Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Zara prest (20)

Más reciente (19)

Anuncio

Zara prest

 1. 1. ZARA MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK MARKA YÖNETĠMĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BÖLÜMÜ MARKA FĠNANSMANI DERS ĠÇĠ SUNUMU HAZIRLAYANLAR; 0963412034 SEZEN YARDIM 0963412035 GÜLSÜM KARACAN 0963412037 ŞERİFE AKSOY 09634120 GÜNEY DENİZ 14/05/2013 1
 2. 2. MARKANIN Inditex 1985 yılında İspanyada'da kurulan ve TARĠHÇESĠ bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran uluslararası moda topluluğudur. Firmanın temelleri 1975 yılında Amancio Ortega Gaona ve Rosalia Mera tarafından grubun ana firması Zara’nın açılışına dayanır. Zara'nın ardından çeşitli yaş grupları ve kesimlerde ki tüketicilere yönelik farklı markaların oluşturulmasının ardından bütün şirketleri bir çatı altında toplamak ve yönetmek için Inditex kuruldu. 2
 3. 3.  Amancio Ortega Gaona,1963′te La Coruna’da (Galicia) bir konfeksiyon atölyesi açarak işe başladı. Karısı Pepita, erkek kardeşi ve baldızıyla birlikte pijama ve sabahlık üzerine ihtisaslaştı. Zara Markasıyla ilk mağaza 1975′te La Coruna’da açıldı. Mağaza yüksek trendli,popüler andaki düşük fiyatlı ürünler satarak başarısını hızlı bir şekilde kanıtladı. Yurtdışındaki ilk mağazası ise 1989′da New York’ta hizmete girdi. 1999′da Zara markası altında Zara Fragances adıyla bir parfüm ve Zara Textures adıyla da bir kozmetik serisi piyasaya sürüldü. 3
 4. 4.  Inditex, grubun altında bulunan markalar Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe markaları ile dünya üzerinde 87 pazarda toplamda 6009 adet mağaza ile faaliyettedir. 4
 5. 5. 5
 6. 6. MARKA NıN 4P SI..  Ürün: Yerel tercihler, yeni dizaynlar, trend belirleme  Fiyat: Her ülkeye özgü ve ekonomik gelire bağlı fiyatlandırma  Dağıtım: ġehir merkezindeki ve AVM’lerdeki mağazalar sayesinde verimli dağıtım.  Tutundurma: Her kültür için farklı ve özel modeller ve promosyonlar sunma 6
 7. 7. 7
 8. 8. .  PARKBRAVO firması 1999 yılında, ZARA mağazalarının Türkiye Distribütörlüğü'nü aldı ve ilk mağaza Ankara Kızılay'da açıldı. Ġkinci ZARA mağazası Ġstanbul Suadiye'de açıldı. Mağazaların baĢarısı üzerine firma kendi mağazalarını açmaya baĢlamıĢıtır. Franchising sadece riskli ülkelerde verilmektedir. 8
 9. 9. 9
 10. 10. RAKĠPLER VE FARKLILIKLARI (TREND-MODA OLARAK) 10
 11. 11. RAKĠPLER VE FARKLILIKLARI (HEDEF KĠT 11
 12. 12. SWOT ANALĠZĠ GÜÇLÜ YÖNLERĠ • BAYAN , ERKEK VE ÇOCUK ĠÇĠN ULAġILABĠLĠR FĠYATTA ÜRÜN SUNMASI. • TREND • ÇEVRECĠ OLMASI • HIZLI VE YAYGIN DAĞITIM KANALI • ÜRÜN ÇEġĠTLĠLĠĞĠ • MAĞAZA LOKASYONLARI VE SAYISI • ÇALIġANLARI ĠÇĠN KOLAY KULLANILABĠLĠR BĠLGĠSAYAR 12
 13. 13. ZAYIF YÖNLERĠ • E-TICARET TE YAYGINLAġMAMIġ OLMASI • ÜRÜN ĠADELERĠ • ÜRÜN BEDENLERĠNĠN SINIRLI OLMASI • MERKEZĠ DAĞITIM 13
 14. 14. FIRSATLAR • • • • ULAġILABĠLĠR MODANIN ÖNCÜSÜ OLMASI E-TICARET MODA SEKTÖRÜNDEKĠ BÜYÜME ÇEġĠTLĠ KÜLTÜRLERE SATIġ YAPIYOR OLMASI TEHDĠTLER • RAKĠPLERĠNĠN ARTMASI • ÜRÜN DĠZAYNINDA FĠYAT KRĠTERĠNĠN LĠMĠTLĠ 14
 15. 15. MARKA DENKLĠĞĠ Marka denkliği kavramı, üç duyarlılık noktası ile açıklanabilir. Bunlardan ilki, markanın parasal değeridir. Bu boyut, markanın finansal bir varlık olarak değerini açıklar. Ġkinci duyarlılık noktası, marka gücü olarak tanımlanır. Bu boyut, markanın kendisine sadık tüketicilerin varlığını vurgular. Üçüncü duyarlılık noktası ise marka tanımlamasıdır. Bu boyut geleneksel olarak marka imajını karĢılar. 15
 16. 16.  Marka denkliği ile marka imajının birbirine karıĢtırılmamalıdır. marka imajı kavramının yaratıcılarının “pazarlama iletiĢimcileri” (ağırlıkla reklamcılar) ; marka denkliği kavramının yaratıcılarının ise “finans kökenli” olduklarını söylenebilir. 16
 17. 17. 17
 18. 18. Aaker’e göre marka denkliğini oluĢturan 4 unsur vardır: 1- Marka Farkındalığı 2- Marka Bağlılığı 3- Marka Ġmajı 4- Algılanan Marka Ġmajı 18
 19. 19. 1-MARKA FARKINDALIĞI  ZARA marka farkındalığı daha çok kulaktan kulağa oluĢmuĢtur. Marka reklam vermeyi tercih etmemekle birlikte dergi röportajlarını da geri çevirmektedir. Gizem yaratmak ve indirimleri duyurmayarak müĢterinin takipte olmasını sağlamaktadır. 19
 20. 20.  Ünlü marka ve modacılardan esinlenerek modayı takip eden müĢterilerin dikkatini çekmekte, normalde ulaĢamayacakları modellerin benzerlerini ulaĢabilecekleri fiyatlarda Zara’da görmeleri bilinçaltında yer ederek farkındalık yaratmayı baĢarmaktadırlar. 20
 21. 21. 2-MARKA BAĞLILIĞI  MüĢteri memnuniyetini yüksek tutmak ve bağ kurabilmek için mağaza çalıĢanlarını eğitmektedir. Modayı yakından takip ederek müĢterilerine sunmaktadır. Modayı takip eden müĢteri için vazgeçilmez olmayı hedeflemektedir.  Marka müĢteri iadelerinde problem yaratmamaktadır. SatıĢ sonrası hizmetlerle de müĢteri memnuniyeti sağlayarak bağlılık oluĢturur. 21
 22. 22. 3-MARKA ĠMAJI Marka imajı çalıĢan Ģehirli stil sahibi kadın, metroseksüel erkek ve onların çocukları üzerine kurulmuĢtur. 22
 23. 23. 4-ALGILANAN MARKA KALĠTESĠ Lüks markalar gibi prestij ve ömürlük ürünler değil 2-3 sezonluk kullanılacak ya da modası geçince artık kullanılmayacak ürünler olarak algı yaratmıĢtır. 23
 24. 24. Marka Denkliğini OluĢturmak Ġçin Ġzlenilen stratejiler 24
 25. 25. Marka modelini 5 temel anahtar üzerine kurmuĢtur. Özünde Denklik stratejisi dahil marka ile ilgili tüm stratejiler bu temeller üzerinden oluĢturulmuĢtur. *Fiyat politakası; uygun fiyata trendleri sunar. *Fast fashion; de modayı yakından takip edip hızlı aksiyon alınır. Az adetli çok koleksiyon hazırlanır. Yılda 36bin yeni dizayn yapılıyor. 25
 26. 26. *Dağıtım stratejisi; modanın hızına ayak uyduran geniĢ dağıtım ağına sahiptir. Aynı merkezden dağıtım yapılır.( La Coruna/Ġspanya) ürünlerin mağazaya ulaĢma süresi en fazla 48 saattir. *Reklam stratejisi; az reklam ile gizemli olmayı tercih etmiĢtir, müĢteri ilgisini canlı tutmayı baĢarmıĢtır. 26
 27. 27. ZARA NIN BAġARILARI; Zara’nın kurmuĢ olduğu iĢ modeli birçok rakibine ciddi oranda fark atmasına vesile olmuĢ ayrıca yeni bir akım olarak peĢinden birçok marka da onun stratejisini izlemeye baĢlamıĢtır. Fast Fashion aslında temel olarak hızlı anlık moda olan ürünlerin uygun fiyattan alınıp tüketilmesine denir. Ürünün sağlamlığı ve kalitesinden ziyade en yeni trendlere uygunluğu ve fiyatı önemlidir 27
 28. 28. 1998-2002 yılları arasındaki büyüme miktarlarına bakıldığında %146 ile dünyanın en hızlı büyüyen moda firması Ġspanyol Zara olmuĢ, Zara’nın en dikkat çeken yaklaĢımlarından biri de farklı pazarlarda farklı rekabetçi yaklaĢımlar sergilemesidir. Ġspanya’da düĢük maliyetli yüksek moda, ABD’de ortalama yüksek fiyatlandırma ve Ġngiltere’de daha ortalama bir fiyat stratejisi izlemektedir. 28
 29. 29. Hız ve verimlilik Zara’nın baĢarısının ardındaki asıl kaynaktır. Her Ģey Zara’nın uygun fiyatlara son moda ürünleri pazara ilk sunabilmesi için düzenlenmiĢtir. Konsept sürekli üretime ve yeni tasarımların hızla yenilenmesine dayalıdır. Zara’nın “hissetme ve tepki verme” yaklaĢımı moda döngüsünün içerisinde öncü bir konuma sahip olmasını ve fiyat ve talebin en yüksek olduğu zamanda verimli kaynak zinciri sayesinde en yüksek karı elde etmesini sağlıyor. 29
 30. 30. Kriz döneminde Asya'daki rekabete dayanamayan 400 Ġspanyol tekstil kuruluĢu iflas ederek 15 bin kiĢiyi iĢten çıkarırken, içinde Zara ile birlikte yedi marka bulunan Inditex grubu yüzde 35 civarında büyüdü. Zara'nın sırrı CEO'nun baĢarısından kaynaklanıyor. Koleksiyon oluĢturulması aĢamasında ve sürekli tasarımcılar ile mağaza müdürleri direkt olarak irtibat halindedirler. Böylece satan ve satmayan ürünler hakkında ve müĢterilerin talepleri hakkında direk olarka 30
 31. 31. TEHDĠTLER.. Green peace ın kimyasal atıklardan arınma tepkisine ürünlerinde kimyasal bulundurmayacağı sözü verdi. Ancak bu kadar büyük bir tedarik ağı ve tedarikçi listesi varken bunu gerçek anlamda baĢarması biraz zor görünüyor.  Zara nın gelecek dönemde uygun fiyat tutturabilmek adına tedarik zincirini Hindistan ve Çin bölgesine kaydıracağı ön görülmektedir. Böyle bir durumda ürün 31 kalitelerinde ciddi bir azalma oluĢacaktır.
 32. 32. ZARA NIN MARKA DEĞERĠ NASIL HESAPLANMIġ OLABĠLĠR? MARKA DEĞERĠ NEDĠR? değerinin en yaygın tanımı, bir Ģirketin mali değerine markanın yaptığı katkı olarak belirtiliyor. Marka INTERBRAND MARKA DEĞERĠ HESAPLAMA YÖNTEMLERĠ; Interbrand a göre marka değerinin hesaplanmasında iki ana yaklaşım bulunuyor AraĢtırma tabanlı yöntemler: markanın kullanıcıları ile yapılan anket çalışmalarından ulaşılan sonuçlar değerlendiriliyor. Finansal tabanlı yöntemler: markanın bugüne getirilmesinde sarf edilen tüm maliyetleri bugünkü değerine getiren finansal değerler. 32
 33. 33. ZARA INTERBRAND IN 2012 RAPORUNA GÖRE EN ĠYĠ MARKALAR SIRALAMASINDA 37. SIRADADIR. MARKA DEĞERĠ: 9.930.000.0000 DOLAR VE YILLIK %18 LĠK DEĞĠġĠM GÖSTERMĠġTĠR. 33
 34. 34. Interbrand yöneticilerinden Millward Brown a göre marka değeri üç soru cevaplayarak adım adım hesaplanıyor: 1- Söz konusu Ģirketin gelirlerinin ne kadarı markasının adı altında kazanılıyor? (Örneğin Coca-Cola markası hesaplanırken, Fanta ve Sprite gelirleri dıĢarıda tutuluyor.) 2- Markaya bağlı gelirlerin ne kadarı müĢterilerle kurulan yakın bağdan kaynaklanıyor? (Örneğin müĢteri ürünü sadece rafta durduğu için mi alıyor, yoksa özellikle onu mu seçiyor?) 3- Marka kaynaklı gelirlerin geleceğe dönük büyüme potansiyeli nedir? 34
 35. 35. Zara nın marka değeri hesaplanmasında araĢtırma tabanlı ve finansal tabanlı yöntemlerin her ikisi de kullanılmıĢ olabilir. AraĢtırma tabanlı olarak müĢterilere mağaza içinde sürekli anket uygulanmaktadır farklı ülkelerde. Ve bu doğrultuda tasarımlar oluĢturulmaktadır. Ayrıca mağaza müdürlerinin genel merkezle sürekli irtibat halinde olması araĢtırma tabanlı yöntem için birer araçtır. 35
 36. 36. MARKA YA AĠT RAKAMLAR 36
 37. 37. YILLARA GÖRE NET SATIġ RAKAMLARI 37
 38. 38. Finansal tabanlı yöntemlerde Ģirketler diğer markalardan elde edilen gelirleri dıĢarıda tutarak tek markasına göre marka değeri hesaplama yöntemini kullanırlar. Inditex grup içinde ZARA tek olarak ele alınıp marka değeri hesaplanmıĢtır. TOTAL GELĠRĠN ĠÇĠNDE SADECE ZARA DAN ELDE EDĠLEN GELĠR ZARA NIN «MARKA DEĞERĠ» NĠ VERMEKTEDĠR. 38
 39. 39. 2012 YILINDA INDITEX GRUP MARKALARINDAN ELDE EDĠLEN GELĠRLER; ZARA  10,5 MĠLYAR EURO (marka değeri hesaplamasında kullanılan finansal miktar) MASSIMO DUTTI  1.1 MİLYAR EURO PULL & BEAR 1.1 MİLYAR EURO BERSHKA 1.5 MİLYAR EURO STRADIVARIOUS  0.961 MİLYAR EURO OYSHO 0.341 MİLYAR EURO ZARA HOME 0.350 MİLYAR EURO UTERQUE  0.074 MİLYAR EURO TOTAL  15.92 MĠLYAR EURO 39
 40. 40. TEġEKKÜRLER.. KAYNAKLAR, - www.inditex.com - www.slideshare.com - Capital dergisi - www.zara.com.tr - www.interbrand.com 14/05/201340

×