Publicidad
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Publicidad
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Publicidad
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Próximo SlideShare
Kvartalsrapport 3 2009Kvartalsrapport 3 2009
Cargando en ... 3
1 de 11
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg (19)

Publicidad
Publicidad

Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg

 1. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Nøtterø Sparebank 1. halvår 2009
 2. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 1. halvår 2009: • Resultat før skatt: 25,3 mill. kroner (18,2 mill. kroner) • Betydelig fall i rentenetto: 37,2 mill. kroner (43,9 mill.) • God vekst i andre inntekter: 19,3 mill. kroner (14,3 mill.) • Utlånsvekst siste 12 mndr. inkl. overføringer til SpareBank 1 Boligkreditt: 15,5% • Innskuddsvekst siste 12 mndr. på 9,1 % • Innskuddsdekning på 56,4 % • Driftskostnader under budsjett • Tap på utlån kostnadsført med 6 mill kroner (1,4 mill. kroner) • Tidligere nedskrevne tap på verdipapirer er tilbakeført med 7,9 mill kroner (-6,5 mill. kroner) • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,4 % RESULTATUTVIKLING Nøtterø Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før tap og skatt på 23,4 mill. kroner som er 2,7 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Tap på utlån er bokført med 6 mill. kroner. Tidligere nedskrivninger på verdipapirer er tilbakeført med 7,9 mill. kroner. Resultatet av ordinær drift etter tap, men før skatt var pr. 1. halvår 25,3 mill. kroner som utgjør 0,96 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tallene fra samme periode i fjor viste 18,2 mill. kroner (0,78 % av GFK). Etter skatt ble resultatet 19,3 mill. kroner som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,4 %. Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 37,2 mill. kroner, mot 43,9 mill. kroner i 1. halvår 2008. Rentenetto i prosent av GFK var pr. 1. halvår 1,41 % (1,88 % samme tid i fjor). Det betydelige fallet skyldes fall i kundemarginer og økte risikopåslag på bankens eksterne innlån. Netto andre driftsinntekter Utbytte, provisjonsinntekter fra salg av fonds, forsikring m.v. og inntekter fra betalingsformidling utgjorde 21 mill. kroner. Det er 5,1 mill. kroner høyere enn samme periode i fjor. De økte inntektene skyldes hovedsakelig økt aksjeutbytte og tilbakeføring av garanti mot Eksportfinans. I prosent ligger andre inntekter (inkl. netto verdiendringer fra valuta og verdipapirer) på 34,1 % av totale inntekter (24,6 % samme tid i fjor). Sum driftskostnader Sum driftskostnader var 33,1 mill. kroner eller 1,26 % av GFK (1,37 % samme tid i fjor). Det er 1,1 mill. kroner høyere enn samme tid foregående år, men noe under budsjett. Kostnader i prosent av inntekter var 58,7 % ved utgangen av 1. halvår 2009. Til sammenligning var kostnadsprosenten 55,2 % på samme tid i fjor. Taps- og misligholdsutviklingen Bankens regnskap er i første halvår 2009 belastet med 6 mill. kroner i tap og nedskrivninger (1,4 mill.) Dette tilsvarer 0,25 % av brutto utlån (0,07 %). Tapene/ nedskrivningene fremkommer på grunnlag av den gjennomgang som hvert kvartal gjøres av bankens utlånsportefølje samt vurdering av øvrige tap. Nivået på brutto misligholdte engasjementer er nå på 1,51 % av brutto utlån. Tilsvarende på samme tid i fjor var dette 0,48 og 1,37 % ved årsskiftet. Utvikling i individuelle og gruppevise nedskrivninger (mill.) 30.06.09 30.06.08 31.12.08 Individuelle nedskrivninger 8,6 2,2 4,6 Gruppevise nedskrivninger 14,3 9,7 13,7 Sum nedskrivninger i balansen 22,9 11,9 18,3 Utvikling i misligholdte og tapsutsatte lån (mill.) 30.06.09 30.06.08 31.12.08 Brutto misligholdte lån 74,5 19,9 62,0 - nedskrivninger 8,9 1,0 3,7 Netto misligholdte lån 65,7 18,9 58,3 -1-
