Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programma. Kas jauns?

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Kas jauns DME?
Ingus Salmiņš
Energoefektivitātes programmu
vadītājs
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programma. Kas jauns?
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programma. Kas jauns?
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programma. Kas jauns?
- Grants 50% Altum aizdevumiem (šobrīd 35%)
- Minimālais dzīvokļu skaits 3 (šobrīd 5)
- Minimālais būvniecības termiņš 6m (darbus varēs paveikt
ātrāk)
Plānotie MK grozījumi
VIDĒJĀS TIRGUS IZMAKSAS EUR/m2 ar PVN
PLATĪBA
2016. SEPTEMBRIS
- 2017. AUGUSTS
2016. SEPTEMBRIS
- 2018. APRĪLIS
2016. SEPTEMBRIS
- 2018. JŪLIJS
2016. SEPTEMBRIS
- 2018. SEPTEMBRIS
cenu pieaugums
no 2016.septembra līdz
2018.septembrim
līdz 700m2 160.73 195.22 201.91 204.90 27.48%
700m2-1600m2 165.89 170.20 179.41 180.71 8.94%
1601m2-2600m2 147.05 137.63 157.83 164.82 12.09%
vairākpar 2600m2 130.97 131.82 140.37 144.68 10.47%
KOPĒJAIS RĀDĪTĀJS 151.16 156.21 157.74 161.23 6.66%
Anketa (25 respondenti)
• Mazliet juceklis dokumentos-bieži mainās versijas
• Sarežģīta mājas lapa
• Dažreiz neskaidri, pie kuras personas atrodas jautājums
• Saprotam process
• Viegla komunikācija
• Altum, diezgan, pretī nākoši
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programma. Kas jauns?
Korekciju piemērošana
Iemesls Korekcijas apmērs
Neattiecināmas izmaksas 100%
Nepamatoti/būtiski līguma grozījumi
(piem., materiālu maiņa)
100%
Netiek iesniegt/trūkst pamatojuma dokumentācija 100%
Izmaksas, kuras radušās pirms vai pēc projekta realizācijas 100%
*Līguma nepamatota termiņa pagarināšana Būvniecības līgumsoda apmērā
(līgumsoda piemērošana obligāta)
Netiek sasniegts projekta mērķis 2% - 25% apmērā
(atkarībā no nesasniegtā rādītāja)
Vizuālās identitātes prasību neievērošana 2% no konkrētā publicitātes
pasākuma (plakāts, stends,
plāksne) izmaksām
Iemesls Korekcijas apmērs
Paziņojuma par līgumu nepublicēšana
Līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, ievērojot iepirkuma procedūras
veikšanas kārtību, bet nenodrošinot atbilstību noteikumiem
100%, ja līguma slēgšanas tiesības piešķirtas bez
iepirkuma procedūras
25%, ja paziņojuma (-u) par līgumu publicēšanas
prasība ir publicēts, bet tā, ka pretendentam to būtu
grūti atrast
Mākslīga darbu, pakalpojuma, piegāžu līguma sadalīšana
Būvdarbu projektus vai piedāvātās noteikta daudzuma piegādes un/vai
pakalpojumi ir sadalīti, izvairoties no to publicēšanas par visu darbu
100%
25%, ja paziņojuma (-u) par līgumu publicēšanas
prasība ir publicēts, bet tā, ka pretendentam to būtu
grūti atrast
Neatbilst:
termiņi piedāvājumu saņemšanai vai termiņi pieteikumu saņemšanai
Termiņi piedāvājumu saņemšanai (vai termiņi pieprasījumu saņemšanu,
lai piedalītos) ir mazāki par termiņiem, kas noteikti noteikumos
25%, ja termiņa samazinājums ir >= ar 50%
10%, ja termiņa samazinājums ir >= ar 30%
5%, ja tiek konstatēts jebkurš cits termiņa
samazinājums
Nav nodrošināta informācijas par:
piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu publicēšana
vai termiņa par pieprasījumu saņemšanu, lai piedalītos, pagarināšanu
publicēšana
Termiņi, kas paredzēti piedāvājumu saņemšanai (vai pieprasījumu
saņemšanai, lai piedalītos) tika pagarināti bez publicēšanas saskaņā ar
attiecīgajiem noteikumiem
10%
Var samazināt uz 5%, atkarībā no neatbilstības
būtiskuma.
