Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a השפעה חברתית (20)

Publicidad

השפעה חברתית

 1. ‫שיתופים‬ ‫פורום‬ ‫למנכ‬"‫חברתיים‬ ‫לים‬ ‫ז‬ ‫מחזור‬' ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫אוקטובר‬2014 ‫מנחות‬:‫זהר‬‫פרופר‬‫גוברין‬ ‫וליאת‬
 2. ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫קולקטיבית‬ ‫להשפעה‬ ‫בודדת‬ ‫מהשפעה‬ "‫ייחודים‬ ‫דברים‬ ‫ליצור‬ ‫איך‬ ‫למדנו‬ ‫שיכולים‬‫אנשים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬, ‫הדברים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫איך‬ ‫למדנו‬ ‫האם‬ ‫אך‬ ‫לכאלה‬‫מיליונים‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫המשנים‬?" ‫ליסבת‬‫שור‬,‫וסופרת‬ ‫חברתית‬ ‫למדיניות‬ ‫מומחית‬
 3. ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫מהי‬? ‫ציבורי‬ ‫או‬ ‫חברתי‬ ‫ערך‬,‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫הבא‬ ‫טווח‬ ‫וארוך‬ ‫מדיד‬‫בייעוד‬‫הארגון‬. ‫הינה‬ ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫פי‬ ‫על‬‫הארגון‬ ‫פועל‬ ‫למענו‬ ‫יותר‬ ‫הרחב‬ ‫החברתי‬ ‫התוצר‬ ‫הארגון‬ ‫יעדי‬ ‫של‬ ‫ישיר‬ ‫תוצר‬ ‫ואינה‬. ‫אל‬ ‫מהארגון‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫של‬ ‫העתקה‬ ‫ישנה‬‫החברתי‬ ‫השדה‬. ‫ארגון‬ ‫האם‬‫יעיל‬‫בהכרח‬ ‫משפיע‬ ‫הוא‬? ‫האם‬‫ארגון‬‫אפקטיבי‬‫בהכרח‬ ‫משפיע‬ ‫הוא‬? ‫אפקטיבי‬ ‫ארגון‬ ‫האם‬/‫בהכרח‬ ‫משפיע‬ ‫יעיל‬? ‫הבוגרים‬ ‫יחידת‬ ‫של‬ ‫ספרות‬ ‫סקירות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬,‫מנדל‬ ‫מכון‬ ‫יעילות‬‫אפקטיביות‬‫חברתית‬ ‫השפעה‬
 4. Forces for Good 1.‫החוקרים‬ ‫של‬ ‫ראשונית‬ ‫הגדרה‬-‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫שיצר‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫מהו‬? ‫שהשיג‬ ‫ארגון‬‫יציבות‬ ‫תוצאות‬‫ומתמשכת‬ ‫משמעותית‬ ‫והשפעה‬‫או‬ ‫הלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫הבינלאומית‬. ‫על‬ ‫שהשפיע‬ ‫ארגון‬‫גדולות‬ ‫מערכות‬-‫עסקי‬ ‫מגזר‬,‫ציבורי‬ ‫מגזר‬,‫שלישי‬ ‫מגזר‬. ‫שינוי‬ ‫שיצר‬ ‫ארגון‬‫ו‬ ‫תפיסתי‬/‫התנהגותי‬ ‫או‬‫רחבה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫בקרב‬. 2.‫גבולות‬ ‫תיחום‬-‫הארגון‬ ‫הקמת‬ ‫שנת‬,‫ותק‬. 3.‫מנכ‬ ‫סקר‬"‫לים‬‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬. 4.‫הסקר‬ ‫ניתוח‬‫ע‬"‫שדות‬ ‫מתשעה‬ ‫מומחים‬ ‫שישים‬ ‫י‬(‫אומנות‬,‫סביבה‬,‫רווחה‬.) 501 35 12 5.‫במחקר‬ ‫שישתתפו‬ ‫הארגונים‬ ‫בחירת‬-‫בארה‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫ייצוג‬ ‫על‬ ‫דגש‬"‫ב‬. ‫דפוסים‬ ‫חיפוש‬–‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫יצרו‬ ‫ארגונים‬ ‫כיצד‬?
