Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Kisilik ve benlik
Kisilik ve benlik
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Kişilikk slaytı (20)

Kişilikk slaytı

 1. 1. Kişilik Nedir ? Ruh bilimcilere göre kişilik, bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranışlarının bütünü olarak tanımlanır. Batı dillerinde, kişilik sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan sözcükler (personality, personalité, persönlichkeit), Latincede tiyatro oyuncularının rollerine uygun olarak yüzlerine taktıkları “maske” anlamına gelen “persona” sözcüğünden türetilmiştir. Kişiliğin bir yanı, insanın öteki kişilerle ilişkilerinde aldığı tavır, gösterdiği davranış, yani taktığı maskedir. İnsan,çevresiyle sürekli ilişki içindedir ve çoğu kez duygularına, düşüncelerine, tutum ve davranışlarına, olduklarından daha değişik bir biçim vermeye çalışır. Kimi insanda bu durum süreklidir; kimisi ise yerine göre değişik görünmek ister. Böylece insan, sürekli ya da zaman zaman takılan bir maskenin arkasına sığınarak, kendisini istediği ya da istendiği gibi göstermeye çalışır. O halde kişilik kavramı, bireyin başkalarıyla kurduğu ilişkilerdeki tepkiyi ve kendisini gösterme biçimini de içermektedir
 2. 2. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış ve eylemleri, kişiliğini oluşturan başlıca öğeler arasındadır. Bu öğeler, insanın görünüşü, hareketleri, mimikleri, jestleri ve çevreye uyumuyla dışarı yansır. Kişiliğin bütünlüğü içinde her insanın öteki insanlardan farklı olmasını sağlayan, kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler kişiliğin belli öğeleriyle bağlantılıdır ve bunların dışarıya yansımasıdır. Örneğin; iyi ya da kötü hatırlama, çabuk duygulanma, öfkelenme, alınganlık, kolay ve çabuk düşünüp karar verme, iyi konuşma... Bunların yanı sıra insanın giyinişi, yürüyüşü, el ve kol hareketleri, ses tonu, beğenisi de kişiliğinin birer parçasıdır.
 3. 3. Günlük yaşamda herkes, bir bireyin davranışlarını, o bireyi başkalarından ayırt eden nitelikler kullanarak anlatmaya ve öngörmeye çalışır. G.W. Allport, İngilizce’de kişilik özelliklerini ifade eden 17953 adet deyim bulmuştur. Bu da toplam kelime dağarcığının %4,5’i gibi yüksek bir oranı bulmaktadır. Bu sıfatlardan birinci grubu oluşturanlar (toplam deyimlerin %25’i), en dar anlamıyla kişilik çizgilerini veren kelimelerden oluşur: kaba, dalgın, nazik gibi. İkinci gruptaki deyimler (%25), geçici psikolojik durumları belirler: şaşkın, neşeli, kendinden geçmiş gibi. Üçüncü gruptaki deyimler (%29), kişi üzerinde bir değer yargısı içerir: anlamsız, saçma, sevimli gibi. Son grup ise (%21), heterojen bir nitelik taşır. Bu grupta, davranış açıklayıcı (şımarık çocuk), fiziksel çizgileri psikolojik çizgilerle ilişkilendiren (tombul yanaklı, tıknaz, babacan, kısık sesli) ve de yetenek ve becerileri belirleyen (yetenekli, çalışkan, verimli) deyimlerle karşılaşılmaktadır.
 4. 4. Kişilik Kavramları Benlik: Bireyin kendi kimliğidir. Bireyin gelişimsel özellikleri çerçevesinde kendisini algılaması ve değerlendirmesidir. Direyin kendisine ilişkin algılarıdır. Özgüven: Bireyin kendisine olan güveni ve inancı, kendisi ile ilgili olumlu yargılarıdır. Kendisini, durumunu ve koşulları kontrol edebilmesi, kendisi ile barışık olmasıdır. Benlik Saygısı/Öz Saygı: Bireyin gelişim özelliklerine değer vermesidir. Kapasitesini bilmesi, performansını bilinçli kullanması, kendisini sevmesi ve duygularını tanıyıp kabullenmesi, Fiziksel özelliklerini benimsemesi, hedefler belirlemesi, çaba göstermesi ve risk alabilmesidir.
 5. 5. Kişiliği Etkileyen Faktörler • Kişiliğimiz birden fazla değişkenin etkisine bağlı olarak değişir. Mussen (1973), kimliğimizi oluşturan özelliklerin beş alt başlıkta incelenebileceğini belirtir. Bunlar: • Genetik ve biyolojik etkenler • Kültürel etkenler • Anne - Baba tutumları • Sosyal sınıfa bağlı etkenler • Psikolojik etkenler
 6. 6. 1. Genetik ve Biyolojik Etkenlerin Kişilik Gelişimine Etkileri • Kalıtım, kişiliğin oluşumunda son derece önemli bir etkendir. Gelişimin her evresinde kalıtımın etkilerini görebiliyoruz. Araştırmacılar, bazı kişilik özelliklerinin genetik yapıdan etkilendiğini saptamışlardır. Beden yapısı, fiziksel görünüş, zihinsel kapasite,..... gibi özellikler, kalıtım yoluyla getirdiğimiz özelliklerdir.Tek yumurta ikizlerinde yapılan araştırmalar, ikizlerin birbirine kişiliğin değişik yüzleri yönünden ayrı yumurta ikizlerine göre daha fazla benzediği bulunmuştur. Bundan da kişilik özelliklerinin kalıtım yolu ile geçtiği anlaşılır. Ayrıca şizofreniler üzerinde yapılan incelemelerde tek yumurta ikizlerinden birinin şizofren olması halinde, diğeri %86 oranında bu hastalığa yakalanıyor. Diğer kardeşler arasında bu oran %15’tir. Bu bilgiler bize genetik mirasın şahsiyet üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.
 7. 7. 2. Kişilik Gelişiminde Kültürel Etkenler Kültür bir toplumun yaşayış tarzıdır. Her toplum farklı bir kültürden oluşmaktadır. Tutumlarımız, davranışlarımız, inançlarımız, değer yargılarımız, müziğimiz, yemek çeşitlerimiz, törelerimiz, giyim tarzımız,...vs. hep kültürümüzün tesiri altında gelişmektedir.Kültür, nesilden nesile aktarılır. Çocuk ve ergenler, içinde yaşadığı toplumun kültürünü benimserler. Kültür kişiliği büyük ölçüde etkiler.
 8. 8. 3. Anne- Baba Tutumları 1)Demokratik Anne - Baba Tutumu 2)Aşırı Koruyucu - Himayeci Anne - Baba Tutumu 3)Aşırı Baskıcı ve Disiplinli Anne - Baba Tutumu
 9. 9. 4- Kişilik Gelişiminde Sosyal Sınıflara Bağlı Etkenler Bireyin içinde bulunan sosyal sınıfın durumu onun kişilik özelliklerini son derece etkilemektedir. Sosyal araştırmacılar toplumu, ekonomik durumları, meslekleri ve eğitim düzeylerine göre sosyal sınıflara ayırırlar. Bu ayırım üç şekilde yapılmaktadır: Ayırımlardan birinde toplum, orta ve alt sosyal sınıflar şeklinde düşünülmektedir. Bir diğer ayırım, yüksek, ortanın üstü, orta, ortanın altı ve dar gelirli olmak üzere 5 sınıf kategorize eder. En sonuncu ayırımda toplum üç sosyal sınıftan oluşur. Bunlar; alt, orta ve üst sınıf ya da sosyo- ekonomik seviyedir
 10. 10. 5.Kişilik Gelişiminde Psikolojik Etkenler Her ergenin psikolojik temelli bazı arzu ve ihtiyaçları vardır. Bu isteklerin dışa vurulması ergenler arasında farklılık gösterebildiği gibi, isteklerin bir kısmı bazı ergenler tarafından dışa vurulmayabilir. Ergenin kişiliğini şekillendiren belli başlı istekleri Garrison şu şekilde belirtmiştir ( Şemin,1980:100 ): 1. Sevgi İhtiyacı: Bu ihtiyaç hayatta erkenden kendini gösterir ve ergenlik esnasında çeşitli ifade araçları bulur. 2. Ait Olma İsteği: Ergen eve kendisini bağlayan yakın bağları kopardığından ve heteroseksüel ilişkiler kurduğundan, birisine ait olma gereksinimi gençler için özellikle önemlidir.
 11. 11. 3. Bağımsızlık İhtiyacı: Bu ihtiyaç hayatta erkenden kendini gösterir ve ergenlikte çok önem kazanır. Zira bu devrede kişi bir çok şeyler arasında seçimler yapmak ve kararlar almak zorundadır. 4. Başarılı Olma İhtiyacı: Kişi olgunluğa yaklaştıkça bu ihtiyaç daha bâriz bir hale gelir. 5. Takdir Edilme İhtiyacı: Bu ihtiyaç ergenler için özellikle önem taşır. Zira onlar arkadaş ilişkilerine ve arkadaşlarının tasvibine çok bağlıdırlar. 6. Kendi Gözünde Kendisinin Bir Değer Taşıdığını Anlama İhtiyacı: Davranışının kendi ölçülerine uygun olduğunu ve bir değer taşıdığını görmesi, genç olgunlaştıkça kendini hissettirir. 7. Hayatı Tümü İçinde Kavrayan Bir Felsefe İhtiyacı: Bu ihtiyaç genç olgunlaştıkça kendini gösterir.

×