 3. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 30.06.09 30.06.08 31.12.08 Brutto tapsutsatte, ikke misligholdte lån 2,9 3,9 3,7 - nedskrivninger 0,8 1,1 0,9 Netto tapsutsatte, ikke misligholdte lån 2,1 2,8 2,8 Økningen i misligholdte og tapsutsatte lån er knyttet til få engasjementer. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet Banken har eierandeler i Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. Investeringene er i regnskapet vurdert til kostpris. Samarbeidende Sparebanker har en eierandel i SpareBank 1 Gruppen på 19,5 %, mens bankens eierandel i Samarbeidende Sparebanker AS utgjør 6,25 %. Eierandelen i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS er på 4,5 % og andelen av resultatet for 1. halvår utgjør 0,3 mill. kroner. Siden investeringene i Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS er vurdert til kostpris, blir bankens resultatandel i disse selskapene ikke konsolidert inn i bankens regnskap. BALANSEUTVIKLINGEN Forvaltningskapitalen ved utgangen av 1. halvår 2009 var 5.701 mill. kroner mot 4.863 mill. kroner på samme tid i fjor. Veksten på 838 mill. kroner tilsvarer 17,2 %. Utlån Brutto utlån utgjorde 4.935 mill. kroner som er 744 mill. eller 17,7 % mer enn på samme tid i fjor. Inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt er veksten i utlån siste 12 mnd. 703 mill kroner eller 15,5 %. Fra årsskiftet har brutto utlån hatt en økning på 369 mill. kroner inkl. lån overført til kredittselskapet. Lånene fordeler seg med 77,9 % innen privatmarkedet og 22,1 % innen bedriftsmarkedet. Utlån fordelt på sektor (prosent) 1. halvår 2009 1. halvår 2008 Personmarked 77,9 77,8 Bedriftsmarked 22,1 22,2 Andre 0,0 0,0 Innskudd Innskudd fra kunder pr. 30.06.09 utgjorde 2.783 mill. kroner. Det er 232 mill. kroner mer enn på samme tid i fjor og tilsvarer en økning på 9,1 %. Innskudd fra kunder i prosent av utlån utgjør 56,4 % mot 60,9 % på samme tid i fjor. Likviditet Det har fortsatt vært behov for økt opplåning i fremmedkapitalmarkedet. Sammenlignet med situasjonen for et år siden er ekstern gjeld økt med 614 mill. kroner til nåværende 2.400 mill. kroner. Dette inkluderer nylig emitterte obligasjonslån, netto 125 mill. kroner, som skal benyttes til å innfri obligasjonslån med forfall 1. oktober. I løpet av 2. halvår forfaller eksterne lån for 205 mill. kroner. I 2010 har banken forfall på til sammen 953 mill. kroner fordelt på 1. og 2. halvår. Totale likvider, som utgjøres av primærlikvider inklusiv verdipapirbeholdningen vurdert som omløpsmidler samt innestående i andre banker, var ved utgangen av 1. halvår 499 mill. kroner mot 452 mill. foregående år. Sammen med våre avtaler om kommiterte trekklinjer hos eksterne finansinstitusjoner anses likviditetssituasjonen som komfortabel. Banken har kommiterte trekkfasiliteter for 250 mill. kroner hvorav 50 mill. må reforhandles i 2010. Resterende låneadgang i Norges Bank utgjorde ved kvartalsskiftet 9,5 mill. kroner. KAPITALDEKNING Bankens kapitaldekning etter 1. halvår er beregnet til 13,21 %. Netto ansvarlig kapital var 422,8 mill kroner og kapitalkravet i henhold til Basel II regelverket beregnet til 256,1 mill kroner. Resultat hittil i år er ikke tatt med i beregning av ansvarlig kapital. -2-
 4. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Med dagens nivå har banken et overskudd av ansvarlig kapital på 166,7 mill. kroner i forhold til lovens minstekrav på 8 % av vektet beregningsgrunnlag før årets overskudd tillegges. Risikoforholdene og utsiktene fremover Mens spesielt 2. halvår 2008 var preget av betydelig finansiell uro og spesielt stor usikkerhet knyttet til likviditetssituasjonen i banksektoren, har første halvår 2009 til dels endret bildet. Fortsatt er det usikkerhet om når den økonomiske nedgangen snur - spesielt internasjonalt – mens blant annet offentlige stimulansepakker har gjort at frykten for likviditetssituasjonen