Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Kas jāņem vērā ieviešot
projektu un gatavojot
atskaites?
2014. gada 11. februārī














Saturs
Projekta īstenošanas soļi
Kas jāņem vērā īstenojot projektu?
ETAG 004
LIAA pārbaudes
Publicitātes prasības
Projekta finanšu vadība
Avansa pieprasīšana

Līguma grozījumi
Progresa pārskats
Noslēguma/ starpposma pārskats
Kļūdas iesniegtajā dokumentācijā
Finansējuma samazināšana, finanšu korekcija, finansējuma atmaksa
Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā

!! Saistošie dokumenti un informācija par programmu ir pieejamam LIAA
mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi!
Projekta īstenošanas soļi
Līguma noslēgšana
ar LIAA

Konta atvēršana
bankā

Avansa
pieprasīšana no
LIAA*

Noslēguma/
Starpposma pārskata
iesniegšana LIAA

Iepirkuma plāna iesniegšana
LIAA

Iepirkuma
procedūras
veikšana

Iepirkuma nolikuma un tehniskās
specifikācijas saskaņošana ar LIAA

Veiktā iepirkuma dokumentācijas
iesniegšana un saskaņošana ar
LIAA

Grāmatvedības
uzskaites veikšana

Līguma slēgšana ar
būvnieku un būvuzraugu

Publicitātes prasības

(ERAF logo, ES karogs ar norādi
Eiropas Savienība un sauklis:
Ieguldījums Tavā nākotnē!)

LIAA
pārbaudes

Finansējuma
saņemšana no
LIAA

Līguma grozījumu
veikšana**

Progresa pārskata
iesniegšana LIAA

Uzraudzības periods

(Pārskata par siltumenerģijas
patēriņu pēc būvniecības (3
gadus) iesniegšana LIAA, t.sk.
LIAA uzraudzības pārbaudes)

Dokumentu
uzglabāšana
(līdz 31.12.2021.)

* Ja projekta iesniegumā tika plānots Avanss. Avansa pieprasījums LIAA jāiesniedz 6 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas.
** Ja ir nepieciešami
Projekta īstenošana
Finansējuma saņēmējs var sākt projekta īstenošanu:



pēc LIAA pieņemtā lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu

vai



pēc LIAA parakstīta atzinuma par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi

Svarīgi!
Energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un
būvprojekta izstrādes izmaksas, kā arī tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas ir
attiecināmas pirms iepriekšminēto nosacījumu izpildes
Kas jāņem vērā ieviešot projektu?
Projekta īstenošanas laikā jāievēro:
 projekta
iesniegumā
paredzētais
(t.sk.
tehniskajā
dokumentācijā paredzētais)
 līguma ar LIAA nosacījumi
 būvdarbu līguma nosacījumi (termiņi, materiāli, apjoms utt.)

Svarīgi!

Sekot līdzi faktiskajai būvdarbu izpildei, par jebkurām novirzēm no
būvdarbu līguma jāinformē LIAA savlaicīgi.
Kas jāņem vērā ieviešot projektu?
 Būvdarbu žurnālam un autoruzraudzības žurnālam ir jābūt! Un tiem
jābūt reģistrētiem Būvvaldē!
 Visiem materiāliem jābūt kvalitātes atbilstības deklarācijām, ko
izsniedz ražotājs. Jābūt pieejamiem segto darbu pieņemšanas
aktiem. Logu un durvju ražotāju izdotiem sertifikātiem.

 Ja ir iepirkums, jāseko līdzi, lai nemainās materiāli, apjomi un darbu
izpildes termiņi netiek pārsniegti, jo tas ietekmē iepirkuma
procedūru. Par iepirkuma pārkāpumiem tiek piemērota finanšu
korekcija
 Būvniecības lokālajās tāmēs KOMPLEKTI ir JĀATŠIFRĒ, norādot
darbus, materiālus, mērvienības-konkrētus metrus, kvadrātmetrus,
gabalus utt.
Svarīgi par projektētāja profesionālās
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu!
Lai iestātos civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošinātāja
pienākums maksāt atlīdzību, ir nepieciešams, lai klienta darbība
vai bezdarbība būtu veikta apdrošināšanas periodā vai
retroaktīvajā periodā, bet trešās personas prasībai jābūt
iesniegtai apdrošināšanas periodā vai pagarinātajā zaudējumu
pieteikšanas periodā.
Lai nodrošinātu segumu konkrētajam objektam, apdrošināšanas
līgumā jāparedz, ka retroaktīvais periods vai apdrošināšanas periods sākas
ne vēlāk, kā projektētājs reāli sāk darbu vai tam darbs būtu jāsāk.
Par to, kad projektētājs ir uzsācis tehniskā projekta izstrādi LIAA
pārliecināsies Jūsu iesniegtajā dokumentācijā (piemēram, līgumā ar
projektētāju).
Kas jāņem vērā projektu īstenotājiem?
 Ir veikta būvdarbu būvuzraudzība, t.sk. pildīts būvdarbu žurnāls, kas
reģistrēts būvvaldē
 Faktiskie būvniecības darbi atbilst būvprojektam tehniskā projekta
stadijā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai un normatīvo aktu
prasībām būvniecības jomā
SVARĪGI!
Vēršam uzmanību, veicot izmaiņas būvniecības laikā, izmaiņas
ir jāveic arī tehniskajā dokumentācijā, t.sk. izmaiņas
jāsaskaņo ar energoauditoru!
Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdas
1. Būvdarbi nav/netiek veikti atbilstoši noslēgtajam līgumam ar
LIAA:
 Ir veikti papilddarbi, kas nav saskaņoti, vai nav veikti kādi darbi,
kas paredzēti projektā vai veiktajā iepirkuma procedūrā
 Projektā paredzēto materiālu vietā tiek izmantoti citi materiāli, kas
nav saskaņoti ar LIAA
 Atbalsts tiek prasīts par darbiem un materiāliem, kas faktiski nav
veikti/izmantoti
 Būvdarbi netiek veikti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, t.sk.
energoaudita ieteikumiem
 Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi
 Tiek izmantoti sliktākas kvalitātes materiāli, nekā ir paredzēts
projektā
 Būvdarbi tiek veikti nepiemērotos laika apstākļos (lietū, salā utml.)
Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdas
2. Ar būvdarbiem saistītā izpilddokumentācija netiek aizpildīta/noformēta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
 Aktus par izpildītiem darbiem (forma 2) nav parakstījis darbu
veicējs, pasūtītājs un būvuzraugs
 Aktos par izpildītiem darbiem (forma 2) norādītie veiktie darbi,
apjomi un cenas atšķiras no būvniecības līgumā un iepirkuma
procedūrā paredzētā un faktiski veiktajiem
 Izmaiņas tehniskajā dokumentācijā netiek veiktas
 Kvalitatīvi netiek aizpildīts būvdarbu žurnāls un segto darbu akti
 Būvdarbi tiek veikti ar nezināmas izcelsmes materiāliem. Nav
pieejamas materiālu kvalitātes atbilstības deklarācijas
 Ēka nav siltināta atbilstoši ETAG 004 prasībām un nav pieejams
attiecīgās sistēmas turētāja izsniegtais apliecinājums par
siltumizolācijas sistēmu ETAG 004 prasību ievērošanu.
 Energoauditā norādīto materiālu maiņa, un tās ietekme uz projektā
paredzēto energoefektivitāti, nav saskaņota ar energoauditoru un
LIAA
ETAG-004
Ar 2010.gada 27.novembri stājas spēkā 2010.gada 23.novembra Ministru
kabineta noteikumi Nr.1064 „Grozījums Ministru kabineta 2001.gada
27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"“

Grozījums paredz sekojošas izmaiņas:
– Projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība,
ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā
atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti,
pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām
daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004.
ETAG-004
 Nosacījumi par ETAG 004 piemērošanu neattiecas uz tiem
būvprojektiem un fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma
kartēm, kur saskaņošana un akcepts ir saņemts pirms grozījumu
stāšanās spēkā par ETAG 004 - 2010. gada 27. novembrim

 ETAG 004, gan uz tā pamata izdotais ETA satur pilnu informāciju par
sistēmas un tās atsevišķu sastāvdaļu tehniskajām īpašībām, kā arī
detalizētu instrukciju sistēmas instalācijai un darbu veikšanas
tehnoloģijai, pēc kuras var vadīties gan celtnieks, gan būvuzraugs, gan
arī pats pasūtītājs
ETAG-004
 Savlaicīgi informēt siltināšanas procesā iesaistītos (būvnieku,
būvuzraugu, u.c.) par šīs prasības ievērošanas nepieciešamību
 Sazināties ar attiecīgās sistēmas turētāju par nodomu siltināt ēku

 Veikt darbus izmantojot attiecīgajā sistēmā paredzētos materiālus
un tehnoloģijas
 Pēc darbu pabeigšanas saņemt CE zīmi vai apliecinājumu
LIAA pārbaudes
Pārbaužu veidi:





pirmslīguma pārbaude
pārbaudes projekta īstenošanas laikā
pārbaudes pēc pēdējā maksājuma
veikšanas (uzraudzība)
Publicitātes prasības
 Kā ir jānodrošina publicitāte projektiem, kas iesniegti līdz
2011.gada 31.maijam (8.kārta)?
4. SADAĻA - PUBLICITĀTE
4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (atzīmēt attiecīgā
pasākuma skaitu)
Plāksne telpās
Preses relīzes
Informēšana masu medijos
Lielformāta informācijas
stendi
Informācijas plāksnes
Informācija mājas lapā
internetā
Citi (lūdzu norādīt)
4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības
prasības attiecībā uz projekta publicitāti
Publicitātes prasības
 Kā ir jānodrošina publicitāte projektiem, kas
2011.gada 1.jūnija (9. un turpmākās kārtas)?

iesniegti

no

Projekta veidlapā nav jānorāda konkrēti pasākumi, tomēr finansējuma
saņēmējam ir jānodrošina noteiktās prasības atbilstoši savām iespējām.
Pie Progresa pārskata jāpievieno apliecinājumi veiktajiem publicitātes
pasākumiem, piemēram, fotogrāfijas, kurās var identificēt, ka ir
ievērotas vizuālas identitātes prasības, mājas lapu izdrukas, preses
relīžu vai publikāciju kopijas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Pieļautās kļūdas nodrošinot publicitāti
 Nav

nodrošināta ES fonda projekta informatīvajos un
publicitātes pasākumos atbilstošo elementu lietošana:
ES emblēma (karogs) ar norādi „Eiropas Savienība”
ERAF fonda emblēma ar norādi “Eiropas Reģionālās attīstības
fonds”
sauklis „Ieguldījums Tavā nākotnē!”
Logo ir pieejami www.esfondi.lv sadaļā Logo

Pie

Progresa pārskata nav pievienoti apliecinājumi veiktajiem
publicitātes pasākumiem, piemēram, fotogrāfijas, kurās var
identificēt, ka ir ievērotas vizuālas identitātes prasības, mājas
lapu izdrukas, preses relīžu vai publikāciju kopijas
Projekta finanšu vadība
Jānodrošina atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko
darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite,
izmantojot kontus/subkontus vai dimensijas

Kontu plāns:
Kontu plāns, kas tiek papildināts ar projekta īstenošanu saistītiem
kontiem/subkontiem*,
ir
jāapstiprina
(paraksta
tiesīgās
amatpersonas parakstītam) ne vēlāk kā projekta īstenošanas
uzsākšanas dienā saskaņā ar noslēgto līgumu
Kontus/subkontus grāmatvedības kontu plānā noformē vienotā stilā
(piemēram, Norēķinu konts bankā Projekts L-DMS-10-0001 )

Svarīgi!

Par projekta īstenošanu ir jāinformē grāmatvedis
*

Ja grāmatvedības uzskaiti nodala izmantojot dimensijas, tad ir jāiesniedz uzņēmuma vadītāja apstiprināta
kontu plāna kopija un rīkojuma kopija par grāmatvedības uzskaites nodalīšanu, izmantojot dimensijas,
kurā tiek norādīti konkrēti konti/subkonti, kuri tiks nodalīti
Projekta finanšu vadība
Kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukas

 Pie NP/SP ir jāpievieno kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukas no
grāmatvedības uzskaites programmas. Šajās izdrukās ir jābūt
iespējamam identificēt pārskata periodu, darījuma partnerus,
pamatojuma dokumentus (datumus, numurus u.tml.), kontu
atlikumus pārskata perioda sākumā un beigās

 Kontu

vai subkontu apgrozījuma periodam izdrukās ir jāsakrīt ar
NP/SP I daļas 1.sadaļā “Informācija par pieprasījumu” minētajiem
pārskata perioda sākuma un beigu datumiem

Svarīgi!

Izmaksas, kas radušās un ir atbalstāmas pirms Līguma ar LIAA noslēgšanas,
nepieciešams pārgrāmatot ar projekta īstenošanu saistītos grāmatvedības
kontos.
Pieļautās kļūdas projekta finanšu vadībā
 Bankas konts:
Nav atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā projektam
NP/SP nav pievienots līgums par atsevišķa norēķina

konta

atvēršanu bankā (kopija)
Ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi tiek veikti no dažādiem
banku kontiem, nevis tieši projektam atvērtā norēķinu konta
Netiek pievienots NP/SP bankas konta apgrozījuma pārskats
(kopija) par maksājuma pieprasījumā norādīto periodu
Bankas konta pārskats nav apstiprināts ar bankas iestādes
elektronisko parakstu vai bankas darbinieka parakstu un zīmogu
Tiek iesniegti maksājumu apliecinošie dokumenti par katru veikto
maksājumu, nevis bankas iestādē apstiprināts bankas konta
apgrozījuma pārskats (kopija) par visiem projekta pārskata periodā
veiktajiem maksājumiem
Pieļautās kļūdas projekta finanšu vadībā
 Grāmatvedības uzskaite:
Nav nodalīti grāmatvedības konti/subkonti projektam grāmatvedības

uzskaitē
Uzsākot projektu nav apstiprināts kontu plāns, kurā ir iekļauti ar
projektu saistītie konti/subkonti
Grāmatvedības kontu plānā nav atsevišķi nodalīts ieņēmumu konts
6. vai 8. kontu grupā, kur tiks grāmatots saņemtais ES finansējums
NP/SP nav pievienots vadītāja apstiprināts grāmatvedības kontu
plāns (kopija)
Avansa pieprasīšana

