Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Hukum di Indonesia

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Hukum di Indonesia

 1. 1. Hukum adalah sistem yang terpenting ddaallaamm ppeellaakkssaannaaaann aattaass rraannggkkaaiiaann kkeekkuuaassaaaann kkeelleemmbbaaggaaaann ddaarrii bbeennttuukk ppeennyyaallaahhgguunnaaaann kkeekkuuaassaaaann ddaallaamm bbiiddaanngg ppoolliittiikk,, eekkoonnoommii ddaann mmaassyyaarraakkaatt ddaallaamm bbeerrbbaaggaaii ccaarraa ddaann bbeerrttiinnddaakk,, sseebbaaggaaii ppeerraannttaarraa uuttaammaa ddaallaamm hhuubbuunnggaann ssoossiiaall aannttaarr mmaassyyaarraakkaatt.. BBeerriikkuutt jjuuggaa kkaammii ssaajjiikkaann bbeebbeerraappaa ppeennggeerrttiiaann hhuukkuumm mmeennuurruutt ppaarraa aahhllii hhuukkuumm.. 11.. VVaann KKaanntt HHuukkuumm iiaallaahh kkeesseelluurruuhhaann ppeerraattuurraann hhiidduupp yyaanngg bbeerrssiiffaatt mmeemmaakkssaa uunnttuukk mmeelliinndduunnggii kkeeppeennttiinnggaann mmaannuussiiaa ddii ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt.. PPeerraattuurraann ddaallaamm mmeennjjaallaannkkaann kkeehhiidduuppaann ddiippeerrlluukkaann uunnttuukk mmeelliinndduunnggii kkeeppeennttiinnggaann ddeennggaann tteerrttiibb..
 2. 2. 22.. UUttrreecchhtt HHuukkuumm aaddaallaahh hhiimmppuunnaann ppeerraattuurraann ((bbaaiikk bbeerruuppaa ppeerriinnttaahh mmaauuppuunn llaarraannggaann)) yyaanngg mmeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb ddaallaamm ssuuaattuu mmaassyyaarraakkaatt ddaann sseehhaarruussnnyyaa ddiittaaaattii oolleehh aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu,, ppeellaannggggaarraann ppeettuunnjjuukk hhiidduupp tteerrsseebbuutt ddaappaatt mmeenniimmbbuullkkaann ttiinnddaakkaann ddaarrii ppiihhaakk ppeemmeerriinnttaahh.. 33.. MMrr.. EE..MM.. MMaayyeerrss HHuukkuumm aaddaallaahh sseemmuuaa aattuurraann yyaanngg mmeennggaanndduunngg ppeerrttiimmbbaannggaann kkeessuussiillaaaann ddiittiinnjjaauu kkeeppaaddaa ttiinnggkkaahh llaakkuu mmaannuussiiaa ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt ddaann yyaanngg mmeennjjaaddii ppeeddoommaann ppeenngguuaassaa--ppeenngguuaassaa nneeggaarraa ddaallaamm mmeellaakkuukkaann ttuuggaassnnyyaa 44.. IImmmmaannuueell KKaanntt HHuukkuumm aaddaallaahh kkeesseelluurruuhhaann ssyyaarraatt--ssyyaarraatt yyaanngg ddeennggaann iinnii kkeehheennddaakk ddaarrii oorraanngg yyaanngg ssaattuu ddaappaatt mmeennyyeessuuaaiikkaann ddeennggaann kkeehheennddaakk bbeebbaass ddaarrii oorraanngg llaaiinn mmeemmeennuuhhii ppeerraattuurraann hhuukkuumm tteennttaanngg KKeemmeerrddeekkaaaann..
