«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»

S
ÖD YOLU YARALANMALARI


  Op.Dr. Eldar Əhmədov
Grey-Turner Lancet 1944
Öd yolu yaralanması təəssüf
 çox görülür və traqediya ilə
 nəticələnir.
ÖD YOLU YARALANMALARI

   Xolesistektomiya
  Qaraciyər Transplantasiyası
Biliyar Sistem Anatomiyası
İntrahepatik öd yolları
    Sağ hepatik kanal
    Sol hepatik kanal
Ekstrahepatik öd yolları
öd kisəsi
Sistik kanal
Xoledox
Biliyer Sistem Anatomisi
Sağ hepatik kanal, 5., 6., 7., ve 8. segmenti
 drenaj edər.
Sol hepatik kanal, 2., 3., ve 4. segmenti
 drenaj edər.
Kaudat lobun drenajı dəğişkəndir.
Biliyar Sistem Anatomiyası
Biliyar Sistem Anatomiyası
 Ortak hepatik kanal portal venanın
 önündə əmələ gəlir.
 Karaciğər ön üzündən hiliar plak ilə ayrılır.
 Hiliar plak: Glison kapsulu +Vaskülyar qılıf
 Hepatoduodenal lig. İçində seyredərək
 sistik kanalı alır.
 Ortalama 6 mm. ve 3-4 cm.
 uzunluğundadır.
Biliyar Sistem Anatomiyası
Biliyar Sistem Anatomiyası
 Öd Kisəsi:
 Sağ lob alt səthində sistik fossa içində
 yerləşir.
 Qaraciğər toxumasından sistik plak ilə
 ayrılır.
 Fundus, korpus, infindibulum və
 isthmusdan əmələ gəlir.
 Hartman poşu
 Sistik Kanal: Ortalama 2 cm. uzunluğunda
 və 1-3 mm. diametrində
Biliyer Sistem Anatomisi
Biliyar Sistem Anatomiyası
 XOLEDOX
 Sistik kanalın birləşmə səviyəsinə görə uzunluğu
 dəğişəbilir.( 8-11.5 cm.)
 Ortalama 4-9 mm diametrində
 Üst 1/3 supraduodenal, portal venanın önündə,
 hepatik arteriyanın sağında
 Orta 1/3 duodenum 1. hissəsinin arxasında
 portal venanın lateralinda, V. Cava inferiorun
 önündə.
 Alt 1/3 intrapankreatikdir.
Biliyar Sistem Anatomiyası
Biliyar Sistem Anatomiyası
Biliyar Sistem Anatomiyası
 QANLANMA:
 Hiliar hissə, hiliar damarlardan qidalanır.
 Supraduodenal hissə,:
     Qanlanma əsas olaraq aksiyal
     Saat 3 ve 9 arteriyaları əsas arteriyalardır.
     % 60 aşağıdan yuxarıya, % 38 yuxarıdan
      aşağıya
     %2 aksiyel deyildir.
 Retropankreatik hissə, retroduodenal
 arteriyadan qidalanır.
Biliyar Sistem Anatomiyası


       a:sağ hepatik arteriya
       b:9 arteriyası
       c:retroduodenal arteriya
       d:sol hepatik arteriya
       e:hepatik arteriya
       f:3 arteriyası
       g:a.hepatic comm.
       h:gastroduodenal arteriya
Biliyar Sistem Anatomiyası
Biliyer Sistem Anomalileri
 Klasik ekstrahepatik biliyar pasaj ve arteryal
 paterni 1/3 görülür.
 Öd kisəsi yoxluğu: % 0.03
 Öd kisəsi duplikasiyası: 1/4000
 Solda aksesuar öd kisəsi ol bilər.
 Üzən kisə
 Bilobar öd kisəsi
 İkili sistik kanal
 İntrahepatik öd kisəsi ….
Sıx görülən öd yolları variasiyaları
1- Sol HK içinə drenə olan sağ posterior kanal
  (%13-19)
 -ən sıx görülən
2- Sağ anterior kanalın arxa hissəsindən keçməyən və sağ tərəfindən
  birləşən sağ posterior kanal
       (~% 12)
3- Ana HK’nın trifurkasiyası
  (% 11)
 -Sağ post. Və ant. kanallar ilə sol HK, eynı noktədə ana HK’yı əmələ gətirir

4- Aşağı səviyyəli sistik kanal girişi
   (% 9-16)
 -Ekstrahepatik öd kanalının 1/3 distal hissəsi ilə birləşir
 -Laparoskopik xolesistektomidə önəmli
5- Medial sistik kanal girişi
  (% 10-17)
 -Sistik kanalın, ana HK’ya medialdan (soldan) drenə olması
 -Laparoskopik xolesistektomide önemli
6- Ana HK’ya paralel seyirli sistik kanal                    (%
  1.5-25)
 -Varyasiya olaraq qabul edilmesi üçün;
  1- Ana HK’ya çok yakın seyirli olmalı
  2- Paralel seyirli segment, en az 2 cm’lik məsafedə davam etməli
 - Laparoskopik xolesistektomiyada önəmli
Sol HK içine drene olan sağ posterior
        kanal
Medial-aşağı düzeyli ve paralel
   seyirli sistik kanal
Sık görülməyən öd yolları variasiyaları
   - Daha az görülür ancaq daha komplikə
   - Həm aberan, həm də aksesuar kanalları
1- Aberan sağ posterior kanalı
  (~% 5)
 - Sağ post. kanalın, ana HK’ya sağ vəya soldan direnajı
2- Aksesuar hepatik kanallar
  (~% 2)
 - Sol vəya sağ kanal sisteminden qaynaqlana bilir
 - Tək başlarına vəya aberan öd kanalları ilə birliktə olabilir
3- Luschka’s kanalı
  (% 1-3.5)
 - Safra kisəsi çuxurunda, kc.’in sağ lobundan geçən incə kanalcıkların yaptığı tor
  hörgüsü
 - Sağ HK vəya ana HK ile birləşir
 - Laparoskopik xolesistektomiyada öd kanalı travmasına səbəb olabilər.
4- Öd kanalı şaxələrində son dərəcə nadir varyasiyalar
 - Tək bir əlamətdən , son dərəcə komplikə anatomiyalara qədər dəyişəbilər
5- Yüksək düzəyli sistik kanal girişi
 - Ana HK’ya, bifurkasiyasına yaxın yerden drenaj olur
6- Sağ veya sol HK’ya drenaj olan aberan sistik kanal
Aberan sağ HK
Aksesuar HK’lar
    AJR 2001; 177: 389
Aksesuar HK’lar
    AJR 2001; 177: 389
Aberan veya aksesuar sağ post.
  kanalın sistik kanala girişi
Biliyer Sistem Anomalileri
Biliyer Sistem Anomaliyaları
Biliyer Sistem Anomaliyaları
ÖD YOLU YARALANMALARI
 İlk kolesistektomiya: Langebuch – 1882
 Lahey Kliniği: 1919- 1979: 2500 öd yolu
 rekonstrüksiya əməliyatı
 İlk laparoskopik xolesistektomiya: 1980
    Avrupa: Mühe, Dubois ve Perissat
    Amerika: Reddick ve Olsen
ÖD YOLU YARALANMALARI
 YARALANMA SIXLIĞI:
 Roslyn- 1993: 42000 açıq xolesistektomiya
         yaralanma % 0.2
 Strasberg- 1995: 25500 açıq xolesistektomiya
          yaralanma %0.3
 Strasberg : 124000 Lap. xolesistektomiya