Iemesls Korekcijas apmērs
Nepietiekams laiks potenciālajiem pretendentiem / kandidātiem, lai
iegūtu konkursa dokumentāciju
Laiks, kas noteikts pretendentiem / kandidātiem, iepirkuma
dokumentācijas iegūšanai ir pārāk īss, tādējādi radot nepamatotus
šķēršļus konkurencei publiskajā iepirkumā.
No 25% līdz 5% atkarībā no laika ierobežojuma
piedāvājuma saņemšanai (saskaņā ar attiecīgajiem
noteikumiem).
Iemesls Korekcijas apmērs
Gadījums, kad nepamatoti veikta sarunu procedūra, iepriekš publicējot
paziņojumu par līgumu
Tiek piemērota sarunu procedūru pēc paziņojuma par līgumu
publicēšanas, bet šāda procedūra nav pamatojama ar attiecīgajiem
noteikumiem
No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma.
Nav norādīti:
atlases kritēriji konkursa paziņojumā un/vai vērtēšanas kritēriji konkursa
paziņojumā vai dokumentācijā
Nav pietiekamā detalizācijā aprakstīti vērtēšanas kritēriji, kā arī to
novērtēšanas skala/svars.
25%
Var samazināt uz 10% vai 5%, ja atlases / vērtēšanas
kritēriji bija noteikti konkursa paziņojumā (vai
konkursa dokumentācijā attiecībā uz vērtēšanas
kritērijiem), bet tie bija nepietiekamā detalizācijā.
Konkursa paziņojumā vai konkursa dokumentācijā izmantoti nelikumīgi
un/vai diskriminējoši atlases un/vai vērtēšanas kritēriji
Uzņēmēji nav varējuši iesniegt piedāvājumu, jo konkursa paziņojumā vai
dokumentos ir noteikti nelikumīgi un/vai diskriminējoši atlases un/vai
vērtēšanas kritēriji.
Piemēram:
prasība būt reģistrētam vai pārstāvētam valstī, kurā jāiesniedz
piedāvājums;
prasība par pieredzi darbā konkrētā reģionā.
No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma.
Iemesls Korekcijas apmērs
Atlases kritēriji nav saistīti un nav samērīgi ar līguma priekšmetu
Ja līguma izpildes spēju minimālās prasības / līmenis nav saistīts un samērīgs ar
līguma priekšmetu, līdz ar to nav nodrošinātas vienādas iespējas visiem
pretendentiem
No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības
būtiskuma.
Diskriminējoša tehniskā specifikācija
Noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi nenodrošinot vienādu
piekļuvi / iespēju pretendentiem
No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības
būtiskuma.
Līguma priekšmeta nepilnīgs apraksts
Apraksts iepirkuma dokumentācijā vai paziņojumā par līgumu ir nepietiekams,
lai potenciālais pretendents / kandidāts varētu noteikt, kas ir līguma priekšmets.
No 10% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības
būtiskuma.
Ja informācija par veicamajiem darbiem netika
publicēta, tad piemēro 100% finanšu korekciju
attiecīgajiem darbiem.
Atlases kritēriju grozīšana pēc piedāvājumu atvēršanas, kā rezultātā tiek
nepamatoti atlasīti un nepamatoti noraidīti pretendenti
Tika mainīti atlases kritēriji atlases laikā, kā rezultātā tika atlasīti un arī noraidīti
pretendenti, kuri būtu atbilstoši, ja ievērotu sākotnēji publicētos atlases
kritērijus.
No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības
būtiskuma.
Iemesls Korekcijas apmērs
Pretendentu atlase izmantojot nelikumīgus atlases vai vērtēšanas kritērijus
Vērtēšanas posmā pretendentu atlases kritēriji atšķiras no tiem, kas noteikti
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentācijā un nav piemēroti vērtējot.
No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības
būtiskuma.
Pārredzamības (caurspīdīguma) un/vai vienlīdzīgas attieksmes trūkums iepirkuma
vērtēšanas posmā.
Vērtēšanas laikā piešķirtajiem punktiem
katram piedāvājumam, ir neskaidri/nepamatoti un trūkst pārredzamības
(caurspīdīguma) vai tā nepastāv.
Un/vai
Piedāvājuma vērtēšanas ziņojums neeksistē vai tas neietver visus elementus, kas
vajadzīgi saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.
No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības
būtiskuma.
Grozījumi iepirkuma dokumentos vērtēšanas posmā
Līgumslēdzējs ļauj pretendentam veikt izmaiņas tā piedāvājumā iepirkuma
vērtēšanas posmā.
No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības
būtiskuma.
Līguma grozījumi
- PIL subjektiem ir saistoši PIL un IUB sniegtie skaidrojumi
https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
- Altum vadlīniju subjektu gadījumā vadās pēc vienota principa
- Katri līgumu grozījumi jānoformē kā vienošanās pie līguma (vienošanās 1; 2…)
- Vienošanās pie līguma ir obligāta atsauce uz līguma punktu saskaņā ar kuru ir
izdarīti grozījumi
Visiem grozījumiem jābūt pamatotiem!!!
PIL Altum vadlīnijas
Ieslēgtie/izslēgtie 15% (būtiski/nebūtiski) Ieslēgtie/izslēgtie 25% (būtiski/nebūtiski)
Pie materiālu maiņas iesniegt:
➢ Iesniegums Altum ar pamatojumu par līguma grozījumu saskaņošanu
➢ Vienošanās pie līguma par materiālu nomaiņu + pielikumi:
▪ Konstatācijas akts par materiāla nomaiņas nepieciešamību
▪ Būvuzņēmēja vēstule par materiāla nomaiņas nepieciešamību
▪ Piegādātāja/Ražotāja vēstule par nespēju piegādāt materiālu būvdarbu
kalendārā termiņa noteiktajos ietvaros
▪ Esošā un piedāvātā materiāla tehnisko parametru salīdzināšanas akti
▪ Esošā materiāla EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA)
▪ Piedāvātā materiāla EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA)
▪ Izmaiņu akts (ieslēgtie/izslēgtie apjomi kopā)-lokālā tāme, koptāme,
kopsavilkums
▪ Piedāvāto materiālu EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS)/adreses
mājaslapām, kur iespējams skatīt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas
▪ Ieslēgto apjomu tāme (lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums)
Pie darbu un materiālu nomaiņas (ieslēgtie/izslēgtie darbi) iesniegt:
➢ Iesniegums Altum ar pamatojumu par līguma grozījumu saskaņošanu
➢ Vienošanās pie līguma par darbu un materiālu nomaiņu:
• Konstatācijas akts par darbu un materiālu nomaiņu
• Būvuzņēmēja vēstule par izmaiņu nepieciešamību
• Izmainīts būvprojekta grafiskais risinājums
• Esošo materiālu EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS)/adreses
mājaslapām, kur iespējams skatīt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas
• Piedāvāto materiālu EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS)/adreses
mājaslapām, kur iespējams skatīt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas
• Izmaiņu akts (ieslēgtie/izslēgtie apjomi kopā)-lokālā tāme, koptāme,
kopsavilkums
• Izslēgto apjomu tāme (lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums)
• Ieslēgto apjomu tāme (lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums)
Pie termiņa pagarinājuma
➢ Iesniegums Altum ar pamatojumu par līguma grozījumu saskaņošanu
➢ Pieprasītā termiņa pagarinājuma izvērtējums/protokols pret citiem pretendnetiem
➢ Vienošanās pie līguma par termiņa pagarinājumu (Vienošanās ir jāsatur atsauci uz
līguma punktu saskaņā ar kuru grozījumi tiek veikti):
• Konstatācijas akts par termiņa pagarinājumu
• Būvuzņēmēja vēstule par termiņa pagarinājuma nepieciešamību (Ja termiņa
grozījumi nav saistīti ar laika apstākļiem, tad vēl ir iespējamas vēstules no
Pasūtītāja, Pašvaldības, Būvvaldes u.tml.)
