Pre-Implementation

Seyed Ali Mohammad Taheri
Seyed Ali Mohammad TaheriERP Implementation Project Management Consulting at ّFreelance
Pre Implementation
‫طاهری‬ ‫محمد‬ ‫علی‬ ‫سید‬
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫استقرار‬ ‫مشاور‬ ‫و‬ ‫مدیر‬ERP – SAP
‫همراه‬ ‫تلفن‬14031142190
‫ایمیل‬ ‫آدرس‬at_mg@yahoo.com
Ali.taheri1381@gmail.com
‫تلگرام‬ ‫کانال‬Telegram.me/TaheriASAP
‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬
2
‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫همزماني‬،‫اطالعات‬ ‫انقالب‬ ‫با‬‫ي‬‫گرفته؛‬ ‫صورت‬‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫صنایع‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫اندیشمندان‬
‫در‬ ‫چشمگیری‬ ‫نحو‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫تحوالت‬
‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫فشارهای‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫مستحکم‬ ‫سازماني‬ ‫ساختن‬‫اعمال‬ ....‫و‬ ‫دولت‬ ،‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ،‫سهامداران‬ ،‫رقبا‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫که‬
.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫آن‬ ‫تحمل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وارده‬ ‫فشارهای‬ ‫از‬ ‫گریزی‬ ‫برای‬ ‫راهي‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جسته‬ ‫بهره‬ ،‫میشود‬
‫برنام‬ ،‫دارد‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫صنعتي‬ ‫بعد‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دانشگاهي‬ ‫بعد‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫توفیقات‬ ‫از‬ ‫یکي‬‫ریزی‬ ‫ه‬
‫یا‬ ‫سازماني‬ ‫منابع‬ERP.‫است‬ERP‫ابزار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫تلفیقي‬ ‫دیگر‬ ‫نگرش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫تلفیقي‬ ،‫نگرش‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬
‫آن‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫فراواني‬ ‫مزیتهای‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫راه‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫ظرف‬ ‫توانسته‬ ،‫است‬
‫در‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اول‬ ‫نگاه‬ERP‫در‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫قلمداد‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ،‫اول‬ ‫نگاه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تلخ‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫آماده‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫مرسوم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬ ،‫سازمان‬
‫میشو‬‫ی‬‫پروژه‬ ‫این‬ ‫شکست‬ ،‫د‬ERP‫بسیار‬ ‫در‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫ی‬ERP،‫باشد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬
‫که‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫سازماني‬ ‫فرایندهای‬ ‫اجرای‬ ‫الگوی‬ ‫و‬ ‫روش‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫صرف‬ERP‫به‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫ابعاد‬ ،. ‫شود‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ERP‫د‬‫دقت‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫ایجاب‬ ‫و‬ ‫اده‬
.‫نکنند‬ ‫اقدامي‬ ‫هیچ‬ ،‫اجرا‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫آمادگي‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نگاه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫مختلفي‬ ‫دالیل‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ERP‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫دارند‬ERP‫عنو‬ ‫به‬ ‫را‬‫در‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫ان‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫هزینه‬ ‫مبالغ‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫سازماني‬ ‫یکپارچگي‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫اطالعاتي‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ERP‫شکست‬ ‫آمار‬ ،
‫سیستم‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫نگران‬ ‫وقتي‬ ‫آمار‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ .‫باالست‬ ‫بسیار‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫سیستمي‬ ‫چنین‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
ERP‫همز‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ . ‫باشد‬ ‫بوده‬ ‫سازمان‬ ‫پیشین‬ ‫رقابتي‬ ‫مزیتهای‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫مان‬
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫نگرشي‬ ‫چنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراوان‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫بقای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫کلي‬ ‫شکست‬ ‫باعث‬ERP‫اعمال‬ ‫مستلزم‬ ،
‫فرهن‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫تغییراتي‬‫غیر‬ ‫عوامل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫در‬ ‫التزامي‬ ‫چنین‬ ‫جود‬ ‫و‬ ‫با‬ . ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫فرآیندی‬ ‫و‬ ‫ساختاری‬ ،‫فني‬ ،‫انساني‬ ،‫گي‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫فني‬ERP‫و‬ ‫مانند‬ ‫مي‬ ‫غافل‬ ‫جوانب‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫قضیه‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ،
‫زمینه‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬‫پیاد‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫ساز‬‫های‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ه‬ERP‫وقوع‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫شود‬ ‫مي‬
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫احتمالي‬ ‫های‬ ‫شکست‬ERP،‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬‫آمادگي‬‫جهت‬ ‫الزم‬‫پیاده‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫سازماني‬
‫سازی‬ERP.‫گردد‬ ‫اقدام‬
‫ساز‬ ‫منابع‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬( ‫ماني‬ERP‫نبوده‬ ‫مشابه‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫سهولت‬ ‫و‬ ‫آساني‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ )
‫منجر‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ،‫ها‬ ‫آمادگي‬ ‫این‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ . ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫آمادگي‬ ‫کسب‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬
.‫شود‬ ‫مي‬ ‫میسر‬ ‫ای‬ ‫نشده‬ ‫بیني‬ ‫پیش‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شکست‬ ‫به‬
‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬
3
( ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫اجراء‬ ‫ضرورت‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬Pre-Implementation)‫به‬‫سازمانها‬ ‫کلیه‬‫توصیه‬‫قبل‬ ‫یعني‬ ‫؛‬ ‫میشود‬
‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫از‬ERP‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫در‬‫برای‬‫پاسخ‬ ‫زیر‬ ‫پرسشهای‬‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫مناسب‬:
‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫اقتصادی‬ ‫کمپانی‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ERP‫برخوردار‬‫است؟‬
‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫کالن‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫نیازمندیها‬ ، ‫اهداف‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫کدام‬ ،ERP‫است؟‬ ‫مناسب‬
‫و‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ERP‫کدام‬ ، ‫شده‬ ‫انتخاب‬Vendor‫سیستم‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ERP‫شود؟‬ ‫انتخاب‬ ‫باید‬
‫افزایش‬‫میزان‬‫انساني‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬‫مسا‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫در‬‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ریسکهای‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫عدت‬
‫استقرار‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ‫سازماني‬ERP.‫است‬
‫هزینه‬‫باال‬‫استقرار‬ ‫زمان‬ ‫و‬‫مدت‬ ‫بلند‬ERP‫؛‬‫دوباره‬ ‫امکان‬‫ج‬ ‫را‬ ‫برگشت‬ ‫و‬ ‫کاری‬‫استقرار‬ ‫هت‬ERP‫مینماید‬ ‫غیرممکن‬ ‫تقریبا‬ ‫مناسب‬
،.‫استقرار‬ ‫در‬ ‫مسلم‬ ‫شکست‬ ‫یعني‬ ‫نامناسب‬ ‫انتخاب‬ ‫لذا‬
‫عبور‬‫خ‬ ‫و‬ ‫پیج‬ ‫پر‬ ‫مسیر‬ ‫از‬‫استقرار‬ ‫م‬ERP‫میاشد‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫مستلزم‬‫متعهد‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫مجری‬ ‫انتخاب‬ ‫عدم‬ ،
‫خواهد‬ ‫روبرو‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دوچندان‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫طي‬ ‫سختي‬.‫نمود‬
‫استقرار‬ ‫حتم‬ ‫بطور‬ERP‫بوده‬ ‫برخورداد‬ ‫مناسب‬ ‫آمادگي‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫وقتي‬ ‫استقرار‬ ‫صحیح‬ ‫متدولوژی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫استقرار‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫صحیح‬ ‫معیارهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫توانمند‬ ‫مجری‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫باشد‬ERP‫اهداف‬ ‫با‬ ‫متناسب‬‫سازمان‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬
.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬
‫فلذا‬‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬‫استقرار‬ ‫احتمالي‬ ‫ریسکهای‬ ‫کاهش‬ ‫یعني‬ ،ERP‫زمان‬ ‫کاهش‬ ،‫هزینه‬ ‫و‬‫استقرار‬،‫ضریب‬ ‫افزایش‬
‫احتمالي‬ ‫شکستهای‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬
‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬
4
‫پرو‬‫ژه‬‫استقرار‬ ‫پیش‬(Pre-Implementation)‫فرآیند‬ ‫سه‬ ‫شامل‬‫میباشد‬ ‫زیر‬:
A.‫ارزیابي‬‫آمادگي‬(Readiness Assessment)
B.‫انتخاب‬ERP(ERP Selection)
C.‫انتخاب‬‫کننده‬ ‫تامین‬(Vendor Selection)
‫انجام‬‫ا‬‫استقرار‬ ‫پروژه‬ ‫تحت‬ ‫فرآیند‬ ‫سه‬ ‫ین‬‫ارزیابي‬ ‫راستای‬ ‫در‬‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬ ‫میزان‬‫افزایش‬ ‫جهت‬
‫آمادگي‬‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬،‫سیستم‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ERP‫تجاری‬ ‫طرح‬ ، ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫متناسب‬،‫ماموریت‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬
‫سازمان‬‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫واحدهای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫نیازمندیهای‬،‫انتخاب‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫شرکت‬‫و‬ ‫سازماني‬ ‫تجربیات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫استقرار‬ ‫مجری‬
‫میزان‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫استقرار‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫نضامین‬ ‫و‬ ‫تعهدات‬ ، ‫کارشناسي‬‫مو‬.‫میشود‬ ‫توصیه‬ ‫پروژه‬ ‫فقیت‬
ERA
ERP Readiness Assessment
ES
ERP Selection
VS
Vendor Selection
‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬
5
‫ارزیابی‬‫آمادگی‬(Readiness Assessment)
‫انجاییکه‬ ‫از‬ERP‫را‬ ‫سازمان‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫الزم‬ ‫آمادگیهای‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫است‬ ‫بحثي‬ ‫ان‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬
‫حاک‬ ‫مناسب‬ ‫نا‬ ‫تفکر‬ ‫طرز‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫توان‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بکشاند‬ ‫نابودی‬ ‫ورطه‬ ‫به‬‫توسعه‬ ‫درحال‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫م‬‫د‬‫بعد‬ ‫ر‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫؛‬‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫تصمیمي‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫اتخاذ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫الزم‬ERP‫و‬‫و‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫هزینه‬ERP‫منجر‬ ‫نهایتا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬‫بعضا‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫شکست‬ ‫به‬‫ورشکستگي‬
‫شود‬ ‫سازمان‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابي‬ ‫مورد‬ ‫خاصي‬ ‫معیارهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬‫و‬،‫الزم‬ ‫شرایط‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬
‫تصمی‬.‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫سازماني‬ ‫منابع‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫م‬
‫این‬ ‫اهداف‬‫فرآیند‬: ‫شامل‬‫شرکت‬ ‫آمادگي‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابي‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫شده‬ ‫طراحي‬ ‫مدل‬.‫میباشد‬
‫مراحل‬‫کار‬ ‫انجام‬
1.‫هماهنگي‬‫مدیران‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬
2.‫برگزار‬‫ی‬‫جلسه‬Kick Off‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫مدل‬ ‫معرفي‬ ‫منظور‬ ‫به‬
3.‫گردآوری‬‫سایت‬ ‫و‬ ‫مصاحبه‬ ، ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬‫ویزیت‬
4.‫تجزیه‬‫اطالعات‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬
5.‫تهیه‬‫جاری‬ ‫شاخصهای‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫گزارش‬
6.‫شناس‬‫ایي‬‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫نقاط‬
7.‫جمع‬‫نهایي‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫بندی‬
8.‫برگزاری‬‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫نهایي‬ ‫جلسه‬
9.‫ارائه‬‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫جهت‬ ‫پیشنهاد‬
‫مدت‬‫انجام‬ ‫زمان‬
‫با‬‫ساختار‬ ، ‫پرسنل‬ ‫تعداد‬ ،‫سازمان‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬
، ‫سازماني‬.‫میباشد‬ ‫متفاوت‬ ‫استقرار‬ ‫پروژه‬ ‫دامنه‬
‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬
6
‫انتخاب‬ERP(ERP Selection)
‫انتخاب‬ ‫فرآیند‬ERP‫یک‬‫هر‬ ‫آتي‬ ‫عملیاتي‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫گام‬
.‫است‬ ‫خدماتي‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬ ‫سازمان‬‫انتخاب‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫مدل‬ERP‫مرحله‬ ‫پنج‬ ‫شامل‬
‫انتخاب‬ ‫یک‬ ‫جهت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬ ‫مرحله‬ ‫پنج‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کلیدی‬
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آگاهانه‬
‫مراحل‬‫کار‬ ‫انجام‬
‫انتخاب‬ERP‫شامل‬5‫میباشد‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫مرحله‬
1.Project Preparation and Planning. . . ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ‫شناسایي‬ :
2.RFI and Introductory Demonstrations‫شناسایي‬ :. . . ‫موفقیت‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫یک‬ ‫سطح‬
3.Requirements and Request for Proposal. . . ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیازمندی‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫لیستي‬ ‫تهیه‬ :
4.Scripted Software Demonstrations. . . ‫آن‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫دموهای‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫بررسي‬ :
5.Reference Calls, Site Visit, and Supplier Selection. . . ‫قبلي‬ ‫مراحل‬ ‫فعالیتهای‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫نهایي‬ ‫انتخاب‬ :
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫انتخاب‬ ، ‫است‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫روشمند‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫ایي‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ERP
‫م‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫درگیری‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫نیزبدلیل‬‫در‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ، ‫تحقیق‬ ، ‫مطالعه‬ ‫نیازمند‬ ‫سازمان‬ ‫نابع‬
‫نهایت‬‫انتخاب‬ ‫روشمند‬ ‫فرایند‬.‫میباشد‬
‫مدت‬‫انجام‬ ‫زمان‬
‫انتخاب‬ERP‫شامل‬5‫میتواند‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ .‫میباشد‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫مرحله‬‫با‬، ‫پرسنل‬ ‫تعداد‬ ،‫سازمان‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬
، ‫سازماني‬ ‫ساختار‬‫استقرار‬ ‫پروژه‬ ‫دامنه‬‫و‬‫جهت‬ ‫داخلي‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫بسته‬‫تهیه‬ERP‫ببرد‬ ‫زمان‬.
‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫زیر‬ ‫تعدادی‬ ‫شامل‬ ‫فرآیند‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫سازمان‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫البته‬ .
.‫مینمایند‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫فرمتهای‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫شناخت‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫تیم‬ ‫اعضا‬ ‫که‬
‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬
7
‫انتخاب‬‫کننده‬ ‫تامین‬(Vendor Selection)
‫در‬ ‫آمادگي‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬ ‫ارزیابي‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫قطع‬ ‫بطور‬
‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناسایي‬ ‫بهبود‬ ‫موارد‬ ‫خصوص‬ERP‫با‬ ‫متناسب‬
‫انتخاب‬ ‫نوبت‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬
. ‫میباشد‬ ‫استقرار‬ ‫مشاور‬ ‫شرکت‬
‫اخذ‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫؛‬ ‫مشاوران‬ ‫شناسایي‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫یکي‬
. ‫میباشد‬ ‫مجری‬ ‫شرکتهای‬ ‫از‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫پروپوزال‬‫جهت‬ ‫آمادگي‬ ‫اعالم‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫مجری‬ ‫شرکتهای‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫پروپوزال‬ ‫ارائه‬‫با‬ ‫همکاری‬
‫اول‬ ‫؛‬ ‫است‬ ‫برخوردا‬ ‫ایي‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫جهت‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ . ‫بپردازید‬ ‫مجری‬ ‫شرکت‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بررسي‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫لذا‬ . ‫شماست‬ ‫سازمان‬
‫کاری‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫تجاری‬ ‫شریک‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫مدتي‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫شرکتي‬ ‫انتخاب‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫نوعي‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬
‫فعالیت‬ ‫تان‬‫قطعا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫عادالنه‬ ‫باید‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ ، ‫دارد‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫وابستگي‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫کند‬
. ‫باشد‬ ‫بفردی‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگیهای‬ ‫شاید‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫رقبا‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬ ‫امتیاز‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫مزایده‬ ‫در‬ ‫برنده‬ ‫شرکت‬
‫مقیا‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫نکته‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫استحصال‬ ‫برای‬‫هستید‬ ‫شرکتها‬ ‫مقایسه‬ ‫جهت‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫و‬ ‫امتیازی‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫س‬
‫مراحل‬‫کار‬ ‫انجام‬
0.‫تهیه‬RFP‫انتخاب‬ ‫فرآیند‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ERP
3.‫استقرار‬ ‫مجری‬ ‫انتخاب‬‫معیارهای‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫میباشد‬ ‫زیر‬‫ارسالي‬ ‫پروپوزال‬ ‫اطالعات‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫و‬‫مذاکره‬ ‫و‬ ‫مصاحبه‬:
‫پروژه‬ ‫تضامین‬ ‫ارائه‬ ‫توانایي‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫عمومي‬ ‫اطالعات‬
‫آن‬ ‫سازماني‬ ‫تعهدات‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫مدیریتي‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسي‬
‫پرو‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫تجاری‬ ‫شرکاء‬ ‫بررسي‬‫ژ‬‫همکاری‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫تفاهم‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫ه‬
‫بر‬‫رسي‬Horizontals expertise‫و‬Vertical Expertise‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬
‫پروژه‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫معرفي‬ ‫مشاوران‬ ‫کیفي‬ ‫ارزیابي‬
‫استقرار‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫زمان‬ ‫ارزیابي‬TCO(Total Cost Ownership)‫شده‬ ‫اعالم‬
‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬
8
‫مدت‬‫انجام‬ ‫زمان‬
‫با‬،‫سازمان‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬، ‫سازماني‬ ‫ساختار‬‫پروژه‬ ‫دامنه‬‫دریافتي‬ ‫پروپوزالهای‬ ‫تعداد‬ ‫و‬‫میباشد‬ ‫متفاوت‬
‫راستای‬ ‫در‬ ‫شرکتها‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬
‫پروژه‬ ‫ریسکهای‬ ‫کاهش‬
‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬
‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬

Recomendados

Erp roya bajelan_v2 por
Erp roya bajelan_v2Erp roya bajelan_v2
Erp roya bajelan_v2roya bajelan
90 vistas31 diapositivas
SAP ERP iran-project system por
SAP ERP iran-project systemSAP ERP iran-project system
SAP ERP iran-project systemPaniz Fazlali
425 vistas28 diapositivas
過得還不錯的一年(下) por
過得還不錯的一年(下)過得還不錯的一年(下)
過得還不錯的一年(下)Y-j Hsieh
192 vistas8 diapositivas
Bahadur shah (son of king prithivinarayan) por
Bahadur shah (son of king prithivinarayan)Bahadur shah (son of king prithivinarayan)
Bahadur shah (son of king prithivinarayan)Ramesh Pant
658 vistas8 diapositivas
Arbres à Palabres avril 2016 - journal interne de Prêt à Partir par François ... por
Arbres à Palabres avril 2016 - journal interne de Prêt à Partir par François ...Arbres à Palabres avril 2016 - journal interne de Prêt à Partir par François ...
Arbres à Palabres avril 2016 - journal interne de Prêt à Partir par François ...François Piot
538 vistas5 diapositivas
IT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboid por
IT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboidIT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboid
IT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboidIstván Kolozsi
486 vistas23 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

APP!2011 konferencia // Hogyan legyen egy appunk amiről érdemes beszélni... por
APP!2011 konferencia // Hogyan legyen egy appunk amiről érdemes beszélni... APP!2011 konferencia // Hogyan legyen egy appunk amiről érdemes beszélni...
APP!2011 konferencia // Hogyan legyen egy appunk amiről érdemes beszélni... Gábor Szántó
295 vistas24 diapositivas
Algoritmul lui euclid por
Algoritmul lui euclidAlgoritmul lui euclid
Algoritmul lui euclidCosmin Sabo
1.4K vistas9 diapositivas
User Media Online Advertising Manual por
User Media Online Advertising ManualUser Media Online Advertising Manual
User Media Online Advertising ManualDigital Agency Interactive Share
2.3K vistas97 diapositivas
Barometro kayak-2013 por
Barometro kayak-2013Barometro kayak-2013
Barometro kayak-2013David Mora
812 vistas36 diapositivas
Generation Y and the new way of working por
Generation Y and the new way of workingGeneration Y and the new way of working
Generation Y and the new way of workingJeroen Derynck
955 vistas50 diapositivas
Tulevaisuuden oppiminen 060912 por
Tulevaisuuden oppiminen 060912Tulevaisuuden oppiminen 060912
Tulevaisuuden oppiminen 060912Sanna Brauer
1K vistas56 diapositivas

Destacado(20)

APP!2011 konferencia // Hogyan legyen egy appunk amiről érdemes beszélni... por Gábor Szántó
APP!2011 konferencia // Hogyan legyen egy appunk amiről érdemes beszélni... APP!2011 konferencia // Hogyan legyen egy appunk amiről érdemes beszélni...
APP!2011 konferencia // Hogyan legyen egy appunk amiről érdemes beszélni...
