Publicidad
Kvartalsrapport 3 2009
Kvartalsrapport 3 2009
Kvartalsrapport 3 2009
Kvartalsrapport 3 2009
Publicidad
Kvartalsrapport 3 2009
Kvartalsrapport 3 2009
Kvartalsrapport 3 2009
Kvartalsrapport 3 2009
Kvartalsrapport 3 2009
Próximo SlideShare
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Cargando en ... 3
1 de 9
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Kvartalsrapport 3 2009(19)

Publicidad
Publicidad

Kvartalsrapport 3 2009

  1. Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Nøtterø Sparebank
  2. Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 30.09.2009: • Resultat før skatt: 48,1 mill. kroner (20,7 mill. kroner) • Fall i rentenetto: 59,2 mill. kroner (67,6 mill.) • Fortsatt god vekst i andre inntekter: 27,3 mill. kroner (21,1 mill.) • Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. overføringer til SpareBank 1 Boligkreditt: 14,0 % • Innskuddsvekst siste 12 mnd. på 13,9 % • Innskuddsdekning på 59,4 % • Driftskostnader under budsjett • Tap på utlån kostnadsført med 8 mill kroner (2,1 mill. kroner) • Tidligere nedskrevne tap på verdipapirer er tilbakeført med 20,4 mill kroner (-16,2 mill. kroner) • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,3 % RESULTATUTVIKLING Nøtterø Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før tap og skatt på 35,6 mill. kroner som er 3,4 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Tap på utlån er bokført med 8 mill. kroner. Tidligere nedskrivninger på verdipapirer er tilbakeført med 20,4 mill. kroner. Resultatet av ordinær drift etter tap, men før skatt var pr. 3. kvartal 48,1 mill. kroner som utgjør 1,18 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tallene fra samme periode i fjor viste 20,7 mill. kroner (0,58 % av GFK). Etter skatt ble resultatet 35,5 mill. kroner som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 11,3 %. Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 59,2 mill. kroner, mot 67,6 mill. kroner pr. 3. kvartal 2008. Rentenetto i prosent av GFK var pr. 3. kvartal 1,46 % (1,90 % samme tid i fjor). Det betydelige fallet skyldes fall i kundemarginer og økte risikopåslag på bankens eksterne innlån. Netto andre driftsinntekter Utbytte, provisjonsinntekter fra salg av fonds, forsikring m.v. og inntekter fra betalingsformidling utgjorde 27,3 mill. kroner. Det er 6,2 mill. kroner høyere enn samme periode i fjor. De økte inntektene skyldes hovedsakelig økt aksjeutbytte og tilbakeføring av garanti mot Eksportfinans. I prosent ligger andre inntekter (inkl. netto verdiendringer fra valuta og verdipapirer) på 31,5 % av totale inntekter (23,7 % samme tid i fjor). Sum driftskostnader Sum driftskostnader var 50,8 mill. kroner eller 1,25 % av GFK (1,39 % samme tid i fjor). Det er 1,2 mill. kroner høyere enn samme tid foregående år, men under budsjett. Kostnader i prosent av inntekter var 58,8 % ved utgangen av 3. kvartal 2009. Til sammenligning var kostnadsprosenten 55,9 % på samme tid i fjor. Taps- og misligholdsutviklingen Bankens regnskap er de tre første kvartalene i 2009 belastet med 8 mill. kroner i tap og nedskrivninger (2,2 mill.) Dette tilsvarer 0,20 % av brutto utlån (0,06 %). Tapene/ nedskrivningene fremkommer på grunnlag av den gjennomgang som hvert kvartal gjøres av bankens utlånsportefølje, samt vurdering av øvrige tap. Nivået på brutto misligholdte engasjementer er nå på 1,95 % av brutto utlån. Tilsvarende på samme tid i fjor var dette 1,55 % og 1,37 % ved årsskiftet. Utvikling i individuelle og gruppevise nedskrivninger (mill.) 30.09.09 30.09.08 31.12.08 Individuelle nedskrivninger 7,9 2,4 4,6 Gruppevise nedskrivninger 15,9 10,3 13,7 Sum nedskrivninger i balansen 23,8 12,7 18,3 Utvikling i misligholdte og tapsutsatte lån (mill.) 30.09.09 30.09.08 31.12.08 Brutto misligholdte lån 90,1 6,9 62,0 - nedskrivninger 5,4 1,2 3,7 Netto misligholdte lån 84,7 66,7 58,3 -1-
  3. Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 30.09.09 30.09.08 31.12.08 Brutto tapsutsatte, ikke misligholdte lån 17,2 3,9 3,7 - nedskrivninger 2,3 1,6 0,9 Netto tapsutsatte, ikke misligholdte lån 14,9 2,3 2,8 Økningen i misligholdte og tapsutsatte lån er knyttet til få engasjementer. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet Banken har eierandeler i Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. Investeringene er i regnskapet vurdert til kostpris. Samarbeidende Sparebanker har en eierandel i SpareBank 1 Gruppen på 19,5 %, mens bankens eierandel i Samarbeidende Sparebanker AS utgjør 6,25 %. Eierandelen i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS er på 4,5 %. Siden investeringene i Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS er vurdert til kostpris, blir bankens resultatandel i disse selskapene ikke konsolidert inn i bankens regnskap. BALANSEUTVIKLINGEN Forvaltningskapitalen ved utgangen av 3. kvartal 2009 var 5.661 mill. kroner mot 4.904 mill. kroner på samme tid i fjor. Veksten på 757 mill. kroner tilsvarer 15,4 %. Utlån Brutto utlån utgjorde 4.633 mill. kroner som er 245 mill. eller 5,6 % mer enn på samme tid i fjor. Inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt er veksten i utlån siste 12 mnd. 658,5 mill kroner eller 14,0 %. Fra årsskiftet har brutto utlån hatt en økning på 491 mill. kroner inkl. lån overført til kredittselskapet. Lånene fordeler seg med 76,5 % innen privatmarkedet og 23,5 % innen bedriftsmarkedet. Utlån fordelt på sektor (prosent) 30.09.09 30.09.08 Personmarked 76,5 77,5 Bedriftsmarked 23,5 22,5 Innskudd Innskudd fra kunder pr. 30.09.09 utgjorde 2.751 mill. kroner. Det er 335 mill. kroner mer enn på samme tid i fjor og tilsvarer en økning på 13,9 %. Innskudd fra kunder i prosent av utlån utgjør 59,4 % mot 55,1 % på samme tid i fjor. Likviditet I 3. kvartal har banken overført lån til SpareBank 1 Boligkreditt for 424 mill. Dette letter bankens behov for ytterligere fremmedfinansiering. Sammenlignet med situasjonen for et år siden er ekstern gjeld økt med 433 mill. kroner til nåværende 2.360 mill. kroner. I løpet av 4. kvartal forfaller eksterne lån for netto 205 mill. kroner. I 2010 har banken forfall på til sammen 953 mill. kroner fordelt på 1. og 2. halvår. Totale likvider, som utgjøres av primærlikvider inklusiv verdipapirbeholdningen vurdert som omløpsmidler samt innestående i andre banker, var ved utgangen av 3. kvartal 499 mill. kroner mot 202 mill. foregående år. Sammen med våre avtaler om kommiterte trekklinjer hos eksterne finansinstitusjoner anses likviditetssituasjonen som komfortabel. Banken har kommiterte trekkfasiliteter for 250 mill. kroner hvorav 50 mill. må reforhandles i 2010. Resterende låneadgang i Norges Bank utgjorde ved kvartalsskiftet 7,8 mill. kroner. KAPITALDEKNING Bankens kapitaldekning etter 3. kvartal er beregnet til 13,0 %. Netto ansvarlig kapital var 399,7 mill kroner og kapitalkravet i henhold til Basel II regelverket beregnet til 246,2 mill kroner. Resultat hittil i år er ikke tatt med i beregning av ansvarlig kapital. Med dagens nivå har banken et overskudd av ansvarlig kapital på 153,5 mill. kroner i forhold til lovens minstekrav på 8 % av vektet beregningsgrunnlag før årets overskudd tillegges. -2-
  4. Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Risikoforholdene og utsiktene fremover Ved halvårsskiftet 2009 kommenterte styret at banken så langt i året viste et tilfredsstillende resultat. Utviklingen gjennom tredje kvartal har styrket denne oppfatningen. Den underliggende bankdriften er positiv, og reverseringer av tidligere nedskrivninger på finansielle aktiva gjør at det samlede resultat må anses meget godt. Det har vært en avmatning i utlånsveksten i løpet av tredje kvartal, delvis bevisst som følge av tilbakeholdenhet med nye næringsengasjementer. Styret mener den samlede utlånsveksten gjennom året vil ligge på et kontrollert og tilfredsstillende nivå – sannsynligvis over den generelle veksten i bankmarkedet. Det illustrerer at SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg fortsatt oppfattes som en meget attraktiv bankforbindelse for kundene. På tross av at deler av næringslivet også i Vestfold har slitt i senere tid og antallet konkurser har vært høyere enn vanlig, er de direkte tapene i bankens portefølje fortsatt meget lave. Porteføljen av næringsengasjementer er meget oversiktlig, og selv om det ikke kan utelukkes nye tapshendelser, er styret av den oppfatning at dette ikke i vesentlig grad vil svekke et antatt godt resultat for året. Det er fortsatt en utfordring å bedre rentenettoen som inneværende år har falt ganske betydelig som følge av sterk konkurranse i det regionale bankmarkedet og som følge av høye innlånskostnader i markedet. Banken har adressert denne problemstillingen enda mer aktivt, og sammen med effekter av et pågående lønnsomhetsprogram med fokus på både inntekter og kostnader, mener styret det allerede inneværende år vil oppnås resultater som vil bidra til å heve bankens overskudd. Nøtterøy, 20. oktober 2009 Styret i Nøtterø Sparebank ___________________ ____________________ Bjørn R. Hellevammen Truls A. Skjerve Styreleder ____________________ ____________________ Reidun Sundal Hilde P. Aarseth Krøgenes ____________________ ____________________ Knut Telenius Arthur Wennersberg Ansattes representant ____________________ Bjørn R. Engaas Adm. banksjef -3-
  5. Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Resultatregnskap Resultatregnskap (Hele tusen kroner) 30.09.2009 30.09.2008 3. kvartal 2009 3. kvartal 2008 31.12.2008 Renteinntekter og lignende inntekter 204.498 260.673 62.337 94.633 362.833 Rentekostnader og lignende kostnader 145.319 193.046 40.384 70.866 269.567 Netto rente- og provisjonsinntekter 59.180 67.627 21.953 23.767 93.266 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. 6.001 4.017 - 1.123 4.023 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 20.343 18.617 7.950 6.439 26.034 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 2.523 2.461 849 819 3.375 Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp 2.400 63 483 (257) 358 Andre driftsinntekter 1.036 820 384 296 1.152 Sum andre inntekter 27.256 21.055 7.967 6.781 28.192 Lønn og generelle administrasjonskostnader 40.601 41.138 14.425 14.459 57.043 Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatri 2.593 2.437 870 834 3.301 Andre driftskostnader 7.606 6.035 2.352 2.241 8.458 Sum driftskostnader 50.800 49.611 17.648 17.534 68.802 Resultat før tap 35.636 39.072 12.273 13.014 52.656 Tap på utlån, garantier mv 7.955 2.153 1.933 788 7.733 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. 20.377 (16.246) 12.450 (9.754) 35.188 Resultat etter tap 48.058 20.673 22.790 2.472 9.734 Skatt på ordinært resultat 12.530 5.700 6.600 725 4.149 RESULTAT 35.528 14.973 16.190 1.747 5.585 Resultat pr. egenkapitalbevis 9,55 3,90 4,35 0,45 1,48 Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 30.09.2009 30.09.2008 3. kvartal 2009 3. kvartal 2008 31.12.2008 Renteinntekter og lignende inntekter 5,03 7,33 4,36 7,76 7,50 Rentekostnader og lignende kostnader 3,58 5,43 2,83 5,81 5,57 Netto rente- og provisjonsinntekter 1,46 1,90 1,54 1,95 1,93 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. 0,15 0,11 - 0,09 0,08 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,50 0,52 0,56 0,53 0,54 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp 0,06 0,00 0,03 -0,02 0,01 Andre driftsinntekter 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 Sum andre inntekter 0,67 0,59 0,56 0,56 0,58 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,00 1,16 1,01 1,19 1,18 Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatri 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 Andre driftskostnader 0,19 0,17 0,16 0,18 0,17 Sum driftskostnader 1,25 1,39 1,23 1,44 1,42 Resultat før tap 0,88 1,10 0,86 1,07 1,09 Tap på utlån, garantier mv 0,20 0,06 0,14 0,06 0,16 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. 0,50 (0,46) 0,87 (0,80) 0,73 Resultat etter tap 1,18 0,58 1,59 0,20 0,20 Skatt på ordinært resultat 0,31 0,16 0,46 0,06 0,09 RESULTAT 0,87 0,42 1,13 0,14 0,12 -4-
  6. Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Balanse Balanse (Hele tusen kroner) 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008 Kontanter og fordringer på sentralbanker 340.606 15.710 126.484 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 84.097 2.659 51.844 Brutto utlån til kunder 4.632.575 4.387.156 4.525.748 - Individuelle nedskrivninger -7.854 -2.376 -4.643 - Nedskrivninger på grupper av utlån -15.963 -10.294 -13.703 Netto utlån til kunder 4.608.758 4.374.487 4.507.401 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 439.382 355.521 342.214 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 110.471 76.667 88.355 Immaterielle eiendeler 11.747 4.276 11.747 Varige driftsmidler 25.087 22.688 27.433 Andre eiendeler 6.149 12.898 6.421 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 34.206 38.693 49.857 Sum eiendeler 5.660.502 4.903.600 5.211.756 Gjeld til kredittinstitusjoner 463.000 281.137 388.000 Innskudd fra og gjeld til kunder 2.751.033 2.416.138 2.707.297 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1.857.548 1.606.040 1.590.415 Annen gjeld 24.313 22.126 30.040 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 73.787 113.105 40.356 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 11.361 10.211 11.717 Ansvarlig lånekapital 39.580 39.510 39.580 Sum gjeld 5.220.623 4.488.268 4.807.405 Selskapskapital 107.510 107.510 107.510 Overkursfond 4.468 4.468 4.468 Innskutt egenkapital 111.978 111.978 111.978 Sparebankens fond 292.374 288.382 292.374 Gavefond 0 0 0 Opptjent egenkapital 292.374 288.382 292.374 Udisponert overskudd 35.528 14.973 0 Sum egenkapital 439.879 415.332 404.351 Sum gjeld og egenkapital 5.660.502 4.903.600 5.211.756 Poster utenom balansen: Garantier 84 931 56 632 77 994 Rentebytteavtaler 535 634 546 896 640 496 Rentesikringsavtaler 0 400 000 400 000 -5-
  7. Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Hovedtall SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 3. kvartal 3. kvartal Resultatsammendrag 30.09.2009 % 30.09.2008 % 2009 % 2008 % 31.12.2008 % Netto rente- og provisjonsinntekter 59.180 1,46 67.627 1,90 21.953 1,54 23.767 1,95 93.266 1,93 Sum andre inntekter 27.256 0,67 21.055 0,59 7.967 0,56 6.781 0,56 28.192 0,58 Sum inntekter 86.436 2,13 88.682 2,49 29.921 2,09 30.548 2,51 121.458 2,51 Sum driftskostnader 50.800 1,25 49.611 1,39 17.648 1,23 17.534 1,44 68.802 