Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Būvniecības pakalpojumu
sniedzēju pienākums
reģistrēties Būvkomersantu
reģistrā
Ints Pīrāgs
vecākais eksperts
25.09.2023. Rīga
Būvniecības
likums
22. pants. Būvkomersants un
būvkomersantu reģistrs
(1) Lai sniegtu būvniecības pakalpojumus,
komersants reģistrējas būvkomersantu
reģistrā. Būvkomersants ir būvkomersantu
reģistrā reģistrēts komersants.
(2) Būvkomersantu reģistrā iekļaujamos
datus par būvkomersantu, tā
būvspeciālistiem, būvniecībā konstatētajiem
pārkāpumiem un reģistra noteikumu
pārkāpumiem nosaka saskaņā ar
normatīvajiem aktiem būvkomersantu
reģistrācijas jomā.
(3) Būvkomersantu reģistrs ir publiski
pieejams, izņemot datus, kuru pieejamība ir
ierobežota saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par komercnoslēpumu un datu
aizsardzību.
Būvniecības
pakalpojumi (1)
❑ Komersants reģistrējas reģistrā, ja tas
vēlas sniegt būvniecības pakalpojumus.
❑ NACE 2. redakcijas F sadaļa
"Būvniecība".
❑ NACE 2. redakcijas M sadaļas
"Profesionālie, zinātniskie un tehniskie
pakalpojumi" 71. nodaļas "Arhitektūras
un inženiertehniskie pakalpojumi;
tehniskā pārbaude un analīze" 71.1 grupa
"Arhitektūras un projektēšanas
pakalpojumi un konsultācijas", ciktāl šajā
grupā norādītie pakalpojumi attiecas uz
būvju projektēšanu, tehnisko
apsekošanu, būvekspertīzi vai
inženierkonsultāciju sniegšanu
būvniecības ieceres īstenošanas
ietvaros).
Būvniecības
pakalpojumi (2)
Būvniecības
pakalpojumi (3)
Būvniecības
pakalpojumi (4)
MK 2014.02.25.
noteikumi Nr.
116
«Būvkomersantu
reģistrācijas
noteikumi»
❑ Komersantu reģistrāciju, atkārtotu
reģistrāciju, izslēgšanu no
Būvkomersantu reģistra un
Būvkomersantu reģistrā iekļautās
informācijas aktualizēšanu veic
Būvniecības valsts kontroles birojs.
❑ Būvniecības valsts kontroles birojs uztur
Būvkomersantu reģistru un nodrošina tā
publisku pieejamību bez maksas
elektroniskā veidā, izņemot datus, kuru
pieejamība ir ierobežota saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par
komercnoslēpumu un datu aizsardzību.
❑ Būvkomersantu reģistrs ir iekļauts
Būvniecības informācijas sistēmā
(https://bis.gov.lv).
Personu
apvienības
❑ Personu apvienības biedram, kas
piedalīsies būvdarbu veikšanā (sniegs
būvniecības pakalpojumus), ir
jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
❑ Vai arī personu apvienībai ir jāreģistrējas
Būvkomersantu reģistrā.
❑ Personu apvienības biedram, kas
nepiedalīsies būvdarbu veikšanā
(nesniegs būvniecības pakalpojumus),
nav jāreģistrējas Būvkomersantu
reģistrā.
Būvspeciālisti
❑ Ja būvkomersants sniedz tādus
būvniecības pakalpojumus, kuru izpildei
nepieciešama būvspeciālista iesaiste
(piemēram, projektēšana, būvdarbu
vadīšana, būvuzraudzība,
autoruzraudzība, tehniskā apsekošana,
būvekspertīze), tad būvkomersantam
jānodarbina attiecīgu būvspeciālistu
(jābūt darba līgumam ar attiecīgo
būvspeciālistu).
❑ Būvspeciālistam jābūt sertificētam un
reģistrētam Būvspeciālistu reģistrā, kā arī
reģistrētam Būvkomersantu reģistrā pie
attiecīgā būvkomersanta, kas to
nodarbina.
