Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ถอดรหัสคำทำนายของ นอสตราดามูส ตอน 1

3.842 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

ถอดรหัสคำทำนายของ นอสตราดามูส ตอน 1

 1. 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ถอดรหัสคําทํานายของ นอสตราดามูสบรรยากาศทางการเมืองระหวางประเทศกอนเกิดสงครามคําพยากรณที่ 1 : พยากรณสถานการณในปจจุบัน Les fleaux passes diminue le monde, Longtemps la paix terres inhabitees; Sur marchera ciel, terre, mer et onde, Puis de nouveau les guerres suscitees. (l,63)คําแปลความพินาศยอยยับผานพนไปแลว บัดนี้โลกหดตัวเล็กลงกวาเดิม จะมีสันติภาพอยูเปนเวลานาน ในดินแดนตางๆประชากรจะมีจํานวนมากขึ้น ผูคนจะทองเที่ยวไปไดโดยตลอด ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางทะเล และใตน้ํา แตแลวสงครามจะกอหวอดขึ้นอีกครั้งหนึ่งถอดรหัสจากคําแปลคําพยากรณของนอสตราดามุสบทนี้ มีสิ่งที่ควรนํามาตีความไมมากนัก เพราะขอความสวนใหญกระจางชัดอยูแลว นอสตราดามุสกลาวพยากรณไวอยางแนชัดวา ปจจุบันนี้เปนยุคที่มีสันติภาพพอสมควร ในยุคนี้จะมีลักษณะโดดเดน คือ มีความเจริญกาวหนาทางดานการคมนาคมและการขนสง ซึ่งทําใหการติดตอไปมาหากันใชเวลานอย จึงเหมือนกับวาโลกหดตัวลงเล็กกวาเดิม สวนประชากรในโลกจะเพิ่มจํานวนขึ้นมากมาย และจะมีการเดินทางติดตอคาขายกัน ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางทะเล และใตทะเล ในทามกลางบรรยากาศที่มีสันติภาพเชนนี้ นอสตราดามุสพยากรณไววา จะมีปจจัยที่ทําใหเกิดสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งอยางแนนอนคําพยากรณที่ 2-4 : การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในสหภาพโซเวียต La loi Moricque on verra defaillir : Apres une autre beaucoup plus seductive : Boristhenes premier viendra faillir : Par dons et langue une plus attractive : (lll,95) Es lieux et temps chair au poisson donnera lieu, La loi commune sera faite au contraier : Vieux tiendra fort puis otee du milieu, La Panta Chiona Philon mis fort arriere. (IV,32) De gent esclave, chansons, chants et requetes, 1
 2. 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Captifs par Princes et Seigneurs aux prisons : A l’avenir par idiots sans tetes, Seront recus par divines oraisons. (l,14)คําแปลกฎของโธมัส มอร (ลัทธิคอมมิวนิสต) จะเสื่อมความนิยมลงไป มีการเรียกรองใหยอมรับปรัชญาอยางอื่นมากขึ้นการเสื่อมความนิยมในกฎของโธมัส มอร จะเริ่มที่แถบแมน้ําดนีเปอร (รัสเซียทางตะวันตก) กอน โดยประชาชนรัสเซียจะหันมานิยมชมชอบสินคาที่ผลิตจากชาติอื่นในระหวางงานเทศกาลทางศาสนา (วันอีสเตอร) ในปหนึ่ง กฎแหงคอมมิวนิสตจะถูกคัดคาน ผูนําเกาจะทําการปราบปรามผูคัดคานเหลานี้อยางเด็ดขาด แตก็ไมสามารถจัดการใดๆไดสําเร็จ และในที่สุดบรรดาผูนําเกาจะถูกถอดออกจากอํานาจ ลัทธิที่นิยมวาควรใหทุกสิ่งเปนของกลาง(ลัทธิคอมมิวนิสต) จะประสบกับความปราชัยอยางหนักประชาชนเผาสลาฟ (ในรัสเซีย) จะลุกฮือขึ้นตะโกนรองคําขวัญและทําการคุกคามรัฐบาลคอมมิวนิสต ตอจากนั้นบรรดาผูนําและรัฐบุรุษในประเทศรัสเซียจะถูกจับตัวไปจองจําไวในคุก ในที่สุดเสียงเรียกรองจากบรรดาคนโงไมมีหัวคิดเหลานี้จะไดรับการยอมรับเสมือนหนึ่งวาเปนเสียงสวรรคถอดรหัสประเด็นสําคัญที่อยูในคําพยากรณบทนี้ ไดแกคําพยากรณที่วา ในระหวางเทศกาลอีสเตอร (พิธีฉลองการเสด็จขึ้นจากหลุมของพระเยซู ตรงกับวันอาทิตยตอจากวันเพ็ญ ภายหลังวันที่ 21 มีนาคมของทุกป) ในปหนึ่ง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในรัฐบาลคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากประชาชนชาวรัสเซียเกิดความไมพอใจในชีวิตความเปนอยูของตน จึงทําการประทวงและเรียกรองใหรัฐบาลโซเวียตจัดหาสิ่งอุปโภคและบริโภคตาง ๆ อยางที่มีอยูในประเทศทุนนิยมทั้งหลาย ใหแกพวกตน การชุมนุมประทวงครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่พวกชนกลุมนอยเผาตาง ๆ ในประเทศสหภาพโซเวียตมีความรูสึกทางชาตินิยมเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากเหตุการณเหลานี้ จะทําใหพวกเผด็จการคอมมิวนิสตในรัฐบาลเกาของโซเวียตตองสูญเสียอํานาจ และมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมขึ้นมาซึ่งก็จะเปนรัฐบาลคอมมิวนิสต แตเพียงในนามเทานั้นในตอนแรกของคําพยากรณบทนี้ที่วา กฎของโธมัส มอรจะเสื่อมความนิยมลงไปนั้น คําวา กฎของโธมัส มอรหมายถึง ปรัชญาการเมืองของ เซอร โธมัส มอร เขียนไวในหนังสือ ยูโธเปย ตีพิมพเปนภาษาละตินเมื่อป พ.ศ.2059 นอสตราดามุสจะตองไดอานหนังสือของโธมัส มอรเลมนี้อยางไมตองสงสัย บรรดาโหรในยุคปจจุบันตางก็ยอมรับวา ลัทธิคอมมิวนิสตมีความเชื่อมโยงกับกฎของมอร รวมทั้งตํารับตําราที่สําคัญ ๆ หลายตอหลายเลมตางก็ถือวา ยูโธเปย ของโธมัสมอรก็ดี รีปบลิค ของเพลโต ก็ดี งานเขียนทางปรัชญาการเมืองของ เบคอน ก็ดี ปรัชญาเหลานี้ลวนแลวแตเปนตนเคาของอุดมการณสมัยใหมของลัทธิคอมมิวนิสต สจวต รอบบ อางความเห็นของเอ็ดการ ลีโอนี ไวในหนังสือของเขาที่ชื่อ คําทํานายประหลาดที่เปนจริง(Strange Prophecies thatCame True) หนา 146 วา.- ในบรรดาคําพยากรณทั้งหลายของนอสตราดามุส คําพยากรณในชวงนี้อาจจะไมมีความสําคัญใด ๆ เลยกับผูอานที่มีชีวิตอยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 แตมันมีความหมายอยางยิ่งสําหรับผูอานที่มีชีวิตอยูในชวงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 เพราะมันเปนเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้นในไมชานี้ จากคําพยากรณนี้ทําใหเราไดทราบวา ลัทธิคอมมิวนิสตในปจจุบันก็คืออุดมการณยูโธเปย ซึ่งไดตนเคามาจากหนังสือยูโธเปยของ เซอร โธมัส มอร นั่นเอง.....คําพยากรณของนอสตราดามุส กลาวเปนนัย ๆ วา อุดมการณนี้ประสบ 2
 3. 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.ความสําเร็จอยางกวางขวางกอนที่จะเสื่อมความนิยม และคําพยากรณยังระบุดวยวา การเสื่อมความนิยมในอุดมการณนี้จะเริ่มเกิดขึ้นที่บริเวณดนีเปอร ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญในรัฐยูเครนของรัสเซีย ในยุคของนอสตราดามุส อาณาบริเวณดังกลาวมีสภาพลาหลังที่สุดในยุโรป เคยเปนสวนหนึ่งของรัฐโปแลนด-ลิทัวเนีย เปนเวลา 300 ปเมื่อเปนเชนนี้นอสตราดามุสไมนาจะพยากรณวาพื้นที่นั้นจะเปนจุดเริ่มตนของการเคลื่อนไหวทางการเมือง จนถึงขั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของรัสเซีย แตขอกังขาเชนนี้เปนอันหมดไปเมื่อถึงยุคคริสตศตวรรษที่ 20 เพราะอาณาบริเวณนี้ไมไดลาหลังอยูอยางเดิมแลว แตไดรับการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงพอที่จะเชื่อถือไดวาจะเปนไปตามคําพยากรณของนอสตราดามุสทุกประการจุดเริ่มตนของการปฏิวัติจะเริ่มที่รัฐยูเครนของโซเวียต และบางทีจะเปนที่เมืองสําคัญของรัฐนี้คือเมืองเคียฟ ซึ่งตั้งอยูบนฝงของแมน้ําดนีเปอร ลักษณะอื่น ๆ ที่ปรากฏในคําพยากรณก็ลวนแลวแตเปนสิ่งที่นาเชื่อถือวาจะเปนเรื่องจริงจากเนื้อหาของคําโคลงพยากรณ เราสามารถตีความไดวา อุดมการณยูโธเปยจะไมเปนเพียงทฤษฎีเหมือนเดิมหากแตจะมีการนําทฤษฎีนี้มาปฏิบัติในที่สุด ดังที่ขอความในบรรทัดแรกของคําพยากรณกลาวไววา กฎของ มอรจะเสื่อมความนิยมลงไป จากขอความนี้แสดงวา กอนหนานี้อุดมการณยูโธเปยหรือลัทธิคอมมิวนิสตมีผูนิยมและนําไปปฏิบัติตามกันอยางกวางขวาง เมื่อพิจารณาจากเหตุการณปจจุบันจะเห็นวา คําพยากรณสวนตนของนอสตราดามุสมีความถูกตองทุกประการ เพราะในคริสตศตวรรษที่ 20 ก็เปนที่เห็น ๆ กันอยูวา ประเทศตาง ๆ จํานวนหนึ่งในสามของโลก มีการปกครองตามระบอบคอมมิวนิสต ไมรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดตาง ๆพวกเราตางก็รูกันโดยทั่วไปแลว ที่นาสนใจอีกประเด็นหนึ่งในคําพยากรณของนอสตราดามุส ก็คือการที่เขาไดกําหนดบริเวณที่จะเปนจุดเริ่มของความเสื่อมความนิยมในลัทธิคอมมิวนิสตในอนาคต โดยเขาพยากรณไวอยางแนนอนวา บริเวณโบริสเทเนส เปนแหงแรกที่จะเกิดความเสื่อมความนิยม แมน้ําซึ่งในอดีตมีชื่อวา โบริสเทเนส นั้น ปจจุบันก็คือแมน้ําดนีเปอร ซึ่งเปนหนึ่งในแมน้ําสามสายหลักของรัฐยูเครน อันเปนดินแดนอยูในใจกลางของประเทศรัสเซีย แมแต คารลมารกซ ซึ่งถือวาเปนปรมาจารยแหงลัทธิคอมมิวนิสตในยุคปจจุบันก็ยังไมมีความสามารถพอที่จะจินตนาการวาดินแดนที่ลาหลังแหงนี้จะเปนแหงแรกที่นําระบบเผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพไปใช แตความจริงกลับปรากฏวาดินแดนแหงนี้นี่เองที่ริเริ่มใชระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสตเปนครั้งแรกคําวา ดนีเปอร ที่นอสตราดามุสระบุไวในคําพยากรณ อาจตีความได 2 นัย นัยที่หนึ่งอาจจะหมายถึงดินแดนฝงแมน้ําดนีเปอร ในรัฐยูเครน ซึ่งปจจุบันเปนจุดหนึ่งที่รัสเซียกําลังประสบปญหาความยุงยาก อันเนื่องมาจากประชาชนในรัฐนี้มีความรูสึกทางชาตินิยมรุนแรงและมักจะกอความวุนวายอยูเสมอ จึงเปนไปไดวาชาวยูเครนจะเปนผูริเริ่มในการกอการปฏิวัติรัสเซียเปนครั้งที่สอง สวนนัยที่สองนอสตราดามุสอาจจะใชคําวาดนีเปอรเปนคํารวม ซึ่งหมายถึงประเทศรัสเซียทั้งหมดก็ได อยางเดียวกับในปจจุบันที่เราเรียกชื่อเมืองหลวงของประเทศแทนที่จะเรียกชื่อประเทศนั้น ๆ ตรง ๆ เมืองเคียฟซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนเมืองหลวงของรัสเซีย ปจจุบันตั้งอยูบนฝงแมน้ําดนีเปอร และที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น แมน้ําสายนี้มีแหลงกําเนิดมาจากเชิงเขาวัลไดฮิลล ในพื้นที่สโมเลนสกซึ่งเปนบริเวณที่อยูไมไกลจากกรุงมอสโกในปจจุบัน ดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิวัติในดินแดนดนีเปอร ก็ยอมมีผลกระทบกระเทือนตอรัฐบาลคอมมิวนิสตที่กรุงมอสโกอยางไมตองสงสัยคําพยากรณที่ 5 : มิตรภาพระหวางอเมริกากับรัสเซีย Un jour seront d’amis les deux grand maitres 3
 4. 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Leur grand pouvoir se verra augmente : La terre neuve sera en ses hauts etres, Au sanguinaire le nombre raconte. (ll,89)คําแปลวันหนึ่งสองเจานายผูยิ่งใหญจะเปนมิตรกัน อํานาจที่ยิ่งใหญจะเพิ่มยิ่งขึ้น โลกใหมจะพัฒนาถึงที่สุด โลกที่มีการนองเลือดจะตัดสินดวยจํานวนคนตายถอกรหัสประวัติศาสตรโลกจะมาถึงจุด ๆ หนึ่ง ที่สหรัฐอเมริกาเปนชาติที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกและสหรัฐอเมริกานี้จะเปนพันธมิตรกับรัสเซีย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะทั้งสองอภิมหาอํานาจตระหนักวาไมมีฝายใดจะทําสงครามชนะกันได จึงหันมาใชนโยบายเปนมิตรและใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนโยบายนี้อาจจะเปนทางเดียวที่จะยุติการแขงขันทางการสะสมอาวุธ นอสตราดามุสระบุวา ถาสองอภิมหาอํานาจทําสงครามกันยอมหมายถึงความวอดวายของทั้งสองฝาย เพราะเหตุนี้ทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจึงตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางนโยบายตางประเทศเสียใหม คือ จากเดิมที่เคยเปนศัตรูกันก็หันมาเปนพันธมิตรกันเสียเลยคําพยากรณที่ 6 : การรวมตัวกันในเอเชีย Tant attendu ne reviendra jamais, Dedans l Europe en Asie apparaitra; Un de la ligue issu du grand Hermes, Et sur tous Rois des Orients croitra. (X,75)คําแปลจะตองรอคอยเปนเวลานานกวาเขาจะมาสูยุโรป ตรงกันขามเขาจะปรากฏตัวในเอเชีย จะมีผลมาจากมหาสันนิบาตของเทพเจาเฮอรเมส (เทพเจากรีกที่ทําหนาที่เจรจา) เขาจะครอบงําผูนําทั้งปวงในประเทศยานตะวันออกถอดรหัสการเปนพันธมิตรระหวางสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย จะยังไมมีผลดีใด ๆ เกิดขึ้น และความเพียรพยายามที่จะแกไขความขัดแยงระหวางชาติ โดยใชความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ จะประสบกับความลมเหลว แตในทางตะวันออกไกลมีลักษณะตรงกันขามกับในยุโรป เพราะจะมีมหาอํานาจหนึ่งประสบกับความสําเร็จโดยทางเจรจาและการใชกําลังบีบบังคับ จนสามารถรวมประเทศตาง ๆ ในตะวันออกไกลได และชาติตาง ๆ จะยอมรับมหาอํานาจนี้เปนผูนําของตนคําพยากรณที่ 7 : เกิดการแบงแยกระหวางเผาพันธุตางๆ Un peu de temps les temples des couleurs De blanc et noir des deux exxtremmmelees : Rouges et jaunes leur embleront les leurs, Sang, terre, peste, faim, feu d’eau affolee. (VI, 10)คําแปลฝายศาสนจักรจะฟนฟูอานาจและอิทธิพลขึ้นมาในชวงเวลาสั้น ๆ พวกผิวขาวกับผิวดําจะรวมตัวกัน สวนพวกผิว ํแดงกับผิวเหลืองจะแยกออกไปรวมตัวอยูตางหาก แผนดินจะนองไปดวยเลือด เกิดโรคระบาด ทุพภิกขภัยสงคราม และการปฏิวัติถอดรหัส 4
 5. 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.การที่ฝายตะวันออกไกลมีอํานาจทั้งการเมืองและการทหารเพิ่มขึ้นนั้น จะมีผลกระทบตอความพยายามที่จะสรางความรวมมือและมิตรภาพระหวางประเทศ นอสตราดามุสสามารถมองเห็นอนาคตไดอยางแจมชัดวา จะเกิดความลมเหลวอยางสิ้นเชิงในความสัมพันธระหวางประเทศ องคการสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอื่น ๆ จะเริ่มเกิดความแตกแยกอยางรุนแรงและจะสลายตัวไปในที่สุด ทั้งนี้เพราะอางเอาความแตกตางระหวางเผาพันธุมาเปนเหตุและปจจัย อีกประการหนึ่งก็เพราะมีการแขงขันกันเพื่ออํานาจทางการเมืองระหวางประเทศพวกผิวแดงและผิวเหลือง ซึ่งหมายถึงชาติตาง ๆ ในตะวันออกกลางและตะวันออกไกล จะพรอมใจกันผละออกจากที่ประชุมเจรจาระหวางประเทศ และตางฝายก็พยายามแกไขขอพิพาทระหวางประเทศดวยกําลังทหาร ผลที่ติดตามมาก็คือเกิดการสูรบกันอยางนองเลือดในเอเชีย ติดตามมาดวยโรคระบาด ทุพภิกขภัย อัคคีภัย และอุทกภัยอยางรายแรง นับไดวาเปนการเริ่มตนของมหาสงครามโลกครั้งที่ 3คําพยากรณที่ 8 : อุกกาบาตยักษตกลงสูพื้นโลก La grande montagne ronde de sept stades, Apres paix, guerre, faim, inondation, Roulera loin abimant grands contrades, Memes antiques, et grande fondation. (I,69)คําแปล ในขณะที่เอเชียประสบกับความเดือดรอนทั่วทุกหยอมหญา ทุกหนทุกแหงกําลังตกอยูในภาวะสงคราม เกิดทุพภิกขภัย และอุทกภัยอยูนั้น จะมีหินกลมขนาดยักษ (กอนอุกกาบาต) ซึ่งมีเสนผาศูนยกลางประมาณหนึ่งไมลหมุนลอยละลองตกจากทองฟาลงมาสูโลก ผลจากการตกลงมาของหินยักษนี้ จะทําใหเกิดน้ําทวมรุนแรงในประเทศใหญ ๆ ที่มีอายุเกาแกในโลกหลายประเทศถอดรหัสพรอม ๆ กับที่สันติภาพกําลังถูกคุกคามอยางหนักเพราะเกิดสงครามในตะวันออกไกลอยูนั้น จะมีอุกกาบาตลูกหนึ่งตกลงมาในมหาสมุทรอินเดีย และจะเกิดผลทําลายลางอยางกวางขวาง โดยทําใหเกิดคลื่นขนาดใหญและรุนแรงในมหาสมุทรซัดเขาไปทวมชาติตาง ๆ ในอาณาบริเวณรอบ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาติตาง ๆ ในแอฟริกาตะวันออก ออสเตรเลีย และเอเชียใต จะประสบกับอํานาจทําลายลางของอุกกาบาตยักษจากฟากฟาลูกนี้อยางเต็มที่ ดินแดนตาง ๆ ในแถบนี้ซึ่งมีภาวะสงครามอยูแลวก็จะเกิดความสับสนวุนวายมากยิ่งขึ้น ในตนฉบับของคําพยากรณ นอสตราดามุสไมไดบอกวาเปนอุกกาบาต แตบรรยายไววาเปนภูเขากลมขนาดใหญขนาดของภูเขาลูกนี้เขาบรรยายวาใหญเจ็ดสแตด จากรูปลักษณและขนาดที่บรรยายไวนี้ เราพอจะอนุมานภูเขาลูกนี้ได สแตดเปนมาตราวัดของกรีกในสมัยโบราณ ซึ่งความยาวของมันจะแตกตางไปตามกาลเวลาและสถานที่ แตโดยทั่วๆไป หนึ่งสแตดมีความยาวประมาณ 607-738 ฟุต เมื่อภูเขากลมลูกนี้มีขนาดเจ็ดสแตด ก็จะมีเสนผาศูนยกลางวัดไดประมาณ 1 ไมล แตในที่นี้เราวิเคราะหวา ภูเขา ไดแก ลูกอุกกาบาต ทั้งนี้เพราะในบรรทัดที่3 ของคําพยากรณไดชี้ชัดโดยระบุวา ภูเขาจะหมุนลอยละลองลงมาและในการหมุนลงมานั้นจะทําใหชาติใหญ ๆจมอยูใตน้ําเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีขอเท็จจริงที่นาสนใจอยางหนึ่ง คือ บรรดาโหรในยุคปจจุบันหลายตอหลายคนตางก็พยากรณไวในทํานองเดียวกันกับนอสตราดามุส เชน นางจีน ดิกสัน กลาวไววา 5
 6. 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.ดิฉันเห็นดาวหางดวงหนึ่งโคจรมาปะทะกับโลกของเรา… ผลของการปะทะกันระหวางโลกกับดาวหางครั้งนี้จะทําใหเกิดแผนดินไหว และเกิดคลื่นอยางรุนแรงในมหาสมุทรแหงหนึ่ง ผลที่ติดตามมาก็คือความหายนะครั้งรายแรงที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 20 เทาที่โลกเคยประสบมานางจีน ดิกสัน ไมไดระบุชื่อของชาติตาง ๆ ที่จะไดรับผลกระทบกระเทือนจากปรากฏการณตามธรรมชาติครั้งนี้แตนอสตราดามุสไดพยากรณไวชัดเจน โดยกลาววา ชาติเกาแกและมีอายุมานานมากหลายชาติ จะประสบกับความหายนะจากดาวหางดวงนี้ เมื่อศึกษาตามประวัติศาสตรจะเห็นวาแหลงอารยธรรมโบราณมีศูนยกลางอยูที่ลุมแมน้ําไนลในประเทศอียิปต ที่ลุมแมน้ําเมโสโปเตเมียในประเทศอิรักในปจจุบัน และที่ลุมแมน้ําสินธุในประเทศปากีสถาน และเมื่อมองดูในแผนที่โลกแลว จะเห็นวาดินแดนในลุมแมน้ําดังกลาวอยูติดกับมหาสมุทรอินเดียหรือไมไกลจากมหาสมุทรอินเดียมากนัก จึงเปนไปไดวาภัยที่เกิดจากดาวหางหรืออุกกาบาตจะครอบคลุมไปถึงดินแดนตะวันออกกลาง แอฟริกาตะวันออกและเอเชียใต รวมทั้งประเทศไทย (โปรดดูจากแผนที่) ดังไดกลาวมาแลววา หลังจากองคการระหวางประเทศประสบกับความลมเหลว จนสลายตัวไปในที่สุดแลว จะเกิดสงครามในตะวันออกไกล พรอมกับเกิดโรคระบาด ทุพภิกขภัย อัคคีภัยและอุทกภัยอยางรายแรง เมื่อตองประสพเคราะหกรรมอันเนื่องจากคลื่นในมหาสมุทรอินเดียซ้ําเขาอีก จะทําใหฉากความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชียเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ผลที่จะติดตามมาจากภัยพิบัติครั้งนี้ ไดแก เกิดภาวะออนแอทางดานการทหารในประเทศแถบเอเชียใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ อินเดียซึ่งเปนศัตรูของจีน สถานการณเชนนี้จะยิ่งเอื้ออํานวยใหกองกําลังรุกรานจากตะวันออกไกลภายใตการนําของจีน บุกและยึดครองประเทศในยานเอเชียใตไดในที่สุดคําพยากรณที่ 9 - 10 : จอมเผด็จการครอบงําตะวันออกกลาง II entera vilain, mechant, infame, Tyrannisant la Mesopotamie : Tous amis fait d’adulterine dame, Terre horrible noir de physionomie. (VIII,70) Le Prince Arabe Mars, Sol, Venus, Lion, Renge d’Eglise par mer succombera : Devers la Perse bien pres d’un million, Bisance, Egypte, ver serp invadera. (V,25)คําแปลจะมีบุรุษผูนาเกลียดชั่วรายเลวทรามผูหนึ่งกาวขึ้นสูอํานาจ เขาจะปฏิบัติการกอกรรมทําเข็ญประเทศทั้งหลายในลุมแมน้ําเมโสโปเตเมีย เขาจะสรางมิตรโดยวิธีการหลอกลวง ดินแดนทั้งหลายจะถูกทําลายลางจนกลายเปนเถาถาน และตอมาจอมเผด็จการผูนี้จะไดเปนผูนาของชาติอาหรับทั้งหมด เมื่อดาวอังคาร ดาวอาทิตยและดาวศุกร ํโคจรมาอยูในราศีสิงห จอมเผด็จการผูนี้จะโจมตีนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกในทะเล นอกจากนั้นก็จะใชกําลังทหารจํานวนหนึ่งลานคนบุกโจมตีประเทศอิหราน ตุรกีและอียิปตถอดรหัส ในขณะที่พื้นที่ในตะวันออกไกลกําลังประสบกับความหายนะ อันสืบเนื่องมาจากอุกกาบาตตกลงมา และจากความไมแนนอนทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติการของพวกขยายดินแดนในตะวันออกไกล ก็จะมีการเคลื่อนไหวที่สําคัญเกิดขึ้นอีก โดยนอสตราดามุสพยากรณวา จะมีผูนําอาหรับผูหนึ่งกาวขึ้นสูอํานาจ ผูนําผูนี้จะเสริมสรางกําลังทางการเมืองของเขา ดวยการใชกําลังทหารเขาปราบปรามชาติอื่น ๆ โดยเริ่มแรกจะรุกรานประเทศซีเรีย อิรัก และจอรแดน (ดินแดนเดิมของเมโสโปเตเมียโบราณ) จากนั้นจะใชกําลัง 6
 7. 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.ทหารจํานวนหนึ่งลานคนบุกโจมตีอิหราน ตุรกี และอียิปต ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง จอมเผด็จการอาหรับผูนี้จะใชกําลังทางเรือโจมตีนักบวชในนิกายโรมันคาทอลิก นอสตราดามุสไมไดปดบังอําพรางเกี่ยวกับวันเดือนปของการโจมตีนักบวชคริสตครั้งนี้ เขาไดคํานวณโดยวิธีการทางดาราศาสตรวา จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม อยางไรก็ตาม เขาไมไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีนักบวชคริสตดังกลาวคําพยากรณที่ 11 : ฝายอาหรับบุกโมร็อกโกในแอฟริกาเหนือ Au point du jour au second chant du coq, Ceux de Tunes, de Fez, et de Bugie, Par les Arabes captif le Roi Maroq, L’am mil six cent et sept, de Liturgie. (VI,45)คําแปลกองกําลังของฝายอาหรับที่ตั้งอยูในตูนิส (ตูนีเซีย) ในเฟช (โมร็อกโกตอนเหนือ) และในบูจี (อัลจีเรีย) จะบุกประเทศโมร็อกโก ในที่สุดกษัตริยโมร็อกโกจะถูกจับ ปที่จะเกิดเหตุการณนี้คือปที่ครบ 1607 ป หลังการพัฒนาพิธีลิทัวรจีในศาสนาคริสต สวนเวลาที่จะปฏิบัติการ ไดแกชวงที่ไกขันเปนครั้งที่สองกอนจะรุงสางถอดรหัสเมื่อถึงตอนนี้ ฝายอาหรับมีแผนที่จะรวมดินแดนทั้งหมดทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ดังนั้นกองกําลังของฝายอาหรับที่เขาไปตั้งฐานอยูในประเทศตูนีเซียและอัลจีเรียกับกองโจรจากภาคเหนือของโมร็อกโก จะทําการรุกรานประเทศโมร็อกโกที่นิยมตะวันตก และโคนลมระบอบกษัตริยของประเทศนี้ นอสตราดามุสพยากรณวาการรุกรานของฝายอาหรับครั้งนี้จะเกิดขึ้นในตอนเชาตรูคําพยากรณที่ 12 : ประเทศอิสราเอลตกเปนของอาหรับ La synagogue sterile sans nul fruit Sera recue entre les infideles : De Babylon la fille du poursuit, Misere et triste lui tranchera lesailes. (VIII,96)คําแปลซินากอก (วัดในกรุงเยรูซาเล็ม) จะกลายสภาพเปนวัดราง ตนไมจะไมผลิดอกออกผลเหมือนเดิม และจะตกอยูในเงื้อมมือของคนนอกศาสนา (มุสลิม) ธิดาของผูลี้ภัยจากบาบิโลน(อิสราเอล) จะประสบกับความระทมทุกข เพราะปกที่จะใชบินของเธอถูกตัดถอดรหัสนอสตราดามุสพยากรณวา ฝายอาหรับจะใชกําลังรุกรานประเทศอิสราเอล และครั้งนี้กองทัพของฝายอาหรับจะชนะอิสราเอลอยางเด็ดขาด เพราะประชาชนชาวอิสราเอลไมมีจิตวิญญาณของการตอสูอยางในอดีต ฝายอิสราเอลจะพายแพอยางราบคาบ เมื่อกองทัพอากาศของตนปราชัยตอกองทัพอากาศของฝายอาหรับคําพยากรณที่ 13 : ผูนําลิเบียจะกอความวุนวาย Prince Libyque puissant en Occident Francais d’Arabe viendra tant enflammer. Savant aux lettres sera condescendant La langue Arabe en Francais translater. (III,27)คําแปล 7
 8. 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.เจาชาย (ผูนํา) ลิเบีย จะเปนผูมีอิทธิพลมากในประเทศตะวันตก (ยุโรป) เขาจะเปนผูสรางความตึงเครียดใหเกิดขึ้น ระหวางประชาชนฝรั่งเศสกับอาหรับ เขาจะยิ่งกอความเดือดรอนมากขึ้นโดยสรางความเขาใจผิดระหวางฝายอาหรับกับฝรั่งเศสถอดรหัสนอสตราดามุสพยากรณวา ความสัมพันธระหวางประเทศอาหรับกับฝายตะวันตกที่เสื่อมทรามอยูแลวจะเสื่อมทรามและตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เพราะการกระทําของผูนําลิเบียซึ่งแปลสารสําคัญที่สงติดตอกันระหวางยุโรปกับอาหรับผิดพลาด ทําใหชาวอาหรับกับชาวฝรั่งเศสแคนเคืองและจงเกลียดจงชังกันคําพยากรณที่ 14 : ผูกอการรายอาหรับลักพาตัวพระราชาคณะในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก Par mer le rouge sera pris de pirates, La paix sera par son moyen troublee : L’ire et I’avare commettra par feint acte, Au grand Pontife sera I’armee doublee. (V,44)คําแปลคนสวมชุดแดงคนหนึ่ง (พระราชาคณะในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) ถูกโจรสลัดทะเลจับกุมตัวเหตุการณครั้งนี้ทําใหสันติภาพถูกคุกคามอยางรุนแรง คนสวมชุดแดงที่ถูกจับตัวนั้น จะเปดเผยความชั่วรายของโจรสลัดเหลานั้น องคสันตะปาปาจะเพิ่มกําลังกองทัพของพระองคเปนสองเทาถอดรหัสหลังจากฝายอาหรับประสบความสําเร็จในการใชกําลังทหารรุกรานประเทศตาง ๆ ในตะวันออกกลางแลว ก็จะเกิดความฮึกเหิมและทะนงตัวมากยิ่งขึ้น คราวนี้พวกเขาจะทําการกาวราวลามปามไปจนถึงศาสนจักรโรมันคาทอลิกโดยจับตัวพระราชาคณะในศาสนาโรมันคาทอลิกรูปหนึ่ง ซึ่งกําลังเดินทางมาทางทะเล พระราชาคณะรูปนี้จะประณามการกระทําของโจรสลัดมุสลิมและเปดเผยความชั่วรายของพวกโจรสลัดเหลานั้น นอสตราดามุสเรียกพระราชาคณะในศาสนาโรมันคาทอลิกวา คนสวมชุดแดง สวนคําวา โจรสลัด เขาหมายถึงพวกโจรสลัดมุสลิมที่อยูในแอฟริกาเหนือ ในยุคของนอสตราดามุส พวกสลัดมุสลิมเหลานี้จะคอยขัดขวางการสัญจรไปมาของเรือตางๆ ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ดังนั้นเมื่อตีความในคําพยากรณแลว จะเห็นไดวา พระราชาคณะรูปหนึ่งถูกพวกโจรสลัดอาหรับลักพาตัวไปในทะเล แตในยุคคริสตศตวรรษที่ 21นี้ ผูที่ลักพาตัวเหลานี้นาจะเปนผูกอการรายชาวอาหรับมากกวาแตประเด็นหนึ่งที่ชวนใหสงสัยเปนอยางยิ่ง คือที่นอสตราดามุสพยากรณวา องคสันตะปาปาจะเพิ่มกําลังกองทัพของพระองคเปนสองเทา พระองคจะเพิ่มกําลังกองทัพไดอยางไร ? ในเมื่อปจจุบันสํานักวาติกันไมไดมีกองทัพของตนเอง จะมีก็แตเพียงกําลังทหารรักษาการณชาวสวิสจํานวนหนึ่ง ซึ่งก็มีจํานวนไมมากพอที่จะประกอบเปนกองทัพได หากเปนในสมัยคริสตศตวรรษที่ 16 ก็อาจจะเปนไปได เพราะฝายศาสนจักรโรมันคาทอลิกปกครองดินแดนรัฐตาง ๆ ในภาคกลางของประเทศอิตาลีและฝายศาสนจักรก็มีกองทัพประจําการของตนอีกดวย แตทั้งรัฐและกองทัพประจําการของฝายศาสนจักรดังกลาวไมมีอีกแลวนับตั้งแตอิตาลีรวมประเทศเมื่อ พ.ศ. 2413 ปจจุบันสํานักวาติกันมีสิทธิและอํานาจปกครองเฉพาะนครวาติกัน ซึ่งมีพื้นที่เพียง 1 ตารางไมลเทานั้น อยางไรก็ตามสถานการณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกลนี้ เมื่อพิจารณาถึงการเมืองภายในของประเทศอิตาลีในปจจุบันจะเห็นไดวารัฐบาลอิตาลีเปนรัฐบาลผสมประกอบดวยพรรคคอมมิวนิสตอิตาลี ซึ่งเปนพรรคคอมมิวนิสตที่ยิ่งใหญที่สุดในยุโรปฝายหนึ่ง และพรรคการเมืองของฝายคาทอลิกกับพรรคการเมืองอื่น ๆ อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายกําลังพยายามที่จะชวงชิงเพื่อมีอํานาจอยางเด็ดขาดแตเพียงฝายเดียว จึงเปนไปไดวาระบอบการปกครองแบบ 8
 9. 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.ประชาธิปไตยของอิตาลีจะประสบกับความลมเหลว และเมื่อเวลานั้นมาถึงฝายศาสนจักรที่นครวาติกันอาจจะกาวเขามาปกครองประเทศอิตาลีเสียเองก็ไดมีโหรสมัยใหมผูหนึ่งพยากรณไววา จะเกิดเหตุการณในทํานองนี้ โหรผูนี้ชื่อ คริสเวลล เปนชาวคาลิฟอรเนียสหรัฐอเมริกา เขาไดพยากรณวา ในไมชานี้ อิตาลีจะเปนรัฐที่ปกครองโดยฝายศาสนจักรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากแรงตอตานคอมมิวนิสต ซึ่งเกิดขึ้นมาใหมในประเทศอิตาลี เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง ก็หมายความวา องคสันตะปาปาจะมีกองทัพประจําการของพระองคเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเปนชวงเดียวกับที่ชาติอาหรับทั้งปวงกําลังรวมประเทศตาง ๆ ในตะวันออกกลางและแอฟริกา ถาองคสันตะปาปาไดปกครองประเทศอิตาลีทั้งประเทศจริง ก็เปนที่แนนอนวาพระองคจะตองเพิ่มกําลังกองทัพเพื่อใชปองกันประเทศจากการรุกรานจากฝายอาหรับโดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตฝายอาหรับลักพาตัวพระราชาคณะรูปหนึ่งของฝายศาสนจักรแหงกรุงโรมไปคําพยากรณที่ 15 : การรวมตัวทางการเมืองในประเทศตะวันออก Mer par solaires sure ne passera, Ceux de Venus tiendront toute l’Affrique : Leur regne plus Saturne n’occupera, Et changera la part Asiatique. (V,ll)คําแปลผูที่มาจากดวงอาทิตย (ศาสนจักรโรมันคาทอลิก) จะไมสามารถสัญจรทางทะเลไดโดยปลอดภัย ผูที่มาจากดาวศุกร (ประเทศอาหรับตาง ๆ ) จะยึดแอฟริกาไดทั้งหมด ผูที่มาจากดาวเสาร (กองทหารในประเทศเล็ก ๆ) จะไมสามารถคุมครองประเทศของตนไดอีกตอไป และสวนอื่นๆของเอเชียจะตกอยูในภาวะทํานองเดียวกันถอดรหัสจากการที่ฝายอาหรับมีกําลังอํานาจเขมแข็งขึ้น รวมทั้งที่เกิดเหตุการณลักพาตัวพระราชาคณะดังกลาวแลว ทําใหฝายศาสนจักรในประเทศอิตาลีมีความตระหนักวา การเดินทางทางทะเลไมเปนการปลอดภัยสําหรับประชาชนของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเกิดอันตรายอยางใหญหลวงสําหรับผูที่จะเดินทางไปในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในขณะเดียวกันพวกอาหรับก็จะผนึกกําลังของตนเองทั่วแอฟริกาเหนือและแอฟริกาใต และใชกําลังทหารบุกยึดหรือใชวิธีการขับไลผูปกครองที่นิยมฝายตะวันตกออกจากอํานาจ สวนในเอเชียสวนอื่นๆ ผูนําของฝายตะวันออกไกลคือประเทศจีนก็กําลังจะดําเนินแผนในลักษณะเดียวกันเพื่อรวมเอเชียใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันคําพยากรณที่ 16 : ชาติตาง ๆ ในแอฟริกาเปนพันธมิตรกับชาติในตะวันออกกลาง Plus ne sera le grand en faux sommeil, L’inquietude viendra prendre repos : Dresser phalange d’or, azur, et vermeil, Subjuguer Afrique la ronger jusqu’os. (V.69)คําแปล ไมมีวันที่ผูนํายิ่งใหญจะมีใจรักสงบ ความฟุงซานจะเขาแทนที่ความสงบเยือกเย็น จะมีการจัดกองทัพประกอบดวยไพรพลสวมเสื้อเกราะสีเหลืองและสีแดง เพื่อสงไปพิชิตแอฟริกาใหราบคาบถอดรหัสเมื่อฝายอาหรับสามารถพิชิตดินแดนตาง ๆ ในตะวันออกกลางไดหมดแลว ก็จะเตรียมการบุกไปยังดินแดนอื่นอีกตอไป ผูนําของฝายอาหรับจะเริ่มแสดงออกมาใหเห็นชัดวา ตนยังไมพึงพอใจแคเพียงดินแดนที่ยึดครองมาไดแลว 9
 10. 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.นั้น และเพื่อสนองความใฝอํานาจของผูนําของตนตอไป กองทัพของฝายอาหรับจะเริ่มคุกคามดินแดนในแอฟริกากลางและแอฟริกาใต เพื่อนําประเทศเหลานี้มาเปนพันธมิตรของเหลาประเทศในตะวันออกกลางตอไปคัมภีรวิวรณในคัมภีรไบเบิ้ล มีการตีความคําพยากรณไวแตกตางกันหลายอยาง เฉพาะในบทที่ 1 ของคัมภีรวิวรณนี้ ไดกลาวถึงเหตุการณในทํานองเดียวกันที่นอสตราดามุสไดพยากรณไว โดยเฉพาะในตอนที่พรรณนาเกี่ยวกับกองกําลังของฝายอาหรับ มีดังนี้....และเทพองคที่ 6 ก็สงเสียง..ขาพเจาไดยินเสียงดังออกจากมุมทั้ง 4 ของหิ้งบูชาที่อยูเบื้องหนาของพระผูเปนเจา เสียงนั้นกลาวกับเทพองคที่ 7 ซึ่งถือทรัมเปตอยูในมือวา จงปลอยเทพ ๔ องค ซึ่งถูกมัดไวในดินแดนลุมแมน้ํายูเฟรติสแลวเทพทั้ง 4 ก็ถูกแกมัดปลอยตัวออกมา เทพทั้ง 4 ไดเตรียมการที่จะสังหารมนุษยจํานวนหนึ่งในสามอยูเปนเวลาแรมปและขาพเจาไดยินเสียงนั้นบอกจํานวนกองทัพทหารมาวามีอยูถึง 200 ลานคนเมื่อมองไป ขาพเจาก็เห็นกองทัพมา รวมทั้งทหารที่นั่งอยูบนหลังมาเหลานั้น ซึ่งสวมเสื้อเกราะเปนสีแดงบาง สีน้ําเงินบาง สีเหลืองบาง แตมาที่ทหารเหลานั้นนั่งอยูมีศีรษะแปลกประหลาดเหมือนกับศีรษะของราชสีห มีไฟควันและกํามะถันพุงออกจากปากของมาเหลานั้นมวลมนุษยถึงหนึ่งในสามถูกสังหารดวยไฟ ควันและกํามะถันที่พุงออกจากปากของมาเหลานี้มาเหลานี้มีพลังอยูที่ปากและที่หางของมัน หางของมันมีลักษณะเหมือนอสรพิษราย ทั้งศีรษะและหางของมันสามารถทําลายลางมนุษยไดจากคําพยากรณในคัมภีรนี้ พอจะจับประเด็นสําคัญ ๆ มากลาว ไดดังตอไปนี้1) กองกําลังที่มีอํานาจทําลายลางนี้มาจากดินแดนในแถบแมน้ํายูเฟรติส นั่นคือจากตะวันออกกลาง2) กําลังทหารมีจํานวนถึง 200 ลานคน ซึ่งจะมีจํานวนมากมายเชนนี้ได ก็เนื่องมาจากฝายอาหรับไดกําลังสนับสนุนจากพันธมิตรทางทหารหลาย ๆ แหง3) ทหารเหลานี้ ในคําพยากรณบรรยายวาเปนทหารมาธรรมดา แตทวามาที่นั่งออกรบหาไดเปนมาธรรมดาไมทั้งนี้เพราะมันมีศีรษะเหมือนกับราชสีห และสามารถพนควันออกจากปากของมันไดดวย มาเหลานี้มีลักษณะเปนรถรบชนิดหนึ่งซึ่งสามารถยิงไฟและควันได ซึ่งสิ่งที่ยิงออกมานั้นบางทีอาจจะเปนขีปนาวุธก็ได 4) สิ่งที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งในคําพยากรณในหนังสือดังกลาว ก็ตรงที่ระบุสีสําคัญ ๆ ของเสื้อเกราะที่บรรดาทหารในกองทัพอาหรับสวมใส ไดแก สีแดง สีน้ําเงินและสีเหลือง ซึ่งก็เปนสีเดียวกับที่ปรากฏในคําพยากรณของนอสตราดามุสเปนไปไดไหมวา คําพยากรณทั้งสองแหลงเปนการทํานายเหตุการณเดียวกัน คือเหตุการณของสงครามโลกครั้งที่3 ซึ่งเรายังไมทราบขอบขายการทําลายลางของมัน ถาเปนการทํานายเหตุการณเดียวกันจริง เราก็ตองยอมรับความจริงที่ปรากฏในคัมภีรวิวรณ ที่วามันจะทําให มนุษยถูกสังหารถึงหนึ่งในสาม นั่นก็หมายความวา 10
 11. 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. สงครามโลกครั้งที่ 3 จะทําลายลางมนุษยไปจํานวนหนึ่งในสามของโลก ซึ่งเมื่อนําจํานวนประชากรโลกในปจจุบัน(ประมาณหกพันลานคน)มาคํานวณดูแลว ก็จะไดตัวเลขผูที่จะเสียชีวิตในสงครามมหาประลัยครั้งนี้ถึง2,000 ลานคน นับวาเปนจํานวนมากมายยิ่งกวาสงครามครั้งใด ๆ ที่เคยเกิดมาแลวในอดีตคําพยากรณที่ 17 : ความขัดแยงขยายออกไปในประเทศตุรกี La grande Arabe Marchera bien avant, Trahi sera par les Bisantinois : L’antique Rodes lui viendra au-devant, Et plus grand mal par austre Pannonois. (V,47)คําแปลมหาอํานาจอาหรับเคลื่อนทัพตอไป แตความมักใหญใฝสูงของพวกเขาจะถูกตานทานโดยพวกเติรกในประเทศตุรกี โรดสโบราณ(กองทัพเรือกรีก) ก็จะสงกําลังทางเรือออกตอตานกองกําลังของฝายอาหรับ นอกจากนั้นอันตรายจะคุกคามฝายอาหรับจากพวกแพนโนเนียน (ชาติตาง ๆ ในคาบสมุทรบอลขาน)ถอดรหัสเมื่อพวกอาหรับยกกําลังทหารบุกประเทศตุรกี กองทัพเรือกรีกจะใชกําลังทางเรือโจมตีที่มั่นของฝายอาหรับเพื่อปดลอมไมใหรุกคืบหนาตอไป สวนชาติตางๆ ในคาบสมุทรบอลขานที่อยูชายฝงทะเลดํา คือ โรมาเนียและบัลแกเรีย ก็จะเตรียมประกาศสงครามกับพวกอาหรับ เมื่อพวกอาหรับประกาศยึดชองแคบบอสโฟรัส ซึ่งเปนการคุกคามตอการเดินเรือสินคาและการเคลื่อนกําลังเรือรบของทั้งสองชาตินั้นคําพยากรณที่ 18 - 19 : แผนดินไหวในกรีซ และตุรกี Mars et Mercure, et l’argent joint ensemble, Vers le midi extreme siccite : Au fond d’Asie on dira terre trembls, Corinthe, Ephese lors en perplexite. (III,3) Dans plusieurs nuits la terre tremblera : Sur le printemps deux mers nagera : Corinthe, Ephese aux deux efforts suite : Guerre s’emeut par deux vaillans de luite. (II,52)คําแปล เมื่อดาวอังคาร ดาวพุธ และดาวจันทรโคจรมาอยูในแนวเดียวกัน ในดินแดนทางใต (แอฟริกาและเอเชียใต) จะเกิดภาวะความแหงแลงอยางรุนแรง สวนในเอเชียกลางก็จะเกิดแผนดินไหว ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนตอโครินท (กรีซ) และอีเฟซุส (ตุรกี)แผนดินจะไหวอยางตอเนื่องอยูเปนเวลาหลายคืน และในฤดูใบไมผลิจะมีเหตุการณรุนแรงสองครั้งติดตามมา โครินทและอีเฟซุสจะพบกันในทะเล สงครามจะระเบิดระหวางสองชาติผูกระหายสงครามนี้ถอดรหัส ในขณะนั้น ขณะที่ดินแดนตาง ๆ ในเอเชียกําลังเกิดสงครามอยูนั้น ประเทศกรีซและตุรกีก็เกิดขัดแยงกันอยางรุนแรง และทั้งสองชาตินี้จะแกไขความขัดแยงดวยการสูรบกันอยางรุนแรงในทางทะเล ขณะเดียวกันจะเกิดแผนดินไหวและแผนดินถลมขึ้นในบริเวณเอเชียกลาง และจะมีผลเสียหายเกิดขึ้นไปทั่วประเทศกรีซและตุรกีที่กําลังทําสงครามกันอยู ในคําพยากรณสองบทนี้ นอสตราดามุสทํานายไวเชนเดียวกับโหรในสมัยใหมคนหนึ่งชื่อจีน ดิกสัน โดยนางจีนกลาว “ธรรมชาติจะชวยขัดขวางแผนการพิชิตโลกของโซเวียต จะมีปรากฏการณ 11
 12. 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.ธรรมชาติอยางหนึ่ง ซึ่งจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในเหตุการณที่ควบคุมชะตาชีวิตของมนุษย เปนปรากฏการณธรรมชาติที่สําคัญและรุนแรงมาก”คําพยากรณที่ 20 - 21 : ประเทศกรีซแพสงครามที่ทําอยูกับตุรกี Les Rhodiens demanderont secours, Par le neglect de ses hoirs delaissee. L’empire Arabe revelera son cours, Par Hesperies la cause redressee. (IV,39) En ce temps la sera frustree Cypres, De son secours de ceux de mer Egee : Vieux trucides : mais par mesles et lyphres Seduit leur Roi, Reine plus outragee. (III,89)คําแปลพวกโรเดียน (กองทัพเรือกรีก) รองขอความชวยเหลือ แตจะถูกผูนําของตนทอดทิ้ง จักรวรรดิอาหรับแสดงทาทีแข็งกราวมากยิ่งขึ้น เฮสปเรีย (ดินแดนทางตะวันตกไกล-อเมริกา) จะสงอาวุธมาสนับสนุนกองทัพเรือกรีก ในขณะเดียวกัน ชาวเกาะไซปรัสจะเกิดความกดดันอัดอั้นตันใจ เพราะไมไดรับความชวยเหลือจากประชาชนในแถบทะเลเอเจียน (ชาวกรีก) คนชราจะถูกเขนฆาดวยกระสุนปนใหญ และยอมทําตามขอเรียกรองของศัตรู ผูนําจะยอมแพตอฝายศัตรู สวนภรรยาของเขาจะเกิดความคับแคนในใจถอดรหัสผลของการสูรบ กองทัพเรือกรีกจะประสบความสูญเสียอยางหนักจากการสูรบกับกองทัพเติรก และกองทัพฝายอาหรับที่รวมมือกันจัดการฝายกรีกอยางเต็มที่ กองทัพเรือกรีกพยายามเรียกรองใหรัฐบาลของตนสงกําลังรบไปเสริมในแนวรบ แตทางฝายรัฐบาลไมสามารถปฏิบัติตามขอเรียกรองได เพราะในขณะนั้นรัฐบาลกรีกไมมีกําลังทางเรือพอที่จะสงไปชวยไดอีก เมื่อฝายเติรกและฝายอาหรับเห็นวากําลังไดเปรียบในการยุทธทางเรือ จึงประกาศที่จะดําเนินนโบยายทางทหารแข็งกราวยิ่งขึ้น ทางฝายประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อไดรับการรองขอจากรัฐบาลกรีกก็จะตกลงใจสงอาวุธยุทโธปกรณ มาชวยแตก็ไมไดชวยใหสถานการณในการรบของกองทัพเรือกรีกกระเตื้องขึ้นมาไดเลย หลังจากที่กรีกสูญเสียที่มั่นบนเกาะไซปรัสแลว เปนอันวาชาวไซปรัสตองยอมแพตอกองกําลังของเติรกและอาหรับ การยอมจํานนตอฝายศัตรูครั้งนี้จะมีผลอยางรุนแรง ที่ทําใหภรรยาของผูนําไซปรัสเกิดความขุนเคืองในใจคําพยากรณที่ 22 : การเปนพันธมิตรทางการทหารระหวางสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย Quand ceux du pole arctique unis ensemble, En Orient grand effrayeur et crainte : E’lu nouveau, soutenu le grand tremble, Rhodes, Bisance de sang Barbare teints. (VI,21)คําแปลเมื่อผูอยูในบริเวณมหาสมุทรอารคติกรวมตัวกัน ผูคนในดินแดนตะวันออกจะเกิดความรูสึกพรั่นพรึงและเกรงกลัว ผูนําที่ไดรับการเลือกตั้งขึ้นมาใหม แมจะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ก็จะมีความรูสึกพรั่นพรึง ในขณะเดียวกัน โรดส (กรีซ) และตุรกีจะเปอนไปดวยเลือดของอาหรับถอดรหัส ในขณะที่กรีซและตุรกีกําลังทําสงครามกันอยูนั้น สถานการณทางการทหารก็เพิ่มความสับสนยิ่งขึ้น เนื่องจากแทนที่ฝายอาหรับจะระดมกําลังรุมเลนงานกรีซ กลับเปลี่ยนแผนเปนบุกประเทศตุรกี สวนทางดานยุโรป สองชาติ 12
 13. 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.ซึ่งติดตอเชื่อมโยงกัน โดยใชเสนทางผานทางมหาสมุทรอารคติก (สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย) ก็ประกาศรวมลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรทางดานการทหาร เพื่อรวมตัวกันตอตานมหาอํานาจทางตะวันออกไกล และกองกําลังรวมของฝายอาหรับ การเคลื่อนไหวของสองอภิมหาอํานาจสรางความวิตกกังวลใหแกกลุมมหาอํานาจในตะวันออกไกลเปนอยางยิ่ง ผูนําที่ไดรับการเลือกตั้งขึ้นมาใหมของฝายสัมพันธมิตรในตะวันออกไกล เกิดความหวาดหวั่นตอสองอภิมหาอํานาจมากยิ่งขึ้นคําพยากรณที่ 23 : สหรัฐอเมริกาคุกคามวาจะทําสงครามกับฝายตะวันออก De l’aquatique triplicite naitra D’un qui fera le jeudi pour sa fete : Son bruit, los, renge, sa puissance croitra, Par terre et mer aux Orients tempete. (I,50)คําแปลจะมีชาติหนึ่งกําเนิดจากแมน้ําสามสาย เปนชาติซึ่งใชวันพฤหัสบดีเปนวันหยุดราชการ ชาตินี้จะเจริญเติบโตในทางเกียรติยศ ศักดิ์ศรี การปกครอง และอํานาจ เปนชาติที่คุกคามชาติตะวันออก ทั้งทางบกและทางทะเลถอดรหัสคําพยากรณบทนี้ เปนที่นาสนใจไมยิ่งหยอนไปกวาบทอื่น ๆ เลย นอสตราดามุสไดเขียนคําพยากรณไวในบรรทัดสุดทาย มีขอความเปนปริศนาวา จะมีชาติหนึ่งมาคุกคามดินแดนทางตะวันออก ลักษณะสําคัญประการแรกของชาตินี้คือมีกําเนิดมาจากแมน้ําสามสาย นั่นก็คือมีน้ําลอมรอบทั้งสามดาน ซึ่งหากดูจากลักษณะประการแรกนี้เพียงอยางเดียว เราก็จะตีความและวิเคราะหไมออกเลยวาเปนชาติใดเพราะมีหลายชาติในโลกที่มีน้ําลอมรอบทั้งสามดานแบบนี้แตเมื่อนําลักษณะที่สองที่อยูในคําพยากรณมาพิจารณา ก็จะทําใหความเปนไปไดทั้งหลายลดลงเหลือเพียงหนึ่งเทานั้น เพราะนอสตราดามุสระบุตอไปวา วันพฤหัสบดีเปนวันเฉลิมฉลองพิเศษของชาติที่เปนปริศนานี้ ในบรรดาชาติตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน ก็มีเพียงแตสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่มีวันพฤหัสบดีเปนวันหยุดประจําชาติ วันนี้ไดแกวันแธงคกิฟวิ่งเดย (วันขอบคุณพระเจา) ซึ่งในป พ.ศ. 2484 สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ลงมติใหจัดในวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายนของทุกป ซึ่งตอมาประเทศแคนาดากําหนดใหมีวันเทศกาลประจําปแธงคกิฟวิ่งเดยนี้เหมือนกัน แตใหจัดในวันศุกร ดังนั้น จึงมีเพียงสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่มีวันหยุดราชการเชนนี้ในวันพฤหัสบดีนอกจากนั้นที่มั่นใจวาชาติปริศนาในคําพยากรณจะตองเปนสหรัฐอเมริกาอยางแนนอน ก็เพราะสหรัฐอเมริกามีน้ําลอมรอบทั้งสามดาน คือ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟก และอาวเม็กซิโก นอสตราดามุสยังพยากรณไวดวยวา ชาติที่มีวันหยุดราชการในวันพฤหัสบดีดังกลาวจะเจริญรุงเรืองทั้งในดาน เกียรติยศ ศักดิ์ศรีการปกครอง และอํานาจ แทบจะไมตองอธิบายใด ๆ เราก็ตางรูๆ กันวา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนามาเปนเวลา200 ป จนบัดนี้ไดเปนมหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลกแลว สวนลักษณะสุดทายที่คําพยากรณบรรยายไวที่วา ชาติปริศนานั้นจะคุกคามประเทศตะวันออกทั้งทางบกและทางทะเลนั้น เมื่อมองยอนไปในอดีตจะเห็นวาสหรัฐอเมริกาเคยประพฤติตนในลักษณะนี้มาแลว ดังจะเห็นไดจากในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาไดเขาสูสงครามในแปซิฟก นับตั้งแตกองเรือญี่ปุนโจมตีเพิรลฮาเบอร ในป พ.ศ. 2484 ซึ่งเปนปเดียวกับที่สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ไดมีมติกําหนดใหวันแธงคกิฟวิ่งเดยเปนวันหยุดประจําชาตินั่นเอง 13
 14. 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.คําวา ตะวันออก ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษวา Orient หรือ ฝรั่งเศสวา Orients ที่นอสตราดามุสใชในคําพยากรณนั้น ตามปกติหมายถึงพื้นที่กวางขวางไมเฉพาะแตภาคตะวันออกไกลเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้นอสตราดามุสเห็นจะใชคําวา Orients หมายถึงทวีปเอเชียทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งตะวันออกไกลและตะวันออกกลางดวย ถาหากเขาตั้งใจใหมีความหมายกวางเชนนี้จริง เราก็สามารถตีความในบรรทัดสุดทายของคําพยากรณไดวาสหรัฐอเมริกาจะเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขอบขายของสงครามจะขยายไปจนเกือบทั่วทวีปเอเชียคําพยากรณที่ 24 : ความลมเหลวในการเจรจาสันติภาพที่นครเจนีวา Du lac Leman les sermons facheront, Des jours seront reduits par des semaines, Puis mois, puis ans, puis tous defailliront, Les Magistrats damneront leur lois vaines. (I,47)คําแปลการปรึกษาหารือที่ทะเลสาบนครเจนีวา เปนเรื่องที่นารําคาญ จะยืดเยื้อออกไป จากวันเปนสัปดาห จากสัปดาหเปนเดือน จากเดือนเปนป จนในที่สุดการปรึกษาหารือจะประสบกับความลมเหลว ผูนําของโลกทั้งหลายจะประณามการตัดสินใจที่ไรประโยชนจากการเจรจากันนั้นถอดรหัส ในขณะที่ชาติอาหรับและพวกขยายดินแดนในตะวันออกไกลภายใตการนําของจีนกําลังใชกําลังทหารบุกยึดพื้นที่ตาง ๆ อยูนั้น ที่นครเจนีวาก็มีการจัดการประชุมเจรจากันเพื่อหาทางแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีอยางตอเนื่อง แตในที่สุดการเจรจาที่นครเจนีวาก็ยุติลง โดยไมสามารถนําสันติภาพมาสูโลกได ทุกคนตางมั่นใจวาสันติภาพจะไมมีอีกตอไปสงครามโลกจึงดูเหมือนวาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเสียแลว เวทีแสดงสงครามมหาประลัยไดเปดฉากแสดงแลวหลังจากที่ไดโหมโรงอยูเปนเวลานานพอสมควร 14

×