1,42 Resultat før tap 35.636 0,88 39.072 1,10 12.273 0,86 13.014 1,07 52.656 1,09 Tap på utlån, garantier mv 7.955 0,20 2.153 0,06 1.933 0,14 788 0,06 7.733 0,16 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. (20.377) (0,50) 16.246 0,46 (12.450) (0,87) 9.754 0,80 35.188 0,73 Resultat etter tap 48.058 1,18 20.673 0,58 22.790 1,59 2.472 0,20 9.734 0,20 Skattekostnad 12.530 0,31 5.700 0,16 6.600 0,46 725 0,06 4.149 0,09 Resultat 35.528 0,87 14.973 0,42 16.190 1,13 1.747 0,14 5.585 0,12 30.09.2009 30.09.2008 3. kvartal 2009 3. kvartal 2008 31.12.2008 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 11,25 % 4,90 % 14,88 % 1,68 % 1,36 % Kostnadsprosent 2) 58,77 % 55,94 % 58,98 % 57,40 % 56,65 % Balansetall Brutto utlån til kunder 4.632.575 4.387.156 4.525.748 Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 5.362.032 4.703.528 4.871.040 Innskudd fra kunder 2.751.033 2.416.138 2.707.297 Innskuddsdekning 59,38 % 55,07 % 59,82 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd. 5,59 % 12,92 % 11,69 % Utlånsvekst inkl.SpareBank 1 Boligkreditt 14,00 % 18,04 % 15,27 % Innskuddsvekst siste 12 mnd. 13,86 % 0,43 % 10,65 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital 5.431.979 4.750.800 4.837.803 Forvaltningskapital 5.660.502 4.903.600 5.211.756 Tap og mislighold Tapsprosent utlån 3) 0,22 % 0,07 % 0,18 % Misligholdte eng. i % av brutto utlån 1,95 % 1,55 % 1,37 % Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,37 % 0,09 % 0,08 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 12,99 % 13,56 % 14,82 % Kjernekapitalprosent 12,99 % 13,56 % 14,82 % Netto ansvarlig kapital 399.821 432.862 424.796 Netto kjernekapital 428.413 422.788 426.946 Kapitalkrav kreditt- og motpartsrisiko 233.570 236.604 214.441 Kapitalkrav operasjonell risiko 16.201 14.415 16.201 Fradrag i kapitalkravet (3.564) (1.629) (1.268) Totalt kapitalkrav Basel II 246.207 249.390 229.374 Kontor og bemanning Antall kontor 3 3 3 Antall årsverk 57,9 57,6 55,9 Egenkapitalbevis - NTSG 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008 Antall utstedte egenkapitalbevis (1000) 1.075 1.075 1.075 Børskurs (pr. egenkapitalbevis) 100,00 86,00 74,00 Egenkapitalbevisbrøk 28,91 27,97 28,91 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (kroner) 4) 9,55 3,90 1,48 Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (kroner) (BV) 113,72 108,06 104,17 Kurs / fortjeneste (P/E) 10,47 22,08 49,94 Kurs / bokført egenkapital (P/BV) 0,88 0,80 0,71 1) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 3) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år , annualisert 4) Resultatandel i forhold til egenkapitalbevisbrøk dividert med antall utstedte egenkapitalbevis -6-
  8. Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven, verdipapirhandelloven og forskrift om årsregnskap for banker samt gjeldende norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. 3. kvartal 3. kvartal Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier 30.09.2009 30.09.2008 2009 2008 31.12.2008 Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved starten av perioden 4 643 1 631 8 644 2 169 1 631 - Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning 158 86 484 0 0 + Økte individuelle nedskrivninger i perioden 2 500 0 0 0 0 + Nye individuelle nedskrivninger i perioden 3 704 1 211 850 200 3 519 - Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 1 333 401 670 0 + Andre korreksjoner, amortisering av nedskrivninger - 1 502 21 - 486 7 507 = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier: 7 854 2 376 7 854 2 376 4 643 3. kvartal 3. kvartal Nedskrivning på grupper av