Buvuzraudzibas loma buvniecibas_procesaa

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Būvuzraudzības
loma būvniecības
procesā.
2
2011.gada 20.aprīlī

        Rīgā

     Jānis Ivbulis
Latvijas Būvinženieru savienība
Būvniecības likums nosaka būvniecības
dalībnieku savstarpējās attiecības, kā arī
viņu tiesības un pienākumus būvniecības
procesā un atbildību par būvniecības
rezultātā tapušās būves atbilstību tās
uzdevumam, ekonomiskajam
izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas
ilgumam un attiecīgajiem normatīvajiem
aktiem, kā arī valsts pārvaldes un
pašvaldību institūciju kompetenci
attiecīgajā būvniecības jomā.
Ja būvniecība tiek veikta par valsts vai
pašvaldību līdzekļiem, attiecīgajam būvētājam
jāpieaicina būvuzraugs būvdarbu un
būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai.
Citiem būvētājiem un būvuzņēmējiem ir tiesības,
bet Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajos
gadījumos — pienākums pieaicināt būvuzraugu
būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes
uzraudzīšanai.
Būvvalde pieprasa būvuzraugu, ja:
1. būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldību
 līdzekļiem;
2. ēkas vai būves paredzētais lietojums,
 konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni
 saskaņā ar ekspertīzes atzinumu saistīti ar
 paaugstinātu risku.
3.būvdarbi notiek, piemērojot apvienoto
 projektēšanu un būvdarbus.
4. uzsākot ēkas fasādes siltināšanas būvdarbus, –
 ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem
 būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība
Ministru kabineta noteikumi Nr.75
                       Rīgā 2004.gada 10.februārī

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
 LBN 303-03 “Būvuzraudzības
 noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 27.panta piekto daļu
Būvnormatīvs nosaka kārtību, kādā veicama
 būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu
 kvalitātes uzraudzība
Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības
 un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī
 nepieļaut:

1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptēta
  būvprojekta;
2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
3. patvaļīgas atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas
  projektā noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas.
Būvuzraudzība neatbrīvo pasūtītāju no
normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā
arī būvuzņēmēju no atbildības par
būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam
un būvniecību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem.
Par būvuzraugu nevar būt:
1. tās administratīvās teritorijas būvvaldes
 darbinieks, kurā tiek veikti būvdarbi;
2. persona, kurai ir darba attiecības vai citas
 saistības ar uzņēmējsabiedrību
 (komercsabiedrību), kas veic uzraugāmā
 objekta būvdarbus vai piegādes
 uzraugāmajam būvobjektam.
Būvuzraudzību veic saskaņā ar būvuzraudzības
 līgumu vai rīkojumu.
Lai nodrošinātu būvuzraudzību, pasūtītājs veic
 vienu no šādām darbībām:
1. slēdz būvuzraudzības līgumu ar sertificētu
 fizisko personu;
2. slēdz būvuzraudzības līgumu ar licencētu
 juridisko personu;
3. norīko būvuzraudzības veikšanai attiecīgajā
 jomā sertificētu darbinieku.
Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar
 juridisko personu, līgumā norāda
 konkrētās fiziskās personas, kuras
 parakstīs saistību rakstu un veiks
 būvuzraudzību saskaņā ar Vispārīgajiem
 būvnoteikumiem.
Būvuzrauga tiesības un pienākumi
Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs
paraksta saistību rakstu saskaņā ar
Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto
kārtību.
Būvuzraugam ir šādi pienākumi:
1. pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā
 ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu
 veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
2. iepazīties ar pasūtītāja un galvenā
 būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un
 darbuzņēmēja (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu
 veikšanā) līgumu;
3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta
 būvatļauja;
Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs iesniedz būvvaldē šādus
  dokumentus:
1. būvatļaujas pieprasījumu;
2. akceptētu būvprojektu;
3. zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves
  tiesības apliecinošus dokumentus;
4. sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja
  tāds ir pieaicināts, saistību rakstu . Saistību rakstu aizpilda divos
  eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību raksta
  iesniedzēja;
5. līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja
  paredzēta būvdarbu autoruzraudzība;
6. būvdarbu žurnālu. Būvdarbu žurnāla veidu apstiprina ekonomikas
  ministrs vai cita institūcija, ja tā noteikta saskaņā ar Būvniecības
  likuma 6.pantu;
7. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās
  atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.
Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt, vai
 pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi
 Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktie
 būvdarbu sagatavošanas darbi;
Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc
tam, kad saņemta būvatļauja.
Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami
nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī
darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu
būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu
dalībnieku saskaņotu darbību.
Pasūtītājs nodrošina būvuzņēmēju ar
nepieciešamo dokumentāciju (piemēram,
akceptētu būvprojektu) un saņem ar būvdarbu
veikšanu saistītās atļaujas.
Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt
 būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību
 būvprojektam, darbu veikšanas projektam,
 kā arī būvniecību, darba drošību un
 ugunsdrošību reglamentējošiem
 normatīvajiem aktiem;
Ministru kabineta noteikumi Nr.395
Rīgā 2005.gada 7.jūnijā (prot. Nr.34 10.§)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
 LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts”
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu
Būvnormatīvs nosaka darbu veikšanas
 projekta sastāvu un izstrādāšanas
 nosacījumus saskaņā ar Būvniecības
 likumu un Ministru kabineta 1997.gada
 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie
 būvnoteikumi”.
Darbu veikšanas projektu izstrādā,
 pamatojoties uz darbu organizēšanas
 projektu. Tas ir nepieciešams, ja attiecīgā
 ēka vai būve atbilst vismaz vienam no
 šādiem kritērijiem:
1) ir augstāka par diviem virszemes stāviem
 vai par 7 m;
2 )tās apbūves laukums ir lielāks par 1000
 m2;
3) tās būvapjoms ir lielāks par 5000 m3;
4) ja būvdarbu veikšanas laikā paredzama ēkas vai būves
  ietekme uz satiksmi un inženierkomunikācijām
  apbūvējamā zemesgabalā vai tam piegulošajā teritorijā
  (šādā gadījumā būvvalde saskaņā ar būvniecību
  regulējošajiem normatīvajiem aktiem nosaka un ieraksta
  plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasības
  būvdarbu veikšanai);
5) ēkai vai būvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa
  statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā
  (likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
  izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu
  aizsardzības likuma izpratnē);
6) ēkā vai būvē būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā
 bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;
7) uzsākti atjaunošanas būvdarbi pēc ēkas vai
 būves daļējas sagrūšanas;
8) atzinumā par ēkas vai būves tehnisko stāvokli
 norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;
9) ir paredzēta ēkas vai būves nojaukšana;
10) izstrādāt darbu veikšanas projektu pieprasa
 pasūtītājs, būvētājs vai galvenais būvuzņēmējs.
Nepieciešamību izstrādāt darbu veikšanas projektu un
 saskaņā ar augstāk minēto 4.punktu noteiktās prasības
 būvvalde ieraksta būvatļaujā.
Darbu veikšanas projektu izstrādā pēc
būvatļaujas saņemšanas un pirms
būvdarbu uzsākšanas. Darbu veikšanas
projekts atbilst būvdarbu organizēšanas
projektam, kas ir akceptētā būvprojekta
sastāvdaļa, un prasībām, kuras būvvalde
ierakstījusi būvatļaujā.
Darbu veikšanas projektu noformē
atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos un
Latvijas būvnormatīvā LBN 202-01
“Būvprojekta saturs un noformēšana”
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2001.gada 14.augusta noteikumiem
Nr.370) noteiktajā kārtībā.
Darbu veikšanas projektu izstrādā,
saskaņo un akceptē Vispārīgajos
būvnoteikumos noteiktajā kārtībā, bet tām
būvēm, kurām Ministru kabinets saskaņā
ar Būvniecības likuma 6.panta pirmo daļu
ir noteicis īpašu būvniecības kārtību, —
būvniecību regulējošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Darbu veikšanas projekta atbilstību
būvniecību regulējošajos normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām projekta
autors apliecina Vispārīgajos
būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.
Darbu veikšanas projektā iekļauj:
1) darbu veikšanas kalendāra grafiku;
2) būvdarbu ģenerālplānu;
3) sagatavošanas darbu un būvdarbu
 aprakstu;
4) netradicionālu un sarežģītu būvdarbu
 veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par
 izpildes zonām;
5) galveno būvmašīnu darba grafiku;
6) nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu
 veikšanai būvobjektā;
7) nepieciešamos būvju nospraušanas
 darbus;
8) atbildīgu pagaidu tehnoloģisko
 konstrukciju pamatotus risinājumus;
9)darba aizsardzības, drošības tehnikas,
 ražošanas higiēnas un ugunsdrošības
 pasākumu tehniskos risinājumus;
10) būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas
 aprīkojuma sarakstu;
11) paskaidrojuma rakstu;
12) darbaspēka kustības grafiku.
Darbu veikšanas projekta sastāvu konkrētai
 būvei, ņemot vērā plānošanas un
 arhitektūras uzdevumā minētās būvvaldes
 prasības, būvprojekta vadītājs nosaka
 būvdarbu organizēšanas projektā.
Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt
 būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu
 atbilstības deklarācijas un tehniskās
 pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību
 būvprojektam;
Latvijas Republikas Ministru kabineta
 noteikumi Nr. 181
Rīgā 2001.gada 30.aprīlī (prot. Nr. 21, 16.§)

Būvizstrādājumu atbilstības
 novērtēšanas kārtība reglamentētajā
 sfērā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un
  Būvniecības likuma 25.panta otro daļu
Būvizstrādājuma atbilstību tehnisko noteikumu
 prasībām apliecina :
 1. ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis – ar deklarāciju
 atbilstoši tehniskajiem noteikumiem vai – ja tas nav
 norādīts tehniskajos noteikumos – atbilstoši standartam
 LVS EN ISO/IEC 17050-1:2005 “Atbilstības novērtēšana
 – Piegādātāja atbilstības deklarācija – 1.daļa: Vispārīgās
 prasības”;
 2. paziņota sertificēšanas institūcija– ar būvizstrādājuma
 atbilstības sertifikātu;
 3. paziņota sertificēšanas institūcija– ar ražošanas
 procesa kontroles atbilstības sertifikātu.
Katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai ražotājs sastāda
 ražotāja atbilstības deklarāciju (arī tad, ja paziņotā
 institūcija ir izsniegusi atbilstības sertifikātu). Šīs
 deklarācijas kopiju ražotājs vai izplatītājs pievieno katrai
 Latvijas tirgū piedāvātajai piegādes partijai. Importētājs
 katrai piegādes partijai pievieno ražotāja deklarācijas
 kopiju vai piegādātāja atbilstības deklarāciju. Par
 deklarācijā norādītās informācijas patiesumu atbild
 būvizstrādājuma ražotājs (piegādātājs) arī tad, ja
 būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanā iesaistīta
 paziņotā institūcija. Ja tehniskajos noteikumos nav
 norādīta atbilstības deklarācijas forma un saturs,
 atbilstības deklarāciju sastāda saskaņā ar standartu LVS
 EN ISO/IEC 17050-1:2005 “Atbilstības novērtēšana –
 Piegādātāja atbilstības deklarācija – 1.daļa: Vispārīgās
 prasības”.
Atbilstības deklarācijā īpaši norāda:
 1. ražotāja vai Eiropas Savienībā reģistrēta tā pārstāvja nosaukumu
  un adresi;

  2. būvizstrādājuma aprakstu (piemēram, tips, klase, kategorija,
  šķira);
  3. tehniskos noteikumus un citus normatīvos aktus, kuriem
  būvizstrādājums atbilst;
  4. specifiskos būvizstrādājuma izmantošanas nosacījumus;
  5. paziņotās institūcijas nosaukumu un adresi, ja paziņotā institūcija
  piedalījusies būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanā;
  6. deklarācijas numuru un izsniegšanas datumu.
Atbilstības sertifikātā ietver šādu informāciju:
1. sertificēšanas institūcijas nosaukums un adrese;
2. ražotāja un tā pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese;
3. būvizstrādājuma apraksts (piemēram, tips, pazīmes, lietošana);
4. norāde par tehniskajiem noteikumiem, kuriem atbilst
  būvizstrādājums;
5. būvizstrādājuma lietošanas īpašie apstākļi;
6. sertifikāta numurs;
7. sertifikāta derīguma termiņš un citi nosacījumi (ja tādi ir);
8. tās pilnvarotās personas uzvārds un amats, kura ir tiesīga parakstīt
  sertifikātu.

Atbilstības sertifikātu aizpilda valsts valodā un tās valsts valodā, uz
  kuru būvizstrādājumu eksportē.
Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt
 būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un
 inženiersistēmu atbilstību būvprojekta
 risinājumiem, izdarīt ierakstus būvdarbu
 žurnālā par būvobjekta pārbaudēs
 konstatētiem trūkumiem;
Būvuzrauga pienākums ir ierasties
 būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī
 būvinspektora vai būvvaldes citas
 amatpersonas pirmā uzaicinājuma,
piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un
 citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā.
. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti
  atbilstoši būvprojektam un normatīvajos
  aktos noteiktajām prasībām;
. kontrolēt būvdarbu žurnālā un
  autoruzraudzības žurnālā ierakstīto
  norādījumu izpildi;
Būvuzrauga pienākums ir ziņot pasūtītājam
 un būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un
 glābšanas dienestam, Valsts darba
 inspekcijai un tirgus uzraudzības
 institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas
 kompetencei) par būvniecību
 reglamentējošo normatīvo aktu
 pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un
 būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no
 būvprojekta;
Būvuzraugam ir šādas tiesības:
1. pieprasīt no pasūtītāja un būvuzņēmēja
 jebkurus būvprojekta dokumentus (arī
 detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti),
 lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu
 gaitu;
2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto
 darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par
 kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību
 būvprojektam;
Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta
 vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai
 darba drošību regulējošos normatīvajos aktos
 noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku,
 kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai
 iesniegt attiecīgi pasūtītājam, būvvaldei, Valsts
 ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai
 Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku
 pieprasījumu apturēt būvdarbus.
Būvuzrauga atbildība
   Būvuzraugs ir atbildīgs par:
1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā
 atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām
 prasībām un noslēgtajam būvuzraudzības
 līgumam;
2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši
 Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajām
 prasībām;
3. būvprojekta īstenošanu normatīvo aktu
 prasībām;
4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi
 un būvprojektam atbilstoši
 būvizstrādājumi;
5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja
 tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;
6.pasūtītājam vai būvuzņēmējam
 nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies
 būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
Ja būvuzraugs nepilda šos noteikumus vai
 būvuzraudzības līgumu, pasūtītājam ir
 šādas tiesības:
1. lauzt būvuzraudzības līgumu vai atcelt
 rīkojumu par būvuzrauga norīkošanu;
2. ierosināt būvuzrauga būvprakses
 sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to
 izdevusi.
1 de 45

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(7)

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk444 vistas
Biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanāBiežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanā
Biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.6K vistas
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk520 vistas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk783 vistas
Pārējo inženierbūvju būvnoteikumiPārējo inženierbūvju būvnoteikumi
Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk645 vistas
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.5K vistas
Grozījumi Ēku būvnoteikumosGrozījumi Ēku būvnoteikumos
Grozījumi Ēku būvnoteikumos
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk393 vistas

Similar a Buvuzraudzibas loma buvniecibas_procesaa(20)

Soļi, kādus spert, ja ēkas būvatļaujai beidzies derīguma termiņš. Soļi, kādus spert, ja ēkas būvatļaujai beidzies derīguma termiņš.
Soļi, kādus spert, ja ēkas būvatļaujai beidzies derīguma termiņš.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk159 vistas
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai 10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk602 vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.1K vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk828 vistas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk834 vistas
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeĒku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk538 vistas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.2K vistas
Mājokļu energoefektivitātes risinājumi VenstpilīMājokļu energoefektivitātes risinājumi Venstpilī
Mājokļu energoefektivitātes risinājumi Venstpilī
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk176 vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk693 vistas
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk294 vistas
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļaĒku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk252 vistas
Izmaiņas būvniecības regulējumā un vides pieejamībaIzmaiņas būvniecības regulējumā un vides pieejamība
Izmaiņas būvniecības regulējumā un vides pieejamība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk251 vistas
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk99 vistas
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk503 vistas
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk574 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk8 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk29 vistas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk49 vistas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk36 vistas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk57 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vistas
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vistas
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vistas
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vistas
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vistas
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vistas
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk48 vistas

Buvuzraudzibas loma buvniecibas_procesaa

 • 2. 2011.gada 20.aprīlī Rīgā Jānis Ivbulis Latvijas Būvinženieru savienība
 • 3. Būvniecības likums nosaka būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, kā arī viņu tiesības un pienākumus būvniecības procesā un atbildību par būvniecības rezultātā tapušās būves atbilstību tās uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas ilgumam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci attiecīgajā būvniecības jomā.
 • 4. Ja būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, attiecīgajam būvētājam jāpieaicina būvuzraugs būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai. Citiem būvētājiem un būvuzņēmējiem ir tiesības, bet Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos — pienākums pieaicināt būvuzraugu būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai.
 • 5. Būvvalde pieprasa būvuzraugu, ja: 1. būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem; 2. ēkas vai būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni saskaņā ar ekspertīzes atzinumu saistīti ar paaugstinātu risku. 3.būvdarbi notiek, piemērojot apvienoto projektēšanu un būvdarbus. 4. uzsākot ēkas fasādes siltināšanas būvdarbus, – ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība
 • 6. Ministru kabineta noteikumi Nr.75 Rīgā 2004.gada 10.februārī Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 27.panta piekto daļu
 • 7. Būvnormatīvs nosaka kārtību, kādā veicama būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzība
 • 8. Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut: 1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta; 2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus; 3. patvaļīgas atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas.
 • 9. Būvuzraudzība neatbrīvo pasūtītāju no normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
 • 10. Par būvuzraugu nevar būt: 1. tās administratīvās teritorijas būvvaldes darbinieks, kurā tiek veikti būvdarbi; 2. persona, kurai ir darba attiecības vai citas saistības ar uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību), kas veic uzraugāmā objekta būvdarbus vai piegādes uzraugāmajam būvobjektam.
 • 11. Būvuzraudzību veic saskaņā ar būvuzraudzības līgumu vai rīkojumu. Lai nodrošinātu būvuzraudzību, pasūtītājs veic vienu no šādām darbībām: 1. slēdz būvuzraudzības līgumu ar sertificētu fizisko personu; 2. slēdz būvuzraudzības līgumu ar licencētu juridisko personu; 3. norīko būvuzraudzības veikšanai attiecīgajā jomā sertificētu darbinieku.
 • 12. Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem.
 • 14. Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto kārtību.
 • 15. Būvuzraugam ir šādi pienākumi: 1. pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija; 2. iepazīties ar pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumu; 3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;
 • 16. Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs iesniedz būvvaldē šādus dokumentus: 1. būvatļaujas pieprasījumu; 2. akceptētu būvprojektu; 3. zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus; 4. sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu . Saistību rakstu aizpilda divos eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību raksta iesniedzēja; 5. līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība; 6. būvdarbu žurnālu. Būvdarbu žurnāla veidu apstiprina ekonomikas ministrs vai cita institūcija, ja tā noteikta saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu; 7. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.
 • 17. Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;
 • 18. Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemta būvatļauja. Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību. Pasūtītājs nodrošina būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piemēram, akceptētu būvprojektu) un saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas.
 • 19. Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • 20. Ministru kabineta noteikumi Nr.395 Rīgā 2005.gada 7.jūnijā (prot. Nr.34 10.§) Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts” Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu Būvnormatīvs nosaka darbu veikšanas projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumus saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
 • 21. Darbu veikšanas projektu izstrādā, pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu. Tas ir nepieciešams, ja attiecīgā ēka vai būve atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: 1) ir augstāka par diviem virszemes stāviem vai par 7 m; 2 )tās apbūves laukums ir lielāks par 1000 m2;
 • 22. 3) tās būvapjoms ir lielāks par 5000 m3; 4) ja būvdarbu veikšanas laikā paredzama ēkas vai būves ietekme uz satiksmi un inženierkomunikācijām apbūvējamā zemesgabalā vai tam piegulošajā teritorijā (šādā gadījumā būvvalde saskaņā ar būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem nosaka un ieraksta plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasības būvdarbu veikšanai); 5) ēkai vai būvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā (likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);
 • 23. 6) ēkā vai būvē būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus; 7) uzsākti atjaunošanas būvdarbi pēc ēkas vai būves daļējas sagrūšanas; 8) atzinumā par ēkas vai būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī; 9) ir paredzēta ēkas vai būves nojaukšana; 10) izstrādāt darbu veikšanas projektu pieprasa pasūtītājs, būvētājs vai galvenais būvuzņēmējs. Nepieciešamību izstrādāt darbu veikšanas projektu un saskaņā ar augstāk minēto 4.punktu noteiktās prasības būvvalde ieraksta būvatļaujā.
 • 24. Darbu veikšanas projektu izstrādā pēc būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas. Darbu veikšanas projekts atbilst būvdarbu organizēšanas projektam, kas ir akceptētā būvprojekta sastāvdaļa, un prasībām, kuras būvvalde ierakstījusi būvatļaujā.
 • 25. Darbu veikšanas projektu noformē atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos un Latvijas būvnormatīvā LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370) noteiktajā kārtībā.
 • 26. Darbu veikšanas projektu izstrādā, saskaņo un akceptē Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā, bet tām būvēm, kurām Ministru kabinets saskaņā ar Būvniecības likuma 6.panta pirmo daļu ir noteicis īpašu būvniecības kārtību, — būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • 27. Darbu veikšanas projekta atbilstību būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām projekta autors apliecina Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.
 • 28. Darbu veikšanas projektā iekļauj: 1) darbu veikšanas kalendāra grafiku; 2) būvdarbu ģenerālplānu; 3) sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu; 4) netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;
 • 29. 5) galveno būvmašīnu darba grafiku; 6) nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai būvobjektā; 7) nepieciešamos būvju nospraušanas darbus; 8) atbildīgu pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus; 9)darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;
 • 30. 10) būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu; 11) paskaidrojuma rakstu; 12) darbaspēka kustības grafiku. Darbu veikšanas projekta sastāvu konkrētai būvei, ņemot vērā plānošanas un arhitektūras uzdevumā minētās būvvaldes prasības, būvprojekta vadītājs nosaka būvdarbu organizēšanas projektā.
 • 31. Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
 • 32. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 181 Rīgā 2001.gada 30.aprīlī (prot. Nr. 21, 16.§) Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un Būvniecības likuma 25.panta otro daļu
 • 33. Būvizstrādājuma atbilstību tehnisko noteikumu prasībām apliecina : 1. ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis – ar deklarāciju atbilstoši tehniskajiem noteikumiem vai – ja tas nav norādīts tehniskajos noteikumos – atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17050-1:2005 “Atbilstības novērtēšana – Piegādātāja atbilstības deklarācija – 1.daļa: Vispārīgās prasības”; 2. paziņota sertificēšanas institūcija– ar būvizstrādājuma atbilstības sertifikātu; 3. paziņota sertificēšanas institūcija– ar ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu.
 • 34. Katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai ražotājs sastāda ražotāja atbilstības deklarāciju (arī tad, ja paziņotā institūcija ir izsniegusi atbilstības sertifikātu). Šīs deklarācijas kopiju ražotājs vai izplatītājs pievieno katrai Latvijas tirgū piedāvātajai piegādes partijai. Importētājs katrai piegādes partijai pievieno ražotāja deklarācijas kopiju vai piegādātāja atbilstības deklarāciju. Par deklarācijā norādītās informācijas patiesumu atbild būvizstrādājuma ražotājs (piegādātājs) arī tad, ja būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanā iesaistīta paziņotā institūcija. Ja tehniskajos noteikumos nav norādīta atbilstības deklarācijas forma un saturs, atbilstības deklarāciju sastāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17050-1:2005 “Atbilstības novērtēšana – Piegādātāja atbilstības deklarācija – 1.daļa: Vispārīgās prasības”.
 • 35. Atbilstības deklarācijā īpaši norāda: 1. ražotāja vai Eiropas Savienībā reģistrēta tā pārstāvja nosaukumu un adresi; 2. būvizstrādājuma aprakstu (piemēram, tips, klase, kategorija, šķira); 3. tehniskos noteikumus un citus normatīvos aktus, kuriem būvizstrādājums atbilst; 4. specifiskos būvizstrādājuma izmantošanas nosacījumus; 5. paziņotās institūcijas nosaukumu un adresi, ja paziņotā institūcija piedalījusies būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanā; 6. deklarācijas numuru un izsniegšanas datumu.
 • 36. Atbilstības sertifikātā ietver šādu informāciju: 1. sertificēšanas institūcijas nosaukums un adrese; 2. ražotāja un tā pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese; 3. būvizstrādājuma apraksts (piemēram, tips, pazīmes, lietošana); 4. norāde par tehniskajiem noteikumiem, kuriem atbilst būvizstrādājums; 5. būvizstrādājuma lietošanas īpašie apstākļi; 6. sertifikāta numurs; 7. sertifikāta derīguma termiņš un citi nosacījumi (ja tādi ir); 8. tās pilnvarotās personas uzvārds un amats, kura ir tiesīga parakstīt sertifikātu. Atbilstības sertifikātu aizpilda valsts valodā un tās valsts valodā, uz kuru būvizstrādājumu eksportē.
 • 37. Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem, izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
 • 38. Būvuzrauga pienākums ir ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma, piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā.
 • 39. . pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; . kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
 • 40. Būvuzrauga pienākums ir ziņot pasūtītājam un būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
 • 41. Būvuzraugam ir šādas tiesības: 1. pieprasīt no pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu; 2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
 • 42. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus.
 • 43. Būvuzrauga atbildība Būvuzraugs ir atbildīgs par: 1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam; 2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām;
 • 44. 3. būvprojekta īstenošanu normatīvo aktu prasībām; 4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi; 5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ; 6.pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
 • 45. Ja būvuzraugs nepilda šos noteikumus vai būvuzraudzības līgumu, pasūtītājam ir šādas tiesības: 1. lauzt būvuzraudzības līgumu vai atcelt rīkojumu par būvuzrauga norīkošanu; 2. ierosināt būvuzrauga būvprakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.