Hur tar du ansvar?

Johan Sidenmark
Johan SidenmarkSustainability Advisor at NCC en NCC
Hur tar du socialt ansvar?
2010-11-05
Är hållbar affärsutveckling
och ansvarsfullt företagande viktigt?
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
För framtidens företag handlar det inte bara om produkter eller produktivitet,
det handlar mer och mer om på det sätt affärerna görs,
och hur detta kommuniceras:
LICENSE TO OPERATE
2
Det ansvarstagande företaget – en lång resa
Efterlevnad
lagar och
tillstånd
Minimera
risker
Skapa
värde
Global Compact
OECD
Guidelines
ILO
EMAS
WBCSD
GRI
WEF on
Corruption
ISO 14 000
OSHAS 18 000
Amnesty
Business Group
IFBWW
TI
Fair Trade
SA 8000
FSC
AA 1000
Code of Conduct
ISO 9 000
ISO 26 000
"The business enterprise is a
creature of a society and an
economy, and society or
economy can put any business
out of existence overnight,"
Peter Druckner, 1974
Sustainability
Agenda 21
“The social responsibility of
business is to increase its
profits”
Milton Friedman, 1970
2010-11-05
3
Hur tar du socialt ansvar?
Tripple Bottom
Line
Ledningens insikt är av avgörande betydelse
4
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Olika sätt som frågorna om bolagsstyrning, miljö och sociala
aspekter förbättrar ett företags affärsnytta.
1) Förbättrat anseende och/eller stärkt varumärke = 79%
2) Begåvad personal = 52%
3) Möta samhällets förväntningar = 43%
4) Ökad effektivitet = 39%
5) Tillväxtsmöjligheter = 35%
6) Riskhantering = 24%
7) Stärkt konkurrenskraft= 14%
8) Förbättrad tillgång till kapital = 3%
(Source: McKinsey February 2009 CFO survey "Where value comes from“)
Och det går fort framåt…..
• 97 % av Europas 150 största
företag tar upp CSR på sin
hemsida, 78 % av de 600 största.
• 82 % av Sveriges börsnoterade
bolag har hållbarhetsredovisningar.
• GRI som standard ökar starkt
53 % av Europas 150 största
bolag, rapporterar enligt GRI.
• Finanskrisen minskade inte vikten
av CSR som strategisk komponent.
Nedläggningar och avskedanden
ökar i själva verket behovet.
Källa: Halvarsson & Halvarsson 2009
• 87% av VD:arna på världens 1 000
största företag tror att hållbarhet
är viktigt för vinsten.
• 91% av kunderna överväger att
byta om de får veta att ett företag
beter sig dåligt.
• 50% av aktieägarna tror att en bra
hållbarhetsprofil skulle påverka
deras aktieköp positivt.
• 75% av MBA-studenter skulle
acceptera 10–20 % lägre lön om
företaget var ”ansvarstagande”.
Källa: Accenture, jan 2009
5
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
För dig som sitter i ledningen finns en rad anledningar att
ta CSR och hållbarhet på allvar. Undersökningar visar att:
Angående förbättrat anseende
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
6
Men vad handlar det om egentligen?
Corporate social responsibility is the
continuing commitment by business to have
ethically and contribute to economic
development while improving the quality of
life of the workforce and their families as well
as local community and society at large.
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
World Business Council for Sustainable Development
7
Med andra ord:
Det handlar i grunden om när
företag noga överväger vilka
konsekvenser deras beslut och
verksamhet har på…
8
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Anställda
Miljön
Samhället
Finansmarknaden
Korruption
Politik
Intressenter
Produktansvar
Kunder
Grannar
…och friviligt arbetar för att
eliminera tjänster och
produkter som kan medföra en
negativ påverkan på sin
omgivning.
9
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Anställda
Miljön
Samhället
Finansmarknaden
Korruption
Politik
Intressenter
Produktansvar
Kunder
Grannar
Hållbar affärsutveckling och ansvarsfullt
företagande handlar helt enkelt om
10
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
“Doing well by doing good”
-företaget som en bra samhällsmedborgare
- ett långsiktigt förhållningssätt
- ansvar för sina handlingar
- en affärsmodell
- öppenhet
- etik
Men CSR handlar inte bara om ”doing the right thing”
11
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Det handlar om att skapa affärsförutsättningar som är
värdeskapande genom att använda och skapa lösningar
som är miljömässigt och socialt hållbara
Erkända standarder och principer inom SR
FN Global Compact
 10 principer for:
- Mänskliga rättigheter
- Arbetsvillkor
- Miljö
- Korruption
 Global Reporting Inititiative (GRI)
- Den mest använda och internationellt erkända guiden för
att rapportera prestanda inom socialt ansvar
 Social Accountability SA8000
- Standard för social accountabilty
 ISO26000
- Vägledning
12
2010-11-05 CSR
ISO 26000
2010-11-05
13
Hur tar du socialt ansvar?
Gemensam förståelse för socialt ansvar och klargörande av
