No marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniski

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
16
Aktualitātes
No šī gada 1. marta visas mājas
lietas ekspluatācijā nodotajos
daudzdzīvokļu namos, kuros ir
vairāk nekā trīs dzīvokļi, ir jākārto
elektroniski – Būvniecības
informācijas sistēmā (BIS).
Līdz ar to turpmāk dzīvokļu īpašniekiem būs
pieejama informācija par ēkas tehniskā stā-
vokļa novērtējumu, līdzekļu uzkrājumu un
citi dati.
Pārvaldnieku pienākums
Mājas lietas Būvniecības informācijas sistēmā
(BIS) jākārto māju pārvaldniekiem. Doku-
mentus un informāciju, kas izveidoti līdz
2023. gada 1. martam, pārvaldnieki pēc sa-
viem ieskatiem var pievienot BIS. Viendzī-
vokļa vai divdzīvokļu ēku īpašniekiem elek-
troniska mājas lietas kārtošana nav obligāta.
Lai BIS varētu kārtot mājas lietu un iegūtu
tiesības tai piekļūt, pārvaldniekam ir nepie-
ciešams reģistrēties dzīvojamo māju pārvald-
nieku reģistrā. To var izdarīt persona, ar kuru
noslēgts aktuāls pārvaldīšanas līgums. Pēc
nepieciešamo dokumentu saņemšanas Būv-
niecības valsts kontroles birojs (BVKB) dod
piekļuvi mājas lietai BIS. Ja dzīvojamās mājas
sastāvā nav trešās grupas daudzstāvu daudz-
dzīvokļu dzīvojamās ēkas un mājas platība ir
līdz 1500 kvadrātmetriem, tad dzīvokļu īpaš-
nieku kopība par pārvaldnieku var iecelt dzī-
vokļu īpašnieku biedrību – arī, ja tās darbi-
niekam vai biedram, kurš veiks pārvaldīšanas
uzdevumu attiecīgajā dzīvojamajā mājā, nav
profesionālās kvalifikācijas dzīvojamo māju
pārvaldīšanā.
Plaša informācija vienuviet
Mājas vai dzīvokļu īpašniekiem mājas lietas
par savu īpašumu ir pieejamas BIS portāla
www.bis.gov.lv sadaļā Būvju ekspluatācija.
Portālam var pieslēgties, izmantojot autorizā-
ciju www.latvija.lv.
Pilns BIS veidojamais mājas lietas saturs
norādīts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas liku-
ma 8. panta trešajā daļā.
Mājas lietā pieejami Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra dati par
kadastra objektu, nekustamā īpašuma sastāvu
un pamatdati par nekustamā īpašuma piede-
rību. Tāpat te uzkrājas dati un dokumenti, kas
saistīti ar konkrētās būves ekspluatāciju, pie-
mēram, būvspeciālistu sagatavotie un izsnieg-
tie tehniskās apsekošanas atzinumi, kā arī
būvvalžu izdotie atzinumi, lēmumi, izziņas
u. c. dokumenti.
Mājas lietā ir ieviesti arī automātiskie atgā-
dinājumi, piemēram, par pienākumu veikt
ēkas vizuālo vai tehnisko apsekošanu.
No marta mājas lietas
daudzdzīvokļu namos
jākārto elektroniski
Elīna Balgalve, BVKB sabiedrisko attiecību speciāliste
18
Aktualitātes
Paredz uzkrājumu fonda
izmantošanas mērķus
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīša-
nas likumprojektā, kas pašlaik tiek virzīts sa-
skaņošanai Saeimā, noteikts, ka uzkrājumu
fondu var izmantot nepieciešamajiem dar-
biem avārijas situācijas novēršanai un ārpus-
kārtas remontam, nodokļa maksājumu parā-
du samaksai un administratīvā naudas soda
segšanai. Tāpat līdzekļi izmantojami ar dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanu saistītu dokumentu
sagatavošanai (energosertifikāts, tehniskās
apsekošanas atzinums u. c.), ja šāda doku-
menta sagatavošanu paredz normatīvie akti
un ja uzkrājumu fondā šim mērķim ir plānoti
un pieejami līdzekļi. Finansējumu drīkst iz-
mantot arī citiem ar dzīvojamās mājas pārval-
dīšanu saistītiem mērķiem, ja ar pārvaldīša-
nas līgumu, kopības lēmumu vai kopīpašnie-
ku lēmumu ir noteikta maksimālā naudas
summa šādiem izdevumiem un uzkrājumu
fondā šim mērķim tās pietiek.
Piekļuvi pieprasījusi trešā daļa
Tiek lēsts, ka Latvijas daudzdzīvokļu namu
dzīvojamo fondu veido 38,6 tūkstoši ēku. Vi-
sām daudzdzīvokļu mājām BIS ir izveidotas
mājas lietas, taču piekļuve pieprasīta un pie-
šķirta vairāk nekā 12 tūkstošiem māju lietu.
Dažādu iemeslu dēļ daudzās mājas lietās elek-
troniska lietu kārtošana vēl nav sākta, taču
pienākuma veikt mājas lietas kārtošanu Būv-
niecības informācijas sistēmā nodrošināšanai
paredzēta administratīvā atbildība, kas no-
teikta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
29. pantā – dzīvojamās mājas īpašniekam vai
pārvaldniekam (ja minēto pārvaldīšanas dar-
bību uzdots veikt pārvaldniekam) var piemē-
rot brīdinājumu vai naudas sodu no divām
līdz 280 naudas soda vienībām (10–1400 ei-
ro), bet juridiskajai personai – no divām līdz
2800 naudas soda vienībām (10–14 000 ei-
ro).
Atšķirīgas iespējas
Pārvaldniekam un dzīvokļa īpašniekam skatī-
šanās režīmā ir pieejams vienāds informācijas
apjoms, taču informācijas pievienošanā pār-
valdniekam ir plašākas iespējas. Īpašnieks var
mainīt savu kontaktinformāciju, nosūtīt pazi-
ņojumus pārvaldniekam un citiem īpašnie-
kiem, ierosināt kopsapulces vai aptaujas, pie-
teikt apsekošanas vizīti pārvaldniekam, kā arī
pievienot lēmumus un izsniegt pilnvaras.
Ikvienas personas veiktās darbības sistēmā
tiek fiksētas un ir izsekojamas. BI
1 de 2

