Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
4.2.1.2.pasākums “Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts ēkās”
KAM PIEVĒRST UZMANĪBU projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā?
Daļa no obligāti iesniedzamiem dokumentiem
Nr.
p.k.
Dokuments
1
apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases nolikuma veidlapas pielikumā
pievienotajai formai)
2 apliecinājums no ministrijas par atļauju īstenot projektu
3
ēkas vai inženierbūves, kurā projekta ietvaros plānoti ieguldījumi, īpašuma, valdījuma vai lietojuma
tiesības apliecinošs dokuments (kopija)
4
projekta iesniegumā norādīto izmaksu pamatojoši dokumenti (cenu aptaujas, piedāvājumi, ar
skaidrojumu pamatoti izmaksu aprēķini, līgumu kopijas, indikatīvas izmaksu tāmes u.c.)
5
būvvaldē saskaņots būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte saskaņā ar II un III grupas ēku
atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada
2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” vai būvniecības ieceres iesniegums.
6
neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts ēkas energosertifikāts saskaņā ar
Ministru kabineta 2013. gada 9.jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju”
1.pielikumu “Ēkas energosertifikāts”
7
neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts pārskats “Pārskats par ekonomiski
pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir
rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā” saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada
9.jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 3.pielikumu
8
neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts pārskats par energosertifikāta
aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku
energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot MK noteikumu 2. pielikumā „Pārskats par ēkas
energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām” minēto informāciju
1.1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un
plānotie rezultāti (<2000 zīmes>):
Norāda:
➢ norāda projekta mērķi (īsi);
➢ iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām,
➢ informāciju par plānotajiem rezultātiem (norādot skaitliskā izteiksmē);
➢ sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (norādot finansējuma avotus);
➢ kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu.
Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš nav agrāks kā 2016. gada 1. janvāris.
Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas 48 mēnešu laikā pēc tam, kad noslēgts
līgums vai vienošanās, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim (atbilstoši MK noteikumu
37.punktam).
1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:
✓ Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 21. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām;
✓ Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi tādi ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas paredzēti neatkarīga eksperta ēku
energoefektivitātes jomā izstrādātā pārskatā par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām;
✓ Būvprojektā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē minētajiem veicamajiem pasākumiem jābūt atzīmētiem tiem pašiem, kas minēti
energosertifikāta pārskatā.
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Dar
bīb
as
Nr.
Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)
2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. P P P P P P P P P P P X X X X X X X X X X X X X X X X X
X: atzīmē plānotās darbības pēc līguma par projekta īstenošanu
noslēgšanas
P: atzīmē plānotās darbības pirms līguma par projekta īstenošanu
noslēgšanas
!!! Īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2022.gada 31.decembri!
Atzīmētajam ar X mēnešos jāsakrīt ar PI 2.3.sadaļā norādīto projekta
īstenošanas ilgumu, kā arī 1.1.sadaļā norādīto.
Papildu informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu pieejama:
https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1
https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-2
Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var uzdot,
• nosūtot uz e-pastu atlase@cfla.gov.lv
• zvanot 66950047
Sadarbības iestāde (CFLA)
• Projekta
uzraudzība
Centrālā finanšu
un līgumu
aģentūra
• konsultācijas;
• projekta
īstenošanas
kontrole;
• pēc-uzraudzība
Projekta vadītājs
Iesniedzamo
dokumentu pārbaude
•plānoto maksājuma
pieprasījumu
iesniegšanas grafiks
(PMPIG);
•iepirkumu plāns;
•iepirkumu
pirmspārbaudes;
•iepirkumu
dokumentācija;
•maksājuma
pieprasījums;
•u.c.
Pārbaudes projekta
īstenošanas vietā
•pirmslīguma
pārbaude;
•pārbaudes projekta
īstenošanas laikā;
•pārbaudes pēc
pēdējā maksājuma
veikšanas
(pēcpārbaudes)
Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu
veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
Dokumentācija un pārbaudes
Pirms līguma
noslēgšanas parakstu
parauga kartīte
Norāda personas, kas ir tiesīgas parakstīt
līgumu un citu dokumentāciju (piem.
maksājuma pieprasījumu).
Brīvā formā
Iepirkumu plāns
10 darba dienu laikā pēc līguma
noslēgšanas
CFLA izskata 10 darba dienu laikā
Iesniegt var KPVIS (10.02.2015 MKN Nr.77
1.piel.)
Plānoto maksājuma
pieprasījumu
iesniegšanas grafiks
10 darba dienu laikā pēc līguma
noslēgšanas
CFLA izstrādāta veidlapa
CFLA izskata 10 darba dienu laikā
Iesniegt var KPVIS
Līgums par ES fondu finansējumu
iesniedzamā informācija/pārskati
Līguma grozījumi
• Ar līguma grozījumiem nevar samazināt sasniedzamos
rādītājus!
• Grozījumus var ierosināt KPVIS;
• Jāiesniedz dokumenti, kas pamato grozījumu
nepieciešamību;
• CFLA izskata ierosinātos līguma grozījumus 20 darba
dienu laikā.
Avansa maksājumi
• Avansa maksājums līdz 40% / 90% / 100% no projektam
piešķirtā finansējuma (Neattiecas uz tiešās valsts pārvaldes iestādēm
un tās padotības iestādēm);
• Izmaksā trīs veidos: (1) konts Valsts kasē, (2) darījuma konts LR
reģistrētā kredītiestādē vai (3) konts LR reģistrētā kredītiestādē un
bankas garantija par avansa summu;
• Lai saņemtu avansa maksājumu, jāiesniedz CFLA avansa
pieprasījums un plānotā avansa apjoma pamatojums (piem.,
būvdarbu līgums).
• Avansa maksājuma pieprasījuma pamatotību CFLA izvērtē 10 darba
dienu laikā.
• Avansa summa jāiegulda projektā un par to jāiesniedz Maksājuma
pieprasījums 6 mēnešu laikā.
Maksājuma pieprasījums
• Maksājuma pieprasījumu (MP) iesniedz KP VIS;
• Finansējuma saņēmējs MP pievieno izdevumus pamatojošos dokumentus
pārbaudes veikšanai (Skatīt Attiecināmo izdevumu pamatojošo
dokumentu sarakstu CFLA mājas lapā: 1.kārta:
https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/4-2-
1-2-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu-valsts-ekas; 2.kārta:
https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/4-2-
1-2-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu-valsts-ekas-2-karta);
• Starpposma MP CFLA izvērtē 20 darba dienu laikā;
• Avansa un starpposma MP kopsumma ir līdz 40% / 90% / 100% no
piešķirtā finansējuma;
• Noslēguma MP CFLA izvērtē 60 darba dienu laikā;
• Pirms atbalsta summas izmaksas/apstiprināšanas iespējama pārbaude
projekta īstenošanas vietā.
Izmaksu attiecināmība
1. Tās ir paredzētas projektā un iekļautas projekta budžetā;
2. Tās ir veiktas atbilstoši noslēgtiem līgumiem, tai skaitā iepirkumu
līgumiem:
2.1. iepirkumi ir veikti, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus
iepirkumu jomā;
2.2. ievēroti visi līgumu nosacījumi;
2.3. iepirkumu līgumu izpildes laikā nav veikti būtiski līguma
grozījumi;
3. Tās ir pamatotas ar atbilstošiem rēķiniem un apmaksas dokumentiem;
4. Tās ir veiktas, ievērojot atbilstīgus finanšu vadības principus un saistošus
normatīvos aktus.
Prasības pamatojošajiem dokumentiem
• Jānodrošina atsevišķa grāmatvedības uzskaite;
• Jānorāda projekta identifikācijas numurs visos ar projekta
īstenošanu saistītajos dokumentos;
• Par veiktajiem maksājumiem jāiesniedz apstiprināta
valsts kases/bankas konta izraksta kopija;
• Jāiesniedz izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas;
• Jānodrošina dokumentu uzglabāšanu Projekta
pēcuzraudzības periodā / visā Projekta dzīves cikla
periodā (finansējuma saņēmējiem labklājības un izglītības
jomā).
Informācijas un publicitātes pasākumi
Vairāk: http://www.esfondi.lv/vizualo-prasibu-elementi
Publicitātes prasības
Pastāvīgās plāksnes un stenda noformējama paraugs
http://www.esfondi.lv/maketu-riks
Ieteikumi noslēgtajiem līgumiem
• izmaiņas darbu apjomos veikt, ievērojot iepirkumu
regulējošo normatīvo aktu prasības;
• nepieļaut būtiskas izmaiņas līguma nosacījumos (pagarināts
līguma izpildes termiņš, mainīta maksāšanas kārtība;
neatbilstošu būvspeciālistu, apakšuzņēmēju piesaiste,
līguma avansa, izpildes garantiju un citu polišu termiņi un
atbildības limiti neatbilstoši);
• būvprojektā veiktās izmaiņas atspoguļot būvdarbu līgumā;
• iebūvētiem būvizstrādājumiem jāatbilst būvprojektā un
būvdarbu līgumā paredzētajam.
Ieteikumi būvniecības tehniskajai dokumentācijai
Izvairīties no nepilnīgi izstrādātas tehniskās dokumentācijas, piemēram:
• nepilnīgi veikta tehniskā apsekošana;
• būvprojektā vai vienkāršotās atjaunošanas tehniskajā dokumentācijā nav
norādīti, vai nepilnīgi atsevišķu mezglu risinājumi (cokola daļa, jumta
dzegas, ventilējamās fasādes);
• nepilnīgi/ kļūdaini darbu apjomi (neprecīzi apjomi, nepareizas
mērvienības, norādīti komplekti - siltummezgla renovācija utml.);
• nav aprakstīti pielietojamie būvizstrādājumi (logi, durvis u.c.);
• siltumapgādes/ūdensapgādes sistēmai nav izstrādāta tehniskā
shēma/tehniskais projekts.
Ieteikumi būvdarbu izpilddokumentācijai
• korekti/ pilnīgi aizpildīt būvdarbu žurnālu (norādīt apakšuzņēmējus, darbu
pārtraukumus) vai autoruzraudzības žurnālu (nav atzīmes par norādījumu
izpildi, nav norādītas veiktās izmaiņas būvprojektā);
• izpildīto darbu aktiem (forma 2) jāatbilst būvdarbu tāmē paredzētajam (nav
norādītas visas būvdarbu līguma lokālo tāmju pozīcijas, nav parakstīti no
visām pusēm (t.sk. būvuzrauga paraksts), atšķiras datumi/periodi ar rēķinos
norādīto);
• korekti aizpildīt p/n aktus (nav sagatavoti vispār, parakstīti vēlāk kā līgumā
paredzēts, neprecīzas summas, garantijas termiņi)
• jābūt pieejamām civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisēm
būvuzņēmējam un būvspeciālistiem ar atbilstošu termiņu un atbildības limitu;
• būvspeciālisti un būvkomersanti ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā un ir
sertificēti veikt attiecīgos darbus;
• CE zīmi vai apstiprinājumu par ETAG 004 var izsniegt persona, kurai ir šāda
pilnvara.
Ieteikumi būvdarbu izpilddokumentācijai
netiek sagatavoti
par visiem veiktajiem
segtajiem darbiem
ir sagatavojis apakšuzņēmējs,
par kuru nekur nav norādīta
informācija
norādītā informācija atšķiras
no būvdarbu līguma lokālajās
tāmēs/aktos par izpildītajiem
darbiem norādītās
tos nav parakstījis/-uši
būvniecības procesa
dalībnieks/-i
Segto darbu
pieņemšanas
akti nav pieejamas
ir izsniegusi persona, kurai
nav deleģētas šādas funkcijas
(būvdarbu veicējs; veikals)
tajās nav norādīta visa
normatīvajos aktos paredzētā
informācija
Atbilstības
deklarācijas /
ekspluatācijas
īpašību
deklarācijas
Izpildīto būvdarbu pārbaude
Izpildītiebūvdarbitiekpārbaudītiatbilstoši: būvdarbu līguma lokālām tāmēm,
izpildes aktiem (t.sk. iepirkuma
dokumentācijai)
Darbi izpildīti mazākā apjomā vai nav izpildīti vispār
Darbi izpildīti, izmantojot citus materiālus
projekta iesniegumam
Darba apjomu nesakritība
Veikto aktivitāšu nesakritība
Izmantoto materiālu nesakritība
tehniskajai dokumentācijai
Būvniecības materiālu/to tehnisko īpašību nesakritība
Darbu apjomu nesakritība
Veikti darbi neatbilst tehniskai dokumentācijai
Būvniecības valsts kontroles birojs un
būvju pieņemšana ekspluatācijā
Biroja kompetencē t.sk. ir:
1) tādu jaunu publisku ēku būvniecība un pārbūve, kurās paredzēts
vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem (3.grupas
publiskā ēka);
2) jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs
ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5
miljoni euro vai lielāka (šajā punktā minētā būve ir jebkuras
grupas būve).
3) organizēt būvprojektu un būvju ekspertīzi gadījumos, kad
būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai
tās institūcija. Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas
būvju būvprojektiem;
Projekta īstenošanas termiņā nepieciešams ieplānot arī
termiņu, kas nepieciešams Būvprojekta ekspertīzei un
būvju pieņemšanai ekspluatācijā Būvniecības valsts
kontroles birojā.
25
26
Finanšu korekcijas
Finanšu korekcijas piemēro saskaņā ar vadošās iestādes vadlīnijām
Nr.2.7. «Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par
Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām,
neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas
periodā» http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi
Nekvalitatīvi veikti fasādes renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veikti fasādes renovācijas darbi
29
Nekvalitatīvi veikti fasādes renovācijas darbi
30
Nekvalitatīvi veikti darbi
Nekvalitatīvi veikti renovācijas darbi
32
Nekvalitatīvi veikti renovācijas darbi
33
Nekvalitatīvi veikto darbu rezultāts
34
Nekvalitatīvi veikta bēniņu grīdas siltināšana
35
Nekvalitatīvi veikta bēniņu grīdas siltināšana
36
Citi nekvalitatīvi darbi
Paldies par uzmanību!
1 de 37

Recomendados

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
444 vistas42 diapositivas
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb... por
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.2K vistas67 diapositivas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
828 vistas42 diapositivas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.1K vistas42 diapositivas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā por
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
834 vistas51 diapositivas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā por
Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
216 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Grozījumi Ēku būvnoteikumos por
Grozījumi Ēku būvnoteikumosGrozījumi Ēku būvnoteikumos
Grozījumi Ēku būvnoteikumosEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
393 vistas11 diapositivas
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā biežāk konstatētās kļūdas por
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā biežāk konstatētās kļūdasProjekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā biežāk konstatētās kļūdas
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā biežāk konstatētās kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
99 vistas11 diapositivas
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem por
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiemJaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiemFinanšu ministrija
531 vistas47 diapositivas
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb... por
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīb...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
492 vistas55 diapositivas
Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj... por
 Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj... Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...
Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.5K vistas41 diapositivas
Izmaiņas būvniecības regulējumā un vides pieejamība por
Izmaiņas būvniecības regulējumā un vides pieejamībaIzmaiņas būvniecības regulējumā un vides pieejamība
Izmaiņas būvniecības regulējumā un vides pieejamībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
215 vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(7)

Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem por Finanšu ministrija
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiemJaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem
Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem
Finanšu ministrija531 vistas

Similar a Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
699 vistas39 diapositivas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? por
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
942 vistas32 diapositivas
4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošan... por
4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošan...4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošan...
4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošan...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
202 vistas41 diapositivas
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam por
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
88 vistas30 diapositivas
Iepirkumu procedūras organizēšana por
Iepirkumu procedūras organizēšanaIepirkumu procedūras organizēšana
Iepirkumu procedūras organizēšanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1K vistas36 diapositivas
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k... por
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k...Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k...
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.5K vistas54 diapositivas

Similar a Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai (20)

Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPiegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM374 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
32 vistas25 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
51 vistas16 diapositivas
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
36 vistas13 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas15 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
25 vistas13 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai

 • 2. 4.2.1.2.pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” KAM PIEVĒRST UZMANĪBU projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā?
 • 3. Daļa no obligāti iesniedzamiem dokumentiem Nr. p.k. Dokuments 1 apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases nolikuma veidlapas pielikumā pievienotajai formai) 2 apliecinājums no ministrijas par atļauju īstenot projektu 3 ēkas vai inženierbūves, kurā projekta ietvaros plānoti ieguldījumi, īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija) 4 projekta iesniegumā norādīto izmaksu pamatojoši dokumenti (cenu aptaujas, piedāvājumi, ar skaidrojumu pamatoti izmaksu aprēķini, līgumu kopijas, indikatīvas izmaksu tāmes u.c.) 5 būvvaldē saskaņots būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” vai būvniecības ieceres iesniegums. 6 neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts ēkas energosertifikāts saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9.jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 1.pielikumu “Ēkas energosertifikāts” 7 neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts pārskats “Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā” saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 3.pielikumu 8 neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts pārskats par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot MK noteikumu 2. pielikumā „Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām” minēto informāciju
 • 4. 1.1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (<2000 zīmes>): Norāda: ➢ norāda projekta mērķi (īsi); ➢ iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām, ➢ informāciju par plānotajiem rezultātiem (norādot skaitliskā izteiksmē); ➢ sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (norādot finansējuma avotus); ➢ kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu. Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš nav agrāks kā 2016. gada 1. janvāris. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas 48 mēnešu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim (atbilstoši MK noteikumu 37.punktam).
 • 5. 1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: ✓ Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 21. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām; ✓ Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi tādi ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas paredzēti neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātā pārskatā par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām; ✓ Būvprojektā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē minētajiem veicamajiem pasākumiem jābūt atzīmētiem tiem pašiem, kas minēti energosertifikāta pārskatā.
 • 7. Dar bīb as Nr. Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. P P P P P P P P P P P X X X X X X X X X X X X X X X X X X: atzīmē plānotās darbības pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas P: atzīmē plānotās darbības pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas !!! Īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2022.gada 31.decembri! Atzīmētajam ar X mēnešos jāsakrīt ar PI 2.3.sadaļā norādīto projekta īstenošanas ilgumu, kā arī 1.1.sadaļā norādīto.
 • 8. Papildu informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu pieejama: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1 https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-2 Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var uzdot, • nosūtot uz e-pastu atlase@cfla.gov.lv • zvanot 66950047
 • 9. Sadarbības iestāde (CFLA) • Projekta uzraudzība Centrālā finanšu un līgumu aģentūra • konsultācijas; • projekta īstenošanas kontrole; • pēc-uzraudzība Projekta vadītājs
 • 10. Iesniedzamo dokumentu pārbaude •plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks (PMPIG); •iepirkumu plāns; •iepirkumu pirmspārbaudes; •iepirkumu dokumentācija; •maksājuma pieprasījums; •u.c. Pārbaudes projekta īstenošanas vietā •pirmslīguma pārbaude; •pārbaudes projekta īstenošanas laikā; •pārbaudes pēc pēdējā maksājuma veikšanas (pēcpārbaudes) Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā” Dokumentācija un pārbaudes
 • 11. Pirms līguma noslēgšanas parakstu parauga kartīte Norāda personas, kas ir tiesīgas parakstīt līgumu un citu dokumentāciju (piem. maksājuma pieprasījumu). Brīvā formā Iepirkumu plāns 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas CFLA izskata 10 darba dienu laikā Iesniegt var KPVIS (10.02.2015 MKN Nr.77 1.piel.) Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas CFLA izstrādāta veidlapa CFLA izskata 10 darba dienu laikā Iesniegt var KPVIS Līgums par ES fondu finansējumu iesniedzamā informācija/pārskati
 • 12. Līguma grozījumi • Ar līguma grozījumiem nevar samazināt sasniedzamos rādītājus! • Grozījumus var ierosināt KPVIS; • Jāiesniedz dokumenti, kas pamato grozījumu nepieciešamību; • CFLA izskata ierosinātos līguma grozījumus 20 darba dienu laikā.
 • 13. Avansa maksājumi • Avansa maksājums līdz 40% / 90% / 100% no projektam piešķirtā finansējuma (Neattiecas uz tiešās valsts pārvaldes iestādēm un tās padotības iestādēm); • Izmaksā trīs veidos: (1) konts Valsts kasē, (2) darījuma konts LR reģistrētā kredītiestādē vai (3) konts LR reģistrētā kredītiestādē un bankas garantija par avansa summu; • Lai saņemtu avansa maksājumu, jāiesniedz CFLA avansa pieprasījums un plānotā avansa apjoma pamatojums (piem., būvdarbu līgums). • Avansa maksājuma pieprasījuma pamatotību CFLA izvērtē 10 darba dienu laikā. • Avansa summa jāiegulda projektā un par to jāiesniedz Maksājuma pieprasījums 6 mēnešu laikā.
 • 14. Maksājuma pieprasījums • Maksājuma pieprasījumu (MP) iesniedz KP VIS; • Finansējuma saņēmējs MP pievieno izdevumus pamatojošos dokumentus pārbaudes veikšanai (Skatīt Attiecināmo izdevumu pamatojošo dokumentu sarakstu CFLA mājas lapā: 1.kārta: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/4-2- 1-2-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu-valsts-ekas; 2.kārta: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/4-2- 1-2-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu-valsts-ekas-2-karta); • Starpposma MP CFLA izvērtē 20 darba dienu laikā; • Avansa un starpposma MP kopsumma ir līdz 40% / 90% / 100% no piešķirtā finansējuma; • Noslēguma MP CFLA izvērtē 60 darba dienu laikā; • Pirms atbalsta summas izmaksas/apstiprināšanas iespējama pārbaude projekta īstenošanas vietā.
 • 15. Izmaksu attiecināmība 1. Tās ir paredzētas projektā un iekļautas projekta budžetā; 2. Tās ir veiktas atbilstoši noslēgtiem līgumiem, tai skaitā iepirkumu līgumiem: 2.1. iepirkumi ir veikti, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus iepirkumu jomā; 2.2. ievēroti visi līgumu nosacījumi; 2.3. iepirkumu līgumu izpildes laikā nav veikti būtiski līguma grozījumi; 3. Tās ir pamatotas ar atbilstošiem rēķiniem un apmaksas dokumentiem; 4. Tās ir veiktas, ievērojot atbilstīgus finanšu vadības principus un saistošus normatīvos aktus.
 • 16. Prasības pamatojošajiem dokumentiem • Jānodrošina atsevišķa grāmatvedības uzskaite; • Jānorāda projekta identifikācijas numurs visos ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos; • Par veiktajiem maksājumiem jāiesniedz apstiprināta valsts kases/bankas konta izraksta kopija; • Jāiesniedz izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas; • Jānodrošina dokumentu uzglabāšanu Projekta pēcuzraudzības periodā / visā Projekta dzīves cikla periodā (finansējuma saņēmējiem labklājības un izglītības jomā).
 • 17. Informācijas un publicitātes pasākumi Vairāk: http://www.esfondi.lv/vizualo-prasibu-elementi
 • 19. Pastāvīgās plāksnes un stenda noformējama paraugs http://www.esfondi.lv/maketu-riks
 • 20. Ieteikumi noslēgtajiem līgumiem • izmaiņas darbu apjomos veikt, ievērojot iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības; • nepieļaut būtiskas izmaiņas līguma nosacījumos (pagarināts līguma izpildes termiņš, mainīta maksāšanas kārtība; neatbilstošu būvspeciālistu, apakšuzņēmēju piesaiste, līguma avansa, izpildes garantiju un citu polišu termiņi un atbildības limiti neatbilstoši); • būvprojektā veiktās izmaiņas atspoguļot būvdarbu līgumā; • iebūvētiem būvizstrādājumiem jāatbilst būvprojektā un būvdarbu līgumā paredzētajam.
 • 21. Ieteikumi būvniecības tehniskajai dokumentācijai Izvairīties no nepilnīgi izstrādātas tehniskās dokumentācijas, piemēram: • nepilnīgi veikta tehniskā apsekošana; • būvprojektā vai vienkāršotās atjaunošanas tehniskajā dokumentācijā nav norādīti, vai nepilnīgi atsevišķu mezglu risinājumi (cokola daļa, jumta dzegas, ventilējamās fasādes); • nepilnīgi/ kļūdaini darbu apjomi (neprecīzi apjomi, nepareizas mērvienības, norādīti komplekti - siltummezgla renovācija utml.); • nav aprakstīti pielietojamie būvizstrādājumi (logi, durvis u.c.); • siltumapgādes/ūdensapgādes sistēmai nav izstrādāta tehniskā shēma/tehniskais projekts.
 • 22. Ieteikumi būvdarbu izpilddokumentācijai • korekti/ pilnīgi aizpildīt būvdarbu žurnālu (norādīt apakšuzņēmējus, darbu pārtraukumus) vai autoruzraudzības žurnālu (nav atzīmes par norādījumu izpildi, nav norādītas veiktās izmaiņas būvprojektā); • izpildīto darbu aktiem (forma 2) jāatbilst būvdarbu tāmē paredzētajam (nav norādītas visas būvdarbu līguma lokālo tāmju pozīcijas, nav parakstīti no visām pusēm (t.sk. būvuzrauga paraksts), atšķiras datumi/periodi ar rēķinos norādīto); • korekti aizpildīt p/n aktus (nav sagatavoti vispār, parakstīti vēlāk kā līgumā paredzēts, neprecīzas summas, garantijas termiņi) • jābūt pieejamām civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisēm būvuzņēmējam un būvspeciālistiem ar atbilstošu termiņu un atbildības limitu; • būvspeciālisti un būvkomersanti ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā un ir sertificēti veikt attiecīgos darbus; • CE zīmi vai apstiprinājumu par ETAG 004 var izsniegt persona, kurai ir šāda pilnvara.
 • 23. Ieteikumi būvdarbu izpilddokumentācijai netiek sagatavoti par visiem veiktajiem segtajiem darbiem ir sagatavojis apakšuzņēmējs, par kuru nekur nav norādīta informācija norādītā informācija atšķiras no būvdarbu līguma lokālajās tāmēs/aktos par izpildītajiem darbiem norādītās tos nav parakstījis/-uši būvniecības procesa dalībnieks/-i Segto darbu pieņemšanas akti nav pieejamas ir izsniegusi persona, kurai nav deleģētas šādas funkcijas (būvdarbu veicējs; veikals) tajās nav norādīta visa normatīvajos aktos paredzētā informācija Atbilstības deklarācijas / ekspluatācijas īpašību deklarācijas
 • 24. Izpildīto būvdarbu pārbaude Izpildītiebūvdarbitiekpārbaudītiatbilstoši: būvdarbu līguma lokālām tāmēm, izpildes aktiem (t.sk. iepirkuma dokumentācijai) Darbi izpildīti mazākā apjomā vai nav izpildīti vispār Darbi izpildīti, izmantojot citus materiālus projekta iesniegumam Darba apjomu nesakritība Veikto aktivitāšu nesakritība Izmantoto materiālu nesakritība tehniskajai dokumentācijai Būvniecības materiālu/to tehnisko īpašību nesakritība Darbu apjomu nesakritība Veikti darbi neatbilst tehniskai dokumentācijai
 • 25. Būvniecības valsts kontroles birojs un būvju pieņemšana ekspluatācijā Biroja kompetencē t.sk. ir: 1) tādu jaunu publisku ēku būvniecība un pārbūve, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem (3.grupas publiskā ēka); 2) jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka (šajā punktā minētā būve ir jebkuras grupas būve). 3) organizēt būvprojektu un būvju ekspertīzi gadījumos, kad būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija. Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem; Projekta īstenošanas termiņā nepieciešams ieplānot arī termiņu, kas nepieciešams Būvprojekta ekspertīzei un būvju pieņemšanai ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojā. 25
 • 26. 26 Finanšu korekcijas Finanšu korekcijas piemēro saskaņā ar vadošās iestādes vadlīnijām Nr.2.7. «Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā» http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi
 • 27. Nekvalitatīvi veikti fasādes renovācijas darbi
 • 28. Nekvalitatīvi veikti fasādes renovācijas darbi
 • 29. 29 Nekvalitatīvi veikti fasādes renovācijas darbi
 • 34. 34 Nekvalitatīvi veikta bēniņu grīdas siltināšana
 • 35. 35 Nekvalitatīvi veikta bēniņu grīdas siltināšana