Amatnieki
❑ Amatnieki kā fiziskas personas drīkst
sniegt būvdarbu pakalpojumus,
nereģistrējoties Būvkomersantu reģistrā.
❑ Amatnieki kā juridiskas personas drīkst
sniegt būvniecības pakalpojumus,
reģistrējoties Būvkomersantu reģistrā.
Pārvaldnieki
❑ Pārvaldnieki kā fiziskas personas drīkst
sniegt attiecīgus būvdarbu pakalpojumus,
nereģistrējoties Būvkomersantu reģistrā.
❑ Pārvaldnieki kā juridiskas personas drīkst
sniegt attiecīgus būvniecības
pakalpojumus, reģistrējoties
Būvkomersantu reģistrā.
Grozījumi MK
2014.02.25.
noteikumos Nr.
116
«Būvkomersantu
reģistrācijas
noteikumi»
❑ Pilnveidota būvkomersantu reģistrēšanas
un valsts nodevas samaksas kontrole.
❑ Samazināts administratīvais slogs –
samazināts iesniedzamās informācijas
apjoms, digitalizēts process (noteikts kā
obligāts) un nodrošināta nepieciešamās
informācijas saņemšana no citām valsts
informācijas sistēmām jeb realizēta
vienreizes principa prasību izpilde.
❑ Grozījumi stāsies spēkā 2024. gada 1.
janvārī.
❑ https://likumi.lv/ta/id/343783-grozijumi-
ministru-kabineta-2014-gada-25-
februara-noteikumos-nr-116-
buvkomersantu-registracijas-noteikumi-
Būvkomersantu
reģistrs (1)
Būvkomersantu
reģistrs (2)
❑ https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_co
mpanies
Būvkomersantu
reģistra
e-pakalpojumi
❑ Iesniegums komersanta reģistrācijai
Būvkomersantu reģistrā
❑ Iesniegums par izslēgšanu no
Būvkomersantu reģistra
❑ Ikgadējās informācijas iesniegums
Būvkomersantu reģistram
❑ Iesniegums par ziņu izmaiņām
Būvkomersantu reģistrā
❑ https://bis.gov.lv/e-pakalpojumi/bis-
registri
Piemērs #1
❑ Ārsienas un iekšsienas.
❑ Ja komersants veic ārsienu vai iekšsienu
atjaunošanu (piemēram, šuvju vai plaisu
aizpildīšanu, vai krāsošanas darbus), ir
jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
Piemērs #2
❑ Logi un durvis.
❑ Ja komersants veic logu vai durvju
atjaunošanu (piemēram, veic blīvēšanas
vai pārkrāsošanas darbus) vai nomaiņu,
ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
Piemērs #3
❑ Jumts, lietus ūdens novadīšanas sistēma
un skurstenis.
❑ Ja komersants veic jumta seguma vai
skursteņa atjaunošanu, ir jāreģistrējas
Būvkomersantu reģistrā.
Piemērs #4
❑ Grīdas, kāpnes un griesti.
❑ Ja komersants veic grīdas, kāpņu vai
griestu atjaunošanu (piemēram, veic
krāsošanas darbus vai grīdas flīzēšanas
darbus), ir jāreģistrējas Būvkomersantu
reģistrā.
Piemērs #5
❑ Ārējie un iekšējie inženiertīkli.
❑ Ja komersants veic ārējo vai iekšējo
inženiertīklu (piemēram, ūdensvada,
kanalizācijas, apkures sistēmas,
elektrotīkla, vājstrāvu tīkla vai
ventilācijas sistēmas) būvniecību vai
pārbūvi, ir jāreģistrējas Būvkomersantu
reģistrā.
Piemērs #6
❑ Teritorija.
❑ Ja komersants veic inženierbūvju
(piemēram, brauktuves, stāvlaukuma vai
ietves) būvniecību vai pārbūvi, ir
jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
Piemērs #7
❑ Sastatnes un platformas.
❑ Lai būvobjektos sniegtu būvniecībai
paredzētu sastatņu un platformu
montāžas un demontāžas pakalpojumus,
ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
Nav
jāreģistrējas
Būvkomersantu
reģistrā
❑ Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude
un balansēšana.
❑ Siltummezgla pārbaude un regulēšana.
❑ Iekārtu (piemēram, skaitītājs, cirkulācijas
sūknis, ventīlis, saules panelis vai
kolektors) remonts vai nomaiņa.
❑ Lifta uzstādīšana vai remonts.
❑ Un citos tamlīdzīgos gadījumos.
@EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv
www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
/ekonomikasministrija
Paldies par uzmanību!
1 de 24

Recomendados

Tehniskā dokumentācija un būvniecība por
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
400 vistas11 diapositivas
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas... por
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.9K vistas28 diapositivas
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" por
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"ALTUM
309 vistas15 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en... por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...ALTUM
472 vistas12 diapositivas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas por
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
388 vistas28 diapositivas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
1K vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Projekta dzīves cikli por
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliALTUM
370 vistas17 diapositivas
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai por
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
299 vistas15 diapositivas
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju por
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
150 vistas14 diapositivas
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu? por
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
119 vistas11 diapositivas
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām por
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
577 vistas18 diapositivas
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo... por
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
297 vistas30 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Projekta dzīves cikli por ALTUM
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM370 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
0 vistas16 diapositivas
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
0 vistas13 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
0 vistas21 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
0 vistas15 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
0 vistas13 diapositivas
Siltummsūknis dzīvoklī por
 Siltummsūknis dzīvoklī Siltummsūknis dzīvoklī
Siltummsūknis dzīvoklīEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
0 vistas11 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā

 • 1. Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā Ints Pīrāgs vecākais eksperts 25.09.2023. Rīga
 • 2. Būvniecības likums 22. pants. Būvkomersants un būvkomersantu reģistrs (1) Lai sniegtu būvniecības pakalpojumus, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā. Būvkomersants ir būvkomersantu reģistrā reģistrēts komersants. (2) Būvkomersantu reģistrā iekļaujamos datus par būvkomersantu, tā būvspeciālistiem, būvniecībā konstatētajiem pārkāpumiem un reģistra noteikumu pārkāpumiem nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvkomersantu reģistrācijas jomā. (3) Būvkomersantu reģistrs ir publiski pieejams, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību.
 • 3. Būvniecības pakalpojumi (1) ❑ Komersants reģistrējas reģistrā, ja tas vēlas sniegt būvniecības pakalpojumus. ❑ NACE 2. redakcijas F sadaļa "Būvniecība". ❑ NACE 2. redakcijas M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 71. nodaļas "Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze" 71.1 grupa "Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas", ciktāl šajā grupā norādītie pakalpojumi attiecas uz būvju projektēšanu, tehnisko apsekošanu, būvekspertīzi vai inženierkonsultāciju sniegšanu būvniecības ieceres īstenošanas ietvaros).
 • 7. MK 2014.02.25. noteikumi Nr. 116 «Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi» ❑ Komersantu reģistrāciju, atkārtotu reģistrāciju, izslēgšanu no Būvkomersantu reģistra un Būvkomersantu reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu veic Būvniecības valsts kontroles birojs. ❑ Būvniecības valsts kontroles birojs uztur Būvkomersantu reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību. ❑ Būvkomersantu reģistrs ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv).
 • 8. Personu apvienības ❑ Personu apvienības biedram, kas piedalīsies būvdarbu veikšanā (sniegs būvniecības pakalpojumus), ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā. ❑ Vai arī personu apvienībai ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā. ❑ Personu apvienības biedram, kas nepiedalīsies būvdarbu veikšanā (nesniegs būvniecības pakalpojumus), nav jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
 • 9. Būvspeciālisti ❑ Ja būvkomersants sniedz tādus būvniecības pakalpojumus, kuru izpildei nepieciešama būvspeciālista iesaiste (piemēram, projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, tehniskā apsekošana, būvekspertīze), tad būvkomersantam jānodarbina attiecīgu būvspeciālistu (jābūt darba līgumam ar attiecīgo būvspeciālistu). ❑ Būvspeciālistam jābūt sertificētam un reģistrētam Būvspeciālistu reģistrā, kā arī reģistrētam Būvkomersantu reģistrā pie attiecīgā būvkomersanta, kas to nodarbina.
 • 10. Amatnieki ❑ Amatnieki kā fiziskas personas drīkst sniegt būvdarbu pakalpojumus, nereģistrējoties Būvkomersantu reģistrā. ❑ Amatnieki kā juridiskas personas drīkst sniegt būvniecības pakalpojumus, reģistrējoties Būvkomersantu reģistrā.
 • 11. Pārvaldnieki ❑ Pārvaldnieki kā fiziskas personas drīkst sniegt attiecīgus būvdarbu pakalpojumus, nereģistrējoties Būvkomersantu reģistrā. ❑ Pārvaldnieki kā juridiskas personas drīkst sniegt attiecīgus būvniecības pakalpojumus, reģistrējoties Būvkomersantu reģistrā.
 • 12. Grozījumi MK 2014.02.25. noteikumos Nr. 116 «Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi» ❑ Pilnveidota būvkomersantu reģistrēšanas un valsts nodevas samaksas kontrole. ❑ Samazināts administratīvais slogs – samazināts iesniedzamās informācijas apjoms, digitalizēts process (noteikts kā obligāts) un nodrošināta nepieciešamās informācijas saņemšana no citām valsts informācijas sistēmām jeb realizēta vienreizes principa prasību izpilde. ❑ Grozījumi stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī. ❑ https://likumi.lv/ta/id/343783-grozijumi- ministru-kabineta-2014-gada-25- februara-noteikumos-nr-116- buvkomersantu-registracijas-noteikumi-
 • 15. Būvkomersantu reģistra e-pakalpojumi ❑ Iesniegums komersanta reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā ❑ Iesniegums par izslēgšanu no Būvkomersantu reģistra ❑ Ikgadējās informācijas iesniegums Būvkomersantu reģistram ❑ Iesniegums par ziņu izmaiņām Būvkomersantu reģistrā ❑ https://bis.gov.lv/e-pakalpojumi/bis- registri
 • 16. Piemērs #1 ❑ Ārsienas un iekšsienas. ❑ Ja komersants veic ārsienu vai iekšsienu atjaunošanu (piemēram, šuvju vai plaisu aizpildīšanu, vai krāsošanas darbus), ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
 • 17. Piemērs #2 ❑ Logi un durvis. ❑ Ja komersants veic logu vai durvju atjaunošanu (piemēram, veic blīvēšanas vai pārkrāsošanas darbus) vai nomaiņu, ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
 • 18. Piemērs #3 ❑ Jumts, lietus ūdens novadīšanas sistēma un skurstenis. ❑ Ja komersants veic jumta seguma vai skursteņa atjaunošanu, ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
 • 19. Piemērs #4 ❑ Grīdas, kāpnes un griesti. ❑ Ja komersants veic grīdas, kāpņu vai griestu atjaunošanu (piemēram, veic krāsošanas darbus vai grīdas flīzēšanas darbus), ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
 • 20. Piemērs #5 ❑ Ārējie un iekšējie inženiertīkli. ❑ Ja komersants veic ārējo vai iekšējo inženiertīklu (piemēram, ūdensvada, kanalizācijas, apkures sistēmas, elektrotīkla, vājstrāvu tīkla vai ventilācijas sistēmas) būvniecību vai pārbūvi, ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
 • 21. Piemērs #6 ❑ Teritorija. ❑ Ja komersants veic inženierbūvju (piemēram, brauktuves, stāvlaukuma vai ietves) būvniecību vai pārbūvi, ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
 • 22. Piemērs #7 ❑ Sastatnes un platformas. ❑ Lai būvobjektos sniegtu būvniecībai paredzētu sastatņu un platformu montāžas un demontāžas pakalpojumus, ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
 • 23. Nav jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā ❑ Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude un balansēšana. ❑ Siltummezgla pārbaude un regulēšana. ❑ Iekārtu (piemēram, skaitītājs, cirkulācijas sūknis, ventīlis, saules panelis vai kolektors) remonts vai nomaiņa. ❑ Lifta uzstādīšana vai remonts. ❑ Un citos tamlīdzīgos gadījumos.
 • 24. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību!