Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute

Nachman Shelef
Nachman ShelefEntrepreneur
‫עיר בעולם‬
 ‫אחד‬
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
‫המשבר‬
   ‫מחריף‬

        ‫תופעות‬
       ‫ראשונות‬
       ‫של משבר‬
 ‫טיפול‬
‫במפגעים‬
‫פיתוח בר קיימא‬
‫‪Sustainable‬‬
‫‪Development‬‬
 ‫"פיתוח בר-קיימא הוא‬
‫פיתוח העונה על צורכי‬
   ‫הדור הנוכחי, ללא‬
  ‫פגיעה באפשרות של‬
 ‫דורות עתידיים לענות‬
     ‫על צורכיהם"‬
 ‫ועדת ברונטלנד 7891‬
‫לקראת פיתוח בר קיימא/מקיים‬

                             ‫יעד‬
‫תכנון ומניעה‬                     ‫פיתוח בר קיימא‬
             ‫ייצור נקי‬
          ‫צריכה בת קיימא‬

                       ‫למנוע‬

                   ‫לפקח‬    ‫מיחזור‬


               ‫למזער‬

         ‫להתעלם‬
 ‫תגובה וטיפול‬                     ‫חיסכון והזדמנות‬
        ‫מחיר ואחריות‬
‫טיפול אסטרטגי בשורשי‬
       ‫הבעיות – שינוי סדר היום:‬


        ‫אסטרטגיות לפיתוח בר‬
               ‫קיימא:‬
            ‫תוכניות עולמיות‬
            ‫תוכניות לאומיות‬
            ‫תוכניות מקומיות‬


‫הזוית המקומית עולה...‬
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
‫טון לשנה‬        ‫תשומות‬
 ‫000,000,02‬          ‫דלק‬
  ‫000,000,04‬         ‫חמצן‬
‫000,000,200,1‬         ‫מים‬
  ‫000,002,1‬         ‫מזון‬
  ‫000,002,2‬          ‫עץ‬
  ‫000,000,2‬        ‫פלסטיק‬
  ‫טון לשנה‬         ‫פסולת‬

 ‫000,000,09‬         ‫2‪CO‬‬
   ‫000,004‬         ‫2‪SO‬‬
   ‫000,082‬         ‫‪NOX‬‬
  ‫000,005,7‬          ‫ביוב‬
 ‫000,004,11‬    ‫פסולת תעשייתית‬
  ‫000,009,3‬  ‫פסולת ביתית ומסחרי‬
‫פסגת כדור הארץ‬
‫ועידת ריו 2991‬    ‫אג'נדה מקומית 12‬
            ‫)12 ‪(Local Agenda‬‬
          ‫"לרשויות מקומיות תפקיד‬
         ‫מפתח בפיתוח בר קיימא. כל‬
            ‫רשות מקומית, בשיתוף‬
         ‫תושביה תבנה תוכנית פעולה‬
          ‫למאה ה - 12 עבור הקהילה‬
          ‫שלה......הרשות המקומית‬
          ‫תאסוף מידע ותפעל יחד עם‬
         ‫תושבים ובעלי עסקים לייצר‬
         ‫קונצנזוס בנוגע למדיניות של‬
         ‫פיתוח בר קיימא” (מתוך פרק‬
               ‫82 לאג’נדה 12 )‬
             ‫שקופית 4‬
‫תכנון‬
  ‫כוללני‬
              ‫שנות‬
            ‫התשעים-‬
              ‫אג'נדה‬
  ‫מינהל‬       ‫מקומית 12‬
  ‫עירוני‬


‫יוהנסבורג –‬
  ‫מאג'נדה‬
   ‫לפעולה‬  ‫שיתוף‬
        ‫ציבור‬
‫העיר יוצאת מגבולות‬
              ‫המדינה‬

          ‫3 מגמות מעצבות:‬
    ‫1. הכרה ביחודיות העיר ותפקידה‬
       ‫2. התארגנות בין עירונית‬
‫3. חתירה למעמד בינלאמי ושתפות בקבלת‬
             ‫החלטות‬
‫תוכניות מקומיות לפיתוח בר קיימא‬