i bankene er langt mindre. Norge har vært rammet langt mildere av finanskrisen enn de fleste andre land, og SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg har i større grad enn mange andre banker unngått store tap på bankdriften. En viktig grunn til dette er sammensetningen av balansen der utlån til privatmarkedet utgjør mer enn 77 prosent av totale utlån. Sannsynligheten for tap på lån til privatmarkedet er langt mindre enn på utlån til næringsvirksomhet. Likevel opplevde også denne banken betydelige nedskrivninger på finansielle aktiva gjennom fjoråret. Første halvår 2009 viser et tilfredsstillende resultat for banken. En viktig grunn er bedringen i finansmarkedene som har gitt tilbakeføringer på tidligere nedskrivninger i bankens portefølje av verdipapirer. Styret forventer at resten av året vil gi ytterligere tilbakeføringer på tidligere nedskrivninger og dermed ytterligere positivt resultatbidrag. Den underliggende bankdriften er fortsatt god og forventes å være det gjennom året. Veksten i utlån til næringsliv har avtatt og det har vært enda sterkere fokus på risikoprising i BM-porteføljen. Med fortsatt usikkerhet om når økonomien snur til varig oppgang, kan det likevel ikke utelukkes at tapsføringer også i 2. halvår vil ligge over det som har vært normalt i senere år. På tross av flere konkurser i Vestfold inneværende år, er vurderingen at den regionale økonomien er relativt sunn med begrenset fare for stor arbeidsløshet. Dermed antas ikke folks privatøkonomi å ville rammes sterkt, og det reduserer i betydelig grad faren for tap på utlån i privatmarkedet. Risikoen knyttet til resultatutviklingen i banken henger sammen med marginpresset som igjen er påvirket av det lave rentenivået, sterk bankkonkurranse og fortsatt høy pris på fremmedfinansiering. Den samlede effekten av de ovennevnte forhold tilsier etter styrets oppfatning at det er grunn til å forvente en tilfredsstillende resultatutvikling gjennom resten av året. Nøtterøy, 11. august 2009 Styret i Nøtterø Sparebank ___________________ ____________________ Bjørn R. Hellevammen Truls A. Skjerve Styreleder ____________________ ____________________ Reidun Sundal Hilde P. Aarseth Krøgenes ____________________ ____________________ Knut Telenius Arthur Wennersberg Ansattes representant ____________________ Bjørn R. Engaas Adm. banksjef -3-
 5. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent halvårsberetningen og halvårsregnskapet pr. 30. juni 2009 inklusive sammenligningstall pr. 30. juni 2008. Halvårsrapporten er avlagt i overensstemmelse med kravene i verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er halvårsregnskapet 2009 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet pr. 30. juni 2009 og 30. juni 2008. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer banken står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Nøtterøy, 11. august 2009 _________________________ _________________________ Bjørn R. Hellevammen Truls A. Skjerve Styrets leder _________________________ _________________________ Reidun Sundal Hilde P. Aarseth Krøgenes _________________________ _________________________ Knut Telenius Arthur Wennersberg _________________________ Bjørn R. Engaas Adm. banksjef -4-
 6. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Resultatregnskap Resultatregnskap (Hele tusen kroner) 30.06.2009 30.06.2008 2. kvartal 2009 2. kvartal 2008 31.12.2008 Renteinntekter og lignende inntekter 142.161 166.039 66.456 86.960 362.833 Rentekostnader og lignende kostnader 104.935 122.179 47.820 65.340 269.567 Netto rente- og provisjonsinntekter 37.226 43.860 18.636 21.620 93.266 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. 6.001 2.894 154 546 4.023 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 12.393 12.178 7.375 6.701 26.034 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 1.674 1.642 887 857 3.375 Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp 1.916 320 1.002 435 358 Andre driftsinntekter 652 524 349 254 1.152 Sum andre inntekter 19.288 14.274 7.993 7.079 28.192 Lønn og generelle administrasjonskostnader 26.176 26.679 12.286 13.450 57.043 Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatri 1.723 1.603 862 800 3.301 Andre driftskostnader 5.254 3.794 2.490 2.035 8.458 Sum driftskostnader 33.152 32.076 15.638 16.284 68.802 Resultat før tap 23.363 26.058 10.991 12.414 52.656 Tap på utlån, garantier mv 6.023 1.366 4.725 724 7.733 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. (7.928) 6.492 (7.509) 835 35.188 Resultat etter tap 25.268 18.200 13.774 10.855 9.734 Skatt på ordinært resultat 5.930 4.975 4.210 3.248 4.149 RESULTAT 19.338 13.225 9.564 7.607 5.585 Resultat pr. grunnfondsbevis 5,20 3,37 2,57 1,92 1,48 Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 30.06.2009 30.06.2008 2. kvartal 2009 2. kvartal 2008 31.12.2008 Renteinntekter og lignende inntekter 5,40 7,10 4,90 7,36 7,50 Rentekostnader og lignende kostnader 3,98 5,22 3,52 5,53 5,57 Netto rente- og provisjonsinntekter 1,41 1,88 1,37 1,83 1,93 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. 0,23 0,12 0,01 0,05 0,08 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,50 0,52 0,54 0,57 0,54 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp 0,07 0,01 0,07 0,04 0,01 Andre driftsinntekter 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 Sum andre inntekter 0,73 0,61 0,59 0,60 0,58 Lønn og generelle administrasjonskostnader 0,99 1,14 0,91 1,14 1,18 Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatri 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 Andre driftskostnader 0,20 0,16 0,18 0,17 0,17 Sum driftskostnader 1,26 1,37 1,15 1,38 1,42 Resultat før tap 0,89 1,11 0,81 1,05 1,09 Tap på utlån, garantier mv 0,23 0,06 0,35 0,06 0,16 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. (0,30) 0,28 (0,55) 0,07 0,73 Resultat etter tap 0,96 0,78 1,01 0,92 0,20 Skatt på ordinært resultat 0,23 0,21 0,31 0,27 0,09 RESULTAT 0,73 0,57 0,70 0,64 0,12 -5-
 7. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Balanse Balanse (Hele tusen kroner) 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 Kontanter og fordringer på sentralbanker 14.246 14.972 126.484 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 208.313 152.424 51.844 Brutto utlån til kunder 4.934.795 4.191.339 4.525.748 - Individuelle nedskrivninger -8.644 -2.169 -4.643 - Nedskrivninger på grupper av utlån -14.252 -9.761 -13.703 Netto utlån til kunder 4.911.899 4.179.409 4.507.401 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 398.421 363.653 342.214 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 95.570 80.516 88.355 Immaterielle eiendeler 11.747 4.276 11.747 Varige driftsmidler 25.957 23.075 27.433 Andre eiendeler 6.103 12.922 6.421 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 29.236 32.246 49.857 Sum eiendeler 5.701.492 4.863.495 5.211.756 Gjeld til kredittinstitusjoner 463.000 303.000 388.000 Innskudd fra og gjeld til kunder 2.783.059 2.551.238 2.707.297 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1.897.556 1.443.822 1.590.415 Annen gjeld 22.329 27.001 30.040 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 61.523 74.252 40.356 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 10.756 11.059 11.717 Ansvarlig lånekapital 39.580 39.510 39.580 Sum gjeld 5.277.803 4.449.882 4.807.405 Selskapskapital 107.510 107.510 107.510 Overkursfond 4.468 4.496 4.468 Innskutt egenkapital 111.978 112.006 111.978 Sparebankens fond 292.374 288.382 292.374 Gavefond 0 0 0 Opptjent egenkapital 292.374 288.382 292.374 Udisponert overskudd 19.338 13.225 0 Sum egenkapital 423.689 413.613 404.351 Sum gjeld og egenkapital 5.701.492 4.863.495 5.211.756 Poster utenom balansen: Garantier 85 873 55 161 77 994 Rentebytteavtaler 535 634 546 896 640 496 Rentesikringsavtaler 0 400 000 400 000 -6-
 8. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Hovedtall SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 2. kvartal 2. kvartal Resultatsammendrag 30.06.2009 % 30.06.2008 % 2009 % 2008 % 31.12.2008 % Netto rente- og provisjonsinntekter 37.226 1,41 43.860 1,88 18.636 1,37 21.620 1,83 93.266 1,93 Sum andre inntekter 19.288 0,73 14.274 0,61 7.993 0,59 7.079 0,60 28.192 0,58 Sum inntekter 56.515 2,14 58.134 2,49 26.629 1,96 28.698 2,43 121.458 2,51 Sum driftskostnader 33.152 1,26 32.076 1,37 15.638 1,15 16.284 1,38 68.802 1,42 Resultat før tap 23.363 0,89 26.058 1,11 10.991 0,81 12.414 1,05 52.656 1,09 Tap på utlån, garantier mv 6.023 0,23 1.366 0,06 4.725 0,35 724 0,06 7.733 0,16 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. (7.928) (0,30) 6.492 0,28 (7.509) (0,55) 835 0,07 35.188 0,73 Resultat etter tap 25.268 0,96 18.200 0,78 13.774 1,01 10.855 0,92 9.734 0,20 Skattekostnad 5.930 0,23 4.975 0,21 4.210 0,31 3.248 0,27 4.149 0,09 Resultat 19.338 0,73 13.225 0,57 9.564 0,70 7.607 0,64 5.585 0,12 2. kvartal 2. kvartal 30.06.2009 30.06.2008 2009 2008 31.12.2008 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 9,42 % 6,53 % 9,16 % 7,47 % 1,36 % Kostnadsprosent 2) 58,66 % 55,18 % 58,73 % 56,74 % 56,65 % Balansetall Brutto utlån til kunder 4.934.795 4.191.339 4.525.748 Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 5.239.992 4.536.043 4.871.040 Innskudd fra kunder 2.783.059 2.551.238 2.707.297 Innskuddsdekning 56,40 % 60,87 % 59,82 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd. 17,74 % 11,86 % 11,69 % Utlånsvekst inkl.SpareBank 1 Boligkreditt 15,52 % 17,45 % 15,27 % Innskuddsvekst siste 12 mnd. 9,09 % 12,55 % 10,65 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital 5.313.132 4.703.470 4.837.803 Forvaltningskapital 5.701.492 4.863.495 5.211.756 Tap og mislighold Tapsprosent utlån 3) 0,25 % 0,07 % 0,18 % Misligholdte eng. i % av brutto utlån 1,51 % 0,48 % 1,37 % Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,10 % 0,09 % 0,08 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 13,21 % 14,79 % 14,82 % Kjernekapitalprosent 13,21 % 14,79 % 14,82 % Netto ansvarlig kapital 422.808 420.395 424.796 Netto kjernekapital 422.808 420.395 426.946 Kapitalkrav kreditt- og motpartsrisiko 241.362 214.747 214.441 Kapitalkrav operasjonell risiko 16.201 14.415 16.201 Fradrag i kapitalkravet (1.471) (1.781) (1.268) Totalt kapitalkrav Basel II 256.092 227.381 229.374 Kontor og bemanning Antall kontor 3 3 3 Antall årsverk 57,9 56,6 55,9 1) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 3) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år, annualisert -7-
 9. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven, verdipapirhandelloven og forskrift om årsregnskap for banker samt gjeldende norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. 2. kvartal 2. kvartal Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier 30.06.2009 30.06.2008 2009 2008 31.12.2008 Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 01.01. 4 643 1 631 5 093 2 075 1 631 - Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning 158 86 101 0 0 + Økte individuelle nedskrivninger i perioden 2 500 0 2 500 0 0 + Nye individuelle nedskrivninger i perioden 2 854 1 011 1 870 101 3 519 - Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 179 401 96 0 + Andre korreksjoner, amortisering på nedskrivninger - 1 016 14 - 622 -7 507 = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier: 8 644 2 169 8 644 2 169 4 643 2. kvartal 2. kvartal Nedskrivning på grupper av utlån og garantier 30.06.2009 30.06.2008 2009 2008 31.12.2008 Nedskrivning på grupper av utlån til dekning av tap 01.01. 13 703 9 076 13 970 9 171 9 076 + Periodens nedskrivning på grupper av utlån 549 685 282 590 4 627 = Nedskrivning på grupper av utlån: 14 252 9 761 14 252 9 761 13 703 2. kvartal 2. kvartal Totale tapskostnader på utlån og garantier 30.06.2009 30.06.2008 2009 2008 31.12.2008 Periodens endring i individuelle nedskrivninger: 4 001 538 3 551 94 3 012 + Periodens endring i nedskrivninger på gruppenivå: 549 685 282 590 4 627 + Konstaterte tap på engasjementer hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning: 158 86 101 0 86 + Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere individuell nedskrivning: 392 94 245 59 361 - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap: 48 43 27 25 386 + Andre korreksjoner, amortisering på nedskrivninger 971 6 573 6 34 = Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet 6 023 1 366 4 725 724 7 734 Misligholdte engasjement 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 Brutto misligholdte engasjement 74 545 19 924 61 972 - Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjement: 8 882 1 034 3 714 = Netto misligholdte engasjement: 65 663 18 890 58 258 Øvrige engasjement med individuelle nedskrivninger 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 Brutto øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement 2 886 3 969 3 713 - Individuelle nedskrivninger på ikke misligholdte engasjement: 778 1 135 929 = Netto øvrige tapsutsatte engasjementer: 2 108 2 834 2 784 -8-
 10. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Kapitaldekning 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 Kjernekapital 426 946 432 890 426 946 - Fradrag i ansvarlig kapital ( 4 138) ( 12 495) ( 2 150) = Netto ansvarlig kapital 422 808 420 395 424 796 Kapitalkrav kreditt- og motpartsrisiko 241 362 214.747 214.441 Kapitalkrav operasjonell risiko 16 201 14.415 16.201 Fradrag i kapitalkravet ( 1 471) ( 1 781) ( 1 268) Totalt kapitalkrav Basel II 256.092 227.381 229.374 Kapitaldekningsprosent 13,21 % 14,79 % 14,82 % Kjernekapitalprosent 13,21 % 14,79 % 14,82 % Sparebankens Grunnfonds- Egenkapital fond beviskapital Overkursfond Sum egenkapital Egenkapital 01.01.2009 292 374 107 510 4 468 404 352 Disponeringer 0 Periodens udisponerte resultat etter skatt 19 338 19 338 Egenkapital 30.06.2009 311 712 107 510 4 468 423 690 De 20 største grunnfondsbeviseiere pr. 30.06.2009: Antall Andel 1. Sparebanken Hedmark 50 500 4,70 % 2. INAK 2 AS 50 000 4,65 % 3. Ringerikes Sparebank 33 700 3,13 % 4. Haugaland Kraft 33 700 3,13 % 5. Sparebanken Midt-Norge 31 400 2,92 % 6. Terra utbytte VPF 29 700 2,76 % 7. Warrenwicklund utbytte VPF 29 282 2,72 % 8. Sparebankstiftelsen 26 900 2,50 % 9. OJN Invest AS 19 900 1,85 % 10. HUI AS 14 000 1,30 % 11. Skagen Vekst 13 600 1,26 % 12. Stiftelsen Universitetsforskning 11 900 1,11 % 13. Olav Stangeland 10 100 0,94 % 14. Trygve Stangeland 10 000 0,93 % 15. Aurskog Sparebank 10 000 0,93 % 16. Lærdal Finans AS 9 800 0,91 % 17. ITC Integrated Technology Consultants AS 9 100 0,85 % 18. Grunnfond Invest AS 9 000 0,84 % 19. Eikeland Investering 8 983 0,84 % 20. Bo-Bo invest AS 8 900 0,83 % Sum 20 største eiere 420 465 39,11 % Øvrige grunnfondsbeviseiere 654 635 60,89 % Totalt antall grunnfondsbevis (pålydende kr 100) 1 075 100 100,00 % -9-
 11. Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Grunnfondsbevis - NTSG 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 Antall utstedte grunnfondsbevis (1000) 1.075 1.075 1.075 Børskurs (pr. grunnfondsbevis) 80,00 98,00 74,00 Grunnfondsbevisbrøk 28,91 27,07 28,91 Fortjeneste pr. grunnfondsbevis (kroner) 1) 5,20 3,37 1,48 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis (kroner) (BV) 109,37 107,52 104,17 Kurs / fortjeneste (P/E) 15,38 29,08 49,94 Kurs / bokført egenkapital (P/BV) 0,73 0,91 0,71 1) Resultatandel i forhold til grunnfondsbevisbrøk dividert med antall utstedte grunnfondsbevis - 10 -
Publicidad