Monferosolidario Ponencia

S
XORNADAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
                   “Mellora do clima de aula”
            Santiago de Compostela, 11 e 12 de Decembro de 2009
       Experiencia de centros: As boas prácticas na mellora da convivencia na aula
Ponentes: Verónica Dopico Cancela e Yolanda Castro López, profesoras no CPI Virxe da Cela,
Monfero, A Coruña
Título da conferencia, docencia e/ou taller: Monferosolidario: Educación en valores e
corresponsabilidade comunitaria.
                   MONFEROSOLIDARIO:

     EDUCACIÓN EN VALORES E CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA  1.  Contextualización: o noso centro
  2.  A educación en valores mediante un enfoque transversal e interdisciplinar.
  3.  Convivencia e socialización nun contorno rural: a implicación e a participación comunitaria.
  4.  Interculturalidade: unha educación centrada na pluralidade cultural.
  5.  Liñas de actuación e planificación específica para un C.P.I.
  6.  Metodoloxía de traballo.
  7.  Posta en práctica: plan de actividades.
1.- Contextualización: o noso centro


    O C.P.I. Virxe da Cela está ubicado no Xestal, no Concello de Monfero, entre as localidades de
  Pontedeume, Betanzos e As Pontes (provincia de A Coruña). A superficie de Monfero é de 171,7
  km², e a súa poboación 2978 habitantes. Comprende as parroquias de O Alto de Xestoso, (Santa
  María), Queixeiro (San Xurxo), San Fiz de Monfero (San Fiz), Santa Xiá de Monfero (Santa Xiá),
  Taboada (Santa Mariña), O Val de Xestoso, (San Pedro), Vilachá (Santa María)

  •  O C.P.I. Virxe da Cela, de titularidade pública oferta Educación Infantil, Educación Primaria,
    Educación Secundaria Obrigatoria e Programas de Cualificación Profesional.
  •  No presente curso 2009/2010 están matriculados no centro un total de 171 alumnos/as.
  •  O claustro está formado por 30 profesores/as, dos cales 2 imparten aulas en Educación Infantil,
    11 en Educación Primaria e 17 en Educación Secundaria Obrigatoria.
  •  6 persoas constitúen o persoal de administración e servicio.
  •  No noso centro existe un comedor escolar xestionado polo propio centro e subvencionado
    integramente pola Xunta de Galicia no que se ofrecen servicios todos os días lectivos.
2.- A educación en valores mediante un enfoque transversal e interdisciplinar.


  Monferosolidario pretende ser a voz da solidariedade do C.P.I. Virxe da Cela (Monfero, A Coruña).
Esta iniciativa naceu no pasado curso académico 2008-2009, como froito da colaboración entre os
departamentos de Educación para a Cidadanía e Relixión (E.S.O.), e o seu obxectivo principal é a
sensibilización e a implicación de toda a comunidade educativa (profesorado, alumnado, familias e
contorno), creando un clima de unidade e de convivencia.

1.- A NOSA TRAXECTORIA:

Antecedentes:
  • 2003-2005: Dende a materia de Ética (4º E.S.O.): Charlas e obradoiros de sensibilización,
    Rastro Solidario, difusión de proxectos de voluntariado e cooperación, etc.
  • 2007-2008: Dende a materia de Relixión (E.S.O.): actividades vinculadas aos Dereitos
    Humanos, a cultura da Paz, a Interculturalidade. Primeiro contacto coa O.N.G. Entreculturas
    (Xuño 2008)
  • 2008-2009: Colaboracións entre os Departamentos de E.P.C e Relixión (E.S.O). Creación del
    blogue Monferosolidario.

Actualidade: Tras ser galardoados no I Premio de Educación para el Desarrollo, (Ministerio de
Educación e Axencia Española de Cooperación Internacional), o noso traballo consolídase. Baixo a
proposta do Equipo Directivo, e coa aprobación do Claustro e Consello Escolar, as iniciativas de
Monferosolidario aparecen recollidas no PEC no presente curso 2009-2010. Estamos a traballar en todos
os niveis educativos (Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O. e P.C.P.I.), e en estreita
colaboración coa Biblioteca Escolar e con outros Departamentos (especialmente os Departamentos de
Lingua Castelá, CCSS e Debuxo)


No P.E.C. aparece recollido:

    Educación en valores ó longo das etapas educativas.
    Interrelación e cooperación con outros centros, asociacións e organización sen ánimo de lucro
    que traballen para promover os valores de solidariedade, loita contra a pobreza e
    desenvolvemento humano.
    Realización de colaboracións a curto e longo prazo con diferentes organismos orientados á
    procura de beneficios sociais e colectivos:
        Consumo responsable (obradoiros de reciclaxe)
        Defensa da solidariedade.
        Protección do medio ambiente.
        Xeneralización dos dereitos humanos
        Ausencia de discriminacións.
2.- O POR QUE DA EDUCACIÓN EN VALORES:


     Porque cremos que é necesario, nos tempos que corren, buscar unha forma de educación que
fomente a apropiación de valores como a autonomía, a xustiza e o respecto, colaborando na construcción
da propia identidade do alumnado, do seu futuro proxecto de vida e do seu desenvolvemento como
persoas.

  OBXECTIVOS

  •  Sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia da educación en valores e a
    necesidade dunha maior corresponsabilidade comunitaria.
  •  Promover a educación para a solidariedade e a cooperación cun enfoque transversal,
    fomentando e facilitando a participación de todo o centro.
  •  Potenciar unha conciencia crítica, intentando motivar a participación social, defendendo a idea
    dunha educación máis integral e solidaria e promover unha cidadanía activa, informada, e
    responsable.
  •  Concienciar sobre o poder e la capacidade que ten o alumnado, como nova xeración, para
    transformar o mundo.


  Tratamos de acadar os nosos obxectivos a través da sensibilización social, a reflexión e a acción.


1º Fase: Sensibilización social e reflexión: Queremos favorecer un cambio de actitude e de
comportamento.


  •  Resaltando a importancia da responsabilidade e do compromiso cara as desigualdades e as
    inxustizas sociais, e a partir de aí buscar posibles solucións para combatilas.
  •  Transmitindo valores humanistas de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre as
    persoas, empezando polo ámbito máis próximo: a familia, a escola, a comunidade, e de aí
    contribuír a cambios que encamiñen cara a un mundo máis xusto.
  •  Fomentando valores e actitudes de solidariedade, respecto e convivencia intercultural
    mediante o coñecemento, achegamento e intercambio cultural.


2º Fase: acción.

  •  Promovendo a participación activa nas iniciativas que parten da nosa escola e facendo
    consciente ao noso alumnado de que as nosas iniciativas teñen capacidade transformadora na
    sociedade.
  •  Participando tamén en accións de cooperación para o desenvolvemento: dando a coñecer
    diferentes proxectos de cooperación de ONGs, e uníndonos ás súas campañas.  As grandes liñas transversais que tratamos de abordar a través de Monferosolidario son:

  •  Obxectivos do Milenio
  •  Grandes desigualdades sociais
  •  Cooperación e desenvolvemento
  •  Cultura da paz e da non- violencia
  •  Identidade cultural
  •  Perspectiva de xénero
  •  Dereitos da infancia
•  Cidadanía
•  Ecodesenvolvemento, consumo responsable, sostenibilidade.
3.- Convivencia e socialización nun contorno rural: a implicación e a participación
   comunitaria.


Punto de partida: O noso centro educativo está situado no rural. Esto significa que é un contorno
empobrecido culturalmente. A axenda cultural ofertada polo concello ou por asociacións da zona non é
moi variada, a poboación vive dispersa e a rede de transporte público é case inexistente. Sen embargo, a
grade vantaxe é que entre o noso alumnado aínda prima o carácter colectivo e familiar, elementos que
estanse a extinguir no mundo urbano. A nosa misión, a través de Monferosolidario, é:

    •  Dinamizar e enriquecer culturalmente o noso contorno.
    •  Favorecer os procesos de socialización no rural.
    •  Facer perdurar os valores de traballo comunitario e axuda mutua.


1.- CONVIVENCIA:

     O noso é un centro pequeno, con pouco alumnado e profesorado, onde prima un clima de
familiaridade e de traballo en equipo. Temos pequenos problemas puntuais, fáciles de detectar e de
resolver, e non contamos con alumnado verdadeiramente problemático, así que debemos de abordar a da
convivencia dende a normalidade, non dende o conflicto. Queremos enriquecer o clima de convivencia,
tratando de evitar os problemas antes da súa aparición. Tratamos de:


  •  Construír un lugar convivencia positiva, que a escola sexa un lugar onde os alumnos/as podan
    desenvolver plenamente todas as súas potencialidades.
  •  Humanizar a escola, creando un adecuado clima de atención persoal e de relacións afectivas, xa
    que consideramos o centro escolar como un espacio comunitario onde non soamente se produce
    a transmisión de saberes e coñecementos, senón onde se establecen relacións e vínculos.
  •  Acadar un funcionamento óptimo do noso centro, cun clima de traballo e de relación
    adecuado, baseado no respecto mutuo, dentro e fóra das aulas.
  •  Fomentar o traballo en equipo, deseñando actividades que potencien a cohesión de grupo e que
    leven á xeración de apoios entre os membros do equipo.
  •  Como docentes que somos, queremos ser un modelo ou referencia para o noso alumnado,
    exercendo unha influencia positiva e enriquecedora a través das nosa filosofía de vida e as nosas
    pautas de conducta e actuación.
2.- IMPLICACIÓN DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA:


Profesorado: Monferosolidario susténtase no traballo en equipo. Contamos co apoio e a participación
doutros Departamentos, Biblioteca Escolar, Equipo de Normalización Lingüística, etc. As propostas
parten dos Departamentos de E.P.C. e Relixión (E.S.O.), pero están dirixidas para outros niveis, e o
profesorado de Educación Infantil e Educación Primaria participan tamén nas nosas iniciativas. Dotamos
ao profesorado de ferramentas para traballar a transversalidade.

Dirección: Contamos co apoio da dirección do centro, recoñecendo o noso traballo, avalando a nosa
labor, promovendo a difusión das nosas actividades e facilitando o desenvolvemento das mesmas, e
fomentando a participación e a implicación de profesorado e familias.

Alumnado: As actividades realizadas constitúen un importante elemento de motivación, á vez que
facilitan a aprendizaxe en valores. Temos en conta os seus intereses e suxestións, e avaliamos o seu grado
de satisfacción a través de enquisas e de comentarios no blogue, comprobando unha actitude sempre
positiva.

Familias: A través de circulares e notas informativas, as familias están ao tanto das actividades.
Solicitamos a súa colaboración, e o éxito de moitas das nosas campañas é o resultado da súa
participación. Compartimos con eles a noticia do I Premio de Educación para o Desarrollo, recoñecendo
e valorando a súa implicación.


Outras entidades: contamos coa colaboración e o apoio de distintas O.N.G.s: Entreculturas, Save the
Children, Cruz Vermella, a Cova da Terra, Save The Children, etc.) que nos facilitan materiais
didácticos, propostas de actividades, pautas de actuación, cursos de formación, asistencia gratuíta en
charlas e obradoiros, etc... Mantemos intercambios con outros centros educativos (I.E.S. Monelos, A
Coruña). Buscamos nun futuro próximo establecer relacións co Concello e outras entidades culturais da
zona.

Blogue Monferosolidario: gracias ás novas tecnoloxías da comunicación podemos difundir a nosa
iniciativa máis aló do espacio físico do noso centro. Moitos usuarios consultan o noso blogue ( dende a
creación do blogue en Marzo de 2009, xa recibimos máis de 4000 visitas), interesándose pola nosa labor.
O blogue constitúe tamén unha plataforma de difusión para que as familias e o alumnado que termine a
escolarización no centro podan estar informados da programación de actividades. Queremos tamén
promover a educación para a solidariedade mediante a publicación no blogue de materiais educativos e
recursos didácticos que poidan servir como axuda a outros docentes.
4.- Interculturalidade: unha educación centrada na pluralidade cultural.


   A realidade do noso centro: No noso centro, situado nun contorno rural, non contamos con alumnado
estranxeiro, (agás dúas rapazas que chegaron de Colombia fai 6 anos, e que están totalmente integradas).
Polo tanto non temos as problemáticas asociadas á inmigración que xa son frecuentes nos centros situados
en cidades e vilas. De todos xeitos consideramos necesario incidir neste ámbito, loitando contra
estereotipos, eliminando prexuízos e valorando a diferencia como un elemento de enriquecemento. No
caso particular do noso centro, queremos tamén acabar con moitos prexuízos referidos á cultura rural e á
cultura urbana. Traballamos a interculturalidade:

    •  Divulgando valores non discriminatorios que fomenten a tolerancia e o respecto á
       diversidade cultural, e ensinando a descubrir a riqueza da diversidade.
    •  Achegando coñecementos de outras culturas.
    •  Dando a coñecer os mecanismos e as causas que explican o fenómeno das migracións e
       defendendo a integración dos inmigrantes na sociedade en xeral
    •  Propiciando un achegamento e un entendemento das culturas rural e urbana a través de
       xornadas de convivencia.
5.- Liñas de actuación e planificación específica para un C.P.I.     Un C.P.I. (Centro Público Integrado) é un espacio onde conviven diferentes niveis e etapas
educativas (no caso do noso centro: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obrigatoria e un Programa de Cualificación Profesional). En ocasións, o funcionamento de centros desta
natureza non é óptimo, debido aos problemas e dificultades que supoñen a coordinación entre as distintas
etapas, a diferencia de idades entre o alumnado, a falta de entendemento entre o corpo de mestres e o
corpo de profesores de ensino secundario, etc. A través de Monferosolidario queremos contribuír a dar
unidade e solidez ao noso centro, traballando en equipo e na mesma dirección.

     Queremos aproveitar a oportunidade que nos brinda o C.P.I. para comezar a nosa labor de
sensibilización e de educación en valores dende a primeira etapa da vida, a infancia. Somos conscientes
de que isto terá repercusións no futuro, xa que o alumnado que chegue posteriormente ás nosas mans na
E.S.O. será máis crítico, comprometido e responsable, despois da adquisición e a asimilación de
aprendizaxes previas durante as etapas de Educación Infantil e Educación Primaria.  PLANIFICACIÓN:


1.- Deseño da proposta: Reunións semanais das coordinadoras de Monferosolidario (recreos, gardas
compartidas, horas extra). Coordinación co departamento de AAEE para axustar calendario e estudiar a
dispoñibilidade de espacios.

2.- Consulta coa dirección: Se a dirección da o visto bo seguimos adiante.

3.- Comunicación da proposta entre o profesorado: Dependendo da proposta, presentación en C.C.P. e
Claustro, circulares a todo o profesorado implicado, reunións con coordinadores de ciclo ou xefes de
departamento. Facilítase información detallada, indicando as datas de execución, a descrición da
actividade, obxectivos, ou calquera outro dato adicional necesario.

4.- Posta en práctica da actividade. As coordinadoras de Monferosolidario están a disposición do
profesorado e alumnado para a consulta de dúbidas, ou resolución de pequenos problemas técnicos.

5.- Difusión da actividade: Publicamos unha entrada no blogue Monferosolidario, incluíndo textos
explicativos e reportaxe gráfico con fotografías tomadas no proceso. Elaboración de paneis e murais nos
corredores do centro.
6.- Metodoloxía de traballo.1.- Metodoloxía dinámica e motivadora: marcando liñas de actuación orientadas a captar a
participación do noso alumnado, a través de:

    •  Actividades lúdicas: pódese aprender xogando.
    •  Novas tecnoloxías: constitúen un elemento moi motivador e atractivo especialmente para o
      alumnado de secundaria.
    •  Recoñecemento da participación mediante premios, diplomas, etc..
    •  Voluntariedade: e máis significativa unha acción que parta de maneira voluntaria, sen
      presións e obrigas..2.- Tratamento interdisciplinar: Colaboración con outros departamentos, unindo esforzos cara a mesma
meta. Esta abordaxe interdisciplinar é máis motivadora, tanto para o profesorado como para o alumnado,
e permite unha comprensión e unha visión máis ampla, dando un sentido máis real aos contidos.

3.- Traballo en equipo: Tanto nas labores do profesorado como do alumnado, potenciando valores e
conductas como cooperación, intercambio, axuda mutua, solidariedade, empatía, apertura ao outro,
implicación en asuntos colectivos, etc.

4.- Flexibilidade: o proxecto vaise reorientando ao longo do curso, non existe unha programación
pechada e ríxida, senón que imos incluíndo actividades que vaian xurdindo, aproveitando a oferta que
chega ao noso centro, e revisamos e avaliamos o éxito das mesmas, tendo en conta comentarios e
suxestións.

5.- Viabilidade: Propoñemos metas que estean ao noso alcance, adaptadas aos nosos limitados recursos
(tanto materiais como humanos)

6.- Negociación co alumnado e cesión de responsabilidades: Temos en conta a opinión do alumnado, e
lles damos responsabilidades. Isto aumenta o seu interese e implicación nos proxectos, e fai que as
aprendizaxes sexan máis significativas.

7.- Colaboración con outras entidades: Entreculturas, Cruz Vermella, Save The Children, A Cova da
Terra, etc. Facilitan recursos, materiais didácticos, axuda loxística, formación ao profesorado, etc.
7.- Posta en práctica: plan de actividades.


1.- XORNADAS DE CONVIVENCIA

•  Encontros Rede Solidaria da Mocidade: Xornadas de convivencia entre os distintos colexios da
  Rede Solidaria da Mocidade de Entreculturas. Curso 2008-2009: Coruña e Rianxo; Curso 2009-2010:
  Vigo.
•  I Xornada Convivencia Intercentros: Mosteiro de Monfero, Outubro 2009. Xornada de
  convivencia entre o noso centro (rural) e o IES de Monelos (urbano), para relacionarnos, coñecernos
  e compartir experiencias. Realización de visita guiada ao Mosteiro de Monfero e organización de
  xogos e dinámicas de grupo.


2.- INTERCULTURALIDADE

•  Proxecto School to School: Da Fundación Vicente Ferrer, consiste nun intercambio cultural e de
  tradicións entre una escola en Anantapur (India) e o noso centro. O proxecto intenta acercar dúas
  realidades culturais diferentes para un enriquecemento, potenciando e reforzando actitudes e valores
  de respecto á diversidade cultural. Dentro do proxecto están programadas diferentes actividades:
  exposición de bibliografía e material audiovisual sobre a India na Biblioteca Escolar, obradoiros de
  mandalas, charlas con visionado de diapositivas, menú degustación da gastronomía da India.

•  Cinefórum: Utilizarmos o cinefórum como unha ferramenta educativa que persegue unha reflexión
  crítica sobre actitudes e valores. (En el mundo a cada rato, Viaje a Mali, La espalda del mundo, La
  ciudad de la Alegría, etc…)

•  Charla de Nicaragua: Visita de dúas profesoras de Nicaragua para compartir connosco o traballo
  que realiza o proxecto Fe e Alegría nas escolas de Nicaragua, encamiñado á formación da mocidade
  e que contempla como obxectivo prioritario a construcción dunha cidadanía global.

•  Obradoiro de inmigración da Cruz Vermella Obradoiro e charla da Cruz Vermella de Betanzos,
  expoñendo o seu Programa de atención o Inmigrante. A charla é impartida pola Técnico da Cruz
  Vermella de Betanzos, dúas voluntarias conta coa participación de tres inmigrantes senegaleses que
  falan da súa experiencia en primeira persoa. Ao final ofrécese un obradoiro-exposiciónb de danza e
  percusión africana.

•  Charla sobre o Proxecto Kentaja: Charla e proxección de diapositivas, realizada por unha
  profesora do noso centro, na que conta a súa experiencia como voluntaria en Camerún, nas escolas e
  orfanatos xestionados polo Proxecto Kentaja

•  Obradoiro Educar en Igualdade A través deste obradoiro analizaranse os estereotipos de xénero,
  tratando de erradicar prexuízos existes.

•  Obxectivos do Milenio Preténdese impregnar o contido curricular a través das TIC, traballando a
  Interculturalidade a través dos Obxectivos do Milenio. A meta da actividade é sensibilizar á nosa
  comunidade educativa sobre a importancia destes obxectivos, a través dunha exposición e un vídeo
  realizado polo propio alumnado.

•  Campaña Shoes for África: Campaña de sensibilización promovida pola marca de coidado de
  calzado Kiwi, El Corte Inglés e Hipercor, que persegue recoller en Europa o maior número posible
  de zapatos para envialos a África, onde se lles pode dar unha vida máis longa. O noso centro
  recollerá calzado para tal fin.

•  Rastro Solidario de axuda ao Níxer: Organización dun Rastro Solidario para recadar fondos
  destinados á ONG Save the Children no seu Proxecto de axuda a Níxer.
Monferosolidario Ponencia

Recomendados

Dando moito que falar por
Dando moito que falarDando moito que falar
Dando moito que falarsatelite1
516 vistas100 diapositivas
Ollos de aula. Nº 9. Versión para imprimir en A4 a dobre cara por
Ollos de aula. Nº 9. Versión para imprimir en A4 a dobre caraOllos de aula. Nº 9. Versión para imprimir en A4 a dobre cara
Ollos de aula. Nº 9. Versión para imprimir en A4 a dobre caraCoordinadora Galega ENDL
21.2K vistas4 diapositivas
Mediación social intercultural desde a perspectiva da convivencia nos centros... por
Mediación social intercultural desde a perspectiva da convivencia nos centros...Mediación social intercultural desde a perspectiva da convivencia nos centros...
Mediación social intercultural desde a perspectiva da convivencia nos centros...galiciaacolle
302 vistas13 diapositivas
Albares 2016 por
Albares 2016Albares 2016
Albares 2016Yolanda Castro
11K vistas48 diapositivas
Proposta didactica-para-secundaria por
Proposta didactica-para-secundariaProposta didactica-para-secundaria
Proposta didactica-para-secundariasatelite1
806 vistas40 diapositivas
As familias tamén programan por
As familias tamén programanAs familias tamén programan
As familias tamén programansatelite1
566 vistas1 diapositiva

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Albares 2017. Revista Escolar por
Albares 2017. Revista EscolarAlbares 2017. Revista Escolar
Albares 2017. Revista EscolarYolanda Castro
959 vistas48 diapositivas
Muller con i de igualdade por
Muller con i de igualdadeMuller con i de igualdade
Muller con i de igualdadeLuisa Márquez Rodríguez
113 vistas60 diapositivas
Traballando intelixencias entre a universidade e a escola por
Traballando intelixencias entre a universidade e a escolaTraballando intelixencias entre a universidade e a escola
Traballando intelixencias entre a universidade e a escolasatelite1
1K vistas1 diapositiva
Moción de apoio en defensa do rural por
Moción de apoio en defensa do ruralMoción de apoio en defensa do rural
Moción de apoio en defensa do ruralsatelite1
1.5K vistas1 diapositiva
Presentacion do proxecto ed por
Presentacion do proxecto edPresentacion do proxecto ed
Presentacion do proxecto edsatelite1
760 vistas2 diapositivas
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68 por
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68Monferosolidario artículo revista eduga nº 68
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68satelite1
1.2K vistas6 diapositivas

La actualidad más candente(10)

Albares 2017. Revista Escolar por Yolanda Castro
Albares 2017. Revista EscolarAlbares 2017. Revista Escolar
Albares 2017. Revista Escolar
Yolanda Castro959 vistas
Traballando intelixencias entre a universidade e a escola por satelite1
Traballando intelixencias entre a universidade e a escolaTraballando intelixencias entre a universidade e a escola
Traballando intelixencias entre a universidade e a escola
satelite11K vistas
Moción de apoio en defensa do rural por satelite1
Moción de apoio en defensa do ruralMoción de apoio en defensa do rural
Moción de apoio en defensa do rural
satelite11.5K vistas
Presentacion do proxecto ed por satelite1
Presentacion do proxecto edPresentacion do proxecto ed
Presentacion do proxecto ed
satelite1760 vistas
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68 por satelite1
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68Monferosolidario artículo revista eduga nº 68
Monferosolidario artículo revista eduga nº 68
satelite11.2K vistas
Xornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global por satelite1
Xornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía GlobalXornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global
Xornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global
satelite1755 vistas
A Lectura Para Os Pais por anapi
A Lectura Para Os PaisA Lectura Para Os Pais
A Lectura Para Os Pais
anapi127 vistas
Educación especial 2014 2015 por cmariacoruna
Educación especial 2014 2015Educación especial 2014 2015
Educación especial 2014 2015
cmariacoruna1.2K vistas
Crónica visita fundación repsol por satelite1
Crónica visita fundación repsolCrónica visita fundación repsol
Crónica visita fundación repsol
satelite11.1K vistas

Destacado

Teresa losada memoria rces 2013 14 plan proxecta por
Teresa losada memoria rces 2013 14 plan proxectaTeresa losada memoria rces 2013 14 plan proxecta
Teresa losada memoria rces 2013 14 plan proxectamackerel100
587 vistas2 diapositivas
Ficha cómo los griegos cambiaron el mundo ii por
Ficha cómo los griegos cambiaron el mundo iiFicha cómo los griegos cambiaron el mundo ii
Ficha cómo los griegos cambiaron el mundo iisatelite1
1.8K vistas1 diapositiva
Cómo los griegos cambiaron el mundo iii por
Cómo los griegos cambiaron el mundo iiiCómo los griegos cambiaron el mundo iii
Cómo los griegos cambiaron el mundo iiisatelite1
2.7K vistas1 diapositiva
Prog i encuentromovimiento por
Prog i encuentromovimientoProg i encuentromovimiento
Prog i encuentromovimientosatelite1
840 vistas2 diapositivas
Codigos linguisticos por
Codigos linguisticosCodigos linguisticos
Codigos linguisticosHumbertoST
81.1K vistas5 diapositivas
El signo lingüístico y sus rasgos por
El signo lingüístico y sus rasgosEl signo lingüístico y sus rasgos
El signo lingüístico y sus rasgosCarlos Alberto Estrada García
83.7K vistas21 diapositivas

Destacado(17)

Teresa losada memoria rces 2013 14 plan proxecta por mackerel100
Teresa losada memoria rces 2013 14 plan proxectaTeresa losada memoria rces 2013 14 plan proxecta
Teresa losada memoria rces 2013 14 plan proxecta
mackerel100587 vistas
Ficha cómo los griegos cambiaron el mundo ii por satelite1
Ficha cómo los griegos cambiaron el mundo iiFicha cómo los griegos cambiaron el mundo ii
Ficha cómo los griegos cambiaron el mundo ii
satelite11.8K vistas
Cómo los griegos cambiaron el mundo iii por satelite1
Cómo los griegos cambiaron el mundo iiiCómo los griegos cambiaron el mundo iii
Cómo los griegos cambiaron el mundo iii
satelite12.7K vistas
Prog i encuentromovimiento por satelite1
Prog i encuentromovimientoProg i encuentromovimiento
Prog i encuentromovimiento
satelite1840 vistas
Codigos linguisticos por HumbertoST
Codigos linguisticosCodigos linguisticos
Codigos linguisticos
HumbertoST81.1K vistas
How to keep your children entertained? por tenpinbowling123
How to keep your children entertained?How to keep your children entertained?
How to keep your children entertained?
tenpinbowling123240 vistas
Winning Listing Presentations with Cindy Stockhaus por Market Leader
Winning Listing Presentations with Cindy StockhausWinning Listing Presentations with Cindy Stockhaus
Winning Listing Presentations with Cindy Stockhaus
Market Leader612 vistas
Izrael Film Appreaciation #5 por jimiizrael
Izrael Film Appreaciation #5Izrael Film Appreaciation #5
Izrael Film Appreaciation #5
jimiizrael261 vistas
Trabalhista prazos no processo do trabalho por Marcos Vinicius
Trabalhista  prazos no processo do trabalhoTrabalhista  prazos no processo do trabalho
Trabalhista prazos no processo do trabalho
Marcos Vinicius261 vistas
Quick reference r2005 por Alaa Wafa
Quick reference r2005Quick reference r2005
Quick reference r2005
Alaa Wafa458 vistas
Digitaalisen markkinoinnin uusia osa alueita (MA23 Digitaalinen markkinointi,... por Joni Salminen
Digitaalisen markkinoinnin uusia osa alueita (MA23 Digitaalinen markkinointi,...Digitaalisen markkinoinnin uusia osa alueita (MA23 Digitaalinen markkinointi,...
Digitaalisen markkinoinnin uusia osa alueita (MA23 Digitaalinen markkinointi,...
Joni Salminen1.1K vistas

Similar a Monferosolidario Ponencia

Monferosolidario por
MonferosolidarioMonferosolidario
MonferosolidarioYolanda Castro
857 vistas31 diapositivas
Monferosolidario por
MonferosolidarioMonferosolidario
Monferosolidariosatelite1
243 vistas31 diapositivas
PXA 2021/ 22 por
PXA 2021/ 22PXA 2021/ 22
PXA 2021/ 22CEIPN1TUI
511 vistas100 diapositivas
Ideario por
IdearioIdeario
Ideariocolexiomariainmaculada
236 vistas6 diapositivas
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas por
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas Maria Lemos Cerqueira
224 vistas13 diapositivas
Unha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugo por
Unha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugoUnha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugo
Unha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugosatelite1
1.3K vistas1 diapositiva

Similar a Monferosolidario Ponencia(20)

Monferosolidario por satelite1
MonferosolidarioMonferosolidario
Monferosolidario
satelite1243 vistas
PXA 2021/ 22 por CEIPN1TUI
PXA 2021/ 22PXA 2021/ 22
PXA 2021/ 22
CEIPN1TUI511 vistas
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas por Maria Lemos Cerqueira
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas
Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas
Unha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugo por satelite1
Unha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugoUnha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugo
Unha clase moi especial na facultade de formación do profesorado de lugo
satelite11.3K vistas
Presentacion arce (amanual def) por Loudes Otero
Presentacion arce (amanual def)Presentacion arce (amanual def)
Presentacion arce (amanual def)
Loudes Otero148 vistas
Presentacion de la Agrupación ARCE al Claustro por Loudes Otero
Presentacion de la Agrupación ARCE al ClaustroPresentacion de la Agrupación ARCE al Claustro
Presentacion de la Agrupación ARCE al Claustro
Loudes Otero219 vistas
Memoria proxecto somos quen. Curso 13-14 por cacharila
Memoria proxecto somos quen. Curso 13-14Memoria proxecto somos quen. Curso 13-14
Memoria proxecto somos quen. Curso 13-14
cacharila273 vistas
As familias tamén programan por satelite1
As familias tamén programanAs familias tamén programan
As familias tamén programan
satelite1194 vistas
Proxecto Educativo por cmariacoruna
Proxecto EducativoProxecto Educativo
Proxecto Educativo
cmariacoruna2.3K vistas
As competencias basicas no voluntariado por satelite1
As competencias basicas no voluntariadoAs competencias basicas no voluntariado
As competencias basicas no voluntariado
satelite1934 vistas
Primaria galego final por satelite1
Primaria galego finalPrimaria galego final
Primaria galego final
satelite11K vistas
Pea unesco por Luisa
Pea unescoPea unesco
Pea unesco
Luisa426 vistas
Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1) por Encarna Lago
Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1)Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1)
Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1)
Encarna Lago618 vistas

Más de satelite1

Dossier escolar pacc 2019 por
Dossier escolar pacc 2019Dossier escolar pacc 2019
Dossier escolar pacc 2019satelite1
213 vistas16 diapositivas
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021 por
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021satelite1
173 vistas6 diapositivas
Revista ef novembro comprimido por
Revista ef novembro comprimidoRevista ef novembro comprimido
Revista ef novembro comprimidosatelite1
136 vistas15 diapositivas
Ccg ac 2020_xxii-encontros_normalizacion por
Ccg ac 2020_xxii-encontros_normalizacionCcg ac 2020_xxii-encontros_normalizacion
Ccg ac 2020_xxii-encontros_normalizacionsatelite1
250 vistas5 diapositivas
Proposta semana 2 por
Proposta semana 2Proposta semana 2
Proposta semana 2satelite1
562 vistas6 diapositivas
Proposta semana 1 por
Proposta semana 1Proposta semana 1
Proposta semana 1satelite1
564 vistas3 diapositivas

Más de satelite1(20)

Dossier escolar pacc 2019 por satelite1
Dossier escolar pacc 2019Dossier escolar pacc 2019
Dossier escolar pacc 2019
satelite1213 vistas
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021 por satelite1
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
satelite1173 vistas
Revista ef novembro comprimido por satelite1
Revista ef novembro comprimidoRevista ef novembro comprimido
Revista ef novembro comprimido
satelite1136 vistas
Ccg ac 2020_xxii-encontros_normalizacion por satelite1
Ccg ac 2020_xxii-encontros_normalizacionCcg ac 2020_xxii-encontros_normalizacion
Ccg ac 2020_xxii-encontros_normalizacion
satelite1250 vistas
Proposta semana 2 por satelite1
Proposta semana 2Proposta semana 2
Proposta semana 2
satelite1562 vistas
Proposta semana 1 por satelite1
Proposta semana 1Proposta semana 1
Proposta semana 1
satelite1564 vistas
1 revista ef movete xa por satelite1
1 revista ef movete xa1 revista ef movete xa
1 revista ef movete xa
satelite1313 vistas
O grelo como sinal de identidade la voz galicia 4 nov 20 (1) por satelite1
O grelo como sinal de identidade la voz galicia 4 nov 20 (1)O grelo como sinal de identidade la voz galicia 4 nov 20 (1)
O grelo como sinal de identidade la voz galicia 4 nov 20 (1)
satelite1376 vistas
Feira do grelo 2020 andrea rivera. por satelite1
Feira do grelo 2020 andrea rivera.Feira do grelo 2020 andrea rivera.
Feira do grelo 2020 andrea rivera.
satelite182 vistas
Magosto 2020 por satelite1
Magosto 2020Magosto 2020
Magosto 2020
satelite11.7K vistas
Bases premio-galego-ep cg por satelite1
Bases premio-galego-ep cgBases premio-galego-ep cg
Bases premio-galego-ep cg
satelite1450 vistas
Invitacion cafe coruna 2020 por satelite1
Invitacion cafe coruna 2020Invitacion cafe coruna 2020
Invitacion cafe coruna 2020
satelite1460 vistas
Xornadas becreativa 2020_borrador_03 por satelite1
Xornadas becreativa 2020_borrador_03Xornadas becreativa 2020_borrador_03
Xornadas becreativa 2020_borrador_03
satelite1210 vistas
Entrevista sobre o cancioneiro de monfero por satelite1
Entrevista sobre o cancioneiro de monferoEntrevista sobre o cancioneiro de monfero
Entrevista sobre o cancioneiro de monfero
satelite1218 vistas
8 marzo actividades.docx por satelite1
8 marzo actividades.docx8 marzo actividades.docx
8 marzo actividades.docx
satelite1699 vistas
8 maio de ninas-a-leyendas por satelite1
8 maio de ninas-a-leyendas8 maio de ninas-a-leyendas
8 maio de ninas-a-leyendas
satelite1612 vistas
A voz do xestal por satelite1
A voz do xestalA voz do xestal
A voz do xestal
satelite12.5K vistas
Calendarioescolar20202021 por satelite1
Calendarioescolar20202021Calendarioescolar20202021
Calendarioescolar20202021
satelite1589 vistas
Asamblea cierre 2020 por satelite1
Asamblea cierre 2020Asamblea cierre 2020
Asamblea cierre 2020
satelite1641 vistas
Marcos areosa volta ao cole por satelite1
Marcos areosa volta ao coleMarcos areosa volta ao cole
Marcos areosa volta ao cole
satelite1678 vistas

Monferosolidario Ponencia

 • 1. XORNADAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE “Mellora do clima de aula” Santiago de Compostela, 11 e 12 de Decembro de 2009 Experiencia de centros: As boas prácticas na mellora da convivencia na aula Ponentes: Verónica Dopico Cancela e Yolanda Castro López, profesoras no CPI Virxe da Cela, Monfero, A Coruña Título da conferencia, docencia e/ou taller: Monferosolidario: Educación en valores e corresponsabilidade comunitaria. MONFEROSOLIDARIO: EDUCACIÓN EN VALORES E CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA 1. Contextualización: o noso centro 2. A educación en valores mediante un enfoque transversal e interdisciplinar. 3. Convivencia e socialización nun contorno rural: a implicación e a participación comunitaria. 4. Interculturalidade: unha educación centrada na pluralidade cultural. 5. Liñas de actuación e planificación específica para un C.P.I. 6. Metodoloxía de traballo. 7. Posta en práctica: plan de actividades.
 • 2. 1.- Contextualización: o noso centro O C.P.I. Virxe da Cela está ubicado no Xestal, no Concello de Monfero, entre as localidades de Pontedeume, Betanzos e As Pontes (provincia de A Coruña). A superficie de Monfero é de 171,7 km², e a súa poboación 2978 habitantes. Comprende as parroquias de O Alto de Xestoso, (Santa María), Queixeiro (San Xurxo), San Fiz de Monfero (San Fiz), Santa Xiá de Monfero (Santa Xiá), Taboada (Santa Mariña), O Val de Xestoso, (San Pedro), Vilachá (Santa María) • O C.P.I. Virxe da Cela, de titularidade pública oferta Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Programas de Cualificación Profesional. • No presente curso 2009/2010 están matriculados no centro un total de 171 alumnos/as. • O claustro está formado por 30 profesores/as, dos cales 2 imparten aulas en Educación Infantil, 11 en Educación Primaria e 17 en Educación Secundaria Obrigatoria. • 6 persoas constitúen o persoal de administración e servicio. • No noso centro existe un comedor escolar xestionado polo propio centro e subvencionado integramente pola Xunta de Galicia no que se ofrecen servicios todos os días lectivos.
 • 3. 2.- A educación en valores mediante un enfoque transversal e interdisciplinar. Monferosolidario pretende ser a voz da solidariedade do C.P.I. Virxe da Cela (Monfero, A Coruña). Esta iniciativa naceu no pasado curso académico 2008-2009, como froito da colaboración entre os departamentos de Educación para a Cidadanía e Relixión (E.S.O.), e o seu obxectivo principal é a sensibilización e a implicación de toda a comunidade educativa (profesorado, alumnado, familias e contorno), creando un clima de unidade e de convivencia. 1.- A NOSA TRAXECTORIA: Antecedentes: • 2003-2005: Dende a materia de Ética (4º E.S.O.): Charlas e obradoiros de sensibilización, Rastro Solidario, difusión de proxectos de voluntariado e cooperación, etc. • 2007-2008: Dende a materia de Relixión (E.S.O.): actividades vinculadas aos Dereitos Humanos, a cultura da Paz, a Interculturalidade. Primeiro contacto coa O.N.G. Entreculturas (Xuño 2008) • 2008-2009: Colaboracións entre os Departamentos de E.P.C e Relixión (E.S.O). Creación del blogue Monferosolidario. Actualidade: Tras ser galardoados no I Premio de Educación para el Desarrollo, (Ministerio de Educación e Axencia Española de Cooperación Internacional), o noso traballo consolídase. Baixo a proposta do Equipo Directivo, e coa aprobación do Claustro e Consello Escolar, as iniciativas de Monferosolidario aparecen recollidas no PEC no presente curso 2009-2010. Estamos a traballar en todos os niveis educativos (Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O. e P.C.P.I.), e en estreita colaboración coa Biblioteca Escolar e con outros Departamentos (especialmente os Departamentos de Lingua Castelá, CCSS e Debuxo) No P.E.C. aparece recollido:  Educación en valores ó longo das etapas educativas.  Interrelación e cooperación con outros centros, asociacións e organización sen ánimo de lucro que traballen para promover os valores de solidariedade, loita contra a pobreza e desenvolvemento humano.  Realización de colaboracións a curto e longo prazo con diferentes organismos orientados á procura de beneficios sociais e colectivos:  Consumo responsable (obradoiros de reciclaxe)  Defensa da solidariedade.  Protección do medio ambiente.  Xeneralización dos dereitos humanos  Ausencia de discriminacións.
 • 4. 2.- O POR QUE DA EDUCACIÓN EN VALORES: Porque cremos que é necesario, nos tempos que corren, buscar unha forma de educación que fomente a apropiación de valores como a autonomía, a xustiza e o respecto, colaborando na construcción da propia identidade do alumnado, do seu futuro proxecto de vida e do seu desenvolvemento como persoas. OBXECTIVOS • Sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia da educación en valores e a necesidade dunha maior corresponsabilidade comunitaria. • Promover a educación para a solidariedade e a cooperación cun enfoque transversal, fomentando e facilitando a participación de todo o centro. • Potenciar unha conciencia crítica, intentando motivar a participación social, defendendo a idea dunha educación máis integral e solidaria e promover unha cidadanía activa, informada, e responsable. • Concienciar sobre o poder e la capacidade que ten o alumnado, como nova xeración, para transformar o mundo. Tratamos de acadar os nosos obxectivos a través da sensibilización social, a reflexión e a acción. 1º Fase: Sensibilización social e reflexión: Queremos favorecer un cambio de actitude e de comportamento. • Resaltando a importancia da responsabilidade e do compromiso cara as desigualdades e as inxustizas sociais, e a partir de aí buscar posibles solucións para combatilas. • Transmitindo valores humanistas de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre as persoas, empezando polo ámbito máis próximo: a familia, a escola, a comunidade, e de aí contribuír a cambios que encamiñen cara a un mundo máis xusto. • Fomentando valores e actitudes de solidariedade, respecto e convivencia intercultural mediante o coñecemento, achegamento e intercambio cultural. 2º Fase: acción. • Promovendo a participación activa nas iniciativas que parten da nosa escola e facendo consciente ao noso alumnado de que as nosas iniciativas teñen capacidade transformadora na sociedade. • Participando tamén en accións de cooperación para o desenvolvemento: dando a coñecer diferentes proxectos de cooperación de ONGs, e uníndonos ás súas campañas. As grandes liñas transversais que tratamos de abordar a través de Monferosolidario son: • Obxectivos do Milenio • Grandes desigualdades sociais • Cooperación e desenvolvemento • Cultura da paz e da non- violencia • Identidade cultural • Perspectiva de xénero • Dereitos da infancia
 • 5. Cidadanía • Ecodesenvolvemento, consumo responsable, sostenibilidade.
 • 6. 3.- Convivencia e socialización nun contorno rural: a implicación e a participación comunitaria. Punto de partida: O noso centro educativo está situado no rural. Esto significa que é un contorno empobrecido culturalmente. A axenda cultural ofertada polo concello ou por asociacións da zona non é moi variada, a poboación vive dispersa e a rede de transporte público é case inexistente. Sen embargo, a grade vantaxe é que entre o noso alumnado aínda prima o carácter colectivo e familiar, elementos que estanse a extinguir no mundo urbano. A nosa misión, a través de Monferosolidario, é: • Dinamizar e enriquecer culturalmente o noso contorno. • Favorecer os procesos de socialización no rural. • Facer perdurar os valores de traballo comunitario e axuda mutua. 1.- CONVIVENCIA: O noso é un centro pequeno, con pouco alumnado e profesorado, onde prima un clima de familiaridade e de traballo en equipo. Temos pequenos problemas puntuais, fáciles de detectar e de resolver, e non contamos con alumnado verdadeiramente problemático, así que debemos de abordar a da convivencia dende a normalidade, non dende o conflicto. Queremos enriquecer o clima de convivencia, tratando de evitar os problemas antes da súa aparición. Tratamos de: • Construír un lugar convivencia positiva, que a escola sexa un lugar onde os alumnos/as podan desenvolver plenamente todas as súas potencialidades. • Humanizar a escola, creando un adecuado clima de atención persoal e de relacións afectivas, xa que consideramos o centro escolar como un espacio comunitario onde non soamente se produce a transmisión de saberes e coñecementos, senón onde se establecen relacións e vínculos. • Acadar un funcionamento óptimo do noso centro, cun clima de traballo e de relación adecuado, baseado no respecto mutuo, dentro e fóra das aulas. • Fomentar o traballo en equipo, deseñando actividades que potencien a cohesión de grupo e que leven á xeración de apoios entre os membros do equipo. • Como docentes que somos, queremos ser un modelo ou referencia para o noso alumnado, exercendo unha influencia positiva e enriquecedora a través das nosa filosofía de vida e as nosas pautas de conducta e actuación.
 • 7. 2.- IMPLICACIÓN DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA: Profesorado: Monferosolidario susténtase no traballo en equipo. Contamos co apoio e a participación doutros Departamentos, Biblioteca Escolar, Equipo de Normalización Lingüística, etc. As propostas parten dos Departamentos de E.P.C. e Relixión (E.S.O.), pero están dirixidas para outros niveis, e o profesorado de Educación Infantil e Educación Primaria participan tamén nas nosas iniciativas. Dotamos ao profesorado de ferramentas para traballar a transversalidade. Dirección: Contamos co apoio da dirección do centro, recoñecendo o noso traballo, avalando a nosa labor, promovendo a difusión das nosas actividades e facilitando o desenvolvemento das mesmas, e fomentando a participación e a implicación de profesorado e familias. Alumnado: As actividades realizadas constitúen un importante elemento de motivación, á vez que facilitan a aprendizaxe en valores. Temos en conta os seus intereses e suxestións, e avaliamos o seu grado de satisfacción a través de enquisas e de comentarios no blogue, comprobando unha actitude sempre positiva. Familias: A través de circulares e notas informativas, as familias están ao tanto das actividades. Solicitamos a súa colaboración, e o éxito de moitas das nosas campañas é o resultado da súa participación. Compartimos con eles a noticia do I Premio de Educación para o Desarrollo, recoñecendo e valorando a súa implicación. Outras entidades: contamos coa colaboración e o apoio de distintas O.N.G.s: Entreculturas, Save the Children, Cruz Vermella, a Cova da Terra, Save The Children, etc.) que nos facilitan materiais didácticos, propostas de actividades, pautas de actuación, cursos de formación, asistencia gratuíta en charlas e obradoiros, etc... Mantemos intercambios con outros centros educativos (I.E.S. Monelos, A Coruña). Buscamos nun futuro próximo establecer relacións co Concello e outras entidades culturais da zona. Blogue Monferosolidario: gracias ás novas tecnoloxías da comunicación podemos difundir a nosa iniciativa máis aló do espacio físico do noso centro. Moitos usuarios consultan o noso blogue ( dende a creación do blogue en Marzo de 2009, xa recibimos máis de 4000 visitas), interesándose pola nosa labor. O blogue constitúe tamén unha plataforma de difusión para que as familias e o alumnado que termine a escolarización no centro podan estar informados da programación de actividades. Queremos tamén promover a educación para a solidariedade mediante a publicación no blogue de materiais educativos e recursos didácticos que poidan servir como axuda a outros docentes.
 • 8. 4.- Interculturalidade: unha educación centrada na pluralidade cultural. A realidade do noso centro: No noso centro, situado nun contorno rural, non contamos con alumnado estranxeiro, (agás dúas rapazas que chegaron de Colombia fai 6 anos, e que están totalmente integradas). Polo tanto non temos as problemáticas asociadas á inmigración que xa son frecuentes nos centros situados en cidades e vilas. De todos xeitos consideramos necesario incidir neste ámbito, loitando contra estereotipos, eliminando prexuízos e valorando a diferencia como un elemento de enriquecemento. No caso particular do noso centro, queremos tamén acabar con moitos prexuízos referidos á cultura rural e á cultura urbana. Traballamos a interculturalidade: • Divulgando valores non discriminatorios que fomenten a tolerancia e o respecto á diversidade cultural, e ensinando a descubrir a riqueza da diversidade. • Achegando coñecementos de outras culturas. • Dando a coñecer os mecanismos e as causas que explican o fenómeno das migracións e defendendo a integración dos inmigrantes na sociedade en xeral • Propiciando un achegamento e un entendemento das culturas rural e urbana a través de xornadas de convivencia.
 • 9. 5.- Liñas de actuación e planificación específica para un C.P.I. Un C.P.I. (Centro Público Integrado) é un espacio onde conviven diferentes niveis e etapas educativas (no caso do noso centro: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e un Programa de Cualificación Profesional). En ocasións, o funcionamento de centros desta natureza non é óptimo, debido aos problemas e dificultades que supoñen a coordinación entre as distintas etapas, a diferencia de idades entre o alumnado, a falta de entendemento entre o corpo de mestres e o corpo de profesores de ensino secundario, etc. A través de Monferosolidario queremos contribuír a dar unidade e solidez ao noso centro, traballando en equipo e na mesma dirección. Queremos aproveitar a oportunidade que nos brinda o C.P.I. para comezar a nosa labor de sensibilización e de educación en valores dende a primeira etapa da vida, a infancia. Somos conscientes de que isto terá repercusións no futuro, xa que o alumnado que chegue posteriormente ás nosas mans na E.S.O. será máis crítico, comprometido e responsable, despois da adquisición e a asimilación de aprendizaxes previas durante as etapas de Educación Infantil e Educación Primaria. PLANIFICACIÓN: 1.- Deseño da proposta: Reunións semanais das coordinadoras de Monferosolidario (recreos, gardas compartidas, horas extra). Coordinación co departamento de AAEE para axustar calendario e estudiar a dispoñibilidade de espacios. 2.- Consulta coa dirección: Se a dirección da o visto bo seguimos adiante. 3.- Comunicación da proposta entre o profesorado: Dependendo da proposta, presentación en C.C.P. e Claustro, circulares a todo o profesorado implicado, reunións con coordinadores de ciclo ou xefes de departamento. Facilítase información detallada, indicando as datas de execución, a descrición da actividade, obxectivos, ou calquera outro dato adicional necesario. 4.- Posta en práctica da actividade. As coordinadoras de Monferosolidario están a disposición do profesorado e alumnado para a consulta de dúbidas, ou resolución de pequenos problemas técnicos. 5.- Difusión da actividade: Publicamos unha entrada no blogue Monferosolidario, incluíndo textos explicativos e reportaxe gráfico con fotografías tomadas no proceso. Elaboración de paneis e murais nos corredores do centro.
 • 10. 6.- Metodoloxía de traballo. 1.- Metodoloxía dinámica e motivadora: marcando liñas de actuación orientadas a captar a participación do noso alumnado, a través de: • Actividades lúdicas: pódese aprender xogando. • Novas tecnoloxías: constitúen un elemento moi motivador e atractivo especialmente para o alumnado de secundaria. • Recoñecemento da participación mediante premios, diplomas, etc.. • Voluntariedade: e máis significativa unha acción que parta de maneira voluntaria, sen presións e obrigas.. 2.- Tratamento interdisciplinar: Colaboración con outros departamentos, unindo esforzos cara a mesma meta. Esta abordaxe interdisciplinar é máis motivadora, tanto para o profesorado como para o alumnado, e permite unha comprensión e unha visión máis ampla, dando un sentido máis real aos contidos. 3.- Traballo en equipo: Tanto nas labores do profesorado como do alumnado, potenciando valores e conductas como cooperación, intercambio, axuda mutua, solidariedade, empatía, apertura ao outro, implicación en asuntos colectivos, etc. 4.- Flexibilidade: o proxecto vaise reorientando ao longo do curso, non existe unha programación pechada e ríxida, senón que imos incluíndo actividades que vaian xurdindo, aproveitando a oferta que chega ao noso centro, e revisamos e avaliamos o éxito das mesmas, tendo en conta comentarios e suxestións. 5.- Viabilidade: Propoñemos metas que estean ao noso alcance, adaptadas aos nosos limitados recursos (tanto materiais como humanos) 6.- Negociación co alumnado e cesión de responsabilidades: Temos en conta a opinión do alumnado, e lles damos responsabilidades. Isto aumenta o seu interese e implicación nos proxectos, e fai que as aprendizaxes sexan máis significativas. 7.- Colaboración con outras entidades: Entreculturas, Cruz Vermella, Save The Children, A Cova da Terra, etc. Facilitan recursos, materiais didácticos, axuda loxística, formación ao profesorado, etc.
 • 11. 7.- Posta en práctica: plan de actividades. 1.- XORNADAS DE CONVIVENCIA • Encontros Rede Solidaria da Mocidade: Xornadas de convivencia entre os distintos colexios da Rede Solidaria da Mocidade de Entreculturas. Curso 2008-2009: Coruña e Rianxo; Curso 2009-2010: Vigo. • I Xornada Convivencia Intercentros: Mosteiro de Monfero, Outubro 2009. Xornada de convivencia entre o noso centro (rural) e o IES de Monelos (urbano), para relacionarnos, coñecernos e compartir experiencias. Realización de visita guiada ao Mosteiro de Monfero e organización de xogos e dinámicas de grupo. 2.- INTERCULTURALIDADE • Proxecto School to School: Da Fundación Vicente Ferrer, consiste nun intercambio cultural e de tradicións entre una escola en Anantapur (India) e o noso centro. O proxecto intenta acercar dúas realidades culturais diferentes para un enriquecemento, potenciando e reforzando actitudes e valores de respecto á diversidade cultural. Dentro do proxecto están programadas diferentes actividades: exposición de bibliografía e material audiovisual sobre a India na Biblioteca Escolar, obradoiros de mandalas, charlas con visionado de diapositivas, menú degustación da gastronomía da India. • Cinefórum: Utilizarmos o cinefórum como unha ferramenta educativa que persegue unha reflexión crítica sobre actitudes e valores. (En el mundo a cada rato, Viaje a Mali, La espalda del mundo, La ciudad de la Alegría, etc…) • Charla de Nicaragua: Visita de dúas profesoras de Nicaragua para compartir connosco o traballo que realiza o proxecto Fe e Alegría nas escolas de Nicaragua, encamiñado á formación da mocidade e que contempla como obxectivo prioritario a construcción dunha cidadanía global. • Obradoiro de inmigración da Cruz Vermella Obradoiro e charla da Cruz Vermella de Betanzos, expoñendo o seu Programa de atención o Inmigrante. A charla é impartida pola Técnico da Cruz Vermella de Betanzos, dúas voluntarias conta coa participación de tres inmigrantes senegaleses que falan da súa experiencia en primeira persoa. Ao final ofrécese un obradoiro-exposiciónb de danza e percusión africana. • Charla sobre o Proxecto Kentaja: Charla e proxección de diapositivas, realizada por unha profesora do noso centro, na que conta a súa experiencia como voluntaria en Camerún, nas escolas e orfanatos xestionados polo Proxecto Kentaja • Obradoiro Educar en Igualdade A través deste obradoiro analizaranse os estereotipos de xénero, tratando de erradicar prexuízos existes. • Obxectivos do Milenio Preténdese impregnar o contido curricular a través das TIC, traballando a Interculturalidade a través dos Obxectivos do Milenio. A meta da actividade é sensibilizar á nosa comunidade educativa sobre a importancia destes obxectivos, a través dunha exposición e un vídeo realizado polo propio alumnado. • Campaña Shoes for África: Campaña de sensibilización promovida pola marca de coidado de calzado Kiwi, El Corte Inglés e Hipercor, que persegue recoller en Europa o maior número posible de zapatos para envialos a África, onde se lles pode dar unha vida máis longa. O noso centro recollerá calzado para tal fin. • Rastro Solidario de axuda ao Níxer: Organización dun Rastro Solidario para recadar fondos destinados á ONG Save the Children no seu Proxecto de axuda a Níxer.