           yaralanma %0.5
ÖD YOLU YARALANMALARI
 YARALANMA SƏBƏBİ OLAN
 MANİPULYASİYALAR:
 Xolesistektomiya və öd yolu
 eksplorasiyası
 Pankreas qaraciğer cərrahi əməliyyatları
 Portal venadan olan qanaxaları kontrol
 cəhdi
 Biliyar-enterik anastomoz cəhdi
LAPAROSKOPİK
YARALANMALARIN SƏBƏBLƏRİ
 Anatomiyanın səhv qiymətləndirilməsi
    Xoledoxun sistik kanal zənnedilməsi
    Aberran sağ hepatik kanalın sistik kanal zənnedilməsi

 Texnik səbəblər
    Sistik kanal klipslənməsində yetərsizlik
    Qaraciğər içinə doğru disseksiya
    Koterin yanlış istifadəsi
    Sistik kanalın çox traksiyası
    Klipslərin səhv istifadəsi(hemostaz?)
    Duktal eksplorasiyanın yetərsiz olması.
RİSK FAKTORLARI
 ANATOMİK VARİASİYALAR
 İŞEMİYA
 PATOLOJİK FAKTORLAR
 TEKNİK FAKTORLER
MİRİZZİ SİNDROMU
 Mirizzi 1948 .
 Sistik kanal vəya Hartmann cibində öd
 daşlarının yerləşməsi
 Tip 1: Xoledoxun parsiyal vəya tam
 tutulması (fistula yox)
 Tip 2: kolesistokoledokal fistula
 Pemberton 1997: % 0.7-1.4
 Hazzan 1999: % 0.1
MİRİZZİ SEND. MRCP
 PER-OP XOLANGİOGRAFİYA:
 Yaralanma ehtimalını 2 qat, inflamasiya
  varlığında 8 qat azaltır.( Fletcher 1999)
 Yaralanmanın ağırlığını azaldır, erkən
  diaqnozunu qoymağa kömək edər.
  ( Carrol 1996, Gigot 1997, Russel 1996)
Klassik Öd yolu yaralanması
  Davidoff, Branum, Meyers 1993
ÖD YOLU YARALANMALARI
ÖD YOLU YARALANMALARI
 BİSMUT KLASSIFIKASIYASI:
 Tip 1: Bifurkasiyanın altındakı öd yolu >2cm
 Tip 2: Bifurkasiyanın altındakı öd yolu <2cm
 Tip 3: Ana hepatik kanal yox, bifurkasiya açıq
 Tip 4: Sağ- sol kanallar arası əlaqə yox
 Tip 5: Sağ hepatik şaxə və ya sağ lobun
  segmentar bir kanalının tək və ya ana hepatik
  kanalla bərabər yaralanması
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
SAFRA YOLU YARALANMALARI
 STRASBERG Klassifikasiyası:
 Tip A: Ana öd kanalları tam, bağlantılı minor
  kanallardan sızıntı (sistik güdül, Luschka)
 Tip B: Aberan sağ sektoryal şaxənin
  yaralanması
 Tip C: Tip B nin fistul forması
 Tip D: Ekstrahepatik kanallarda lateral
  yaralanma
 Tip E1- E5: Bismuth tipi yaralanmalar
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
ÖD YOLU YARALANMALARI
 PER-OP:
 POST-OP erkən:
   Apses, biloma
   Lokal- generalizə peritonit
   Fistul

 POST-OP gec:
   sarılık
   qaşıntı
   xolanqit
ÖD YOLU YARALANMALARINDA
     DİAQNOZ
 ANAMNEZ
 FİZİK MUAYİNƏ
 ƏMƏLİYAT PROTOKOLLARI
 LABARATOR
 TUMOR MARKERLƏRİ
ÖD YOLU YARALANMALARINDA
     DİAQNOZ
 USG: İlk seçim ,
 intrahepatik&ekstrahepatik ayırımı,
 USG sensivite: T.Bil>10 mg/dl=> %94,
 T.Bil<10mg/dl=> %47
 BT: Obstruksiya yerini və etiologiyasını
 tapmaqda USM’ yə üstün (özellikle distal
 koledokda)
 MRCP: Herhansı bir anomaliya üçün,
 sensivite: %89, spesifite: %92
ÖD YOLU YARALANMALARINDA
     DİAQNOZ
 HİDA( Hepatic iminodiaceticacid scan):
 Fonksiyonal dəyərləndirmə
 ERCP: Tək seansta diaqnoz + müalicə
 (stent) Başarı olma % 90 ağırlaşma:
 %3-5
 PTK: öd kanalları dilatasiyada isə başarı
 olma:%100
 FİSTULOGRAFİYA:
 ANGİOGRAFİYA:
 İNTRAOPERTİF KOLANJİOGRAFİ:
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
ÖD YOLU YARALANMALARI
   MÜALİCƏSİNDƏ
GOLD STANDART: CƏRRAHİDİR
 ROUX – Y HEPATİKOJEJUNOSTOMİ
 Bunun xaricindəkilər xəta deyildir!
 (SAGES)
 Cərrahın təcrübəsi önəmlidir.
ÖD YOLU YARALANMALARINDA
     MÜALİCƏ
 Sadə sızıntılar: Luschka, sistik güdül sızıntıları:
 Stent olunması, Perkutan drenaj
 Tam olmayan öd yolu laserasiyaları:
    T tüp üzerinden primer təmir
    Stent
    Roux-Y xoledekojejunostomi

 Öd yolu kesileri: CƏRRAHİYYƏ
 Gec operatif strikturalar: Balon dilatasiya&stent,
 cərrahiyə
ÖD YARALANMALARINDA
      MÜALİCƏ
 BİSMUTH TİP 1:
  Uc-uca anastomoz
  xoledekoduodenostomiya
  Hepatikojejunostomi vəya xoledokojejunostomi
 BİSMUTH TİP 2 ve 3:
  Hepatikoyeyunostomiya
  Hepp-Couinaud Yanaşması
  Ligamentum Teres Yanaşması
  Longmire Prosedurası
ÖD YOLU YARALANMALARINDA
     MÜALİCƏ
 BİSMUTH TİP 4:
 Tək Bilio-Enterik Anastomozlar
 Cift Bilio-Enterik Anastomozlar
 BİSMUTH TİP 5:
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
ÖD YOLU YARALANMALARINDA
     MÜALİCƏ
 ZAMANLAMA:
Erkən əməliyyatda başarılı olma daha
  yüksək %86 vs 61
İlk əməliyyatda da başarılı olma daha
  yüksək
 – Türkiyə və John Hopkins serileri
ÖD YOLU YARALANMALARINDA
     MÜALİCƏ
 TƏCRÜBƏSİZ MƏRKƏZLƏRDƏKİ
 ƏMƏLİYYATLARDAN SONRA DARLIQ
 YUKARI SƏVİYYƏDƏ SAĞLAM MUKOZA
 AZALIR.
 Drenaj + Transfer
 Geç təmir
 Girişim əvvəli PTK olumamışsa
 başarısızlık %96’ya kadar çıxabilər.
          Stewart&Way 2003
ÖD YOLU YARALANMALARINDA
     MÜALİCƏ
 BİLİAR REKONSTRUKTİF CƏRRAHİNİN ƏSAS
 PRİNSİPLƏRİ:
 1. Strikturun proksimalindəki safra kanalının yetərli fəqət
   çox olmayan disseksiyası ilə özelliklə öd kanalının
   lateral və posterior hissələrinin dairəsəl
   disseksiyonundan uzaq qalmaq
 2. Bağırsağın yaxşı vaskulyarizasiya olan, iltihabi
   olmamış, uygun boyutta öd kanalına anastomoz
   edilməsi
 3. Strikturanın təkrarlama riskini ən aza endirmək üçün,
   biliyar mukozanın intestinal mukoza ilə qarşı qarşıya
   gətirilməsi
 4. Anastomozun gərilimsiz olunması
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
The Society of American
    Gastrointestinal Endoscopic

              Surgeons olaraq ortaya
  Cərrah, sistik kanalın öd kisəsi girişini dəqiq
  qoymalıdır.
  Cərrah, öd kisəsi boynunu yuxarıya deyil, laterala retrakte etmelidir.
  Cərrah, sistik kanalı və sistik arteriyanı ehtiyyatla disseksiya
  etməlidir.
  Cərrah, eletrokoter kimi enerji mənbələrinin ana öd kanalı ətrafinda
  istifadəsini məhdudlaşdırmalı bunların gizli yaralanmalara yol
  açabiləcəğini unutmamalıdır.
  Cərrah, cərrahi nöqteyi nəzərdən önəmli olan anomaliyaları, çətin
  anatomiyanı və ana öd kanalı daşlarını ortaya qoymaq üçün
  sərbəstcə per-op xolanjiografiya istifadə etməlidir.
  Cərrah, özəlliklə kəskin xolesistit kimi, şübhəli anatomiya, anatomik
  anomaliya vəya texnik çətinliklər olduğunda açıq
  xolesistektamiyaya dönməlidir.
  Cərrah, herhansı bir duktal quruluşu kəsmədən öncə bütün
  quruluşları görməlidir.
Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası
Toplam 7 xəstə
1.Aciq qalmış Luscka kanalı
2.Posterior abberan kanal yaralanması
--------HY
3.Koledok tam bağlanmsaı--------XY
4.Kolesistektomiya T drenaj sonrası gec
dönəmdə darlıq -------- HY
5.Laparaskopik Xolesistektomiya sonrası
Bismuth 3 yaralanma ------HY
6.Laparaskopik Xolesitektomiya
 sonrasında öd yolu yaralanması drenaj 1
 ay drenajdan sonra HY olunur xəstə və
 əməliyyatin sonra xəstədə xolangit tablosu
Bizə gəldiyində xəstədə əsasən sagda
 olmaq üzərə Bilateral Hepatolithiazis
Əməliyyat: Sag Hepatik Lobektomiya+Sol
 Hepatikoyeyonostomiya
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
7 .Bir il əvvəl xolesistektomiya+
xoledoxolitotomiya+xoledoxoduodenostomiya
bir il sonra ikterus ---anastomoz pozulmuş və
xoledoxoduodenstomiya
Tam evisserasiya və ödlü peritonit
Duodenum və xoledoxa kateter yeridilərək
drenaj edildi
“Bagota bag”. Əməliyyatdan sonra xəstəyə
PTK qoyuldu.
3 defe relaparatomiya sanasiya
QAYNAQLAR
  Surgical Anatomy and Technique Volume 2 Skandalakis 2000
  Sabiston Text of Surgery 18th Edition 2011
  Principles of Surgery Schwarts 9th Edition 2011
  Mayo Kliniği Gastrointestinal Sistem Cerrahisi 2004
  Zollinger’s Atlas of Surgical Operations 2003
  Surgery of the Liver and Biliary Tract Blumgart 2003
  Surgical Management of Hepatobiliary Disorders Poston-Blumgart 2003
  Prof.Dr. Ahmet ÇOKER Travma Kongresi 2004
  Prof.Dr. Aydın ALPER slaytları
  eMedicine-Gastroenterology- Bile Duct Strictures Hemant Pande MD John Hopkins
  Bayview Medical Center 2002
  eMedicine-Radiology-Mirizzi Syndrome Gregory B Snyder MD 2003
  Ann Surgery 2003 Apr. 470-1 Stewart-Way
  Arch Surgery 1995 Oct (130) 1123 Stewart-Way
  Clinical Features of Major Lap. Bile Duct İnjuries Davidoff AM, Braum GD Meyers WC
  1993
  Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ, An analysis of the problem of biliary injury during
  Lap.Cholecystectomi. J Am Coll Surg 180: 101-125,1995
1 de 65