         ‫מתבססות על:‬
      ‫1. טיפול במעלה הזרם‬
      ‫2. טיפול אינטגרטיבי‬
        ‫3. הציבור כשותף‬
       ‫4. יעילות אקולוגית‬
‫אז מה זה אומר?‬
 ‫טביעת‬
 ‫הרגל‬
‫האקולוגית‬
‫טביעת הרגל האקולוגית‬
‫טביעת הרגל האקולוגית‬
  ‫היא שטח האדמה‬
‫והמים הנדרש על מנת‬
‫לספק לאורך זמן בלתי‬
   ‫מוגבל את רמת‬
 ‫החיים הנוכחית של‬
 ‫אוכלוסייה מסוימת‬
     ‫בטכנולוגיות‬
      ‫הקיימות.‬
‫סך כל הקרקעות הפוריות‬
 ‫המשמשות ישירות למשאבי‬
 ‫אדם: חקלאות, מרעה ויער.‬

               ‫שטח הים‬
‫אדמת "אנרגיה" – שטח היער‬   ‫המשמש‬
  ‫הדרוש על מנת לקלוט את‬     ‫לדיג.‬
  ‫הפחמן הדו-חמצני הנפלט‬
 ‫כתוצאה מצריכת האנרגיה.‬
               ‫אדמה‬
               ‫בנויה‬
   ‫אדמה לשימור המגוון‬
 ‫הביולוגי כגון שמורות טבע.‬
‫השטח של‬
 ‫הולנד לעומת‬
 ‫טביעת הרגל‬
‫האקולוגית של‬
    ‫הולנד‬
‫טר"א - 11‬
      ‫טביעת הרגל האקולוגית של מדינות‬
‫טביעת הרגל העולמית‬

 ‫שטח זמין טביעת רגל‬
  ‫(דונם‬  ‫(דונם לנפש)‬
  ‫לנפש)‬
  ‫22‬     ‫81‬
‫טר"א - 61‬
  ‫טביעת הרגל האקולוגית של אנשים ממדינות שונות‬
      ‫= 81/59‬
       ‫5˜‬

                ‫59‬
‫אילו כל תושבי העולם ניהלו אורח חיים‬
    ‫דומה לזה של האמריקני הממוצע,‬
              ‫היינו צריכים‬
‫5‬
‫אילו כל תושבי העולם ניהלו אורח חיים‬
      ‫דומה לזה של הירדני הממוצע,‬
           ‫היינו מסתפקים ב -‬
‫1‬
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
‫איך מגיעים לשווי משקל?‬‫= חיים של עולם אחד‬
‫באילו אמצעי תחבורה‬
              ‫נשתמש?‬


‫קוריטיבה, ברזיל‬
‫איך נספק את האנרגיה הדרושה לנו?‬
              ‫אנרגיה ממקורות מתחדשים?‬
‫אנרגיה ממקורות מתכלים?‬
‫איך נבנה את המבנים שלנו?‬
‫כמה מקום נשאיר לטבע ?‬
‫כיצד ננהל את השטחים הציבוריים?‬
BedZed
 ‫לונדון‬
     copyright 2004
‫אפס פחמן‬

  ‫אפס פסולת‬
                    ‫עקרונות‬
 ‫תחבורה מקיימת‬           ‫אסטרטגיים‬
   ‫חומרים מקומיים ומקיימים‬
   ‫מזון מקומי, בריאותי וסביבתי‬
  ‫שימור מים‬
   ‫שימור טבע ובתי גידול‬

    ‫שימור המורשת והתרבות‬
‫שיווין וסחר הוגן‬

  ‫בריאות ואושר‬
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
copyright 2004
copyright 2004
copyright 2004
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
Wood chip - a carbon neutral fuel from renewable sources
                              copyright 2004
Recycling grey and black water on site
with a living machine

                     copyright 2004
Reclaimed materials
Reclaimed steel
          Reclaimed timber   copyright 2004
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
‫מה שנראה כשנפתח את‬
            ‫החלון עוד 01 שנים‬
‫תלוי במדיניות שנעצב‬
    ‫היום‬
1 de 42

Recomendados

Building on the Real Qualities of Arab Towns in Israel por
Building on the Real Qualities of Arab Towns in IsraelBuilding on the Real Qualities of Arab Towns in Israel
Building on the Real Qualities of Arab Towns in IsraelNachman Shelef
527 vistas74 diapositivas
MIU Conference 2005 Beer Sheva por
MIU Conference 2005 Beer ShevaMIU Conference 2005 Beer Sheva
MIU Conference 2005 Beer ShevaNachman Shelef
378 vistas183 diapositivas
Streets as Creators of Urbanism por
Streets as Creators of UrbanismStreets as Creators of Urbanism
Streets as Creators of UrbanismNachman Shelef
641 vistas23 diapositivas
Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institute por
Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' InstituteLocal Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institute
Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' InstituteNachman Shelef
430 vistas51 diapositivas
Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institu... por
Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institu...Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institu...
Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institu...Nachman Shelef
518 vistas51 diapositivas
From towns to mini-metro in the Israeli arab sector por
From towns to mini-metro in the Israeli arab sectorFrom towns to mini-metro in the Israeli arab sector
From towns to mini-metro in the Israeli arab sectorNachman Shelef
294 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute

בחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית por
בחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירוניתבחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית
בחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירוניתTagit Klimor
1.9K vistas37 diapositivas
תכנון שכונות בראייה סביבתית por
תכנון שכונות בראייה סביבתיתתכנון שכונות בראייה סביבתית
תכנון שכונות בראייה סביבתיתTagit Klimor
1.1K vistas19 diapositivas
פיתוח בר קיימא ביקורות por
פיתוח בר קיימא ביקורותפיתוח בר קיימא ביקורות
פיתוח בר קיימא ביקורותguestfad44c
245 vistas44 diapositivas
Residential construction in violated territories - Ilagyeve Esther por
Residential construction in violated territories - Ilagyeve EstherResidential construction in violated territories - Ilagyeve Esther
Residential construction in violated territories - Ilagyeve EstherTagit Klimor
560 vistas28 diapositivas
Urban nature - examining the relationship of nature and city in the world por
Urban nature - examining the relationship of nature and city in the worldUrban nature - examining the relationship of nature and city in the world
Urban nature - examining the relationship of nature and city in the worldTagit Klimor
542 vistas32 diapositivas
גלעד מרגלית ישובים אקולוגיים por
גלעד מרגלית ישובים אקולוגייםגלעד מרגלית ישובים אקולוגיים
גלעד מרגלית ישובים אקולוגייםTikun Olam
2.7K vistas30 diapositivas

Similar a Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute(20)

בחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית por Tagit Klimor
בחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירוניתבחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית
בחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית
Tagit Klimor1.9K vistas
תכנון שכונות בראייה סביבתית por Tagit Klimor
תכנון שכונות בראייה סביבתיתתכנון שכונות בראייה סביבתית
תכנון שכונות בראייה סביבתית
Tagit Klimor1.1K vistas
פיתוח בר קיימא ביקורות por guestfad44c
פיתוח בר קיימא ביקורותפיתוח בר קיימא ביקורות
פיתוח בר קיימא ביקורות
guestfad44c245 vistas
Residential construction in violated territories - Ilagyeve Esther por Tagit Klimor
Residential construction in violated territories - Ilagyeve EstherResidential construction in violated territories - Ilagyeve Esther
Residential construction in violated territories - Ilagyeve Esther
Tagit Klimor560 vistas
Urban nature - examining the relationship of nature and city in the world por Tagit Klimor
Urban nature - examining the relationship of nature and city in the worldUrban nature - examining the relationship of nature and city in the world
Urban nature - examining the relationship of nature and city in the world
Tagit Klimor542 vistas
גלעד מרגלית ישובים אקולוגיים por Tikun Olam
גלעד מרגלית ישובים אקולוגייםגלעד מרגלית ישובים אקולוגיים
גלעד מרגלית ישובים אקולוגיים
Tikun Olam2.7K vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
Future use of urban transportation corridors as a potential for future develo... por Tagit Klimor
Future use of urban transportation corridors as a potential for future develo...Future use of urban transportation corridors as a potential for future develo...
Future use of urban transportation corridors as a potential for future develo...
Tagit Klimor508 vistas
Rehabilitation of quarries worldwide - Ifergan Dikla & Dominitz Amir por Tagit Klimor
Rehabilitation of quarries worldwide - Ifergan Dikla & Dominitz AmirRehabilitation of quarries worldwide - Ifergan Dikla & Dominitz Amir
Rehabilitation of quarries worldwide - Ifergan Dikla & Dominitz Amir
Tagit Klimor759 vistas
פיתוח בר קיימא ביקורות Blog por guest718123
פיתוח בר קיימא ביקורות Blogפיתוח בר קיימא ביקורות Blog
פיתוח בר קיימא ביקורות Blog
guest718123368 vistas
צמצום פסולת por greensite200
צמצום פסולתצמצום פסולת
צמצום פסולת
greensite200198 vistas
פיתוח בר קיימא ביקורות por nirm
פיתוח בר קיימא ביקורותפיתוח בר קיימא ביקורות
פיתוח בר קיימא ביקורות
nirm352 vistas
ערוב שימושים כמנוע לפיתוח בר קיימא por Tagit Klimor
ערוב שימושים כמנוע לפיתוח בר קיימאערוב שימושים כמנוע לפיתוח בר קיימא
ערוב שימושים כמנוע לפיתוח בר קיימא
Tagit Klimor2.1K vistas
מצגת בנושא בנייה ירוקה: por mazalzahai
מצגת בנושא בנייה ירוקה:מצגת בנושא בנייה ירוקה:
מצגת בנושא בנייה ירוקה:
mazalzahai3.3K vistas
התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר בישראל por eshaki
התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר בישראלהתכנית הלאומית לחקלאות ולכפר בישראל
התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר בישראל
eshaki1.2K vistas
פסולת ומיחזור בישראל - יואב גואל por Boaz Bash March
פסולת ומיחזור בישראל - יואב גואלפסולת ומיחזור בישראל - יואב גואל
פסולת ומיחזור בישראל - יואב גואל
Boaz Bash March2.1K vistas
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev319 vistas

Más de Nachman Shelef

Easy to use tools for transit planning in Israel overview MIU v11 h.pdf por
Easy to use tools for transit planning in Israel overview MIU v11 h.pdfEasy to use tools for transit planning in Israel overview MIU v11 h.pdf
Easy to use tools for transit planning in Israel overview MIU v11 h.pdfNachman Shelef
1 vista66 diapositivas
Transit score for israel v1 por
Transit score for israel v1Transit score for israel v1
Transit score for israel v1Nachman Shelef
848 vistas17 diapositivas
Urbanism and the environment tel hai 2013 06 por
Urbanism and the environment tel hai 2013 06Urbanism and the environment tel hai 2013 06
Urbanism and the environment tel hai 2013 06Nachman Shelef
546 vistas39 diapositivas
Transit information services in israel update 2012 v4 por
Transit information services in israel  update 2012 v4Transit information services in israel  update 2012 v4
Transit information services in israel update 2012 v4Nachman Shelef
664 vistas28 diapositivas
Israel overview v3 por
Israel overview v3Israel overview v3
Israel overview v3Nachman Shelef
673 vistas26 diapositivas
Urbanism and the environment v3 por
Urbanism and the environment v3Urbanism and the environment v3
Urbanism and the environment v3Nachman Shelef
502 vistas13 diapositivas

Más de Nachman Shelef(20)

Easy to use tools for transit planning in Israel overview MIU v11 h.pdf por Nachman Shelef
Easy to use tools for transit planning in Israel overview MIU v11 h.pdfEasy to use tools for transit planning in Israel overview MIU v11 h.pdf
Easy to use tools for transit planning in Israel overview MIU v11 h.pdf
Nachman Shelef1 vista
Transit score for israel v1 por Nachman Shelef
Transit score for israel v1Transit score for israel v1
Transit score for israel v1
Nachman Shelef848 vistas
Urbanism and the environment tel hai 2013 06 por Nachman Shelef
Urbanism and the environment tel hai 2013 06Urbanism and the environment tel hai 2013 06
Urbanism and the environment tel hai 2013 06
Nachman Shelef546 vistas
Transit information services in israel update 2012 v4 por Nachman Shelef
Transit information services in israel  update 2012 v4Transit information services in israel  update 2012 v4
Transit information services in israel update 2012 v4
Nachman Shelef664 vistas
Urbanism and the environment v3 por Nachman Shelef
Urbanism and the environment v3Urbanism and the environment v3
Urbanism and the environment v3
Nachman Shelef502 vistas
LED in the urban context for Mayors Institute - English por Nachman Shelef
LED in the urban context for Mayors Institute - EnglishLED in the urban context for Mayors Institute - English
LED in the urban context for Mayors Institute - English
Nachman Shelef702 vistas
Urban Economic Development Conference Call for presentations por Nachman Shelef
Urban Economic Development Conference Call for presentations Urban Economic Development Conference Call for presentations
Urban Economic Development Conference Call for presentations
Nachman Shelef311 vistas
Local Economic Development in the urban context a missed opportunity por Nachman Shelef
Local Economic Development in the urban context a missed opportunityLocal Economic Development in the urban context a missed opportunity
Local Economic Development in the urban context a missed opportunity
Nachman Shelef799 vistas
Merhav overview - The Movement for Israeli Urbanism por Nachman Shelef
Merhav overview - The Movement for Israeli UrbanismMerhav overview - The Movement for Israeli Urbanism
Merhav overview - The Movement for Israeli Urbanism
Nachman Shelef984 vistas
Dror Gershon on the Merhav Lab for Urban Intensification por Nachman Shelef
Dror Gershon on the Merhav Lab for Urban IntensificationDror Gershon on the Merhav Lab for Urban Intensification
Dror Gershon on the Merhav Lab for Urban Intensification
Nachman Shelef1.3K vistas
Local Economic Development in the urban context por Nachman Shelef
Local Economic Development in the urban contextLocal Economic Development in the urban context
Local Economic Development in the urban context
Nachman Shelef962 vistas
Tirat-Carmel Sharet ch1 Location and Residents 18Jan2011 por Nachman Shelef
Tirat-Carmel Sharet ch1 Location and Residents 18Jan2011Tirat-Carmel Sharet ch1 Location and Residents 18Jan2011
Tirat-Carmel Sharet ch1 Location and Residents 18Jan2011
Nachman Shelef1.3K vistas
Tirat-Carmel Sharet ch2 Urban Network and Accessability 18Jan2011 por Nachman Shelef
 Tirat-Carmel Sharet ch2 Urban Network and Accessability 18Jan2011 Tirat-Carmel Sharet ch2 Urban Network and Accessability 18Jan2011
Tirat-Carmel Sharet ch2 Urban Network and Accessability 18Jan2011
Nachman Shelef1.2K vistas
Bat-Yam North Vatikim ch3 Mixed Use and Populations 18Jan2011 por Nachman Shelef
Bat-Yam North Vatikim ch3 Mixed Use and Populations 18Jan2011Bat-Yam North Vatikim ch3 Mixed Use and Populations 18Jan2011
Bat-Yam North Vatikim ch3 Mixed Use and Populations 18Jan2011
Nachman Shelef1.3K vistas
Bat-Yam North Vatikim ch1 Location and Residents 18Jan2011 por Nachman Shelef
 Bat-Yam North Vatikim ch1 Location and Residents 18Jan2011 Bat-Yam North Vatikim ch1 Location and Residents 18Jan2011
Bat-Yam North Vatikim ch1 Location and Residents 18Jan2011
Nachman Shelef1.3K vistas
Bat-Yam North Vatikim ch2 Urban Network and Accessability 18Jan2011 por Nachman Shelef
Bat-Yam North Vatikim ch2 Urban Network and Accessability 18Jan2011Bat-Yam North Vatikim ch2 Urban Network and Accessability 18Jan2011
Bat-Yam North Vatikim ch2 Urban Network and Accessability 18Jan2011
Nachman Shelef1.3K vistas
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism por Nachman Shelef
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good UrbanismMovement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Nachman Shelef1.2K vistas
Irit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors Institute por Nachman Shelef
Irit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors InstituteIrit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors Institute
Irit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors Institute
Nachman Shelef327 vistas

Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute

 • 1. ‫עיר בעולם‬ ‫אחד‬
 • 4. ‫המשבר‬ ‫מחריף‬ ‫תופעות‬ ‫ראשונות‬ ‫של משבר‬ ‫טיפול‬ ‫במפגעים‬
 • 5. ‫פיתוח בר קיימא‬ ‫‪Sustainable‬‬ ‫‪Development‬‬ ‫"פיתוח בר-קיימא הוא‬ ‫פיתוח העונה על צורכי‬ ‫הדור הנוכחי, ללא‬ ‫פגיעה באפשרות של‬ ‫דורות עתידיים לענות‬ ‫על צורכיהם"‬ ‫ועדת ברונטלנד 7891‬
 • 6. ‫לקראת פיתוח בר קיימא/מקיים‬ ‫יעד‬ ‫תכנון ומניעה‬ ‫פיתוח בר קיימא‬ ‫ייצור נקי‬ ‫צריכה בת קיימא‬ ‫למנוע‬ ‫לפקח‬ ‫מיחזור‬ ‫למזער‬ ‫להתעלם‬ ‫תגובה וטיפול‬ ‫חיסכון והזדמנות‬ ‫מחיר ואחריות‬
 • 7. ‫טיפול אסטרטגי בשורשי‬ ‫הבעיות – שינוי סדר היום:‬ ‫אסטרטגיות לפיתוח בר‬ ‫קיימא:‬ ‫תוכניות עולמיות‬ ‫תוכניות לאומיות‬ ‫תוכניות מקומיות‬ ‫הזוית המקומית עולה...‬
 • 10. ‫טון לשנה‬ ‫תשומות‬ ‫000,000,02‬ ‫דלק‬ ‫000,000,04‬ ‫חמצן‬ ‫000,000,200,1‬ ‫מים‬ ‫000,002,1‬ ‫מזון‬ ‫000,002,2‬ ‫עץ‬ ‫000,000,2‬ ‫פלסטיק‬ ‫טון לשנה‬ ‫פסולת‬ ‫000,000,09‬ ‫2‪CO‬‬ ‫000,004‬ ‫2‪SO‬‬ ‫000,082‬ ‫‪NOX‬‬ ‫000,005,7‬ ‫ביוב‬ ‫000,004,11‬ ‫פסולת תעשייתית‬ ‫000,009,3‬ ‫פסולת ביתית ומסחרי‬
 • 11. ‫פסגת כדור הארץ‬ ‫ועידת ריו 2991‬ ‫אג'נדה מקומית 12‬ ‫)12 ‪(Local Agenda‬‬ ‫"לרשויות מקומיות תפקיד‬ ‫מפתח בפיתוח בר קיימא. כל‬ ‫רשות מקומית, בשיתוף‬ ‫תושביה תבנה תוכנית פעולה‬ ‫למאה ה - 12 עבור הקהילה‬ ‫שלה......הרשות המקומית‬ ‫תאסוף מידע ותפעל יחד עם‬ ‫תושבים ובעלי עסקים לייצר‬ ‫קונצנזוס בנוגע למדיניות של‬ ‫פיתוח בר קיימא” (מתוך פרק‬ ‫82 לאג’נדה 12 )‬ ‫שקופית 4‬
 • 12. ‫תכנון‬ ‫כוללני‬ ‫שנות‬ ‫התשעים-‬ ‫אג'נדה‬ ‫מינהל‬ ‫מקומית 12‬ ‫עירוני‬ ‫יוהנסבורג –‬ ‫מאג'נדה‬ ‫לפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ציבור‬
 • 13. ‫העיר יוצאת מגבולות‬ ‫המדינה‬ ‫3 מגמות מעצבות:‬ ‫1. הכרה ביחודיות העיר ותפקידה‬ ‫2. התארגנות בין עירונית‬ ‫3. חתירה למעמד בינלאמי ושתפות בקבלת‬ ‫החלטות‬
 • 14. ‫תוכניות מקומיות לפיתוח בר קיימא‬ ‫מתבססות על:‬ ‫1. טיפול במעלה הזרם‬ ‫2. טיפול אינטגרטיבי‬ ‫3. הציבור כשותף‬ ‫4. יעילות אקולוגית‬
 • 15. ‫אז מה זה אומר?‬ ‫טביעת‬ ‫הרגל‬ ‫האקולוגית‬
 • 16. ‫טביעת הרגל האקולוגית‬ ‫טביעת הרגל האקולוגית‬ ‫היא שטח האדמה‬ ‫והמים הנדרש על מנת‬ ‫לספק לאורך זמן בלתי‬ ‫מוגבל את רמת‬ ‫החיים הנוכחית של‬ ‫אוכלוסייה מסוימת‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫הקיימות.‬
 • 17. ‫סך כל הקרקעות הפוריות‬ ‫המשמשות ישירות למשאבי‬ ‫אדם: חקלאות, מרעה ויער.‬ ‫שטח הים‬ ‫אדמת "אנרגיה" – שטח היער‬ ‫המשמש‬ ‫הדרוש על מנת לקלוט את‬ ‫לדיג.‬ ‫הפחמן הדו-חמצני הנפלט‬ ‫כתוצאה מצריכת האנרגיה.‬ ‫אדמה‬ ‫בנויה‬ ‫אדמה לשימור המגוון‬ ‫הביולוגי כגון שמורות טבע.‬
 • 18. ‫השטח של‬ ‫הולנד לעומת‬ ‫טביעת הרגל‬ ‫האקולוגית של‬ ‫הולנד‬
 • 19. ‫טר"א - 11‬ ‫טביעת הרגל האקולוגית של מדינות‬
 • 20. ‫טביעת הרגל העולמית‬ ‫שטח זמין טביעת רגל‬ ‫(דונם‬ ‫(דונם לנפש)‬ ‫לנפש)‬ ‫22‬ ‫81‬
 • 21. ‫טר"א - 61‬ ‫טביעת הרגל האקולוגית של אנשים ממדינות שונות‬ ‫= 81/59‬ ‫5˜‬ ‫59‬
 • 22. ‫אילו כל תושבי העולם ניהלו אורח חיים‬ ‫דומה לזה של האמריקני הממוצע,‬ ‫היינו צריכים‬ ‫5‬
 • 23. ‫אילו כל תושבי העולם ניהלו אורח חיים‬ ‫דומה לזה של הירדני הממוצע,‬ ‫היינו מסתפקים ב -‬ ‫1‬
 • 25. ‫איך מגיעים לשווי משקל?‬ ‫= חיים של עולם אחד‬
 • 26. ‫באילו אמצעי תחבורה‬ ‫נשתמש?‬ ‫קוריטיבה, ברזיל‬
 • 27. ‫איך נספק את האנרגיה הדרושה לנו?‬ ‫אנרגיה ממקורות מתחדשים?‬ ‫אנרגיה ממקורות מתכלים?‬
 • 28. ‫איך נבנה את המבנים שלנו?‬
 • 30. ‫כיצד ננהל את השטחים הציבוריים?‬
 • 31. BedZed ‫לונדון‬ copyright 2004
 • 32. ‫אפס פחמן‬ ‫אפס פסולת‬ ‫עקרונות‬ ‫תחבורה מקיימת‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫חומרים מקומיים ומקיימים‬ ‫מזון מקומי, בריאותי וסביבתי‬ ‫שימור מים‬ ‫שימור טבע ובתי גידול‬ ‫שימור המורשת והתרבות‬ ‫שיווין וסחר הוגן‬ ‫בריאות ואושר‬
 • 38. Wood chip - a carbon neutral fuel from renewable sources copyright 2004
 • 39. Recycling grey and black water on site with a living machine copyright 2004
 • 40. Reclaimed materials Reclaimed steel Reclaimed timber copyright 2004
 • 42. ‫מה שנראה כשנפתח את‬ ‫החלון עוד 01 שנים‬ ‫תלוי במדיניות שנעצב‬ ‫היום‬