Biura podróży w Internecie

SentiOne
SentiOneSentiOne

Przedstawiamy raport pt. "Biura podróży w Internecie" przygotowany wspólnie z 4P research mix. Raport odpowiada na pytania: Gdzie w internecie szukać opinii na temat biur podróży? Które biura podróży są najlepiej oceniane? Co ma wpływ na wybór oferty biura podróży? Za co najbardziej, jako klienci cenimy biura podróży?

RAPORT 2012
BIURA PODRÓżY
 W INTERNECIE
w okresie 1 kwiecień - 15 czerwiec 2012
Partner Branżowy
 Partner Badawczy
Partner technologiczny
  Patron Medialny
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”  3
Spis
Treści RapoRtu
WSTĘP do Raportu                      04  Podsumowanie wyników             22
Podsumowanie branży                    06  Metodologia                 23
Zmiana liczby wypowiedzi na temat biur podróży	       07
                                 Komentarze ekspertów             24
Gdzie dyskutuje się na temat biur podróży w internecie  	 08
                                 RAporty SZCZEGÓŁOWE             26
Najpopularniejsze strony na których toczy się dyskusja	   10
                                 Narzędzie                  27
Kto i gdzie się wypowiada	                 11

Jaki wydźwięk mają wypowiedzi internautów?	         12
                                 ANALIZY                   28
Jaki wydźwięk mają wypowiedzi biur podróży?	        13

O jakich elementach oferty mówi się najczęściej?	      14

W jaki sposób mówi się o elementach oferty?	        16

Dodatkowe elementy mające wpływ na wybór wycieczki	     17Rankingi biur podróży                   18
Udział w dyskusji poszczególnych biur podróży	       19

Ranking biur podróży według liczby wypowiedzi	       20

Mapa opinii na temat biur podróży	             21
4  RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
WSTĘP
do RapoRtu
                  W dobie informatyzacji Internet stał się niezwykle ważnym elementem opiniotwórczym, narzędziem
                  umożliwiającym wymianę poglądów oraz doświadczeń. Stawia to branżę turystyczną przed
                  możliwością korzystania z wiedzy płynącej z tego źródła, ale także daje obszerny obraz postrze-
                  gania biur podróży przez internautów. Czytając raport miałam okazje zapoznać się z informac-
                  jami na temat treści zamieszczanych na stronach internetowych dotyczących biur podróży wraz z
                  charakterystyką dotyczącą emocjonalnego wydźwięku zamieszczanych wypowiedzi.


                  Cieszy mnie ogromnie, że część tych informacji pozyskana została z naszych portali Wakacje.pl,
                  EasyGo.pl dzięki którym gromadzimy wypowiedzi internautów nie ingerując przy tym w treść opinii
                  i dając możliwość swobodnej wymiany zdań. Dzięki temu jako pośrednik usług, budujemy obiekty-
                  wne forum będącym medium pomiędzy zainteresowanymi stronami a także monitujemy na bieżąco
                  treści wypowiedzi wyciągając na ich podstawie konkretne wnioski. Umożliwiają one zarządzanie
                  portfelem organizatorów, z którymi podejmujemy współpracę zapewniając tym samym kompleksową
                  i dostosowaną do oczekiwań klienta obsługę oraz gwarantują poczucie bezpieczeństwa, które buduje
                  zaufanie wobec marki, co w świetle ostatnich wydarzeń ma niebagatelne znaczenie.


                  Obecność w Internecie, w świadomości Internautów to obecność w biznesie turystycznym. Uważam,
                  że każdy uczestnik tego rynku powinien zapoznać się z raportem.
                  Iwona Sokołowska, Enovatis S.A.

                  Dyrektor Pionu Sprzedaży oraz Członek Zarządu spółki Enovatis S.A. (właściciela portali Wakacje.pl
                  oraz EasyGo.pl). Od 13 lat związana z branżą e-turystyki. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami
                  sprzedażowymi oraz doskonaleniu procesów obsługi klienta za pośrednictwem Internetu i Call Center.
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”  5
Komentarz dotyczący
upadku biura
podróży Sky Club

Zakres badanych wypowiedzi obejmu-
je okres od 1 kwietnia do 15 czerwca,
dlatego raport nie uwzględnia opinii na
temat bankructwa biura podróży Sky
Club, które zostało ogłoszone 3 lipca.
Podjęto decyzję o pozostawieniu danych
dotyczących nieistniejącego już biura
podróży Sky Club, żeby pokazać jak biu-
ro to było oceniane zanim ogłosiło ban-
kructwo.
6  RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
PODSUMOWANIE
Branży turystycznej
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”  7
          Zmiana liczby wypowiedzi
           na temat biur podróży
16 kwiecień:	   Ogłoszenie przez TUI rabatów dla klientów
8 maj:		     Informacja o odwołaniu prawie 4 tys. lotów przez ECCO Holiday
10 maj:		     Negatywne reakcje internautów na odwołanie lotów przez ECCO Holiday
22 maj:		     Artykuł na temat wyników kwartalnych Rainbow Tours
		http://www.tur-info.pl/p/ak_id,36932,,rainbow_tours,touroperator,wyniki_finansowe,strata,komentarz,spolka_matka.html
30 maj:		     Wpis na forum Gazeta.pl dotyczący doświadczeń klienta z Rainbow Tours, który wywołał długą dyskusję
		http://forum.gazeta.pl/forum/w,19,136258710,136262583,Re_Rainbow_Tours_po_raz_pierwszy_i_ostatni_.html
8  RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
Gdzie dyskutuje się na temat
biur podróży w internecie?
                                            n=1753, gdzie ‘n’ to liczba wy-
                                            powiedzi na Facebook’u
                  n= 5224, gdzie ‘n’ to całkowita liczba wypowiedzi
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”  9
Wnioski                              Niewykorzystane kanały
Komentarze znajdujące się w poszczególnych kanałach komuni-    •	 Mikroblogi (2% wypowiedzi) - ich wykorzystanie
kacyjnych różnią od siebie znacząco pod względem zabarwienia      pozwoliłoby biurom błyskawicznie dotrzeć z ofertą do klien-
emocjonalnego:                             ta, który subskrybuje ich konto.


•	 Fora internetowe to miejsce interakcji między uczestnikami   •	 Google+ (1% wypowiedzi) - mała popularność tego kanału
  oraz miejsce „wylewania żalów” piszących. Prawie połowa      komunikacji z klientem wynika z dominacji Facebooka, na
  (47%) występujących tam wypowiedzi jest negatywnych.        którym biura podróży koncentrują swoją aktywność.
  Stanowią one 75% wszystkich negatywnych wpisów, które
  pojawiły się w badanym okresie.                •	 Serwisy wideo (0,13% wypowiedzi) - niedoceniony kanał
                                    komunikacji, który mogłyby stanowić doskonały sposób na
•	 Facebook, Google+ oraz mikroblogi to kanały informacyjne,      atrakcyjne przekazanie oferty oraz na odróżnienie się z prze-
  gdzie przeważają wypowiedzi neutralne dotyczące głównie      kazem od konkurencji.
  ofert oraz działań marketingowych biur podróży, np. kon-
  kursów.


•	 Facebook stanowi także główne źródło pozytywnych wypo-
  wiedzi (40% wszystkich pozytywnych wypowiedzi w bada-
  nym okresie). Może to być efekt moderowania treści przez
  same biura podróży na Fanpage’ach oraz kasowania negaty-
  wnych komentarzy, o czym piszą sami internauci.


•	 Trzecim co do liczby wypowiedzi kanałem informacyjnym
  są portale – często pojawiają się tam artykuły nt. aktualnej
  sytuacji biur podróży. 54% spośród wypowiedzi jest pozy-
  tywnych, większość z nich jest generowanych przez biura
  podróży.
10 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
Najpopularniejsze strony
na których toczy się dyskusja
         Pozycja         Strona            Typ           Liczba wypowiedzi

           1       facebook.com        Serwis społecznościowy         1753

           2       forum.gazeta.pl      Forum ogólnotematyczne          914

           3          tur-info.pl  Serwis informacyjny branży turystycznej     658

           4          wakacje.pl       Portal turystyczny          444

           5        turystasos.pl         Forum Q&A              366

           6          oceniacz.pl       Serwis z opiniami           172

           7          easygo.pl        Portal turystyczny          134

           8          wizaz.pl    Serwis o tematyce urody i mody        96

           9      plus.google.com       Serwis społecznościowy          74

          10        twitter.com           Mikroblog             73

          11      forum.travelway.pl       Forum turystyczne           43

          12       goldenline.pl       Serwis społecznościowy          39

          13       travelmaniacy.pl    Portal podróżniczo-turystyczny        33
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 11
                                      KTO I GDZIE
                                   SIĘ wypowiada
FORA                                                         facebook
n=2683, gdzie ‘n’ to liczba                                          n=1758, gdzie ‘n’ to
wypowiedzi pochodzących                                             liczba wypowiedzi
z forów internetowych w                                           pochodzących z serwisu
badanym okresie                                               Facebook.com w bada-
                                                            nym okresie
Mikroblogi                                                       portale
n=106, gdzie ‘n’ to liczba                                        n=595, gdzie ‘n’ to liczba
wypowiedzi pochodzących                                         wypowiedzi pochodzących
z mikroblogów w badanym                                         z portali internetowych w
okresie                                                      badanym okresie
Wnioski
W głównych kanałach komunikacyjnych tzn. na portalu Facebook, forach internetowych oraz na portalach przeważają opinie osób
prywatnych i stanowią ponad 50%. Szczególnie jest to widoczne na forach, gdzie opinie osób prywatnych stanowią 91%. Natomiast
na mikroblogach można zaobserwować odwrotną tendencję – większość opinii, bo 67% to wypowiedzi biur podróży. Klienci bez trudu
mogą obserwować aktualne informacje wybranego biura. Kanał rzadko wykorzystywany.
12 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
Jaki wydźwięk mają
wypowiedzi internautów?
        n=3985, gdzie ‘n’ to liczba wypowiedzi na temat biur podróży dodanych przez internautów w badanym okresie


Wśród wypowiedzi internautów (nie biur podróży) liczba komentarzy negatywnych (38%) dominuje nad komentarzami pozytywnymi,
które stanowią jedynie 23%.
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 13
               Jaki wydźwięk mają
            wypowiedzi biur podróży?
      n=1220, gdzie ‘n’ to liczba wypowiedzi na temat biur podróży dodanych przez biura podróży w badanym okresie


Wśród wypowiedzi umieszczanych przez biura podróży liczba komentarzy pozytywnych (33%) zdecydowanie dominuje nad komen-
tarzami negatywnymi, które stanowią 13%.


W obu grupach najwięcej jest wypowiedzi neutralnych – internauci pytają, proszą o opinie, zamieszczają informacje o miejscach, w
których byli, biura podróży informują o ofercie, organizowanych konkursach, moderują dyskusje na fanpage’ach.
14 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
O jakich elementach
oferty mówi się najczęściej?
      n=4233, gdzie ‘n’ to liczba wypowiedzi, które dotyczyły przynajmniej jednej z badanych kategorii w badanym okresie
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 15
Wnioski
Zaufanie jest bardzo istotnym tematem. Mówiąc o zaufaniu     Jeśli chodzi o jakość, większość piszących internautów nie jest
piszący odnoszą je w większości do jakości usług. Zaufanie roz-  roszczeniowa - oczekują, że będzie „nienajgorzej”, zostanie im
patrywane jest częściej w kontekście „braku zaufania” (w 64%   zapewniony wystarczający komfort i nie będą za nic przepłacać.
przypadków).
                                 Wszystkie elementy oferty wykraczające poza minimum są zasko-
Ludzie obawiają się przede wszystkim:               czeniem i są pozytywnie komentowane (np. dobre jedzenie, eks-
                                 kluzywny hotel, miła obsługa odpowiadająca na pytania).
•	 Anulowania wyjazdu
•	 Zmiany godzin oraz miejsc wylotów - ponieważ może       Część piszących ma poczucie, że oferty proponowane przez za-
  to wpływać na dodatkowe koszty, niewygodę oraz na       chodnie biura podróży (świadczące usługi poza granicami Pol-
  konieczność wzięcia dodatkowych dni urlopu          ski) są znacząco lepsze, mimo, że zagraniczni turyści nie ponoszą
•	 Bankructwa biura podróży - co oznacza stratę wpłaconych    znacząco wyższych kosztów niż Polacy.
  pieniędzy
•	 Niespodzianek / dodatkowych kosztów, które ich mogą      Cena postrzegana jako „optymalna” jest ceną średnią, rozsądną za
  zaskoczyć.                          dany standard, nie wyższą niż gdzie indziej. Obawy budzi nato-
                                 miast cena zbyt niska, która może wskazywać na złą jakość usług.
Z kolei zaufanie to:

•	 Poczucie bycia „zaopiekowanym” przez biuro podróży od
  momentu zakupu wycieczki
•	 Stały kontakt z obsługą biura i bycie informowanym na
  bieżąco o wszystkich zmianach
•	 Stały kontakt z rezydentem w trakcie wakacji.
16 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
W jaki sposób
mówi się o elementach oferty?
                                                            992

                                                            1101

                                                            420

                                                            300

                                                            1240

                                                            230
•	 W sposobie oraz stylu pisania, wypowiedzi szczególną rolę odgrywa kontekst tzn. często zdarza się, że to właśnie on prowokuje
  zabarwienie emocjonalne.


•	 W przypadku unikalności i oryginalności oferty oraz jej bogactwa jest tendencja, aby wypowiadać się pozytywnie, wypowiadają się
  osoby zadowolone z usług. Turyści oczekują przede wszystkim dotrzymania umowy. Jeśli jakość usługi zaskoczy ich pozytywnie,
  piszą o tym.


•	 Temat zaufanie, a właściwie jego brak, budzi największe obawy i wiąże się z poczuciem ryzyka, stąd zdecydowana przewaga komen-
  tarzy negatywnych.


•	 Elementy takie jak cena, jakość usług oraz zgodność oferty z jej opisem gromadzą wypowiedzi zarówno zwolenników jak i prze-
  ciwników poszczególnych firm.
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 17
  Dodatkowe elementy
mające wpływ na wybór
       Wątek „proces sądowy / oszustwo”
       pojawia się bardzo często już przed
       bankructwem Sky Club, co pokazuje,
       że jest to generalnie ważny, budzący
       zainteresowanie temat dyskusji inter-
       netowych.       Duża częstotliwość pojawiania się
       wątku „szczegółowe opisy miejsca,
       warunków, przelotów” wskazuje na
       potrzebę posiadania możliwie pełnej
       wiedzy, która ma pomóc w ograni-
       czeniu ryzyka i wyborze najlepszej
       wycieczki.       Wątek „poszukiwanie towarzystwa do
       wyjazdu” - przed wyjazdem lub na
       miejscu turyści poszkują towarzystwa
       do wspólnej zabawy, rozrywki lub ze
       względów czysto ekonomicznych -
       obniżenia kosztów dodatkowych wy-
       cieczek, wynajmu samochodu itp .
18 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
ranking
Biur Podróży
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 19
 UDZIAŁ W DYSKUSJI
O BIURACH PODRÓŻY
20 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
RANKING BIUR PODRÓŻY
WEDŁUG LICZBY WYPOWIEDZI
               Całkowita liczba  Wypowiedzi   Wypowiedzi    POZYCJA według    POZYCJA według liczby
      Biuro
                wypowiedzi    pozytywne   negatywne    liczby wypowiedzi  wypowiedzi pozytywnych

  Itaka              1861     498      377         1            1

  Ecco Holiday           972      48       752         2            8

  TUI               540      86       228         3            6

  Almatur             520      177       24         4            3

  Rainbow Tours          503      207      107         5            2

  Sky Club             304      90       115         6            5

  Neckermann            235      115       43         7            4

  Oasis Tours           190      29       58         8            9

  Exim Tours            104      29       19         9            9

  Funclub               84    50       5          10            7
 •	 Pierwsze miejsce w rankingu największej liczby wypowiedzi biur podróży zajmuje Itaka. Największą liczbę wpisów zawdzięcza
    nie tylko internautom, ale i swoim działaniom marketingowym i PR (prawie 30%).


 •	 Drugie miejsce zajmuje Ecco Holiday. Tu większość (92%) stanowią wpisy internautów.

 •	 Jeśli weźmiemy pod uwagę wpisy pozytywne to Itaka zachowuje pozycję lidera, natomiast Ecco Holiday spada na 8 miejsce.
    Zastępuje je Rainbow Tours, który podobnie jak Itaka działa bardzo aktywnie PR-owo.
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 21
                          Mapa opinii
                    na temat biur podróży
Mapa ilustruje pozycję poszczególnych biur podróży pod       O Ecco Holiday też mówi się dużo, choć dużo bardziej nega-
względem liczby wypowiedzi i udziału wypowiedzi pozytywnych    tywnie niż pozytywnie. Widać, że Ecco Holiday nie udało się
w sumie wypowiedzi pozytywnych i negatywnych dla danego      zapanować nad dyskusją związaną z odwołaniem lotów w maju.
biura. Pokazuje, o których biurach się mówi dużo/mało i raczej
pozytywnie/negatywnie.                       Firmy, o których mówi się mniej, ale częściej dobrze niż źle to
                                  Almatur, Exim Tours, Funclub, Neckermann, Rainbow Tours.
Itaka jest jedynym biurem, o którym się mówi dużo i jednocześnie
wypowiedzi pozytywne przeważają nad negatywnymi.          Oasis Tours, Sky Club i TUI wypadają najsłabiej. Przeważają
                                  wypowiedzi negatywne nad pozytywnymi, a ogólna liczba wypo-
                                  wiedzi jest na poziomie średnim lub niskim.
22 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
Podsumowanie
wyników raportu
                     •	 W badanym okresie internauci zamieścili na temat
                       wyróżnionych 10 biur podróży 5224 wypowiedzi.


                     •	 Wpisy zamieszczali zwykli internauci, a także przedstawicie-
                       le biur podróży. Przeważały wypowiedzi osób prywatnych
                       (76%).


                     •	 Najwięcej wpisów zamieszczono na forach, 34% wszystkich
                       wypowiedzi. Pisali je głównie internauci, nie przedstawicie-
                       le biur podróży. Najwięcej było wypowiedzi negatywnych
                       (47%).


                     •	 Wypowiedzi najczęściej miały neutralne zabarwienie emoc-
                       jonalne (43%). Wypowiedzi negatywnych było więcej
                       (32%), niż pozytywnych (25%). Duży wpływ na tę relację
                       miała dyskusja wokół odwołania lotów przez Ecco Holiday.


                     •	 Najczęściej mówiono o jakości usług i szeroko rozumianym
                       poczuciu bezpieczeństwa, a właściwie jego braku. Przeważały
                       obawy czy wyjazd, wycieczka przebiegnie zgodnie z planem
                       – w terminie, w odpowiednim hotelu, bez opóźnień lotów,
                       odwołań.


                     •	 Itaka to biuro, o którym mówiono najczęściej, również gdy
                       rozpatrujemy tylko pozytywne wypowiedzi.
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 23
                                     metodologia
Badane wypowiedzi pochodzą z okresu 1 kwietnia – 15 czerwca 2012 roku. Wybrany został okres kwiecień -
czerwiec, ponieważ celem raportu było zebranie opinii na temat biur podróży oraz kierunków wyjazdowych
dotyczącymi sezonu letniego 2012.Badane źródła                          Jak skonfigurowano zapytania?

Zakres badanych danych obejmuje wypowiedzi pochodzące z     W każdym z biur podróży użyto tych samych typów słów klu-
mediów społecznościowych, mikroblogów, forów internetowych,   czowych i były nimi oficjalne nazwy biur wraz z ich odmiana-
blogów, serwisów informacyjnych, serwisów wideo oraz porów-   mi fleksyjnymi. Wszystkie wypowiedzi zostały przeczytane przez
nywarek opinii. Wyniki zostały pozyskane na podstawie monito-  naszych analityków i następnie wypowiedzi, które nie dotyczyły
ringu ponad 80 milionów wypowiedzi pochodzących z 5,5 milio-  badanego biura podróży zostały jakościowo usunięte.
na podstron oraz 5146 forów internetowych.Jak zostały wybrane biura podróży do analizy?          Jak badany był sentyment i co oznacza?

Do badania wytypowano dziesięć biur podróży na których temat  Sentyment, czyli wydźwięk wypowiedzi rozumiany jest jako sto-
było najwięcej wypowiedzi w internecie w badanym okresie.    sunek emocjonalny autora wypowiedzi do marki. Wszystkie wy-
                                powiedzi zostały przeczytane przez analityka i wydźwięk każdej
                                wypowiedzi został jakościowo zweryfikowany.
24 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
Komentarze
ekspertów
                 Internauci śledzą na bieżąco informacje związane z biurami podróży. Spontanicznie, częściej reagują
                 na negatywne zdarzenia niż pozytywne.


                 Biura podróży, które nie podejmują w Internecie tematów pozytywie inspirujących internautów, są
                 skazane na negatywny wydźwięk wypowiedzi skojarzonych z ich marką.


                 Biura najczęściej działają na Facebook’u i portalach, gdzie pojawia się stosunkowo wiele pozyty-
                 wnych wpisów internautów. Nie są obecne na forach, gdzie generowanych jest ponad 75% wszystkich
                 negatywnych wpisów. Fora to domena osób prywatnych. Tam dyskutują, narzekają, doradzają sobie
                 nawzajem jak zachować się w trudnych sytuacjach zawinionych przez biura podróży. Anonimowość
                 zachęca do nieskrępowanych wypowiedzi.


                 Internet staje się ważną częścią naszego życia – tu rozmawiamy, tu się radzimy, tu wyrażamy swoje
                 emocje. Jesteśmy nie tylko odbiorcami informacji, ale sami ją tworzymy.


                 Firmy, marki muszą dostosować się do tej zmieniającej się rzeczywistości. Powinny śledzić co się
                 mówi i jak się mówi o nich w Internecie. Szybko reagować, gdy pojawia się sytuacja kryzysowa. Być
                 tam gdzie są klienci ułatwiać komunikację z marką, rozmawiać, budować dobrą relację.
                 Liliana Stołowska, Konsultant 4P Research Mix

                 Absolwentka matematyki i informatyki UW, studia podyplomowe w zakresie matematyki w Instytucie
                 Matematycznym PAN. W badaniach rynku od 15 lat. Specjalizuje się w statystyce i metodologii badań
                 ilościowych (szczególnie w badaniach wizerunku marki i badaniach segmentacyjnych konsumentów), a
                 także w wykorzystaniu technologii informatycznych w prowadzeniu badań oraz w data mining.
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 25
Niniejszy raport różni się od klasycznych projektów badawczych, ponieważ w całości opiera się na
danych pochodzących z monitoringu Internetu. Wykorzystanie narzędzia SentiOne umożliwiło
nam szybkie dotarcie do dużej liczby cennych opinii na temat biur podróży w badanym okresie.


Monitorując codziennie branżę turystyczną, mogliśmy na bieżąco śledzić sukcesy i wpadki poszcze-
gólnych biur podróży. Śledzenie opinii internautów pozwoliło nam na dotarcie do źródeł informacji
i tym samym identyfikację miejsc narodzin potencjalnych kryzysów.


W świetle ostatnich wydarzeń związanych z upadkami biur podróży Sky Club oraz Alba Tour warto
zwrócić uwagę na rozkład struktury wypowiedzi internautów. Pod względem częstości omawiania
kon­ retnych aspektów oferty, drugim z kolei jest ‘zaufanie’. W większości internauci wyrażają brak
  k
zaufania (64%) w stosunku do biur podróży. Na zaufanie można sobie zasłużyć, bądź je zbudować.


Biura podróży powinny zacząć monitorować opinie niezadowolonych klientów i wykorzystać tą
wiedzę do budowania swojej strategii marketingowej. Bez monitorowania opinii oraz aktywnego
uczestnictwa w dyskusjach na swój temat, firmy mają dzisiaj małe szanse na przetrwanie na konku-
rencyjnym rynku.
                        Katarzyna Góraj, Analityk SentiOne

 Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła socjologię na specjalizacji procedury badawcze oraz
 analiza danych. Zajmuje się badaniami prowadzonymi metodą ilościową oraz jakościową w Internecie.
26 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
RAPORTY
SZCZEGÓŁOWE
                     Interesują Cię dokładne dane na temat analizowanych biur
                     podróży?


                     Zamów raport na temat dowolnego z badanych biur podróży.


                     Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania:

                     •	 co mówi się w internecie o każdym z biur (analiza dyskusji)
                     •	 jak mówi się w internecie o każdym z biur (ocena wydźwięku
                       emocjonalnego)
                     •	 gdzie mówi się na temat każdego z biur (analiza źródeł)
                     •	 co najbardziej się podoba internautom w każdym z biur
                       podróży
                     •	 na co najbardziej narzekają w każdym z biur podróży
                     •	 jak internauci ocenili każde z biur w kategoriach: cena,
                       bezpieczeństwo, zgodność oferty z opisem, bogactwo oferty,
                       jakość usług, unikalność, oryginalność oferty.                     W celu zamówienia pełnego raportu prosimy o kontakt z:
                     Kamil Bargiel
                     tel. +48 881 609 010
                     k.bargiel@sentione.pl
RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 27
            narzędzie
SentiOne to narzędzie, które monitoruje Internet w
poszukiwaniu wypowiedzi, które mogą mieć istotny
wpływ na Twój biznes.
Zwiększenie skuteczności działań
marketingowych
Zobacz co, gdzie i jak mówi się na Twój temat w internecie. A
ponadto śledź opinie na temat konkurencji i poznaj ich silne
i słabe strony.


Wsparcie dla sprzedaży
Odpowiadaj na zapytania potencjalnych klientów, pytających się
o Twoje usługi w internecie i generuj nowe okazje sprzedażowe.


Nowa jakość obsługi klienta
Obierz aktywną strategię w obsłudze klienta. Monitoruj opinie
na swój temat i odpowiadaj na zapytania i problemy swoich kli-
entów w internecie.


Osoba kontaktowa:
Kamil Bargiel
tel. +48 881 609 010
k.bargiel@sentione.pl


www.sentione.pl | facebook.com/sentione
28 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE”
analizy
                     Monitoring internetu to istotny element strategii budowania wi-
                     zerunku marki online.


                     Narzędzie SentiOne dostarcza wielu cennych wskaźników
                     dotyczących wypowiedzi w Internecie na temat marek. Śledzenie
                     ich przebiegu w czasie, porównanie z konkurencją daje szansę
                     na szybką reakcję, gdy zbliża się sytuacja kryzysowa, pozwala
                     monitorować efekty założonej strategii.


                     Niezależnie od monitoringu, możliwe są pogłębione analizy ziden-
                     tyfikowanych wypowiedzi o marce. 4P research mix opracowuje
                     raporty dotyczące wizerunku marki i marek konkurencyjnych,
                     poszukiwanych przez konsumentów korzyści i satysfakcji z do-
                     tychczasowej oferty.                     Osoba kontaktowa:
                     Liliana Stołowska
                     tel. +48 506 188 766
                     liliana.stolowska@4prm.com


                     www.4prm.com | facebook.com/4Presearchmix

Recomendados

Raport biura podrozy w internecie por
Raport biura podrozy w internecieRaport biura podrozy w internecie
Raport biura podrozy w internecie4P research mix
2K vistas28 diapositivas
Podroze w Web 2.0, czyli turystyka i Social Media por
Podroze w Web 2.0, czyli turystyka i Social MediaPodroze w Web 2.0, czyli turystyka i Social Media
Podroze w Web 2.0, czyli turystyka i Social MediaTravelCamp
591 vistas11 diapositivas
Social media w instytucjach finansowych por
Social media w instytucjach finansowych Social media w instytucjach finansowych
Social media w instytucjach finansowych Wojciech Boczoń
502 vistas33 diapositivas
Raport "Hotele na Facebooku 2012" por
Raport "Hotele na Facebooku 2012"Raport "Hotele na Facebooku 2012"
Raport "Hotele na Facebooku 2012"Social Media London Style
2.6K vistas62 diapositivas
Budowanie relacji z obligatariuszami por
Budowanie relacji z obligatariuszamiBudowanie relacji z obligatariuszami
Budowanie relacji z obligatariuszamiNOBILI
910 vistas26 diapositivas
Co można wycisnąć z mediów społecznościowych - light por
Co można wycisnąć z mediów społecznościowych - lightCo można wycisnąć z mediów społecznościowych - light
Co można wycisnąć z mediów społecznościowych - lightAleksander Szulc
369 vistas33 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Biura podróży w Internecie

Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie por
Analiza rozwoju portali społecznościowych w InternecieAnaliza rozwoju portali społecznościowych w Internecie
Analiza rozwoju portali społecznościowych w InternecieSławomir Stańczuk
1.1K vistas15 diapositivas
[Raport Interaktywnie.com] Projektowanie stron WWW por
[Raport Interaktywnie.com] Projektowanie stron WWW[Raport Interaktywnie.com] Projektowanie stron WWW
[Raport Interaktywnie.com] Projektowanie stron WWWInteraktywnie24
543 vistas53 diapositivas
2008 Internet Pomaga Kupowac (Agora, Starcom) por
2008 Internet Pomaga Kupowac (Agora, Starcom)2008 Internet Pomaga Kupowac (Agora, Starcom)
2008 Internet Pomaga Kupowac (Agora, Starcom)Divbi
451 vistas62 diapositivas
Zostań ekspertem w internecie! www.pronline.com.pl por
Zostań ekspertem w internecie! www.pronline.com.plZostań ekspertem w internecie! www.pronline.com.pl
Zostań ekspertem w internecie! www.pronline.com.plpronlinecompl
465 vistas59 diapositivas
Rola portali społecznościowych w komunikacji międzyosobowej oraz pomiędzy ins... por
Rola portali społecznościowych w komunikacji międzyosobowej oraz pomiędzy ins...Rola portali społecznościowych w komunikacji międzyosobowej oraz pomiędzy ins...
Rola portali społecznościowych w komunikacji międzyosobowej oraz pomiędzy ins...Polish Internet Research
2.2K vistas20 diapositivas
2014 CX Insights + Customer Experience Platform por
2014 CX Insights + Customer Experience Platform2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience PlatformZbigniew Nowicki
652 vistas26 diapositivas

Similar a Biura podróży w Internecie(20)

Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie por Sławomir Stańczuk
Analiza rozwoju portali społecznościowych w InternecieAnaliza rozwoju portali społecznościowych w Internecie
Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie
Sławomir Stańczuk1.1K vistas
[Raport Interaktywnie.com] Projektowanie stron WWW por Interaktywnie24
[Raport Interaktywnie.com] Projektowanie stron WWW[Raport Interaktywnie.com] Projektowanie stron WWW
[Raport Interaktywnie.com] Projektowanie stron WWW
Interaktywnie24543 vistas
2008 Internet Pomaga Kupowac (Agora, Starcom) por Divbi
2008 Internet Pomaga Kupowac (Agora, Starcom)2008 Internet Pomaga Kupowac (Agora, Starcom)
2008 Internet Pomaga Kupowac (Agora, Starcom)
Divbi451 vistas
Zostań ekspertem w internecie! www.pronline.com.pl por pronlinecompl
Zostań ekspertem w internecie! www.pronline.com.plZostań ekspertem w internecie! www.pronline.com.pl
Zostań ekspertem w internecie! www.pronline.com.pl
pronlinecompl465 vistas
Rola portali społecznościowych w komunikacji międzyosobowej oraz pomiędzy ins... por Polish Internet Research
Rola portali społecznościowych w komunikacji międzyosobowej oraz pomiędzy ins...Rola portali społecznościowych w komunikacji międzyosobowej oraz pomiędzy ins...
Rola portali społecznościowych w komunikacji międzyosobowej oraz pomiędzy ins...
2014 CX Insights + Customer Experience Platform por Zbigniew Nowicki
2014 CX Insights + Customer Experience Platform2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience Platform
Zbigniew Nowicki652 vistas
Spoti por Cendoo
SpotiSpoti
Spoti
Cendoo372 vistas
Finanse w social media por AnnaCzescik
Finanse w social mediaFinanse w social media
Finanse w social media
AnnaCzescik692 vistas
Analiza własnego wizerunku. Co mówi o Tobie Google i Social Media? por Work Express
Analiza własnego wizerunku. Co mówi o Tobie Google i Social Media?Analiza własnego wizerunku. Co mówi o Tobie Google i Social Media?
Analiza własnego wizerunku. Co mówi o Tobie Google i Social Media?
Work Express1.4K vistas
Analiza własnego wizerunku. Co mówi o Tobie Google i Social Media v2 por Work Express
Analiza własnego wizerunku. Co mówi o Tobie Google i Social Media v2Analiza własnego wizerunku. Co mówi o Tobie Google i Social Media v2
Analiza własnego wizerunku. Co mówi o Tobie Google i Social Media v2
Work Express735 vistas
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat por WeAreMedia
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - ŚwiatRaport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat
WeAreMedia7.3K vistas
Jak zautomatyzować proces pozyskiwania leadów na stronie internetowej? por Squiz Poland
Jak zautomatyzować proces pozyskiwania leadów na stronie internetowej?Jak zautomatyzować proces pozyskiwania leadów na stronie internetowej?
Jak zautomatyzować proces pozyskiwania leadów na stronie internetowej?
Squiz Poland264 vistas
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku por Anna Kusak
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu WizerunkuWykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku
Anna Kusak3.2K vistas
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku por NetCenter Solution
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunkuWykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku
NetCenter Solution412 vistas

Más de SentiOne

Die Mannschaft. Ein Social Media Listening Bericht über die deutsche Fußballn... por
Die Mannschaft. Ein Social Media Listening Bericht über die deutsche Fußballn...Die Mannschaft. Ein Social Media Listening Bericht über die deutsche Fußballn...
Die Mannschaft. Ein Social Media Listening Bericht über die deutsche Fußballn...SentiOne
1.5K vistas15 diapositivas
Kanzlerin Merkel trifft auf Gamingwelt - wie das Netz reagiert | Social Liste... por
Kanzlerin Merkel trifft auf Gamingwelt - wie das Netz reagiert | Social Liste...Kanzlerin Merkel trifft auf Gamingwelt - wie das Netz reagiert | Social Liste...
Kanzlerin Merkel trifft auf Gamingwelt - wie das Netz reagiert | Social Liste...SentiOne
872 vistas15 diapositivas
10 powodów dla których warto monitorować internet - webinar por
10 powodów dla których warto monitorować internet - webinar10 powodów dla których warto monitorować internet - webinar
10 powodów dla których warto monitorować internet - webinarSentiOne
557 vistas64 diapositivas
10 reasons for online listening por
10 reasons for online listening10 reasons for online listening
10 reasons for online listeningSentiOne
217 vistas51 diapositivas
Wydarzenia kulturalne w social media - Polska 2015 por
Wydarzenia kulturalne w social media - Polska 2015Wydarzenia kulturalne w social media - Polska 2015
Wydarzenia kulturalne w social media - Polska 2015SentiOne
1.6K vistas49 diapositivas
Kto Wygra Wybory Parlamentarne por
Kto Wygra Wybory ParlamentarneKto Wygra Wybory Parlamentarne
Kto Wygra Wybory ParlamentarneSentiOne
1.7K vistas33 diapositivas

Más de SentiOne(20)

Die Mannschaft. Ein Social Media Listening Bericht über die deutsche Fußballn... por SentiOne
Die Mannschaft. Ein Social Media Listening Bericht über die deutsche Fußballn...Die Mannschaft. Ein Social Media Listening Bericht über die deutsche Fußballn...
Die Mannschaft. Ein Social Media Listening Bericht über die deutsche Fußballn...
SentiOne1.5K vistas
Kanzlerin Merkel trifft auf Gamingwelt - wie das Netz reagiert | Social Liste... por SentiOne
Kanzlerin Merkel trifft auf Gamingwelt - wie das Netz reagiert | Social Liste...Kanzlerin Merkel trifft auf Gamingwelt - wie das Netz reagiert | Social Liste...
Kanzlerin Merkel trifft auf Gamingwelt - wie das Netz reagiert | Social Liste...
SentiOne872 vistas
10 powodów dla których warto monitorować internet - webinar por SentiOne
10 powodów dla których warto monitorować internet - webinar10 powodów dla których warto monitorować internet - webinar
10 powodów dla których warto monitorować internet - webinar
SentiOne557 vistas
10 reasons for online listening por SentiOne
10 reasons for online listening10 reasons for online listening
10 reasons for online listening
SentiOne217 vistas
Wydarzenia kulturalne w social media - Polska 2015 por SentiOne
Wydarzenia kulturalne w social media - Polska 2015Wydarzenia kulturalne w social media - Polska 2015
Wydarzenia kulturalne w social media - Polska 2015
SentiOne1.6K vistas
Kto Wygra Wybory Parlamentarne por SentiOne
Kto Wygra Wybory ParlamentarneKto Wygra Wybory Parlamentarne
Kto Wygra Wybory Parlamentarne
SentiOne1.7K vistas
Kto wygra wybory - podsumowanie badania por SentiOne
Kto wygra wybory - podsumowanie badaniaKto wygra wybory - podsumowanie badania
Kto wygra wybory - podsumowanie badania
SentiOne1.8K vistas
Case study SentiOne & DrTusz por SentiOne
Case study SentiOne & DrTuszCase study SentiOne & DrTusz
Case study SentiOne & DrTusz
SentiOne2K vistas
Case study - SentiOne & iFirma por SentiOne
Case study - SentiOne & iFirmaCase study - SentiOne & iFirma
Case study - SentiOne & iFirma
SentiOne1.6K vistas
Raport Czym żyła Polska w 2014? Najważniejsze wydarzenia. por SentiOne
Raport Czym żyła Polska w 2014? Najważniejsze wydarzenia.Raport Czym żyła Polska w 2014? Najważniejsze wydarzenia.
Raport Czym żyła Polska w 2014? Najważniejsze wydarzenia.
SentiOne1.4K vistas
Polski eCommerce - Deklaracje zakupowe vs dyskusje w social media por SentiOne
Polski eCommerce - Deklaracje zakupowe vs dyskusje w social mediaPolski eCommerce - Deklaracje zakupowe vs dyskusje w social media
Polski eCommerce - Deklaracje zakupowe vs dyskusje w social media
SentiOne1.9K vistas
Digital Culinary Trends in Czech Republic 2014 por SentiOne
Digital Culinary Trends in Czech Republic 2014Digital Culinary Trends in Czech Republic 2014
Digital Culinary Trends in Czech Republic 2014
SentiOne877 vistas
Jaki będzie rok 2014 w Social Media? por SentiOne
Jaki będzie rok 2014 w Social Media?Jaki będzie rok 2014 w Social Media?
Jaki będzie rok 2014 w Social Media?
SentiOne1.2K vistas
Rynek monitoringu i analizy social media 2013 por SentiOne
Rynek monitoringu i analizy social media 2013Rynek monitoringu i analizy social media 2013
Rynek monitoringu i analizy social media 2013
SentiOne4.7K vistas
Ubezpieczenia AC/OC w sieci por SentiOne
Ubezpieczenia AC/OC w sieciUbezpieczenia AC/OC w sieci
Ubezpieczenia AC/OC w sieci
SentiOne1.7K vistas
Jak wykorzystać monitoring internetu w Twojej firmie por SentiOne
Jak wykorzystać monitoring internetu w Twojej firmieJak wykorzystać monitoring internetu w Twojej firmie
Jak wykorzystać monitoring internetu w Twojej firmie
SentiOne1.1K vistas
Monitoring oraz Nawigacja GPS w Internecie - Navigation trends prezentacja por SentiOne
Monitoring oraz Nawigacja GPS w Internecie - Navigation trends prezentacjaMonitoring oraz Nawigacja GPS w Internecie - Navigation trends prezentacja
Monitoring oraz Nawigacja GPS w Internecie - Navigation trends prezentacja
SentiOne1.6K vistas
SentiOne - Monitoring Internetu por SentiOne
SentiOne - Monitoring InternetuSentiOne - Monitoring Internetu
SentiOne - Monitoring Internetu
SentiOne891 vistas
Piano Media - case study por SentiOne
Piano Media - case studyPiano Media - case study
Piano Media - case study
SentiOne3.3K vistas
Sky Club - analiza upadku por SentiOne
Sky Club - analiza upadkuSky Club - analiza upadku
Sky Club - analiza upadku
SentiOne560 vistas

Biura podróży w Internecie

 • 1. RAPORT 2012 BIURA PODRÓżY W INTERNECIE w okresie 1 kwiecień - 15 czerwiec 2012
 • 2. Partner Branżowy Partner Badawczy Partner technologiczny Patron Medialny
 • 3. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 3 Spis Treści RapoRtu WSTĘP do Raportu 04 Podsumowanie wyników 22 Podsumowanie branży 06 Metodologia 23 Zmiana liczby wypowiedzi na temat biur podróży 07 Komentarze ekspertów 24 Gdzie dyskutuje się na temat biur podróży w internecie 08 RAporty SZCZEGÓŁOWE 26 Najpopularniejsze strony na których toczy się dyskusja 10 Narzędzie 27 Kto i gdzie się wypowiada 11 Jaki wydźwięk mają wypowiedzi internautów? 12 ANALIZY 28 Jaki wydźwięk mają wypowiedzi biur podróży? 13 O jakich elementach oferty mówi się najczęściej? 14 W jaki sposób mówi się o elementach oferty? 16 Dodatkowe elementy mające wpływ na wybór wycieczki 17 Rankingi biur podróży 18 Udział w dyskusji poszczególnych biur podróży 19 Ranking biur podróży według liczby wypowiedzi 20 Mapa opinii na temat biur podróży 21
 • 4. 4 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” WSTĘP do RapoRtu W dobie informatyzacji Internet stał się niezwykle ważnym elementem opiniotwórczym, narzędziem umożliwiającym wymianę poglądów oraz doświadczeń. Stawia to branżę turystyczną przed możliwością korzystania z wiedzy płynącej z tego źródła, ale także daje obszerny obraz postrze- gania biur podróży przez internautów. Czytając raport miałam okazje zapoznać się z informac- jami na temat treści zamieszczanych na stronach internetowych dotyczących biur podróży wraz z charakterystyką dotyczącą emocjonalnego wydźwięku zamieszczanych wypowiedzi. Cieszy mnie ogromnie, że część tych informacji pozyskana została z naszych portali Wakacje.pl, EasyGo.pl dzięki którym gromadzimy wypowiedzi internautów nie ingerując przy tym w treść opinii i dając możliwość swobodnej wymiany zdań. Dzięki temu jako pośrednik usług, budujemy obiekty- wne forum będącym medium pomiędzy zainteresowanymi stronami a także monitujemy na bieżąco treści wypowiedzi wyciągając na ich podstawie konkretne wnioski. Umożliwiają one zarządzanie portfelem organizatorów, z którymi podejmujemy współpracę zapewniając tym samym kompleksową i dostosowaną do oczekiwań klienta obsługę oraz gwarantują poczucie bezpieczeństwa, które buduje zaufanie wobec marki, co w świetle ostatnich wydarzeń ma niebagatelne znaczenie. Obecność w Internecie, w świadomości Internautów to obecność w biznesie turystycznym. Uważam, że każdy uczestnik tego rynku powinien zapoznać się z raportem. Iwona Sokołowska, Enovatis S.A. Dyrektor Pionu Sprzedaży oraz Członek Zarządu spółki Enovatis S.A. (właściciela portali Wakacje.pl oraz EasyGo.pl). Od 13 lat związana z branżą e-turystyki. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi oraz doskonaleniu procesów obsługi klienta za pośrednictwem Internetu i Call Center.
 • 5. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 5 Komentarz dotyczący upadku biura podróży Sky Club Zakres badanych wypowiedzi obejmu- je okres od 1 kwietnia do 15 czerwca, dlatego raport nie uwzględnia opinii na temat bankructwa biura podróży Sky Club, które zostało ogłoszone 3 lipca. Podjęto decyzję o pozostawieniu danych dotyczących nieistniejącego już biura podróży Sky Club, żeby pokazać jak biu- ro to było oceniane zanim ogłosiło ban- kructwo.
 • 6. 6 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” PODSUMOWANIE Branży turystycznej
 • 7. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 7 Zmiana liczby wypowiedzi na temat biur podróży 16 kwiecień: Ogłoszenie przez TUI rabatów dla klientów 8 maj: Informacja o odwołaniu prawie 4 tys. lotów przez ECCO Holiday 10 maj: Negatywne reakcje internautów na odwołanie lotów przez ECCO Holiday 22 maj: Artykuł na temat wyników kwartalnych Rainbow Tours http://www.tur-info.pl/p/ak_id,36932,,rainbow_tours,touroperator,wyniki_finansowe,strata,komentarz,spolka_matka.html 30 maj: Wpis na forum Gazeta.pl dotyczący doświadczeń klienta z Rainbow Tours, który wywołał długą dyskusję http://forum.gazeta.pl/forum/w,19,136258710,136262583,Re_Rainbow_Tours_po_raz_pierwszy_i_ostatni_.html
 • 8. 8 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” Gdzie dyskutuje się na temat biur podróży w internecie? n=1753, gdzie ‘n’ to liczba wy- powiedzi na Facebook’u n= 5224, gdzie ‘n’ to całkowita liczba wypowiedzi
 • 9. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 9 Wnioski Niewykorzystane kanały Komentarze znajdujące się w poszczególnych kanałach komuni- • Mikroblogi (2% wypowiedzi) - ich wykorzystanie kacyjnych różnią od siebie znacząco pod względem zabarwienia pozwoliłoby biurom błyskawicznie dotrzeć z ofertą do klien- emocjonalnego: ta, który subskrybuje ich konto. • Fora internetowe to miejsce interakcji między uczestnikami • Google+ (1% wypowiedzi) - mała popularność tego kanału oraz miejsce „wylewania żalów” piszących. Prawie połowa komunikacji z klientem wynika z dominacji Facebooka, na (47%) występujących tam wypowiedzi jest negatywnych. którym biura podróży koncentrują swoją aktywność. Stanowią one 75% wszystkich negatywnych wpisów, które pojawiły się w badanym okresie. • Serwisy wideo (0,13% wypowiedzi) - niedoceniony kanał komunikacji, który mogłyby stanowić doskonały sposób na • Facebook, Google+ oraz mikroblogi to kanały informacyjne, atrakcyjne przekazanie oferty oraz na odróżnienie się z prze- gdzie przeważają wypowiedzi neutralne dotyczące głównie kazem od konkurencji. ofert oraz działań marketingowych biur podróży, np. kon- kursów. • Facebook stanowi także główne źródło pozytywnych wypo- wiedzi (40% wszystkich pozytywnych wypowiedzi w bada- nym okresie). Może to być efekt moderowania treści przez same biura podróży na Fanpage’ach oraz kasowania negaty- wnych komentarzy, o czym piszą sami internauci. • Trzecim co do liczby wypowiedzi kanałem informacyjnym są portale – często pojawiają się tam artykuły nt. aktualnej sytuacji biur podróży. 54% spośród wypowiedzi jest pozy- tywnych, większość z nich jest generowanych przez biura podróży.
 • 10. 10 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” Najpopularniejsze strony na których toczy się dyskusja Pozycja Strona Typ Liczba wypowiedzi 1 facebook.com Serwis społecznościowy 1753 2 forum.gazeta.pl Forum ogólnotematyczne 914 3 tur-info.pl Serwis informacyjny branży turystycznej 658 4 wakacje.pl Portal turystyczny 444 5 turystasos.pl Forum Q&A 366 6 oceniacz.pl Serwis z opiniami 172 7 easygo.pl Portal turystyczny 134 8 wizaz.pl Serwis o tematyce urody i mody 96 9 plus.google.com Serwis społecznościowy 74 10 twitter.com Mikroblog 73 11 forum.travelway.pl Forum turystyczne 43 12 goldenline.pl Serwis społecznościowy 39 13 travelmaniacy.pl Portal podróżniczo-turystyczny 33
 • 11. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 11 KTO I GDZIE SIĘ wypowiada FORA facebook n=2683, gdzie ‘n’ to liczba n=1758, gdzie ‘n’ to wypowiedzi pochodzących liczba wypowiedzi z forów internetowych w pochodzących z serwisu badanym okresie Facebook.com w bada- nym okresie Mikroblogi portale n=106, gdzie ‘n’ to liczba n=595, gdzie ‘n’ to liczba wypowiedzi pochodzących wypowiedzi pochodzących z mikroblogów w badanym z portali internetowych w okresie badanym okresie Wnioski W głównych kanałach komunikacyjnych tzn. na portalu Facebook, forach internetowych oraz na portalach przeważają opinie osób prywatnych i stanowią ponad 50%. Szczególnie jest to widoczne na forach, gdzie opinie osób prywatnych stanowią 91%. Natomiast na mikroblogach można zaobserwować odwrotną tendencję – większość opinii, bo 67% to wypowiedzi biur podróży. Klienci bez trudu mogą obserwować aktualne informacje wybranego biura. Kanał rzadko wykorzystywany.
 • 12. 12 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” Jaki wydźwięk mają wypowiedzi internautów? n=3985, gdzie ‘n’ to liczba wypowiedzi na temat biur podróży dodanych przez internautów w badanym okresie Wśród wypowiedzi internautów (nie biur podróży) liczba komentarzy negatywnych (38%) dominuje nad komentarzami pozytywnymi, które stanowią jedynie 23%.
 • 13. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 13 Jaki wydźwięk mają wypowiedzi biur podróży? n=1220, gdzie ‘n’ to liczba wypowiedzi na temat biur podróży dodanych przez biura podróży w badanym okresie Wśród wypowiedzi umieszczanych przez biura podróży liczba komentarzy pozytywnych (33%) zdecydowanie dominuje nad komen- tarzami negatywnymi, które stanowią 13%. W obu grupach najwięcej jest wypowiedzi neutralnych – internauci pytają, proszą o opinie, zamieszczają informacje o miejscach, w których byli, biura podróży informują o ofercie, organizowanych konkursach, moderują dyskusje na fanpage’ach.
 • 14. 14 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” O jakich elementach oferty mówi się najczęściej? n=4233, gdzie ‘n’ to liczba wypowiedzi, które dotyczyły przynajmniej jednej z badanych kategorii w badanym okresie
 • 15. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 15 Wnioski Zaufanie jest bardzo istotnym tematem. Mówiąc o zaufaniu Jeśli chodzi o jakość, większość piszących internautów nie jest piszący odnoszą je w większości do jakości usług. Zaufanie roz- roszczeniowa - oczekują, że będzie „nienajgorzej”, zostanie im patrywane jest częściej w kontekście „braku zaufania” (w 64% zapewniony wystarczający komfort i nie będą za nic przepłacać. przypadków). Wszystkie elementy oferty wykraczające poza minimum są zasko- Ludzie obawiają się przede wszystkim: czeniem i są pozytywnie komentowane (np. dobre jedzenie, eks- kluzywny hotel, miła obsługa odpowiadająca na pytania). • Anulowania wyjazdu • Zmiany godzin oraz miejsc wylotów - ponieważ może Część piszących ma poczucie, że oferty proponowane przez za- to wpływać na dodatkowe koszty, niewygodę oraz na chodnie biura podróży (świadczące usługi poza granicami Pol- konieczność wzięcia dodatkowych dni urlopu ski) są znacząco lepsze, mimo, że zagraniczni turyści nie ponoszą • Bankructwa biura podróży - co oznacza stratę wpłaconych znacząco wyższych kosztów niż Polacy. pieniędzy • Niespodzianek / dodatkowych kosztów, które ich mogą Cena postrzegana jako „optymalna” jest ceną średnią, rozsądną za zaskoczyć. dany standard, nie wyższą niż gdzie indziej. Obawy budzi nato- miast cena zbyt niska, która może wskazywać na złą jakość usług. Z kolei zaufanie to: • Poczucie bycia „zaopiekowanym” przez biuro podróży od momentu zakupu wycieczki • Stały kontakt z obsługą biura i bycie informowanym na bieżąco o wszystkich zmianach • Stały kontakt z rezydentem w trakcie wakacji.
 • 16. 16 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” W jaki sposób mówi się o elementach oferty? 992 1101 420 300 1240 230 • W sposobie oraz stylu pisania, wypowiedzi szczególną rolę odgrywa kontekst tzn. często zdarza się, że to właśnie on prowokuje zabarwienie emocjonalne. • W przypadku unikalności i oryginalności oferty oraz jej bogactwa jest tendencja, aby wypowiadać się pozytywnie, wypowiadają się osoby zadowolone z usług. Turyści oczekują przede wszystkim dotrzymania umowy. Jeśli jakość usługi zaskoczy ich pozytywnie, piszą o tym. • Temat zaufanie, a właściwie jego brak, budzi największe obawy i wiąże się z poczuciem ryzyka, stąd zdecydowana przewaga komen- tarzy negatywnych. • Elementy takie jak cena, jakość usług oraz zgodność oferty z jej opisem gromadzą wypowiedzi zarówno zwolenników jak i prze- ciwników poszczególnych firm.
 • 17. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 17 Dodatkowe elementy mające wpływ na wybór Wątek „proces sądowy / oszustwo” pojawia się bardzo często już przed bankructwem Sky Club, co pokazuje, że jest to generalnie ważny, budzący zainteresowanie temat dyskusji inter- netowych. Duża częstotliwość pojawiania się wątku „szczegółowe opisy miejsca, warunków, przelotów” wskazuje na potrzebę posiadania możliwie pełnej wiedzy, która ma pomóc w ograni- czeniu ryzyka i wyborze najlepszej wycieczki. Wątek „poszukiwanie towarzystwa do wyjazdu” - przed wyjazdem lub na miejscu turyści poszkują towarzystwa do wspólnej zabawy, rozrywki lub ze względów czysto ekonomicznych - obniżenia kosztów dodatkowych wy- cieczek, wynajmu samochodu itp .
 • 18. 18 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” ranking Biur Podróży
 • 19. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 19 UDZIAŁ W DYSKUSJI O BIURACH PODRÓŻY
 • 20. 20 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” RANKING BIUR PODRÓŻY WEDŁUG LICZBY WYPOWIEDZI Całkowita liczba Wypowiedzi Wypowiedzi POZYCJA według POZYCJA według liczby Biuro wypowiedzi pozytywne negatywne liczby wypowiedzi wypowiedzi pozytywnych Itaka 1861 498 377 1 1 Ecco Holiday 972 48 752 2 8 TUI 540 86 228 3 6 Almatur 520 177 24 4 3 Rainbow Tours 503 207 107 5 2 Sky Club 304 90 115 6 5 Neckermann 235 115 43 7 4 Oasis Tours 190 29 58 8 9 Exim Tours 104 29 19 9 9 Funclub 84 50 5 10 7 • Pierwsze miejsce w rankingu największej liczby wypowiedzi biur podróży zajmuje Itaka. Największą liczbę wpisów zawdzięcza nie tylko internautom, ale i swoim działaniom marketingowym i PR (prawie 30%). • Drugie miejsce zajmuje Ecco Holiday. Tu większość (92%) stanowią wpisy internautów. • Jeśli weźmiemy pod uwagę wpisy pozytywne to Itaka zachowuje pozycję lidera, natomiast Ecco Holiday spada na 8 miejsce. Zastępuje je Rainbow Tours, który podobnie jak Itaka działa bardzo aktywnie PR-owo.
 • 21. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 21 Mapa opinii na temat biur podróży Mapa ilustruje pozycję poszczególnych biur podróży pod O Ecco Holiday też mówi się dużo, choć dużo bardziej nega- względem liczby wypowiedzi i udziału wypowiedzi pozytywnych tywnie niż pozytywnie. Widać, że Ecco Holiday nie udało się w sumie wypowiedzi pozytywnych i negatywnych dla danego zapanować nad dyskusją związaną z odwołaniem lotów w maju. biura. Pokazuje, o których biurach się mówi dużo/mało i raczej pozytywnie/negatywnie. Firmy, o których mówi się mniej, ale częściej dobrze niż źle to Almatur, Exim Tours, Funclub, Neckermann, Rainbow Tours. Itaka jest jedynym biurem, o którym się mówi dużo i jednocześnie wypowiedzi pozytywne przeważają nad negatywnymi. Oasis Tours, Sky Club i TUI wypadają najsłabiej. Przeważają wypowiedzi negatywne nad pozytywnymi, a ogólna liczba wypo- wiedzi jest na poziomie średnim lub niskim.
 • 22. 22 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” Podsumowanie wyników raportu • W badanym okresie internauci zamieścili na temat wyróżnionych 10 biur podróży 5224 wypowiedzi. • Wpisy zamieszczali zwykli internauci, a także przedstawicie- le biur podróży. Przeważały wypowiedzi osób prywatnych (76%). • Najwięcej wpisów zamieszczono na forach, 34% wszystkich wypowiedzi. Pisali je głównie internauci, nie przedstawicie- le biur podróży. Najwięcej było wypowiedzi negatywnych (47%). • Wypowiedzi najczęściej miały neutralne zabarwienie emoc- jonalne (43%). Wypowiedzi negatywnych było więcej (32%), niż pozytywnych (25%). Duży wpływ na tę relację miała dyskusja wokół odwołania lotów przez Ecco Holiday. • Najczęściej mówiono o jakości usług i szeroko rozumianym poczuciu bezpieczeństwa, a właściwie jego braku. Przeważały obawy czy wyjazd, wycieczka przebiegnie zgodnie z planem – w terminie, w odpowiednim hotelu, bez opóźnień lotów, odwołań. • Itaka to biuro, o którym mówiono najczęściej, również gdy rozpatrujemy tylko pozytywne wypowiedzi.