utlån og garantier 30.09.2009 30.09.2008 2009 2008 31.12.2008 Nedskrivning på grupper av utlån og garantier til dekning av tap ved starten av perioden 13 703 9 076 14 252 9 761 9 076 + Periodens nedskrivning på grupper av utlån 2 260 1 217 1 711 532 4 627 = Nedskrivning på grupper av utlån: 15 963 10 293 15 963 10 293 13 703 3. kvartal 3. kvartal Totale tapskostnader på utlån og garantier 30.09.2009 30.09.2008 2009 2008 31.12.2008 Periodens endring i individuelle nedskrivninger: 3 211 745 - 790 207 3 012 + Periodens endring i nedskrivninger på gruppenivå: 2 260 1 217 1 711 532 4 627 Konstaterte tap på engasjementer hvor det tidligere er foretatt individuell + nedskrivning: 158 86 484 0 86 Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere individuell + nedskrivning: 870 168 - 5 75 361 - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap: 80 77 33 34 386 + Andre korreksjoner, amortisering av nedskrivninger 1 536 14 565 8 34 = Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet 7 955 2 153 1 932 788 7 734 Misligholdte engasjement 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008 Brutto misligholdte engasjement 90 149 67 977 61 972 - Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjement (nominell): 7 028 1 234 3 714 + Amortiseringseffekt på nedskrivninger av misligholdte engasjement - 1 582 = Netto misligholdte engasjement: 84 703 66 743 58 258 Øvrige engasjement med individuelle nedskrivninger 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008 Brutto øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement 17 179 3 906 3 713 - Individuelle nedskrivninger på ikke misligholdte engasjement: 2 328 1 646 929 + Amortiseringseffekt på nedskrivninger av ikke misligholdte engasjement 79 = Netto øvrige tapsutsatte engasjementer: 14 930 2 260 2 784 -7-
  9. Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kapitaldekning 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008 Kjernekapital 428 413 432 862 426 946 - Fradrag i ansvarlig kapital (28 740) ( 10 074) ( 2 150) = Netto ansvarlig kapital 399 673 422 788 424 796 Kapitalkrav kreditt- og motpartsrisiko 233 570 236 604 214 441 Kapitalkrav operasjonell risiko 16 201 14 415 16 201 Fradrag i kapitalkravet (3 573) ( 1 629) ( 1 268) Totalt kapitalkrav Basel II 246 195 249 390 229 374 Kapitaldekningsprosent 12,99 % 13,56 % 14,82 % Kjernekapitalprosent 12,99 % 13,56 % 14,82 % Sparebankens Egenkapital- Egenkapital fond beviskapital Overkursfond Sum egenkapital Egenkapital 01.01.2009 292 374 107 510 4 468 404 352 Disponeringer 0 Periodens udisponerte resultat etter skatt 35 528 35 528 Egenkapital 30.09.2009 327 901 107 510 4 468 439 879 De 20 største egenkapitalbeviseiere pr. 30.09.2009: Antall Andel 1. Sparebanken Hedmark 50 500 4,70 % 2. INAK 2 AS 50 000 4,65 % 3. Haugaland Kraft 38 700 3,60 % 4. Ringerikes Sparebank 33 700 3,13 % 5. Terra utbytte VPF 33 100 3,08 % 6. SpareBank 1 SMN 31 400 2,92 % 7. Sparebankstiftelsen 26 900 2,50 % 8. Warrenwicklund utbytte VPF 25 782 2,40 % 9. Skagen Vekst 14 500 1,35 % 10. HUI AS 14 000 1,30 % 11. Stiftelsen Universitetsforskning 11 900 1,11 % 12. Univeritetsfondet 11 819 1,10 % 13. Trygve Stangeland 10 000 0,93 % 14. Lærdal AS 10 000 0,93 % 15. Lærdal Finans AS 9 800 0,91 % 16. ITC Integrated Technology Consultans AS 9 100 0,85 % 17. Grunnfond Invest AS 9 000 0,84 % 18. Eikeland Investering 8 983 0,84 % 19. Bo-Bo invest AS 8 900 0,83 % 20. Jan Tønnessen 8 500 0,79 % Sum 20 største eiere 416 584 38,75 % Øvrige egenkapitalbeviseiere 658 516 61,25 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) 1 075 100 100,00 % -8-
Publicidad