Publicidad

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.

senior officer at the Ministry of Economics
6 de Oct de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(13)

Similar a Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process. (20)

Publicidad

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Último(20)

Publicidad

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.

 1. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma 2016. gada oktobris Ingus Salmiņš, Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs
 2. Situācija daudzdzīvokļu mājokļu segmentā
 3. Pakāpeniski uzlabojumi
 4. Stāsts ir par cilvēkiem
 5. Saturs 1) Pieejamais atbalsts 2) Kritēriji atbalsta saņemšanai 3) Projekta izmaksas 4) Procesi, darbības
 6. Programmas mērķis Programmu reglamentē – 2016. gada 15. marta MK noteikumi nr. 160 166,4 milj.EUR 85% ERAF 15% valsts ~1030 mājas Energoefektivitātes palielināšana daudzdzīvokļu mājās
 7. Programmas ieviešanas posmi 15. marts Ministru kabineta lēmums Klientu konsultāciju uzsākšana Granta, aizdevuma, garantijas pieteikumu pieņemšana 2016 ►Sadarbības līgumi ar bankām ►Programmas detaļu saskaņošana ►Sistēmu ieviešana ►Pieteikumu pieņemšana ►Atzinumu sniegšana ►Piegādātāju atlases procedūras veikšana ~oktobris ►Sadarbības līgumi ar citiem finansētājiem MK noteikumu papildinājumi 18. aprīlis 202228.septembris
 8. Sadarbība – ALTUM un bankas BANKA Grants Aizdevums* Grants Tehniskā dokumentācija *Gadījumos, kad banka aizdevumu neizsniedz, to var saņemt ALTUM Garantija
 9. Kritēriji dalībai programmā
 10. Nosacījumi mājai Mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļa skaita vai 20% domājamo daļu no kopīpašuma (ierobežojums neattiecas uz pašvaldībām) Max 25%Max 20% Neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) Min 5 dzīvokļi
 11. Nosacījumi projektam Projekta IRR > 0, rēķinot 20 gadu periodā (t.i. ietaupījums 20 gadu laikā lielāks par renovācijas izmaksām) Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 90* kWh/m2 gadā * koriģējams atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem (MK noteikumu 58. punkts)
 12. Nosacījumi ALTUM aizdevumam / garantijai – Komunālie parādi < 10% Iedzīvotāju parādi < 10% no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā – Dzīvokļu īpašnieki spēj atmaksāt aizdevumu Atmaksāšanas iespējas izvērtē ALTUM, ņemot vērā mājas kopējo parādsaistību apjomu, līdzšinējo mājas naudas plūsmu, mājas uzkrājumus utml.
 13. Prasības pilnvarotai personai Pilnvarotā persona: − ir juridiska persona; − vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem ir nobalsojuši par pilnvarojuma došanu; − nav interešu konfliktā ar potenciālo pakalpojuma sniedzēju; − nav nodokļu parādu un grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju.
 14. ALTUM sniegtais atbalsts − Konsultē un pārbauda projekta dokumentāciju − Uzrauga piegādātāju atlases procesu − Vērtē izmaksu atbilstību vidējām tirgus cenām − Pārliecinās par dzīvokļu īpašnieku ieguldījumu (bez granta) ekonomisko pamatotību 20 gadu periodā − Uzrauga projekta realizāciju un gala rezultātu
 15. Atbalsta veidi 1) Grants kopā ar aizdevumu 2) Finanšu instrumenti: − Garantijas (kredītiestādēm vai alternatīvajiem ieguldījumu fondiem) − ALTUM aizdevums (ja nav pieejams finansējums bankā) 3) Konsultācijas, lai mazinātu riskus projektu sagatavošanas un īstenošanas stadijā
 16. Granta apmērs Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas Granta apjoms (ar cita finasētāja aizdevumu) Granta apjoms (ar ALTUM aizdevumu) ≤ 90 kWh/m2 gadā 36% 25% ≤ 80 kWh/m2 gadā 43% 30% ≤ 70 kWh/m2 gadā 50% 35%
 17. Garantijas un aizdevuma nosacījumi * Garantiju piešķir, ja aizdevums nav īsāks par 10 gadiem un uz vismaz 10 gadiem fiksēta procentu likme Garantijas prēmija Termiņš ALTUM garantija* 0,65% gadā no garantijas saistību atlikuma Līdz 20 gadiem Bankas/AIF aizdevums Komerciālie nosacījumi DME garantija: Procentu likme Termiņš ALTUM aizdevums Valsts Kases aizdevumu likme + 1,75% Līdz 20 gadiem ALTUM aizdevums:
 18. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekta īstenošana 2016. gada oktobris Dina Kaupere, DME daļas vadītāja
 19. Projekta izmaksas
 20. Projekta izmaksas (1) Attiecināmās izmaksas ≤ 90 kWh/m2 gadā IRR >0 Inženiersistēmu nomaiņa Būvniecības darbi Pagalmu labiekārtošana Daudzdzīvokļu mājas renovācija
 21.  Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās  Inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide  Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana  Autoruzraudzība un būvuzraudzība  Projekta vadīšanas izmaksas  Pievienotās vērtības nodoklis Attiecināmās izmaksas
 22. Neattiecināmās izmaksas  Ēkas energoaudits  Tehniskā projekta sagatavošana  Izmaksas, kas radušās pirms atbalsta piešķiršanas Nav attiecināmas arī to pasākumu izmaksas, kuru īstenošana nav ekonomiski pamatota – neatmaksājas 20 gadu laikā (skat. Energoefektivitātes kalkulatorā)
 23. Projekta finansēšanas avoti  Grants  Aizdevums  Līdzfinansējums – privātie līdzekļi, kurus iegulda dzīvokļa īpašnieks-saimnieciskās darbības veicējs, kurš nevar saņemt vai kuram nevar tikt piešķirts valsts atbalsts
 24. Saimnieciskās darbības veicēji Dzīvokļu īpašniekiem – saimnieciskās darbības veicējiem (SDR) jāiesniedz : 1) Apliecinājums 2) Veidlapa de minimis atbalsta piešķiršanai Projekta īstenotājs pārbauda saimnieciskās darbības veicējus VID https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDV Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs, proporcionāli viņa īpašuma daļai izmaksām tiek veikta de minimis uzskaite vai izmaksas netiek attiecinātas, un tās tiek segtas no citiem līdzekļiem, attiecīgi samazinot granta (un, ja ir ALTUM aizdevums, arī tā) daļu.
 25. Procesi, darbības
 26. Projekta sagatavošana  Mājas lēmumi  Projekta izstrāde  ALTUM atzinums  Iepirkums, atlase  Pieteikumi finansējumam  Finansētāju lēmumi (piedāvājumi)  Līgumi
 27. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce / aptauja “PAR” jānobalso 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem (dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā – 100%) Katram īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu viņam pieder Ja dzīvokis pieder vairākiem īpašniekiem, pilnvaro vienu personu (rakstveidā) Kopsapulces/aptaujas paraugi – www.altum.lv
 28. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce / aptauja Lēmumi par: ► Dalību programmā ► Pilnvarojumu īstenot projektu, t.sk.: − sagatavot tehnisko dokumentāciju; − saņemt atzinumu no ALTUM par tehnisko dokumentāciju; − pieteikties ALTUM valsts atbalstam (grantam, garantijai, aizdevumam) ► Pilnvarojumu veikt piegādātāju (būvkomersanta u.c.) atlasi ► Pilnvarojumu pieteikties finansējuma saņemšanai bankā
 29. Pieteikums programmai ► Kopsapulces protokols ► Kopsavilkums par māju ► Dzīvokļa īpašnieka apliecinājumi ► Veidlapa par informāciju de minimis atbalsta piešķiršanu ► Ēkas energosertifikāts – pasākumi un aprēķini ► Tehniskās apsekošanas atzinums ► Būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte un darba organizācijas projekts ► Apliecinājuma karte inženierbūvēm ► Siltumenerģijas piegādātāja izziņa
 30. ALTUM atzinums 1) Par iesniegto dokumentu atbilstību t.sk.: − par plānoto siltumenerģijas ietaupījumu − par plānoto siltumenerģijas patēriņu 2) Par granta iespējamo maksimālo procentuālo apmēru 3) Par finansējumam atbilstošo de minimis apmēru (ja tāds ir)
 31. Piegādātāju atlase Mērķis:  Izvēlēties piegādātājus  Izvairīties no interešu konflikta ar piegādātājiem  Nodrošināt izmaksu atbilstību tirgus cenām Piegādātāji, kuru atlasi uzraudzīs ALTUM:  Būvnieks  Autoruzraugs  Būvuzraugs  Iekārtu piegādātājs  Citi piegādātāji
 32. Piegādātāju atlases metodes Ja pilnvarotā persona IR pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, atlase jāveic likumā noteiktajā kārtībā: Precēm un pakalpojumiem 70 000 euro vai lielāka 4 000 euro vai lielāka 14 000 euro vai lielāka Būvdarbiem 170 000 euro vai lielāka Ja pilnvarotā persona NAV pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, atlasi jāveic saskaņā ar ALTUM vadlīnijām: Precēm un pakalpojumiem Būvdarbiem
 33. Vienkāršota piegādātāju atlase Ja paredzamā līgumcena ir mazāka, vismaz šādi nosacījumi :  pilnvarotā persona nav interešu konfliktā ar piegādātāju  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām
 34. Piegādātāju atlases uzraudzība Ja ir jāpiemēro atlases procedūra, ALTUM:  saskaņo atlases nolikumu  pārbauda atlases norisi Ja tiek piemērota vienkāršotā atlase, ALTUM pārbauda:  nosacījumus par interešu konflikta novēršanu,  atbilstību tirgus cenai  piedāvājuma atbilstību projektam
 35. Granta, aizdevuma, garantijas pieteikums Pilnvarotā persona iesniedz:  granta pieteikumu ALTUM (elektroniski mans.altum.lv)  aizdevuma pieteikumu kādā no sadarbības bankām  kopā ar banku garantijas pieteikumu ALTUM , ja banka lemj par nepieciešamību piesaistīt aizdevumam garantiju
 36. Lēmumi 1. Banka* pieņem lēmumu par aizdevumu 2. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ar 2/3 balsojumu «par» pieņem lēmumu par:  piegādātāju izvēli,  aizdevuma, granta, garantijas saņemšanu, nosacījumiem,  aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu,  pilnvarojumu pilnvarotai personai parakstīt juridiskos dokumentus  u.c. 3. ALTUM pieņem lēmumu par granta un garantijas(ja nepieciešama) piešķiršanu. 4. Pilnvarotā persona paraksta granta un aizdevuma līgumus, saņem garantijas vēstuli, slēdz līgumus ar piegādātājiem. *Ja saņemta bankas piekrišana, aizdevumu izskata ALTUM
 37. Finansējuma izmaksa (1) Pilnvarotā persona: − atver projekta kontu pie finansētāja un izpilda citus aizdevuma un granta līguma nosacījumus − mans.altum.lv nosūta pieprasījumu granta avansa izmaksai (90%) ALTUM: − pārbauda granta līguma nosacījumu izpildi − pārskaita granta avansu (90%) uz projekta kontu bankā (no kura maksājumi tiek veikti tikai ar bankas akceptu) − informē banku par rēķinu apmaksas kārtību Finansētājs (banka vai ALTUM): − pārbauda aizdevuma līguma nosacījumu izpildi − apmaksā pilnvarotās personas iesniegtos rēķinus
 38. Finansējuma izmaksa (2) Pēc projekta pabeigšanas un būvvaldes apstiprinājuma par energoefektivitātes darbu veikšanu Pilnvarotā persona:  mans.altum.lv iesniedz pārskatu par veiktajiem darbiem  mans.altum.lv nosūta pieprasījumu atlikušā granta izmaksai (10%) ALTUM:  pārbauda pārskatu  veic noslēguma apsekošanu projekta realizācijas vietā  aprēķina izmaksājamo grantu un pārskaita to uz projekta kontu Finansētājs (banka vai ALTUM):  apmaksā pilnvarotās personas iesniegtos rēķinus  paziņo ALTUM par aizdevuma un granta izmaksas pabeigšanu
 39. Projekts ir īstenots!
 40. Uz sadarbību! DMEprogramma@altum.lv kompetences.centrs@altum.lv www.altum.lv
Publicidad