Energoefektivitātes fonds

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Rīgas enerģētikas aģentūra
12.01.2023
Energoefektivitātes fonds
6,6% no ēkām pēc skaita ir
būvētas pēc 1994.gada
14,8% pēc lietderīgās platībās
būvētas pēc 1994.gada
6502
3789
723
5471
10385
2759
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
līdz 1945 no 1946 līdz 1993 no 1994 līdz 2021
Lietderīgā
platība,
tūkst.
m
2
Ēku
skaits
Ēkas ekspluatācijā nodošanas gads
ēku skaits
Lietderīgā platība
10 000 ēkas ir vecāka par
vismaz 30 gadiem
Rīgā jāatjauno vismaz 6000
ēkas
Avots: https://www.em.gov.lv/lv/media/9739/download
Ēku energoefektivitāte
Rīgā
• Zems atjaunoto daudzdzīvokļu ēku
īpatsvars
• Zema iedzīvotāju aktivitāte
• Netiek pietiekoši aktīvi izmantots
pieejamais līdzfinansējums
• Sarežģīts ēku atjaunošanas process
• Nespēja vienoties par kopīgu lēmumu
pieņemšanu
• Zems uzticēšanās līmenis
• Zems atbildības līmenis par
kopīpašumu
• Zema iedzīvotāju informētība par
siltumenerģijas taupīšanu un pareizu
renovēto ēku
• Iepriekš zems tarifs
• Šobrīd augstas būvniecības izmaksas
Avots: ALTUM
Lielākā daļa iedzīvotāju gaida, kad
pārvaldnieki atjaunos ēku
↕
Pārvaldnieki gaida iedzīvotāju lēmumus
Enerģijas patērētāji veic maksājumus par
esošajiem enerģijas rēķiniem.
Nauda ir, bet tā atrodas nākotnes
rēķinos. Galvenais finanšu instrumentu
uzdevums ir nākotnes naudu nodrošināt
šodien.
Veicot energoefektivitātes pasākumus,
tiek samazināti nākotnes rēķini ar
šodienas investīcijām.
1. Ēkas iedzīvotājiem ir saistības pret siltumenerģijas
izmaksām.
- pie 125,9 EUR/MWh: 25 696 EUR/gadā jeb 513 920 EUR 20 gados
- pie 100 EUR/ MWh: 20 410 EUR/gadā jeb 408 200 EUR 20 gados
- pie 75 EUR/MWh: 15 308 EUR/gadā jeb 306 160 EUR 20 gados
2. Ietaupījums 20 gadu laikā:
- pie 125,9 EUR/MWh: 308 352 EUR
- pie 100 EUR/ MWh: 244 920 EUR
- pie 75 EUR/MWh: 183 696 EUR
3. Ietaupījums 30 gadu laikā:
- pie 125,9 EUR/MWh: 462 528 EUR
- pie 100 EUR/ MWh: 367 380 EUR
- pie 75 EUR/MWh: 275 544 EUR
4. Atjaunošanas izmaksas pie 400 EUR/m2 ir 650 000 EUR
5. Atjaunojot ēku rodas citi ieguvumi (apsaimniekošanas
izdevumi, NĪ nodokļa atlaides 90% u.c.)
Ēkas platība: 1646 m2
Apkure pirms:
124 kWh/m2 gadā
204,1 MWh/gadā
Siltumenerģijas ietaupījums: 60%
Apkure pēc:
49,6 kWh/m2 gadā
81,6 MWh/gadā
Nodrošināt patstāvīgu
finansējumu ēku
iedzīvotājiem
Nodrošināt kompleksu
ēku atjaunošanu ar
AER
Standartizēt projektu
īstenošanu un
pārvaldību
Piesaistīt finansējumu
ēku atjaunošanai (EIB,
EBRD, PPP)
Vienkāršot un atvieglot
atjaunošanas procesu
Rīgā
Nodrošināt
mēneša
maksājumu
nepaaugstināšanos
Vēsturiskās
izmaksas
Izmaksas pēc energoefektivitātes pasākumiem
Atmaksa energoefektivitātes fondam
Enerģijas
izmaksas
Laiks
Atjaunota ēka
Tarifa izmaiņas vai citi
ietekmējošie faktori, ja ēka
nebūtu atjaunota
Ātra naudas rotācija
 ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana ar siltumizolāciju,
izskatot ventilējamās fasādes (viens no scenārijiem) un
apmestās fasādes risinājumus (otrs scenārijs);
 ēkas novecojošo logu un durvju nomaiņa;
 ēkas pamatu siltināšana;
 ēkas apkures sistēmas sakārtošana un/vai atjaunošana
 nomainot vecos sildķermeņus, izveidojot apvedcauruli,
uzstādot termostatiskos ventiļus un siltuma maksas
sadalītājus. Siltummezgla sakārtošana, ja nepieciešams
(viens no scenārijiem);
 ēkas apkures sistēmas atjaunošana, izveidojot jaunu
divcauruļu sistēmu ar individuālajiem skaitītājiem, veco
radiatoru nomaiņa un termostatisko ventiļu uzstādīšana.
Siltummezgla sakārtošana, ja nepieciešams (otrs scenārijs);
 ventilācijas sistēmas sakārtošana, nodrošinot atbilstošu gaisa
apmaiņu;
 karstā ūdens sistēmas atjaunošana, ja nepieciešams;
 apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltināšana
nekondicionētās telpās;
 atjaunīgo energoresursu iekārtu uzstādīšana.
Kā tas iekļaujas esošajā sistēmā ?
• Konsultācijas
• Dalība informatīvajās sanāksmēs
• Termogrāfijas pārskatu sagatavošana
• Paraugdokumentācija
• Atbalsts tehniskās apsekošanas atzinumu
sagatavošanai
Vienas pieturas aģentūra
• Apmācības 1-2x mēnesī
• Videomateriālu izplatīšana
• Atvērtās durvju dienas
• Publiskie pasākumi
Informatīvās kampaņas
• Daudzdzīvokļu mājas energosertifikāta un tā
pielikumu izstrādei atbilstoši normatīvajiem aktiem
ēku energosertifikācijas jomā Pašvaldības
līdzfinansējums veido 70% no energosertifikāta
izmaksām, bet ne vairāk kā 800 euro;
• Daudzdzīvokļu mājas tehniskās apsekošanas
atzinumam, kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo LBN
405-21 "Būvju tehniskā apsekošana" Pašvaldības
līdzfinansējums veido 70% no atzinuma izmaksām,
bet ne vairāk kā 1100 euro.
• Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un ir
nodota ekspluatācijā līdz 1993. gadam;
• Daudzdzīvokļu māja klasificēta kā ēka, kurā ir vismaz
3 dzīvokļi;
• Ēka pārņemta valdījumā;
• Lēmums par dokumentācijas izstrādi
1. Vienas pieturas aģentūra
• Tiešsaistes konsultācijas
• Detalizētākas konsultācijas vienas pieturas aģentūrā
• Atbalsts pirmajā māju īpašnieku sanāksmē
• Atbalsts biedrību dibināšanai
• Tehniskās dokumentācijas sagatavošana (energoaudits, tehnikā
apsekošana, digitālā skenēšana, tehniskais projekts)
• Darbs ar iesaistītajām personām (iedzīvotāji, pārvaldnieki u.c.);
• Atbalsts projekta pieteikuma sagatavošanai ALTUM
• Citas tehniskas konsultācijas
• Kvalitātes pārbaude
• Iepirkuma sagatavošana
2. Komunikācija un mārketings
3. ELENA projekta vadība iekšēji un atskaitīšanās EIB
Energoefektivitātes fonds
• Organizē informatīvo sapulci
• Iniciē sapulces organizēšanu ar iedzīvotāju lēmumu
• Kompensē izmaksas (obligāti – jāatbilst REA prasībām):
• energoaudits,
• tehniskā apsekošana,
• tehniskais projekts, ieskaitot kontroltāmi (mērogošanas scenārijā… REA ir veicējs/projektu īpašnieks…)
• Pilnvarotā persona (PP) : REA (Projektu vadības pakalpojumu finansē RD, Projekta vadība ietver ne vien dokumentācijas
sagatavošanu, līgumu noslēgšanu, bet arī būvniecības procesa uzraudzību un dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu
ALTUM kapitāla atlaides saņemšanai.
REA – Iedzīvotājiem (biedrībām un pārvaldniekiem)
PP (REA) uz ALTUM rezervēt Kapitāla Atlaidi
•Svarīgi, lai REA vada procesu, jo spēj veicināt konsolidēšanu : mērķis 20+ ēku kopums
•Spēj sadarboties vienlaicīgi ar vairākiem pārvaldniekiem un/vai biedrībām
•Veicina teritorijas labiekārtošanu kvartālu mērogos
•REA ir intelektuālais īpašums attiecībā uz tipveida projektiem (autortiesības tehniskiem projektiem)
REA noformē/sagatavo ēku portfeli
•REA izsludina iepirkumu 20+ ēkām, kur tiek prasīta cena visam portfelim kopā
REA organizē iepirkumu, lai izvēlētos Būvnieku:
REA organizē lēmuma pieņemšanu par atjaunošanu (būvniecības izmaksu apstiprināšanu un aizdevuma
ņemšanu)
•Paralēli REA slēdz līgumu ar Būvnieku par būvdarbu veikšanu un Būvnieks sniedz nodrošinājumu savu saistību izpildei REA.
•Paralēli REA slēdz līgumu ar REEF par finansējuma saņemšanu.
•Kopība deleģē Pārvaldnieku administrēt iedzīvotāju maksājumus REA
Iedzīvotāji slēdz līgumu ar REA (ar pēcapmaksu); REA apņemas nodrošināt būvdarbu veikšanu un noteiktu
tehnisko parametru izpildi. Līgumā tiek atrunāts, ka darbus faktiski veiks izraudzītais būvnieks.
Faktiskā būvdarbu veikšana:
• Būvnieks veic darbus
• REA veic uzraudzību par būvdarbiem un nodrošina nepieciešamo dokumentu iesniegšanu ALTUM
• REEF (aizdevējs/cits finansētājs) piešķir finansējumu REA atbilstoši projekta īstenošanas etapiem
Darbības pēc DARBU pabeigšanas:
• REA iesniedz dokumentus ALTUM atbalsta programmai
• ALTUM izmaksā kapitāla atlaidi REEF, tādejādi daļēji dzēšot REA saistības
• REA ir prasījuma tiesības pret Iedzīvotājiem par maksājumiem saistībā ar veikto atjaunošanu (prasījumu
summa ir jau samazināta par ALTUM izmaksāto kapitāla atlaidi)
REA cedē prasījumus pret Iedzīvotājiem REEF tādā veidā dzēšot aizdevumu:
• REA (as originator) patur 5% no ekspozīcijas
REEF nodibina SPV un izveido vērtspapīrošanas programmu:
• SPV izdod obligācijas un saņem naudu, lai iegādātos prasījumus
• SPV nopērk prasījumus pret Iedzīvotājiem (true sale princips)
SPV samaksā pirkuma cenu REEF
REEF izmanto naudu nākošiem projektiem ar REA
Energoefektivitātes fonda koncepta sagatavošana
Rīks energoefektivitātes novērtēšanai un pasākumu
aprēķināšanai
Enerģētiski nabadzīgāko iedzīvotāju un ēku
apzināšana. Ceļa kartes enerģētiski nabadzīgo
iesaistei
Kvartālu pieejas atjaunošanas izpēte.
Finansēšanas instrumentu sagatavošana. REEF
tālāka ieviešana
Energoefektivitātes fonds
PALDIES!
Rīgas enerģētikas aģentūra
+371 67037872
Mazā Jauniela 5, Rīga, LV-1050
rea.riga.lv
1 de 17

Recomendados

Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan por
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanSoli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
74 vistas18 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en... por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...ALTUM
473 vistas12 diapositivas
Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi) por
Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)
Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
4.2K vistas137 diapositivas
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas por
Energoefektivitāte: realitāte un iespējasEnergoefektivitāte: realitāte un iespējas
Energoefektivitāte: realitāte un iespējasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
571 vistas68 diapositivas
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i... por
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
914 vistas18 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
493 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Energoefektivitātes fonds

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
699 vistas39 diapositivas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro... por
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
429 vistas71 diapositivas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro... por
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
511 vistas70 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog... por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
360 vistas44 diapositivas
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības? por
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?Elektrumlv
356 vistas21 diapositivas
Ēku atjaunošana ar ESKO por
Ēku atjaunošana ar ESKOĒku atjaunošana ar ESKO
Ēku atjaunošana ar ESKOEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
344 vistas19 diapositivas

Similar a Energoefektivitātes fonds(20)

Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības? por Elektrumlv
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?
Elektrumlv356 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
32 vistas25 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
51 vistas16 diapositivas
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
36 vistas13 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
36 vistas15 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
26 vistas13 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Energoefektivitātes fonds

 • 2. 6,6% no ēkām pēc skaita ir būvētas pēc 1994.gada 14,8% pēc lietderīgās platībās būvētas pēc 1994.gada 6502 3789 723 5471 10385 2759 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 līdz 1945 no 1946 līdz 1993 no 1994 līdz 2021 Lietderīgā platība, tūkst. m 2 Ēku skaits Ēkas ekspluatācijā nodošanas gads ēku skaits Lietderīgā platība 10 000 ēkas ir vecāka par vismaz 30 gadiem Rīgā jāatjauno vismaz 6000 ēkas
 • 5. • Zems atjaunoto daudzdzīvokļu ēku īpatsvars • Zema iedzīvotāju aktivitāte • Netiek pietiekoši aktīvi izmantots pieejamais līdzfinansējums • Sarežģīts ēku atjaunošanas process • Nespēja vienoties par kopīgu lēmumu pieņemšanu • Zems uzticēšanās līmenis • Zems atbildības līmenis par kopīpašumu • Zema iedzīvotāju informētība par siltumenerģijas taupīšanu un pareizu renovēto ēku • Iepriekš zems tarifs • Šobrīd augstas būvniecības izmaksas Avots: ALTUM Lielākā daļa iedzīvotāju gaida, kad pārvaldnieki atjaunos ēku ↕ Pārvaldnieki gaida iedzīvotāju lēmumus
 • 6. Enerģijas patērētāji veic maksājumus par esošajiem enerģijas rēķiniem. Nauda ir, bet tā atrodas nākotnes rēķinos. Galvenais finanšu instrumentu uzdevums ir nākotnes naudu nodrošināt šodien. Veicot energoefektivitātes pasākumus, tiek samazināti nākotnes rēķini ar šodienas investīcijām.
 • 7. 1. Ēkas iedzīvotājiem ir saistības pret siltumenerģijas izmaksām. - pie 125,9 EUR/MWh: 25 696 EUR/gadā jeb 513 920 EUR 20 gados - pie 100 EUR/ MWh: 20 410 EUR/gadā jeb 408 200 EUR 20 gados - pie 75 EUR/MWh: 15 308 EUR/gadā jeb 306 160 EUR 20 gados 2. Ietaupījums 20 gadu laikā: - pie 125,9 EUR/MWh: 308 352 EUR - pie 100 EUR/ MWh: 244 920 EUR - pie 75 EUR/MWh: 183 696 EUR 3. Ietaupījums 30 gadu laikā: - pie 125,9 EUR/MWh: 462 528 EUR - pie 100 EUR/ MWh: 367 380 EUR - pie 75 EUR/MWh: 275 544 EUR 4. Atjaunošanas izmaksas pie 400 EUR/m2 ir 650 000 EUR 5. Atjaunojot ēku rodas citi ieguvumi (apsaimniekošanas izdevumi, NĪ nodokļa atlaides 90% u.c.) Ēkas platība: 1646 m2 Apkure pirms: 124 kWh/m2 gadā 204,1 MWh/gadā Siltumenerģijas ietaupījums: 60% Apkure pēc: 49,6 kWh/m2 gadā 81,6 MWh/gadā
 • 8. Nodrošināt patstāvīgu finansējumu ēku iedzīvotājiem Nodrošināt kompleksu ēku atjaunošanu ar AER Standartizēt projektu īstenošanu un pārvaldību Piesaistīt finansējumu ēku atjaunošanai (EIB, EBRD, PPP) Vienkāršot un atvieglot atjaunošanas procesu Rīgā Nodrošināt mēneša maksājumu nepaaugstināšanos Vēsturiskās izmaksas Izmaksas pēc energoefektivitātes pasākumiem Atmaksa energoefektivitātes fondam Enerģijas izmaksas Laiks Atjaunota ēka Tarifa izmaiņas vai citi ietekmējošie faktori, ja ēka nebūtu atjaunota Ātra naudas rotācija
 • 9.  ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana ar siltumizolāciju, izskatot ventilējamās fasādes (viens no scenārijiem) un apmestās fasādes risinājumus (otrs scenārijs);  ēkas novecojošo logu un durvju nomaiņa;  ēkas pamatu siltināšana;  ēkas apkures sistēmas sakārtošana un/vai atjaunošana  nomainot vecos sildķermeņus, izveidojot apvedcauruli, uzstādot termostatiskos ventiļus un siltuma maksas sadalītājus. Siltummezgla sakārtošana, ja nepieciešams (viens no scenārijiem);  ēkas apkures sistēmas atjaunošana, izveidojot jaunu divcauruļu sistēmu ar individuālajiem skaitītājiem, veco radiatoru nomaiņa un termostatisko ventiļu uzstādīšana. Siltummezgla sakārtošana, ja nepieciešams (otrs scenārijs);  ventilācijas sistēmas sakārtošana, nodrošinot atbilstošu gaisa apmaiņu;  karstā ūdens sistēmas atjaunošana, ja nepieciešams;  apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltināšana nekondicionētās telpās;  atjaunīgo energoresursu iekārtu uzstādīšana.
 • 10. Kā tas iekļaujas esošajā sistēmā ? • Konsultācijas • Dalība informatīvajās sanāksmēs • Termogrāfijas pārskatu sagatavošana • Paraugdokumentācija • Atbalsts tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanai Vienas pieturas aģentūra • Apmācības 1-2x mēnesī • Videomateriālu izplatīšana • Atvērtās durvju dienas • Publiskie pasākumi Informatīvās kampaņas
 • 11. • Daudzdzīvokļu mājas energosertifikāta un tā pielikumu izstrādei atbilstoši normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā Pašvaldības līdzfinansējums veido 70% no energosertifikāta izmaksām, bet ne vairāk kā 800 euro; • Daudzdzīvokļu mājas tehniskās apsekošanas atzinumam, kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana" Pašvaldības līdzfinansējums veido 70% no atzinuma izmaksām, bet ne vairāk kā 1100 euro. • Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un ir nodota ekspluatācijā līdz 1993. gadam; • Daudzdzīvokļu māja klasificēta kā ēka, kurā ir vismaz 3 dzīvokļi; • Ēka pārņemta valdījumā; • Lēmums par dokumentācijas izstrādi 1. Vienas pieturas aģentūra • Tiešsaistes konsultācijas • Detalizētākas konsultācijas vienas pieturas aģentūrā • Atbalsts pirmajā māju īpašnieku sanāksmē • Atbalsts biedrību dibināšanai • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana (energoaudits, tehnikā apsekošana, digitālā skenēšana, tehniskais projekts) • Darbs ar iesaistītajām personām (iedzīvotāji, pārvaldnieki u.c.); • Atbalsts projekta pieteikuma sagatavošanai ALTUM • Citas tehniskas konsultācijas • Kvalitātes pārbaude • Iepirkuma sagatavošana 2. Komunikācija un mārketings 3. ELENA projekta vadība iekšēji un atskaitīšanās EIB
 • 13. • Organizē informatīvo sapulci • Iniciē sapulces organizēšanu ar iedzīvotāju lēmumu • Kompensē izmaksas (obligāti – jāatbilst REA prasībām): • energoaudits, • tehniskā apsekošana, • tehniskais projekts, ieskaitot kontroltāmi (mērogošanas scenārijā… REA ir veicējs/projektu īpašnieks…) • Pilnvarotā persona (PP) : REA (Projektu vadības pakalpojumu finansē RD, Projekta vadība ietver ne vien dokumentācijas sagatavošanu, līgumu noslēgšanu, bet arī būvniecības procesa uzraudzību un dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu ALTUM kapitāla atlaides saņemšanai. REA – Iedzīvotājiem (biedrībām un pārvaldniekiem) PP (REA) uz ALTUM rezervēt Kapitāla Atlaidi •Svarīgi, lai REA vada procesu, jo spēj veicināt konsolidēšanu : mērķis 20+ ēku kopums •Spēj sadarboties vienlaicīgi ar vairākiem pārvaldniekiem un/vai biedrībām •Veicina teritorijas labiekārtošanu kvartālu mērogos •REA ir intelektuālais īpašums attiecībā uz tipveida projektiem (autortiesības tehniskiem projektiem) REA noformē/sagatavo ēku portfeli •REA izsludina iepirkumu 20+ ēkām, kur tiek prasīta cena visam portfelim kopā REA organizē iepirkumu, lai izvēlētos Būvnieku: REA organizē lēmuma pieņemšanu par atjaunošanu (būvniecības izmaksu apstiprināšanu un aizdevuma ņemšanu) •Paralēli REA slēdz līgumu ar Būvnieku par būvdarbu veikšanu un Būvnieks sniedz nodrošinājumu savu saistību izpildei REA. •Paralēli REA slēdz līgumu ar REEF par finansējuma saņemšanu. •Kopība deleģē Pārvaldnieku administrēt iedzīvotāju maksājumus REA Iedzīvotāji slēdz līgumu ar REA (ar pēcapmaksu); REA apņemas nodrošināt būvdarbu veikšanu un noteiktu tehnisko parametru izpildi. Līgumā tiek atrunāts, ka darbus faktiski veiks izraudzītais būvnieks.
 • 14. Faktiskā būvdarbu veikšana: • Būvnieks veic darbus • REA veic uzraudzību par būvdarbiem un nodrošina nepieciešamo dokumentu iesniegšanu ALTUM • REEF (aizdevējs/cits finansētājs) piešķir finansējumu REA atbilstoši projekta īstenošanas etapiem Darbības pēc DARBU pabeigšanas: • REA iesniedz dokumentus ALTUM atbalsta programmai • ALTUM izmaksā kapitāla atlaidi REEF, tādejādi daļēji dzēšot REA saistības • REA ir prasījuma tiesības pret Iedzīvotājiem par maksājumiem saistībā ar veikto atjaunošanu (prasījumu summa ir jau samazināta par ALTUM izmaksāto kapitāla atlaidi) REA cedē prasījumus pret Iedzīvotājiem REEF tādā veidā dzēšot aizdevumu: • REA (as originator) patur 5% no ekspozīcijas REEF nodibina SPV un izveido vērtspapīrošanas programmu: • SPV izdod obligācijas un saņem naudu, lai iegādātos prasījumus • SPV nopērk prasījumus pret Iedzīvotājiem (true sale princips) SPV samaksā pirkuma cenu REEF REEF izmanto naudu nākošiem projektiem ar REA
 • 15. Energoefektivitātes fonda koncepta sagatavošana Rīks energoefektivitātes novērtēšanai un pasākumu aprēķināšanai Enerģētiski nabadzīgāko iedzīvotāju un ēku apzināšana. Ceļa kartes enerģētiski nabadzīgo iesaistei Kvartālu pieejas atjaunošanas izpēte. Finansēšanas instrumentu sagatavošana. REEF tālāka ieviešana
 • 17. PALDIES! Rīgas enerģētikas aģentūra +371 67037872 Mazā Jauniela 5, Rīga, LV-1050 rea.riga.lv