Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
LIAA pakalpojumi
LIAA
pakalpojumi
LIAA
eksporta
pakalpojumi
ES fondu
programmu
administrēšana
Investīciju
piesaiste
Inovatīvas
uzņēmējdarbības
veicināšana
LIAA pakalpojumi
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Atbalsta instrumenti uzņēmējiem
 Informatīvajā materiālā ir apkopotas
gan LIAA, gan arī citu iestāžu
piedāvātās atbalsta programmas
 Informatīvais materiāls tiek
aktualizēts katru mēnesi
 Materiāls ir pieejams LIAA mājas lapā
sadaļā Uzņēmējdarbības ABC
 Materiāls ir pieejams latviešu un
krievu valodā
Aktuālās ES fondu programmas
Aktuālās LIAA programmas
kurās var iesaistīties
Biznesa inkubatori
Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās
organizētām apmācībām
Klasteru programma
Kompetences centri
Biznesa inkubatori Latvijā
Biznesa inkubatora operatora sniegtie atbalsta
pakalpojumi
Minimālie pakalpojumi:
• telpu noma un apsaimniekošana (gan
biroja, gan ražošanas telpu);
• komunikāciju pakalpojumi (internets,
tālrunis, juridiskā adrese);
• sekretariāta pakalpojumi;
• biznesa vadības (atbalsta)
konsultācijas;
• papildu atbalsta iespējas;
• pārdošanas un mārketinga
konsultācijas;
• sadarbības organizēšana vietējā un
starptautiskā līmenī;
• personāla atlases pakalpojumi;
• virtuālie inkubācijas pakalpojumi.
Speciālie pakalpojumi
(katrā inkubatorā var būt atšķirīgi):
• prototipēšana, sertificēšana,
konstruēšana;
• laboratorijas iekārtu izmantošana;
• dizaina konsultācijas;
• tehnoloģiju konsultācijas;
• testēšanas pakalpojumi;
• uzņēmumu procesu kvalitātes vadības
sistēmas izstrāde un ieviešana;
• uzņēmumu IT sistēmu ieviešana;
• specializētie juridiskie pakalpojumi;
• starptautiskā mārketinga pakalpojumi;
• loģistikas konsultācijas;
• eksporta veicināšanas pakalpojumi
• u.c. pakalpojumi.
Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta
• biedrības, komersanti un
pašnodarbinātas personas nodarbināto
apmācībām, viņu kvalifikācijas celšanai
Atbalstu var
saņemt
• līdz 80% (atkarībā no uzņēmuma
lieluma)
Atgūstamie līdzekļi
jeb atbalsta
intensitāte
Šobrīd notiek projektu īstenošana. Komersanti, vienojoties ar
biedrībām (nozaru asociācijām), projektu īstenošanas laikā var
pievienoties šiem projektiem un apmācīt savus darbiniekus
Līgumus ar LIAA ir noslēgušas 16 biedrības
Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta
Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 3.kārta
• mikro un mazo uzņēmumu vadītāji un
darbinieki apmācībām kvalifikācijas
celšanai
Atbalstu var
saņemt
• 80%
Atlaide
apmācībām
Projektu īsteno „Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija”. Informācija par pieteikšanos apmācībām
ir pieejama LIKTA mājas lapā www.mmu.lv
Projekta laikā īsteno trīs līmeņu apmācības:
• digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai
• IKT rīku izmantošana MMU konkurētspējai un attīstībai
• IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un
eksporta attīstībai
12
Projekta apmācību sniedzēji
• Apmācības nodrošina Pretendentu apvienība, kuru pārstāv “SIA
Baltijas Datoru Akadēmija” un kurā ietilpst:
• SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”;
• AS «Datorzinību centrs»
• SIA FMS
• Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”;
• SIA Infinitum 8
• SIA “LatInSoft”
13
Apmācību kursu izmaksas: 1. un 2.
līmenis
• 1. līmeņa apmācības - «Digitālās prasmes un IKT risinājumi
produktivitātes celšanai»
• Apmācību kursa cena vienam cilvēkam EUR 130.90 (LVL 92.00), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība.
• 2. līmeņa apmācības - «IKT rīku izmantošanu MMU
konkurētspējai un attīstībai»
• Vienas apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 234.47
(LVL 164.80), no kuriem 80% izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Komersantam viena apmācību programma maksās EUR 46.89 (LVL
32.96) par vienu cilvēku.
Praktiskas apmācības „Tehnoloģiju rīki
uzņēmuma konkurētspējai un attīstībai”
• 1. Tehnoloģiju rīki uzņēmējdarbības atbalstam (L201)
• 2. Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (L202)
• 3. Uzskaite, aprēķini un grafiskā analīze, izmantojot elektroniskās tabulas
(L203)
• 4. Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās
tabulas (L204)
• 5. Datorizēta grāmatvedības uzskaite (L205)
• 6. Prezentācijas tehnoloģijas un metodes (L206)
• 7. Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai (L207)
• 8. Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem (L208)
• 9. E-komercija un interneta mārketings (L209)
• 10. Projektu vadības pamati (L210)
15
Apmācību kursu izmaksas: 3. līmenis
• Klientu attiecību vadības sistēmas un to ieviešana
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 971.80 (LVL 682.99), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 194.35 (LVL 136.59) par vienu cilvēku.
• Tehniskie risinājumi pārdošanai interneta vidē
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 728.68 (LVL 512.12), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 145.73 (LVL 102.42) par vienu cilvēku.
• Uzņēmuma specifikai atbilstoši IKT risinājumi biznesa un finanšu vadībai
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 353.58 (LVL 248.50), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 7071 (LVL 49.70) par vienu cilvēku.
• Saimniecisko procesu analīze, izmaiņu plānošana un optimizācija, izmantojot biznesa
vadības sistēmas
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 853.66 (LVL 599.96), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 169.46 (LVL 119.99) par vienu cilvēku.
• Biznesa vadības sistēmu ieviešanas principi saimniecisko procesu optimizēšanai
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 1280.52 (LVL 899.96), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 256.10 (LVL 179.99) par vienu cilvēku.
16
Komersantu kvalifikācijas kritēriji
• Ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā;
• Darbojas atbalstāmajā nozarē;
• Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai;
• Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;
• Nav VID nodokļu parādu
Programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts nozaru uzņēmumu un
pētniecības institūciju savstarpējai sadarbībai rūpniecisko pētījumu,
jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.
IT kompetences centrs
Meža nozares kompetences centrs
Pharma and chemistry competence center of Latvia
Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares
kompetences centrs
Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs
Transporta mašīnbūves kompetences centrs
Kompetences centri
Programma ir paredzēta, lai veicinātu sadarbību starp
komersantiem, pētniecības, izglītības un citām institūcijām,
tādejādi palielinot konkurētspēju, eksportu un jaunu
produktu attīstību.
Līgumus ar LIAA ir noslēguši 11 klasteri
Klasteru programma
Aktuālās LIAA programmas
kurās var iesniegt projektus
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
Atvērta līdz 2014.gada 30.aprīlim
Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un
tehnoloģiju attīstības programma
Atvērta no 2012.gada 3.decembra līdz pieejams finansējums
Augstas pievienotas vērtības investīcijas (4. kārta)
Atvērta no 2014.gada 21.marta līdz 2014.gada 7. aprīlim (ieskaitot)
Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai
rekonstrukcijai (2. kārta)
Atvērta no 2014.gada 22.aprīļa līdz 2014.gada 30. aprīlim (ieskaitot)
Ārējo tirgu apgūšana –
ārējais mārketings
• dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs, izmantojot
ekspozīcijas laukumu
• dalībai konferencēs vai semināros ārvalstīs (ar
prezentāciju)
• komersantu dalībai biedrību vai LIAA organizētās
tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs
Atbalstu var
saņemt
• 50%,
• de minimis atbalsts 1 uzņēmumam 3 gadu laikā nedrīkst
pārsniegt 200 000 EUR
Atbalsta intensitāte
• līdz 2014.gada 30.aprīlim
Projektu
iesniegšana
• Par plānotajām atbalstāmajām darbībām
• Par jau veiktajām atbalstāmajām darbībām
Projektus var
iesniegt
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
Svarīgi!
Ja projekts tiek iesniegts par plānotu pasākumu, projekta
iesniegumā minētās darbības jāīsteno 12 mēnešu laikā
pēc Līguma noslēgšanas ar LIAA
Jaunu projektu var iesniegt pēc tam, kad no LIAA ir
saņemts Lēmums par iepriekšēju projektu
Ja projekts tiek iesniegts par jau notikušu pasākumu,
tad arī ir jāievēro visas programmā izvirzītās prasības
Vienā projekta iesniegumā var iekļaut vairākas
atbalstāmās darbības
Saskaņā ar de minimis nosacījumiem: 200 000 EUR trīs gados
Finansējuma apjoms
SVARĪGI! Uzņēmums, kurš ir jaunāks par 3 gadiem un kuram pēdējā noslēgtā
konsolidētā gada apgrozījums pārsniedz 18 971,62 EUR var izvēlēties projekta
kopējo attiecināmo izmaksu apjomu: 5 691.49 EUR vai 30% no pēdējā noslēgtā
gada konsolidētā apgrozījuma
* Ja projektu iesniedz partnerībā, finansējuma ierobežojumi attiecas uz katru partneri atsevišķi
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas*
Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts vairāk
nekā 3 gadu pirms projekta iesniegšanas
Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts mazāk
nekā 3 gadus pirms projekta iesniegšanas
Ne vairāk kā 30% no
projekta iesniedzēja
pēdējā noslēgtā gada
konsolidētā apgrozījuma
5 691.49 EUR vai ne vairāk kā 30%
no projekta iesniedzēja
pēdējā noslēgtā gada
konsolidētā apgrozījuma
Dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs
(semināros), tirdzniecības misijās, kontaktbiržās,
attiecināmas ir:
starptautiskās izstādes organizatora
noteiktā reģistrācijas maksa
organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos
starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā,
t.sk. organizatora noteiktā maksa par organizēšanu
(vienam projekta iesniedzējam par vienu atbalstāmo darbību nedrīkst pārsniegt 2 845.74
EUR)
Kādi līdzekļi ir atgūstami? (1/3)
Kādi līdzekļi ir atgūstami? (2/3)
 organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē
(seminārā), kas notiek ārvalstīs, ja sniedz prezentāciju par projekta
iesniedzēja Latvijā ražotajām precēm un pakalpojumiem (ne vairāk kā
1 422.87 EUR vienai konferencei (semināram))
 organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu
izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences
katalogā
 organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un
ekspozīcijas laukumu (komersantiem - ne vairāk kā 9 248.67 EUR vienā izstādē
vai konferencē (seminārā); partnerībā, kā arī pārējiem projektu iesniedzējiem - ne
vairāk kā 18 497.33 EUR vienā izstādē vai konferencē (seminārā))
Kādi līdzekļi ir atgūstami? (3/3)
komandējuma izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem (kopējā
komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus
ne vairāk kā trīs dienas):
dienas nauda
izdevumi par viesnīcu (naktsmītni)*
ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas* līdz
atbalstāmās aktivitātes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai
darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros
plānotas vairākas aktivitātes
projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta
iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu
politikas jomā
Svarīgi! Aprēķinot dienas naudu un viesnīcu izdevumus tiek piemēroti 2010.gada 12.oktobra
Ministru kabineta noteikumi Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi”
Check lists
Mikro, mazo un vidējo
komersantu jaunu produktu un
tehnoloģiju attīstības
programma
Atbalsts jaunu tehnoloģiju attīstībai
Programma ” Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un
tehnoloģiju attīstības programma”
• 12 mēneši no līguma ar LIAA par projekta
īstenošanu noslēgšanasMaksimālais projekta
īstenošanas ilgums
• 60%, bet nepārsniedzot 14228,72 EUR vienam
komersantam
• Programmā pieejamais finansējums – 2.8 miljoni
EUR
Maksimālais atbalsta
finansējums
Darbinieku
skaits
Apgrozījums Bilance
Mikro (sīks) <10 <=2 milj. EUR <= 2 milj. EUR
Mazs <50 <=10 milj. EUR <= 10 milj. EUR
Vidējs <250 <=50 milj. EUR <=43 milj. EUR
Svarīgi!! Projekta iesniedzējs nevar būt grūtībās nonācis komersants
Atbalstāmās darbības
Atbalstāmās
darbības
produkta
rūpnieciskā
dizaina
izstrāde
jauna produkta
vai tehnoloģijas
sertificēšanas
pakalpojumi
rūpnieciskie
pētījumi, kas
nepieciešami
jaunu produktu
vai tehnoloģijas
izstrādei
eksperimentāl
ā izstrādne,
tajā skaitā
prototipu
izgatavošana
rūpnieciskā
īpašuma tiesību
nostiprināšana
Pakalpojumu sniedzēji
Augstas pievienotās
vērtības investīcijas
(4. kārta)
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(4. kārta)
Projektu iesniegšana: no 2014.gada 21.marta līdz
2014.gada 31. martam (ieskaitot)
Pieejamais finansējums ir 42,4 milj. EUR
Atbalsta intensitāte ir 45%
Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms
vienam projektam ir 50 000 EUR
Maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai
projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 2
135 000 EUR
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(4. kārta)
Finansējumu piešķir iekārtu iegādei, kas saistīta ar
jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas
saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas
dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas
procesa būtisku maiņu.
Atbalstāma ir arī kravu iekraušanas, izkraušanas, celšanas,
pārvadāšanas un glabāšanas iekārtu iegāde.
Sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem
attiecināmas ir kredītiestādes garantijas izmaksas avansa
un starpposma maksājumu iesniegšanai. Kopējās
kredītiestādes garantiju izmaksas nepārsniedz 10% no visu avansa
un starpposma maksājumu kopsummas.
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(4. kārta)
Neatbalstāmas ir jebkāda veida pārvietojamās tehnikas,
transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu iegādes izmaksas, ja tiem
saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir nepieciešama
reģistrācija CSDD vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
Traktortehnikas reģistrā vai ja tie tiek reģistrēti Civilās aviācijas
aģentūras Gaisa kuģu reģistrā vai kādā no Latvijas Jūras
administrācijas kuģu reģistriem, vai ja uz tiem attiecas Latvijas
Republikas normatīvie akti par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos
ūdeņos.
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(4. kārta)
Svarīgi par pieteikšanos:
Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants
No projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu
apjoma jāeksportē vismaz 30 % (vidēji nākamo triju kalendāra
gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas)
Projekta iesniegumam jāpievieno Eiropas Savienībā reģistrētas
kredītiestādes izsniegtu pirmā pieprasījuma līguma izpildes
garantijas vēstuli četru procentu vērtībā no pieprasītā
publiskā finansējuma
Projektiem, kuros attiecināmās izmaksas pārsniegs 70 000 EUR
būs jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299
Līdz 2014.gada 1.decembrim jāiesniedz avansa vai starpposma
maksājuma pieprasījums vismaz par 35% no pieprasītā publiskā
finansējuma apmēra
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(4. kārta)
Projekta atbalstāmās darbības* var uzsākt:
pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA (pēc LIAA veiktās
pirmslīguma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kā arī – lielā
komersanta gadījumā LIAA ir izvērtējusi, vai ir izpildīti MK
noteikumu Nr.817 27. punktā minētie nosacījumi)
pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai
apstiprināšanu ar nosacījumu saņemšanas (pēc LIAA veiktās
pirmslīguma pārbaudes projekta īstenošanas vietā);
Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir līdz 2015. gada 15.
novembrim.
* Par atbalstāmo darbību īstenošanas sākumu uzskata dienu, kad tiek
parakstīts pirmais līgums ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju.
Ilgtermiņa ieguldījumi tiek veikti īpašumā, t.sk.:
– zemē, kura ir īpašumā vai
– zemē, par kuru ir noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar
nogaidu tiesību, vai
– uz zemi ir zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(4. kārta)
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(4. kārta)
Atbalstāmās nozares (klasifikācija pēc NACE 2. red.):
Apstrādes rūpniecība (C), izņemot programmā noteiktās
neatbalstāmās nozares*
Transports un loģistika (H49-52)
Ar transportu un loģistiku saistītās nozares (H53)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (J61-62)
Ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītās
nozares (J58, J63)
Veselības aprūpe (Q86-88)
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(4. kārta)
Apstrādes rūpniecības (C) neatbalstāmās nozares:
Alkoholisko dzērienu ražošana (11. nodaļa, izņemot klasi 11.05
“Alus ražošana”, 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07
"Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs
iepildītu citu ūdeņu ražošana")
Tabakas izstrādājumu ražošana (12. nodaļa)
Kuģu būve (klase 30.11)
Sintētisko šķiedru ražošana (klase 20.6)
Ieroču un munīcijas ražošana (klases 25.4 un 30.4)
Tērauda rūpniecība, ja tiek ražoti MK noteikumu Nr.817 3.
pielikuma 10. punktā uzskaitītie produkti
Paldies par uzmanību!
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa
Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039499
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv
Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija
1 de 41

Recomendados

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija
193 vistas41 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
191 vistas37 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
245 vistas38 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija
260 vistas41 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
199 vistas38 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
325 vistas35 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
236 vistas38 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
497 vistas37 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
259 vistas38 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
234 vistas36 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
220 vistas35 diapositivas
Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon... por
Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...
Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...Krāslavas novada bibliotēka
375 vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(7)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem

Destacado

Kas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgi por
Kas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgiKas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgi
Kas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
662 vistas19 diapositivas
Alivianate por
AlivianateAlivianate
Alivianatejarslb
332 vistas6 diapositivas
Codigo especifico de comunicación por
Codigo especifico de comunicaciónCodigo especifico de comunicación
Codigo especifico de comunicaciónAdriana Pilar
211 vistas9 diapositivas
Engenharia Software por
Engenharia SoftwareEngenharia Software
Engenharia SoftwareMiguel Oliveira
271 vistas4 diapositivas
Encuesta CEIS por
Encuesta CEISEncuesta CEIS
Encuesta CEISEduardo Nelson German
336 vistas8 diapositivas
SACC - Las NTIC en la educación universitaria por
SACC - Las NTIC en la educación universitariaSACC - Las NTIC en la educación universitaria
SACC - Las NTIC en la educación universitariapedrosangulo
321 vistas8 diapositivas

Destacado(20)

Alivianate por jarslb
AlivianateAlivianate
Alivianate
jarslb332 vistas
Codigo especifico de comunicación por Adriana Pilar
Codigo especifico de comunicaciónCodigo especifico de comunicación
Codigo especifico de comunicación
Adriana Pilar211 vistas
SACC - Las NTIC en la educación universitaria por pedrosangulo
SACC - Las NTIC en la educación universitariaSACC - Las NTIC en la educación universitaria
SACC - Las NTIC en la educación universitaria
pedrosangulo321 vistas
Escola castro alves avaliacao 2 ano por Frankilson Silva
Escola castro alves  avaliacao 2 anoEscola castro alves  avaliacao 2 ano
Escola castro alves avaliacao 2 ano
Frankilson Silva286 vistas
Aprendamos contabilidad en la web. Presentación. 2014 por Dacosta256
Aprendamos contabilidad en la web. Presentación. 2014Aprendamos contabilidad en la web. Presentación. 2014
Aprendamos contabilidad en la web. Presentación. 2014
Dacosta256130 vistas
Bachillerato general oficial emiliano zapata angel por Angel Hernandez
Bachillerato general oficial emiliano zapata angelBachillerato general oficial emiliano zapata angel
Bachillerato general oficial emiliano zapata angel
Angel Hernandez394 vistas
Difusión de Actos de Gobierno Nacional - Inversión 1er Semestre de 2013 (Ener... por Eduardo Nelson German
Difusión de Actos de Gobierno Nacional - Inversión 1er Semestre de 2013 (Ener...Difusión de Actos de Gobierno Nacional - Inversión 1er Semestre de 2013 (Ener...
Difusión de Actos de Gobierno Nacional - Inversión 1er Semestre de 2013 (Ener...
Tuik - Turkish Economic Indicators, may 2012 (TR-ENG) por Unialta
Tuik - Turkish Economic Indicators, may 2012 (TR-ENG)Tuik - Turkish Economic Indicators, may 2012 (TR-ENG)
Tuik - Turkish Economic Indicators, may 2012 (TR-ENG)
Unialta1.4K vistas
Caracteristicas de la_oralidad_9003_1225 por papuchis1
Caracteristicas de la_oralidad_9003_1225Caracteristicas de la_oralidad_9003_1225
Caracteristicas de la_oralidad_9003_1225
papuchis1164 vistas

Similar a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
154 vistas19 diapositivas
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai por
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiEkonomikas ministrija
664 vistas15 diapositivas
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai por
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiEkonomikas ministrija
486 vistas15 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Ekonomikas ministrija
321 vistas38 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
302 vistas39 diapositivas
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros por
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvarosEEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvarosEkonomikas ministrija
802 vistas16 diapositivas

Similar a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem(20)

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros por Ekonomikas ministrija
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvarosEEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” por Ekonomikas ministrija
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts por Elektrumlv
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalstsDigitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Elektrumlv228 vistas
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā por Addiction SIA
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā LatvijāLIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
Addiction SIA973 vistas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
30 vistas25 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
51 vistas16 diapositivas
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
36 vistas13 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas15 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
25 vistas13 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem

 • 4. Atbalsta instrumenti uzņēmējiem  Informatīvajā materiālā ir apkopotas gan LIAA, gan arī citu iestāžu piedāvātās atbalsta programmas  Informatīvais materiāls tiek aktualizēts katru mēnesi  Materiāls ir pieejams LIAA mājas lapā sadaļā Uzņēmējdarbības ABC  Materiāls ir pieejams latviešu un krievu valodā
 • 5. Aktuālās ES fondu programmas
 • 6. Aktuālās LIAA programmas kurās var iesaistīties Biznesa inkubatori Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām Klasteru programma Kompetences centri
 • 8. Biznesa inkubatora operatora sniegtie atbalsta pakalpojumi Minimālie pakalpojumi: • telpu noma un apsaimniekošana (gan biroja, gan ražošanas telpu); • komunikāciju pakalpojumi (internets, tālrunis, juridiskā adrese); • sekretariāta pakalpojumi; • biznesa vadības (atbalsta) konsultācijas; • papildu atbalsta iespējas; • pārdošanas un mārketinga konsultācijas; • sadarbības organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī; • personāla atlases pakalpojumi; • virtuālie inkubācijas pakalpojumi. Speciālie pakalpojumi (katrā inkubatorā var būt atšķirīgi): • prototipēšana, sertificēšana, konstruēšana; • laboratorijas iekārtu izmantošana; • dizaina konsultācijas; • tehnoloģiju konsultācijas; • testēšanas pakalpojumi; • uzņēmumu procesu kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana; • uzņēmumu IT sistēmu ieviešana; • specializētie juridiskie pakalpojumi; • starptautiskā mārketinga pakalpojumi; • loģistikas konsultācijas; • eksporta veicināšanas pakalpojumi • u.c. pakalpojumi.
 • 9. Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta • biedrības, komersanti un pašnodarbinātas personas nodarbināto apmācībām, viņu kvalifikācijas celšanai Atbalstu var saņemt • līdz 80% (atkarībā no uzņēmuma lieluma) Atgūstamie līdzekļi jeb atbalsta intensitāte Šobrīd notiek projektu īstenošana. Komersanti, vienojoties ar biedrībām (nozaru asociācijām), projektu īstenošanas laikā var pievienoties šiem projektiem un apmācīt savus darbiniekus Līgumus ar LIAA ir noslēgušas 16 biedrības
 • 10. Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta
 • 11. Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 3.kārta • mikro un mazo uzņēmumu vadītāji un darbinieki apmācībām kvalifikācijas celšanai Atbalstu var saņemt • 80% Atlaide apmācībām Projektu īsteno „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”. Informācija par pieteikšanos apmācībām ir pieejama LIKTA mājas lapā www.mmu.lv Projekta laikā īsteno trīs līmeņu apmācības: • digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai • IKT rīku izmantošana MMU konkurētspējai un attīstībai • IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un eksporta attīstībai
 • 12. 12 Projekta apmācību sniedzēji • Apmācības nodrošina Pretendentu apvienība, kuru pārstāv “SIA Baltijas Datoru Akadēmija” un kurā ietilpst: • SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”; • AS «Datorzinību centrs» • SIA FMS • Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”; • SIA Infinitum 8 • SIA “LatInSoft”
 • 13. 13 Apmācību kursu izmaksas: 1. un 2. līmenis • 1. līmeņa apmācības - «Digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai» • Apmācību kursa cena vienam cilvēkam EUR 130.90 (LVL 92.00), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. • 2. līmeņa apmācības - «IKT rīku izmantošanu MMU konkurētspējai un attīstībai» • Vienas apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 234.47 (LVL 164.80), no kuriem 80% izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam viena apmācību programma maksās EUR 46.89 (LVL 32.96) par vienu cilvēku.
 • 14. Praktiskas apmācības „Tehnoloģiju rīki uzņēmuma konkurētspējai un attīstībai” • 1. Tehnoloģiju rīki uzņēmējdarbības atbalstam (L201) • 2. Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (L202) • 3. Uzskaite, aprēķini un grafiskā analīze, izmantojot elektroniskās tabulas (L203) • 4. Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas (L204) • 5. Datorizēta grāmatvedības uzskaite (L205) • 6. Prezentācijas tehnoloģijas un metodes (L206) • 7. Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai (L207) • 8. Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem (L208) • 9. E-komercija un interneta mārketings (L209) • 10. Projektu vadības pamati (L210)
 • 15. 15 Apmācību kursu izmaksas: 3. līmenis • Klientu attiecību vadības sistēmas un to ieviešana • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 971.80 (LVL 682.99), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 194.35 (LVL 136.59) par vienu cilvēku. • Tehniskie risinājumi pārdošanai interneta vidē • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 728.68 (LVL 512.12), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 145.73 (LVL 102.42) par vienu cilvēku. • Uzņēmuma specifikai atbilstoši IKT risinājumi biznesa un finanšu vadībai • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 353.58 (LVL 248.50), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 7071 (LVL 49.70) par vienu cilvēku. • Saimniecisko procesu analīze, izmaiņu plānošana un optimizācija, izmantojot biznesa vadības sistēmas • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 853.66 (LVL 599.96), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 169.46 (LVL 119.99) par vienu cilvēku. • Biznesa vadības sistēmu ieviešanas principi saimniecisko procesu optimizēšanai • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 1280.52 (LVL 899.96), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 256.10 (LVL 179.99) par vienu cilvēku.
 • 16. 16 Komersantu kvalifikācijas kritēriji • Ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā; • Darbojas atbalstāmajā nozarē; • Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai; • Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam; • Nav VID nodokļu parādu
 • 17. Programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts nozaru uzņēmumu un pētniecības institūciju savstarpējai sadarbībai rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā. IT kompetences centrs Meža nozares kompetences centrs Pharma and chemistry competence center of Latvia Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs Transporta mašīnbūves kompetences centrs Kompetences centri
 • 18. Programma ir paredzēta, lai veicinātu sadarbību starp komersantiem, pētniecības, izglītības un citām institūcijām, tādejādi palielinot konkurētspēju, eksportu un jaunu produktu attīstību. Līgumus ar LIAA ir noslēguši 11 klasteri Klasteru programma
 • 19. Aktuālās LIAA programmas kurās var iesniegt projektus Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings Atvērta līdz 2014.gada 30.aprīlim Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma Atvērta no 2012.gada 3.decembra līdz pieejams finansējums Augstas pievienotas vērtības investīcijas (4. kārta) Atvērta no 2014.gada 21.marta līdz 2014.gada 7. aprīlim (ieskaitot) Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai (2. kārta) Atvērta no 2014.gada 22.aprīļa līdz 2014.gada 30. aprīlim (ieskaitot)
 • 20. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
 • 21. • dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs, izmantojot ekspozīcijas laukumu • dalībai konferencēs vai semināros ārvalstīs (ar prezentāciju) • komersantu dalībai biedrību vai LIAA organizētās tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs Atbalstu var saņemt • 50%, • de minimis atbalsts 1 uzņēmumam 3 gadu laikā nedrīkst pārsniegt 200 000 EUR Atbalsta intensitāte • līdz 2014.gada 30.aprīlim Projektu iesniegšana • Par plānotajām atbalstāmajām darbībām • Par jau veiktajām atbalstāmajām darbībām Projektus var iesniegt Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
 • 22. Svarīgi! Ja projekts tiek iesniegts par plānotu pasākumu, projekta iesniegumā minētās darbības jāīsteno 12 mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas ar LIAA Jaunu projektu var iesniegt pēc tam, kad no LIAA ir saņemts Lēmums par iepriekšēju projektu Ja projekts tiek iesniegts par jau notikušu pasākumu, tad arī ir jāievēro visas programmā izvirzītās prasības Vienā projekta iesniegumā var iekļaut vairākas atbalstāmās darbības
 • 23. Saskaņā ar de minimis nosacījumiem: 200 000 EUR trīs gados Finansējuma apjoms SVARĪGI! Uzņēmums, kurš ir jaunāks par 3 gadiem un kuram pēdējā noslēgtā konsolidētā gada apgrozījums pārsniedz 18 971,62 EUR var izvēlēties projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjomu: 5 691.49 EUR vai 30% no pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma * Ja projektu iesniedz partnerībā, finansējuma ierobežojumi attiecas uz katru partneri atsevišķi Kopējās projekta attiecināmās izmaksas* Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts vairāk nekā 3 gadu pirms projekta iesniegšanas Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts mazāk nekā 3 gadus pirms projekta iesniegšanas Ne vairāk kā 30% no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma 5 691.49 EUR vai ne vairāk kā 30% no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma
 • 24. Dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs (semināros), tirdzniecības misijās, kontaktbiržās, attiecināmas ir: starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā, t.sk. organizatora noteiktā maksa par organizēšanu (vienam projekta iesniedzējam par vienu atbalstāmo darbību nedrīkst pārsniegt 2 845.74 EUR) Kādi līdzekļi ir atgūstami? (1/3)
 • 25. Kādi līdzekļi ir atgūstami? (2/3)  organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē (seminārā), kas notiek ārvalstīs, ja sniedz prezentāciju par projekta iesniedzēja Latvijā ražotajām precēm un pakalpojumiem (ne vairāk kā 1 422.87 EUR vienai konferencei (semināram))  organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences katalogā  organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu (komersantiem - ne vairāk kā 9 248.67 EUR vienā izstādē vai konferencē (seminārā); partnerībā, kā arī pārējiem projektu iesniedzējiem - ne vairāk kā 18 497.33 EUR vienā izstādē vai konferencē (seminārā))
 • 26. Kādi līdzekļi ir atgūstami? (3/3) komandējuma izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem (kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas): dienas nauda izdevumi par viesnīcu (naktsmītni)* ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas* līdz atbalstāmās aktivitātes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas aktivitātes projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā Svarīgi! Aprēķinot dienas naudu un viesnīcu izdevumus tiek piemēroti 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”
 • 28. Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma
 • 29. Atbalsts jaunu tehnoloģiju attīstībai Programma ” Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma” • 12 mēneši no līguma ar LIAA par projekta īstenošanu noslēgšanasMaksimālais projekta īstenošanas ilgums • 60%, bet nepārsniedzot 14228,72 EUR vienam komersantam • Programmā pieejamais finansējums – 2.8 miljoni EUR Maksimālais atbalsta finansējums Darbinieku skaits Apgrozījums Bilance Mikro (sīks) <10 <=2 milj. EUR <= 2 milj. EUR Mazs <50 <=10 milj. EUR <= 10 milj. EUR Vidējs <250 <=50 milj. EUR <=43 milj. EUR Svarīgi!! Projekta iesniedzējs nevar būt grūtībās nonācis komersants
 • 30. Atbalstāmās darbības Atbalstāmās darbības produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei eksperimentāl ā izstrādne, tajā skaitā prototipu izgatavošana rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana
 • 33. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Projektu iesniegšana: no 2014.gada 21.marta līdz 2014.gada 31. martam (ieskaitot) Pieejamais finansējums ir 42,4 milj. EUR Atbalsta intensitāte ir 45% Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 50 000 EUR Maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 2 135 000 EUR
 • 34. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Finansējumu piešķir iekārtu iegādei, kas saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Atbalstāma ir arī kravu iekraušanas, izkraušanas, celšanas, pārvadāšanas un glabāšanas iekārtu iegāde. Sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem attiecināmas ir kredītiestādes garantijas izmaksas avansa un starpposma maksājumu iesniegšanai. Kopējās kredītiestādes garantiju izmaksas nepārsniedz 10% no visu avansa un starpposma maksājumu kopsummas.
 • 35. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Neatbalstāmas ir jebkāda veida pārvietojamās tehnikas, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu iegādes izmaksas, ja tiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir nepieciešama reģistrācija CSDD vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā vai ja tie tiek reģistrēti Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu reģistrā vai kādā no Latvijas Jūras administrācijas kuģu reģistriem, vai ja uz tiem attiecas Latvijas Republikas normatīvie akti par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos.
 • 36. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Svarīgi par pieteikšanos: Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants No projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoma jāeksportē vismaz 30 % (vidēji nākamo triju kalendāra gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas) Projekta iesniegumam jāpievieno Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes izsniegtu pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstuli četru procentu vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma Projektiem, kuros attiecināmās izmaksas pārsniegs 70 000 EUR būs jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299 Līdz 2014.gada 1.decembrim jāiesniedz avansa vai starpposma maksājuma pieprasījums vismaz par 35% no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra
 • 37. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Projekta atbalstāmās darbības* var uzsākt: pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA (pēc LIAA veiktās pirmslīguma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kā arī – lielā komersanta gadījumā LIAA ir izvērtējusi, vai ir izpildīti MK noteikumu Nr.817 27. punktā minētie nosacījumi) pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu saņemšanas (pēc LIAA veiktās pirmslīguma pārbaudes projekta īstenošanas vietā); Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir līdz 2015. gada 15. novembrim. * Par atbalstāmo darbību īstenošanas sākumu uzskata dienu, kad tiek parakstīts pirmais līgums ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju.
 • 38. Ilgtermiņa ieguldījumi tiek veikti īpašumā, t.sk.: – zemē, kura ir īpašumā vai – zemē, par kuru ir noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesību, vai – uz zemi ir zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)
 • 39. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Atbalstāmās nozares (klasifikācija pēc NACE 2. red.): Apstrādes rūpniecība (C), izņemot programmā noteiktās neatbalstāmās nozares* Transports un loģistika (H49-52) Ar transportu un loģistiku saistītās nozares (H53) Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (J61-62) Ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītās nozares (J58, J63) Veselības aprūpe (Q86-88)
 • 40. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Apstrādes rūpniecības (C) neatbalstāmās nozares: Alkoholisko dzērienu ražošana (11. nodaļa, izņemot klasi 11.05 “Alus ražošana”, 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana") Tabakas izstrādājumu ražošana (12. nodaļa) Kuģu būve (klase 30.11) Sintētisko šķiedru ražošana (klase 20.6) Ieroču un munīcijas ražošana (klases 25.4 un 30.4) Tērauda rūpniecība, ja tiek ražoti MK noteikumu Nr.817 3. pielikuma 10. punktā uzskaitītie produkti
 • 41. Paldies par uzmanību! LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442 Tālrunis: +371 67039499 Fakss: +371 67039401 E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv www.liaa.gov.lv Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija