Būvekspertīze: atbilstības vai kvalitātes novērtēšana?

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
16
Aktualitātes
Katrs no mums kaut reizi no
būvniecības procesa dalībniekiem
ir dzirdējis sakām: «veiktā
būvekspertīze nav kvalitatīva» vai
arī «būvekspertīzes atzinums nav
sagatavots kvalitatīvi».
Šeit rodas jautājums, kas nozarē tiek saprasts
ar kvalitāti būvekspertīzes kontekstā, ja nor-
matīvajos aktos būvekspertīze tiek definēta kā
konkrēta objekta, t. i., būvprojekta vai būves,
atbilstības novērtējums saskaņā ar tam izvir-
zītajām prasībām. Ņemot vērā minēto proble-
mātiku, nepieciešams:
1) veikt atbilstības un kvalitātes jēdzienu
analīzi;
2) apzināt ne tikai būvniecības nozares reg-
lamentētajās darbības sfērās sertificēto būv-
speciālistu, bet arī būvkomersantu izpratni
par kvalitāti būvekspertīzē.
Atbilstība: kvalitāte
Atbilstības novērtēšana ir salīdzināšanas
process, kurā novērtē objekta atbilstību tam
izvirzītajām prasībām, konstatējot tā atbil-
stības vai neatbilstības faktu. Līdz ar to, bal-
stoties uz šo darbību rezultātiem, procesā
iesaistītajām pusēm ir iespējams pieņemt
objektīvu lēmumu/slēdzienu. Atbilstības no-
vērtēšanas rezultāts, ja konstatēta produkta
atbilstība prasībām, ir apliecinājums par at-
bilstību.
Savukārt kvalitāte ir objekta (produkta,
preces vai pakalpojuma) vai procesa, vai sistē-
mas īpašību kopums, kas nosaka tā spēju ap-
mierināt iepriekš noteiktas prasības vai attais-
not klienta gaidas un cerības. Tādējādi kvali-
tāte konkrētam objektam var tikt novērtēta
tikai tad, ja tiek ņemti vērā tādi aspekti kā ob-
jektam izvirzītās prasības, klienta vajadzības
un gaidas, kā arī šo klienta vajadzību apmieri-
nātības fakts.
Ņemot vērā, ka atbilstība ir fakts, ka ob-
jekts izpilda tikai un vienīgi tam noteiktās
prasības, atbilstība neparāda klienta ap-
mierinātību un atbilstības pakāpi klienta
gaidām, t. i., neapliecina kvalitāti. Tomēr
starp kvalitāti un atbilstības novērtēšanu pa-
stāv cieša saikne, jo atbilstības novērtēšana
var tikt izmantota, lai novērtētu kvalitāti ga-
dījumā, ja pastāv noteiktas prasības objekta
kvalitātei.
Ar atbilstības novērtēšanu
var nepietikt
Atgriežoties pie sākotnēji uzdotā jautāju-
ma par būvekspertīzi un tās saistību ar
kvalitāti, pēc veiktā apskata var gūt apstip-
rinājumu tam, ka būvekspertīzi var definēt
kā atbilstības novērtēšanas procesu ne ti-
kai no normatīvo aktu, bet arī no teorētis-
ko aspektu skatpunkta. Būvekspertīzes ga-
dījumā par atbilstības novērtēšanas objek-
tu kļūst būve vai būvprojekts, kas tiek no-
vērtēts saskaņā ar normatīvajos aktos,
tehniskajos noteikumos un piemērojama-
jos standartos izvirzītajām prasībām, snie-
dzot pozitīvu vai negatīvu ekspertīzes atzi-
numa slēdzienu kā atbilstības vai neatbil-
stības konstatācijas faktu. Savukārt, lai
būvekspertīze no atbilstības novērtēšanas
kļūtu arī par kvalitātes novērtēšanu, būv-
projekta vai būves pārbaudes gaitā nepie-
ciešams izvērtēt:
Būvekspertīze: atbilstības
vai kvalitātes novērtēšana?
Maija Kavosa, Būvniecības valsts kontroles biroja
Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja
K
vali
tāt
e
ATB
ILST
ĪBA
3 uzskats (kas ir labs)
3 klients un iesaistītās puses
3 pielāgojums
3 aprakstošs (ir)
3 dinamisks
3 relatīvs
3 subjektīvs
3 specifisks/individuāls
3 potenciāls konfliktiem
3 mērījums (kas atbilst)
3 standarts/prasība
3 nevar pielāgot
3 normatīvs (jābūt)
3 statisks
3 absolūts
3 objektīvs
3 vispārīgs
3 nediskutējams
18
Aktualitātes
1) vai konkrētais objekts atbilst ne tikai
normatīvajos aktos, tehniskajos noteikumos
un piemērojamajos standartos noteiktajām
prasībām, bet arī klienta vajadzībām un vēl-
mēm;
2) vai ekspertīzes atzinuma slēdziens spēj
apmierināt klienta vajadzības un gaidas.
Prasībām atbilstoša vai
kvalitatīva būvekspertīze
Tā kā kvalitātes novērtēšanā viens no bū-
tiskākajiem aspektiem ir klients un viņa va-
jadzību apzināšana, tad laika posmā no
2023. gada 2. februāra līdz 1. martam Būv-
niecības valsts kontroles biroja Būvspeciā-
listu sertificēšanas nodaļa veica būvkomer-
santu un būvniecības nozares reglamentē-
tajās darbības sfērās sertificēto būvspeciā-
listu aptauju, kurā piedalījās 721 būvspe-
ciālists un 113 būvkomersanti. Apkopojot
iegūtos rezultātus, tika iegūta informācija,
kas būvspeciālistu un būvkomersantu vēr-
tējumā tiek saprasts ar kvalitatīvu būveks-
pertīzi. Kā svarīgākās būvekspertīzes kvali-
tātes prasības gan būvspeciālisti, gan būv-
komersanti norāda:
l eksperta individuālās rakstura iezīmes
(atbildība, elastīgums, godīgums, spēja ie-
dziļināties, precizitāte);
l ekspertīzes rezultātu, kas nodrošina
mazāk problēmu turpmākā būvprojekta rea-
lizācijā;
l ekspertam pieejamās tehnoloģijas un
pārbaudes metodes;
l ekspertīzes atzinumā sniegtos ieteiku-
mus/rekomendācijas;
l ekspertīzes atzinuma sagatavošanu lī-
gumā noteiktajā termiņā;
l komunikāciju un sadarbību ar iesaistī-
tajām pusēm;
l ekspertīzes atzinuma saprotamību un
liekas informācijas nesaturēšanu;
l lai būvekspertīzes laikā būtu vērtēts bū-
tiskais/tā nav formāla.
Līdz ar to, lai apgalvotu, ka būveksper-
tīze nav veikta vai ekspertīzes atzinums
nav sagatavots kvalitatīvi, jākonstatē, ka
būveksperts savā profesionālajā darbībā
nav ievērojis kādu no būvniecības procesa
dalībnieka izvirzītajām kvalitātes prasī-
bām. Savukārt būvekspertīze ir raksturoja-
ma kā prasībām atbilstoša, ja tā ir veikta
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikta-
jiem būvekspertīzes atbilstības kritēri-
jiem:
l būvekspertam ir atbilstoša profesionālā
kompetence;
l būvekspertīzes gaitā ievērots neatkarī-
gums un objektivitāte;
l vērtējums veikts atbilstoši normatīvo ak-
tu, tehnisko noteikumu vai piemērojamo
standartu prasībām;
l veikti nepieciešamie mērījumi un aprē-
ķini;
l veikta tehnisko risinājumu pārbaude;
l sniegtas atsauces uz normatīvajiem ak-
tiem;
l veikta būvprojektu daļu savstarpējā at-
bilstības pārbaude.
Kvalitatīva būvekspertīzes
atzinuma komponentes
No veiktās izpētes rezultātiem var secināt, ka
būvekspertīze ir veikta vai ekspertīzes atzi-
nums ir sagatavots kvalitatīvi gadījumā, ja
tas veikts ne tikai saskaņā ar normatīvajos ak-
tos izvirzītajām prasībām, bet arī saskaņā ar
būvniecības procesā iesaistīto pušu vajadzī-
bām.
Tādējādi, lai būvekspertīze no atbilstī-
bas novērtēšanas un kontroles mehānisma
kļūtu arī par būvniecības procesa pilnvei-
des rīku ilgtermiņā, būvekspertīzes pro-
cess ir jāskata kā vienots elementu ko-
pums, kas darbojas noteiktā vidē un saņem
informāciju no šīs vides. Būvekspertīze ir
jāuzlūko kā vienota sistēma, kas nodrošina
ne tikai būves vai būvprojekta atbilstības
kontroli sabiedrības aizsardzības nolūkos,
bet arī kontroli, kas balstīta vērtības radī-
šanā būvniecības procesā iesaistītajām pu-
sēm. BI
1 de 2

Más contenido relacionado

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vistas
3_Knauf fasades kludas novembris  2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris  2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vistas
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk99 vistas
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols  Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vistas
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vistas
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas  Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vistas
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vistas
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk48 vistas
 Sadarbība ar būvnieku ēku atjaunošanā  Sadarbība ar būvnieku ēku atjaunošanā
Sadarbība ar būvnieku ēku atjaunošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk39 vistas
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātikElektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas
Pasūtītājs projekta sagatavošanāPasūtītājs projekta sagatavošanā
Pasūtītājs projekta sagatavošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Elektrotīklu darbi - pārdomāti un drošiElektrotīklu darbi - pārdomāti un droši
Elektrotīklu darbi - pārdomāti un droši
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk40 vistas
Iedvesmas stāsts, Kartupeļu iela 19, Rīga Iedvesmas stāsts, Kartupeļu iela 19, Rīga
Iedvesmas stāsts, Kartupeļu iela 19, Rīga
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk36 vistas
 ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai
ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk66 vistas

Būvekspertīze: atbilstības vai kvalitātes novērtēšana?

  • 1. 16 Aktualitātes Katrs no mums kaut reizi no būvniecības procesa dalībniekiem ir dzirdējis sakām: «veiktā būvekspertīze nav kvalitatīva» vai arī «būvekspertīzes atzinums nav sagatavots kvalitatīvi». Šeit rodas jautājums, kas nozarē tiek saprasts ar kvalitāti būvekspertīzes kontekstā, ja nor- matīvajos aktos būvekspertīze tiek definēta kā konkrēta objekta, t. i., būvprojekta vai būves, atbilstības novērtējums saskaņā ar tam izvir- zītajām prasībām. Ņemot vērā minēto proble- mātiku, nepieciešams: 1) veikt atbilstības un kvalitātes jēdzienu analīzi; 2) apzināt ne tikai būvniecības nozares reg- lamentētajās darbības sfērās sertificēto būv- speciālistu, bet arī būvkomersantu izpratni par kvalitāti būvekspertīzē. Atbilstība: kvalitāte Atbilstības novērtēšana ir salīdzināšanas process, kurā novērtē objekta atbilstību tam izvirzītajām prasībām, konstatējot tā atbil- stības vai neatbilstības faktu. Līdz ar to, bal- stoties uz šo darbību rezultātiem, procesā iesaistītajām pusēm ir iespējams pieņemt objektīvu lēmumu/slēdzienu. Atbilstības no- vērtēšanas rezultāts, ja konstatēta produkta atbilstība prasībām, ir apliecinājums par at- bilstību. Savukārt kvalitāte ir objekta (produkta, preces vai pakalpojuma) vai procesa, vai sistē- mas īpašību kopums, kas nosaka tā spēju ap- mierināt iepriekš noteiktas prasības vai attais- not klienta gaidas un cerības. Tādējādi kvali- tāte konkrētam objektam var tikt novērtēta tikai tad, ja tiek ņemti vērā tādi aspekti kā ob- jektam izvirzītās prasības, klienta vajadzības un gaidas, kā arī šo klienta vajadzību apmieri- nātības fakts. Ņemot vērā, ka atbilstība ir fakts, ka ob- jekts izpilda tikai un vienīgi tam noteiktās prasības, atbilstība neparāda klienta ap- mierinātību un atbilstības pakāpi klienta gaidām, t. i., neapliecina kvalitāti. Tomēr starp kvalitāti un atbilstības novērtēšanu pa- stāv cieša saikne, jo atbilstības novērtēšana var tikt izmantota, lai novērtētu kvalitāti ga- dījumā, ja pastāv noteiktas prasības objekta kvalitātei. Ar atbilstības novērtēšanu var nepietikt Atgriežoties pie sākotnēji uzdotā jautāju- ma par būvekspertīzi un tās saistību ar kvalitāti, pēc veiktā apskata var gūt apstip- rinājumu tam, ka būvekspertīzi var definēt kā atbilstības novērtēšanas procesu ne ti- kai no normatīvo aktu, bet arī no teorētis- ko aspektu skatpunkta. Būvekspertīzes ga- dījumā par atbilstības novērtēšanas objek- tu kļūst būve vai būvprojekts, kas tiek no- vērtēts saskaņā ar normatīvajos aktos, tehniskajos noteikumos un piemērojama- jos standartos izvirzītajām prasībām, snie- dzot pozitīvu vai negatīvu ekspertīzes atzi- numa slēdzienu kā atbilstības vai neatbil- stības konstatācijas faktu. Savukārt, lai būvekspertīze no atbilstības novērtēšanas kļūtu arī par kvalitātes novērtēšanu, būv- projekta vai būves pārbaudes gaitā nepie- ciešams izvērtēt: Būvekspertīze: atbilstības vai kvalitātes novērtēšana? Maija Kavosa, Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja K vali tāt e ATB ILST ĪBA 3 uzskats (kas ir labs) 3 klients un iesaistītās puses 3 pielāgojums 3 aprakstošs (ir) 3 dinamisks 3 relatīvs 3 subjektīvs 3 specifisks/individuāls 3 potenciāls konfliktiem 3 mērījums (kas atbilst) 3 standarts/prasība 3 nevar pielāgot 3 normatīvs (jābūt) 3 statisks 3 absolūts 3 objektīvs 3 vispārīgs 3 nediskutējams
  • 2. 18 Aktualitātes 1) vai konkrētais objekts atbilst ne tikai normatīvajos aktos, tehniskajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām, bet arī klienta vajadzībām un vēl- mēm; 2) vai ekspertīzes atzinuma slēdziens spēj apmierināt klienta vajadzības un gaidas. Prasībām atbilstoša vai kvalitatīva būvekspertīze Tā kā kvalitātes novērtēšanā viens no bū- tiskākajiem aspektiem ir klients un viņa va- jadzību apzināšana, tad laika posmā no 2023. gada 2. februāra līdz 1. martam Būv- niecības valsts kontroles biroja Būvspeciā- listu sertificēšanas nodaļa veica būvkomer- santu un būvniecības nozares reglamentē- tajās darbības sfērās sertificēto būvspeciā- listu aptauju, kurā piedalījās 721 būvspe- ciālists un 113 būvkomersanti. Apkopojot iegūtos rezultātus, tika iegūta informācija, kas būvspeciālistu un būvkomersantu vēr- tējumā tiek saprasts ar kvalitatīvu būveks- pertīzi. Kā svarīgākās būvekspertīzes kvali- tātes prasības gan būvspeciālisti, gan būv- komersanti norāda: l eksperta individuālās rakstura iezīmes (atbildība, elastīgums, godīgums, spēja ie- dziļināties, precizitāte); l ekspertīzes rezultātu, kas nodrošina mazāk problēmu turpmākā būvprojekta rea- lizācijā; l ekspertam pieejamās tehnoloģijas un pārbaudes metodes; l ekspertīzes atzinumā sniegtos ieteiku- mus/rekomendācijas; l ekspertīzes atzinuma sagatavošanu lī- gumā noteiktajā termiņā; l komunikāciju un sadarbību ar iesaistī- tajām pusēm; l ekspertīzes atzinuma saprotamību un liekas informācijas nesaturēšanu; l lai būvekspertīzes laikā būtu vērtēts bū- tiskais/tā nav formāla. Līdz ar to, lai apgalvotu, ka būveksper- tīze nav veikta vai ekspertīzes atzinums nav sagatavots kvalitatīvi, jākonstatē, ka būveksperts savā profesionālajā darbībā nav ievērojis kādu no būvniecības procesa dalībnieka izvirzītajām kvalitātes prasī- bām. Savukārt būvekspertīze ir raksturoja- ma kā prasībām atbilstoša, ja tā ir veikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikta- jiem būvekspertīzes atbilstības kritēri- jiem: l būvekspertam ir atbilstoša profesionālā kompetence; l būvekspertīzes gaitā ievērots neatkarī- gums un objektivitāte; l vērtējums veikts atbilstoši normatīvo ak- tu, tehnisko noteikumu vai piemērojamo standartu prasībām; l veikti nepieciešamie mērījumi un aprē- ķini; l veikta tehnisko risinājumu pārbaude; l sniegtas atsauces uz normatīvajiem ak- tiem; l veikta būvprojektu daļu savstarpējā at- bilstības pārbaude. Kvalitatīva būvekspertīzes atzinuma komponentes No veiktās izpētes rezultātiem var secināt, ka būvekspertīze ir veikta vai ekspertīzes atzi- nums ir sagatavots kvalitatīvi gadījumā, ja tas veikts ne tikai saskaņā ar normatīvajos ak- tos izvirzītajām prasībām, bet arī saskaņā ar būvniecības procesā iesaistīto pušu vajadzī- bām. Tādējādi, lai būvekspertīze no atbilstī- bas novērtēšanas un kontroles mehānisma kļūtu arī par būvniecības procesa pilnvei- des rīku ilgtermiņā, būvekspertīzes pro- cess ir jāskata kā vienots elementu ko- pums, kas darbojas noteiktā vidē un saņem informāciju no šīs vides. Būvekspertīze ir jāuzlūko kā vienota sistēma, kas nodrošina ne tikai būves vai būvprojekta atbilstības kontroli sabiedrības aizsardzības nolūkos, bet arī kontroli, kas balstīta vērtības radī- šanā būvniecības procesā iesaistītajām pu- sēm. BI