Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Ingus Salmiņš
Energoefektivitātes programmu
departaments
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes
programmas nosacījumi, pieredze un
ieteikumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi
Grantam pieejamā
summa 117 M EUR
Vidējās projekta
izmaksas 0,36 M EUR
~650 projekti
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi
MK 160.noteikumi:
3 dzīvokļi
50% grants Altum aizdevumam
- NĒ pirmā pieprasījuma/beznosacījuma polisēm
- Atļautas tehnoloģiskās pauzes
- Atļauta materiālu maiņa/aizstāšana
- Atļauta pamatota termiņu pagarināšana
- U.c.
- Līgumu grozījumi notiks caur izmaiņu aktiem
- Grozījumu saskaņojumi procesa beigās, izņemot termiņa
pagarinājumus
Jauns būvniecības līgums:
Neatbilstība Finanšu korekcijas apjoms
1.1. Projekta mērķa nesasniegšana, t.i., nav pabeigti
būvniecības darbi vai būvniecības rezultātā nav panākta
apkures patēriņa samazināšana līdz 90 kWh/m2 gadā
Līdz 100% no projekta attiecināmajām
izmaksām
1.2. Projekta vadīšanas pārkāpums, t.i., nepienācīgu projekta
vadība, personāla vai administratīvo izmaksu pārkāpumi un
informācijas neizsekojamība
100% no neatbilstoši veiktajām
izmaksām; un/vai
100% no izmaksām, kas pārsniedz 3% no
projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām; un/vai
10% līdz 25% no projekta vadības
izmaksām
1.3. Iztrūkstoši vai neatbilstoši sagatavoti izmaksu norēķinu
un attaisnojuma dokumenti
100% no neatbilstoši veiktajām
izmaksām
1.4. Izdevumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar MK noteikumu
Nr. 160 47.punktu 100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām
1.5. Izmaiņas, Projekta īstenošanas līgumā, kas neatbilst normatīvajiem aktiem
vai iepirkuma dokumentācijai, vai noslēgtajam Projekta īstenošanas līgumam;
1.5.1. Ja pagarināti būvniecības līgumos noteiktie termiņi nesaskaņojot to
ar Altum;
līdz 25% no Projekta īstenošanas līguma summas par
termiņa pagarināšanu, kas novērtēta kā būtiska
1.5.2. Ja tiek veikta būvniecības materiālu maiņa;
100% no konkrētās Projekta īstenošanas līguma
pozīcijas, ja pārkāpuma ietekmē nav sasniegts
projekta mērķis;
25% no konkrētās Projekta īstenošanas līguma
pozīcijas, ja pārkāpums nav ietekmējis projekta
mērķa sasniegšanu;
100%, ja papildu darbi pārsniedz iepirkumu
reglamentējošos aktos noteiktās robežvērtības
no pamatlīguma;
25 %, ja papildu darbi nepārsniedz iepirkumu
reglamentējošos aktos noteiktās robežvērtības
no pamatlīguma;
1.5.3. būvniecības līguma priekšmetā ietverti būvdarbi (papildus darbi,
pakalpojumi, piegādes) , ko neparedz sākotnējais būvniecības līgums ,;
1.5.4. Veikti papildu darbi, piegādes, pakalpojumi, kas pārsniedz
normatīvajos aktos, iepirkuma dokumentācijā vai Projekta īstenošanas
līgumos pieļautos limitus.
100% no apjoma, kas pārsniedz noteiktos limitus
no Projekta īstenošanas līguma sākotnējās
vērtības.
1.5.5 Veikti grozījumi piegādātāju interesēs, kas maina ekonomisko līdzsvaru
(piemēram, risku sadalījumu un to kompensējošos līdzekļus). līdz 25% no Projekta īstenošanas līguma summas
1.8. Aizdomas par krāpšanu Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu,
ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām
neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada
plānošanas periodā, izpratnē.
100% no veiktajām izmaksām, kurus skar
krāpnieciskās darbības
1.9. Komercdarbības atbalsta (de minimis ) normu pārkāpums
Līdz 100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām
1.10. Interešu konflikts ( šis punkts attiecas uz tādiem interešu konflikta
gadījumiem, kas nav saistīti ar iepirkumu )
Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas
Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši
veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, izpratnē.
Līdz 100% no projekta attiecināmajām izmaksām
1.11. Nav ievērotas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vispārīgās
normatīvo aktu prasības attiecīgajā jomā Līdz 10% no projekta attiecināmajām izmaksām
1.12. Dubultais finansējums
100% no projekta attiecināmajām izmaksām, kas
finansētas citu projektu ietvaros
1.13. Nekvalitatīva būvuzraudzības, autoruzraudzības vai iekārtu
piegādātāju pakalpojumu līgumu izpilde. Līdz 10% no attiecīgā līguma summas
Laiks Semināra programma Lektors
10.00-10.15 DME programmas aktualitātes
10.15-13.15
1. Līgumcenas noteikšanas principi
2. Iepirkuma plānošana un sagatavošana
3. Iepirkuma plāna publicēšana
4. Iepirkuma procedūras izvēle un izziņošana.
5. Iepirkuma procedūra:
✓ Izslēgšanas noteikumi un prasības (korektu/nekorektu prasību
noteikšana, biežāk pieļautās kļūdas (piemēri, vēlamās,
nevēlamās redakcijas), ko un kā jānosaka tehniskajās
specifikācijās
✓ Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji (nevēlamās, vēlamās
redakcijas)
1. Iepirkuma dokumentu grozīšana (pieļaujamie, nepieļaujamie
grozījumi - piemēri)
2. Piedāvājuma vērtēšana, izslēgšanas noteikumu pārbaude
Signe Muceniece
Tiesību aktu piemērošanas departaments,
Direktores vietniece, IUB
13.15-14.00
Altum piegādātāju atlases noteikumi (ne PIL subjektiem)
Grozījumi būvdarbu līgumos
Altum
Kaspars Zeme
Būvdarbu pakalpojuma sniedzēja atlase PIL un ne PIL subjektiem DME programmā
Praktiskais seminārs nr.4
Semināra mērķis:
1.Būvdarbu pakalpojuma sniedzēja atlases organizēšana PIL un ņe PIL subjektiem
2.Grozījumi būvdarbu līgumos
Semināra dalībnieki: Pilnvaroto personu pārstāvji - Projektu vadītāji DME programmas izpratnē
Semināru laiks un vieta: 2019.gada 20.martā Doma laukumā 4, Rīga, Konferenču zāle
Semināra ilgums: 4 stundas
Defekti būvdarbos
Būvlaukuma iekārtošana «Kā nevajadzētu»
Defekti būvdarbos
Paveikto darbu kvalitāte «Kā nevajadzētu»
Defekti būvdarbos
Paveikto darbu kvalitāte «Kā nevajadzētu»
Paveiktais DME projektu realizācijā
Paveikto darbu tehnoloģijas un iekārtas
Paveiktais DME projektu realizācijā
Paveikto darbu tehnoloģijas un iekārtas
Paveiktais DME projektu realizācijā
Paveikto darbu tehnoloģijas un iekārtas
*ALTUM veic vismaz 2 objekta apsekošanas
Būves nodošana
ekspluatācijā
❑ Vai paveiktiedarbiirizpildītisaskaņāar
iesniegtodarbu veikšanaskalendārografiku;
❑ Vai irievērotasinformācijassniegšanasun
publicitātesprasības;
❑ Vai faktiskiveiktiebūvdarbiatbilstprojekta
dokumentācijai;
❑ Veiktiebūvdarbu apjomiunmateriāli,
materiāluraksturlielumiatbilstprojektā
paredzētajam;
❑ Pārbaudīs ievadītosdatusbūvdarbu žurnālā,
autoruzraudzībasžurnālā,sagatavotossegto
darbu pieņemšanasaktos.
+ 10 M EUR programmai
Energoefektivitātei būt!
altum.lv
martins.upitis@altum.lv
Kompetences.centrs@altum.lv
1 de 20

Más contenido relacionado

Similar a Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi(20)

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk444 vistas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk141 vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk693 vistas
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai 10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk602 vistas
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk294 vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk941 vistas
Iepirkumu procedūras organizēšanaIepirkumu procedūras organizēšana
Iepirkumu procedūras organizēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1K vistas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk493 vistas
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM368 vistas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk834 vistas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.2K vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk8 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk29 vistas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk49 vistas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk37 vistas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk57 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vistas
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vistas
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk99 vistas
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vistas
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vistas
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vistas
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vistas

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi

 • 1. Ingus Salmiņš Energoefektivitātes programmu departaments Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi
 • 3. Grantam pieejamā summa 117 M EUR Vidējās projekta izmaksas 0,36 M EUR ~650 projekti
 • 6. MK 160.noteikumi: 3 dzīvokļi 50% grants Altum aizdevumam
 • 7. - NĒ pirmā pieprasījuma/beznosacījuma polisēm - Atļautas tehnoloģiskās pauzes - Atļauta materiālu maiņa/aizstāšana - Atļauta pamatota termiņu pagarināšana - U.c. - Līgumu grozījumi notiks caur izmaiņu aktiem - Grozījumu saskaņojumi procesa beigās, izņemot termiņa pagarinājumus Jauns būvniecības līgums:
 • 8. Neatbilstība Finanšu korekcijas apjoms 1.1. Projekta mērķa nesasniegšana, t.i., nav pabeigti būvniecības darbi vai būvniecības rezultātā nav panākta apkures patēriņa samazināšana līdz 90 kWh/m2 gadā Līdz 100% no projekta attiecināmajām izmaksām 1.2. Projekta vadīšanas pārkāpums, t.i., nepienācīgu projekta vadība, personāla vai administratīvo izmaksu pārkāpumi un informācijas neizsekojamība 100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām; un/vai 100% no izmaksām, kas pārsniedz 3% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām; un/vai 10% līdz 25% no projekta vadības izmaksām 1.3. Iztrūkstoši vai neatbilstoši sagatavoti izmaksu norēķinu un attaisnojuma dokumenti 100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām 1.4. Izdevumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar MK noteikumu Nr. 160 47.punktu 100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām
 • 9. 1.5. Izmaiņas, Projekta īstenošanas līgumā, kas neatbilst normatīvajiem aktiem vai iepirkuma dokumentācijai, vai noslēgtajam Projekta īstenošanas līgumam; 1.5.1. Ja pagarināti būvniecības līgumos noteiktie termiņi nesaskaņojot to ar Altum; līdz 25% no Projekta īstenošanas līguma summas par termiņa pagarināšanu, kas novērtēta kā būtiska 1.5.2. Ja tiek veikta būvniecības materiālu maiņa; 100% no konkrētās Projekta īstenošanas līguma pozīcijas, ja pārkāpuma ietekmē nav sasniegts projekta mērķis; 25% no konkrētās Projekta īstenošanas līguma pozīcijas, ja pārkāpums nav ietekmējis projekta mērķa sasniegšanu; 100%, ja papildu darbi pārsniedz iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktās robežvērtības no pamatlīguma; 25 %, ja papildu darbi nepārsniedz iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktās robežvērtības no pamatlīguma; 1.5.3. būvniecības līguma priekšmetā ietverti būvdarbi (papildus darbi, pakalpojumi, piegādes) , ko neparedz sākotnējais būvniecības līgums ,; 1.5.4. Veikti papildu darbi, piegādes, pakalpojumi, kas pārsniedz normatīvajos aktos, iepirkuma dokumentācijā vai Projekta īstenošanas līgumos pieļautos limitus. 100% no apjoma, kas pārsniedz noteiktos limitus no Projekta īstenošanas līguma sākotnējās vērtības. 1.5.5 Veikti grozījumi piegādātāju interesēs, kas maina ekonomisko līdzsvaru (piemēram, risku sadalījumu un to kompensējošos līdzekļus). līdz 25% no Projekta īstenošanas līguma summas
 • 10. 1.8. Aizdomas par krāpšanu Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, izpratnē. 100% no veiktajām izmaksām, kurus skar krāpnieciskās darbības 1.9. Komercdarbības atbalsta (de minimis ) normu pārkāpums Līdz 100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām 1.10. Interešu konflikts ( šis punkts attiecas uz tādiem interešu konflikta gadījumiem, kas nav saistīti ar iepirkumu ) Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, izpratnē. Līdz 100% no projekta attiecināmajām izmaksām 1.11. Nav ievērotas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vispārīgās normatīvo aktu prasības attiecīgajā jomā Līdz 10% no projekta attiecināmajām izmaksām 1.12. Dubultais finansējums 100% no projekta attiecināmajām izmaksām, kas finansētas citu projektu ietvaros 1.13. Nekvalitatīva būvuzraudzības, autoruzraudzības vai iekārtu piegādātāju pakalpojumu līgumu izpilde. Līdz 10% no attiecīgā līguma summas
 • 11. Laiks Semināra programma Lektors 10.00-10.15 DME programmas aktualitātes 10.15-13.15 1. Līgumcenas noteikšanas principi 2. Iepirkuma plānošana un sagatavošana 3. Iepirkuma plāna publicēšana 4. Iepirkuma procedūras izvēle un izziņošana. 5. Iepirkuma procedūra: ✓ Izslēgšanas noteikumi un prasības (korektu/nekorektu prasību noteikšana, biežāk pieļautās kļūdas (piemēri, vēlamās, nevēlamās redakcijas), ko un kā jānosaka tehniskajās specifikācijās ✓ Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji (nevēlamās, vēlamās redakcijas) 1. Iepirkuma dokumentu grozīšana (pieļaujamie, nepieļaujamie grozījumi - piemēri) 2. Piedāvājuma vērtēšana, izslēgšanas noteikumu pārbaude Signe Muceniece Tiesību aktu piemērošanas departaments, Direktores vietniece, IUB 13.15-14.00 Altum piegādātāju atlases noteikumi (ne PIL subjektiem) Grozījumi būvdarbu līgumos Altum Kaspars Zeme Būvdarbu pakalpojuma sniedzēja atlase PIL un ne PIL subjektiem DME programmā Praktiskais seminārs nr.4 Semināra mērķis: 1.Būvdarbu pakalpojuma sniedzēja atlases organizēšana PIL un ņe PIL subjektiem 2.Grozījumi būvdarbu līgumos Semināra dalībnieki: Pilnvaroto personu pārstāvji - Projektu vadītāji DME programmas izpratnē Semināru laiks un vieta: 2019.gada 20.martā Doma laukumā 4, Rīga, Konferenču zāle Semināra ilgums: 4 stundas
 • 13. Defekti būvdarbos Paveikto darbu kvalitāte «Kā nevajadzētu»
 • 14. Defekti būvdarbos Paveikto darbu kvalitāte «Kā nevajadzētu»
 • 15. Paveiktais DME projektu realizācijā Paveikto darbu tehnoloģijas un iekārtas
 • 16. Paveiktais DME projektu realizācijā Paveikto darbu tehnoloģijas un iekārtas
 • 17. Paveiktais DME projektu realizācijā Paveikto darbu tehnoloģijas un iekārtas
 • 18. *ALTUM veic vismaz 2 objekta apsekošanas Būves nodošana ekspluatācijā ❑ Vai paveiktiedarbiirizpildītisaskaņāar iesniegtodarbu veikšanaskalendārografiku; ❑ Vai irievērotasinformācijassniegšanasun publicitātesprasības; ❑ Vai faktiskiveiktiebūvdarbiatbilstprojekta dokumentācijai; ❑ Veiktiebūvdarbu apjomiunmateriāli, materiāluraksturlielumiatbilstprojektā paredzētajam; ❑ Pārbaudīs ievadītosdatusbūvdarbu žurnālā, autoruzraudzībasžurnālā,sagatavotossegto darbu pieņemšanasaktos.
 • 19. + 10 M EUR programmai