Recomendados

Immunological mechanism of kidney injury por
Immunological mechanism of kidney injuryImmunological mechanism of kidney injury
Immunological mechanism of kidney injuryDr. Taraknath Chatterjee
251 vistas21 diapositivas
Sok por
SokSok
Sokwww.tipfakultesi. org
8.6K vistas80 diapositivas
T sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz Vakası por
T sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz VakasıT sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz Vakası
T sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz VakasıOsman erhan Akcan
4.2K vistas24 diapositivas
Diagnosis of sliding hiatal hernia por
Diagnosis of sliding hiatal herniaDiagnosis of sliding hiatal hernia
Diagnosis of sliding hiatal herniaSamir Haffar
7.1K vistas32 diapositivas
Contrast induced acute kidney injury por
Contrast induced acute kidney injuryContrast induced acute kidney injury
Contrast induced acute kidney injuryVishal Golay
4.7K vistas52 diapositivas
Liver Cysts and Abscesses por
Liver Cysts and AbscessesLiver Cysts and Abscesses
Liver Cysts and AbscessesAbdulkareem Kabir
285 vistas70 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Approch to Hematuria in pediatric age group por
Approch to Hematuria in pediatric age groupApproch to Hematuria in pediatric age group
Approch to Hematuria in pediatric age groupMohammed Saadi
878 vistas27 diapositivas
Extra hepatic portal vein obstruction por
Extra hepatic portal vein obstructionExtra hepatic portal vein obstruction
Extra hepatic portal vein obstructionPratap Tiwari
8.7K vistas61 diapositivas
Glomerular Filtration Rate.pptx por
Glomerular Filtration Rate.pptxGlomerular Filtration Rate.pptx
Glomerular Filtration Rate.pptxBeka Aberra
92 vistas75 diapositivas
Approach to ascites por
Approach to ascites Approach to ascites
Approach to ascites Dr Christian Nsanzabaganwa
1.5K vistas46 diapositivas
NIHSS, ASPECTS ve Modifiye Rankin Skalası por
NIHSS, ASPECTS ve Modifiye Rankin SkalasıNIHSS, ASPECTS ve Modifiye Rankin Skalası
NIHSS, ASPECTS ve Modifiye Rankin Skalasıconfusetobscur
7.5K vistas27 diapositivas
Pediatric Autoimmune Hepatitis - Rivin por
Pediatric Autoimmune Hepatitis - RivinPediatric Autoimmune Hepatitis - Rivin
Pediatric Autoimmune Hepatitis - RivinRivindu Wickramanayake
502 vistas32 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Approch to Hematuria in pediatric age group por Mohammed Saadi
Approch to Hematuria in pediatric age groupApproch to Hematuria in pediatric age group
Approch to Hematuria in pediatric age group
Mohammed Saadi878 vistas
Extra hepatic portal vein obstruction por Pratap Tiwari
Extra hepatic portal vein obstructionExtra hepatic portal vein obstruction
Extra hepatic portal vein obstruction
Pratap Tiwari8.7K vistas
Glomerular Filtration Rate.pptx por Beka Aberra
Glomerular Filtration Rate.pptxGlomerular Filtration Rate.pptx
Glomerular Filtration Rate.pptx
Beka Aberra92 vistas
NIHSS, ASPECTS ve Modifiye Rankin Skalası por confusetobscur
NIHSS, ASPECTS ve Modifiye Rankin SkalasıNIHSS, ASPECTS ve Modifiye Rankin Skalası
NIHSS, ASPECTS ve Modifiye Rankin Skalası
confusetobscur7.5K vistas
Basic ct brain and rapid CT interpretation por Walaa Manaa
Basic ct brain and rapid CT interpretationBasic ct brain and rapid CT interpretation
Basic ct brain and rapid CT interpretation
Walaa Manaa1.4K vistas
Presentation1.pptx, abdominal film reading, lecture 11. por Abdellah Nazeer
Presentation1.pptx, abdominal film reading, lecture 11.Presentation1.pptx, abdominal film reading, lecture 11.
Presentation1.pptx, abdominal film reading, lecture 11.
Abdellah Nazeer3.1K vistas
Mri nephrology 2017 por FarragBahbah
Mri nephrology 2017Mri nephrology 2017
Mri nephrology 2017
FarragBahbah1.4K vistas
Renal us dr.doaa sharaf md por FarragBahbah
Renal us dr.doaa sharaf mdRenal us dr.doaa sharaf md
Renal us dr.doaa sharaf md
FarragBahbah1.3K vistas
Chronic Kidney Disease -Dhaval Joshi por dhaval joshi
Chronic Kidney Disease -Dhaval JoshiChronic Kidney Disease -Dhaval Joshi
Chronic Kidney Disease -Dhaval Joshi
dhaval joshi673 vistas
Dialysis in elderly patients wkd 2014 por Muhamed Al Rohani
Dialysis in elderly patients wkd 2014Dialysis in elderly patients wkd 2014
Dialysis in elderly patients wkd 2014
Muhamed Al Rohani2.8K vistas
Splanknik dolaşim (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
Splanknik dolaşim (fazlası için www.tipfakultesi.org )Splanknik dolaşim (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Splanknik dolaşim (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org17.2K vistas
Approach to a patient with jaundice por Krtika Jha
Approach to a patient with jaundiceApproach to a patient with jaundice
Approach to a patient with jaundice
Krtika Jha1.2K vistas
Seminar on treatment of renal artery stenosis por Abid_Kuchay
Seminar on treatment of renal artery stenosisSeminar on treatment of renal artery stenosis
Seminar on treatment of renal artery stenosis
Abid_Kuchay185 vistas
Renal Replacement Therapy IN ICCU por teja bayapalli
Renal Replacement Therapy IN ICCURenal Replacement Therapy IN ICCU
Renal Replacement Therapy IN ICCU
teja bayapalli327 vistas

Similar a «Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»

Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit por
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangitÖd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangitClCN7
3.2K vistas93 diapositivas
Öd kisəsi por
Öd kisəsiÖd kisəsi
Öd kisəsiClCN7
972 vistas15 diapositivas
Prof. ahmet memiş por
Prof. ahmet memişProf. ahmet memiş
Prof. ahmet memişshahnaz01
5.6K vistas41 diapositivas
Öd kisəsi por
Öd kisəsiÖd kisəsi
Öd kisəsiClCN7
372 vistas8 diapositivas
"Qaraciyər transplantasiyası donor" por
"Qaraciyər transplantasiyası donor""Qaraciyər transplantasiyası donor"
"Qaraciyər transplantasiyası donor"shahnaz01
748 vistas48 diapositivas
Qida borusunun şişləri por
Qida borusunun şişləriQida borusunun şişləri
Qida borusunun şişləriATB
2.5K vistas50 diapositivas

Similar a «Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»(18)

Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit por ClCN7
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangitÖd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit
ClCN7 3.2K vistas
Öd kisəsi por ClCN7
Öd kisəsiÖd kisəsi
Öd kisəsi
ClCN7 972 vistas
Prof. ahmet memiş por shahnaz01
Prof. ahmet memişProf. ahmet memiş
Prof. ahmet memiş
shahnaz015.6K vistas
Öd kisəsi por ClCN7
Öd kisəsiÖd kisəsi
Öd kisəsi
ClCN7 372 vistas
"Qaraciyər transplantasiyası donor" por shahnaz01
"Qaraciyər transplantasiyası donor""Qaraciyər transplantasiyası donor"
"Qaraciyər transplantasiyası donor"
shahnaz01748 vistas
Qida borusunun şişləri por ATB
Qida borusunun şişləriQida borusunun şişləri
Qida borusunun şişləri
ATB2.5K vistas
Düz bağırsaq xərçənginin cərrahi müalicəsinə müasir baxış por shahnaz01
Düz bağırsaq xərçənginin cərrahi müalicəsinə müasir baxışDüz bağırsaq xərçənginin cərrahi müalicəsinə müasir baxış
Düz bağırsaq xərçənginin cərrahi müalicəsinə müasir baxış
shahnaz011.2K vistas
T.e.d. Qurban Müslümov por shahnaz01
T.e.d. Qurban MüslümovT.e.d. Qurban Müslümov
T.e.d. Qurban Müslümov
shahnaz01566 vistas
Dalaq Xestelikleri por ClCN7
Dalaq XestelikleriDalaq Xestelikleri
Dalaq Xestelikleri
ClCN7 4.1K vistas
Anadangəlmə ürək qüsurları por ClCN7
Anadangəlmə ürək qüsurlarıAnadangəlmə ürək qüsurları
Anadangəlmə ürək qüsurları
ClCN7 1.5K vistas
Miokard İnfarktı por ClCN7
Miokard İnfarktıMiokard İnfarktı
Miokard İnfarktı
ClCN7 3.5K vistas
kidney.pptx por FidanRsul
kidney.pptxkidney.pptx
kidney.pptx
FidanRsul13 vistas
Miokard infarkti (Myocardia infarctus) por Samir Ekberov
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Samir Ekberov4.3K vistas
Neyroendokrin Şişlər por drelvint
Neyroendokrin ŞişlərNeyroendokrin Şişlər
Neyroendokrin Şişlər
drelvint1.1K vistas
Kron xəstəliyi por ClCN7
Kron xəstəliyiKron xəstəliyi
Kron xəstəliyi
ClCN7 2K vistas
Qaraciyər hidatidoz exinokokk xəstəliyi por ClCN7
Qaraciyər hidatidoz exinokokk xəstəliyiQaraciyər hidatidoz exinokokk xəstəliyi
Qaraciyər hidatidoz exinokokk xəstəliyi
ClCN7 945 vistas

Más de shahnaz01

Tiroidektomiya və paratiroidektomiya zamanı qayıdan sinirin zədələnmə problem... por
Tiroidektomiya və paratiroidektomiya zamanı qayıdan sinirin zədələnmə problem...Tiroidektomiya və paratiroidektomiya zamanı qayıdan sinirin zədələnmə problem...
Tiroidektomiya və paratiroidektomiya zamanı qayıdan sinirin zədələnmə problem...shahnaz01
531 vistas16 diapositivas
Liver Hydadit disease. Akad. B.Agaev por
Liver Hydadit disease. Akad. B.Agaev Liver Hydadit disease. Akad. B.Agaev
Liver Hydadit disease. Akad. B.Agaev shahnaz01
2.3K vistas61 diapositivas
Rektumkarzinom-Prof.F.Willeke por
Rektumkarzinom-Prof.F.WillekeRektumkarzinom-Prof.F.Willeke
Rektumkarzinom-Prof.F.Willekeshahnaz01
812 vistas20 diapositivas
Öd daşları, səbəbləri, patogenezi və differensial diaqnostikası por
Öd daşları, səbəbləri, patogenezi və differensial diaqnostikasıÖd daşları, səbəbləri, patogenezi və differensial diaqnostikası
Öd daşları, səbəbləri, patogenezi və differensial diaqnostikasıshahnaz01
548 vistas25 diapositivas
"Qaraciyər transplantasiyası" por
"Qaraciyər transplantasiyası""Qaraciyər transplantasiyası"
"Qaraciyər transplantasiyası"shahnaz01
573 vistas34 diapositivas
“Kardioezofageal nahiyyənin xoşxassəli patologiyaları zamanı laparoskopik cər... por
“Kardioezofageal nahiyyənin xoşxassəli patologiyaları zamanı laparoskopik cər...“Kardioezofageal nahiyyənin xoşxassəli patologiyaları zamanı laparoskopik cər...
“Kardioezofageal nahiyyənin xoşxassəli patologiyaları zamanı laparoskopik cər...shahnaz01
674 vistas25 diapositivas

Más de shahnaz01(12)

Tiroidektomiya və paratiroidektomiya zamanı qayıdan sinirin zədələnmə problem... por shahnaz01
Tiroidektomiya və paratiroidektomiya zamanı qayıdan sinirin zədələnmə problem...Tiroidektomiya və paratiroidektomiya zamanı qayıdan sinirin zədələnmə problem...
Tiroidektomiya və paratiroidektomiya zamanı qayıdan sinirin zədələnmə problem...
shahnaz01531 vistas
Liver Hydadit disease. Akad. B.Agaev por shahnaz01
Liver Hydadit disease. Akad. B.Agaev Liver Hydadit disease. Akad. B.Agaev
Liver Hydadit disease. Akad. B.Agaev
shahnaz012.3K vistas
Rektumkarzinom-Prof.F.Willeke por shahnaz01
Rektumkarzinom-Prof.F.WillekeRektumkarzinom-Prof.F.Willeke
Rektumkarzinom-Prof.F.Willeke
shahnaz01812 vistas
Öd daşları, səbəbləri, patogenezi və differensial diaqnostikası por shahnaz01
Öd daşları, səbəbləri, patogenezi və differensial diaqnostikasıÖd daşları, səbəbləri, patogenezi və differensial diaqnostikası
Öd daşları, səbəbləri, patogenezi və differensial diaqnostikası
shahnaz01548 vistas
"Qaraciyər transplantasiyası" por shahnaz01
"Qaraciyər transplantasiyası""Qaraciyər transplantasiyası"
"Qaraciyər transplantasiyası"
shahnaz01573 vistas
“Kardioezofageal nahiyyənin xoşxassəli patologiyaları zamanı laparoskopik cər... por shahnaz01
“Kardioezofageal nahiyyənin xoşxassəli patologiyaları zamanı laparoskopik cər...“Kardioezofageal nahiyyənin xoşxassəli patologiyaları zamanı laparoskopik cər...
“Kardioezofageal nahiyyənin xoşxassəli patologiyaları zamanı laparoskopik cər...
shahnaz01674 vistas
"İnvaziv radiologiya: müasir təbabətdə yeri və perspektivləri". por shahnaz01
"İnvaziv radiologiya: müasir təbabətdə yeri və perspektivləri". "İnvaziv radiologiya: müasir təbabətdə yeri və perspektivləri".
"İnvaziv radiologiya: müasir təbabətdə yeri və perspektivləri".
shahnaz01922 vistas
Pankreaskarzinom prof.f.villeke por shahnaz01
Pankreaskarzinom prof.f.villekePankreaskarzinom prof.f.villeke
Pankreaskarzinom prof.f.villeke
shahnaz014K vistas
Endoscopic ultrasonographi por shahnaz01
Endoscopic ultrasonographiEndoscopic ultrasonographi
Endoscopic ultrasonographi
shahnaz016.8K vistas
Groin hernia prof.f.villeke por shahnaz01
Groin hernia prof.f.villekeGroin hernia prof.f.villeke
Groin hernia prof.f.villeke
shahnaz011.6K vistas
Elmi tibbi tədqiqatlar por shahnaz01
Elmi tibbi tədqiqatlarElmi tibbi tədqiqatlar
Elmi tibbi tədqiqatlar
shahnaz01538 vistas
Elmi tədqiqatlara aparan yolda ilk addımlar por shahnaz01
Elmi tədqiqatlara aparan yolda ilk addımlarElmi tədqiqatlara aparan yolda ilk addımlar
Elmi tədqiqatlara aparan yolda ilk addımlar
shahnaz01388 vistas

«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»

 • 1. ÖD YOLU YARALANMALARI Op.Dr. Eldar Əhmədov
 • 2. Grey-Turner Lancet 1944 Öd yolu yaralanması təəssüf çox görülür və traqediya ilə nəticələnir.
 • 3. ÖD YOLU YARALANMALARI Xolesistektomiya Qaraciyər Transplantasiyası
 • 4. Biliyar Sistem Anatomiyası İntrahepatik öd yolları  Sağ hepatik kanal  Sol hepatik kanal Ekstrahepatik öd yolları öd kisəsi Sistik kanal Xoledox
 • 5. Biliyer Sistem Anatomisi Sağ hepatik kanal, 5., 6., 7., ve 8. segmenti drenaj edər. Sol hepatik kanal, 2., 3., ve 4. segmenti drenaj edər. Kaudat lobun drenajı dəğişkəndir.
 • 7. Biliyar Sistem Anatomiyası  Ortak hepatik kanal portal venanın önündə əmələ gəlir.  Karaciğər ön üzündən hiliar plak ilə ayrılır.  Hiliar plak: Glison kapsulu +Vaskülyar qılıf  Hepatoduodenal lig. İçində seyredərək sistik kanalı alır.  Ortalama 6 mm. ve 3-4 cm. uzunluğundadır.
 • 9. Biliyar Sistem Anatomiyası  Öd Kisəsi:  Sağ lob alt səthində sistik fossa içində yerləşir.  Qaraciğər toxumasından sistik plak ilə ayrılır.  Fundus, korpus, infindibulum və isthmusdan əmələ gəlir.  Hartman poşu  Sistik Kanal: Ortalama 2 cm. uzunluğunda və 1-3 mm. diametrində
 • 11. Biliyar Sistem Anatomiyası  XOLEDOX  Sistik kanalın birləşmə səviyəsinə görə uzunluğu dəğişəbilir.( 8-11.5 cm.)  Ortalama 4-9 mm diametrində  Üst 1/3 supraduodenal, portal venanın önündə, hepatik arteriyanın sağında  Orta 1/3 duodenum 1. hissəsinin arxasında portal venanın lateralinda, V. Cava inferiorun önündə.  Alt 1/3 intrapankreatikdir.
 • 14. Biliyar Sistem Anatomiyası  QANLANMA:  Hiliar hissə, hiliar damarlardan qidalanır.  Supraduodenal hissə,: Qanlanma əsas olaraq aksiyal Saat 3 ve 9 arteriyaları əsas arteriyalardır. % 60 aşağıdan yuxarıya, % 38 yuxarıdan aşağıya %2 aksiyel deyildir.  Retropankreatik hissə, retroduodenal arteriyadan qidalanır.
 • 15. Biliyar Sistem Anatomiyası a:sağ hepatik arteriya b:9 arteriyası c:retroduodenal arteriya d:sol hepatik arteriya e:hepatik arteriya f:3 arteriyası g:a.hepatic comm. h:gastroduodenal arteriya
 • 17. Biliyer Sistem Anomalileri  Klasik ekstrahepatik biliyar pasaj ve arteryal paterni 1/3 görülür.  Öd kisəsi yoxluğu: % 0.03  Öd kisəsi duplikasiyası: 1/4000  Solda aksesuar öd kisəsi ol bilər.  Üzən kisə  Bilobar öd kisəsi  İkili sistik kanal  İntrahepatik öd kisəsi ….
 • 18. Sıx görülən öd yolları variasiyaları 1- Sol HK içinə drenə olan sağ posterior kanal (%13-19) -ən sıx görülən 2- Sağ anterior kanalın arxa hissəsindən keçməyən və sağ tərəfindən birləşən sağ posterior kanal (~% 12) 3- Ana HK’nın trifurkasiyası (% 11) -Sağ post. Və ant. kanallar ilə sol HK, eynı noktədə ana HK’yı əmələ gətirir 4- Aşağı səviyyəli sistik kanal girişi (% 9-16) -Ekstrahepatik öd kanalının 1/3 distal hissəsi ilə birləşir -Laparoskopik xolesistektomidə önəmli 5- Medial sistik kanal girişi (% 10-17) -Sistik kanalın, ana HK’ya medialdan (soldan) drenə olması -Laparoskopik xolesistektomide önemli 6- Ana HK’ya paralel seyirli sistik kanal (% 1.5-25) -Varyasiya olaraq qabul edilmesi üçün; 1- Ana HK’ya çok yakın seyirli olmalı 2- Paralel seyirli segment, en az 2 cm’lik məsafedə davam etməli - Laparoskopik xolesistektomiyada önəmli
 • 19. Sol HK içine drene olan sağ posterior kanal
 • 20. Medial-aşağı düzeyli ve paralel seyirli sistik kanal
 • 21. Sık görülməyən öd yolları variasiyaları - Daha az görülür ancaq daha komplikə - Həm aberan, həm də aksesuar kanalları 1- Aberan sağ posterior kanalı (~% 5) - Sağ post. kanalın, ana HK’ya sağ vəya soldan direnajı 2- Aksesuar hepatik kanallar (~% 2) - Sol vəya sağ kanal sisteminden qaynaqlana bilir - Tək başlarına vəya aberan öd kanalları ilə birliktə olabilir 3- Luschka’s kanalı (% 1-3.5) - Safra kisəsi çuxurunda, kc.’in sağ lobundan geçən incə kanalcıkların yaptığı tor hörgüsü - Sağ HK vəya ana HK ile birləşir - Laparoskopik xolesistektomiyada öd kanalı travmasına səbəb olabilər. 4- Öd kanalı şaxələrində son dərəcə nadir varyasiyalar - Tək bir əlamətdən , son dərəcə komplikə anatomiyalara qədər dəyişəbilər 5- Yüksək düzəyli sistik kanal girişi - Ana HK’ya, bifurkasiyasına yaxın yerden drenaj olur 6- Sağ veya sol HK’ya drenaj olan aberan sistik kanal
 • 23. Aksesuar HK’lar AJR 2001; 177: 389
 • 24. Aksesuar HK’lar AJR 2001; 177: 389
 • 25. Aberan veya aksesuar sağ post. kanalın sistik kanala girişi
 • 29. ÖD YOLU YARALANMALARI  İlk kolesistektomiya: Langebuch – 1882  Lahey Kliniği: 1919- 1979: 2500 öd yolu rekonstrüksiya əməliyatı  İlk laparoskopik xolesistektomiya: 1980  Avrupa: Mühe, Dubois ve Perissat  Amerika: Reddick ve Olsen
 • 30. ÖD YOLU YARALANMALARI  YARALANMA SIXLIĞI: Roslyn- 1993: 42000 açıq xolesistektomiya yaralanma % 0.2 Strasberg- 1995: 25500 açıq xolesistektomiya yaralanma %0.3 Strasberg : 124000 Lap. xolesistektomiya yaralanma %0.5
 • 31. ÖD YOLU YARALANMALARI  YARALANMA SƏBƏBİ OLAN MANİPULYASİYALAR:  Xolesistektomiya və öd yolu eksplorasiyası  Pankreas qaraciğer cərrahi əməliyyatları  Portal venadan olan qanaxaları kontrol cəhdi  Biliyar-enterik anastomoz cəhdi
 • 32. LAPAROSKOPİK YARALANMALARIN SƏBƏBLƏRİ  Anatomiyanın səhv qiymətləndirilməsi  Xoledoxun sistik kanal zənnedilməsi  Aberran sağ hepatik kanalın sistik kanal zənnedilməsi  Texnik səbəblər  Sistik kanal klipslənməsində yetərsizlik  Qaraciğər içinə doğru disseksiya  Koterin yanlış istifadəsi  Sistik kanalın çox traksiyası  Klipslərin səhv istifadəsi(hemostaz?)  Duktal eksplorasiyanın yetərsiz olması.
 • 33. RİSK FAKTORLARI  ANATOMİK VARİASİYALAR  İŞEMİYA  PATOLOJİK FAKTORLAR  TEKNİK FAKTORLER
 • 34. MİRİZZİ SİNDROMU  Mirizzi 1948 .  Sistik kanal vəya Hartmann cibində öd daşlarının yerləşməsi  Tip 1: Xoledoxun parsiyal vəya tam tutulması (fistula yox)  Tip 2: kolesistokoledokal fistula  Pemberton 1997: % 0.7-1.4  Hazzan 1999: % 0.1
 • 36.  PER-OP XOLANGİOGRAFİYA: Yaralanma ehtimalını 2 qat, inflamasiya varlığında 8 qat azaltır.( Fletcher 1999) Yaralanmanın ağırlığını azaldır, erkən diaqnozunu qoymağa kömək edər. ( Carrol 1996, Gigot 1997, Russel 1996)
 • 37. Klassik Öd yolu yaralanması Davidoff, Branum, Meyers 1993
 • 39. ÖD YOLU YARALANMALARI  BİSMUT KLASSIFIKASIYASI: Tip 1: Bifurkasiyanın altındakı öd yolu >2cm Tip 2: Bifurkasiyanın altındakı öd yolu <2cm Tip 3: Ana hepatik kanal yox, bifurkasiya açıq Tip 4: Sağ- sol kanallar arası əlaqə yox Tip 5: Sağ hepatik şaxə və ya sağ lobun segmentar bir kanalının tək və ya ana hepatik kanalla bərabər yaralanması
 • 41. SAFRA YOLU YARALANMALARI  STRASBERG Klassifikasiyası: Tip A: Ana öd kanalları tam, bağlantılı minor kanallardan sızıntı (sistik güdül, Luschka) Tip B: Aberan sağ sektoryal şaxənin yaralanması Tip C: Tip B nin fistul forması Tip D: Ekstrahepatik kanallarda lateral yaralanma Tip E1- E5: Bismuth tipi yaralanmalar
 • 43. ÖD YOLU YARALANMALARI  PER-OP:  POST-OP erkən:  Apses, biloma  Lokal- generalizə peritonit  Fistul  POST-OP gec:  sarılık  qaşıntı  xolanqit
 • 44. ÖD YOLU YARALANMALARINDA DİAQNOZ  ANAMNEZ  FİZİK MUAYİNƏ  ƏMƏLİYAT PROTOKOLLARI  LABARATOR  TUMOR MARKERLƏRİ
 • 45. ÖD YOLU YARALANMALARINDA DİAQNOZ  USG: İlk seçim , intrahepatik&ekstrahepatik ayırımı,  USG sensivite: T.Bil>10 mg/dl=> %94, T.Bil<10mg/dl=> %47  BT: Obstruksiya yerini və etiologiyasını tapmaqda USM’ yə üstün (özellikle distal koledokda)  MRCP: Herhansı bir anomaliya üçün, sensivite: %89, spesifite: %92
 • 46. ÖD YOLU YARALANMALARINDA DİAQNOZ  HİDA( Hepatic iminodiaceticacid scan): Fonksiyonal dəyərləndirmə  ERCP: Tək seansta diaqnoz + müalicə (stent) Başarı olma % 90 ağırlaşma: %3-5  PTK: öd kanalları dilatasiyada isə başarı olma:%100  FİSTULOGRAFİYA:  ANGİOGRAFİYA:  İNTRAOPERTİF KOLANJİOGRAFİ:
 • 51. ÖD YOLU YARALANMALARI MÜALİCƏSİNDƏ GOLD STANDART: CƏRRAHİDİR  ROUX – Y HEPATİKOJEJUNOSTOMİ  Bunun xaricindəkilər xəta deyildir! (SAGES)  Cərrahın təcrübəsi önəmlidir.
 • 52. ÖD YOLU YARALANMALARINDA MÜALİCƏ  Sadə sızıntılar: Luschka, sistik güdül sızıntıları: Stent olunması, Perkutan drenaj  Tam olmayan öd yolu laserasiyaları:  T tüp üzerinden primer təmir  Stent  Roux-Y xoledekojejunostomi  Öd yolu kesileri: CƏRRAHİYYƏ  Gec operatif strikturalar: Balon dilatasiya&stent, cərrahiyə
 • 53. ÖD YARALANMALARINDA MÜALİCƏ  BİSMUTH TİP 1:  Uc-uca anastomoz  xoledekoduodenostomiya  Hepatikojejunostomi vəya xoledokojejunostomi  BİSMUTH TİP 2 ve 3:  Hepatikoyeyunostomiya  Hepp-Couinaud Yanaşması  Ligamentum Teres Yanaşması  Longmire Prosedurası
 • 54. ÖD YOLU YARALANMALARINDA MÜALİCƏ  BİSMUTH TİP 4: Tək Bilio-Enterik Anastomozlar Cift Bilio-Enterik Anastomozlar  BİSMUTH TİP 5:
 • 56. ÖD YOLU YARALANMALARINDA MÜALİCƏ  ZAMANLAMA: Erkən əməliyyatda başarılı olma daha yüksək %86 vs 61 İlk əməliyyatda da başarılı olma daha yüksək – Türkiyə və John Hopkins serileri
 • 57. ÖD YOLU YARALANMALARINDA MÜALİCƏ  TƏCRÜBƏSİZ MƏRKƏZLƏRDƏKİ ƏMƏLİYYATLARDAN SONRA DARLIQ YUKARI SƏVİYYƏDƏ SAĞLAM MUKOZA AZALIR.  Drenaj + Transfer  Geç təmir  Girişim əvvəli PTK olumamışsa başarısızlık %96’ya kadar çıxabilər. Stewart&Way 2003
 • 58. ÖD YOLU YARALANMALARINDA MÜALİCƏ  BİLİAR REKONSTRUKTİF CƏRRAHİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ: 1. Strikturun proksimalindəki safra kanalının yetərli fəqət çox olmayan disseksiyası ilə özelliklə öd kanalının lateral və posterior hissələrinin dairəsəl disseksiyonundan uzaq qalmaq 2. Bağırsağın yaxşı vaskulyarizasiya olan, iltihabi olmamış, uygun boyutta öd kanalına anastomoz edilməsi 3. Strikturanın təkrarlama riskini ən aza endirmək üçün, biliyar mukozanın intestinal mukoza ilə qarşı qarşıya gətirilməsi 4. Anastomozun gərilimsiz olunması
 • 60. The Society of American Gastrointestinal Endoscopic  Surgeons olaraq ortaya Cərrah, sistik kanalın öd kisəsi girişini dəqiq qoymalıdır.  Cərrah, öd kisəsi boynunu yuxarıya deyil, laterala retrakte etmelidir.  Cərrah, sistik kanalı və sistik arteriyanı ehtiyyatla disseksiya etməlidir.  Cərrah, eletrokoter kimi enerji mənbələrinin ana öd kanalı ətrafinda istifadəsini məhdudlaşdırmalı bunların gizli yaralanmalara yol açabiləcəğini unutmamalıdır.  Cərrah, cərrahi nöqteyi nəzərdən önəmli olan anomaliyaları, çətin anatomiyanı və ana öd kanalı daşlarını ortaya qoymaq üçün sərbəstcə per-op xolanjiografiya istifadə etməlidir.  Cərrah, özəlliklə kəskin xolesistit kimi, şübhəli anatomiya, anatomik anomaliya vəya texnik çətinliklər olduğunda açıq xolesistektamiyaya dönməlidir.  Cərrah, herhansı bir duktal quruluşu kəsmədən öncə bütün quruluşları görməlidir.
 • 61. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası Toplam 7 xəstə 1.Aciq qalmış Luscka kanalı 2.Posterior abberan kanal yaralanması --------HY 3.Koledok tam bağlanmsaı--------XY 4.Kolesistektomiya T drenaj sonrası gec dönəmdə darlıq -------- HY 5.Laparaskopik Xolesistektomiya sonrası Bismuth 3 yaralanma ------HY
 • 62. 6.Laparaskopik Xolesitektomiya sonrasında öd yolu yaralanması drenaj 1 ay drenajdan sonra HY olunur xəstə və əməliyyatin sonra xəstədə xolangit tablosu Bizə gəldiyində xəstədə əsasən sagda olmaq üzərə Bilateral Hepatolithiazis Əməliyyat: Sag Hepatik Lobektomiya+Sol Hepatikoyeyonostomiya
 • 64. 7 .Bir il əvvəl xolesistektomiya+ xoledoxolitotomiya+xoledoxoduodenostomiya bir il sonra ikterus ---anastomoz pozulmuş və xoledoxoduodenstomiya Tam evisserasiya və ödlü peritonit Duodenum və xoledoxa kateter yeridilərək drenaj edildi “Bagota bag”. Əməliyyatdan sonra xəstəyə PTK qoyuldu. 3 defe relaparatomiya sanasiya
 • 65. QAYNAQLAR  Surgical Anatomy and Technique Volume 2 Skandalakis 2000  Sabiston Text of Surgery 18th Edition 2011  Principles of Surgery Schwarts 9th Edition 2011  Mayo Kliniği Gastrointestinal Sistem Cerrahisi 2004  Zollinger’s Atlas of Surgical Operations 2003  Surgery of the Liver and Biliary Tract Blumgart 2003  Surgical Management of Hepatobiliary Disorders Poston-Blumgart 2003  Prof.Dr. Ahmet ÇOKER Travma Kongresi 2004  Prof.Dr. Aydın ALPER slaytları  eMedicine-Gastroenterology- Bile Duct Strictures Hemant Pande MD John Hopkins Bayview Medical Center 2002  eMedicine-Radiology-Mirizzi Syndrome Gregory B Snyder MD 2003  Ann Surgery 2003 Apr. 470-1 Stewart-Way  Arch Surgery 1995 Oct (130) 1123 Stewart-Way  Clinical Features of Major Lap. Bile Duct İnjuries Davidoff AM, Braum GD Meyers WC 1993  Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ, An analysis of the problem of biliary injury during Lap.Cholecystectomi. J Am Coll Surg 180: 101-125,1995