 • 23. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 23 metodologia Badane wypowiedzi pochodzą z okresu 1 kwietnia – 15 czerwca 2012 roku. Wybrany został okres kwiecień - czerwiec, ponieważ celem raportu było zebranie opinii na temat biur podróży oraz kierunków wyjazdowych dotyczącymi sezonu letniego 2012. Badane źródła Jak skonfigurowano zapytania? Zakres badanych danych obejmuje wypowiedzi pochodzące z W każdym z biur podróży użyto tych samych typów słów klu- mediów społecznościowych, mikroblogów, forów internetowych, czowych i były nimi oficjalne nazwy biur wraz z ich odmiana- blogów, serwisów informacyjnych, serwisów wideo oraz porów- mi fleksyjnymi. Wszystkie wypowiedzi zostały przeczytane przez nywarek opinii. Wyniki zostały pozyskane na podstawie monito- naszych analityków i następnie wypowiedzi, które nie dotyczyły ringu ponad 80 milionów wypowiedzi pochodzących z 5,5 milio- badanego biura podróży zostały jakościowo usunięte. na podstron oraz 5146 forów internetowych. Jak zostały wybrane biura podróży do analizy? Jak badany był sentyment i co oznacza? Do badania wytypowano dziesięć biur podróży na których temat Sentyment, czyli wydźwięk wypowiedzi rozumiany jest jako sto- było najwięcej wypowiedzi w internecie w badanym okresie. sunek emocjonalny autora wypowiedzi do marki. Wszystkie wy- powiedzi zostały przeczytane przez analityka i wydźwięk każdej wypowiedzi został jakościowo zweryfikowany.
 • 24. 24 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” Komentarze ekspertów Internauci śledzą na bieżąco informacje związane z biurami podróży. Spontanicznie, częściej reagują na negatywne zdarzenia niż pozytywne. Biura podróży, które nie podejmują w Internecie tematów pozytywie inspirujących internautów, są skazane na negatywny wydźwięk wypowiedzi skojarzonych z ich marką. Biura najczęściej działają na Facebook’u i portalach, gdzie pojawia się stosunkowo wiele pozyty- wnych wpisów internautów. Nie są obecne na forach, gdzie generowanych jest ponad 75% wszystkich negatywnych wpisów. Fora to domena osób prywatnych. Tam dyskutują, narzekają, doradzają sobie nawzajem jak zachować się w trudnych sytuacjach zawinionych przez biura podróży. Anonimowość zachęca do nieskrępowanych wypowiedzi. Internet staje się ważną częścią naszego życia – tu rozmawiamy, tu się radzimy, tu wyrażamy swoje emocje. Jesteśmy nie tylko odbiorcami informacji, ale sami ją tworzymy. Firmy, marki muszą dostosować się do tej zmieniającej się rzeczywistości. Powinny śledzić co się mówi i jak się mówi o nich w Internecie. Szybko reagować, gdy pojawia się sytuacja kryzysowa. Być tam gdzie są klienci ułatwiać komunikację z marką, rozmawiać, budować dobrą relację. Liliana Stołowska, Konsultant 4P Research Mix Absolwentka matematyki i informatyki UW, studia podyplomowe w zakresie matematyki w Instytucie Matematycznym PAN. W badaniach rynku od 15 lat. Specjalizuje się w statystyce i metodologii badań ilościowych (szczególnie w badaniach wizerunku marki i badaniach segmentacyjnych konsumentów), a także w wykorzystaniu technologii informatycznych w prowadzeniu badań oraz w data mining.
 • 25. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 25 Niniejszy raport różni się od klasycznych projektów badawczych, ponieważ w całości opiera się na danych pochodzących z monitoringu Internetu. Wykorzystanie narzędzia SentiOne umożliwiło nam szybkie dotarcie do dużej liczby cennych opinii na temat biur podróży w badanym okresie. Monitorując codziennie branżę turystyczną, mogliśmy na bieżąco śledzić sukcesy i wpadki poszcze- gólnych biur podróży. Śledzenie opinii internautów pozwoliło nam na dotarcie do źródeł informacji i tym samym identyfikację miejsc narodzin potencjalnych kryzysów. W świetle ostatnich wydarzeń związanych z upadkami biur podróży Sky Club oraz Alba Tour warto zwrócić uwagę na rozkład struktury wypowiedzi internautów. Pod względem częstości omawiania kon­ retnych aspektów oferty, drugim z kolei jest ‘zaufanie’. W większości internauci wyrażają brak k zaufania (64%) w stosunku do biur podróży. Na zaufanie można sobie zasłużyć, bądź je zbudować. Biura podróży powinny zacząć monitorować opinie niezadowolonych klientów i wykorzystać tą wiedzę do budowania swojej strategii marketingowej. Bez monitorowania opinii oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na swój temat, firmy mają dzisiaj małe szanse na przetrwanie na konku- rencyjnym rynku. Katarzyna Góraj, Analityk SentiOne Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła socjologię na specjalizacji procedury badawcze oraz analiza danych. Zajmuje się badaniami prowadzonymi metodą ilościową oraz jakościową w Internecie.
 • 26. 26 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” RAPORTY SZCZEGÓŁOWE Interesują Cię dokładne dane na temat analizowanych biur podróży? Zamów raport na temat dowolnego z badanych biur podróży. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania: • co mówi się w internecie o każdym z biur (analiza dyskusji) • jak mówi się w internecie o każdym z biur (ocena wydźwięku emocjonalnego) • gdzie mówi się na temat każdego z biur (analiza źródeł) • co najbardziej się podoba internautom w każdym z biur podróży • na co najbardziej narzekają w każdym z biur podróży • jak internauci ocenili każde z biur w kategoriach: cena, bezpieczeństwo, zgodność oferty z opisem, bogactwo oferty, jakość usług, unikalność, oryginalność oferty. W celu zamówienia pełnego raportu prosimy o kontakt z: Kamil Bargiel tel. +48 881 609 010 k.bargiel@sentione.pl
 • 27. RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” 27 narzędzie SentiOne to narzędzie, które monitoruje Internet w poszukiwaniu wypowiedzi, które mogą mieć istotny wpływ na Twój biznes. Zwiększenie skuteczności działań marketingowych Zobacz co, gdzie i jak mówi się na Twój temat w internecie. A ponadto śledź opinie na temat konkurencji i poznaj ich silne i słabe strony. Wsparcie dla sprzedaży Odpowiadaj na zapytania potencjalnych klientów, pytających się o Twoje usługi w internecie i generuj nowe okazje sprzedażowe. Nowa jakość obsługi klienta Obierz aktywną strategię w obsłudze klienta. Monitoruj opinie na swój temat i odpowiadaj na zapytania i problemy swoich kli- entów w internecie. Osoba kontaktowa: Kamil Bargiel tel. +48 881 609 010 k.bargiel@sentione.pl www.sentione.pl | facebook.com/sentione
 • 28. 28 RAPORT “BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE” analizy Monitoring internetu to istotny element strategii budowania wi- zerunku marki online. Narzędzie SentiOne dostarcza wielu cennych wskaźników dotyczących wypowiedzi w Internecie na temat marek. Śledzenie ich przebiegu w czasie, porównanie z konkurencją daje szansę na szybką reakcję, gdy zbliża się sytuacja kryzysowa, pozwala monitorować efekty założonej strategii. Niezależnie od monitoringu, możliwe są pogłębione analizy ziden- tyfikowanych wypowiedzi o marce. 4P research mix opracowuje raporty dotyczące wizerunku marki i marek konkurencyjnych, poszukiwanych przez konsumentów korzyści i satysfakcji z do- tychczasowej oferty. Osoba kontaktowa: Liliana Stołowska tel. +48 506 188 766 liliana.stolowska@4prm.com www.4prm.com | facebook.com/4Presearchmix