Gábor Szántó295 vistas
Algoritmul lui euclid por Cosmin Sabo
Algoritmul lui euclidAlgoritmul lui euclid
Algoritmul lui euclid
Cosmin Sabo1.4K vistas
Barometro kayak-2013 por David Mora
Barometro kayak-2013Barometro kayak-2013
Barometro kayak-2013
David Mora812 vistas
Generation Y and the new way of working por Jeroen Derynck
Generation Y and the new way of workingGeneration Y and the new way of working
Generation Y and the new way of working
Jeroen Derynck955 vistas
Tulevaisuuden oppiminen 060912 por Sanna Brauer
Tulevaisuuden oppiminen 060912Tulevaisuuden oppiminen 060912
Tulevaisuuden oppiminen 060912
Sanna Brauer1K vistas
Ne reason for the prohibition on pork 1 por Loveofpeople
Ne reason for the prohibition on pork 1Ne reason for the prohibition on pork 1
Ne reason for the prohibition on pork 1
Loveofpeople637 vistas
η διδασκαλία του ολοκαυτώματος στην ελλάδα por Kiki Sakka
η διδασκαλία του ολοκαυτώματος στην ελλάδαη διδασκαλία του ολοκαυτώματος στην ελλάδα
η διδασκαλία του ολοκαυτώματος στην ελλάδα
Kiki Sakka920 vistas
Sten Tamkivi's Presentation at Emerging Communication Conference & Awards 200... por eCommConf
Sten Tamkivi's Presentation at Emerging Communication Conference & Awards 200...Sten Tamkivi's Presentation at Emerging Communication Conference & Awards 200...
Sten Tamkivi's Presentation at Emerging Communication Conference & Awards 200...
eCommConf624 vistas
Tableau D'Ernesto Business Analyse V0.97 por Ernest Stoepker
Tableau D'Ernesto Business Analyse V0.97Tableau D'Ernesto Business Analyse V0.97
Tableau D'Ernesto Business Analyse V0.97
Ernest Stoepker504 vistas
KM-Report may-2015 por Mobidays
KM-Report may-2015KM-Report may-2015
KM-Report may-2015
Mobidays1.4K vistas
икс с глогстер еду por Rose Sunrise
икс с глогстер едуикс с глогстер еду
икс с глогстер еду
Rose Sunrise981 vistas
Seo copywriting-seo-conference-2015 por SEOM
Seo copywriting-seo-conference-2015Seo copywriting-seo-conference-2015
Seo copywriting-seo-conference-2015
SEOM1.2K vistas
جای خالی مدیر ارشد برند در شرکت های ایرانی por rezamahdavi1980
جای خالی مدیر ارشد برند در شرکت های ایرانیجای خالی مدیر ارشد برند در شرکت های ایرانی
جای خالی مدیر ارشد برند در شرکت های ایرانی
rezamahdavi1980789 vistas
MIEExpert 2015 Συνεργάτες στη μάθηση por John Soudias
MIEExpert 2015 Συνεργάτες στη μάθησηMIEExpert 2015 Συνεργάτες στη μάθηση
MIEExpert 2015 Συνεργάτες στη μάθηση
John Soudias1.1K vistas

Similar a Pre-Implementation

Thailand por
ThailandThailand
ThailandSeyed Ali Mohammad Taheri
82 vistas1 diapositiva
SAP ERP Presentation for IKCO por
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
761 vistas65 diapositivas
SAP business solution por
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solutionPaniz Fazlali
325 vistas65 diapositivas
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه por
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
262 vistas13 diapositivas
How to choose right methodology por
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodologyEhsan Alirezaei
626 vistas14 diapositivas
Internal assessment por
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessmentSina Bagherinezhad
1.2K vistas26 diapositivas

Similar a Pre-Implementation(20)

SAP ERP Presentation for IKCO por Paniz Fazlali
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 vistas
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه por Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 vistas
How to choose right methodology por Ehsan Alirezaei
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodology
Ehsan Alirezaei626 vistas
داشبوردهای دیجیتالی por hodais pirdadeh
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
hodais pirdadeh382 vistas
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد por pouyafani
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردآموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
pouyafani812 vistas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por RayBPMS
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
RayBPMS740 vistas
مقدمه ای بر هوش تجاری por Zahra Mansoori
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
Zahra Mansoori62 vistas
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه por chargoon
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهسیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
chargoon233 vistas
مزیت استراتژیک نوظهور انطباق پذیری سازمانی por Hossein Nourian, DBA
مزیت استراتژیک نوظهور انطباق پذیری سازمانیمزیت استراتژیک نوظهور انطباق پذیری سازمانی
مزیت استراتژیک نوظهور انطباق پذیری سازمانی
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار por Hanieh Kashfi
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
Hanieh Kashfi63 vistas
Persian Document ITBSC por Hamideh Iraj
Persian Document   ITBSCPersian Document   ITBSC
Persian Document ITBSC
Hamideh Iraj661 vistas
Rezome.Ali.Bagheri por Ali Bagheri
Rezome.Ali.BagheriRezome.Ali.Bagheri
Rezome.Ali.Bagheri
Ali Bagheri131 vistas

Pre-Implementation

  • 1. Pre Implementation ‫طاهری‬ ‫محمد‬ ‫علی‬ ‫سید‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫استقرار‬ ‫مشاور‬ ‫و‬ ‫مدیر‬ERP – SAP ‫همراه‬ ‫تلفن‬14031142190 ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬at_mg@yahoo.com Ali.taheri1381@gmail.com ‫تلگرام‬ ‫کانال‬Telegram.me/TaheriASAP
  • 2. ‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ 2 ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫همزماني‬،‫اطالعات‬ ‫انقالب‬ ‫با‬‫ي‬‫گرفته؛‬ ‫صورت‬‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫صنایع‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫اندیشمندان‬ ‫در‬ ‫چشمگیری‬ ‫نحو‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫تحوالت‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫فشارهای‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫مستحکم‬ ‫سازماني‬ ‫ساختن‬‫اعمال‬ ....‫و‬ ‫دولت‬ ،‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ،‫سهامداران‬ ،‫رقبا‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫که‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫آن‬ ‫تحمل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وارده‬ ‫فشارهای‬ ‫از‬ ‫گریزی‬ ‫برای‬ ‫راهي‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جسته‬ ‫بهره‬ ،‫میشود‬ ‫برنام‬ ،‫دارد‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫صنعتي‬ ‫بعد‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دانشگاهي‬ ‫بعد‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫توفیقات‬ ‫از‬ ‫یکي‬‫ریزی‬ ‫ه‬ ‫یا‬ ‫سازماني‬ ‫منابع‬ERP.‫است‬ERP‫ابزار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫تلفیقي‬ ‫دیگر‬ ‫نگرش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫تلفیقي‬ ،‫نگرش‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫فراواني‬ ‫مزیتهای‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫راه‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫ظرف‬ ‫توانسته‬ ،‫است‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اول‬ ‫نگاه‬ERP‫در‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫قلمداد‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ،‫اول‬ ‫نگاه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تلخ‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫آماده‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫مرسوم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬ ،‫سازمان‬ ‫میشو‬‫ی‬‫پروژه‬ ‫این‬ ‫شکست‬ ،‫د‬ERP‫بسیار‬ ‫در‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫ی‬ERP،‫باشد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫سازماني‬ ‫فرایندهای‬ ‫اجرای‬ ‫الگوی‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫صرف‬ERP‫به‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫ابعاد‬ ،. ‫شود‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ERP‫د‬‫دقت‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫ایجاب‬ ‫و‬ ‫اده‬ .‫نکنند‬ ‫اقدامي‬ ‫هیچ‬ ،‫اجرا‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫آمادگي‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نگاه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫مختلفي‬ ‫دالیل‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ERP‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫دارند‬ERP‫عنو‬ ‫به‬ ‫را‬‫در‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫ان‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫هزینه‬ ‫مبالغ‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫سازماني‬ ‫یکپارچگي‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫اطالعاتي‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ERP‫شکست‬ ‫آمار‬ ، ‫سیستم‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫نگران‬ ‫وقتي‬ ‫آمار‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ .‫باالست‬ ‫بسیار‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫سیستمي‬ ‫چنین‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ERP‫همز‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ . ‫باشد‬ ‫بوده‬ ‫سازمان‬ ‫پیشین‬ ‫رقابتي‬ ‫مزیتهای‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫مان‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫نگرشي‬ ‫چنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراوان‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫بقای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫کلي‬ ‫شکست‬ ‫باعث‬ERP‫اعمال‬ ‫مستلزم‬ ، ‫فرهن‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫تغییراتي‬‫غیر‬ ‫عوامل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫در‬ ‫التزامي‬ ‫چنین‬ ‫جود‬ ‫و‬ ‫با‬ . ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫فرآیندی‬ ‫و‬ ‫ساختاری‬ ،‫فني‬ ،‫انساني‬ ،‫گي‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫فني‬ERP‫و‬ ‫مانند‬ ‫مي‬ ‫غافل‬ ‫جوانب‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫قضیه‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ، ‫زمینه‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬‫پیاد‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫ساز‬‫های‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ه‬ERP‫وقوع‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫شود‬ ‫مي‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫احتمالي‬ ‫های‬ ‫شکست‬ERP،‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬‫آمادگي‬‫جهت‬ ‫الزم‬‫پیاده‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫سازماني‬ ‫سازی‬ERP.‫گردد‬ ‫اقدام‬ ‫ساز‬ ‫منابع‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬( ‫ماني‬ERP‫نبوده‬ ‫مشابه‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫سهولت‬ ‫و‬ ‫آساني‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ) ‫منجر‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ،‫ها‬ ‫آمادگي‬ ‫این‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ . ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫آمادگي‬ ‫کسب‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫میسر‬ ‫ای‬ ‫نشده‬ ‫بیني‬ ‫پیش‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شکست‬ ‫به‬
  • 3. ‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ 3 ( ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫اجراء‬ ‫ضرورت‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬Pre-Implementation)‫به‬‫سازمانها‬ ‫کلیه‬‫توصیه‬‫قبل‬ ‫یعني‬ ‫؛‬ ‫میشود‬ ‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫از‬ERP‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫در‬‫برای‬‫پاسخ‬ ‫زیر‬ ‫پرسشهای‬‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫مناسب‬: ‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫اقتصادی‬ ‫کمپانی‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ERP‫برخوردار‬‫است؟‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫کالن‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫نیازمندیها‬ ، ‫اهداف‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫کدام‬ ،ERP‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ERP‫کدام‬ ، ‫شده‬ ‫انتخاب‬Vendor‫سیستم‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ERP‫شود؟‬ ‫انتخاب‬ ‫باید‬ ‫افزایش‬‫میزان‬‫انساني‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬‫مسا‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫در‬‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ریسکهای‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫عدت‬ ‫استقرار‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ‫سازماني‬ERP.‫است‬ ‫هزینه‬‫باال‬‫استقرار‬ ‫زمان‬ ‫و‬‫مدت‬ ‫بلند‬ERP‫؛‬‫دوباره‬ ‫امکان‬‫ج‬ ‫را‬ ‫برگشت‬ ‫و‬ ‫کاری‬‫استقرار‬ ‫هت‬ERP‫مینماید‬ ‫غیرممکن‬ ‫تقریبا‬ ‫مناسب‬ ،.‫استقرار‬ ‫در‬ ‫مسلم‬ ‫شکست‬ ‫یعني‬ ‫نامناسب‬ ‫انتخاب‬ ‫لذا‬ ‫عبور‬‫خ‬ ‫و‬ ‫پیج‬ ‫پر‬ ‫مسیر‬ ‫از‬‫استقرار‬ ‫م‬ERP‫میاشد‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫مستلزم‬‫متعهد‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫مجری‬ ‫انتخاب‬ ‫عدم‬ ، ‫خواهد‬ ‫روبرو‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دوچندان‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫طي‬ ‫سختي‬.‫نمود‬ ‫استقرار‬ ‫حتم‬ ‫بطور‬ERP‫بوده‬ ‫برخورداد‬ ‫مناسب‬ ‫آمادگي‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫وقتي‬ ‫استقرار‬ ‫صحیح‬ ‫متدولوژی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫استقرار‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫صحیح‬ ‫معیارهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫توانمند‬ ‫مجری‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫باشد‬ERP‫اهداف‬ ‫با‬ ‫متناسب‬‫سازمان‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فلذا‬‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬‫استقرار‬ ‫احتمالي‬ ‫ریسکهای‬ ‫کاهش‬ ‫یعني‬ ،ERP‫زمان‬ ‫کاهش‬ ،‫هزینه‬ ‫و‬‫استقرار‬،‫ضریب‬ ‫افزایش‬ ‫احتمالي‬ ‫شکستهای‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬
  • 4. ‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ 4 ‫پرو‬‫ژه‬‫استقرار‬ ‫پیش‬(Pre-Implementation)‫فرآیند‬ ‫سه‬ ‫شامل‬‫میباشد‬ ‫زیر‬: A.‫ارزیابي‬‫آمادگي‬(Readiness Assessment) B.‫انتخاب‬ERP(ERP Selection) C.‫انتخاب‬‫کننده‬ ‫تامین‬(Vendor Selection) ‫انجام‬‫ا‬‫استقرار‬ ‫پروژه‬ ‫تحت‬ ‫فرآیند‬ ‫سه‬ ‫ین‬‫ارزیابي‬ ‫راستای‬ ‫در‬‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬ ‫میزان‬‫افزایش‬ ‫جهت‬ ‫آمادگي‬‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬،‫سیستم‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ERP‫تجاری‬ ‫طرح‬ ، ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫متناسب‬،‫ماموریت‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫سازمان‬‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫واحدهای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫نیازمندیهای‬،‫انتخاب‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫شرکت‬‫و‬ ‫سازماني‬ ‫تجربیات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫استقرار‬ ‫مجری‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫استقرار‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫نضامین‬ ‫و‬ ‫تعهدات‬ ، ‫کارشناسي‬‫مو‬.‫میشود‬ ‫توصیه‬ ‫پروژه‬ ‫فقیت‬ ERA ERP Readiness Assessment ES ERP Selection VS Vendor Selection
  • 5. ‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ 5 ‫ارزیابی‬‫آمادگی‬(Readiness Assessment) ‫انجاییکه‬ ‫از‬ERP‫را‬ ‫سازمان‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫الزم‬ ‫آمادگیهای‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫است‬ ‫بحثي‬ ‫ان‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫حاک‬ ‫مناسب‬ ‫نا‬ ‫تفکر‬ ‫طرز‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫توان‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بکشاند‬ ‫نابودی‬ ‫ورطه‬ ‫به‬‫توسعه‬ ‫درحال‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫م‬‫د‬‫بعد‬ ‫ر‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫؛‬‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫تصمیمي‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫اتخاذ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫الزم‬ERP‫و‬‫و‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫هزینه‬ERP‫منجر‬ ‫نهایتا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬‫بعضا‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫شکست‬ ‫به‬‫ورشکستگي‬ ‫شود‬ ‫سازمان‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابي‬ ‫مورد‬ ‫خاصي‬ ‫معیارهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬‫و‬،‫الزم‬ ‫شرایط‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تصمی‬.‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫سازماني‬ ‫منابع‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫این‬ ‫اهداف‬‫فرآیند‬: ‫شامل‬‫شرکت‬ ‫آمادگي‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابي‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫شده‬ ‫طراحي‬ ‫مدل‬.‫میباشد‬ ‫مراحل‬‫کار‬ ‫انجام‬ 1.‫هماهنگي‬‫مدیران‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ 2.‫برگزار‬‫ی‬‫جلسه‬Kick Off‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫مدل‬ ‫معرفي‬ ‫منظور‬ ‫به‬ 3.‫گردآوری‬‫سایت‬ ‫و‬ ‫مصاحبه‬ ، ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬‫ویزیت‬ 4.‫تجزیه‬‫اطالعات‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ 5.‫تهیه‬‫جاری‬ ‫شاخصهای‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ 6.‫شناس‬‫ایي‬‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫نقاط‬ 7.‫جمع‬‫نهایي‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ 8.‫برگزاری‬‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫نهایي‬ ‫جلسه‬ 9.‫ارائه‬‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫جهت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مدت‬‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫با‬‫ساختار‬ ، ‫پرسنل‬ ‫تعداد‬ ،‫سازمان‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ، ‫سازماني‬.‫میباشد‬ ‫متفاوت‬ ‫استقرار‬ ‫پروژه‬ ‫دامنه‬
  • 6. ‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ 6 ‫انتخاب‬ERP(ERP Selection) ‫انتخاب‬ ‫فرآیند‬ERP‫یک‬‫هر‬ ‫آتي‬ ‫عملیاتي‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫گام‬ .‫است‬ ‫خدماتي‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬ ‫سازمان‬‫انتخاب‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫مدل‬ERP‫مرحله‬ ‫پنج‬ ‫شامل‬ ‫انتخاب‬ ‫یک‬ ‫جهت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬ ‫مرحله‬ ‫پنج‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کلیدی‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آگاهانه‬ ‫مراحل‬‫کار‬ ‫انجام‬ ‫انتخاب‬ERP‫شامل‬5‫میباشد‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫مرحله‬ 1.Project Preparation and Planning. . . ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ‫شناسایي‬ : 2.RFI and Introductory Demonstrations‫شناسایي‬ :. . . ‫موفقیت‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫یک‬ ‫سطح‬ 3.Requirements and Request for Proposal. . . ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیازمندی‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫لیستي‬ ‫تهیه‬ : 4.Scripted Software Demonstrations. . . ‫آن‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫دموهای‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫بررسي‬ : 5.Reference Calls, Site Visit, and Supplier Selection. . . ‫قبلي‬ ‫مراحل‬ ‫فعالیتهای‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫نهایي‬ ‫انتخاب‬ : ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫انتخاب‬ ، ‫است‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫روشمند‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫ایي‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ERP ‫م‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫درگیری‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫نیزبدلیل‬‫در‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ، ‫تحقیق‬ ، ‫مطالعه‬ ‫نیازمند‬ ‫سازمان‬ ‫نابع‬ ‫نهایت‬‫انتخاب‬ ‫روشمند‬ ‫فرایند‬.‫میباشد‬ ‫مدت‬‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫انتخاب‬ERP‫شامل‬5‫میتواند‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ .‫میباشد‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫مرحله‬‫با‬، ‫پرسنل‬ ‫تعداد‬ ،‫سازمان‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ، ‫سازماني‬ ‫ساختار‬‫استقرار‬ ‫پروژه‬ ‫دامنه‬‫و‬‫جهت‬ ‫داخلي‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫بسته‬‫تهیه‬ERP‫ببرد‬ ‫زمان‬. ‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫زیر‬ ‫تعدادی‬ ‫شامل‬ ‫فرآیند‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫سازمان‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫البته‬ . .‫مینمایند‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫فرمتهای‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫شناخت‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫تیم‬ ‫اعضا‬ ‫که‬
  • 7. ‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ 7 ‫انتخاب‬‫کننده‬ ‫تامین‬(Vendor Selection) ‫در‬ ‫آمادگي‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬ ‫ارزیابي‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫قطع‬ ‫بطور‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناسایي‬ ‫بهبود‬ ‫موارد‬ ‫خصوص‬ERP‫با‬ ‫متناسب‬ ‫انتخاب‬ ‫نوبت‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ . ‫میباشد‬ ‫استقرار‬ ‫مشاور‬ ‫شرکت‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫؛‬ ‫مشاوران‬ ‫شناسایي‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫یکي‬ . ‫میباشد‬ ‫مجری‬ ‫شرکتهای‬ ‫از‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫پروپوزال‬‫جهت‬ ‫آمادگي‬ ‫اعالم‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫مجری‬ ‫شرکتهای‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫پروپوزال‬ ‫ارائه‬‫با‬ ‫همکاری‬ ‫اول‬ ‫؛‬ ‫است‬ ‫برخوردا‬ ‫ایي‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫جهت‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ . ‫بپردازید‬ ‫مجری‬ ‫شرکت‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بررسي‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫لذا‬ . ‫شماست‬ ‫سازمان‬ ‫کاری‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫تجاری‬ ‫شریک‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫مدتي‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫شرکتي‬ ‫انتخاب‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫نوعي‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫فعالیت‬ ‫تان‬‫قطعا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫عادالنه‬ ‫باید‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ ، ‫دارد‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫وابستگي‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫کند‬ . ‫باشد‬ ‫بفردی‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگیهای‬ ‫شاید‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫رقبا‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬ ‫امتیاز‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫مزایده‬ ‫در‬ ‫برنده‬ ‫شرکت‬ ‫مقیا‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫نکته‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫استحصال‬ ‫برای‬‫هستید‬ ‫شرکتها‬ ‫مقایسه‬ ‫جهت‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫و‬ ‫امتیازی‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫مراحل‬‫کار‬ ‫انجام‬ 0.‫تهیه‬RFP‫انتخاب‬ ‫فرآیند‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ERP 3.‫استقرار‬ ‫مجری‬ ‫انتخاب‬‫معیارهای‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫میباشد‬ ‫زیر‬‫ارسالي‬ ‫پروپوزال‬ ‫اطالعات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬‫مذاکره‬ ‫و‬ ‫مصاحبه‬: ‫پروژه‬ ‫تضامین‬ ‫ارائه‬ ‫توانایي‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫عمومي‬ ‫اطالعات‬ ‫آن‬ ‫سازماني‬ ‫تعهدات‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫مدیریتي‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسي‬ ‫پرو‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫تجاری‬ ‫شرکاء‬ ‫بررسي‬‫ژ‬‫همکاری‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫تفاهم‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫بر‬‫رسي‬Horizontals expertise‫و‬Vertical Expertise‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫معرفي‬ ‫مشاوران‬ ‫کیفي‬ ‫ارزیابي‬ ‫استقرار‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫زمان‬ ‫ارزیابي‬TCO(Total Cost Ownership)‫شده‬ ‫اعالم‬
  • 8. ‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫پیش‬ ‫فاز‬ERP ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫؛‬‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ 8 ‫مدت‬‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫با‬،‫سازمان‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬، ‫سازماني‬ ‫ساختار‬‫پروژه‬ ‫دامنه‬‫دریافتي‬ ‫پروپوزالهای‬ ‫تعداد‬ ‫و‬‫میباشد‬ ‫متفاوت‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫شرکتها‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫پروژه‬ ‫ریسکهای‬ ‫کاهش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬ ‫استقرار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