Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Enquisa infantil 14 15 virxedacela

498 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Enquisa infantil 14 15 virxedacela

  1. 1. ENQUISA INFANTIL 2014-2015. CPI VIRXE DA CELA. MONFERO No presente curso académico 2014-2015 hai matriculados 11 alumnos/as en Educación Infantil 3 anos. Este modelo de enquisa foi entregado a principios de curso ás 11 familias, e contestaron a ela 9. Tras un análise dos resultados dedúcese que é o galego a lingua materna. A continuación móstranse en gráficos as respostas a cada unha das preguntas. 1.- Qué lingua fala habitualmente o/a neno/a? 2.- En que lingua lle falou a nai desde que naceu? 3.- En que lingual le falou o pai desde que naceu?? 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Só galego Predomina o galego Galego e castelán por igual Predomina o castelán 0 1 2 3 4 5 Só galego Máis galego que castelán Galego e castelán por igual Só castelán 0 1 2 3 4 5 6 7 Só galego Máis galego que castelán Galego e castelán por igual
  2. 2. 4.- En que lingua falan habitualmente entre si o pai e a nai (ou titor e titora)? 5.- Se ten irmáns, en que lingua falan co/a neno/a? 6.- Que lingua lle falan ao/á voso/a fillo/a o avó e a avoa maternos? 0 1 2 3 4 5 Só galego Predominantemente galego Galego e castelán por igual Un galego e outro castelán 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Só galego Máis galego que castelán Galego e castelán por igual Máis castelán que galego Outras: non ten irmáns Non contestan 0 1 2 3 4 5 6 Só galego Galego e castelán por igual Só castelán
  3. 3. 7.- Que lingua lle falan ao/á voso/a fillo/a o avó e a avoa paternos? 8.- No caso de ter unha persoa coidadora na casa, en que lingua lle fala? 9.- No caso de que o/a neno/a asistise a unha escola infantil/gardería, condicionou este feito algunha mudanza con respecto á lingua que falaba na casa? 0 1 2 3 4 5 6 7 Só galego Galego e castelán por igual 0 1 2 3 4 5 6 7 Só galego Galego e castelán por igual Non contestan 0 1 2 3 4 5 Ningún Mudou de galego a castelán Non contestan
  4. 4. 10.- Algún dos proxenitores comezou falándolle unha lingua ao seu fillo/a e máis adiante (cando este rompeu a falar, cando comezou a ir á escola infantil…) pasou a falarlle outra? 11.- No caso de que a resposta anterior sexa afirmativa, como se produciu o cambio? 12.- Podería indicar as razóns dese cambio? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Si, os dous Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 De galego a castelán Non costestan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Non hai cambio Non costestan
  5. 5. 13.- Cal é a lingua predominante dos contos que lle le ao seu/súa fillo/a? 14.- En que lingua (ou linguas) ve o/a neno/a maioritariamente os debuxos animados? (pode indicar máis de unha marcando a orde) 15.- Cal é a lingua (ou linguas) da maioría dos xogos multimedia que emprega o/a neno/a? (pode indicar máis de unha marcando a orde) 0 1 2 3 4 5 6 7 Galego Castelán 0 1 2 3 4 5 6 7 Galego Castelán Inglés 0 1 2 3 4 5 Galego Castelán Inglés Non contesta
  6. 6. 16.- Valore os seguintes enunciados xenéricos rodeando cun círculo a opción elixida, tendo en conta a seguinte escala  1.- Completamente de acordo  2.- Bastante de acordo  3.- Indiferente  4.- Bastante en desacordo  5.- Completamente en desacordo A adquisición de dúas (o máis) linguas en idades temperás é moi positiva Aprender galego e castelán ao mesmo tempo crea confusión aos nenos/as O inglés debería ter máis presenza na escola xa desde a educación infantil 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan
  7. 7. Gustaríanos que o/a noso/a fillo/a castelanfalante aprendese a falar galego Gustaríanos que o/a noso/a fillo/a galegofalante aprendese a falar castelán É mellor que a aproximación á lectoescritura que se fai en infantil sexa só nunha lingua: ou galego ou castelán É mellor que a aproximación á lectoescritura que se fai en infantil sexa só nunha lingua: ou galego ou castelán 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan
  8. 8. As matemáticas pódense aprender en galego Os nenos/as galegofalantes deben comezar a ler na súa lingua para poder reforzala, xa que ten moi pouca presenza noutros ámbitos Os nenos/as castelanfalantes deben comezar a ler en galego para poder aprender esta lingua ausente no seu contorno Aprender galego é unha perda de tempo para o alumnado 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan

×