Avansa

maksājums nevar būt lielāks par 20% no
pieprasītā ERAF finansējuma

 Saņemšanas nosacījumi:



 noslēgts līgums ar LIAA par projekta īstenošanu
 noslēgts līgums ar darbu izpildītāju par vismaz 50% no projekta
kopējo attiecināmo izmaksu summas
 iesniegts iepirkuma plāns LIAA
 pirmā iepirkuma procedūra ir uzsākta ne vēlāk kā triju mēnešu
laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar LIAA
 projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts norēķinu konts
Valsts kasē vai darījumu konts kredītiestādē, kas norādīts
līgumā ar LIAA par projekta īstenošanu
Pieprasot avansu, papildus augstāk minēto nosacīju izpildei LIAA ir
jāiesniedz Avansa pieprasījuma forma un līgums ar darbu izpildītāju
Līguma par projekta īstenošanu grozījumi



Ja projekta īstenošana nav iespējama atbilstoši projektā iesniegumā
noteiktajam, var ierosināt līguma grozījumus, ja šie grozījumi
neietekmēs projekta mērķa un horizontālo prioritāšu sasniegšanu



Maksimālais projekta īstenošanas termiņš – 2 gadi no līguma
noslēgšanas brīža ar LIAA



Netiek atbalstīti līguma grozījumi, kā rezultātā palielinās pieprasītā
finansējuma apmērs un intensitāte



Iesniedzot LIAA Līguma grozījumus ir jāiesniedz pavadvēstule, kurai
pievieno formu “Izziņa par Līguma grozījumiem” (Līguma ar LIAA
pielikums Nr.5), kā arī grozījumus pamatojošos dokumentus (ja
nepieciešams)

Svarīgi!

Ja projekta ietvaros ir veikts iepirkums, tad FS jāņem vērā izmaiņu
ietekme uz tehniskajā specifikācijā noteikto darbu apjomu un prasībām
Ja ir izmaiņas būvniecības līgumos (apjomi, materiāli), jāinformē par tām
LIAA, kā arī atbilstoši jānoformē līguma ar būvnieku grozījumi un
pieņemšanas - nodošanas akti (forma2), lai neveidotos situācija, ka
dokumentos ir norādīti vieni darbi, bet faktiski veikti citi
LIAA iesniedzamie pārskati
Projekta īstenošanas laikā FS jāiesniedz šādi pārskati:

 Progresa pārskats (PP) – Līguma ar LIAA pielikums Nr. 3
 Starpposma pārskats (SP) – Līguma ar LIAA pielikums Nr. 1
 Noslēguma pārskats (NP) – Līguma ar LIAA pielikums Nr. 1
Progresa pārskats (PP)
Līguma ar LIAA pielikums Nr.3

Kad tas ir jāiesniedz?
Progresa pārskats ir iesniedzams ne vairāk kā par katriem 6 projekta
īstenošanas mēnešiem
Piemēram:

Ja projekts ir uzsākts 22.07.2010. tad pirmais PP periods ir 22.07.2010
+ 6 mēneši, līdz 21.01.2011. Ja perioda ietvaros ir iesniegts
starpposma pārskats, piemēram, 22.10.2010., tad pirmais periods ir no
22.07.2010 līdz 21.10.2010, nākamais periods sākas no 22.10.2010 + 6
mēneši vai SP iesniegšanas laiks, par īsāku periodu
Progresa pārskats (PP)
Kā jāaizpilda?
 2.1. tabula ir jāizpilda, norādot visas PI paredzētās aktivitātes un šo aktivitāšu
īstenošanu attiecībā pret PI 3.2. sadaļā „Projektā paredzēto aktivitāšu
īstenošanas plāna apraksts” paredzēto laika grafiku;
 2.2. tabula ir jāaizpilda, norādot PI paredzēto aktivitāšu rezultātus, skaitu un
mērvienības un šo rezultātu sasniegšanas ceturksni;
 2.1. tabulā ar “X” vai aizkrāsojumu atzīmē īstenošanas progresu, savukārt 2.2.
tabulā – tikai to ceturksni, kurā aktivitātes rezultāts (auditējamā vērtība) ir pilnībā
sasniegts.
Piemēram:
2.1. tabula - ja aktivitātes nosaukums ir „Ēkas fasādes sienu siltināšana”, tad aktivitātes
īstenošanā veiktās darbības var būt: 1) Nosiltināta ēkas fasādes siena; 2) Tiek veikti vai uzsākti
ēkas fasādes siltināšanas darbi. Aktivitāte veikta par 40%; 3) Aktivitātes īstenošana nav
uzsākta, u.tml.
2.2. tabula - ja aktivitātes nosaukums ir „Ēkas fasādes sienu siltināšana” un rezultāts skaitliskā
izteiksmē ir 1000m2, tad šajā tabulā norādāmais aktivitātes rezultāts ir „Nosiltināta ēkas fasāde,
1000m2”.
Svarīgi! Ja aktivitāšu īstenošana nenotiek saskaņā ar PI paredzēto, kolonnā „Piezīmes” norāda
skaidrojumus par kavēšanas iemesliem.
5.tabulā jāaizpilda informācija kumulatīvi papildinot informāciju par aktuālo PP periodu
Ja kaut kas tiek labots/precizēts izmaksu apliecinošajos dokumentos, attiecīgi ir jālabo arī PP,
ja tas skar izmaiņas šajā pārskatā
Kļūdas Progresa pārskata sagatavošanā
 Kļūdas pārskata aizpildīšanā, nekorekti periodi, līgumu numuri,
aktivitātes, rezultāti, nepilnīgi norādīti veiktie publicitātes pasākumi
 Pārskata ietvaros iesniegtos dokumentos atspoguļotās informācijas
pretrunas
 Nepilnīgi iesniegti dokumenti, gan saturiski, gan fiziski netiek
pievienoti visi dokumenti
 Neatrunāti labojumi dokumentos
 Netiek iesniegti apliecinājumi vai netiek nodrošināti publicitātes
pasākumi
Noslēguma/ starpposma pārskats
Līguma ar LIAA pielikums Nr.1



Pārskats ir jāsagatavo saskaņā ar Noslēguma/starpposma pārskata
metodiku un jāiesniedz LIAA

Pārskatam

jāpievieno izdevumus apliecinošie dokumenti. Izdevumus
apliecinošo dokumentu saraksts ir Līguma ar LIAA pielikums Nr.2

 Starpposma pārskatu iesniedz LIAA 15 darba dienu laikā pēc
attiecīgajā projekta posmā paredzēto darbību pabeigšanas
 Noslēguma pārskatu iesniedz LIAA 15 darba dienu laikā pēc projekta
īstenošanas pabeigšanas
 Pēc iesniegšanas papīra formātā, pārskata forma elektroniski jānosūta
uz e-pastu: atskaite@liaa.gov.lv
Pieļautās kļūdas iesniegtajā dokumentācijā
 Iesniegtie dokumenti:
Nav iesniegti visi dokumenti

saskaņā ar attiecināmo izmaksu
apliecinošo dokumentu sarakstā norādīto (līguma pielikums nr.2)
Tiek iesniegta tikai daļa no maksājumu pieprasījuma, nevis
aizpildītas un cauršūtas visas maksājuma pieprasījuma sadaļas
Uz projekta dokumentācijas nav norādīts līguma ar LIAA numurs
Uz darījumu (rēķiniem u.c.) un maksājumu dokumentiem (uz
bankas konta apgrozījuma izdrukām) nav norādīti grāmatojumi
un grāmatojuma summas latos konta kredītā un debetā
Netiek uzglabāti visi ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu
oriģināli. Ar projektu saistītā dokumentācija ir jāglabā līdz
2021.gada 31.decembrim. Ieteikums: izveidot atsevišķu mapi,
kurā tiek glabāta ar projektu saistītā dokumentācija
Projektu īstenošanā pieļauto kļūdu sekas
 Jāprecizē izpilddokumentācija attiecībā uz materiālu, to apjomu,
veicamo būvdarbu izmaiņām, jāpagarina projekta īstenošanas
termiņš (jāveic līguma grozījumi ar būvnieku, ar LIAA)
 Nekvalitatīvi veikta
energoietaupījumu

mājas

siltināšana,

nesasniedzot

plānoto

 Iedzīvotāju neapmierinātība (veiktie ieguldījumi neattaisno cerēto
siltumenerģijas ietaupījumu)
 Finanšu korekcijas attiecībā uz atmaksājamo ERAF finansējuma
apjomu
Projektu īstenošanā pieļauto kļūdu sekas –
nekvalitatīvi veiktas renovācijas piemērs
Projektu īstenošanā pieļauto kļūdu sekas –
nekvalitatīvi veiktas renovācijas piemērs
Ieteikumi būvdarbu kvalitatīvai izpildei
 jāalgo profesionāls un no būvnieka neatkarīgs būvuzraugs;
 būvuzraugam objektā jāatrodas vismaz reizi dienā;
 arī autoruzraugam jāseko līdz objektā notiekošajam un
nepieciešamības gadījumā jāpaskaidro, kā labāk īstenojami tā
izstrādātie risinājumi;

 jābūt skaidram un saprotamam līgumam starp būvnieku,
būvuzraugu un pasūtītāju – precīzi definētas prasības, precīzi darbu
veikšanas termiņi;
 jābūt precīzam un saprotamam tehniskajam
vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei;

projektam

vai

 būvdarbu veikšanas tāmei jābūt precīzai, lai būvniekam ēkas
renovācijas laikā nebūtu iespējas attiekties no darbu veikšanas ar
attaisnojumu, ka nepietiek finanšu līdzekļi;
Ieteikumi būvdarbu kvalitatīvai izpildei
 pirms renovācijas darbu nodošanas jāaptaujā visi mājas iedzīvotāji
par darbu kvalitāti;
 regulāri jāinformē mājas iedzīvotāji par projekta norisi;

 jāinformē “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par visām
izmaiņām projektā;
 neparakstiet ēkās pieņemšanas – nodošanas dokumentus, ja ir
šaubas par darbu kvalitāti. Neuzticieties mutiskam goda vārdam, ka
problēmas tik novērstas. Vispirms būvniekam ir jāizlabo defekti un
tikai tad var parakstīt dokumentus par darbu pieņemšanu.
LIAA ir tiesības proporcionāli samazināt ES
finansējuma summu, ja:
 faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts
projekta iesniegumā
 nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām
darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis
 nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;
 līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots
 iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma
procedūras jomā
Finanšu korekcija I
Piemēram:



nav nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaite - finanšu
korekcijas apmērs līdz 10% no pieprasītā finansējuma



netiek aizpildīts būvdarbu žurnāls, kā rezultātā tiek piemērota
finanšu korekcija 25% no būvuzraudzības izmaksām



neatbilstības, kas ir konstatētas saistībā ar veikto iepirkuma
procedūru (gan līgums, gan līguma izpilde neatbilst veiktajai
iepirkuma procedūrai) - finanšu korekcijas apmērs tiek noteikts
atkarībā no konstatētajām neatbilstībām

Aicinām projektu īstenotājus atbildīgi ieviest projektus!
Finanšu korekcija II
 nav nodrošināta publicitāte – finanšu korekcijas apmērs līdz 2% no
pieprasītā finansējuma

Ar detalizētu skaidrojumu par finanšu korekcijas piemērošanu
gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi publicitātes prasību izpildē var
iepazīties
LIAA
mājas
lapā
http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/zzz/Skaidrojums_par_fin_korekcij
u_piemerosanu_par_publicitates_normu_parkapumiem_26.04.2012.pdf

Aicinām projektu īstenotājus atbildīgi ieviest projektus!
Piemērotās finanšu korekcijas piemērs I
Projekta ietvaros nolikumā paredzēts avanss 10 %
apmērā no kopējās līguma summas (16 000,00 LVL).
Projekta gaitā FS samaksā pakalpojuma
sniedzējam avansu 16 000,00 LVL, kā arī vēl
papildus 34 000,00 LVL nepieciešamo iekārtu
iegādei un šāda iespēja iepriekš nav tikusi atrunāta
iepirkuma nolikumā un sadarbības līgumā.
LIAA piemēro finanšu korekciju visa nepamatoti
izmaksātā avansa apmērā – 34 000,00 LVL

Pamatojums

Ja iepirkuma līguma izpildes laikā tiek pārkāpti nolikumā paredzētie nosacījumi, kas bija
spēkā attiecībā uz visiem pretendentiem, kas piedalījās konkursā, piemērojama finanšu
korekcija 10% apmērā no iepirkuma līguma vērtības. Gadījumā, ja pēc iepirkuma
līguma noslēgšanas tiek izmaksāts avanss, kas nebija sākotnēji paredzēts iepirkuma
procedūras dokumentācijā un tas pārsniedz 20% no iepirkuma līguma sākotnējās
vērtības, tad piemērojama korekcija izmaksātā avansa apmērā.
Piemērotās finanšu korekcijas piemērs II
Projekta ietvaros veikts iepirkums un izvēlēts
uzvarētājs,
pamatojoties
uz
tā
iesniegto
piedāvājumu, t.sk. tāmi.

Projekta gaitā tāmē tiek veiktas izmaiņas un LIAA
konstatē, ka pie projekta SP iesniegtās būvdarbu
lokālās tāmes atšķiras no iepirkuma nolikumam
pievienotajām būvniecības tāmēm - darbu apjomi
un materiāli abās iepriekš minētajās tāmēs nesakrīt
LIAA piemēro finanšu korekciju 25 % apmērā no
darbiem un materiāliem, kas netika sākotnēji
iekļauti iepirkuma dokumentācijā (no papildu
darbiem).
Svarīgi!!!
Pamatojums
MK noteikumi Nr.65 neparedz iespēju pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas
(lēmuma pieņemšanas par uzvārētāju) veikt grozījumus iepirkuma priekšmeta
tehniskajā specifikācijā. Šāda iespēja nav paredzēta arī Publisko iepirkumu
likumā, saskaņā ar kuru MK noteikumi Nr.65 ir izdoti (7.pants).
LIAA, vienpusēji izbeidzot līgumu, var pieprasīt atmaksāt
finansējumu, tsk., gadījumos, ja:
 nav vai netiek sasniegts projekta mērķis, t.sk., daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas
īstenošanas ir mazāks kā 20% gadā no standartizētā kopējā
siltumenerģijas patēriņa
 daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai līdz uzraudzības perioda beigām tiek
mainīts lietošanas veids vai tā tiek nojaukta
 finansējuma saņēmējam ar pilnvaroto personu ir izbeidzies
pilnvarojuma līgums un finansējuma saņēmējs 10 (desmit) darbdienu
laikā nav noslēdzis pilnvarojuma līgumu ar citu personu, kas atbilst
līguma un normatīvo aktu nosacījumiem
Svarīgi! Uzraudzības periods ir 5 (piecu) gadu periods pēc pēdējā
atbalsta finansējuma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
1 de 42

Recomendados

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
828 vistas42 diapositivas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
444 vistas42 diapositivas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanā por
Biežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
783 vistas43 diapositivas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
695 vistas39 diapositivas
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb... por
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.2K vistas67 diapositivas
Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj... por
 Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj... Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...
Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.5K vistas41 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
941 vistas32 diapositivas
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai por
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
294 vistas37 diapositivas
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb... por
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
492 vistas55 diapositivas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā por
Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
216 vistas10 diapositivas
4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošan... por
4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošan...4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošan...
4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošan...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
202 vistas41 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete... por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
110 vistas20 diapositivas

Similar a Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?(20)

Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem por Finanšu ministrija
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiemJaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem
Finanšu ministrija531 vistas
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPiegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM374 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai por
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
9 vistas17 diapositivas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas. por
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u... por
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
55 vistas29 diapositivas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei por
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
49 vistas18 diapositivas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana por
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
39 vistas19 diapositivas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem por
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
53 vistas20 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?

 • 1. Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? 2014. gada 11. februārī
 • 2.              Saturs Projekta īstenošanas soļi Kas jāņem vērā īstenojot projektu? ETAG 004 LIAA pārbaudes Publicitātes prasības Projekta finanšu vadība Avansa pieprasīšana Līguma grozījumi Progresa pārskats Noslēguma/ starpposma pārskats Kļūdas iesniegtajā dokumentācijā Finansējuma samazināšana, finanšu korekcija, finansējuma atmaksa Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā !! Saistošie dokumenti un informācija par programmu ir pieejamam LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi!
 • 3. Projekta īstenošanas soļi Līguma noslēgšana ar LIAA Konta atvēršana bankā Avansa pieprasīšana no LIAA* Noslēguma/ Starpposma pārskata iesniegšana LIAA Iepirkuma plāna iesniegšana LIAA Iepirkuma procedūras veikšana Iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas saskaņošana ar LIAA Veiktā iepirkuma dokumentācijas iesniegšana un saskaņošana ar LIAA Grāmatvedības uzskaites veikšana Līguma slēgšana ar būvnieku un būvuzraugu Publicitātes prasības (ERAF logo, ES karogs ar norādi Eiropas Savienība un sauklis: Ieguldījums Tavā nākotnē!) LIAA pārbaudes Finansējuma saņemšana no LIAA Līguma grozījumu veikšana** Progresa pārskata iesniegšana LIAA Uzraudzības periods (Pārskata par siltumenerģijas patēriņu pēc būvniecības (3 gadus) iesniegšana LIAA, t.sk. LIAA uzraudzības pārbaudes) Dokumentu uzglabāšana (līdz 31.12.2021.) * Ja projekta iesniegumā tika plānots Avanss. Avansa pieprasījums LIAA jāiesniedz 6 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas. ** Ja ir nepieciešami
 • 4. Projekta īstenošana Finansējuma saņēmējs var sākt projekta īstenošanu:  pēc LIAA pieņemtā lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai  pēc LIAA parakstīta atzinuma par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi Svarīgi! Energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta izstrādes izmaksas, kā arī tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas ir attiecināmas pirms iepriekšminēto nosacījumu izpildes
 • 5. Kas jāņem vērā ieviešot projektu? Projekta īstenošanas laikā jāievēro:  projekta iesniegumā paredzētais (t.sk. tehniskajā dokumentācijā paredzētais)  līguma ar LIAA nosacījumi  būvdarbu līguma nosacījumi (termiņi, materiāli, apjoms utt.) Svarīgi! Sekot līdzi faktiskajai būvdarbu izpildei, par jebkurām novirzēm no būvdarbu līguma jāinformē LIAA savlaicīgi.
 • 6. Kas jāņem vērā ieviešot projektu?  Būvdarbu žurnālam un autoruzraudzības žurnālam ir jābūt! Un tiem jābūt reģistrētiem Būvvaldē!  Visiem materiāliem jābūt kvalitātes atbilstības deklarācijām, ko izsniedz ražotājs. Jābūt pieejamiem segto darbu pieņemšanas aktiem. Logu un durvju ražotāju izdotiem sertifikātiem.  Ja ir iepirkums, jāseko līdzi, lai nemainās materiāli, apjomi un darbu izpildes termiņi netiek pārsniegti, jo tas ietekmē iepirkuma procedūru. Par iepirkuma pārkāpumiem tiek piemērota finanšu korekcija  Būvniecības lokālajās tāmēs KOMPLEKTI ir JĀATŠIFRĒ, norādot darbus, materiālus, mērvienības-konkrētus metrus, kvadrātmetrus, gabalus utt.
 • 7. Svarīgi par projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu! Lai iestātos civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošinātāja pienākums maksāt atlīdzību, ir nepieciešams, lai klienta darbība vai bezdarbība būtu veikta apdrošināšanas periodā vai retroaktīvajā periodā, bet trešās personas prasībai jābūt iesniegtai apdrošināšanas periodā vai pagarinātajā zaudējumu pieteikšanas periodā. Lai nodrošinātu segumu konkrētajam objektam, apdrošināšanas līgumā jāparedz, ka retroaktīvais periods vai apdrošināšanas periods sākas ne vēlāk, kā projektētājs reāli sāk darbu vai tam darbs būtu jāsāk. Par to, kad projektētājs ir uzsācis tehniskā projekta izstrādi LIAA pārliecināsies Jūsu iesniegtajā dokumentācijā (piemēram, līgumā ar projektētāju).
 • 8. Kas jāņem vērā projektu īstenotājiem?  Ir veikta būvdarbu būvuzraudzība, t.sk. pildīts būvdarbu žurnāls, kas reģistrēts būvvaldē  Faktiskie būvniecības darbi atbilst būvprojektam tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā SVARĪGI! Vēršam uzmanību, veicot izmaiņas būvniecības laikā, izmaiņas ir jāveic arī tehniskajā dokumentācijā, t.sk. izmaiņas jāsaskaņo ar energoauditoru!
 • 9. Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdas 1. Būvdarbi nav/netiek veikti atbilstoši noslēgtajam līgumam ar LIAA:  Ir veikti papilddarbi, kas nav saskaņoti, vai nav veikti kādi darbi, kas paredzēti projektā vai veiktajā iepirkuma procedūrā  Projektā paredzēto materiālu vietā tiek izmantoti citi materiāli, kas nav saskaņoti ar LIAA  Atbalsts tiek prasīts par darbiem un materiāliem, kas faktiski nav veikti/izmantoti  Būvdarbi netiek veikti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, t.sk. energoaudita ieteikumiem  Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi  Tiek izmantoti sliktākas kvalitātes materiāli, nekā ir paredzēts projektā  Būvdarbi tiek veikti nepiemērotos laika apstākļos (lietū, salā utml.)
 • 10. Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdas 2. Ar būvdarbiem saistītā izpilddokumentācija netiek aizpildīta/noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām:  Aktus par izpildītiem darbiem (forma 2) nav parakstījis darbu veicējs, pasūtītājs un būvuzraugs  Aktos par izpildītiem darbiem (forma 2) norādītie veiktie darbi, apjomi un cenas atšķiras no būvniecības līgumā un iepirkuma procedūrā paredzētā un faktiski veiktajiem  Izmaiņas tehniskajā dokumentācijā netiek veiktas  Kvalitatīvi netiek aizpildīts būvdarbu žurnāls un segto darbu akti  Būvdarbi tiek veikti ar nezināmas izcelsmes materiāliem. Nav pieejamas materiālu kvalitātes atbilstības deklarācijas  Ēka nav siltināta atbilstoši ETAG 004 prasībām un nav pieejams attiecīgās sistēmas turētāja izsniegtais apliecinājums par siltumizolācijas sistēmu ETAG 004 prasību ievērošanu.  Energoauditā norādīto materiālu maiņa, un tās ietekme uz projektā paredzēto energoefektivitāti, nav saskaņota ar energoauditoru un LIAA
 • 11. ETAG-004 Ar 2010.gada 27.novembri stājas spēkā 2010.gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1064 „Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"“ Grozījums paredz sekojošas izmaiņas: – Projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004.
 • 12. ETAG-004  Nosacījumi par ETAG 004 piemērošanu neattiecas uz tiem būvprojektiem un fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartēm, kur saskaņošana un akcepts ir saņemts pirms grozījumu stāšanās spēkā par ETAG 004 - 2010. gada 27. novembrim  ETAG 004, gan uz tā pamata izdotais ETA satur pilnu informāciju par sistēmas un tās atsevišķu sastāvdaļu tehniskajām īpašībām, kā arī detalizētu instrukciju sistēmas instalācijai un darbu veikšanas tehnoloģijai, pēc kuras var vadīties gan celtnieks, gan būvuzraugs, gan arī pats pasūtītājs
 • 13. ETAG-004  Savlaicīgi informēt siltināšanas procesā iesaistītos (būvnieku, būvuzraugu, u.c.) par šīs prasības ievērošanas nepieciešamību  Sazināties ar attiecīgās sistēmas turētāju par nodomu siltināt ēku  Veikt darbus izmantojot attiecīgajā sistēmā paredzētos materiālus un tehnoloģijas  Pēc darbu pabeigšanas saņemt CE zīmi vai apliecinājumu
 • 14. LIAA pārbaudes Pārbaužu veidi:    pirmslīguma pārbaude pārbaudes projekta īstenošanas laikā pārbaudes pēc pēdējā maksājuma veikšanas (uzraudzība)
 • 15. Publicitātes prasības  Kā ir jānodrošina publicitāte projektiem, kas iesniegti līdz 2011.gada 31.maijam (8.kārta)? 4. SADAĻA - PUBLICITĀTE 4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (atzīmēt attiecīgā pasākuma skaitu) Plāksne telpās Preses relīzes Informēšana masu medijos Lielformāta informācijas stendi Informācijas plāksnes Informācija mājas lapā internetā Citi (lūdzu norādīt) 4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti
 • 16. Publicitātes prasības  Kā ir jānodrošina publicitāte projektiem, kas 2011.gada 1.jūnija (9. un turpmākās kārtas)? iesniegti no Projekta veidlapā nav jānorāda konkrēti pasākumi, tomēr finansējuma saņēmējam ir jānodrošina noteiktās prasības atbilstoši savām iespējām. Pie Progresa pārskata jāpievieno apliecinājumi veiktajiem publicitātes pasākumiem, piemēram, fotogrāfijas, kurās var identificēt, ka ir ievērotas vizuālas identitātes prasības, mājas lapu izdrukas, preses relīžu vai publikāciju kopijas
 • 18. Pieļautās kļūdas nodrošinot publicitāti  Nav nodrošināta ES fonda projekta informatīvajos un publicitātes pasākumos atbilstošo elementu lietošana: ES emblēma (karogs) ar norādi „Eiropas Savienība” ERAF fonda emblēma ar norādi “Eiropas Reģionālās attīstības fonds” sauklis „Ieguldījums Tavā nākotnē!” Logo ir pieejami www.esfondi.lv sadaļā Logo Pie Progresa pārskata nav pievienoti apliecinājumi veiktajiem publicitātes pasākumiem, piemēram, fotogrāfijas, kurās var identificēt, ka ir ievērotas vizuālas identitātes prasības, mājas lapu izdrukas, preses relīžu vai publikāciju kopijas
 • 19. Projekta finanšu vadība Jānodrošina atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, izmantojot kontus/subkontus vai dimensijas Kontu plāns: Kontu plāns, kas tiek papildināts ar projekta īstenošanu saistītiem kontiem/subkontiem*, ir jāapstiprina (paraksta tiesīgās amatpersonas parakstītam) ne vēlāk kā projekta īstenošanas uzsākšanas dienā saskaņā ar noslēgto līgumu Kontus/subkontus grāmatvedības kontu plānā noformē vienotā stilā (piemēram, Norēķinu konts bankā Projekts L-DMS-10-0001 ) Svarīgi! Par projekta īstenošanu ir jāinformē grāmatvedis * Ja grāmatvedības uzskaiti nodala izmantojot dimensijas, tad ir jāiesniedz uzņēmuma vadītāja apstiprināta kontu plāna kopija un rīkojuma kopija par grāmatvedības uzskaites nodalīšanu, izmantojot dimensijas, kurā tiek norādīti konkrēti konti/subkonti, kuri tiks nodalīti
 • 20. Projekta finanšu vadība Kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukas  Pie NP/SP ir jāpievieno kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukas no grāmatvedības uzskaites programmas. Šajās izdrukās ir jābūt iespējamam identificēt pārskata periodu, darījuma partnerus, pamatojuma dokumentus (datumus, numurus u.tml.), kontu atlikumus pārskata perioda sākumā un beigās  Kontu vai subkontu apgrozījuma periodam izdrukās ir jāsakrīt ar NP/SP I daļas 1.sadaļā “Informācija par pieprasījumu” minētajiem pārskata perioda sākuma un beigu datumiem Svarīgi! Izmaksas, kas radušās un ir atbalstāmas pirms Līguma ar LIAA noslēgšanas, nepieciešams pārgrāmatot ar projekta īstenošanu saistītos grāmatvedības kontos.
 • 21. Pieļautās kļūdas projekta finanšu vadībā  Bankas konts: Nav atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā projektam NP/SP nav pievienots līgums par atsevišķa norēķina konta atvēršanu bankā (kopija) Ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi tiek veikti no dažādiem banku kontiem, nevis tieši projektam atvērtā norēķinu konta Netiek pievienots NP/SP bankas konta apgrozījuma pārskats (kopija) par maksājuma pieprasījumā norādīto periodu Bankas konta pārskats nav apstiprināts ar bankas iestādes elektronisko parakstu vai bankas darbinieka parakstu un zīmogu Tiek iesniegti maksājumu apliecinošie dokumenti par katru veikto maksājumu, nevis bankas iestādē apstiprināts bankas konta apgrozījuma pārskats (kopija) par visiem projekta pārskata periodā veiktajiem maksājumiem
 • 22. Pieļautās kļūdas projekta finanšu vadībā  Grāmatvedības uzskaite: Nav nodalīti grāmatvedības konti/subkonti projektam grāmatvedības uzskaitē Uzsākot projektu nav apstiprināts kontu plāns, kurā ir iekļauti ar projektu saistītie konti/subkonti Grāmatvedības kontu plānā nav atsevišķi nodalīts ieņēmumu konts 6. vai 8. kontu grupā, kur tiks grāmatots saņemtais ES finansējums NP/SP nav pievienots vadītāja apstiprināts grāmatvedības kontu plāns (kopija)
 • 23. Avansa pieprasīšana Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no pieprasītā ERAF finansējuma  Saņemšanas nosacījumi:   noslēgts līgums ar LIAA par projekta īstenošanu  noslēgts līgums ar darbu izpildītāju par vismaz 50% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas  iesniegts iepirkuma plāns LIAA  pirmā iepirkuma procedūra ir uzsākta ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar LIAA  projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts norēķinu konts Valsts kasē vai darījumu konts kredītiestādē, kas norādīts līgumā ar LIAA par projekta īstenošanu Pieprasot avansu, papildus augstāk minēto nosacīju izpildei LIAA ir jāiesniedz Avansa pieprasījuma forma un līgums ar darbu izpildītāju
 • 24. Līguma par projekta īstenošanu grozījumi  Ja projekta īstenošana nav iespējama atbilstoši projektā iesniegumā noteiktajam, var ierosināt līguma grozījumus, ja šie grozījumi neietekmēs projekta mērķa un horizontālo prioritāšu sasniegšanu  Maksimālais projekta īstenošanas termiņš – 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža ar LIAA  Netiek atbalstīti līguma grozījumi, kā rezultātā palielinās pieprasītā finansējuma apmērs un intensitāte  Iesniedzot LIAA Līguma grozījumus ir jāiesniedz pavadvēstule, kurai pievieno formu “Izziņa par Līguma grozījumiem” (Līguma ar LIAA pielikums Nr.5), kā arī grozījumus pamatojošos dokumentus (ja nepieciešams) Svarīgi! Ja projekta ietvaros ir veikts iepirkums, tad FS jāņem vērā izmaiņu ietekme uz tehniskajā specifikācijā noteikto darbu apjomu un prasībām Ja ir izmaiņas būvniecības līgumos (apjomi, materiāli), jāinformē par tām LIAA, kā arī atbilstoši jānoformē līguma ar būvnieku grozījumi un pieņemšanas - nodošanas akti (forma2), lai neveidotos situācija, ka dokumentos ir norādīti vieni darbi, bet faktiski veikti citi
 • 25. LIAA iesniedzamie pārskati Projekta īstenošanas laikā FS jāiesniedz šādi pārskati:  Progresa pārskats (PP) – Līguma ar LIAA pielikums Nr. 3  Starpposma pārskats (SP) – Līguma ar LIAA pielikums Nr. 1  Noslēguma pārskats (NP) – Līguma ar LIAA pielikums Nr. 1
 • 26. Progresa pārskats (PP) Līguma ar LIAA pielikums Nr.3 Kad tas ir jāiesniedz? Progresa pārskats ir iesniedzams ne vairāk kā par katriem 6 projekta īstenošanas mēnešiem Piemēram: Ja projekts ir uzsākts 22.07.2010. tad pirmais PP periods ir 22.07.2010 + 6 mēneši, līdz 21.01.2011. Ja perioda ietvaros ir iesniegts starpposma pārskats, piemēram, 22.10.2010., tad pirmais periods ir no 22.07.2010 līdz 21.10.2010, nākamais periods sākas no 22.10.2010 + 6 mēneši vai SP iesniegšanas laiks, par īsāku periodu
 • 27. Progresa pārskats (PP) Kā jāaizpilda?  2.1. tabula ir jāizpilda, norādot visas PI paredzētās aktivitātes un šo aktivitāšu īstenošanu attiecībā pret PI 3.2. sadaļā „Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāna apraksts” paredzēto laika grafiku;  2.2. tabula ir jāaizpilda, norādot PI paredzēto aktivitāšu rezultātus, skaitu un mērvienības un šo rezultātu sasniegšanas ceturksni;  2.1. tabulā ar “X” vai aizkrāsojumu atzīmē īstenošanas progresu, savukārt 2.2. tabulā – tikai to ceturksni, kurā aktivitātes rezultāts (auditējamā vērtība) ir pilnībā sasniegts. Piemēram: 2.1. tabula - ja aktivitātes nosaukums ir „Ēkas fasādes sienu siltināšana”, tad aktivitātes īstenošanā veiktās darbības var būt: 1) Nosiltināta ēkas fasādes siena; 2) Tiek veikti vai uzsākti ēkas fasādes siltināšanas darbi. Aktivitāte veikta par 40%; 3) Aktivitātes īstenošana nav uzsākta, u.tml. 2.2. tabula - ja aktivitātes nosaukums ir „Ēkas fasādes sienu siltināšana” un rezultāts skaitliskā izteiksmē ir 1000m2, tad šajā tabulā norādāmais aktivitātes rezultāts ir „Nosiltināta ēkas fasāde, 1000m2”. Svarīgi! Ja aktivitāšu īstenošana nenotiek saskaņā ar PI paredzēto, kolonnā „Piezīmes” norāda skaidrojumus par kavēšanas iemesliem. 5.tabulā jāaizpilda informācija kumulatīvi papildinot informāciju par aktuālo PP periodu Ja kaut kas tiek labots/precizēts izmaksu apliecinošajos dokumentos, attiecīgi ir jālabo arī PP, ja tas skar izmaiņas šajā pārskatā
 • 28. Kļūdas Progresa pārskata sagatavošanā  Kļūdas pārskata aizpildīšanā, nekorekti periodi, līgumu numuri, aktivitātes, rezultāti, nepilnīgi norādīti veiktie publicitātes pasākumi  Pārskata ietvaros iesniegtos dokumentos atspoguļotās informācijas pretrunas  Nepilnīgi iesniegti dokumenti, gan saturiski, gan fiziski netiek pievienoti visi dokumenti  Neatrunāti labojumi dokumentos  Netiek iesniegti apliecinājumi vai netiek nodrošināti publicitātes pasākumi
 • 29. Noslēguma/ starpposma pārskats Līguma ar LIAA pielikums Nr.1  Pārskats ir jāsagatavo saskaņā ar Noslēguma/starpposma pārskata metodiku un jāiesniedz LIAA Pārskatam jāpievieno izdevumus apliecinošie dokumenti. Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts ir Līguma ar LIAA pielikums Nr.2  Starpposma pārskatu iesniedz LIAA 15 darba dienu laikā pēc attiecīgajā projekta posmā paredzēto darbību pabeigšanas  Noslēguma pārskatu iesniedz LIAA 15 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas  Pēc iesniegšanas papīra formātā, pārskata forma elektroniski jānosūta uz e-pastu: atskaite@liaa.gov.lv
 • 30. Pieļautās kļūdas iesniegtajā dokumentācijā  Iesniegtie dokumenti: Nav iesniegti visi dokumenti saskaņā ar attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu sarakstā norādīto (līguma pielikums nr.2) Tiek iesniegta tikai daļa no maksājumu pieprasījuma, nevis aizpildītas un cauršūtas visas maksājuma pieprasījuma sadaļas Uz projekta dokumentācijas nav norādīts līguma ar LIAA numurs Uz darījumu (rēķiniem u.c.) un maksājumu dokumentiem (uz bankas konta apgrozījuma izdrukām) nav norādīti grāmatojumi un grāmatojuma summas latos konta kredītā un debetā Netiek uzglabāti visi ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli. Ar projektu saistītā dokumentācija ir jāglabā līdz 2021.gada 31.decembrim. Ieteikums: izveidot atsevišķu mapi, kurā tiek glabāta ar projektu saistītā dokumentācija
 • 31. Projektu īstenošanā pieļauto kļūdu sekas  Jāprecizē izpilddokumentācija attiecībā uz materiālu, to apjomu, veicamo būvdarbu izmaiņām, jāpagarina projekta īstenošanas termiņš (jāveic līguma grozījumi ar būvnieku, ar LIAA)  Nekvalitatīvi veikta energoietaupījumu mājas siltināšana, nesasniedzot plānoto  Iedzīvotāju neapmierinātība (veiktie ieguldījumi neattaisno cerēto siltumenerģijas ietaupījumu)  Finanšu korekcijas attiecībā uz atmaksājamo ERAF finansējuma apjomu
 • 32. Projektu īstenošanā pieļauto kļūdu sekas – nekvalitatīvi veiktas renovācijas piemērs
 • 33. Projektu īstenošanā pieļauto kļūdu sekas – nekvalitatīvi veiktas renovācijas piemērs
 • 34. Ieteikumi būvdarbu kvalitatīvai izpildei  jāalgo profesionāls un no būvnieka neatkarīgs būvuzraugs;  būvuzraugam objektā jāatrodas vismaz reizi dienā;  arī autoruzraugam jāseko līdz objektā notiekošajam un nepieciešamības gadījumā jāpaskaidro, kā labāk īstenojami tā izstrādātie risinājumi;  jābūt skaidram un saprotamam līgumam starp būvnieku, būvuzraugu un pasūtītāju – precīzi definētas prasības, precīzi darbu veikšanas termiņi;  jābūt precīzam un saprotamam tehniskajam vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei; projektam vai  būvdarbu veikšanas tāmei jābūt precīzai, lai būvniekam ēkas renovācijas laikā nebūtu iespējas attiekties no darbu veikšanas ar attaisnojumu, ka nepietiek finanšu līdzekļi;
 • 35. Ieteikumi būvdarbu kvalitatīvai izpildei  pirms renovācijas darbu nodošanas jāaptaujā visi mājas iedzīvotāji par darbu kvalitāti;  regulāri jāinformē mājas iedzīvotāji par projekta norisi;  jāinformē “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par visām izmaiņām projektā;  neparakstiet ēkās pieņemšanas – nodošanas dokumentus, ja ir šaubas par darbu kvalitāti. Neuzticieties mutiskam goda vārdam, ka problēmas tik novērstas. Vispirms būvniekam ir jāizlabo defekti un tikai tad var parakstīt dokumentus par darbu pieņemšanu.
 • 36. LIAA ir tiesības proporcionāli samazināt ES finansējuma summu, ja:  faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā  nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis  nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;  līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots  iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā
 • 37. Finanšu korekcija I Piemēram:  nav nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaite - finanšu korekcijas apmērs līdz 10% no pieprasītā finansējuma  netiek aizpildīts būvdarbu žurnāls, kā rezultātā tiek piemērota finanšu korekcija 25% no būvuzraudzības izmaksām  neatbilstības, kas ir konstatētas saistībā ar veikto iepirkuma procedūru (gan līgums, gan līguma izpilde neatbilst veiktajai iepirkuma procedūrai) - finanšu korekcijas apmērs tiek noteikts atkarībā no konstatētajām neatbilstībām Aicinām projektu īstenotājus atbildīgi ieviest projektus!
 • 38. Finanšu korekcija II  nav nodrošināta publicitāte – finanšu korekcijas apmērs līdz 2% no pieprasītā finansējuma Ar detalizētu skaidrojumu par finanšu korekcijas piemērošanu gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi publicitātes prasību izpildē var iepazīties LIAA mājas lapā http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/zzz/Skaidrojums_par_fin_korekcij u_piemerosanu_par_publicitates_normu_parkapumiem_26.04.2012.pdf Aicinām projektu īstenotājus atbildīgi ieviest projektus!
 • 39. Piemērotās finanšu korekcijas piemērs I Projekta ietvaros nolikumā paredzēts avanss 10 % apmērā no kopējās līguma summas (16 000,00 LVL). Projekta gaitā FS samaksā pakalpojuma sniedzējam avansu 16 000,00 LVL, kā arī vēl papildus 34 000,00 LVL nepieciešamo iekārtu iegādei un šāda iespēja iepriekš nav tikusi atrunāta iepirkuma nolikumā un sadarbības līgumā. LIAA piemēro finanšu korekciju visa nepamatoti izmaksātā avansa apmērā – 34 000,00 LVL Pamatojums Ja iepirkuma līguma izpildes laikā tiek pārkāpti nolikumā paredzētie nosacījumi, kas bija spēkā attiecībā uz visiem pretendentiem, kas piedalījās konkursā, piemērojama finanšu korekcija 10% apmērā no iepirkuma līguma vērtības. Gadījumā, ja pēc iepirkuma līguma noslēgšanas tiek izmaksāts avanss, kas nebija sākotnēji paredzēts iepirkuma procedūras dokumentācijā un tas pārsniedz 20% no iepirkuma līguma sākotnējās vērtības, tad piemērojama korekcija izmaksātā avansa apmērā.
 • 40. Piemērotās finanšu korekcijas piemērs II Projekta ietvaros veikts iepirkums un izvēlēts uzvarētājs, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu, t.sk. tāmi. Projekta gaitā tāmē tiek veiktas izmaiņas un LIAA konstatē, ka pie projekta SP iesniegtās būvdarbu lokālās tāmes atšķiras no iepirkuma nolikumam pievienotajām būvniecības tāmēm - darbu apjomi un materiāli abās iepriekš minētajās tāmēs nesakrīt LIAA piemēro finanšu korekciju 25 % apmērā no darbiem un materiāliem, kas netika sākotnēji iekļauti iepirkuma dokumentācijā (no papildu darbiem). Svarīgi!!! Pamatojums MK noteikumi Nr.65 neparedz iespēju pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas (lēmuma pieņemšanas par uzvārētāju) veikt grozījumus iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā. Šāda iespēja nav paredzēta arī Publisko iepirkumu likumā, saskaņā ar kuru MK noteikumi Nr.65 ir izdoti (7.pants).
 • 41. LIAA, vienpusēji izbeidzot līgumu, var pieprasīt atmaksāt finansējumu, tsk., gadījumos, ja:  nav vai netiek sasniegts projekta mērķis, t.sk., daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas īstenošanas ir mazāks kā 20% gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa  daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai līdz uzraudzības perioda beigām tiek mainīts lietošanas veids vai tā tiek nojaukta  finansējuma saņēmējam ar pilnvaroto personu ir izbeidzies pilnvarojuma līgums un finansējuma saņēmējs 10 (desmit) darbdienu laikā nav noslēdzis pilnvarojuma līgumu ar citu personu, kas atbilst līguma un normatīvo aktu nosacījumiem Svarīgi! Uzraudzības periods ir 5 (piecu) gadu periods pēc pēdējā atbalsta finansējuma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam