Dando moito que falar

S
Dando moito que falar…,[object Object],E.D.L.G.,[object Object],C.P.I. Virxe da Cela, Monfero,[object Object],VI SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO,[object Object],Verónica Dopico,[object Object],Yolanda Castro,[object Object]
1.- INTRODUCIÓN,[object Object],“Dando moito que falar…”é o título da nosa intervención, coa que trataremos de divulgar a práctica dinamizadora que o EDLG está levando a cabo no CPI Virxe da Cela, en Monfero (A Coruña). ,[object Object],Este título pretende ser un reflexo da nosa filosofía de traballo, xa que nós concibimos a escola coma como un lugar para a interrelaciónentre os individuos, e para iso é necesario un proceso de comunicación. Tratamos de potenciar unha comunicación fluída, directa, natural, case automática, a comunicación do día a día. ,[object Object],Son diversas as actividades que engloban o noso “Proxecto de fomento do uso do galego”, pero é observable un predominio da oralidade, e gran parte das nosas actividades están encamiñadas á creación de situacións nas que o alumnado teña que comunicar, debater, dialogar, entrevistar, charlar, disertar, recitar, contar, manifestar, comentar, cuestionar, explicar, enunciar, propoñer, formular, opinar, isto, é, “dámoslles moito que falar…,[object Object]
2.- CONTEXTUALIZACIÓN:,[object Object],O NOSO CENTRO,[object Object],O CPI Virxe da Cela, de titularidade pública, oferta Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Programas de Cualificación Profesional.,[object Object],No presente curso 2010/2011 están matriculados no centro un total de 179 alumnos/as: 26 en Educación Infantil, 84 en Educación Primaria, 65 na ESO e 4 en PCPI.,[object Object],O claustro está formado por 30 profesores/as, dos cales 2 imparten aulas en Educación Infantil, 11 en Educación Primaria e 17 en Educación Secundaria Obrigatoria.,[object Object],6 persoas constitúen o persoal de administración e servizo.,[object Object],No noso centro existe un comedor escolar xestionado polo propio centro e subvencionado integramente pola Xunta de Galicia no que se ofrecen servizos todos os días lectivos. ,[object Object]
O CENTRO E A SÚA CONTORNA: ,[object Object],O CPI Virxe da Cela está situado no Xestal, no Concello de Monfero, entre as localidades de Pontedeume, Betanzos e As Pontes (provincia de A Coruña). ,[object Object],A superficie de Monfero é de 171,7 km², e a súa poboación 2978 habitantes. ,[object Object],Comprende as parroquias de O Alto de Xestoso, (Santa María), Queixeiro (San Xurxo), San Fiz de Monfero (San Fiz), Santa Xiá de Monfero (Santa Xiá), Taboada (Santa Mariña), O Val de Xestoso, (San Pedro), Vilachá (Santa María).,[object Object]
Dando moito que falar
[object Object]
O resto, podémolos catalogar como castelanfalantes ou ben na súa maioría, como castelanfalantes aparentes, xa que a súa lingua materna é o galego, e, en maior ou menor medida empregan estruturas sintácticas, morfolóxicas e mesmo fonolóxicas en galego, así como léxico propio do idioma galego. O noso alumnado procede dos concellos de Monfero e Irixoa. É basicamente unha zona, agrícola e gandeira, onde a lingua de relación do alumnado e as súas familias é o galego e tamén a lingua oral empregada en calquera dos establecementos, lugares de ocio, etc. ,[object Object],Polo tanto, non se trata de fomentar o uso do galego, xa que é a lingua empregada habitualmente, senón de potenciar a oralidade como unha vía para dinamizar o centro. Ofrecemos alternativas para a mocidade. Queremos dinamizar o noso centro porque é o lugar de socialización. ,[object Object]
Peculiaridades do noso centro e da súa contorna que van condicionar a liña de actuación do noso EDLG ,[object Object],[object Object]
Ámbito rural
Xornada partida
Matrícula reducida
Cadro de persoal con poucos profesores/as
Poboación dispersa
Transporte público case inexistente
Pouca oferta cultural e de lecer por parte dos concellos,[object Object]
 3.- OBXECTIVOS,[object Object],Establecemos 4 grandes bloques de obxectivos, correspondéndose con contextos ou situacións nas que trataremos de reforzar a dimensión comunicativa do galego. ,[object Object],Contexto 1: A comunidade educativa. Dinamizando a nosa escola.,[object Object],Contexto 2: A importancia da lingua e da cultura.,[object Object],Contexto 3: A sociedade do S. XXI: as novas tecnoloxías.,[object Object],Contexto 4: O cambio social: educación en valores.,[object Object]
CONTEXTO 1A COMUNIDADE EDUCATIVA. DINAMIZANDO A NOSA ESCOLA,[object Object],DENTRO DO CENTRO EDUCATIVO:,[object Object],Implicar activamente a todos os membros da comunidade no proxecto: alumnado das diferentes etapas educativas (EI, EP e ESO), profesorado de distintas etapas e áreas, familias e persoal non docente. ,[object Object],Establecer a escola como punto de unión e tratar de conciliar o clima social e familiar a través das actividades de dinamización, e desenvolver a totalidade destas en lingua galega. ,[object Object]
RELACIÓNS ENTRE O CENTRO EDUCATIVO E A SÚA CONTORNA:,[object Object],Promover a interacción entre a escola e a súa contorna, facilitando o coñecemento e a difusión da cultura máis próxima, valorando a súa riqueza e velando pola conservación do patrimonio natural e cultural. ,[object Object],Fomentar a colaboración coas entidades culturais, asociativas, recreativas e deportivas do contorno do centro escolar para a organización de actividades conxuntas.,[object Object]
MÁIS ALÓ DO NOSO CENTRO: ,[object Object],Establecer colaboracións con EDLG doutros centros próximos, para facilitar o intercambio de materiais curriculares e de experiencias (cabe destacar o traballo conxunto co EDLG do CPI Conde de Fenosa, Ares). ,[object Object],Establecer colaboracións con asociacións (especialmente con ONGs a través das actividades deseñadas e realizadas conxuntamente a través do proxecto Monferosolidario).,[object Object],Expandir o noso campo de acción e disolver fronteiras físicas: utilizando o noso bloguecomo unha plataforma de difusión das nosas actividades, transformando en destinatarios e ofrecendo a posibilidade de participar nas mesmas a calquera usuario da rede que así o desexe. ,[object Object]
CONTEXTO 2A IMPORTANCIA DA LINGUA E DA CULTURA,[object Object],Utilizar a lingua galega, oralmente e por escrito, como instrumento para a comunicacióninterpersoal e para a comprensión, análise e organización de feitos e saberes de calquera tipo. ,[object Object],Estender e diversificar os usos sociais da lingua galega.,[object Object],Espertar unha conciencia crítica, fomentando a valoración e o respecto pola nosa cultura e patrimonio (en especial a lingua), así como o respecto de outras culturas. ,[object Object],Recuperar e catalogar manifestacións artístico-culturais da cultura galega e contribuír á súa divulgación a través da elaboración de materiais didácticos, exposicións, prensa escolar.,[object Object]
CONTEXTO 3A SOCIEDADE DO S. XXI: AS NOVAS TECNOLOXÍAS ,[object Object],Potenciar a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).,[object Object],Contribuír a unha renovación da práctica docente con ferramentas e estratexias adaptadas á época que nos toca vivir.,[object Object],Motivar o alumnado nas súas aprendizaxes, especialmente o alumnado da ESO, ofrecéndolles un medio máis dinámico e atractivo. ,[object Object],Aproveitar a inmediatez e o enorme campo de acción da plataforma dixital (blogue) para a difusión das nosas actividades. ,[object Object],Conciencia ecolóxica: aforrar espazo (almacenaxe de papeis) e evitar os custos que supoñen a edición de materiais impresos ao substituílos por soportes dixitais (cd, dvd, blogue, ).,[object Object]
CONTEXTO 4O CAMBIO SOCIAL: A EDUCACIÓN EN VALORES,[object Object],Sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia da educación en valores e a necesidade dunha maior corresponsabilidade comunitaria. ,[object Object],Promover a educación para a solidariedade e a cooperación cun enfoque transversal, fomentando e facilitando a participación de todo o centro. ,[object Object],Potenciar unha conciencia crítica, intentando motivar a participación social, defendendo a idea dunha educación máis integral e solidaria e promover unha cidadanía activa, informada, e responsable.,[object Object],Concienciar sobre o poder e capacidade que ten a mocidade, como nova xeración, para transformar o mundo.,[object Object]
Porque cremos que é necesario, nos tempos que corren, buscar unha forma de educación que fomente a apropiación de valores como a autonomía, a xustiza e o respecto, colaborando na construción da propia identidade do alumnado, do seu futuro proxecto de vida e do seu desenvolvemento como persoas.,[object Object],Monferosolidario,[object Object],Monferosolidario é unha iniciativa que naceu no curso académico 2008-2009, como o resultado da colaboración entre os departamentos de Educación para a Cidadanía e Relixión. Tras recibir o I Premio de Educación para o Desenvolvemento “Vicente Ferrer” en 2009, o noso proxecto conta co apoio e colaboración de toda a comunidade educativa.,[object Object]
4.- ACTIVIDADES,[object Object],Clasificamos as actividades en catro grandes bloques: ,[object Object],[object Object]
BLOQUE II: Recuperación do patrimonio natural, cultural e artístico
BLOQUE III: As novas tecnoloxías
BLOQUE IV: Educación en valores,[object Object]
1.- Contacontos,[object Object],Potenciar o uso oral do galego,[object Object],Dinamización da biblioteca escolar. ,[object Object],Negociacióncoas editoriais para que esta actividade non supoña custos adicionais: editorial Kalandraka e Consorcio Editorialofertan contacontos a cargo de Pablo Díaz e Mario Tomás, respectivamente. ,[object Object],Programado para o futuro a realización dun obradoiro de contacontos, para aprender as técnicas narrativas orais. Anxo Moure, a través de Entreculturas. Data prevista: 15 de abril, coincidindo coa celebración dun rastro solidario. ,[object Object]
Pablo Díaz e Patricia González, da Editorial Kalandraka,[object Object]
Mario Tomás, de Consoricio Editorial,[object Object]
2.- Contos musicados,[object Object],Colaboración co Departamento de Música. ,[object Object],Musicalización dun conto. Partindo do texto do conto, composición dunha melodía. Elaboración de debuxos, texto, música, dramatizacións.,[object Object],Curso 2010-2011: A saia de Carolina. Alumnado de 3º da ESO contan contos ao alumando de Educación Infantil.Curso 2008-2009. Dona Carme. Non existen documentos audiovisuais. Alumnado 4º ESO de Música contan contos ao alumnado de Educación Infantil.,[object Object],Narración do conto con partes faladas e partas cantadas, nas que pode participar o público que recibe o conto. Voces e acompañamento instrumental.,[object Object]
3.- Día das Letras Galegas: Recitais de poesía,[object Object],Maio 2010, Uxío Novoneyra.,[object Object],Visita ás aulas de Educación Infantil e Educación Primaria, en horario lectivo, para realizar as lecturas, entrevistar o alumnado e reflexionar en voz alta sobre o Día das Letras Galegas.,[object Object],Lectura ou recitado de textos do autor homenaxeado. ,[object Object],Gravacións en vídeo e edición de materiais audiovisuais,[object Object]
Alumnado de EI contando a biografía de UxíoNovoneyra,[object Object]
Alumno de E.P. recitado de poesías de UxíoNovoneyra,[object Object]
4.- Lecturas dramatizadas. Grupo de teatro escolar ,[object Object],Fomentar as capacidades expresivas do alumnado.,[object Object],Utilizar o propio alumnado como elemento dinamizador. Preparación de obras de teatro en lingua galega para a súa representación en festivais e celebracións do centro.,[object Object], ,[object Object],Grupo de teatro escolar: comezou a funcionar o pasado curso académico 2008-2009. Alumnado da ESO. Ao final de curso entrégase diploma acreditativo de participación,[object Object],Dinamización da biblioteca. Ensaios nos recreos, na biblioteca escolar.,[object Object],Selección de textos motivadores para o alumnado: Made in Galiza, SechuSende. ,[object Object]
Grupo de Teatro Escolar durante un ensaio na Biblioteca ,[object Object]
Grupo de Teatro Escolar. Entrega de diplomas, xuño 2010,[object Object]
Diploma de participación no Grupo de teatro escolar,[object Object]
5.- Grupo de música tradicional,[object Object],Colaboración co Departamento de Música. ,[object Object],Creación dun grupo musical escolar conformado por voces e instrumentos de percusión galega. ,[object Object],Recuperar e difundir o patrimonio cultural galego. Interpretación de repertorio do folclore galego.,[object Object],Utilizar o propio alumnado como elemento dinamizador. Actuacións en actividades extraescolares .,[object Object],Recoñecemento da participación: ao final de curso entrégase diploma acreditativo. ,[object Object],Ensaios 30 minutos semanais: venres de 14:15 a 15: 45, no recreo de despois do xantar. ,[object Object],Alumnado da ESO e posteriormente alumnado de EP.,[object Object]
Grupo de Música Tradicional. Ensaios na aula de música,[object Object]
Entrega de diplomas Grupo de música tradicional, xuño 2010,[object Object]
Diploma de participación no Grupo de música tradicional,[object Object]
BLOQUE II: RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E ARTÍSTICO,[object Object],[object Object]
Recuperación, catalogación e difusión de manifestacións artístico-culturais da cultura galega. ,[object Object],Guía de tradición oral. Cancioneiro de Monfero,[object Object],Guía de cultura popular,[object Object],Guía de microtoponimia da zona,[object Object],Recuperación de festas de carácter popular (Maios),[object Object],Recuperación de xogos tradicionais. ,[object Object]
1.- Guía de tradición oral: Cancioneiro de Monfero,[object Object],Colaboración co Departamento de Música. Traballo de campo recollendo informacións variadas sobre da tradición oral da zona: cantigas, coplas, refráns, adiviñas, contos populares. Alumnado de ESO.,[object Object],Busca de informantes na propia familia ou no ámbito social próximo.,[object Object],Creación dun arquivo documental, como fonte de coñecemento da tradición oral. Texto e rexistro sonoro.,[object Object], Presentación e difusión do material elaborado: libro con disco compacto.,[object Object],Mostra da tradición oral en vivo: visita dos informantes ao centro, con charla e actuación. Consello de Maiores de Xestoso.,[object Object]
Portada da maqueta do Cancioneiro de Monfero,[object Object]
Fotograma do vídeo “Arsenio, acordeonista de Xestoso”,[object Object]
Fotograma do vídeo “Arsenio, acordeonista de Xestoso”,[object Object]
2.- Guía de cultura popular,[object Object],Colaboración co Departamento de CCSS. Alumnado de 4º da ESO. Traballo de campo recollendo informacións variadas sobre do saber popular e tradicións na zona: os oficios, os ciclos agrícolas, apeiros de labranza, gastronomía, festas, lugares, alcumes. ,[object Object],Actividade enmarcada no proxecto De Escola a Escola, da Fundación Vicente Ferrer: intercambio cultural entre o noso centro e unha escola da India.,[object Object],Busca de informantes na propia familia ou no ámbito social próximo.,[object Object],Creación dun arquivo documental (fotografías, textos, arquivos sonoros) que ilustren o saber popular. Elaboración de textos a pé de páxina, con datos (localización espazo-temporal), explicacións e comentarios dos informantes. ,[object Object],Fomentar o emprego das novas tecnoloxías.,[object Object],Presentación e difusión do material elaborado: paneis expositivos con imaxes acompañadas de texto; libro impreso: fotografías e texto; soporte dixital: Cd-rom interactivo.,[object Object]
Arquivo documental: a Galicia rural,[object Object]
Arquivo documental: a Galicia rural,[object Object]
3.- Guía de microtoponimia,[object Object],Colaboración coa materia Proxecto Interdisciplinar, 1º ESO ,[object Object],Recuperación do patrimonio inmaterial,[object Object],Elaboración dun banco de datos coa microtoponimia da zona: nomes de predios, leiras, camiños, outeiros, montes, etc.,[object Object],Busca de informantes na propia familia ou no ámbito social próximo.,[object Object],Charla-obradoiro sobre toponimia. Xosé Lois Vilar en “Os nomes da terra e do mar”. Contactada a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello. ,[object Object],Presentación e difusión do traballo realizado: paneis expositivos.,[object Object]
Xosé Lois Vilar en “Os nomes da terra e do mar”,[object Object]
Mapa aéreo da zona onde se realiza o estudo de microtoponimia,[object Object]
Ficha para a elaboración da guía de microtoponimia,[object Object]
4.- Recuperación de festas de carácter popular: Os Maios,[object Object],Recuperación da tradición dos Maios, xa perdida na zona dende hai anos. ,[object Object],Construción das estruturas dos maios; composición e interpretación de cantigas e danzas. ,[object Object],Durante o curso 2007-2008 e 2008-2009 celébrase un festival durante toda a tarde. Participación de todo o centro (actuacións e decoración floral),[object Object],No 2009-2010 non se celebra un festival para todo o centro educativo. A celebración de Maios efectúase en coordinación coas profesoras de música de Educación Primaria e ESO.,[object Object]
Preparación e decoración floral da estrutura dos maios. Maio 2009,[object Object]
Acompañamento instrumental conxunto tradicional galego. Maio 2009,[object Object]
Cantigas con acompañamento do grupo de pandeiretas. Maio 2009,[object Object]
Danzas de paus. Maio 2009,[object Object]
Alumnado de 2º da ESO e EI bailando danza de fitas. Maio 2010,[object Object]
5.- Recuperación de xogos tradicionais ,[object Object],Colaboración coa mestra de educación física de EP. Traballo de campo recollendo informacións variadas acerca dos xogos tradicionais da zona. Busca de informantes nas propias familias do alumnado ou no seu ámbito social próximo. ,[object Object],Visita ao Centro de Interpretación de xogos tradicionais “Brinquedos”.As Neves. A Capela. Alumnado 2º ciclo de EP. ,[object Object],Realización de xogos populares en datas determinadas: magosto, fin de curso.,[object Object],Exposición e concurso de baile de peóns: para o alumnado de EI e EP con premios. ,[object Object]
Xogos realizados no Centro de Interpretación de Xogos Populares da Capela,[object Object]
Obradoiro de decoración de peóns. Curso académico 2008-2009,[object Object]
BLOQUE III: AS NOVAS TECNOLOXÍAS,[object Object],[object Object]
Motivación do alumnado nas súas aprendizaxes, especialmente o alumnado da ESO, ofrecéndolle un medio máis dinámico e atractivo. Booktrailers.,[object Object],Guións cinematográficos,[object Object],Documentais e curtametraxes,[object Object],Avatares,[object Object],Blogues,[object Object]
1.-Booktrailers,[object Object],Colaboración co Servizo de Normalización do Concello de Monfero e o Departamento de Lingua Galega.,[object Object],Elaboración de publicidade en formato audiovisual para promover a lectura en galego. ,[object Object], Potenciar a creatividade e a imaxinación do alumnado,[object Object],Obradoiro de Booktrailers, impartido por Belén Martínez Delgado, encargada da Normalización Lingüística no Concello de Monfero. Novembro 2009,[object Object],Lectura de libros, elaboración de guións e gravacións en vídeo. Novembro 2009.,[object Object],Visita da TVG entrevistar aos alumnos/as e profesores/as encargados da realización de Booktrailers. Marzo 2010.,[object Object],Curso académico 2010-2011: edición dixital do material gravado.  ,[object Object]
Obradoiro de Booktrailers a cargo de Belén Delgado. Novembro 2009,[object Object]
Fotograma do Booktrailer “Os trece anos de Branca” (versión I),[object Object]
Fotograma do Booktrailer “Os trece anos de Branca” (versión II),[object Object]
2.- Guións cinematográficos,[object Object],Convocatoria de certame con motivo das Letras Galegas 2010 para potenciar o uso da lingua galega na escrita. Motivar o alumnado para potenciar escritura creativa en lingua galega.,[object Object],Bases do concurso: Poderán participar os/as alumnos/as de Educación Secundaria, de forma individual ou colectiva. Presentarase un guión escrito especificando e incluíndo todos os datos necesarios: escenografía, diálogos, lemas, imaxes, descrición da acción. Temática: Trátase de anunciar calquera manifestación da identidade e cultura galega: a nosa a nosa música, a nosa lingua, as nosas paisaxes, os nosos monumentos, as nosas festas, os nosos produtos, etc. ,[object Object],Xuño 2009. Debido á escasa participación no certame, o EDLG decidiu declarar os premios desertos.,[object Object]
Cartel anunciador do concurso de guións cinematográficos,[object Object]
3.-Documentais e Curtametraxes,[object Object],[object Object]
Realización de guións e gravación de curtametraxes nas materias de Educación para a Cidadanía (2º ESO) e Ética (4º ESO).
Temática social a debate: igualdade, consumo, medio natural, política, etc.
Festival de curtametraxes: exhibición de todo o material realizado. Previsto para xuño 2011. Edición de produtos audiovisuais (dvd) para a distribución entre o alumnado interesado.A taberna de Antonio. Catro episodios: “A lei antitabaco”, “Unión Fenosa”, “Dixital Plus”, “As drogas”. ,[object Object],Dereitos Humanos,[object Object],Operación Quilo,[object Object]
Fotograma da curtametraxe “A taberna de Antonio”,[object Object]
Documental sobre os “Dereitos Humanos”,[object Object]
Documental “Operación Quilo”,[object Object]
4.- Avatares,[object Object],Concurso declaracións de amor dentro da Campaña “Regala amor e recibirás moito a cambio”. Colaboración con Monferosolidario.,[object Object],Elaboración de textos, gravacións en audioe selección de imaxes para a animación. ,[object Object],Utilización novas tecnoloxías: animación e edición de audio cos programas CrazyTalke Audacity.,[object Object],Colgados no blogueMonferosolidario e Xesteira, na entrada da actividade “Regala amor…”, a través da opción comentarios.,[object Object]
Fotograma avatar Gandhi ,[object Object]
6.- Blogues,[object Object],Marzo 2009: asistencia a un curso de formación do profesorado para a creación de blogues.,[object Object],Potenciar o uso de TIC: administración de blogues, utilización de fotografía dixital, vídeo dixital, etc. ,[object Object],Promover a redacción de entradas e publicación de comentarios. Uso do galego nos textos escritos.,[object Object],Difundir as actividades. ,[object Object],Abrir un espazo para a participación de toda a comunidade educativa. ,[object Object],Blogue Xesteira,[object Object],BlogueMonferosolidario,[object Object],Blogue da Biblioteca Castelao,[object Object]
BlogueCiber-xesteira,[object Object],Orixe: Xornal Xesteira. Publicación anual do EDLG. Último número publicado: xuño 2008.,[object Object],Ciber-Xesteira. Revista on-line do EDLG. Elaboración dunha revista escolar dixital escrita en galego. Redución de custos de publicación; inmediatez, ampla difusión. http://cpivirxedacelaxesteira.blogspot.com,[object Object],Funcionamento: O profesorado dos diferentes ciclos e niveis achega documentos sobre as actividades, crónicas, propostas nos seus grupos, e a coordinadora do EDLG encárgase de colgar esta información no blogue e mantelo actualizado.,[object Object],Creación dun grupo de traballo con profesores/as e alumnos/as encargados da redacción e colaboracións puntuais de entidades da zona (asociacións deportivas e culturais, hostalaría e turismo). En proceso. Dificultade por cuestións de horario.,[object Object]
http://cpivirxedacelaxesteira.blogspot.com,[object Object]
Blogue da Biblioteca Castelao,[object Object],Colaboración do EDLGcoa biblioteca escolar nos labores de administración e actualización do Blogueda Biblioteca Castelao.,[object Object],Actividades do EDLG para a dinamización da biblioteca escolar: crónicas e material audiovisual relativo ás actividades en colaboración coa biblioteca: contacontos, exposicións (Letras Galegas, De Escola a Escola, E ti que les?), obradoiros (Comercio Xusto e Consumo Responsable, Cultura India),[object Object],Cesión á biblioteca de material impreso e audiovisual en galego para o gozo por parte de toda a comunidade educativa (DvdBen Falado, Made in Galiza, etc),[object Object],Potenciar a lectura en galego. Booktrailers.,[object Object],Enderezo: http://obiblioblog.blogspot.com/,[object Object]
http://obiblioblog.blogspot.com/,[object Object]
BlogueMonferosolidario,[object Object],Escrito integramente en lingua galega.,[object Object],E obloguemáis dinámico. Constante actualización, entradas semanais. Amplo volume de actividades dentro do proxecto Monferosolidario.,[object Object],Recibe as visitas de moitos usuarios a nivel nacional e internacional (máis de 8000 visitas). ,[object Object],Soporte para a realización de actividades nas materias de Relixión, Educación para a Cidadanía e Ética (ESO).,[object Object],Están colgados numerosos recursos didácticos sobre a Educación para o Desenvolvemento e Educación en Valores, elaborados por Monferosolidarioou por ONGs.,[object Object]
http://cpivirxedacelasolidario.blogspot.com,[object Object]
BLOQUE IV.- EDUCACIÓN EN VALORES,[object Object],PROXECTO MONFEROSOLIDARIO: ,[object Object],[object Object],Xornadas de convivencia con outros centros. ,[object Object],Proxecto “De Escola a Escola”. ,[object Object],Celebración de Días D: (Paz, Dereitos Humanos, Medio natural, etc). ,[object Object],Difusión do proxecto Monferosolidario.,[object Object]
Monferosolidario: construíndo un mundo mellor…,[object Object]
1.- Xornadas de convivencia con outros centros,[object Object],I Xornada de Convivencia entre Centros. CPI Virxe da Cela e IES Monelos. Luns 12 outubro 2009,[object Object],Intercambio entre o alumnado de secundaria do CPI Virxe da Cela e o alumnado do IES Monelos de A Coruña.,[object Object],Xornada de convivencia entre dous centros de características opostas: centro rural e centro urbano; centro castelán falante e galego falante. Adquisición dunha conciencia sociolingüística.,[object Object],Actividades lúdicas, dinámicas de grupo, para potenciar o intercambio oral.,[object Object], Temática da interculturalidade.,[object Object], Visita guiada ao mosteiro. Valoración do patrimonio cultural da zona.,[object Object]
Alumnas na dinámica do Pasapalabra,[object Object]
2.- Rede Solidaria da MocidadeEntreculturas,[object Object],Curso 2008-2009: inicio da colaboración coa ONG Entreculturas.,[object Object],Obxectivos: valorar a importancia da participación; coñecer diferentes iniciativas de voluntariado e cooperación; comprender a necesidade das relacións humanas para o desenvolvemento dunha convivencia con respecto, compresión e cooperación. ,[object Object],“Encontros da Rede Solidaria da Mocidade Entreculturas”. Dous encontros anuais: un a principio de curso para definir a axenda de traballo e outro a final de curso para a posta en común da memoria de actividades realizadas.,[object Object],Xornada de sábado (horario non lectivo). Actividade voluntaria. ,[object Object],Descrición da xornada: recepción e presentación dos grupos, almorzo colectivo, obradoiros para alumnado e profesorado, xantar, elaboración da axenda ou presentación da memoria, actividades lúdicas. ,[object Object]
Rede Solidaria da MocidadeEntreculturas. Santiago 2010,[object Object]
3.- Proxecto “De escola a Escola”,[object Object],Intercambio cultural e de tradicións entre a escola Konampalli (Anantapur, a India) e o CPI Virxe da Cela, a través da Fundación Vicente Ferrer. Achegamento entre duas realidades culturais diferentes, para un enriquecemento mutuo. Establecemento de comparativas entre o mundo rural galego e o mundo rural indio. Adquisición dunha conciencia sociolingüística, e análise da situación das linguas minoritarias no mundo.,[object Object],Colaboracións: EDLG, Monferosolidario, Departamento de Lingua Estranxeira, Departamento de CCSS, Biblioteca Escolar. Todo o curso académico 2009-2010. ,[object Object],1º trimestre: Conferencia “A India rural e a Fundación Vicente Ferrer”. Exposición “A India” Obradoiros de cultura india. Xornadas gastronómicas.,[object Object],2º trimestre: Intercambio epistolar. Compilación de fondo documental sobre o rural galego. Envío de memoria gráfica e descritiva do noso centro e das nosas actividades á escola Konampalli.,[object Object],3º trimestre: Recibo de paquete con memoria gráfica e descritiva da escola Konampalli. Exposición con paneis na biblioteca escolar.,[object Object]
Charla “A India Rural e a Fundación Vicente Ferrer”,[object Object]
4.- Celebración Días D,[object Object],[object Object]
O alumnado de Educación Secundaria é o encargado de transmitir a información, converténdose en mestres/as por un día. Campaña visitando as aulas e difundindo unha mensaxe.
Elaboración de materiais impresos: adhesivos, carteis, etc.
Gravación e edición de materiais audiovisuaisDía da Paz,[object Object],Día de San Valentín: Campaña “Regala amor”,[object Object],Día dos Dereitos Humanos,[object Object]
1 de 100

Recomendados

Proxecto lavadores 2014 15 por
Proxecto lavadores 2014 15Proxecto lavadores 2014 15
Proxecto lavadores 2014 15maruxinha64
165 vistas12 diapositivas
Roxecto definitivo 2014 por
Roxecto definitivo 2014Roxecto definitivo 2014
Roxecto definitivo 2014pradosanpedro
364 vistas29 diapositivas
PNDL IES Chano Piñeiro Forcarei por
PNDL IES Chano Piñeiro ForcareiPNDL IES Chano Piñeiro Forcarei
PNDL IES Chano Piñeiro ForcareiCoordinadora Galega ENDL
320 vistas26 diapositivas
PNDL do IES Chano Piñeiro de Forcarei. Un posible modelo para un contexto gal... por
PNDL do IES Chano Piñeiro de Forcarei. Un posible modelo para un contexto gal...PNDL do IES Chano Piñeiro de Forcarei. Un posible modelo para un contexto gal...
PNDL do IES Chano Piñeiro de Forcarei. Un posible modelo para un contexto gal...Román Landín
509 vistas26 diapositivas
O Fiadeiro 2007-2009 Proxecto Normalización EOI Ferrol por
O Fiadeiro 2007-2009 Proxecto Normalización EOI FerrolO Fiadeiro 2007-2009 Proxecto Normalización EOI Ferrol
O Fiadeiro 2007-2009 Proxecto Normalización EOI FerrolCoordinadora Galega ENDL
412 vistas33 diapositivas
O Fiadeiro 2007 por
O Fiadeiro 2007O Fiadeiro 2007
O Fiadeiro 2007Cudipeich Grijander
341 vistas33 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Idioma En Sol Maior por
Idioma En Sol MaiorIdioma En Sol Maior
Idioma En Sol Maiorcenlf
265 vistas5 diapositivas
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA por
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICAUNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICAEncarna Lago
131 vistas14 diapositivas
Proxecto biblioteca 2016 2017 migrANDO por
Proxecto biblioteca 2016 2017 migrANDOProxecto biblioteca 2016 2017 migrANDO
Proxecto biblioteca 2016 2017 migrANDOaquintadoslibros
286 vistas15 diapositivas
Ciconi@ 20 (galego) por
Ciconi@ 20 (galego)Ciconi@ 20 (galego)
Ciconi@ 20 (galego)IES A Cachada
433 vistas15 diapositivas
Proxecto lector desde_unha_perspectiva_matematica por
Proxecto lector desde_unha_perspectiva_matematica Proxecto lector desde_unha_perspectiva_matematica
Proxecto lector desde_unha_perspectiva_matematica soigca
806 vistas39 diapositivas
Ponencia II Xornadas Educación e língua en Galicia por
Ponencia II Xornadas Educación e língua en GaliciaPonencia II Xornadas Educación e língua en Galicia
Ponencia II Xornadas Educación e língua en Galiciafajuma12
1.3K vistas161 diapositivas

La actualidad más candente(16)

Idioma En Sol Maior por cenlf
Idioma En Sol MaiorIdioma En Sol Maior
Idioma En Sol Maior
cenlf265 vistas
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA por Encarna Lago
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICAUNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA
Encarna Lago131 vistas
Proxecto biblioteca 2016 2017 migrANDO por aquintadoslibros
Proxecto biblioteca 2016 2017 migrANDOProxecto biblioteca 2016 2017 migrANDO
Proxecto biblioteca 2016 2017 migrANDO
aquintadoslibros286 vistas
Proxecto lector desde_unha_perspectiva_matematica por soigca
Proxecto lector desde_unha_perspectiva_matematica Proxecto lector desde_unha_perspectiva_matematica
Proxecto lector desde_unha_perspectiva_matematica
soigca806 vistas
Ponencia II Xornadas Educación e língua en Galicia por fajuma12
Ponencia II Xornadas Educación e língua en GaliciaPonencia II Xornadas Educación e língua en Galicia
Ponencia II Xornadas Educación e língua en Galicia
fajuma121.3K vistas
Paisaxes culturais da Rede Museística MAR DE LUGO NO MUSEO DO MAR por Encarna Lago
Paisaxes culturais da Rede Museística MAR DE LUGO NO MUSEO DO MARPaisaxes culturais da Rede Museística MAR DE LUGO NO MUSEO DO MAR
Paisaxes culturais da Rede Museística MAR DE LUGO NO MUSEO DO MAR
Encarna Lago594 vistas
Manifesto Rag por cenlf
Manifesto RagManifesto Rag
Manifesto Rag
cenlf242 vistas
Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1) por Encarna Lago
Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1)Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1)
Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1)
Encarna Lago618 vistas
tema1_09 por xenevra
tema1_09tema1_09
tema1_09
xenevra1.5K vistas
Ollos de aula. Nº 19. Versión para imprimir en A4 a dobre cara por Coordinadora Galega ENDL
Ollos de aula. Nº 19. Versión para imprimir en A4 a dobre caraOllos de aula. Nº 19. Versión para imprimir en A4 a dobre cara
Ollos de aula. Nº 19. Versión para imprimir en A4 a dobre cara
Prexuizos por xenevra
PrexuizosPrexuizos
Prexuizos
xenevra616 vistas
Ccg ac 2020_xxii-encontros_normalizacion por satelite1
Ccg ac 2020_xxii-encontros_normalizacionCcg ac 2020_xxii-encontros_normalizacion
Ccg ac 2020_xxii-encontros_normalizacion
satelite1250 vistas
Tui, historia e naturaleza por guillareta
Tui, historia e naturalezaTui, historia e naturaleza
Tui, historia e naturaleza
guillareta687 vistas

Destacado

Foro wolfer por
Foro wolferForo wolfer
Foro wolferWolfercito
305 vistas2 diapositivas
Dn11 u3 a24_agmm por
Dn11 u3 a24_agmmDn11 u3 a24_agmm
Dn11 u3 a24_agmmedherygaby
339 vistas6 diapositivas
Por favor, Prende tu celular! por
Por favor, Prende tu celular!Por favor, Prende tu celular!
Por favor, Prende tu celular!sparky32
645 vistas7 diapositivas
Jornadas blogs 2009 por
Jornadas blogs 2009Jornadas blogs 2009
Jornadas blogs 2009dasava
676 vistas15 diapositivas
Proxecto abalar por
Proxecto abalarProxecto abalar
Proxecto abalarroqui49
338 vistas16 diapositivas
Nombre del componente por
Nombre del componenteNombre del componente
Nombre del componentebryamarango
408 vistas1 diapositiva

Destacado(9)

Foro wolfer por Wolfercito
Foro wolferForo wolfer
Foro wolfer
Wolfercito305 vistas
Dn11 u3 a24_agmm por edherygaby
Dn11 u3 a24_agmmDn11 u3 a24_agmm
Dn11 u3 a24_agmm
edherygaby339 vistas
Por favor, Prende tu celular! por sparky32
Por favor, Prende tu celular!Por favor, Prende tu celular!
Por favor, Prende tu celular!
sparky32645 vistas
Jornadas blogs 2009 por dasava
Jornadas blogs 2009Jornadas blogs 2009
Jornadas blogs 2009
dasava676 vistas
Proxecto abalar por roqui49
Proxecto abalarProxecto abalar
Proxecto abalar
roqui49338 vistas
Nombre del componente por bryamarango
Nombre del componenteNombre del componente
Nombre del componente
bryamarango408 vistas
P.a instalaciones deportivas ney escobar por Neyruska Escobar
P.a instalaciones deportivas ney escobarP.a instalaciones deportivas ney escobar
P.a instalaciones deportivas ney escobar
Neyruska Escobar683 vistas
P Multimedia Podcast Exposición por Dahiana
P Multimedia Podcast ExposiciónP Multimedia Podcast Exposición
P Multimedia Podcast Exposición
Dahiana375 vistas

Similar a Dando moito que falar

Monferosolidario Ponencia por
Monferosolidario PonenciaMonferosolidario Ponencia
Monferosolidario Ponenciasatelite1
344 vistas12 diapositivas
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68 por
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68Monferosolidario artículo revista eduga nº 68
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68satelite1
1.2K vistas6 diapositivas
Proxecto intercultural 2013 por
Proxecto intercultural 2013Proxecto intercultural 2013
Proxecto intercultural 2013Iolidesarandon
282 vistas12 diapositivas
Unha experiencia coa filatelia por
Unha experiencia coa filateliaUnha experiencia coa filatelia
Unha experiencia coa filateliamilarofer
2.3K vistas31 diapositivas
Monografico monfero solidario por
Monografico monfero solidarioMonografico monfero solidario
Monografico monfero solidariosatelite1
224 vistas52 diapositivas
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas por
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas Maria Lemos Cerqueira
224 vistas13 diapositivas

Similar a Dando moito que falar(20)

Monferosolidario Ponencia por satelite1
Monferosolidario PonenciaMonferosolidario Ponencia
Monferosolidario Ponencia
satelite1344 vistas
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68 por satelite1
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68Monferosolidario artículo revista eduga nº 68
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68
satelite11.2K vistas
Proxecto intercultural 2013 por Iolidesarandon
Proxecto intercultural 2013Proxecto intercultural 2013
Proxecto intercultural 2013
Iolidesarandon282 vistas
Unha experiencia coa filatelia por milarofer
Unha experiencia coa filateliaUnha experiencia coa filatelia
Unha experiencia coa filatelia
milarofer2.3K vistas
Monografico monfero solidario por satelite1
Monografico monfero solidarioMonografico monfero solidario
Monografico monfero solidario
satelite1224 vistas
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas por Maria Lemos Cerqueira
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas
Monferosolidario por satelite1
MonferosolidarioMonferosolidario
Monferosolidario
satelite1243 vistas
Albares 2017. Revista Escolar por Yolanda Castro
Albares 2017. Revista EscolarAlbares 2017. Revista Escolar
Albares 2017. Revista Escolar
Yolanda Castro959 vistas
Mediación social intercultural desde a perspectiva da convivencia nos centros... por galiciaacolle
Mediación social intercultural desde a perspectiva da convivencia nos centros...Mediación social intercultural desde a perspectiva da convivencia nos centros...
Mediación social intercultural desde a perspectiva da convivencia nos centros...
galiciaacolle302 vistas
Presentacion arce (amanual def) por Loudes Otero
Presentacion arce (amanual def)Presentacion arce (amanual def)
Presentacion arce (amanual def)
Loudes Otero148 vistas
Presentacion de la Agrupación ARCE al Claustro por Loudes Otero
Presentacion de la Agrupación ARCE al ClaustroPresentacion de la Agrupación ARCE al Claustro
Presentacion de la Agrupación ARCE al Claustro
Loudes Otero219 vistas
Ollos de aula. Nº 9. Versión para imprimir en A4 a dobre cara por Coordinadora Galega ENDL
Ollos de aula. Nº 9. Versión para imprimir en A4 a dobre caraOllos de aula. Nº 9. Versión para imprimir en A4 a dobre cara
Ollos de aula. Nº 9. Versión para imprimir en A4 a dobre cara
A Rede De Escolas Asociadas Da Unesco por IES Lúís Seoane
A Rede De Escolas Asociadas Da UnescoA Rede De Escolas Asociadas Da Unesco
A Rede De Escolas Asociadas Da Unesco
IES Lúís Seoane1.4K vistas
Unha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugo por satelite1
Unha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugoUnha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugo
Unha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugo
satelite11.3K vistas
PROXECTO DE FOMENTO DO USO DE GALEGO.pdf por CEIPN1TUI
PROXECTO DE FOMENTO DO USO DE GALEGO.pdfPROXECTO DE FOMENTO DO USO DE GALEGO.pdf
PROXECTO DE FOMENTO DO USO DE GALEGO.pdf
CEIPN1TUI42 vistas
Monferosolidario de monfero a anantapur por satelite1
Monferosolidario de monfero a anantapurMonferosolidario de monfero a anantapur
Monferosolidario de monfero a anantapur
satelite1248 vistas
Plan de desenvolvemento europeo por Agualada
Plan de desenvolvemento europeoPlan de desenvolvemento europeo
Plan de desenvolvemento europeo
Agualada497 vistas
AICLE - Aprendizaxe integrada de contidos e lingua estranxeira por Andrea CEstevez
AICLE - Aprendizaxe integrada de contidos e lingua estranxeira AICLE - Aprendizaxe integrada de contidos e lingua estranxeira
AICLE - Aprendizaxe integrada de contidos e lingua estranxeira
Andrea CEstevez491 vistas
Primaria galego final por satelite1
Primaria galego finalPrimaria galego final
Primaria galego final
satelite11K vistas

Más de satelite1

Dossier escolar pacc 2019 por
Dossier escolar pacc 2019Dossier escolar pacc 2019
Dossier escolar pacc 2019satelite1
213 vistas16 diapositivas
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021 por
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021satelite1
173 vistas6 diapositivas
Revista ef novembro comprimido por
Revista ef novembro comprimidoRevista ef novembro comprimido
Revista ef novembro comprimidosatelite1
136 vistas15 diapositivas
Proposta semana 2 por
Proposta semana 2Proposta semana 2
Proposta semana 2satelite1
562 vistas6 diapositivas
Proposta semana 1 por
Proposta semana 1Proposta semana 1
Proposta semana 1satelite1
564 vistas3 diapositivas
1 revista ef movete xa por
1 revista ef movete xa1 revista ef movete xa
1 revista ef movete xasatelite1
313 vistas15 diapositivas

Más de satelite1(20)

Dossier escolar pacc 2019 por satelite1
Dossier escolar pacc 2019Dossier escolar pacc 2019
Dossier escolar pacc 2019
satelite1213 vistas
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021 por satelite1
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
satelite1173 vistas
Revista ef novembro comprimido por satelite1
Revista ef novembro comprimidoRevista ef novembro comprimido
Revista ef novembro comprimido
satelite1136 vistas
Proposta semana 2 por satelite1
Proposta semana 2Proposta semana 2
Proposta semana 2
satelite1562 vistas
Proposta semana 1 por satelite1
Proposta semana 1Proposta semana 1
Proposta semana 1
satelite1564 vistas
1 revista ef movete xa por satelite1
1 revista ef movete xa1 revista ef movete xa
1 revista ef movete xa
satelite1313 vistas
O grelo como sinal de identidade la voz galicia 4 nov 20 (1) por satelite1
O grelo como sinal de identidade la voz galicia 4 nov 20 (1)O grelo como sinal de identidade la voz galicia 4 nov 20 (1)
O grelo como sinal de identidade la voz galicia 4 nov 20 (1)
satelite1376 vistas
Feira do grelo 2020 andrea rivera. por satelite1
Feira do grelo 2020 andrea rivera.Feira do grelo 2020 andrea rivera.
Feira do grelo 2020 andrea rivera.
satelite182 vistas
Magosto 2020 por satelite1
Magosto 2020Magosto 2020
Magosto 2020
satelite11.7K vistas
Bases premio-galego-ep cg por satelite1
Bases premio-galego-ep cgBases premio-galego-ep cg
Bases premio-galego-ep cg
satelite1450 vistas
Invitacion cafe coruna 2020 por satelite1
Invitacion cafe coruna 2020Invitacion cafe coruna 2020
Invitacion cafe coruna 2020
satelite1460 vistas
Xornadas becreativa 2020_borrador_03 por satelite1
Xornadas becreativa 2020_borrador_03Xornadas becreativa 2020_borrador_03
Xornadas becreativa 2020_borrador_03
satelite1211 vistas
Entrevista sobre o cancioneiro de monfero por satelite1
Entrevista sobre o cancioneiro de monferoEntrevista sobre o cancioneiro de monfero
Entrevista sobre o cancioneiro de monfero
satelite1218 vistas
8 marzo actividades.docx por satelite1
8 marzo actividades.docx8 marzo actividades.docx
8 marzo actividades.docx
satelite1699 vistas
8 maio de ninas-a-leyendas por satelite1
8 maio de ninas-a-leyendas8 maio de ninas-a-leyendas
8 maio de ninas-a-leyendas
satelite1613 vistas
A voz do xestal por satelite1
A voz do xestalA voz do xestal
A voz do xestal
satelite12.5K vistas
Calendarioescolar20202021 por satelite1
Calendarioescolar20202021Calendarioescolar20202021
Calendarioescolar20202021
satelite1589 vistas
Asamblea cierre 2020 por satelite1
Asamblea cierre 2020Asamblea cierre 2020
Asamblea cierre 2020
satelite1641 vistas
Marcos areosa volta ao cole por satelite1
Marcos areosa volta ao coleMarcos areosa volta ao cole
Marcos areosa volta ao cole
satelite1678 vistas
Perfect ed sheeran, xiana mosquera por satelite1
Perfect ed sheeran, xiana mosqueraPerfect ed sheeran, xiana mosquera
Perfect ed sheeran, xiana mosquera
satelite1142 vistas

Dando moito que falar

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 12. Cadro de persoal con poucos profesores/as
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25. BLOQUE II: Recuperación do patrimonio natural, cultural e artístico
 • 26. BLOQUE III: As novas tecnoloxías
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74. Realización de guións e gravación de curtametraxes nas materias de Educación para a Cidadanía (2º ESO) e Ética (4º ESO).
 • 75. Temática social a debate: igualdade, consumo, medio natural, política, etc.
 • 76.
 • 77.
 • 78.
 • 79.
 • 80.
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85.
 • 86.
 • 87.
 • 88.
 • 89.
 • 90.
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95.
 • 96.
 • 97.
 • 98. O alumnado de Educación Secundaria é o encargado de transmitir a información, converténdose en mestres/as por un día. Campaña visitando as aulas e difundindo unha mensaxe.
 • 99. Elaboración de materiais impresos: adhesivos, carteis, etc.
 • 100.
 • 101.
 • 102.
 • 103. C.P.I. Cruz do Sar (Bergondo), novembro 2009.
 • 104.
 • 105. Panel de Experiencias “Educando para o Desenvolvemento. Entreculturas. Madrid, febreiro 2010
 • 106. Xornadas de Atención á diversidade, “Mellora do Clima de aula”. Santiago de Compostela, decembro 2009. Xunta de Galicia.
 • 107. Seminario de Boas Prácticas en Educación para o Desenvolvemento. Guatemala, agosto 2009. AECID e Ministerio de Educación.
 • 108.
 • 109.
 • 110.
 • 111.
 • 112. A oferta de actividades organizadas por outras institucións ofertadas ao longo do curso.
 • 113.
 • 114.
 • 115.
 • 116. Difundir as actividades significa facer visible o noso traballo. É moi importante que todas as actividades realizadas poidan ser presentadas a través de paneis expositivos con fotografías, blogue, boletíns, xornais, trípticos, proxeccións, etc.
 • 117. Blogue: inmediatez da información. Colgamos o rexistro da actividade ás poucas horas de ser realizada. Ademais é un grande almacén onde están gardadas todas as actividades desenvolvidas con anterioridade.
 • 118.
 • 119. De Escola a Escola: intercambio cultural e de tradicións coa escola Konampalli, de Anantapur (A India), a través dun proxecto da Fundación Vicente Ferrer. Curso 2009-2010 e 2010-2011.
 • 120.
 • 121.
 • 122.
 • 123.
 • 124.
 • 125.
 • 126.
 • 127.
 • 128.
 • 129.
 • 130.