• LVĢMC (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) izdrukas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programma. Kas jauns?
#sakiJĀsiltināšanai
1 de 20

Más contenido relacionado

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk29 vistas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk49 vistas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk37 vistas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk57 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vistas
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vistas
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk99 vistas
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vistas
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vistas
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vistas
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vistas
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk48 vistas

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programma. Kas jauns?

 • 1. Kas jauns DME? Ingus Salmiņš Energoefektivitātes programmu vadītājs
 • 5. - Grants 50% Altum aizdevumiem (šobrīd 35%) - Minimālais dzīvokļu skaits 3 (šobrīd 5) - Minimālais būvniecības termiņš 6m (darbus varēs paveikt ātrāk) Plānotie MK grozījumi
 • 6. VIDĒJĀS TIRGUS IZMAKSAS EUR/m2 ar PVN PLATĪBA 2016. SEPTEMBRIS - 2017. AUGUSTS 2016. SEPTEMBRIS - 2018. APRĪLIS 2016. SEPTEMBRIS - 2018. JŪLIJS 2016. SEPTEMBRIS - 2018. SEPTEMBRIS cenu pieaugums no 2016.septembra līdz 2018.septembrim līdz 700m2 160.73 195.22 201.91 204.90 27.48% 700m2-1600m2 165.89 170.20 179.41 180.71 8.94% 1601m2-2600m2 147.05 137.63 157.83 164.82 12.09% vairākpar 2600m2 130.97 131.82 140.37 144.68 10.47% KOPĒJAIS RĀDĪTĀJS 151.16 156.21 157.74 161.23 6.66%
 • 7. Anketa (25 respondenti) • Mazliet juceklis dokumentos-bieži mainās versijas • Sarežģīta mājas lapa • Dažreiz neskaidri, pie kuras personas atrodas jautājums • Saprotam process • Viegla komunikācija • Altum, diezgan, pretī nākoši
 • 9. Korekciju piemērošana Iemesls Korekcijas apmērs Neattiecināmas izmaksas 100% Nepamatoti/būtiski līguma grozījumi (piem., materiālu maiņa) 100% Netiek iesniegt/trūkst pamatojuma dokumentācija 100% Izmaksas, kuras radušās pirms vai pēc projekta realizācijas 100% *Līguma nepamatota termiņa pagarināšana Būvniecības līgumsoda apmērā (līgumsoda piemērošana obligāta) Netiek sasniegts projekta mērķis 2% - 25% apmērā (atkarībā no nesasniegtā rādītāja) Vizuālās identitātes prasību neievērošana 2% no konkrētā publicitātes pasākuma (plakāts, stends, plāksne) izmaksām
 • 10. Iemesls Korekcijas apmērs Paziņojuma par līgumu nepublicēšana Līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, ievērojot iepirkuma procedūras veikšanas kārtību, bet nenodrošinot atbilstību noteikumiem 100%, ja līguma slēgšanas tiesības piešķirtas bez iepirkuma procedūras 25%, ja paziņojuma (-u) par līgumu publicēšanas prasība ir publicēts, bet tā, ka pretendentam to būtu grūti atrast Mākslīga darbu, pakalpojuma, piegāžu līguma sadalīšana Būvdarbu projektus vai piedāvātās noteikta daudzuma piegādes un/vai pakalpojumi ir sadalīti, izvairoties no to publicēšanas par visu darbu 100% 25%, ja paziņojuma (-u) par līgumu publicēšanas prasība ir publicēts, bet tā, ka pretendentam to būtu grūti atrast Neatbilst: termiņi piedāvājumu saņemšanai vai termiņi pieteikumu saņemšanai Termiņi piedāvājumu saņemšanai (vai termiņi pieprasījumu saņemšanu, lai piedalītos) ir mazāki par termiņiem, kas noteikti noteikumos 25%, ja termiņa samazinājums ir >= ar 50% 10%, ja termiņa samazinājums ir >= ar 30% 5%, ja tiek konstatēts jebkurš cits termiņa samazinājums Nav nodrošināta informācijas par: piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu publicēšana vai termiņa par pieprasījumu saņemšanu, lai piedalītos, pagarināšanu publicēšana Termiņi, kas paredzēti piedāvājumu saņemšanai (vai pieprasījumu saņemšanai, lai piedalītos) tika pagarināti bez publicēšanas saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem 10% Var samazināt uz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma.
 • 11. Iemesls Korekcijas apmērs Nepietiekams laiks potenciālajiem pretendentiem / kandidātiem, lai iegūtu konkursa dokumentāciju Laiks, kas noteikts pretendentiem / kandidātiem, iepirkuma dokumentācijas iegūšanai ir pārāk īss, tādējādi radot nepamatotus šķēršļus konkurencei publiskajā iepirkumā. No 25% līdz 5% atkarībā no laika ierobežojuma piedāvājuma saņemšanai (saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem).
 • 12. Iemesls Korekcijas apmērs Gadījums, kad nepamatoti veikta sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu Tiek piemērota sarunu procedūru pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas, bet šāda procedūra nav pamatojama ar attiecīgajiem noteikumiem No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma. Nav norādīti: atlases kritēriji konkursa paziņojumā un/vai vērtēšanas kritēriji konkursa paziņojumā vai dokumentācijā Nav pietiekamā detalizācijā aprakstīti vērtēšanas kritēriji, kā arī to novērtēšanas skala/svars. 25% Var samazināt uz 10% vai 5%, ja atlases / vērtēšanas kritēriji bija noteikti konkursa paziņojumā (vai konkursa dokumentācijā attiecībā uz vērtēšanas kritērijiem), bet tie bija nepietiekamā detalizācijā. Konkursa paziņojumā vai konkursa dokumentācijā izmantoti nelikumīgi un/vai diskriminējoši atlases un/vai vērtēšanas kritēriji Uzņēmēji nav varējuši iesniegt piedāvājumu, jo konkursa paziņojumā vai dokumentos ir noteikti nelikumīgi un/vai diskriminējoši atlases un/vai vērtēšanas kritēriji. Piemēram: prasība būt reģistrētam vai pārstāvētam valstī, kurā jāiesniedz piedāvājums; prasība par pieredzi darbā konkrētā reģionā. No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma.
 • 13. Iemesls Korekcijas apmērs Atlases kritēriji nav saistīti un nav samērīgi ar līguma priekšmetu Ja līguma izpildes spēju minimālās prasības / līmenis nav saistīts un samērīgs ar līguma priekšmetu, līdz ar to nav nodrošinātas vienādas iespējas visiem pretendentiem No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma. Diskriminējoša tehniskā specifikācija Noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi nenodrošinot vienādu piekļuvi / iespēju pretendentiem No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma. Līguma priekšmeta nepilnīgs apraksts Apraksts iepirkuma dokumentācijā vai paziņojumā par līgumu ir nepietiekams, lai potenciālais pretendents / kandidāts varētu noteikt, kas ir līguma priekšmets. No 10% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma. Ja informācija par veicamajiem darbiem netika publicēta, tad piemēro 100% finanšu korekciju attiecīgajiem darbiem. Atlases kritēriju grozīšana pēc piedāvājumu atvēršanas, kā rezultātā tiek nepamatoti atlasīti un nepamatoti noraidīti pretendenti Tika mainīti atlases kritēriji atlases laikā, kā rezultātā tika atlasīti un arī noraidīti pretendenti, kuri būtu atbilstoši, ja ievērotu sākotnēji publicētos atlases kritērijus. No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma.
 • 14. Iemesls Korekcijas apmērs Pretendentu atlase izmantojot nelikumīgus atlases vai vērtēšanas kritērijus Vērtēšanas posmā pretendentu atlases kritēriji atšķiras no tiem, kas noteikti paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentācijā un nav piemēroti vērtējot. No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma. Pārredzamības (caurspīdīguma) un/vai vienlīdzīgas attieksmes trūkums iepirkuma vērtēšanas posmā. Vērtēšanas laikā piešķirtajiem punktiem katram piedāvājumam, ir neskaidri/nepamatoti un trūkst pārredzamības (caurspīdīguma) vai tā nepastāv. Un/vai Piedāvājuma vērtēšanas ziņojums neeksistē vai tas neietver visus elementus, kas vajadzīgi saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem. No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma. Grozījumi iepirkuma dokumentos vērtēšanas posmā Līgumslēdzējs ļauj pretendentam veikt izmaiņas tā piedāvājumā iepirkuma vērtēšanas posmā. No 25% līdz 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma.
 • 15. Līguma grozījumi - PIL subjektiem ir saistoši PIL un IUB sniegtie skaidrojumi https://www.iub.gov.lv/lv/node/98 - Altum vadlīniju subjektu gadījumā vadās pēc vienota principa - Katri līgumu grozījumi jānoformē kā vienošanās pie līguma (vienošanās 1; 2…) - Vienošanās pie līguma ir obligāta atsauce uz līguma punktu saskaņā ar kuru ir izdarīti grozījumi Visiem grozījumiem jābūt pamatotiem!!! PIL Altum vadlīnijas Ieslēgtie/izslēgtie 15% (būtiski/nebūtiski) Ieslēgtie/izslēgtie 25% (būtiski/nebūtiski)
 • 16. Pie materiālu maiņas iesniegt: ➢ Iesniegums Altum ar pamatojumu par līguma grozījumu saskaņošanu ➢ Vienošanās pie līguma par materiālu nomaiņu + pielikumi: ▪ Konstatācijas akts par materiāla nomaiņas nepieciešamību ▪ Būvuzņēmēja vēstule par materiāla nomaiņas nepieciešamību ▪ Piegādātāja/Ražotāja vēstule par nespēju piegādāt materiālu būvdarbu kalendārā termiņa noteiktajos ietvaros ▪ Esošā un piedāvātā materiāla tehnisko parametru salīdzināšanas akti ▪ Esošā materiāla EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA) ▪ Piedāvātā materiāla EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA) ▪ Izmaiņu akts (ieslēgtie/izslēgtie apjomi kopā)-lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums ▪ Piedāvāto materiālu EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS)/adreses mājaslapām, kur iespējams skatīt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas ▪ Ieslēgto apjomu tāme (lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums)
 • 17. Pie darbu un materiālu nomaiņas (ieslēgtie/izslēgtie darbi) iesniegt: ➢ Iesniegums Altum ar pamatojumu par līguma grozījumu saskaņošanu ➢ Vienošanās pie līguma par darbu un materiālu nomaiņu: • Konstatācijas akts par darbu un materiālu nomaiņu • Būvuzņēmēja vēstule par izmaiņu nepieciešamību • Izmainīts būvprojekta grafiskais risinājums • Esošo materiālu EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS)/adreses mājaslapām, kur iespējams skatīt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas • Piedāvāto materiālu EĪD (EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS)/adreses mājaslapām, kur iespējams skatīt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas • Izmaiņu akts (ieslēgtie/izslēgtie apjomi kopā)-lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums • Izslēgto apjomu tāme (lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums) • Ieslēgto apjomu tāme (lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums)
 • 18. Pie termiņa pagarinājuma ➢ Iesniegums Altum ar pamatojumu par līguma grozījumu saskaņošanu ➢ Pieprasītā termiņa pagarinājuma izvērtējums/protokols pret citiem pretendnetiem ➢ Vienošanās pie līguma par termiņa pagarinājumu (Vienošanās ir jāsatur atsauci uz līguma punktu saskaņā ar kuru grozījumi tiek veikti): • Konstatācijas akts par termiņa pagarinājumu • Būvuzņēmēja vēstule par termiņa pagarinājuma nepieciešamību (Ja termiņa grozījumi nav saistīti ar laika apstākļiem, tad vēl ir iespējamas vēstules no Pasūtītāja, Pašvaldības, Būvvaldes u.tml.) • LVĢMC (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) izdrukas