Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a «Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?(20)

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Último(20)

«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?

 1. Andris Vulāns www.buvfizika.lv «Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu? Pamatdarbība ir ēku siltumtehnisko procesu risināšana – siltuma un mitruma procesu novērtējums, BlowerDoor mērījumi, energoefekAvu ēku projekB, ēku energoserBfikācija un energoaudiB, būvprojektu un būvdefektu eksperAzes. Integrēts pakalpojumu klāsts balstās uz augstu teorēBsko un prakBsko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus procesu analīzes rīkus. www.buvfizika.lv Andris Vulāns “Būvfizika”
 2. ALTUM © Andris Vulāns | www.buvfizika.lv A. Aizpilda, ja energoefektivitātes pasākumi tiks stenoto ēkās Ēku skaits 1. ĒKAS ADRESE ĒKAS KADASTRA NUMURS ĒKAS KLASIFIKĀCIJA ĒKAS KADASTRA APZ MĒJUMS Energonesējs Tiešās ener ijas patēri š pirms EE paaugstināšanas pasākumu stenošanas, MWh gadā Tiešās ener ijas patēri š pēc EE paaugstināšanas pasākumu stenošanas, MWh gadā Primārās ener ijas faktors Primārās ener ijas patēri š pirms EE paaugstināšanas pasākumu stenošanas, MWh gadā Primārās ener ijas patēri š pēc EE paaugstināšanas pasākumu stenošanas, MWh gadā KOPĀ 0,00 0,00 0,00 0% Izmantotais energonesējs Ener ijas patēri š, MWh gadā Primārās ener ijas faktors Primārās ener ijas patēri š, MWh gadā Izmantotais energonesējs Ener ijas patēri š, MWh gadā Primārās ener ijas faktors Primārās ener ijas patēri š, MWh gadā KOPĀ 0 0,00 0,00 0% PROJEKTA REZULTĀTI 0% 0,00 0,00 0 A bil i Mi i kabi e a 2018. gada 12. j ija eik ie N . 326 "B j kla ifik cija eik i" N . PLĀNOTIE PASĀKUMI B vdarbu veikšana esoša ēkas norobežojošajās konstrukcijās, lai uzlabotu energoefektivitāti Aprē inātais primārās ener ijas ietaup jums, MWh gadā PRIMĀRĀS ENERĢIJAS IETAUP JUMS, % PRIMĀRĀS ENERĢIJAS IETAUP JUMS, MWh/GADĀ Inženiersistēmu atjaunošana pārb ve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide PRIMĀRĀS ENERĢIJAS IETAUP JUMS (MWH/ GADĀ) UZ 1000 EURO KAPITĀLA ATLAIDES PUNKTU SKAITS Sekundāro energoresursu atg šana no ražošanas tehnolo iskiem procesiem Apgaismojuma nomai a uz energoefekt vāku Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumt klu un aukstumapgādes sistēmu pārb ve Citi pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai Iekārta Iekārta / Veicamie pasākumi Informācija par uzstādāmo iekārtu, kas aizvieto esošo, vai par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas tiks veikti esošajā iekārtā Informācija par iekārtu, kas tiks aizvietota, vai kurā tiks veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Primārās ener ijas ietaup jums, % CO2 emisijas faktors Aprē inātais siltumn cefekta gāzu emisijas samazinājums, t CO2 ekv./gadā Aprē inātais primārās ener ijas ietaup jums, MWh gadā Primārās ener ijas ietaup jums, % CO2 emisijas faktors Aprē inātais siltumn cefekta gāzu emisijas samazinājums, t CO2 ekv./gadā 1. e ija PLĀNOTIE ENERGOEFEKTIVITĀTES (EE) PASĀKUMI 1.2.1.2.i.1. pasākumā "Energoefektivitātes paaugstināšana uz ēmējdarb bā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnolo iju izmantošanu siltumapgādē)" Pie e : 1. P i e e ija a i a i i a k j i e e ija a i a k eficie a ka a Mi i kabi e a 2021. gada 8. a a eik ie N . 222 " k e e g efek i i e a i a e de k e e g e ifik cija eik i". 2. Ze ka a a k a j kai a l eica da b ba d i a ja gal e a e i l , ak liel , l ja i i j , i d j , a ied a ak liel a iec g da b eik a a k ali e k le a ba ai ie ja k ali e i . Pie e : 1. P i e e ija a i a a i a ka a Mi i kabi e a 2021. gada 8. a a eik ie N . 