 3. 3. 55.. VVaann AAppeellddoooorrnn HHuukkuumm aaddaallaahh ggeejjaallaa ssoossiiaall ttiiddaakk aaddaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg ttiiddaakk mmeennggeennaall hhuukkuumm mmaakkaa hhuukkuumm iittuu mmeennjjaaddii ssuuaattuu aassppeekk kkeebbuuddaayyaaaann yyaaiittuu aaggaammaa,, kkeessuussiillaaaann,, aaddaatt iissttiiaaddaatt,, ddaann kkeebbiiaassaaaann.. 66.. AAuussttiinn HHuukkuumm aaddaallaahh sseebbaaggaaii ppeerraattuurraann yyaanngg ddiiaaddaakkaann uunnttuukk mmeemmbbeerrii bbiimmbbiinnggaann kkeeppaaddaa mmaakkhhlluukk yyaanngg bbeerraakkaall oolleehh mmaakkhhlluukk yyaanngg bbeerraakkaall yyaanngg bbeerrkkuuaassaa aattaassnnyyaa.. 77.. SSooeerroojjoo WWiiggnnjjooddiippooeerroo,, SS..HH.. HHuukkuumm aaddaallaahh hhiimmppuunnaann ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann hhiidduupp yyaanngg bbeerrssiiffaatt mmeemmaakkssaa,, bbeerriissiikkaann ssuuaattuu ppeerriinnttaahh llaarraannggaann aattaauu iizziinn uunnttuukk bbeerrbbuuaatt aattaauu ttiiddaakk bbeerrbbuuaatt sseessuuaattuu aattaauu ddeennggaann mmaakkssuudd uunnttuukk mmeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb ddaallaamm kkeehhiidduuppaann mmaassyyaarraakkaatt..
 4. 4. Dalam menjalankan fungsinya sebagai ssaarraannaa ppeennggeennddaallii ddaann ppeerruubbaahhaann ssoossiiaall,, hhuukkuumm mmeemmiilliikkii ttuujjuuaann uunnttuukk mmeenncciippttaakkaann ttaattaannaann mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg tteerrttiibb,, ddaammaaii,, aaddiill yyaanngg ddiittuunnjjaanngg ddeennggaann kkeeppaassttiiaann hhuukkuumm sseehhiinnggggaa kkeeppeennttiinnggaann iinnddiivviidduu ddaann mmaassyyaarraakkaatt ddaappaatt tteerrlliinndduunnggii.. DDaallaamm bbeebbeerraappaa lliitteerraattuurr IIllmmuu HHuukkuumm ppaarraa ssaarrjjaannaa hhuukkuumm tteellaahh mmeerruummuusskkaann ttuujjuuaann hhuukkuumm ddaarrii bbeerrbbaaggaaii ssuudduutt ppaannddaanngg,, ddaann ppaalliinngg ttiiddaakk aaddaa 33 tteeoorrii:: 11.. TTeeoorrii EEttiiss 22.. TTeeoorrii UUttiilliittiiss 33.. TTeeoorrii CCaammppuurraann
 5. 5. 11.. TTeeoorrii EEttiiss TTeeoorrii eettiiss mmeennyyaattaakkaann bbaahhwwaa hhuukkuumm mmeemmiilliikkii ttuujjuuaann ssuuccii mmeemmbbeerriikkaann kkeeppaaddaa sseettiiaapp oorraanngg aappaa yyaanngg mmeennjjaaddii hhaakknnyyaa.. MMeennuurruutt tteeoorrii iinnii hhuukkuumm sseemmaattaa--mmaattaa bbeerrttuujjuuaann ddeemmii kkeeaaddiillaann.. IIssii hhuukkuumm ddiitteennttuukkaann oolleehh kkeeyyaakkiinnaann eettiiss kkiittaa mmaannaa yyaanngg aaddiill ddaann mmaannaa yyaanngg ttiiddaakk.. AArrttiinnyyaa hhuukkuumm mmeennuurruutt tteeoorrii iinnii bbeerrttuujjuuaann mmeewwuujjuuddkkaann kkeeaaddiillaann.. PPeennggaannuutt tteeoorrii iinnii aaddaallaahh AArriissttootteelleess ddaallaamm kkaarryyaannyyaa ““EEttiikkaa ddaann RReettoorriikkaa”” 22.. TTeeoorrii UUttiilliittiiss TTeeoorrii uuttiilliittiiss mmeennyyaattaakkaann bbaahhwwaa hhuukkuumm bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk mmeenngghhaassiillkkaann kkeemmaannffaaaattaann yyaanngg sseebbeessaarr--bbeessaarrnnyyaa ppaaddaa mmaannuussiiaa ddaallaamm mmeewwuujjuuddkkaann kkeesseennaannggaann ddaann kkeebbaahhaaggiiaaaann.. PPeennggaannuutt tteeoorrii iinnii aaddaallaahh JJeerreemmyy BBeenntthhaamm ddaallaamm bbuukkuunnyyaa ““IInnttrroodduuccttiioonn ttoo tthhee mmoorraallss aanndd lleeggiissllaattiioonn””.. PPeennddaappaatt iinnii ddiittiittiikk bbeerraattkkaann ppaaddaa hhaall--hhaall yyaanngg bbeerrffaaeeddaahh bbaaggii oorraanngg bbaannyyaakk ddaann bbeerrssiiffaatt uummuumm ttaannppaa mmeemmppeerrhhaattiikkaann aassppeekk kkeeaaddiillaann..
 6. 6. 33.. TTeeoorrii CCaammppuurraann TTeeoorrii iinnii bbiissaa ddiikkaattaakkaann sseebbaaggaaii jjaallaann tteennggaahh aannttaarraa tteeoorrii eettiiss ddaann tteeoorrii uuttiilliittiiss.. PPeennggaannuutt tteeoorrii iinnii aaddaallaahh AAppeellddoooorrnn ddaann MMoocchhttaarr KKuussuummaaaattmmaaddjjaa.. MMeennuurruutt AAppeellddoooorrnn ttuujjuuaann hhuukkuumm aaddaallaahh mmeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt sseeccaarraa ddaammaaii ddaann aaddiill.. MMoocchhttaarr KKuussuummaaaattmmaaddjjaa mmeennjjeellaasskkaann bbaahhwwaa kkeebbuuttuuhhaann aakkaann kkeetteerrttiibbaann iinnii aaddaallaahh ssyyaarraatt ppookkookk ((ffuunnddaammeennttaall)) bbaaggii aaddaannyyaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg tteerraattuurr ddaann ddaammaaii.. DDaann uunnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann kkeeddaammaaiiaann mmaassyyaarraakkaatt mmaakkaa hhaarruuss ddiicciippttaakkaann kkoonnddiissii mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg aaddiill ddeennggaann mmeennggaaddaakkaann ppeerriimmbbaannggaann aannttaarraa kkeeppeennttiinnggaann ssaattuu ddeennggaann yyaanngg llaaiinn,, ddaann sseettiiaapp oorraanngg ((sseeddaappaatt mmuunnggkkiinn)) hhaarruuss mmeemmppeerroolleehh aappaa yyaanngg mmeennjjaaddii hhaakknnyyaa..
 7. 7. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm aaddaallaahh sseeggaallaa sseessuuaattuu yyaanngg ddaappaatt mmeenniimmbbuullkkaann tteerrbbeennttuukknnyyaa ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann.. PPeerraattuurraann tteerrsseebbuutt bbiiaassaannyyaa bbeerrssiiffaatt mmeemmaakkssaa.. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr HHuukkuumm aaddaa 22 jjeenniiss yyaaiittuu:: 11.. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm mmaatteerriiiill,, yyaakknnii ssuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm yyaanngg ddiittiinnjjaauu ddaarrii bbeerrbbaaggaaii ppeerrssppeekkttiiff.. 22.. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm ffoorrmmiiiill,, yyaakknnii UUUU,, kkeebbiiaassaaaann,, jjuurriisspprruuddeennssii,, ttrraakkttaatt ddaann ddookkttrriinn
 8. 8. SSuummbbeerr hhuukkuumm mmaatteerriiiill aaddaallaahh ssuuaattuu kkeeyyaakkiinnaann// ppeerraassaaaann hhuukkuumm iinnddiivviidduu ddaann ppeennddaappaatt uummuumm yyaanngg mmeenneennttuukkaann iissii hhuukkuumm.. DDeennggaann ddeemmiikkiiaann kkeeyyaakkiinnaann// ppeerraassaaaann hhuukkuumm iinnddiivviidduu ((sseellaakkuu aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt)) ddaann jjuuggaa ppeennddaappaatt uummuumm yyaanngg mmeerruuppaakkaann ffaakkttoorr--ffaakkttoorr yyaanngg ddaappaatt mmeemmppeennggaarruuhhii ppeemmbbeennttuukkaann hhuukkuumm..
