Iepirkumu procedūras organizēšana

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Iepirkuma
              procedūra
            Pēc Ministru kabineta 2008.gada
            5.februāra noteikumiem Nr.65
2012.gada 26. jūlijā
Saturs
Ievads

Nolikums, Tehniskā specifikācija (TS)

Piegādātāja kvalifikācija

Iepirkuma izsludināšana

Iesniegto piedāvājumu izvērtēšana

Līguma slēgšana

Biežāk pieļautās kļūdas

Svarīgi
Iepirkuma procedūras mērķisNodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu
Piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci
Eiropas Savienības un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu
Kā noteikt pēc kādiem nosacījumiem jāveic
iepirkums

Publisko iepirkumu likuma
subjekti            Publisko iepirkumu likums
(PIL 1.panta 10.punkts)
Dzīvokļu īpašnieku       Ministru kabineta 2008.
kooperatīva sabiedrība     gada 5.februāra noteikumi
Dzīvokļu īpašnieku biedrība   Nr.65 “Noteikumi par
Komercsabiedrības (SIA,     iepirkuma procedūru un tās
AS)               piemērošanas kārtību
(kuras nav Publisko iepirkuma  pasūtītāja finansētiem
likuma subjekti)        projektiem”
Fiziska persona
Vai jāveic iepirkuma procedūra?
           (publisko iepirkuma likuma subjekti)

          Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana


 Preču vai pakalpojumu       Preču vai pakalpojumu      Preču vai pakalpojumu
 paredzamā līgumcena       paredzamā līgumcena ir      paredzamā līgumcena ir
mazāka par 3000 LVL (bez     3000 - 20 000 LVL (bez    lielāka par 20 000 LVL (bez
  PVN) vai būvdarbu         PVN) vai būvdarbu        PVN) vai būvdarbu
 paredzamā līgumcena       paredzamā līgumcena ir 10     paredzamā līgumcena ir
 mazāka par 10 000 LVL      000 – 120 000 LVL (bez      lielāka par 120 000 LVL
    (bez PVN)              PVN)              (bez PVN)


 Nav jāveic iepirkuma        Jāveic iepirkuma       Jāveic iepirkuma
   procedūra*         procedūra saskaņā ar     procedūra saskaņā ar
                  Publisko iepirkumu      Publisko iepirkumu
                   likuma 8. 1 pantu         likumu


*Izvēloties saimnieciski un ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu
Vai jāveic iepirkuma procedūra?
 (Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrība, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
       Komercsabiedrības (SIA, AS), Fiziska persona)

        Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana


    Preču vai pakalpojumu              Preču vai pakalpojumu
    paredzamā līgumcena               paredzamā līgumcena ir
   mazāka par 50 000 LVL (bez           lielāka par 50 000 LVL (bez
     PVN) vai būvdarbu                PVN) vai būvdarbu
    paredzamā līgumcena               paredzamā līgumcena ir
    mazāka par 120 000 LVL            lielāka par 120 000 LVL (bez
       (bez PVN)                     PVN)


    Nav jāveic iepirkuma              Jāveic iepirkuma
       procedūra*              procedūra saskaņā ar MK
                           noteikumiem Nr.65


* Izvēloties saimnieciski un ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu
Iepirkumu plānošana
Būvdarbu sagatavošanai nepieciešamie pakalpojumi:
–  tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde
–  inženierizpētes darbi
–  būves tehniskā apsekošana
–  būvprojektēšana
–  būvprojekta ekspertīze
–  būveksperta piesaiste
Būvdarbi
Autoruzraudzība
Būvuzraudzība
Pakalpojumu un būvdarbu
   apjomi un paredzamā līgumcena

Paredzamā līgumcena - visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība,
ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami
publiska būvdarbu līguma izpildei un kurus pasūtītājs paredzējis
attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam.
Ietver visus papildinājumus un iespējamās nākotnes izvēles
(projektēšana + autoruzraudzība; būves 1. un 2.kārta, ja vēlas, lai
abas kārtas realizētu viens un tas pats būvnieks u.tml.) – visas
iespējamās nākotnes opcijas nosaka iepirkuma procedūras
dokumentos; ņem vērā, aprēķinot paredzamo līgumcenu; iekļauj kā
iespējamos papildinājumus vai grozījumus iepirkuma līgumā.
Paredzamā             iepirkuma
    līgumcena
Nedrīkst iepirkumu nepamatoti sadalīt daļās, lai
izvairītos no iepirkuma procedūras veikšanas

Ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai
pakalpojumi, paredzamo līgumcenu nosaka kā
kopējo šo preču vai pakalpojumu summu

Lai izvairītos no nepamatoti augstas līgumcenas
noteikšanas un veicinātu līdzekļu efektīvāku
izmantošanu, pie cenu veidošanās rādītājiem
uzaicinājumā iekļaut un publicēt arī pamatotu
paredzamo iepirkuma līgumcenu
Iepirkuma soļi atbilstoši MK noteikumiem
          Nr.65
1. Iepirkuma plāna iesniegšana LIAA
2. Nolikuma   un   tehniskās  specifikācijas   iesniegšana   LIAA
  saskaņošanai
3. Uzaicinājuma nosūtīšana IUB un iespējamajiem piegādātājiem
4. Piedāvājumu saņemšana no iespējamajiem piegādātājiem
5. Lēmuma pieņemšana par iesniegtajiem piedāvājumiem
6. Paziņojuma   par  lēmuma   pieņemšanu    nosūtīšana  IUB  un
  iespējamajiem piegādātājiem
7. Iepirkuma dokumentācijas iesniegšana LIAA saskaņošanai
8. Līguma ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju slēgšana
9. Līguma ar piegādātāju iesniegšana LIAA
Iepirkuma plāna iesniegšana LIAA  Jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā pēc
  līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas*
  LIAA 10 darba dienu laikā pārbauda iepirkuma plānā
  iekļauto pozīciju atbilstību projektā norādītajam
*Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 4.pielikums
Nolikuma un tehniskās specifikācijas sagatavošana
 Precīzi jāformulē prasības iepirkuma priekšmetam, lai
 iespējamais piegādātājs varētu konstatēt līguma priekšmetu un
 finansējuma saņēmējs - salīdzināt piedāvājumus (kvalitāte, apjoms,
 garantija, piegādes nosacījumi, vēlamais galarezultāts u.c.)

 Ja tehniskajā specifikācijā ir norāde uz standartiem, tirdzniecības
 markām, patentiem un specifisku izcelsmi, norāde lietojama kopā ar
 vārdiem “vai ekvivalents”


Vēršam uzmanību, ka LIAA mājas lapā ir pieejams iepirkuma
 nolikuma piemērs (MK noteikumiem Nr. 65).
Dokuments skatāms pie programmas sadaļā “Iepirkuma
 procedūra”
 http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/dms_9/iepir
 kumu_procedura/
Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija
  u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši
         izstrādāti?
  Vai ir iekļautas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti,
  apjomu, drošumu, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu,
  marķēšanu,    izmantojamajām   metodēm,   nepieciešamajiem
  resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos
  aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves
  iespējām u.c. pamatotas un objektīvas prasības?
  Vai atsauces uz attiecīgiem standartiem, noteiktiem izstrādājumiem,
  procesiem, tirdzniecības markām, patentiem vai specifisku izcelsmi
  ir lietotas kopā ar vārdiem „vai ekvivalents” (MK noteikumu
  17.punkts)?
 Ir jāņem vērā, ka minētā norāde ir jālieto katrā vietā, kur ir norāde, piemēram,
   uz zīmolu. Tai pat laikā ir rūpīgi jāizvērtē, vai atsauces uz attiecīgiem
   standartiem, noteiktiem izstrādājumiem, procesiem, tirdzniecības markām,
   patentiem vai specifisku izcelsmi ir nepieciešama, jo kā rāda pieredze, tas
   rada problēmas līguma izpildē.
Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija
  u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši
         izstrādāti?
  Vai nav noteikts, ka piedāvātajiem      materiāliem/  iekārtām/
  izstrādājumiem ir jābūt LR sertificētiem?
 Latvijas tirgū brīvi drīkst piedāvāt būvmateriālus, kas ir atbilstoši
  sertificēti arī kādā citā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri
  atbilst citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem standartiem
  vai Eiropas tehniskiem apstiprinājumiem un šiem materiāliem nav
  nepieciešams iegūt papildus sertifikāciju Latvijas Republikas
  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  Vai visas izvirzītās prasības ir nepieciešamas līguma izpildei (vai tās
  izriet no iepirkuma priekšmeta. Ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu
  un ir noteiktas samērīgi līguma priekšmetam)?
Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija
  u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši
         izstrādāti?
  Vai nav uzlikts pienākums piegādātājam iekļaut piedāvājumā
  finanšu rezervi konkrētā apmērā, kuras izmantošana nav iepriekš
  detalizēti noregulēta?
 Pretendentam cenu piedāvājumā ir jāiekļauj būvdarbu izmaksas,
  pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajiem
  darbu apjomiem, ierēķinot šajās izmaksās arī iespējamos riskus, un
  nav pamatoti iekļaut piedāvājumā pasūtītāja noteiktu rezervi
  konkrētā apmērā, kuras izmantošana nav iepriekš paredzama.
  Vai iepirkuma dokumentācijā finansējuma saņēmējs nav noteicis
  konkrētu piegādātāja peļņas vai virsizdevumu procentu likmi?
 Tā kā peļņa un virsizdevumi ir izmaksas, kuru lielums ir atkarīgs no
  paša pretendenta darbības, finansējuma saņēmējam nav tiesiska
  pamata noteikt konkrētu minēto izmaksu apjomu, kas mākslīgi
  maina pretendenta piedāvāto cenu.
Kļūdas tehniskās specifikācijas sagatavošanā

Sagatavota pārāk vispārīga (nav iespējams precīzi identificēt
iepirkuma priekšmetu (tā īpašības))
Nesakrīt ar PIV norādīto tehnisko specifikāciju un pirms
iepirkuma procedūras veikšanas nav ierosināti atbilstoši
līguma grozījumi
Līguma priekšmeta aprakstā ir norāde uz standartiem,
tirdzniecības markām, patentiem vai specifisku izcelsmi, bet
norāde nav lietota kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”
Ietvertas nepamatotas prasības, kas tieši neattiecas uz
iepirkuma priekšmetu
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai
 izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?
  Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu
  apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt
  būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
– Vai nav norādītas diskriminējošas prasības, piemēram, piegādātāju
 nacionalitāte, ģeogrāfiskais izvietojums?
– Vai nav norādīts noteikts juridiskais statuss piegādātājam?
– Vai netiek ierobežotas fizisku personu tiesības dalībai iepirkumā?
– Vai nav ierobežotas piegādātāju tiesības apvienoties grupās,
 piemēram, personu apvienībā?
– Vai nav noteikts, ka piegādātāju apvienībai, iesniedzot
 piedāvājumu/pieteikumu, jābūt izveidotai atbilstoši noteiktam
 juridiskam statusam?
Prasība iegūt noteiktu juridisku statusu var tikt izvirzīta tikai tādai apvienībai,
  kurai iepirkuma komisija piešķīrusi līguma izpildes tiesības.
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai
 izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?
  Vai nav ierobežota apakšuzņēmēju dalība iepirkumā?
Publisko iepirkumu likums atklāta konkursa ietvaros vienīgi attiecībā uz
 būvdarbu līgumiem paredz, ka apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne
 vairāk kā 70 procentus no kopējā veicamo būvdarbu apjoma.
 Savukārt Publisko iepirkuma likuma 8.¹ pants un MK noteikumi
 Nr.65 šādas tiesības neparedz, līdz ar to nav pamata ierobežot
 apakšuzņēmēju piesaistīšanu līguma izpildē, ja pretendents pierāda,
 ka to resursi viņam būs pieejami.
  Vai nav izvirzītas konkrētas kvalifikācijas prasības tādējādi, ka tās
  visas attiecas arī uz katru no personām, uz kuru iespējām
  piegādātājs balstās (t.sk. apakšuzņēmējiem)?
Ja piegādātājs piesaistījis apakšuzņēmēju, kas izpilda konkrētu
 nolikuma prasību, nav pamata uz šo pašu apakšuzņēmēju
 automātiski attiecināt arī pārējās nolikumā noteiktās atlases
 prasības.
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai
 izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?
 Vai  nav ierobežotas piegādātāja tiesības dalībai iepirkumā ar
  nosacījumu, ka tam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam
  tikai atbilstoši Latvijas Republikas atbilstošo normatīvo aktu
  prasībām?
Piegādātājam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši
  piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo
  aktu prasībām.
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai
 izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?
  Ja finansējuma saņēmējs ir noteicis, ka piegādātājam jābūt
  pieredzei konkrēta skaita objektos, vai papildus netiek prasīta
  konkrētu gadu pieredze attiecīgajā jomā?
Minētā prasība var nepamatoti ierobežot tādu pretendentu iespējas
  piedalīties iepirkuma procedūrā, kuru veiktie darbi konkrētos
  objektos faktiski apliecina to profesionālās spējas veikt iepirkuma
  priekšmetā noteiktos darbus, taču pieredze gados neatbilst
  prasītajam.
Ja ir vienīgi noteikts, ka pretendentam nepieciešama konkrētu gadu
  pieredze attiecīgajā jomā, minētās prasības vietā būtu ieteicams
  izvirzīt prasību par nepieciešamo pieredzi (konkrētu objektu/sniegto
  pakalpojumu skaitu), nevis pieredzi konkrētu gadu laikā, vai arī
  izteikt prasību detalizētāk – paskaidrot, kādos gadījumos pieredze
  konkrētā laika periodā tiks atzīta par atbilstošu.
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai
 izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?

  Vai būvdarbu iepirkumā piegādātājam nav izvirzīta prasība par
  pieredzi  līguma   izpildē  saskaņā   ar  Starptautiskās
  Inženierkonsultantu Federācijas noteikumiem (jeb FIDIC)?
Šāda prasība uzskatāma par nepamatotu, jo piegādātāja profesionālā
 atbilstība jāvērtē, izvērtējot piegādātāja pieredzi veiktajos darbos kā
 tādos, nevis līguma nosacījumus (piem., FIDIC), kas regulē attiecīgo
 darbu veikšanu.
Ja prasība par pieredzi līguma izpildē saskaņā ar FIDIC ir izvirzīta
  piegādātāja piesaistītajam speciālistam, nepieciešams izvērtēt
  šādas prasības pamatotību un lietderību.
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai
izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?

Vai nav izvirzīta prasība, ka līguma izpildei nepieciešamajai
pieredzei jābūt gūtai tieši ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu
instrumentu īstenoto projektu ietvaros?
Vai nav izvirzīta prasība, ka speciālista kvalifikāciju apliecinošajam
sertifikātam jābūt konkrēti minētas institūcijas izdotam, ja
nepieciešamo sertifikātu attiecīgajā jomā izdod vairākas
kompetentās institūcijas?
Vai nav noteikts, ka piegādātāja/speciālista pieredze attiecīgo
būvdarbu veikšanā tiks atzīta, ja tā būs iegūta tieši un tikai publiskā
vai tieši un tikai privātajā sektorā (piemēram, tikai publisku ēku
būvniecībā?
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai
 izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?

 Vai nav noteikts ierobežojums attiecībā uz piegādātāja un tā
 norādītās personas, uz kuras iespējām piegādātājs balstās, lai
 apliecinātu savu kvalifikāciju, savstarpējo attiecību tiesisko raksturu?
 Vai nav noteikts, ka pretendentam jau uz piedāvājumu iesniegšanas
 brīdi jābūt noslēgtam līgumam (darba līgumam, uzņēmumu
 līgumam) par konkrētu darbu veikšanu (piemēram, par atkritumu
 izvešanu būvdarbu līguma izpildes laikā) vai speciālistu piesaisti, un
 šāds līgums jāiesniedz kopā ar piedāvājumu?
Var paredzēt iespēju iesniegt apliecinājumu vai citu dokumentu, kas
 apliecinātu, ka uz līguma izpildes brīdi šāds līgums tiks noslēgts.
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai
 izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?

 Vai nav paredzēts nosacījums, ja pretendents nav piedalījies
 būvlaukuma apskatē, tad tas tiks noraidīts (kā arī vai nav ierobežots
 objekta apskates laiks)?
Ja piedāvājumus var sagatavot tikai pēc līguma izpildes vietas
  apskates vai iepazīšanās klātienē ar iepirkuma procedūras papildu
  dokumentiem,     pasūtītājs   pagarina   piedāvājumu
  iesniegšanas termiņu , lai piegādātājiem būtu iespēja uzzināt
  visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu sagatavošanai.
Iepirkuma izsludināšana
  Vai publicētajā uzaicinājumā iekļautās ziņas neatšķiras no
  Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēto informāciju, ja
  finansējuma saņēmējs ir publicējis uzaicinājumu (presē, internetā)?
  Ja ir izdarīti iepirkuma procedūras grozījumi, vai tie veikti
  atbilstoši?
Vai veiktie grozījumi nav būtiski?
Vai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ir publicēts paziņojums
  par grozījumiem?
Vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts par vismaz 5
  darbdienām?
Vai grozījumu izziņošana notikusi vismaz vienu darbdienu pirms
  piedāvājumu iesniegšanas dienas?
Vai grozījumi ir nosūtīti arī iepirkuma dokumentāciju saņēmušajiem
  pretendentiem?
Iepirkuma izsludināšana

  Vai ir atbilstoši nodrošināta dokumentācijas pieejamība?
Vai finansējuma saņēmējs ir piegādātājiem iespēju uzaicinājumā
  norādītajā vietā un laikā iepazīties ar tehnisko specifikāciju un citiem
  dokumentiem, ja tādi ir?
Ir jāņem vērā, ka MK noteikumos Nr.65 noteiktais piedāvājumu
  iesniegšanas termiņš nevar uzsākties, ja iepirkuma dokumentācija
  nav pieejama (ja dokumentācija nav pieejama, tad arī piedāvājumu
  nevar sagatavot).
Ja dokumenti nav pieejami no iepirkuma izsludināšanas dienas,
 pasūtītājam jāpagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Iepirkuma izsludināšana


 Vai ir noteikts samērīgs termiņš piedāvājumu iesniegšanai
Vai finansējuma saņēmējs ir noteicis termiņu piedāvājumu
  iesniegšanai, kas nav īsāks par 10 darbdienām preču un
  pakalpojumu iepirkumiem  un 15 darbdienām būvdarbu
  iepirkumiem, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma
  publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
Izvērtēšana
Būtiskākais pārkāpums, kas tiek konstatēts iepirkuma procedūras
norises laikā, ir pasūtītāja „atkāpšanās” no sākotnēji izvirzītajām
prasībām iepirkuma procedūras dokumentācijā.
Proti, vērtējot iesniegtos piedāvājumus un nosakot uzvarētāju,
pasūtītājs nolemj, ka konkrēta dokumenta (piemēram, sertifikāta vai
pieredzi apliecinoša dokumenta) iesniegšana nav tik nozīmīga un
faktiski atzīst par uzvarētāju izvirzītajām prasībām neatbilstošu
piedāvājumu. Līdz ar to pasūtītājam, izstrādājot iepirkuma procedūras
dokumentāciju un izvirzot nepieciešamās prasības (nevis vērtējot
iesniegtos piedāvājumus!), ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai patiešām
pretendentiem visus uzskaitītos dokumentus nepieciešams iesniegt un
vai pretendenta pieredzei patiešām ir jābūt tik lielai, kā izriet no
prasībām.
Izvērtēšana

Pirms lēmuma pieņemšanas ir jāizvērtē, vai nav konstatējams
interešu konflikts ar izvēlēto pretendentu.
Piedāvājumu papildināšana ar dokumentiem vai informāciju, kuru
iesniegšana jau bija paredzēta iepirkuma dokumentācijā, pēc
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām nav pieļaujama.
Konstatējot aritmētiskās kļūdas, tās var labot tikai matemātiski, t.i.,
atbilstoši paredzētajai vienības cenai atbilstoši labot kopējo
līgumcenu (nevis kopējai līgumcenai pakārtot pozīciju cenas).
Līguma slēgšana


Iepirkuma līgums ir jāslēdz ņemot vērā iepirkuma dokumentācijas
nosacījumus un iesniegto piedāvājumu. Ir jāņem vērā, ka slēdzot
līgumu nedrīkst mainīties nosacījumi:
   kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu radīt
   iespēju pretendentiem iesniegt būtiski atšķirīgu piedāvājumu
   kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu mainīt
   ieinteresēto uzņēmēju loku
   kuri varētu mainīt līguma ekonomisko līdzsvaru par labu
   pasūtītājam vai tā līguma partnerim
Saistīto personu un interešu konflikta
       ierobežojums

Lai nodrošinātu iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju
brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem

Nosacījumi attiecas arī uz projektiem, kuriem netiek veikta
iepirkuma procedūra
Kļūdas iepirkuma procedūras
  veikšanā
Pasūtītājs ir noteicis pārāk īsu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas
nav pietiekams, lai iespējamie pretendenti varētu izvērtēt tehnisko
specifikāciju un paspēt sagatavot un iesniegt piedāvājumu
Uzaicinājumā netiek norādīta piegādes vieta
Ir izvirzītas nepamatotas prasības attiecībā pret būvnieka pieredzi
līdzīgu darbu veikšanā
Nav ievēroti iepirkuma procedūras termiņi un iepirkuma procedūras
norises laikā pasūtītājs atkāpjas no sākotnēji izvirzītajām prasībām
Nepareizi aizpildīts paziņojums IUB (piemēram, līgumcena norādīta ar
PVN)
Par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir atzīts uzņēmuma piedāvājums,
kurš neatbilst uzaicinājumā un iepirkuma dokumentos noteiktajām
prasībām
Piedāvājumiem ir noteikts pārāk īss derīguma termiņš
Nav atrunāti nosacījumi, kāds būs iepirkuma līgums un kādi grozījumi
šajā līgumā var tikt veikti
Kam jāpievērš uzmanība

tehniskās specifikācijas sagatavošanai (kritēriji, to skaits utt.)

iepirkuma komisijas izveides dokumentēšanai (piemēram, rīkojums
par vērtēšanas komisijas sasaukšanu)

vērtēšanas komisijas locekļu apliecinājumu  par konfidencialitātes un
interešu konflikta neesamību parakstīšanai un pievienošanai
iepirkuma dokumentācijai;

pretendentu piedāvājumu reģistrācijai FS lietvedībā

iepirkuma vērtēšanas dokumentu noformēšanai (tsk. dokumentu
parakstīšana)

līgumcenas noradīšanai lēmumā par iepirkuma uzvarētāju

paziņojuma par pieņemto lēmumu publicēšanas termiņam
Jāpievērš uzmanība
Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu
juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām

Iesniedzot LIAA dokumentus, kas satur vairāk nekā 1 lapu, lapām
jābūt caurauklotām un sanumurētām, pēdējās lapas aizmugurē
jābūt norādei „Šajā dokumentā sanumurētas un caurauklotas
(cipars vārdiem) lapas, datums, amats, paraksts un paraksta
atšifrējums”

Piemērs:
Šajā dokumentā sanumurētas un caurauklotas 50 (piecdesmit) lapas.
Pievienoto dokumentu kopijas pareizas.
SIA AADDD valdes locekle Ieva Kalniņa
________________
(paraksts)
Rīga, 2011 gada 24. martā
Jāpievērš uzmanība (turpinājums)


Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks (jebkura persona)
tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta norāda šādu informāciju:
Piemērs:
 Tulkojums pareizs
 Inga Kalniņa personas kods 030505 -10000 __________
                         (paraksts)
 Rīga, 2011.gada 24.aprīlī
Tulkojumi jāapliecina saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291
“Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”
Iepirkumu procedūras organizēšana
1 de 36

Recomendados

Logi, iepirkums, montāža por
Logi, iepirkums, montāža Logi, iepirkums, montāža
Logi, iepirkums, montāža Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
821 vistas37 diapositivas
Turiin albanii tuhai huuli por
Turiin albanii tuhai huuliTuriin albanii tuhai huuli
Turiin albanii tuhai huuliЖигүүр Жий
16.2K vistas33 diapositivas
Хөдөлмөрийн гэрээ монгол хэл дээрхи гэрээ por
Хөдөлмөрийн гэрээ монгол хэл дээрхи гэрээХөдөлмөрийн гэрээ монгол хэл дээрхи гэрээ
Хөдөлмөрийн гэрээ монгол хэл дээрхи гэрээСосоо Жагаа
8.3K vistas3 diapositivas
F 11 1_merisana_grafiki_petijums por
F 11 1_merisana_grafiki_petijumsF 11 1_merisana_grafiki_petijums
F 11 1_merisana_grafiki_petijumsDaina Birkenbauma
2.3K vistas25 diapositivas
Anatomija ievads - atkārtojums par šūnu un audiem por
Anatomija ievads - atkārtojums par šūnu un audiemAnatomija ievads - atkārtojums par šūnu un audiem
Anatomija ievads - atkārtojums par šūnu un audiemAndris-Ziemelis
6.6K vistas64 diapositivas
5.eirokodekss Koka konstrukciju projektēšana por
5.eirokodekss Koka konstrukciju projektēšana5.eirokodekss Koka konstrukciju projektēšana
5.eirokodekss Koka konstrukciju projektēšanaJuris Orlovs
10.7K vistas123 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Улаанбаатар Ерөнхий төлөвлөгөө Боть 3 por
Улаанбаатар Ерөнхий төлөвлөгөө Боть 3Улаанбаатар Ерөнхий төлөвлөгөө Боть 3
Улаанбаатар Ерөнхий төлөвлөгөө Боть 3Bayar Tsend
3K vistas166 diapositivas
Logu montāža. Kas jāzina pasūtītājam? por
 Logu montāža. Kas jāzina pasūtītājam? Logu montāža. Kas jāzina pasūtītājam?
Logu montāža. Kas jāzina pasūtītājam?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
2.2K vistas10 diapositivas
зууш, салат бэлтгэх por
зууш, салат бэлтгэхзууш, салат бэлтгэх
зууш, салат бэлтгэхOyundari Nyamsuren
2.5K vistas3 diapositivas
Hudulmuriin geree por
Hudulmuriin gereeHudulmuriin geree
Hudulmuriin gereeMzul Zula
955 vistas3 diapositivas
Esguuriin zurag por
Esguuriin zuragEsguuriin zurag
Esguuriin zuragGantulga Ganbat
28.1K vistas12 diapositivas
лекц 5 энто por
лекц 5 энтолекц 5 энто
лекц 5 энтоBat-Amgalan Ravdanlkhumbuu
1.3K vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Улаанбаатар Ерөнхий төлөвлөгөө Боть 3 por Bayar Tsend
Улаанбаатар Ерөнхий төлөвлөгөө Боть 3Улаанбаатар Ерөнхий төлөвлөгөө Боть 3
Улаанбаатар Ерөнхий төлөвлөгөө Боть 3
Bayar Tsend3K vistas
Hudulmuriin geree por Mzul Zula
Hudulmuriin gereeHudulmuriin geree
Hudulmuriin geree
Mzul Zula955 vistas
Котлетна маса з м'яса і напівфабрикати з неї por ymcmb_ua
Котлетна маса з м'яса і напівфабрикати з неїКотлетна маса з м'яса і напівфабрикати з неї
Котлетна маса з м'яса і напівфабрикати з неї
ymcmb_ua6.6K vistas
нарізання овочів 2.pptx por ssuser867943
нарізання овочів 2.pptxнарізання овочів 2.pptx
нарізання овочів 2.pptx
ssuser8679433K vistas
зурагт хэмжээс тавих por Onon Tuul
зурагт хэмжээс тавихзурагт хэмжээс тавих
зурагт хэмжээс тавих
Onon Tuul2.2K vistas
3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 1.daļa por Juris Orlovs
3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 1.daļa3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 1.daļa
3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 1.daļa
Juris Orlovs4.3K vistas
зошит м`ясо por darkvadim
зошит м`ясозошит м`ясо
зошит м`ясо
darkvadim12.8K vistas
хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд оруулсан хөдөлмөрийн por Mongol Advocates
хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд оруулсан хөдөлмөрийнхөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд оруулсан хөдөлмөрийн
хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд оруулсан хөдөлмөрийн
Mongol Advocates789 vistas
хувцасны дизайн por ts-tsetsee
хувцасны дизайнхувцасны дизайн
хувцасны дизайн
ts-tsetsee4.1K vistas
Organ. daudzveid. 2.temats-virusi por andrina2
Organ. daudzveid. 2.temats-virusiOrgan. daudzveid. 2.temats-virusi
Organ. daudzveid. 2.temats-virusi
andrina21.2K vistas
цээгий 24 por tseegii_88
цээгий 24цээгий 24
цээгий 24
tseegii_883.9K vistas

Similar a Iepirkumu procedūras organizēšana

Iepirkuma procedūra por
Iepirkuma procedūra Iepirkuma procedūra
Iepirkuma procedūra Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
981 vistas27 diapositivas
Iepirkuma prasības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 65 por
Iepirkuma prasības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 65Iepirkuma prasības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 65
Iepirkuma prasības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 65Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
419 vistas34 diapositivas
Renovacijas procesa-organizesana por
Renovacijas procesa-organizesanaRenovacijas procesa-organizesana
Renovacijas procesa-organizesanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
222 vistas34 diapositivas
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k... por
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k...Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k...
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.5K vistas54 diapositivas
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem por
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiemJaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiemFinanšu ministrija
531 vistas47 diapositivas
Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumam por
Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumamVadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumam
Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumamEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
473 vistas18 diapositivas

Similar a Iepirkumu procedūras organizēšana(20)

Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem por Finanšu ministrija
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiemJaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem
Finanšu ministrija531 vistas
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPiegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM374 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
32 vistas25 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
51 vistas16 diapositivas
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
36 vistas13 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas15 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
25 vistas13 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Iepirkumu procedūras organizēšana

 • 1. Iepirkuma procedūra Pēc Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.65 2012.gada 26. jūlijā
 • 2. Saturs Ievads Nolikums, Tehniskā specifikācija (TS) Piegādātāja kvalifikācija Iepirkuma izsludināšana Iesniegto piedāvājumu izvērtēšana Līguma slēgšana Biežāk pieļautās kļūdas Svarīgi
 • 3. Iepirkuma procedūras mērķis Nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu Piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci Eiropas Savienības un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu
 • 4. Kā noteikt pēc kādiem nosacījumiem jāveic iepirkums Publisko iepirkumu likuma subjekti Publisko iepirkumu likums (PIL 1.panta 10.punkts) Dzīvokļu īpašnieku Ministru kabineta 2008. kooperatīva sabiedrība gada 5.februāra noteikumi Dzīvokļu īpašnieku biedrība Nr.65 “Noteikumi par Komercsabiedrības (SIA, iepirkuma procedūru un tās AS) piemērošanas kārtību (kuras nav Publisko iepirkuma pasūtītāja finansētiem likuma subjekti) projektiem” Fiziska persona
 • 5. Vai jāveic iepirkuma procedūra? (publisko iepirkuma likuma subjekti) Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana Preču vai pakalpojumu Preču vai pakalpojumu Preču vai pakalpojumu paredzamā līgumcena paredzamā līgumcena ir paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 LVL (bez 3000 - 20 000 LVL (bez lielāka par 20 000 LVL (bez PVN) vai būvdarbu PVN) vai būvdarbu PVN) vai būvdarbu paredzamā līgumcena paredzamā līgumcena ir 10 paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 LVL 000 – 120 000 LVL (bez lielāka par 120 000 LVL (bez PVN) PVN) (bez PVN) Nav jāveic iepirkuma Jāveic iepirkuma Jāveic iepirkuma procedūra* procedūra saskaņā ar procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8. 1 pantu likumu *Izvēloties saimnieciski un ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu
 • 6. Vai jāveic iepirkuma procedūra? (Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrība, Dzīvokļu īpašnieku biedrība Komercsabiedrības (SIA, AS), Fiziska persona) Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana Preču vai pakalpojumu Preču vai pakalpojumu paredzamā līgumcena paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 LVL (bez lielāka par 50 000 LVL (bez PVN) vai būvdarbu PVN) vai būvdarbu paredzamā līgumcena paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 LVL lielāka par 120 000 LVL (bez (bez PVN) PVN) Nav jāveic iepirkuma Jāveic iepirkuma procedūra* procedūra saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65 * Izvēloties saimnieciski un ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu
 • 7. Iepirkumu plānošana Būvdarbu sagatavošanai nepieciešamie pakalpojumi: – tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde – inženierizpētes darbi – būves tehniskā apsekošana – būvprojektēšana – būvprojekta ekspertīze – būveksperta piesaiste Būvdarbi Autoruzraudzība Būvuzraudzība
 • 8. Pakalpojumu un būvdarbu apjomi un paredzamā līgumcena Paredzamā līgumcena - visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami publiska būvdarbu līguma izpildei un kurus pasūtītājs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam. Ietver visus papildinājumus un iespējamās nākotnes izvēles (projektēšana + autoruzraudzība; būves 1. un 2.kārta, ja vēlas, lai abas kārtas realizētu viens un tas pats būvnieks u.tml.) – visas iespējamās nākotnes opcijas nosaka iepirkuma procedūras dokumentos; ņem vērā, aprēķinot paredzamo līgumcenu; iekļauj kā iespējamos papildinājumus vai grozījumus iepirkuma līgumā.
 • 9. Paredzamā iepirkuma līgumcena Nedrīkst iepirkumu nepamatoti sadalīt daļās, lai izvairītos no iepirkuma procedūras veikšanas Ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi, paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo šo preču vai pakalpojumu summu Lai izvairītos no nepamatoti augstas līgumcenas noteikšanas un veicinātu līdzekļu efektīvāku izmantošanu, pie cenu veidošanās rādītājiem uzaicinājumā iekļaut un publicēt arī pamatotu paredzamo iepirkuma līgumcenu
 • 10. Iepirkuma soļi atbilstoši MK noteikumiem Nr.65 1. Iepirkuma plāna iesniegšana LIAA 2. Nolikuma un tehniskās specifikācijas iesniegšana LIAA saskaņošanai 3. Uzaicinājuma nosūtīšana IUB un iespējamajiem piegādātājiem 4. Piedāvājumu saņemšana no iespējamajiem piegādātājiem 5. Lēmuma pieņemšana par iesniegtajiem piedāvājumiem 6. Paziņojuma par lēmuma pieņemšanu nosūtīšana IUB un iespējamajiem piegādātājiem 7. Iepirkuma dokumentācijas iesniegšana LIAA saskaņošanai 8. Līguma ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju slēgšana 9. Līguma ar piegādātāju iesniegšana LIAA
 • 11. Iepirkuma plāna iesniegšana LIAA Jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas* LIAA 10 darba dienu laikā pārbauda iepirkuma plānā iekļauto pozīciju atbilstību projektā norādītajam *Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 4.pielikums
 • 12. Nolikuma un tehniskās specifikācijas sagatavošana Precīzi jāformulē prasības iepirkuma priekšmetam, lai iespējamais piegādātājs varētu konstatēt līguma priekšmetu un finansējuma saņēmējs - salīdzināt piedāvājumus (kvalitāte, apjoms, garantija, piegādes nosacījumi, vēlamais galarezultāts u.c.) Ja tehniskajā specifikācijā ir norāde uz standartiem, tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi, norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents” Vēršam uzmanību, ka LIAA mājas lapā ir pieejams iepirkuma nolikuma piemērs (MK noteikumiem Nr. 65). Dokuments skatāms pie programmas sadaļā “Iepirkuma procedūra” http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/dms_9/iepir kumu_procedura/
 • 13. Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši izstrādāti? Vai ir iekļautas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu, drošumu, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamajām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām u.c. pamatotas un objektīvas prasības? Vai atsauces uz attiecīgiem standartiem, noteiktiem izstrādājumiem, procesiem, tirdzniecības markām, patentiem vai specifisku izcelsmi ir lietotas kopā ar vārdiem „vai ekvivalents” (MK noteikumu 17.punkts)? Ir jāņem vērā, ka minētā norāde ir jālieto katrā vietā, kur ir norāde, piemēram, uz zīmolu. Tai pat laikā ir rūpīgi jāizvērtē, vai atsauces uz attiecīgiem standartiem, noteiktiem izstrādājumiem, procesiem, tirdzniecības markām, patentiem vai specifisku izcelsmi ir nepieciešama, jo kā rāda pieredze, tas rada problēmas līguma izpildē.
 • 14. Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši izstrādāti? Vai nav noteikts, ka piedāvātajiem materiāliem/ iekārtām/ izstrādājumiem ir jābūt LR sertificētiem? Latvijas tirgū brīvi drīkst piedāvāt būvmateriālus, kas ir atbilstoši sertificēti arī kādā citā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri atbilst citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem standartiem vai Eiropas tehniskiem apstiprinājumiem un šiem materiāliem nav nepieciešams iegūt papildus sertifikāciju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vai visas izvirzītās prasības ir nepieciešamas līguma izpildei (vai tās izriet no iepirkuma priekšmeta. Ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu un ir noteiktas samērīgi līguma priekšmetam)?
 • 15. Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši izstrādāti? Vai nav uzlikts pienākums piegādātājam iekļaut piedāvājumā finanšu rezervi konkrētā apmērā, kuras izmantošana nav iepriekš detalizēti noregulēta? Pretendentam cenu piedāvājumā ir jāiekļauj būvdarbu izmaksas, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajiem darbu apjomiem, ierēķinot šajās izmaksās arī iespējamos riskus, un nav pamatoti iekļaut piedāvājumā pasūtītāja noteiktu rezervi konkrētā apmērā, kuras izmantošana nav iepriekš paredzama. Vai iepirkuma dokumentācijā finansējuma saņēmējs nav noteicis konkrētu piegādātāja peļņas vai virsizdevumu procentu likmi? Tā kā peļņa un virsizdevumi ir izmaksas, kuru lielums ir atkarīgs no paša pretendenta darbības, finansējuma saņēmējam nav tiesiska pamata noteikt konkrētu minēto izmaksu apjomu, kas mākslīgi maina pretendenta piedāvāto cenu.
 • 16. Kļūdas tehniskās specifikācijas sagatavošanā Sagatavota pārāk vispārīga (nav iespējams precīzi identificēt iepirkuma priekšmetu (tā īpašības)) Nesakrīt ar PIV norādīto tehnisko specifikāciju un pirms iepirkuma procedūras veikšanas nav ierosināti atbilstoši līguma grozījumi Līguma priekšmeta aprakstā ir norāde uz standartiem, tirdzniecības markām, patentiem vai specifisku izcelsmi, bet norāde nav lietota kopā ar vārdiem “vai ekvivalents” Ietvertas nepamatotas prasības, kas tieši neattiecas uz iepirkuma priekšmetu
 • 17. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. – Vai nav norādītas diskriminējošas prasības, piemēram, piegādātāju nacionalitāte, ģeogrāfiskais izvietojums? – Vai nav norādīts noteikts juridiskais statuss piegādātājam? – Vai netiek ierobežotas fizisku personu tiesības dalībai iepirkumā? – Vai nav ierobežotas piegādātāju tiesības apvienoties grupās, piemēram, personu apvienībā? – Vai nav noteikts, ka piegādātāju apvienībai, iesniedzot piedāvājumu/pieteikumu, jābūt izveidotai atbilstoši noteiktam juridiskam statusam? Prasība iegūt noteiktu juridisku statusu var tikt izvirzīta tikai tādai apvienībai, kurai iepirkuma komisija piešķīrusi līguma izpildes tiesības.
 • 18. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav ierobežota apakšuzņēmēju dalība iepirkumā? Publisko iepirkumu likums atklāta konkursa ietvaros vienīgi attiecībā uz būvdarbu līgumiem paredz, ka apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70 procentus no kopējā veicamo būvdarbu apjoma. Savukārt Publisko iepirkuma likuma 8.¹ pants un MK noteikumi Nr.65 šādas tiesības neparedz, līdz ar to nav pamata ierobežot apakšuzņēmēju piesaistīšanu līguma izpildē, ja pretendents pierāda, ka to resursi viņam būs pieejami. Vai nav izvirzītas konkrētas kvalifikācijas prasības tādējādi, ka tās visas attiecas arī uz katru no personām, uz kuru iespējām piegādātājs balstās (t.sk. apakšuzņēmējiem)? Ja piegādātājs piesaistījis apakšuzņēmēju, kas izpilda konkrētu nolikuma prasību, nav pamata uz šo pašu apakšuzņēmēju automātiski attiecināt arī pārējās nolikumā noteiktās atlases prasības.
 • 19. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?  Vai nav ierobežotas piegādātāja tiesības dalībai iepirkumā ar nosacījumu, ka tam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam tikai atbilstoši Latvijas Republikas atbilstošo normatīvo aktu prasībām? Piegādātājam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām.
 • 20. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Ja finansējuma saņēmējs ir noteicis, ka piegādātājam jābūt pieredzei konkrēta skaita objektos, vai papildus netiek prasīta konkrētu gadu pieredze attiecīgajā jomā? Minētā prasība var nepamatoti ierobežot tādu pretendentu iespējas piedalīties iepirkuma procedūrā, kuru veiktie darbi konkrētos objektos faktiski apliecina to profesionālās spējas veikt iepirkuma priekšmetā noteiktos darbus, taču pieredze gados neatbilst prasītajam. Ja ir vienīgi noteikts, ka pretendentam nepieciešama konkrētu gadu pieredze attiecīgajā jomā, minētās prasības vietā būtu ieteicams izvirzīt prasību par nepieciešamo pieredzi (konkrētu objektu/sniegto pakalpojumu skaitu), nevis pieredzi konkrētu gadu laikā, vai arī izteikt prasību detalizētāk – paskaidrot, kādos gadījumos pieredze konkrētā laika periodā tiks atzīta par atbilstošu.
 • 21. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai būvdarbu iepirkumā piegādātājam nav izvirzīta prasība par pieredzi līguma izpildē saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas noteikumiem (jeb FIDIC)? Šāda prasība uzskatāma par nepamatotu, jo piegādātāja profesionālā atbilstība jāvērtē, izvērtējot piegādātāja pieredzi veiktajos darbos kā tādos, nevis līguma nosacījumus (piem., FIDIC), kas regulē attiecīgo darbu veikšanu. Ja prasība par pieredzi līguma izpildē saskaņā ar FIDIC ir izvirzīta piegādātāja piesaistītajam speciālistam, nepieciešams izvērtēt šādas prasības pamatotību un lietderību.
 • 22. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav izvirzīta prasība, ka līguma izpildei nepieciešamajai pieredzei jābūt gūtai tieši ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu īstenoto projektu ietvaros? Vai nav izvirzīta prasība, ka speciālista kvalifikāciju apliecinošajam sertifikātam jābūt konkrēti minētas institūcijas izdotam, ja nepieciešamo sertifikātu attiecīgajā jomā izdod vairākas kompetentās institūcijas? Vai nav noteikts, ka piegādātāja/speciālista pieredze attiecīgo būvdarbu veikšanā tiks atzīta, ja tā būs iegūta tieši un tikai publiskā vai tieši un tikai privātajā sektorā (piemēram, tikai publisku ēku būvniecībā?
 • 23. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav noteikts ierobežojums attiecībā uz piegādātāja un tā norādītās personas, uz kuras iespējām piegādātājs balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, savstarpējo attiecību tiesisko raksturu? Vai nav noteikts, ka pretendentam jau uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi jābūt noslēgtam līgumam (darba līgumam, uzņēmumu līgumam) par konkrētu darbu veikšanu (piemēram, par atkritumu izvešanu būvdarbu līguma izpildes laikā) vai speciālistu piesaisti, un šāds līgums jāiesniedz kopā ar piedāvājumu? Var paredzēt iespēju iesniegt apliecinājumu vai citu dokumentu, kas apliecinātu, ka uz līguma izpildes brīdi šāds līgums tiks noslēgts.
 • 24. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav paredzēts nosacījums, ja pretendents nav piedalījies būvlaukuma apskatē, tad tas tiks noraidīts (kā arī vai nav ierobežots objekta apskates laiks)? Ja piedāvājumus var sagatavot tikai pēc līguma izpildes vietas apskates vai iepazīšanās klātienē ar iepirkuma procedūras papildu dokumentiem, pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu , lai piegādātājiem būtu iespēja uzzināt visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu sagatavošanai.
 • 25. Iepirkuma izsludināšana Vai publicētajā uzaicinājumā iekļautās ziņas neatšķiras no Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēto informāciju, ja finansējuma saņēmējs ir publicējis uzaicinājumu (presē, internetā)? Ja ir izdarīti iepirkuma procedūras grozījumi, vai tie veikti atbilstoši? Vai veiktie grozījumi nav būtiski? Vai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ir publicēts paziņojums par grozījumiem? Vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts par vismaz 5 darbdienām? Vai grozījumu izziņošana notikusi vismaz vienu darbdienu pirms piedāvājumu iesniegšanas dienas? Vai grozījumi ir nosūtīti arī iepirkuma dokumentāciju saņēmušajiem pretendentiem?
 • 26. Iepirkuma izsludināšana Vai ir atbilstoši nodrošināta dokumentācijas pieejamība? Vai finansējuma saņēmējs ir piegādātājiem iespēju uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā iepazīties ar tehnisko specifikāciju un citiem dokumentiem, ja tādi ir? Ir jāņem vērā, ka MK noteikumos Nr.65 noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš nevar uzsākties, ja iepirkuma dokumentācija nav pieejama (ja dokumentācija nav pieejama, tad arī piedāvājumu nevar sagatavot). Ja dokumenti nav pieejami no iepirkuma izsludināšanas dienas, pasūtītājam jāpagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
 • 27. Iepirkuma izsludināšana  Vai ir noteikts samērīgs termiņš piedāvājumu iesniegšanai Vai finansējuma saņēmējs ir noteicis termiņu piedāvājumu iesniegšanai, kas nav īsāks par 10 darbdienām preču un pakalpojumu iepirkumiem  un 15 darbdienām būvdarbu iepirkumiem, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
 • 28. Izvērtēšana Būtiskākais pārkāpums, kas tiek konstatēts iepirkuma procedūras norises laikā, ir pasūtītāja „atkāpšanās” no sākotnēji izvirzītajām prasībām iepirkuma procedūras dokumentācijā. Proti, vērtējot iesniegtos piedāvājumus un nosakot uzvarētāju, pasūtītājs nolemj, ka konkrēta dokumenta (piemēram, sertifikāta vai pieredzi apliecinoša dokumenta) iesniegšana nav tik nozīmīga un faktiski atzīst par uzvarētāju izvirzītajām prasībām neatbilstošu piedāvājumu. Līdz ar to pasūtītājam, izstrādājot iepirkuma procedūras dokumentāciju un izvirzot nepieciešamās prasības (nevis vērtējot iesniegtos piedāvājumus!), ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai patiešām pretendentiem visus uzskaitītos dokumentus nepieciešams iesniegt un vai pretendenta pieredzei patiešām ir jābūt tik lielai, kā izriet no prasībām.
 • 29. Izvērtēšana Pirms lēmuma pieņemšanas ir jāizvērtē, vai nav konstatējams interešu konflikts ar izvēlēto pretendentu. Piedāvājumu papildināšana ar dokumentiem vai informāciju, kuru iesniegšana jau bija paredzēta iepirkuma dokumentācijā, pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām nav pieļaujama. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, tās var labot tikai matemātiski, t.i., atbilstoši paredzētajai vienības cenai atbilstoši labot kopējo līgumcenu (nevis kopējai līgumcenai pakārtot pozīciju cenas).
 • 30. Līguma slēgšana Iepirkuma līgums ir jāslēdz ņemot vērā iepirkuma dokumentācijas nosacījumus un iesniegto piedāvājumu. Ir jāņem vērā, ka slēdzot līgumu nedrīkst mainīties nosacījumi: kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu radīt iespēju pretendentiem iesniegt būtiski atšķirīgu piedāvājumu kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu mainīt ieinteresēto uzņēmēju loku kuri varētu mainīt līguma ekonomisko līdzsvaru par labu pasūtītājam vai tā līguma partnerim
 • 31. Saistīto personu un interešu konflikta ierobežojums Lai nodrošinātu iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem Nosacījumi attiecas arī uz projektiem, kuriem netiek veikta iepirkuma procedūra
 • 32. Kļūdas iepirkuma procedūras veikšanā Pasūtītājs ir noteicis pārāk īsu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav pietiekams, lai iespējamie pretendenti varētu izvērtēt tehnisko specifikāciju un paspēt sagatavot un iesniegt piedāvājumu Uzaicinājumā netiek norādīta piegādes vieta Ir izvirzītas nepamatotas prasības attiecībā pret būvnieka pieredzi līdzīgu darbu veikšanā Nav ievēroti iepirkuma procedūras termiņi un iepirkuma procedūras norises laikā pasūtītājs atkāpjas no sākotnēji izvirzītajām prasībām Nepareizi aizpildīts paziņojums IUB (piemēram, līgumcena norādīta ar PVN) Par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir atzīts uzņēmuma piedāvājums, kurš neatbilst uzaicinājumā un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām Piedāvājumiem ir noteikts pārāk īss derīguma termiņš Nav atrunāti nosacījumi, kāds būs iepirkuma līgums un kādi grozījumi šajā līgumā var tikt veikti
 • 33. Kam jāpievērš uzmanība tehniskās specifikācijas sagatavošanai (kritēriji, to skaits utt.) iepirkuma komisijas izveides dokumentēšanai (piemēram, rīkojums par vērtēšanas komisijas sasaukšanu) vērtēšanas komisijas locekļu apliecinājumu  par konfidencialitātes un interešu konflikta neesamību parakstīšanai un pievienošanai iepirkuma dokumentācijai; pretendentu piedāvājumu reģistrācijai FS lietvedībā iepirkuma vērtēšanas dokumentu noformēšanai (tsk. dokumentu parakstīšana) līgumcenas noradīšanai lēmumā par iepirkuma uzvarētāju paziņojuma par pieņemto lēmumu publicēšanas termiņam
 • 34. Jāpievērš uzmanība Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām Iesniedzot LIAA dokumentus, kas satur vairāk nekā 1 lapu, lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām, pēdējās lapas aizmugurē jābūt norādei „Šajā dokumentā sanumurētas un caurauklotas (cipars vārdiem) lapas, datums, amats, paraksts un paraksta atšifrējums” Piemērs: Šajā dokumentā sanumurētas un caurauklotas 50 (piecdesmit) lapas. Pievienoto dokumentu kopijas pareizas. SIA AADDD valdes locekle Ieva Kalniņa ________________ (paraksts) Rīga, 2011 gada 24. martā
 • 35. Jāpievērš uzmanība (turpinājums) Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks (jebkura persona) tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta norāda šādu informāciju: Piemērs: Tulkojums pareizs Inga Kalniņa personas kods 030505 -10000 __________ (paraksts) Rīga, 2011.gada 24.aprīlī Tulkojumi jāapliecina saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”