relationen mellan principer för socialt ansvarstagande och
ramverk för organisationsstyrning.
ISO 26 000 - grundprinciperna
1. Ansvar för sina handlingar (Accountability)
2. Öppenhet (Transparency)
3. Etiskt uppträdande (Ethical behaviour)
4. Intressenter (Respect for stakeholder interests)
5. Efterlevnad av lagar (Respect for the rule of law)
6. Efterlevnad av internationella överenskommelser
(Respect for international norms of behviour)
7. Respekt för mänskliga rättigheter (Respect for human rights)
14
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Syften med ISO 26 000
Hjälpa organisationer att
införa, behålla och
förbättra sitt ramverk
för Socialt
ansvarstagande (SR).
Stödja organisationer att
utveckla konkreta
former för
samhällsansvar och
bidrag till en hållbar
utveckling
Underlätta en
trovärdig
kommunikation om
åtaganden och resultat
relaterade till SR
Stimulera och utveckla
en öppen och
konstruktiv dialog
med intressenter i
omvärlden
Alla organisationer
kommer att kunna införa
ISO 26000 i sin
verksamhet
15
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Standarden kompletterar andra verktyg och
initiativ som relaterar till socialt ansvarstagande.
Global Reporting Initiative (GRI)
GRI är en nätverksbaserad organisation som har utvecklat ett
av världens mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering.
Riktlinjerna kallas för Sustainability Reporting Guidelines vilka
omfattar principer och indikatorer för att mäta och rapportera
ekonomisk, miljömässig och social prestanda.
Innehåller 79 grundindikatorer + branschspecifika
resultatindikatorer. Läs mer på www.globalreporting.org
16
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
GRI – styrkor och svagheter
20
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Styrkor Svagheter
Ger en bättre förståelse för vad
hållbarhet innebär.
Förlitar sig på data som ofta insamlats
för ett annat syfte
Ett standardiserat förhållningssätt som
möjliggör jämförelse
Vinklad mot miljöinformation
Kopplat till företagets policy Förbiser kopplingen mellan ledning och
verksamhet
Riktlinjerna har formats utifrån
industriländers perspektiv och
prioriteringar.
Så gör du….
 Vad ert varumärket står för
 Era intressenters och deras krav
 Fokusområden kopplat till verksamheten
 Initiativ inom SR, synliggöra företagets
viktigaste ansvarsfrågor
– Vad som är stort och smått
– Vad som är viktigt och mindre viktigt
– Vad som är svårt och lätt
– Vad som är dyrt och billigt
– Vad som är bråttom och mindre bråttom
 Mätbara mål och KPI
 Redovisningsform och granskning
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Första stegen i SR-arbetet är att identifiera
21
Vad är hållbarhet för Er, vad ska Ni jobba med?
22
Klimatförändringar
Arbetsmiljö
Rekrytering och
uppsägningar
Relationer till
samhället
Ekosystemtjänster
Mutor och korruption
Naturresurser
Mänskliga rättigheter
Utsläpp till mark
och vatten
Arbetsvillkor
Jämställdhet
Produktsäkerhet
Marknadsföring
Etik
Biologisk
diversitet
Mångfald
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
23
Kunder
Intresseorganisationer
Leverantörer
Aktieägare
Omvärlden lokalt och
globalt
Ert
Företag
Identifiera Era intressenter
Tillsynsmyndigheter
Anställda
Media
Affärspartners
Finansiärer och försäkringsbolag
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Grannar
24
Konsten att rapportera CSR
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Hur gör vi på COWI?
25
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
Vår främsta tillgång är kunskap och vi anser att vi har ett ansvar
att använda kunskapen för att skapa en bättre värld.
Integrerar hållbarhet i
hela verksamheten
Prioriteringar
Kunder
Miljö och klimatförändringar
Anställda
Ansvarsfullt företagande
Utbildning och forskning
Exempel på några av våra tjänster inom
socialt ansvar (SR) och hållbarhet
 Hållbart byggande
 Förebyggande & minimering av avfall
 Due Dilligence
 Miljö och Klimatförändringar
 Riskhantering och konsekvensanalys
 Hälsa och säkerhet
 Intressentanalyser
 Kommunikation/rapportering
 Kemikaliemanagement
 SR-screening/assessment
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
26
COWI Sustainability Report 2009
Som medlem i Global Compact ska man
regelbundet rapportera satsningar och
aktiviteter kopplade till hållbarhet och
Corprate Social Responsibility.
Hållbarhetsrapporten beskriver grunden
för COWIs arbete med hållbarhetsfrågor
och CSR.
27
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
FRÅGOR?
Tack för er uppmärksamhet!
28
2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
”Give me a call”
Johan Sidenmark
mobil: 0709 – 40 29 03
e-mail: josi@cowi.se
eller
www.cowi.se
Tack för uppmärksamheten!
2010-11-05
29
EMAS easy
1 de 26

Recomendados

Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008 por
Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008
Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008Folksam
727 vistas210 diapositivas
Achieving competitive advantage thru sustainability por
Achieving competitive advantage thru sustainabilityAchieving competitive advantage thru sustainability
Achieving competitive advantage thru sustainabilityGuy Bigwood
6.5K vistas77 diapositivas
Venture Cup Sveriges utbildningsturné (S1E6) - Tillväxt och hållbarhet por
Venture Cup Sveriges utbildningsturné (S1E6) - Tillväxt och hållbarhetVenture Cup Sveriges utbildningsturné (S1E6) - Tillväxt och hållbarhet
Venture Cup Sveriges utbildningsturné (S1E6) - Tillväxt och hållbarhetAndré Johansson
312 vistas20 diapositivas
Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 por
Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009
Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009Folksam
939 vistas206 diapositivas
Ideell redovisning i kommersiella kläder por
Ideell redovisning i kommersiella kläderIdeell redovisning i kommersiella kläder
Ideell redovisning i kommersiella kläderAnnaLena Moberg
770 vistas27 diapositivas
CSR handbok por
CSR handbokCSR handbok
CSR handbokCSR Västsverige
4.5K vistas132 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Hur tar du ansvar?

Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012 por
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012Folksam
2.1K vistas45 diapositivas
Breakit Impact Challenge Ethos international guide por
Breakit Impact Challenge Ethos international guideBreakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guideCarin Roeraade
220 vistas11 diapositivas
VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012 por
VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012
VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012CSR Västsverige
1.8K vistas84 diapositivas
Digitala CSR-trender och anti-korruptionsarbete 2014 por
Digitala CSR-trender och anti-korruptionsarbete 2014Digitala CSR-trender och anti-korruptionsarbete 2014
Digitala CSR-trender och anti-korruptionsarbete 2014Hallvarsson Halvarsson
958 vistas55 diapositivas
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation por
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikationSeminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikationHallvarsson Halvarsson
616 vistas85 diapositivas
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish) por
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)PEOPLE PEOPLE
613 vistas110 diapositivas

Similar a Hur tar du ansvar?(20)

Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012 por Folksam
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam2.1K vistas
Breakit Impact Challenge Ethos international guide por Carin Roeraade
Breakit Impact Challenge Ethos international guideBreakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guide
Carin Roeraade220 vistas
VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012 por CSR Västsverige
VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012
VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012
CSR Västsverige1.8K vistas
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation por Hallvarsson Halvarsson
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikationSeminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish) por PEOPLE PEOPLE
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
PEOPLE PEOPLE613 vistas
Ansvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergi por CSR Västsverige
Ansvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergiAnsvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergi
Ansvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergi
CSR Västsverige2.4K vistas
Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och... por Pontus Wadström
Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och...Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och...
Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och...
Pontus Wadström1.3K vistas
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ socialt ansvar (reviderad 2016) por CSR Västsverige
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ socialt ansvar (reviderad 2016)CSR Västsveriges ansvarsinitiativ socialt ansvar (reviderad 2016)
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ socialt ansvar (reviderad 2016)
CSR Västsverige232 vistas
CSR Forum 2012: Cash & Heart folder final por CSR Västsverige
CSR Forum 2012: Cash & Heart folder finalCSR Forum 2012: Cash & Heart folder final
CSR Forum 2012: Cash & Heart folder final
CSR Västsverige971 vistas
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide por Carin Roeraade
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide Breakit Impact Challenge - Ethos International guide
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide
Carin Roeraade93 vistas
Hållbara inköp verktygslåda 2011 por CSR Västsverige
Hållbara inköp verktygslåda 2011 Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011
CSR Västsverige3.8K vistas
Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011 por Klimatkommunerna
Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011
Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011
Klimatkommunerna500 vistas
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ reko arbetsplats (reviderad 2016) por CSR Västsverige
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ reko arbetsplats (reviderad 2016)CSR Västsveriges ansvarsinitiativ reko arbetsplats (reviderad 2016)
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ reko arbetsplats (reviderad 2016)
CSR Västsverige287 vistas
Affärsmässighet vs affärsmannaskap del2 por Stephan Philipson
Affärsmässighet vs affärsmannaskap del2Affärsmässighet vs affärsmannaskap del2
Affärsmässighet vs affärsmannaskap del2
Stephan Philipson2.2K vistas
Business Model Innovation RealSprint por Hobfot
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprint
Hobfot200 vistas

Más de Johan Sidenmark

Circular economy and cradle to cradle in the built environment por
Circular economy and cradle to cradle in the built environmentCircular economy and cradle to cradle in the built environment
Circular economy and cradle to cradle in the built environmentJohan Sidenmark
649 vistas10 diapositivas
Cradle net arsmote_2014 por
Cradle net arsmote_2014Cradle net arsmote_2014
Cradle net arsmote_2014Johan Sidenmark
383 vistas35 diapositivas
Cradle to cradle i praktiken por
Cradle to cradle i praktikenCradle to cradle i praktiken
Cradle to cradle i praktikenJohan Sidenmark
337 vistas11 diapositivas
ISO 26 000 in practice por
ISO 26 000 in practiceISO 26 000 in practice
ISO 26 000 in practiceJohan Sidenmark
274 vistas6 diapositivas
Avfallsförebyggande åtgärder por
Avfallsförebyggande åtgärderAvfallsförebyggande åtgärder
Avfallsförebyggande åtgärderJohan Sidenmark
334 vistas27 diapositivas
Antarctic Expedition por
Antarctic ExpeditionAntarctic Expedition
Antarctic ExpeditionJohan Sidenmark
622 vistas62 diapositivas

Más de Johan Sidenmark(12)

Hur tar du ansvar?

 • 1. Hur tar du socialt ansvar? 2010-11-05
 • 2. Är hållbar affärsutveckling och ansvarsfullt företagande viktigt? 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? För framtidens företag handlar det inte bara om produkter eller produktivitet, det handlar mer och mer om på det sätt affärerna görs, och hur detta kommuniceras: LICENSE TO OPERATE 2
 • 3. Det ansvarstagande företaget – en lång resa Efterlevnad lagar och tillstånd Minimera risker Skapa värde Global Compact OECD Guidelines ILO EMAS WBCSD GRI WEF on Corruption ISO 14 000 OSHAS 18 000 Amnesty Business Group IFBWW TI Fair Trade SA 8000 FSC AA 1000 Code of Conduct ISO 9 000 ISO 26 000 "The business enterprise is a creature of a society and an economy, and society or economy can put any business out of existence overnight," Peter Druckner, 1974 Sustainability Agenda 21 “The social responsibility of business is to increase its profits” Milton Friedman, 1970 2010-11-05 3 Hur tar du socialt ansvar? Tripple Bottom Line
 • 4. Ledningens insikt är av avgörande betydelse 4 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? Olika sätt som frågorna om bolagsstyrning, miljö och sociala aspekter förbättrar ett företags affärsnytta. 1) Förbättrat anseende och/eller stärkt varumärke = 79% 2) Begåvad personal = 52% 3) Möta samhällets förväntningar = 43% 4) Ökad effektivitet = 39% 5) Tillväxtsmöjligheter = 35% 6) Riskhantering = 24% 7) Stärkt konkurrenskraft= 14% 8) Förbättrad tillgång till kapital = 3% (Source: McKinsey February 2009 CFO survey "Where value comes from“)
 • 5. Och det går fort framåt….. • 97 % av Europas 150 största företag tar upp CSR på sin hemsida, 78 % av de 600 största. • 82 % av Sveriges börsnoterade bolag har hållbarhetsredovisningar. • GRI som standard ökar starkt 53 % av Europas 150 största bolag, rapporterar enligt GRI. • Finanskrisen minskade inte vikten av CSR som strategisk komponent. Nedläggningar och avskedanden ökar i själva verket behovet. Källa: Halvarsson & Halvarsson 2009 • 87% av VD:arna på världens 1 000 största företag tror att hållbarhet är viktigt för vinsten. • 91% av kunderna överväger att byta om de får veta att ett företag beter sig dåligt. • 50% av aktieägarna tror att en bra hållbarhetsprofil skulle påverka deras aktieköp positivt. • 75% av MBA-studenter skulle acceptera 10–20 % lägre lön om företaget var ”ansvarstagande”. Källa: Accenture, jan 2009 5 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? För dig som sitter i ledningen finns en rad anledningar att ta CSR och hållbarhet på allvar. Undersökningar visar att:
 • 6. Angående förbättrat anseende 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? 6
 • 7. Men vad handlar det om egentligen? Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as local community and society at large. 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? World Business Council for Sustainable Development 7
 • 8. Med andra ord: Det handlar i grunden om när företag noga överväger vilka konsekvenser deras beslut och verksamhet har på… 8 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? Anställda Miljön Samhället Finansmarknaden Korruption Politik Intressenter Produktansvar Kunder Grannar
 • 9. …och friviligt arbetar för att eliminera tjänster och produkter som kan medföra en negativ påverkan på sin omgivning. 9 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? Anställda Miljön Samhället Finansmarknaden Korruption Politik Intressenter Produktansvar Kunder Grannar
 • 10. Hållbar affärsutveckling och ansvarsfullt företagande handlar helt enkelt om 10 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? “Doing well by doing good” -företaget som en bra samhällsmedborgare - ett långsiktigt förhållningssätt - ansvar för sina handlingar - en affärsmodell - öppenhet - etik
 • 11. Men CSR handlar inte bara om ”doing the right thing” 11 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? Det handlar om att skapa affärsförutsättningar som är värdeskapande genom att använda och skapa lösningar som är miljömässigt och socialt hållbara
 • 12. Erkända standarder och principer inom SR FN Global Compact  10 principer for: - Mänskliga rättigheter - Arbetsvillkor - Miljö - Korruption  Global Reporting Inititiative (GRI) - Den mest använda och internationellt erkända guiden för att rapportera prestanda inom socialt ansvar  Social Accountability SA8000 - Standard för social accountabilty  ISO26000 - Vägledning 12 2010-11-05 CSR
 • 13. ISO 26000 2010-11-05 13 Hur tar du socialt ansvar? Gemensam förståelse för socialt ansvar och klargörande av relationen mellan principer för socialt ansvarstagande och ramverk för organisationsstyrning.
 • 14. ISO 26 000 - grundprinciperna 1. Ansvar för sina handlingar (Accountability) 2. Öppenhet (Transparency) 3. Etiskt uppträdande (Ethical behaviour) 4. Intressenter (Respect for stakeholder interests) 5. Efterlevnad av lagar (Respect for the rule of law) 6. Efterlevnad av internationella överenskommelser (Respect for international norms of behviour) 7. Respekt för mänskliga rättigheter (Respect for human rights) 14 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 15. Syften med ISO 26 000 Hjälpa organisationer att införa, behålla och förbättra sitt ramverk för Socialt ansvarstagande (SR). Stödja organisationer att utveckla konkreta former för samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling Underlätta en trovärdig kommunikation om åtaganden och resultat relaterade till SR Stimulera och utveckla en öppen och konstruktiv dialog med intressenter i omvärlden Alla organisationer kommer att kunna införa ISO 26000 i sin verksamhet 15 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? Standarden kompletterar andra verktyg och initiativ som relaterar till socialt ansvarstagande.
 • 16. Global Reporting Initiative (GRI) GRI är en nätverksbaserad organisation som har utvecklat ett av världens mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna kallas för Sustainability Reporting Guidelines vilka omfattar principer och indikatorer för att mäta och rapportera ekonomisk, miljömässig och social prestanda. Innehåller 79 grundindikatorer + branschspecifika resultatindikatorer. Läs mer på www.globalreporting.org 16 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 17. GRI – styrkor och svagheter 20 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? Styrkor Svagheter Ger en bättre förståelse för vad hållbarhet innebär. Förlitar sig på data som ofta insamlats för ett annat syfte Ett standardiserat förhållningssätt som möjliggör jämförelse Vinklad mot miljöinformation Kopplat till företagets policy Förbiser kopplingen mellan ledning och verksamhet Riktlinjerna har formats utifrån industriländers perspektiv och prioriteringar.
 • 18. Så gör du….  Vad ert varumärket står för  Era intressenters och deras krav  Fokusområden kopplat till verksamheten  Initiativ inom SR, synliggöra företagets viktigaste ansvarsfrågor – Vad som är stort och smått – Vad som är viktigt och mindre viktigt – Vad som är svårt och lätt – Vad som är dyrt och billigt – Vad som är bråttom och mindre bråttom  Mätbara mål och KPI  Redovisningsform och granskning 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? Första stegen i SR-arbetet är att identifiera 21
 • 19. Vad är hållbarhet för Er, vad ska Ni jobba med? 22 Klimatförändringar Arbetsmiljö Rekrytering och uppsägningar Relationer till samhället Ekosystemtjänster Mutor och korruption Naturresurser Mänskliga rättigheter Utsläpp till mark och vatten Arbetsvillkor Jämställdhet Produktsäkerhet Marknadsföring Etik Biologisk diversitet Mångfald 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 20. 23 Kunder Intresseorganisationer Leverantörer Aktieägare Omvärlden lokalt och globalt Ert Företag Identifiera Era intressenter Tillsynsmyndigheter Anställda Media Affärspartners Finansiärer och försäkringsbolag 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? Grannar
 • 21. 24 Konsten att rapportera CSR 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 22. Hur gör vi på COWI? 25 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? Vår främsta tillgång är kunskap och vi anser att vi har ett ansvar att använda kunskapen för att skapa en bättre värld. Integrerar hållbarhet i hela verksamheten Prioriteringar Kunder Miljö och klimatförändringar Anställda Ansvarsfullt företagande Utbildning och forskning
 • 23. Exempel på några av våra tjänster inom socialt ansvar (SR) och hållbarhet  Hållbart byggande  Förebyggande & minimering av avfall  Due Dilligence  Miljö och Klimatförändringar  Riskhantering och konsekvensanalys  Hälsa och säkerhet  Intressentanalyser  Kommunikation/rapportering  Kemikaliemanagement  SR-screening/assessment 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar? 26
 • 24. COWI Sustainability Report 2009 Som medlem i Global Compact ska man regelbundet rapportera satsningar och aktiviteter kopplade till hållbarhet och Corprate Social Responsibility. Hållbarhetsrapporten beskriver grunden för COWIs arbete med hållbarhetsfrågor och CSR. 27 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 25. FRÅGOR? Tack för er uppmärksamhet! 28 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 26. ”Give me a call” Johan Sidenmark mobil: 0709 – 40 29 03 e-mail: josi@cowi.se eller www.cowi.se Tack för uppmärksamheten! 2010-11-05 29 EMAS easy