222 " k e e g efek i i e a i a e de k e e g e ifik cija eik i 2. Iek a j da a de ali ie a k ie ja d i a j eh i k a e ai iek l k e . Iek a a a ie a a a a ai eh l i kajie ce ie . Ie ja aja ce a ie j a j b eh l i ki i ek ja a . Ne da iek a , k da b b e e g e a i jek a e a a eie ek . N da iek a a ja d . B. Aizpilda, ja plānotie energoefektivitātes pasākumi saist ti ar ražošanas iekārtu mai u iela, ., aga / il a / ad , a a i dek N . 1 V ga f c a K e a P e a a a I f c a aga a d . VAI e e g a di a a a aga a a a da K e a a a a e g a a e a, a a ec a a eg f c a a e b ( e a e ) d i K e a a a e a ( e a e ) d i P e a e a a ga a e a a a a ed a d a a a a. P a a a a de a ec a a e a a eg d ba de, e a ea a g e e . 1. e i a d e- a PROJEKTA ENERGORESURSU IETAUP JUMA APR INS 1.2.1.2. .1. a "E e g efe e aa g a a da b b ( e e e a a a e e g e eh a a a g d )" d a a e- a e . . e- a i g ba d e a a ENERGOEFEKTIVIT TES PAAUGSTIN ANAS PAS KUMI a e . . d e ifi a N . P e a a a a a de EUR EUR P a i d a a a: a) A edi e e g a di , idi a e a (a a a iee a B iec ba I f ci a i : h ://bi .g . /bi / /e e g _a di ) b) Se ific eci i e e g efe i i e (a a a iee a B iec ba I f ci a i : h ://bi .g . /bi / /e e _ce ifica e ) c) K e a a da bi ie E e g a d ie , a K e a a i e ISO 50001 e ifi , a a ieci a, a ie ie a E e g a d ba i a a bi i ISO 50001 a da a .
 3. ALTUM © Andris Vulāns | www.buvfizika.lv
 4. ALTUM © Andris Vulāns | www.buvfizika.lv
 5. ALTUM © Andris Vulāns | www.buvfizika.lv
 6. ALTUM © Andris Vulāns | www.buvfizika.lv Projektēšana Jaunbūves Pārbūve, atjaunošana Ēkas pagaidu energosertifikāts Nodošana ekspluatācijā Jaunbūves Pārbūve, atjaunošana Ēkas pagaidu energosertifikāts PRECIZĒŠANA Ekspluatācija Ekspluatācijā esošas ēkas Detalizētā energosertifikācija (Izmērītie un aprēķinātie dati) vai Vienkāršotā energosertifikācija (Izmērītie dati)
 7. ALTUM © Andris Vulāns | www.buvfizika.lv Primārā enerģija Primārā enerģija – enerģija no atjaunojamiem un neatjaunojamiem enerģijas avoOem, kas nav pārstrādāta vai pārveidota.
 8. ALTUM © Andris Vulāns | www.buvfizika.lv Primārā enerģija
 9. ALTUM © Andris Vulāns | www.buvfizika.lv
 10. ALTUM © Andris Vulāns | www.buvfizika.lv Iesniedzamais dokuments V d a a Projekta energoresursu ietaup juma apr ins kas energosertifikāts ar pielikumiem, a a a a a a M Kab a N . 222 " a a d c a " Energoaudita zi ojums iekārtu nomai ai a , ba d , a d M ab a N . 487 U a d a M Kab a N . 222 " a a d c a " Projekta izmaksu tāme, a a b M ab a N . 239 N a La a b a LBN 501-17 "B a a a ba" 1) A b d b a d a b vat auja ar izpild tiem projekt šanas nosac jumiem a a c a a ; a 2) paskaidrojuma raksts ar atbild gās b vvaldes atz mi a b c ba c a c B vprojekts I c a a potenciālo pakalpojumu sniedz ju un /vai piegādātāju ( a , , a c a a a ), a a d a a , ., a a a , d , a a , a a c d d , a d a 2 d d . . Inženiersist mu atjaunošanas, pārb ves vai izveides procesa raksturojums, a a , , c a a a a , d a b a a c . Ja a a a a , b a d a c a b a d a a , ad c a a c a a a a a a . Iekārtu uzstād šanas / nomai as procesa raksturojums. Ja a a a a a d a a / a a a c a b a d a a , ad c a a c a a a a a, c d a a , a c a b da b . 1. a
 11. Andris Vulāns www.buvfizika.lv «Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu? Pamatdarbība ir ēku siltumtehnisko procesu risināšana – siltuma un mitruma procesu novērtējums, BlowerDoor mērījumi, energoefekAvu ēku projekB, ēku energoserBfikācija un energoaudiB, būvprojektu un būvdefektu eksperAzes. Integrēts pakalpojumu klāsts balstās uz augstu teorēBsko un prakBsko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus procesu analīzes rīkus. www.buvfizika.lv Andris Vulāns “Būvfizika”