 5. "‫מיתוסים‬,‫מיתוסים‬,‫מיתוסים‬"... ‫ומקצועי‬ ‫עשיר‬ ‫ניהולי‬ ‫רפרטואר‬"(‫מושלם‬ ‫ניהול‬)"‫יוצר‬Impact ‫שיווק‬,‫מיתוג‬(‫קליט‬ ‫שם‬,‫מנצח‬ ‫לוגו‬),‫יוצרים‬ ‫הארגון‬ ‫מיצוב‬Impact ‫יוצרות‬ ‫דרך‬ ‫ופריצות‬ ‫חדשנות‬Impact ‫מנוסחים‬ ‫ארגוניים‬ ‫וערכים‬ ‫חזון‬,‫יוצרים‬ ‫וכתובים‬ ‫ברורים‬Impact ‫יוצרים‬ ‫גדולים‬ ‫תקציבים‬Impact
 6. 6‫הפרקטיקות‬‫חברתית‬ ‫להשפעה‬ 1.‫וסנגור‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ 2.‫לעבוד‬ ‫לשוק‬ ‫לגרום‬"‫בחברתי‬" 3.‫השראה‬ ‫לעורר‬ 4.‫מנכ‬ ‫של‬ ‫רישות‬ ‫פיתוח‬"‫חברתיים‬ ‫לים‬ 5.‫במציאות‬ ‫לשינוים‬ ‫מהירה‬ ‫הסתגלות‬ 6.‫משתפת‬ ‫מנהיגות‬"‫אגו‬ ‫ללא‬"
 7. 6‫הפרקטיקות‬‫חברתית‬ ‫להשפעה‬ 1.‫וסנגור‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ 2.‫לעבוד‬ ‫לשוק‬ ‫לגרום‬"‫בחברתי‬" 3.‫השראה‬ ‫לעורר‬ 4.‫מנכ‬ ‫של‬ ‫רישות‬ ‫פיתוח‬"‫חברתיים‬ ‫לים‬ 5.‫במציאות‬ ‫לשינוים‬ ‫מהירה‬ ‫הסתגלות‬ 6.‫משתפת‬ ‫מנהיגות‬"‫אגו‬ ‫ללא‬"
 8. ‫חברתי‬ ‫בארגון‬ ‫המפנה‬ ‫נקודת‬-‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫הובלת‬ ‫פחות‬ ‫ואחרים‬ ‫משמעותיות‬ ‫דרך‬ ‫לפריצות‬ ‫מגיעים‬ ‫מסוימים‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫מדוע‬? ‫מלקולם‬‫גלדוול‬‫כאל‬ ‫הארגון‬ ‫לפעולות‬ ‫להתייחס‬ ‫מציע‬‫מגיפה‬. ‫ומגיפה‬ ‫השפעה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מה‬ ‫אז‬? ‫יש‬ ‫למגיפות‬2‫מרכזיים‬ ‫מאפיינים‬: .1‫הידבקות‬-‫התנהגות‬ ‫דפוסי‬,‫רעיונות‬,‫יוזם‬ ‫שהארגון‬ ‫ופעילויות‬ ‫בעבודה‬ ‫יחסים‬, ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫ממדי‬ ‫מתרחבים‬ ‫וכך‬ ‫לווירוסים‬ ‫בדומה‬ ‫מתפשטים‬. .2‫המיעוט‬ ‫כלל‬-‫גדולה‬ ‫השפעה‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫פעוטים‬ ‫לגורמים‬-‫גדולים‬ ‫שינויים‬ ‫קטנים‬ ‫אירועים‬ ‫אחרי‬ ‫לבוא‬ ‫יכולים‬. ‫הרגיל‬ ‫ליחס‬ ‫הציפייה‬ ‫את‬ ‫לנטוש‬ ‫יש‬:‫עבודה‬ ‫הרבה‬=‫השפעה‬ ‫הרבה‬. ‫מבוסס‬‫של‬ ‫ספרו‬ ‫על‬‫מלקולם‬‫גלדוול‬:'‫נקודת‬‫המפנה‬-‫הקטנים‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫חשיבותם‬,'(2000)
 9. ‫חברתי‬ ‫בארגון‬ ‫המפנה‬ ‫נקודת‬-‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫הובלת‬ ‫חיוביות‬ ‫מגיפות‬ ‫ולנהל‬ ‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫איך‬? ‫כלומר‬-‫החשובים‬ ‫והמסרים‬ ‫הארגון‬ ‫רעיונות‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬? ‫שואלים‬ ‫אנו‬ ‫למעשה‬–‫ל‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המסרים‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫נוכל‬ ‫כיצד‬"‫מדבקים‬"? ‫גולדוול‬‫שינוי‬ ‫שיוצרים‬ ‫גורמים‬ ‫שלושה‬ ‫מגדיר‬‫בארגון‬ ‫המפנה‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫ומקדמים‬: ‫המיעוט‬ ‫כלל‬‫ההידבקות‬ ‫יסוד‬‫הקשר‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫מבוסס‬‫של‬ ‫ספרו‬ ‫על‬‫מלקולם‬‫גלדוול‬:'‫נקודת‬‫המפנה‬-‫הקטנים‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫חשיבותם‬,'(2000)
 10. ‫חברתי‬ ‫בארגון‬ ‫המפנה‬ ‫נקודת‬-‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫הובלת‬ ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫הובלת‬ ‫לקדם‬ ‫נוכל‬ ‫כיצד‬? ‫ההקשר‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫המשפיעים‬ ‫בסביבתנו‬ ‫הגורמים‬ ‫מהם‬ ‫המסר‬ ‫על‬? ‫ההקשר‬ ‫הקבוצתי‬ ‫ההקשר‬ ‫הסביבתי‬ ‫ההידבקות‬ ‫יסוד‬ ‫ל‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫לפוך‬ ‫נוכל‬ ‫כיצד‬"‫מדבק‬" ‫ירידה‬ ‫לפרטים‬ ‫מעורר‬ ‫לפעולה‬ ‫המיעוט‬ ‫כלל‬ ‫אשר‬ ‫המיוחדים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫טבעם‬ ‫מהו‬ ‫בהפצה‬ ‫לסייע‬ ‫יוכלו‬? ‫אנשי‬ ‫המכירות‬ ‫הידענים‬ ‫המקשרים‬ ‫מבוסס‬‫של‬ ‫ספרו‬ ‫על‬‫מלקולם‬‫גלדוול‬:'‫נקודת‬‫המפנה‬-‫הקטנים‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫חשיבותם‬,'(2000)
 11. Collective Impact John Kania and Mark Kremer, Social Impact, Stanford Social Innovation Review, 2011 ‫חברתיות‬ ‫סוגיות‬‫ומושרשות‬ ‫עמוקות‬,‫ניתן‬‫רק‬ ‫לקדם‬‫מערכתית‬ ‫גישה‬ ‫מתוך‬ ‫כשפועלים‬ ‫כוללת‬.‫יחד‬ ‫לפעול‬ ‫השחקנים‬ ‫על‬-‫המגזרים‬ ‫מכלל‬ ‫שחקנים‬ ‫עם‬ ‫ובשיתוף‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫זה‬. ‫ובין‬ ‫פנים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬-‫מגזרי‬‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫להצלחת‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫הוא‬. ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬? ‫מסגרת‬‫אג‬ ‫למען‬ ‫מתמשכת‬ ‫פעולה‬'‫ממגוון‬ ‫מרכזים‬ ‫שחקנים‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫נדה‬ ‫תחומים‬/‫מגזרים‬,‫מסוים‬ ‫חברתי‬ ‫בשדה‬ ‫חברתית‬ ‫בעיה‬ ‫לפתור‬ ‫שמטרתה‬.
 12. ‫השפעה‬ ‫מרחב‬-‫רחבה‬ ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫לקידום‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫השפעה‬ ‫מרחב‬ ‫מהו‬? ‫למנכ‬ ‫פעולה‬ ‫מסגרת‬"‫ו‬ ‫לים‬/‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫להובלת‬ ‫השלישי‬ ‫מהמגזר‬ ‫עניין‬ ‫לבעלי‬ ‫או‬ ‫מסוים‬ ‫חברתי‬ ‫בשדה‬/‫משותף‬ ‫בנושא‬/‫השלישי‬ ‫במגזר‬. ‫הפורום‬ ‫לקידום‬ ‫שירות‬ ‫אזרחי‬ ‫הפורום‬ ‫לקידום‬ ‫נשים‬ ‫צעירות‬ ‫בסיכון‬ ‫הפורום‬ ‫ארגוני‬ ‫לקידום‬ ‫החירשים‬ ‫וליקויי‬ ‫השמיעה‬ ‫מרחב‬ ‫השפעה‬ ‫יוצאי‬ ‫אתיופיה‬ ‫בישראל‬ ‫ברית‬ ‫ארגוני‬ ‫התשתית‬
 13. ‫השפעה‬ ‫מרחב‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫במרחב‬ ‫הפעילות‬‫מונעת‬‫ו‬ ‫אישית‬ ‫בחירה‬ ‫מתוך‬‫מבוססת‬‫בין‬ ‫אמון‬ ‫על‬ ‫כוללת‬ ‫חברתית‬ ‫תפיסה‬ ‫ועל‬ ‫המרחב‬ ‫חברי‬. ‫על‬ ‫מבוסס‬"‫מדריך‬-‫חברתית‬ ‫להשפעה‬ ‫מרחב‬ ‫מגבשים‬ ‫איך‬?"‫בשיתופים‬ ‫פיתוח‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נכתב‬.(2013) ‫ממשי‬ ‫ערך‬ ‫ישנו‬‫מגזר‬ ‫מאותו‬ ‫כוחות‬ ‫של‬ ‫בחבירה‬‫של‬ ‫משותף‬ ‫לקידום‬ ‫אג‬'‫וכוללת‬ ‫רחבה‬ ‫נדה‬. ‫מתוך‬ ‫פועל‬ ‫המרחב‬‫מנכ‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫ושיתוף‬ ‫שקיפות‬"‫ארגונים‬ ‫לי‬ ‫עיסוקו‬ ‫בתחום‬ ‫הנוגעים‬. ‫רחבה‬ ‫השפעה‬ ‫לקדם‬ ‫נועד‬ ‫המרחב‬,‫ידי‬ ‫על‬ ‫להשגה‬ ‫ניתנת‬ ‫שאינה‬ ‫אחד‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫פעולה‬.
 14. ‫שיתופים‬ ‫פורום‬ ‫למנכ‬"‫חברתיים‬ ‫לים‬- ‫ז‬ ‫מחזור‬' ‫הבא‬ ‫במפגש‬ ‫להתראות‬... ‫זהר‬‫פרופר‬‫גוברין‬ ‫וליאת‬

Notas del editor

 1. להתייחס בפתיחה למתח שבין הישרדות והשפעה
 2. המושג השפעה חברתית (Social Impact) הפך בשנים האחרונות שגור ורווח בחברה האזרחית ובארגוני המגזר החברתי. נדמה שכולם רוצים "להוביל השפעה" או להשיג "השפעה חברתית רחבה" ובאמצעותה לייצר "שינוי חברתי משמעותי ובר קיימא". עם זאת, לא תמיד ברור מה אומרות המילים האלו בפועל. אחת הסיבות לעמימות ולבלבול היא העובדה שאכן מדובר במושגים חמקמקים שיש להם הגדרות רבות המתקיימות במקביל: כך למשל, כאשר מדברים על השפעה חברתית, יש המתייחסים לשינויים החברתיים שהארגון מקדם, בעוד אחרים מדגישים את התועלות שהארגון מביא גם לא במודע ובמכוון.
 3. להסביר אפקטיביות ויעילות – הבחנה בין המושגים הטענה הרווחת והמקובלת ביותר בעולם ובישראל כיום היא כי השפעה חברתית היא התוצר החברתי הרחב ביותר למענו פועל הארגון, כאשר ישנה העתקה של נקודת המבט מהארגון אל השדה. כלומר מדובר על השפעה רחבה ומתמשכת, שהיא מעבר לקהל היעד של הארגון, ברמה הלאומית/הבינלאומית.
 4. רעיון המרכזי במאמר: לפצח מה יוצר השפעה חברתית? המפתח ליצירת ההשפעה החברתית הוא השפעה רחבה על כלל המגזרים, הרעיון הוא להשקיע בתחילת דרכו של הארגון בהתמקצעות ובהפיכה לארגון מקצועי ולאחר מכן להשקיע את רוב המשאבים כלפי חוץ- בארגונים ובאנשים ממגזרים אחרים או מארגונים אחרים. הדחף לפתור בעיות בקנה מידה עולמי )רעב, עוני, חינוך, אבטלה, מחלות( הוא שמביא את הארגונים להשקיע אנרגיות רבות בשדה והוא המנוף ליצירת ההשפעה החברתית. במחקר הנוכחי זיהו שישה דפוסי עבודה המסייעים ליצור השפעה חברתית: במחקר בו השתתפו 12 מלכ״רים מארה״ב, אשר הוגדרו כבעלי השפעה חברתית גבוהה, נמצא כי השפעה חברתית אמיתית נוצרת כאשר ארגונים יוצאים מגבולותיהם ומוצאים דרכים יצירתיות לסייע לאחרים- אנשים/ ארגונים שאינם חלק מהארגון. זאת בשונה מההשערה הרווחת כי מקצועיות הארגון היא העומדת מאחורי ארגונים בעלי השפעה חברתית גבוהה.
 5. מיתוסים שהמאמר מפריח – לשאול את המשתתפים מה לדעתם הם הגורמים המרכזיים שמביאים להשפעה חברתית?
 6. מחקר הנוכחי זיהו שישה דפוסי עבודה המסייעים ליצור השפעה חברתית: 1. שילוב בין שירות וסנגור 2. לגרום לשוק לעבוד "בחברתי" 3. לעורר השראה 4. פיתוח רישות של מנכ"לים חברתיים 5. הסתגלות מהירה לשינוים במציאות 6. מנהיגות משתפת "ללא אגו"
 7. חלוקת דף עבודה ללא דירוג מספרי – המשתתפים כותבים דוגמאות למימוש הפרקטיקות בארגון שבניהולם. משתתף שמעונין לשתף ולקבל פידבק מוזמן לעשות זאת במליאה. מוזמנים להגיב על ההשפעה החברתית שכתבו בתחילת היום ועל ההשפעה החברתית שהם רואים לאחר התבוננות בניהול ההשפעה החברתית בארגון.
 8. חלוקת דף עבודה ללא דירוג מספרי – המשתתפים כותבים דוגמאות למימוש הפרקטיקות בארגון שבניהולם. משתתף שמעונין לשתף ולקבל פידבק מוזמן לעשות זאת במליאה. מוזמנים להגיב על ההשפעה החברתית שכתבו בתחילת היום ועל ההשפעה החברתית שהם רואים לאחר התבוננות בניהול ההשפעה החברתית בארגון.
 9. חלוקת דף עבודה ללא דירוג מספרי – המשתתפים כותבים דוגמאות למימוש הפרקטיקות בארגון שבניהולם. משתתף שמעונין לשתף ולקבל פידבק מוזמן לעשות זאת במליאה. מוזמנים להגיב על ההשפעה החברתית שכתבו בתחילת היום ועל ההשפעה החברתית שהם רואים לאחר התבוננות בניהול ההשפעה החברתית בארגון.
 10. חלוקת דף עבודה ללא דירוג מספרי – המשתתפים כותבים דוגמאות למימוש הפרקטיקות בארגון שבניהולם. משתתף שמעונין לשתף ולקבל פידבק מוזמן לעשות זאת במליאה. מוזמנים להגיב על ההשפעה החברתית שכתבו בתחילת היום ועל ההשפעה החברתית שהם רואים לאחר התבוננות בניהול ההשפעה החברתית בארגון.
 11. מגמה חדשה בשדה התיאוריה והמחקר של "השפעה חברתית" אשר מדגישה באופן חד משמעי וברור את הצורך בהובלת השפעה חברתית כוללת המתוארת באמצעות הביטוי collective impact . מקורו של הביטוי בהבנה כי השפעה חוצת גבולות החורגת מעבר לתחומו של הארגון היחיד מחייבת אותו למעשה בשיתוף פעולה עם שחקנים נוספים הפועלים באותו שדה החברתי ו/או קשורים בו. חמישה מרכיבים לתהליך של קולקטיב אימפקט
 12. המונח "מרחב השפעה" קשור קשר ישיר למושג "השפעה חברתית" ולמושג "השפעה קולקטיבית" ולא במקרה: בשנים האחרונות מתפתחות מגוון של אסטרטגיות פעולה להובלת השפעה חברתית רחבה. בתוך כך מתפתחים מגוון סוגים של מסגרות פעולה ומודלים שהמשותף להם הוא תפיסה קולקטיבית ומערכתית בפתרון סוגיה חברתית (Collective Impact) , מרחב השפעה הוא אחד מהם.
 13. שאלה לדיון – מה הפוטנציאל של מרחב השפעה בשדה החברתי שלכם? בשדה הגיאוגרפי? מה החסמים, האתגרים? האם זה בכלל אפשרי?
 14. להתייחס למתח שבין הישרדות והשפעה
Publicidad