. L’evolució de la població mundial. 4. Els desequilibris demogràfics. 5. L’estructura demogràfica de la població. 6. La població europea. 7. La població espanyola. 8. La població valenciana.
 3. 3. 1. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. La població mundial es situa al voltant dels 7.500.000.000 d’habitants, però està distribuïda de forma molt irregular: mentre a Àsia viu més del 60% del total (sols entre Índia i Xina tenen més d’un terç de la població), Àfrica un 16%, Amèrica un 13%, Europa un 10%, Oceania té un 0’5% i a l’Antàrtida no viu ningú
 4. 4. 1. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. Països més poblats del món i menys poblats (milers d’habitants)
 5. 5. 1. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. Per a comprendre la distribució de la població tenim en compte la densitat de població, que és el resultat de dividir la població total (habitants) entre la superfície que ocupa (km²) La densitat de població d’un lloc és alta quan supera els 100 hab./km², mitjana entre 50 i 100 hab./km², baixa entre 25 i 50 hab./km², molt baixa entre 1 i 25 hab./km² i extremadament baixa quan és inferior a 1 hab./km²
 6. 6. 1. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. Hab./km²
 7. 7. 1. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. Factors de la distribució Físics El relleu: viu més gent en planes i valls situades a poca altitud El clima: preferència pels climes temperats front als càlids i freds El sòl: més població on els sòls són fèrtils per a l’agricultura Humans Econòmics: la gent va a viure en zones riques en agricultura, indústria o activitats terciàries Històrics (llocs on viu molta gent des de fa mil·lennis, migracions,... Polítics: decisions de governs que poden suposar l’expulsió de gent o l’arribada d’emigrants, guerres, refugiats,...
 8. 8. Exercicis punt 1. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. 1.- A partir del document, respon: a) Classificació. b) Tema. c) Què és la densitat de població? d) En quines zones del món hi ha densitats de població més altes? Per què? e) En quines zones del món hi ha densitats de població baixes? Per què?
 9. 9. 2. LA DINÀMICA DE LA POBLACIÓ. - El nombre d’habitants d’un lloc depèn del moviment natural o vegetatiu de la població (quantitat de naixements i defuncions) i dels moviments migratoris (emigrants i immigrants). 2.1. La natalitat. 2.2. La mortalitat. 2.3. El creixement natural o vegetatiu. Web Index Mundi
 10. 10. 2.1. La natalitat. Expressa el nombre de nascuts en un lloc i període de temps concrets La taxa de natalitat expressa la relació entre el nombre de nascuts i la població total d’un lloc i es calcula multiplicant el nombre de nascuts per mil i dividint el resultat entre la població total Es considera que la natalitat és baixa quan la taxa de natalitat està per baix del 15‰, mitjana entre el 15 i el 30‰ i alta per damunt del 30‰
 11. 11. 2.1. La natalitat. La taxa de fecunditat d’un lloc relaciona la quantitat de nascuts amb la població femenina en edat fèrtil i es calcula multiplicant el nombre de nascuts per mil i dividint el resultat entre el nombre de dones que tenen entre 15 i 49 anys També s’utilitza com un indicador de natalitat el nombre mitjà de fills per dona
 12. 12. 2.1. La natalitat. En general, quan més desenvolupat està un país, més baixa és la seua natalitat La natalitat d’un lloc depèn de factors demogràfics (percentatge de joves i ancians), socioeconòmics (edat de matrimoni, cost dels fills, treball de la dona fora de la llar, accés a anticonceptius), culturals (tradicions, creences religioses) i polítics (polítiques pronatalistes o antinatalistes)
 13. 13. 2.2. La mortalitat. Expressa el nombre de morts en un lloc i període de temps concrets La taxa de mortalitat expressa la relació entre el nombre de morts i la població total i es calcula multiplicant el nombre de morts per mil i dividint el resultat entre la població total Es considera que la mortalitat d’un lloc és alta quan supera el 13‰, mitjana entre el 8 i el 13‰ i baixa per baix del 8‰
 14. 14. 2.2. La mortalitat. En la mortalitat d’un país influeixen les condicions de vida, la riquesa, la incidència de malalties i epidèmies, l’accés a la sanitat, l’envelliment de la població,... La taxa de mortalitat infantil relaciona el nombre de xiquets i els xiquets morts abans de fer un any i es calcula multiplicant els morts abans de fer un any per mil i dividint-los entre el total de naixements. Als països desenvolupats aquesta taxa és molt baixa i als subdesenvolupats alta
 15. 15. 2.2. La mortalitat. L’esperança de vida s’expressa en anys que s’espera que, de mitjana, visca una persona en el moment del seu naixement: és alta quan està per damunt dels 75 anys i baixa per baix dels 65 anys
 16. 16. 2.3. El creixement natural o vegetatiu. És la diferència entre el nombre de nascuts i el de morts i pot expressar creixement si el resultat és positiu, disminució si és negatiu o creixement zero La taxa de creixement natural es calcula restant al nombre de nascuts el nombre de morts, multiplicant el resultat per mil i dividint entre la població total: en general, els països amb major creixement natural són els subdesenvolupats, mentre els desenvolupats tenen un creixement natural baix o negatiu
 17. 17. 2. LA DINÀMICA DE LA POBLACIÓ. Per a conèixer el creixement real hem de tindre en compte el saldo migratori (diferència entre el nombre d’immigrants i emigrants), de forma que el creixement real es calcula sumant al creixement natural (nascuts menys morts) el saldo migratori (immigrants menys emigrants). Per a expressar el creixement real en forma de taxa, multipliquem el resultat anterior per mil i dividim per la població total
 18. 18. Exercicis punt 2. La dinàmica de la població. 1.- A partir de les taules dels llocs A i B, calcula per a cadascun i respon: a) Densitat de població de cadascun. b) Taxa de natalitat de cadascun. c) Taxa de mortalitat de cadascun. d) Taxa de mortalitat infantil de cadascun. e) Taxa de fecunditat de cadascun. f) Creixement natural o vegetatiu de cadascun. g) Taxa de creixement natural o vegetatiu de cadascun. h) Saldo migratori de cadascun. i) Creixement real de cadascun. j) Taxa de creixement real de cadascun. k) El lloc A, és desenvolupat o subdesenvolupat? Dóna al menys tres raons de la teua resposta. l) El lloc B, és desenvolupat o subdesenvolupat? Dóna al menys tres raons de la teua resposta.
 19. 19. Exercicis punt 2. La dinàmica de la població. 2.- A partir del document, respon: a) Classificació. b) Tema. c) Què és el creixement natural de la població? d) En quines zones del món creix més la població? Per què? e) En quines zones del món descendeix el nombre d’habitants? En quines creix poc? Per què? Taxes creixement real en ‰ (any 2015)
 20. 20. 3. L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. Per a explicar l’evolució de la població mundial utilitzem la teoria de la transició demogràfica, diferenciant tres fases o règims demogràfics
 21. 21. 3. L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. Règim demogràfic antic Es caracteritza per una natalitat elevada i una mortalitat també elevada (males collites, fam, epidèmies,...) amb un augment lent de la població Als països desenvolupats arriba fins al segle XVIII i als pobres fins al 1950
 22. 22. 3. L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. Règim demogràfic de transició Es caracteritza per una ràpida disminució de la mortalitat (millor alimentació, avanços higiènics i sanitaris,...) i una natalitat que continua alta i baixa més lentament: la població augmenta molt ràpidament Als països desenvolupats el trobem als segles XVIII, XIX i primera part del XX i als pobres des del 1950 fins a l’actualitat
 23. 23. 3. L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. Règim demogràfic modern La mortalitat es manté baixa, però la natalitat baixa molt i la població augmenta poc (o baixa) És típic dels països desenvolupats actuals
 24. 24. Exercicis punt 3. L’evolució de la població mundial. 1.- A partir de les gràfiques de baix, respon: a) Classificació (és igual per a les dues). b) Tema conjunt. c) Digues quantes fases trobem en la primera gràfica i explica què passa en cadascuna d’elles. d) Quina diferència hi ha entre en la segona gràfica i la primera? Per què?
 25. 25. 4. ELS DESEQUILIBRIS DEMOGRÀFICS. El creixement de la població mundial ha estat molt ràpid en el segle XX, però en els últims anys és menor (encara que continua creixent) per la disminució de la natalitat i la fecunditat en els països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament Hi ha grans diferències entre el comportament demogràfic dels països desenvolupats i subdesenvolupats, encara que tendeixen a disminuir
 26. 26. 4. ELS DESEQUILIBRIS DEMOGRÀFICS: ELS PAÏSOS RICS. La principal característica és l’escàs creixement i l’envelliment de la seua població degut a la disminució de les taxes de natalitat (dificultat per trobar un treball estable, els fills són una despesa important, dificultat per a fer compatibles els horaris de treball i la cria dels fills,...) i l’augment de l’esperança de vida (avanços en l’alimentació, la medecina,...) L’envelliment de la població pot crear problemes socials per la necessitat de diners per a pagar pensions i oferir sanitat i serveis dignes, però és pot solucionar fàcilment si es reparteix millor la riquesa Per a tractar de combatre aquest envelliment es fan polítiques natalistes per a fomentar la natalitat: ampliació dels permisos de maternitat i paternitat, ajudes econòmiques, ajudes a les famílies nombroses, creació de guarderies,...
 27. 27. 4. ELS DESEQUILIBRIS DEMOGRÀFICS: ELS PAÏSOS POBRES. Als països pobres la taxa de natalitat és elevada perquè hi ha molta població jove en edat de tindre fills i els fills són vistos com un ingrés (ajuda en el camp i el treball) i una assegurança per a quan els pares siguen vells, ja que cuidaran d’ells L’augment de la població en aquests països crea dificultats greus per a donar-los menjar, sanitat, educació i treball a tots i, per tant, se’l fa responsable de la fam, desnutrició, analfabetisme i pobresa, però realment la culpa última és la mala distribució de la riquesa Als països pobres es fan polítiques antinatalistes per a evitar el fort creixement de la població i la superpoblació: campanyes de planificació familiar per a fomentar l’ús d’anticonceptius, lleis que penalitzen les famílies nombroses o els matrimonis primerencs,...
 28. 28. Exercicis punt 3. Els desequilibris demogràfics. 1.- A partir del mapa, respon: a) Classificació. b) Tema. c) En quines zones del món hi ha un creixement vegetatiu major? Digues cinc països que tinguen una alta taxa de creixement vegetatiu. f) En quines zones del món hi ha un creixement vegetatiu baix o negatiu? Digues cinc països amb creixement vegetatiu negatiu. g) A què es deuen les diferències en el creixement vegetatiu que hem vist al mapa? h) Quines polítiques demogràfiques s’apliquen en els països desenvolupats? I en els pobres?
 29. 29. 5. L’ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA DE LA POBLACIÓ. Segons l’edat la població la dividim en tres grups: joves (de 0 a 14 anys), adults (de 15 a 64 anys) i ancians (més de 64 anys) Un país té molta població jove quan la natalitat és elevada; un fort predomini de la població adulta quan la natalitat es redueix (o molta gent emigra i se’n va del país); i una població envellida quan la natalitat és molt reduïda i l’esperança de vida alta Segons el sexe la població es divideix en homes i dones: naixen més homes que dones, les xifres s’igualen cap als 45-60 anys i hi ha més dones ancianes que homes per tindre una major esperança de vida
 30. 30. 5. L’ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA DE LA POBLACIÓ. Per a analitzar l’estructura demogràfica de població d’un lloc segons edat i sexe utilitzem unes gràfiques de barres dobles i unides per la base que anomenem piràmides de població Piràmide triangular o de para-sol (expansiva): té una base ampla o molt ampla perquè la natalitat és elevada i es va fent estreta quan pugem per la baixa esperança de vida i les dificultats per a arribar a vell, trobant molt poca població vella. És típica de països subdesenvolupats d’Àfrica i el sud d’Àsia
 31. 31. 5. L’ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA DE LA POBLACIÓ. Piràmides en forma de campana (estable): la base no supera al tronc (reducció de la natalitat), però el cim també és estret (encara no hi ha massa població envellida, però l’esperança de vida comença a pujar), de manera que la majoria de la població és adulta. És típica de països en vies de desenvolupament d’Amèrica Llatina i est d’Àsia
 32. 32. 5. L’ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA DE LA POBLACIÓ. Piràmides en forma d’ogiva i d’urna o bulb (regressiva): la base és més estreta que el tronc (natalitat molt reduïda) i hi ha més població envellida al cim (esperança de vida alta). Són pròpies dels països desenvolupats
 33. 33. Exercicis punt 5. L’estructura demogràfica de la població. 1.- Identifica a quin tipus de piràmide de població respon cadascuna, digues per què i explica-les:
 34. 34. Exercicis punt 5. L’estructura demogràfica de la població. 2.- A partir les dades de baix, confecciona la piràmide de població, digues de quin tipus és i explica-la: BENIFAIÓ (2016) EDATS HOMES DONES 0-4 258 266 5-9 303 319 10-14 273 303 15-19 272 263 20-24 280 264 25-29 336 298 30-34 416 358 35-39 463 459 40-44 531 471 45-49 493 483 50-54 461 441 55-59 401 404 60-64 339 345 65-69 309 323 70-74 265 313 75-79 216 257 80-84 171 227 85 i més 117 205
 35. 35. 6. LA POBLACIÓ EUROPEA. Europa té 740 milions d’habitants, el 10% de la població mundial, amb una densitat d’uns 70 hab./km² La distribució de la població és molt desigual: la zona més densament poblada es situa entre Anglaterra i el nord d’Itàlia; les densitats mitjanes al voltant de l’anterior i a l’Europa mediterrània i de l’Est i les densitats més baixes al nord d’Europa
 36. 36. 6. LA POBLACIÓ EUROPEA. El creixement natural és molt reduït o, fins i tot, negatiu per la baixa natalitat general, especialment greu al món mediterrani i Europa de l’Est (menys d’1’5 fills per dona) Destaca l’envelliment de la població (una quarta part de la població és vella), que fa que la mortalitat cresca (al voltant del 10‰), encara que l’esperança de vida és elevada (més de 80 anys a l’Europa mediterrània, occidental i nòrdica i entre 70 i 80 a l’Europa de l’Est) Esperança de vida (anys)
 37. 37. Exercicis punt 6. LA POBLACIÓ EUROPEA. 1.- A partir del mapa, respon: a) Classificació. b) Tema, c) Quins països tenen densitats de població més altes? Quins els segueixen? d) Quins països tenen densitats de població més baixes? On es situen? e) Explica la resta de característiques de la població europea.
 38. 38. 7. LA POBLACIÓ ESPANYOLA. A Espanya hi ha 46’5 milions d’habitants, amb una densitat de 92 hab./km² La distribució és molt desigual: Madrid, la zona mediterrània, les illes, el Nord i vall de l’Ebre estan més densament poblats; la resta de l’interior i zones de muntanya estan poc poblades
 39. 39. 7. LA POBLACIÓ ESPANYOLA. Un dels principals problemes de la població espanyola és el seu envelliment (més del 18% de població vella) La taxa de natalitat és baixa (9‰), amb una mitjana d’1’33 fills per dona Nombre de fills per dona (Espanya, 1975-2015)
 40. 40. 7. LA POBLACIÓ ESPANYOLA. La taxa de mortalitat és mitjana (9‰) a causa de l’envelliment de la població, però l’esperança de vida és de les més altes del món (quasi 83 anys) El creixement natural és negatiu: mor més gent que naix ESPERANÇA DE VIDA CREIXEMENT NATURAL (2014)
 41. 41. Exercicis punt 6. LA POBLACIÓ ESPANYOLA. 1.- A partir del mapa, respon: a) Classificació. b) Tema. c) Quines zones tenen densitats més altes? Posa deu exemples de províncies. d) Quines zones tenen densitats més baixes? Posa deu exemples de províncies. e) Explica la resta de característiques de la població espanyola.
 42. 42. 8. LA POBLACIÓ VALENCIANA. A la Comunitat Valenciana vivim quasi 5 milions d’habitants: més de la meitat a la província de València, més d’un terç a Alacant i Castelló és la menys poblada Les zones més poblades són les del litoral i l’eix interior entre València i Alacant, mentre que la resta de zones de l’interior i de muntanya estan menys poblades PROVÍNCIA POBLACIÓ (2016) València 2 544 264 Alacant 1 836 459 Castelló 579 245 TOTAL 4 959 968
 43. 43. 8. LA POBLACIÓ VALENCIANA. L’envelliment de la població valenciana també és important: més del 18% de la població
 44. 44. 8. LA POBLACIÓ VALENCIANA. La natalitat és molt baixa: no arriba al 9‰, amb 1’32 fills per dona La taxa de mortalitat és mitjana (quasi el 9‰), amb una esperança de vida de 82 anys El creixement natural també és negatiu: mor més gent que naix FILLS PER DONA (COMUNITAT VALENCIANA) ESPERANÇA DE VIDA (ANYS) Dones Mitjana Homes
 45. 45. Activitats de síntesi 1.- Completa en gran al teu quadern el quadre següent: EUROPA ESPANYA COM. VALENCIANA POBLACIÓ DENSITAT DISTRIBUCIÓ ESTRUCTURA NATALITAT MORTALITAT ESPERANÇA DE VIDA CREIXEMENT NATURAL
 46. 46. Activitats de síntesi 2.- Vocabulari: - Població: - Demografia: - Densitat de població: - Natalitat: - Mortalitat: - Mortalitat infantil: - Esperança de vida: - Creixement natural o vegetatiu: - Creixement real: - Piràmide de població:

×