 9. 9. 11.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg UUnnddaanngg--uunnddaanngg iiaallaahh ssuuaattuu ppeerraattuurraann yyaanngg mmeemmppuunnyyaaii kkeekkuuaattaann hhuukkuumm mmeennggiikkaatt yyaanngg ddiippeelliihhaarraa oolleehh ppeenngguuaassaa nneeggaarraa.. CCoonnttoohhnnyyaa UUUU,, PPPP,, PPeerrppuu ddaann sseebbaaggaaiinnyyaa.. 22.. KKeebbiiaassaaaann KKeebbiiaassaaaann iiaallaahh ppeerrbbuuaattaann yyaanngg ssaammaa yyaanngg ddiillaakkuukkaann tteerruuss--mmeenneerruuss sseehhiinnggggaa mmeennjjaaddii hhaall yyaanngg yyaanngg sseellaayyaakknnyyaa ddiillaakkuukkaann.. CCoonnttoohhnnyyaa aaddaatt--aaddaatt ddii ddaaeerraahh yyaanngg ddiillaakkuukkaann ttuurruunn tteemmuurruunn tteellaahh mmeennjjaaddii hhuukkuumm ddii ddaaeerraahh tteerrsseebbuutt..
 10. 10. 33.. YYuurriisspprruuddeennssii YYuurriisspprruuddeennssii iiaallaahh kkeeppuuttuussaann hhaakkiimm ppaaddaa mmaassaa llaammppaauu ppaaddaa ssuuaattuu ppeerrkkaarraa yyaanngg ssaammaa sseehhiinnggggaa ddiijjaaddiikkaann kkeeppuuttuussaann ppaarraa hhaakkiimm ppaaddaa mmaassaa--mmaassaa sseellaannjjuuttnnyyaa.. HHaakkiimm sseennddiirrii ddaappaatt mmeemmbbuuaatt kkeeppuuttuussaann sseennddiirrii,, bbiillaa ppeerrkkaarraa iittuu ttiiddaakk ddiiaattuurr ssaammaa sseekkaallii ddii ddaallaamm UUUU.. 44.. TTrraakkttaatt TTrraakkttaatt iiaallaahh ppeerrjjaannjjiiaann yyaanngg ddiillaakkuukkaann oolleehh dduuaa nneeggaarraa aattaauuppuunn lleebbiihh.. PPeerrjjaannjjiiaann iinnii mmeennggiikkaatt aannttaarraa nneeggaarraa yyaanngg tteerrlliibbaatt ddaallaamm ttrraakkttaatt iinnii.. OOttoommaattiiss ttrraakkttaatt iinnii jjuuggaa mmeennggiikkaatt wwaarrggaanneeggaarraa--wwaarrggaanneeggaarraa ddaarrii nneeggaarraa yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann.. 55.. DDookkttrriinn DDookkttrriinn iiaallaahh PPeennddaappaatt aattaauu ppaannddaannggaann ppaarraa aahhllii hhuukkuumm yyaanngg mmeemmppuunnyyaaii ppeennggaarruuhh jjuuggaa ddaappaatt mmeenniimmbbuullkkaann hhuukkuumm.. DDaallaamm jjuurriisspprruuddeennssii,, sseerriinngg hhaakkiimm mmeennyyeebbuutt ppeennddaappaatt ppaarraa ssaarrjjaannaa hhuukkuumm.. PPaaddaa hhuubbuunnggaann iinntteerrnnaassiioonnaall,, ppeennddaappaatt ppaarraa ssaarrjjaannaa hhuukkuumm ssaannggaattllaahh ppeennttiinngg..
 11. 11. Penggolongan hukum diperlukan supaya oorraanngg ddaappaatt ddeennggaann mmuuddaahh mmeemmbbeeddaakkaann ssaattuu hhuukkuumm ddeennggaann hhuukkuumm yyaanngg llaaiinnnnyyaa.. PPeennggggoolloonnggaann hhuukkuumm aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt :: 11.. BBeerrddaassaarrkkaann SSuummbbeerrnnyyaa aa.. HHuukkuumm uunnddaanngg--uunnddaanngg;; yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg tteerrccaannttuumm ddaallaamm ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann.. bb.. HHuukkuumm kkeebbiiaassaaaann ((aaddaatt));; yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg tteerrlleettaakk ddii ddaallaamm ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann kkeebbiiaassaaaann ((aaddaatt)) cc.. HHuukkuumm ttrraakkttaatt ((ppeerrjjaannjjiiaann)),, yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg ddiitteettaappkkaann oolleehh NNeeggaarraa--nneeggaarraa ddaallaamm ssuuaattuu ppeerrjjaannjjiiaann aannttaarr NNeeggaarraa.. dd.. HHuukkuumm YYuurriisspprruuddeennssii;; yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg tteerrbbeennttuukk kkaarreennaa kkeeppuuttuussaann hhaakkiimm..
