Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบจินตนาการ การคิดแบบสร้างสรรค์

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
บทความ
บทความ
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 52 Anuncio

การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบจินตนาการ การคิดแบบสร้างสรรค์

Descargar para leer sin conexión

อยู่ที่คิดและปัญหาการคิดของคน

อยู่ที่คิดและปัญหาการคิดของคน

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (17)

Similares a การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบจินตนาการ การคิดแบบสร้างสรรค์ (20)

Anuncio

Más reciente (20)

การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบจินตนาการ การคิดแบบสร้างสรรค์

 1. 1. การสรางความสำเร็จดวยการคิดอยางเปนระบบ การคิดแบบจินตนาการ การคิดแบบสรางสรรค ดร.ศันสนา สิริตาม
 2. 2. "Simplicity is the ultimate sophistication." - Leonardo da Vinci
 3. 3. “ความคิด” หลักการไมใชเรื่องยาก ที่ยาก คือ เรื่องขางใน WHAT DO YOU THINK
 4. 4. เรามีปญหาเรื่องการคิดหรือไม การฝกอบรมเรื่องเนื้อหาชวยไดหรือเปลา ความคิดเปนเรื่องของใครกันแน
 5. 5. ฟนธง ไมเชื่ออยาลบหลู วัฒนธรรมแปลกๆที่เปนปญหาใหญทางการคิด ถูกผลิตซ้ำซากอยูจนทุกวันนี้ สามวา สองศอก หนูไมรู เวรกรรม
 6. 6. ปญหา ที่เปนอุปสรรคตอการคิดเปนในองคกร
 7. 7. การเนนเนื้อหา ความรูมากกวาการคิด อะไร vs ทำไม
 8. 8. วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปวอก พ.ศ. 2127 ที่เปนปญหา คือ ความรู หรือ ความคิด
 9. 9. เอาแตสวนควบ ไมเอา core ยึดรูป = เสียโอกาสคิด
 10. 10. การไมยอมรับความแตกตาง
 11. 11. การยอมรับความตางไมใชแคทำใหเราคิดเปน คิดไดมากขึ้น แตเราจะทำใหประเทศ ใหโลกไดมีความสุขมากขึ้น อยูที่ “จริง” กับ “ใจ”
 12. 12. เขาเมืองตาหลิ่ว..ใหหลิ่วตาตาม พฤติกรรมลอกเลียน: ซ้ำซาก
 13. 13. ไมมองเชิงองครวม
 14. 14. การคิดเปนเรื่อง mental model ของปจเจกบุคคลที่จะทำใหเราตองปรับกอน ที่สามารถคิดเชิงในเชิงตางๆได ถาเราสนใจแตผิว ไมลงถึงเนื้อ ถึงกระดูก เราจะไมมีวันเปลี่ยนความคิดและพัฒนาไปสูสิ่งที่ดีขึ้น สิ่งที่คาดหวังได
 15. 15. ความคิดเชิงระบบ
 16. 16. การคิดเชิงระบบเปนเรื่องขางในที่มี ผลตอความคิด ไมใชเรียนรูหลักการ
 17. 17. ถา System Theory คือ การมองความสัมพันธ ของสิ่งตางๆแบบองครวมโดยเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางเปนสวนหนึ่ง ของระบบที่ใหญขึ้นไป ไมมันจบอยูแคนั้น มันอยูที่ตัวอัตวิสัย ตัวตนของเรา “คุณเปนคนอยางไร” “คุณมีคานิยมอะไร” “คุณไดรับการปลูกฝง เรียนรูอะไรมา”
 18. 18. คนเปนโรคหัวใจ
 19. 19. Big Picture ความคิดเชิงระบบ เชิงองครวม หัวใจไมไดอยูที่เรารูอะไร หัวใจอยูที่เราจะปรับมุมมองใหกวางขึ้นไดอยางไร แกไขขอจำกัดดานคานิยม ที่ไมเอื้อตอการคิดเชิงระบบอยางไร การยึดติดยึดมั่นถือมั่นใน "มุมมอง" ของตนเองเปนใหญ
 20. 20. สองมุมมอง หาขั้นบันได
 21. 21. Joseph O’Connor และ Ian Mcdermott พูดถึงมุมมองวา แตละคนมีมุมมองแตกตางสงผลถึงการรับรู เราจะรูไดถูก ตองอยูที่ระยะหางที่เหมาะสม มุมมองเขาใน มุมมองออกนอก อัตวิสัย (subjective) และ ภววิสัย (objective)
 22. 22. ยิ่งลงลึกยิ่งแตกฉาน เปดมุมมองใหมได ไดรู ไดเห็น 1 ยิน ไดฟง ได 2 แนวโนม แบบพฤติกรรม โครงสรางพฤติก3 มาจากไหน รรม ตัวแบบ โครงสร4งทางความคิด า ความเชื่อ คานิยมที่สงผลตอความคิด 5
 23. 23. วิธีการ เครื่องมือสำหรับการคิดเชิงระบบ
 24. 24. บูรณาการแนวคิด เชื่อมโยง ภาพรวม เปรียบ ความสัม เทียบ พันธ ภาพ สังเคร เห็นผลลัพธสุดทาย าะห ภาพ ใหญ ใสหมวกเขียว หมวกแดง โยง มองจากท ี่สูง มองกวาง ใสหมวกฟา SYSTEM THINKING จับประ เด็น แยกยอย ขอมูล องคประกอบทั้งหมด ลงรายละเ อียด ภาพแยก สังเกตุ ลึกซึ้ง แยกประเด ็น หมวดหมู ใสหมวกเหลือง ภาพยอย ดูความหลากหลาย หมวกดำ ใสหมวกขาว
 25. 25. SYSTEM THINKING Peter Senge กับวินัยทั้ง 5 ความคาดหวัง เขาใจความซับซอน กูรู personal mastery วิสัยทัศนรวม shared vision คิดเปนระบบ system thinking การสะทอนกลับ ตัวแบบความคิด mental model เรียนรูเปนทีม team learning
 26. 26. SHARED องคกร VISION ดี PERSONAL TEAM MASTERY LEARNING SYSTEM THINKING MENTAL MODEL พลังแหงการมองภาพรวม มองความเชื่อมโยง มองความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเปนพลวัต มองอนาคต มองเชิงบวก มองเห็นสภาพความเปนจริง มองแบบไมยึดติด ลดอัตตาหรือตัวกู-ของกู มองที่ประโยชนหรือความมุงมั่นเพื่อสวนรวม
 27. 27. วิธีการ เครื่องมือสำหรับการคิดเชิงระบบ โยนิโสมนสิการทานพระธรรมปฎก
 28. 28. 1.ปฏิจจสมุปบาท (interdependent) คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย สิ่งตางๆลวนเปนปจจัย ซึ่งกันและกัน มีเงื่อนไขตอกัน สัมพันธกัน 2. ขันธวิภังค (analysis) คิดแบบวิเคราะห แยกแยะองคประกอบ 3. ไตรลักษณ สามกระแส (three streams) คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คิดแบบเทาทันวาทุก อยางเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 4. อริยสัจ 4 (problem solving) คิดแบบแกปญหา ทุกข์ ปญหามีอะไรบาง สมุทัย เหตุอยูที่ไหน นิโรธ แนวทางการแกปญหา เปาหมายคืออะไร มรรค วิธีการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย 5. คาแท คาเทียม (true & artificial value) ไมใหหลง ใหคิดถึงความจริง 6. กุศลภาวนา (moral development) คิดดี คิดเชิงคุณธรรม ไมถือสันโดษในการทำงานใหเต็มที่ หาความรูเต็มที่ ทำความดีเต็มที่ 7. สามมิติ (three dimension) ดูผลดี ผลเสีย ดูวิธีการ คุณ โทษ ทางออก 8. อรรถธรรมสัมพันธ (cause effect relation theory) คิดแบบสัตบุรุษ คือ รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักบริษัท รูจักบุคคล 9. สติปฏฐาน (now theory) อยูในปจจุบัน อยูกับความจริง 10. วิภัชชวาท (dialectic theory) คิดหลายดาน แยกแยะประเด็นใหชัด
 29. 29. สรางสรรค และ จินตนาการ
 30. 30. ความคิดสรางสรรค คำตอบใหมใหกับปญหาเกา = ผลลัพธดีกวาเดิม
 31. 31. วิธีคิด Fosbury Flop
 32. 32. WHAT DO YOU THINK ศักยภาพการเปลี่ยนแปลง
 33. 33. CHANGE AGENT ดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ สงัด อินมะตูม
 34. 34. คานิยมรอยยังนอยไป WHAT DO YOU THINK
 35. 35. ความคิดสรางสรรค ความฝน ชีวิตกลางๆ ความตื่นเตน แครอด ความมั่นใจ โซนสบาย ความอิสระ กลัว อยูตัว เหนื่อย ความสำเร็จ ความมั่นคั่ง
 36. 36. TAKE RISK
 37. 37. ความคิดสรางสรรค จินตนาการของคน ความสามารถคิดนอกกรอบ ทักษะการคิดสรางสรรค สินทรัพย แรงขางใน ขอมูล ความรู passion ประสบการณ
 38. 38. แรงขางใน SIGNIFICANT !!! significant creates passion passion attracts attention attention leads to action
 39. 39. สินทรัพย consume แบบ lean
 40. 40. Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice
 41. 41. ขวานำ ซายตาม
 42. 42. เมื่อขวานำซายตาม.. วิธีคิดเปลี่ยน.. จาก... ➡ ความรู กฎกติกา กำไรสูงสุด ความคุม เปน การใชความรูสึก สามัญสำนึก ใหความสำคัญกับ คุณคา การสรางคุณคา VALUE CREATION quality of life right a wrong prevent the end of something good
 43. 43. ➡ใชเหตุผล งานวิจัย เนนการตอบสนองตอปญหา เปน นำดวยความคิด สรางสรรค ใชการสังเกตุและถามคำถามที่ถูกตอง idea focused
 44. 44. ทำไมใชมิกเซอรธรรมดาผสมเหลาดี creative business solution ของดีที่คูควร
 45. 45. ➡เลียนแบบ outside-in มองคนอื่น ตามคนอื่น เปน สรางคุณคาใหม คิดและทำเปนคนแรก inside-out คนควาตัวตน หาจุดแข็ง
 46. 46. ➡ยึดติด เนนความชำนาญ แกปญหาแยกสวน เนนปริมาณ เปน เปลี่ยน แบบสุดลิ่มทิ่มประตู เรียนรูขามขอบเขตอุตสาหกรรม แกปญหาเชิงองค รวม เนนคุณภาพ
 47. 47. ➡ยึดอดีตและปจจุบัน การเปนผูนำ เปน ปจจุบันและอนาคต การเปน ผูนำทางความคิด
 48. 48. ขวานำ ซายตาม
 49. 49. “The four most important words in any organization are … “What do you think?”
 50. 50. ทำ 4 ไมใช 4 ทำดวยใจ ไมใชแคจบ ทำใหครบ ไมใชแคได ทำใหคลาย ไมใชใหเครียด ทำใหละเอียด ไมใชสุกเอาเผากิน
 51. 51. การอยูในโลกแหงความเปนจริง เปลี่ยนแปลง If nothing ever changed, there'd be no butterflies.  ~Author Unknown พลิกนิดเดียว...ชีวิตเปลี่ยนได

×