 12. 12. 22.. BBeerrddaassaarrkkaann BBeennttuukknnyyaa :: aa.. HHuukkuumm TTeerrttuulliiss;; hhuukkuumm yyaanngg ddiiccaannttuummkkaann ddaallaamm bbeerrbbaaggaaii ppeerraattuurraann.. bb.. HHuukkuumm TTiiddaakk TTeerrttuulliiss;; hhuukkuumm yyaanngg mmaassiihh hhiidduupp ddaallaamm kkeeyyaakkiinnaann mmaassyyaarraakkaatt,, tteettaappii ttiiddaakk tteerrttuulliiss,, nnaammuunn bbeerrllaakkuunnyyaa ddiittaaaattii sseeppeerrttii ssuuaattuu ppeerraattuurraann ppeerruunnddaannggaann.. HHuukkuumm ttiiddaakk tteerrttuulliiss ddiisseebbuutt jjuuggaa sseebbaaggaaii ssuuaattuu kkeebbiiaassaaaann.. 33.. BBeerrddaassaarrkkaann TTeemmppaatt BBeerrllaakkuunnyyaa ((rruuaanngg)) :: aa.. HHuukkuumm NNaassiioonnaall;; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddaallaamm ssuuaattuu NNeeggaarraa.. bb.. HHuukkuumm IInntteerrnnaassiioonnaall;; hhuukkuumm yyaanngg mmeennggaattuurr hhuubbuunnggaann hhuukkuumm ddaallaamm dduunniiaa iinntteerrnnaassiioonnaall.. cc.. HHuukkuumm GGeerreejjaa;; kkuummppuullaann nnoorrmmaa--nnoorrmmaa yyaanngg ddiitteettaappkkaann.. dd.. HHuukkuumm AAssiinngg;; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddaallaamm NNeeggaarraa llaaiinn..
 13. 13. 44.. BBeerrddaassaarrkkaann WWaakkttuu BBeerrllaakkuunnyyaa :: aa.. IIuuss CCoonnssttiittuuttiiuumm ((HHuukkuumm ppoossiittiiff//bbeerrllaakkuu sseekkaarraanngg));; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu sseekkaarraanngg bbaaggii mmaassyyaarraakkaatt tteerrtteennttuu ddaallaamm ssuuaattuu ddaaeerraahh tteerrtteennttuu ((hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt ppaaddaa ssuuaattuu wwaakkttuu,, ddaallaamm ssuuaattuu tteemmppaatt tteerrtteennttuu)).. bb.. IIuuss CCoonnssttiittuueenndduumm ((bbeerrllaakkuu mmaassaa llaalluu));; hhuukkuumm yyaanngg ddiihhaarraappkkaann bbeerrllaakkuu ppaaddaa wwaakkttuu yyaanngg aakkaann ddaattaanngg.. cc.. AAnnttaarr WWaakkttuu ((hhuukkuumm aassaassii//hhuukkuumm aallaamm));; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddiimmaannaa--mmaannaa ddaallaamm sseeggaallaa wwaakkttuu ddaann uunnttuukk sseeggaallaa bbaannggssaa ddii dduunniiaa.. HHuukkuumm iinnii ttaakk mmeennggeennaall bbaattaass wwaakkttuu mmeellaaiinnkkaann bbeerrllaakkuu uunnttuukk sseellaammaa--llaammaannyyaa ((aabbaaddii)) tteerrhhaaddaapp ssiiaappaappuunn jjuuggaa ddii sseelluurruuhh tteemmppaatt.. 55.. MMeennuurruutt CCaarraa MMeemmppeerrttaahhaannkkaannnnyyaa ((TTuuggaass && FFuunnggssii)) :: aa.. HHuukkuumm MMaatteerriill ((KKUUHH PPeerrddaattaa,, KKUUHH PPiiddaannaa,, KKUUHH DDaaggaanngg)).. bb.. HHuukkuumm FFoorrmmaall ((PPiiddaannaa FFoorrmmaall,, PPeerrddaattaa FFoorrmmaall))..
 14. 14. 66.. MMeennuurruutt SSiiffaattnnyyaa :: aa.. HHuukkuumm MMeemmaakkaassaa ((iimmppeerraattiivvee));; hhuukkuumm yyaanngg ddaallaamm kkeeaaddaaaann bbaaggaaiimmaannaa ppuunn jjuuggaa hhaarruuss ddaann mmeemmppuunnyyaaii ppaakkssaaaann mmuuttllaakk.. bb.. HHuukkuumm MMeennggaattuurr ((ffaakkuullttaattiiff//ppeelleennggkkaapp));; hhuukkuumm yyaanngg ddaappaatt ddiikkeessaammppiinnggkkaann aappaabbiillaa ppiihhaakk--ppiihhaakk yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann tteellaahh mmeemmbbuuaatt ppeerraattuurraann sseennddiirrii ddaallaamm ssuuaattuu ppeerrjjaannjjiiaann.. 7.. MMeennuurruutt IIssiinnyyaa :: aa.. HHuukkuumm PPrriivvaatt//PPeerrddaattaa ((hhuukkuumm pprriibbaaddii,, hhuukkuumm kkeekkaayyaaaann,, hhuukkuumm wwaarriiss)) bb.. HHuukkuumm PPuubblliikk ((HHuukkuumm ttaattaa NNeeggaarraa,, hhuukkuumm aaddmmiinniissttrraassii NNeeggaarraa,, hhuukkuumm ppiiddaannaa,, hhuukkuumm aaccaarraa,, hhuukkuumm iinntteerrnnaassiioonnaall))
 15. 15. 8.. MMeennuurruutt PPrriibbaaddii :: aa.. HHuukkuumm SSaattuu GGoolloonnggaann bb.. HHuukkuumm SSeemmuuaa GGoolloonnggaann cc.. HHuukkuumm AAnnttaarr GGoolloonnggaann.. 9.. MMeennuurruutt WWuujjuuddnnyyaa :: aa.. HHuukkuumm OObbjjeekkttiiff;; hhuukkuumm ddaallaamm ssuuaattuu NNeeggaarraa yyaanngg bbeerrllaakkuu uummuumm ddaann ttiiddaakk mmeennggeennaaii oorraanngg aattaauu ggoolloonnggaann tteerrtteennttuu.. bb.. HHuukkuumm SSuubbjjeekkttiiff;; HHuukkuumm yyaanngg ttiimmbbuull ddaarrii hhuukkuumm oobbjjeekkttiiff ddaann bbeerrllaakkuu tteerrhhaaddaapp sseeoorraanngg tteerrtteennttuu aattaauu lleebbiihh.. HHuukkuumm ssuubbjjeekkttiiff ddiisseebbuutt jjuuggaa hhaakk..
 16. 16. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh mmaassyyaarraakkaatt hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa,, yyaaiittuu NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa.. OOlleehh sseebbaabb iittuu ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa bbaarruu aaddaa sseetteellaahh llaahhiirrnnyyaa NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa yyaaiittuu ttaannggggaall 117 AAgguussttuuss 1194455.. PPaaddaa ssaaaatt bbeerrddiirriinnyyaa NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa ddiibbeennttuukk ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa,, hhaall tteerrsseebbuutt ddiinnyyaattaakkaann ddaallaamm:: -- PPrrookkllaammaassii KKeemmeerrddeekkaaaann :: ““KKaammii bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa ddeennggaann iinnii mmeennyyaattaakkaann kkeemmeerrddeekkaaaann IInnddoonneessiiaa””.. -- PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 1194455 :: ““ KKeemmuuddiiaann ddaarriippaaddaa iittuu…………....ddiissuussuunnllaahh kkeemmeerrddeekkaaaann kkeebbaannggssaaaann IInnddoonneessiiaa iittuu ddaallaamm ssuuaattuu ssuussuunnaann UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa ……””.. KKeedduuaa ppeerrnnyyaattaaaann tteerrsseebbuutt mmeennggaanndduunngg aarrttii bbaahhwwaa:: -- MMeennjjaaddiikkaann IInnddoonneessiiaa ssuuaattuu nneeggaarraa yyaanngg mmeerrddeekkaa.. -- PPeenneettaappaann ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa sseeccaarraa tteerrttuulliiss yyaaiittuu ddaallaamm ssuuaattuu UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr NNeeggaarraa..
 17. 17. Undang-Undang Dasar hanya memuat ketentuan-kkeetteennttuuaann ddaassaarr yyaanngg mmeerruuppaakkaann kkeerraannggkkaa ddaarrii ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa.. MMaassiihh bbaannyyaakk kkeetteennttuuaann--kkeetteennttuuaann yyaanngg ppeerrlluu ddiisseelleennggggaarraakkaann lleebbiihh llaannjjuutt ddaallaamm bbeennttuukk UUnnddaanngg--UUnnddaanngg ddaann ppeerraattuurraann.. SSeebbaaggaaiimmaannaa ddiisseebbuuttkkaann ddaallaammaa PPaassaall IIII AAttuurraann PPeerraalliihhaann UUUUDD 1194455 yyaaiittuu ““SSeeggaallaa bbaaddaann nneeggaarraa ddaann ppeerraattuurraann yyaanngg aaddaa mmaassiihh llaannggssuunngg bbeerrllaakkuu,, sseellaammaa bbeelluumm ddiiaaddaakkaann yyaanngg bbaarruu mmeennuurruutt UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr iinnii””,, mmeennggaanndduunngg aarrttii bbaahhwwaa AAttuurraann PPeerraalliihhaann tteerrsseebbuutt mmeerruuppaakkaann hhuukkuumm ttrraannssiissii ddaarrii ttaattaa hhuukkuumm yyaanngg aaddaa sseebbeelluumm PPrrookkllaammaassii ((ttaattaa hhuukkuumm BBeellaannddaa)) yyaanngg aakkaann tteettaapp bbeerrllaakkuu ssaammppaaii aaddaa ppeennggggaannttiinnyyaa.. SSaammbbiill mmeennggiissii kkeemmeerrddeekkaaaann mmaakkaa ssaattuu ppeerrssaattuu ttaattaa hhuukkuumm BBeellaannddaa tteerrsseebbuutt ddiiggaannttii,, ddeennggaann ppeerrttiimmbbaannggaann bbaahhwwaa ppeennggggaannttiiaann tteerrsseebbuutt aakkaann mmeemmaakkaann wwaakkttuu yyaanngg llaammaa ddaann mmeemmeerrlluukkaann aahhllii--aahhllii hhuukkuumm yyaanngg bbeerrppeennggaallaammaann uunnttuukk mmeennggaaddaakkaann ppeenneelliittiiaann yyaanngg mmeennddaallaamm sseehhuubbuunnggaann ddeennggaann bbaannyyaakknnyyaa ssuukkuu bbaannggssaa ddaann ggoolloonnggaann,, ddiimmaannaa ssuukkuu bbaannggssaa ddaann ggoolloonnggaann tteerrsseebbuutt mmaassiinngg--mmaassiinngg mmeemmppuunnyyaaii kkeebbuuttuuhhaann--kkeebbuuttuuhhaann hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaaiinnaann,, sseerrttaa mmeennddiiaammii bbeerriibbuu--rriibbuu kkeeppuullaauuaann yyaanngg tteerrsseebbaarr ddii sseelluurruuhh nnuussaannttaarraa.. HHaall iinnii bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk mmeenngghhiinnddaarrii tteerrjjaaddiinnyyaa kkeekkoossoonnggaann hhuukkuumm,, yyaanngg ddaappaatt bbeerraakkiibbaatt oorraanngg ddaappaatt bbeerrbbuuaatt aappaa ssaajjaa ddaann ttiiddaakk ddaappaatt ddiihhuukkuumm sseehhiinnggggaa aakkaann mmeenniimmbbuullkkaann kkeekkaaccaauuaann..
 18. 18. BBeerrddaassaarrkkaann ppaaddaa TTAAPP MMPPRR NNoo.. IIIIII//MMPPRR//22000000 tteennttaanngg HHuukkuumm ddaann TTaattaa UUrruuttaann PPeerraattuurraann PPeerruunnddaanngg-- uunnddaannggaann,, ttaattaa uurruuttaann ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa aaddaallaahh:: 11.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr 11994455 22.. KKeetteettaappaann MMaajjeelliiss PPeerrmmuussyyaawwaarraattaann RRaakkyyaatt RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa 33.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg 44.. PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh PPeennggggaannttii UUnnddaanngg--uunnddaanngg ((PPeerrppuu)) 55.. PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh 66.. KKeeppuuttuussaann PPrreessiiddeenn 77.. PPeerraattuurraann DDaaeerraahh
 19. 19. Hukum mempunyai ffuunnggssii :: mmeenneerrttiibbkkaann ddaann mmeennggaattuurr ppeerrggaauullaann ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt sseerrttaa mmeennyyeelleessaaiikkaann mmaassaallaahh--mmaassaallaahh yyaanngg ttiimmbbuull.. DDaallaamm ppeerrkkeemmbbaannggaann mmaassyyaarraakkaatt ffuunnggssii hhuukkuumm tteerrddiirrii ddaarrii :: aa.. SSeebbaaggaaii aallaatt ppeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb hhuubbuunnggaann mmaassyyaarraakkaatt bb.. SSeebbaaggaaii ssaarraannaa uunnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann kkeeaaddiillaann ssoossiiaall llaahhiirr ddaann bbaattiinn cc.. SSeebbaaggaaii ssaarraannaa ppeennggggeerraakk ppeemmbbaanngguunnaann dd.. SSeebbaaggaaii ffuunnggssii kkrriittiiss
 20. 20. aa.. SSeebbaaggaaii aallaatt ppeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb hhuubbuunnggaann mmaassyyaarraakkaatt HHuukkuumm sseebbaaggaaii nnoorrmmaa mmeerruuppaakkaann ppeettuunnjjuukk uunnttuukk kkeehhiidduuppaann.. MMaannuussiiaa ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt,, hhuukkuumm mmeennuunnjjuukkkkaann mmaannaa yyaanngg bbaaiikk ddaann mmaannaa yyaanngg bbuurruukk,, hhuukkuumm jjuuggaa mmeemmbbeerrii ppeettuunnjjuukk,, sseehhiinnggggaa sseeggaallaa sseessuuaattuunnyyaa bbeerrjjaallaann tteerrttiibb ddaann tteerraattuurr.. BBeeggiittuu ppuullaa hhuukkuumm ddaappaatt mmeemmaakkssaa aaggaarr hhuukkuumm iittuu ddiittaaaattii aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt.. bb.. SSeebbaaggaaii ssaarraannaa uunnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann kkeeaaddiillaann ssoocciiaall llaahhiirr bbaattiinn -- HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii cciirrrrii mmeemmeerriinnttaahh ddaann mmeellaarraanngg -- HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii ssiiffaatt mmeemmaakkssaa -- HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii ddaayyaa yyaanngg mmeennggiikkaatt ffiissiikk ddaann PPssiikkoollooggiiss KKaarreennaa hhuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii cciirrrrii,, ssiiffaatt ddaann ddaayyaa mmeennggiikkaatt,, mmaakkaa hhuukkuumm ddaappaatt mmeemmbbeerrii kkeeaaddiillaann iiaallaahh ddaappaatt mmeenneennttuukkaann ssiiaappaa yyaanngg bbeerrssaallaahh ddaann ssiiaappaa yyaanngg bbeennaarr.. cc.. SSeebbaaggaaii ppeennggggeerraakk ppeemmbbaanngguunnaann DDaayyaa mmeennggiikkaatt ddaann mmeemmaakkssaa ddaarrii hhuukkuumm ddaappaatt ddiigguunnaakkaann aattaauu ddii ddaayyaa gguunnaakkaann uunnttuukk mmeennggggeerraaaakkkkaann ppeemmbbaanngguunnaann.. DDiissiinnii hhuukkuumm ddiijjaaddiikkaannaallaatt uunnttuukk mmeemmbbaawwaa mmaassyyaarraakkaatt kkeeaa rraahh yyaanngg lleebbiihh mmaajjuu.. dd.. FFuunnggssii kkrriittiiss hhuukkuumm DDrr.. SSooeeddjjoonnoo DDiirrddjjoossiisswwoorroo,, SS..HH ddaallaamm bbuukkuunnyyaa ppeennggaannttaarr iillmmuu hhuukkuumm,, hhaall 115555 mmeennggaattaakkaann :: ““DDeewwaassaa iinnii sseeddaanngg bbeerrkkeemmbbaanngg ssuuaattuu ppaannddaannggaann bbaahhwwaa hhuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii ffuunnggssii kkrriittiiss,, yyaaiittuu ddaayyaa kkeerrjjaa hhuukkuumm ttiiddaakk sseemmaattaa--mmaattaa mmeellaakkuukkaann ppeennggaawwaassaann ppaaddaa aappaarraattuurr ppeemmeerriinnttaahh ((ppeettuuggaass)) ssaajjaa mmeellaaiinnkkaann aappaarraattuurr ppeenneeggaakk hhuukkuumm tteerrmmaassuukk ddiiddaallaammnnyyaa””..

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

337

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

5

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×