Más contenido relacionado

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vistas
3_Knauf fasades kludas novembris  2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris  2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vistas
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk99 vistas
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols  Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vistas
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vistas
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas  Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vistas
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vistas
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk48 vistas
 Sadarbība ar būvnieku ēku atjaunošanā  Sadarbība ar būvnieku ēku atjaunošanā
Sadarbība ar būvnieku ēku atjaunošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk39 vistas
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātikElektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas
Pasūtītājs projekta sagatavošanāPasūtītājs projekta sagatavošanā
Pasūtītājs projekta sagatavošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Elektrotīklu darbi - pārdomāti un drošiElektrotīklu darbi - pārdomāti un droši
Elektrotīklu darbi - pārdomāti un droši
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk40 vistas
Iedvesmas stāsts, Kartupeļu iela 19, Rīga Iedvesmas stāsts, Kartupeļu iela 19, Rīga
Iedvesmas stāsts, Kartupeļu iela 19, Rīga
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk36 vistas
 ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai
ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk66 vistas

No marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniski

  • 1. 16 Aktualitātes No šī gada 1. marta visas mājas lietas ekspluatācijā nodotajos daudzdzīvokļu namos, kuros ir vairāk nekā trīs dzīvokļi, ir jākārto elektroniski – Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Līdz ar to turpmāk dzīvokļu īpašniekiem būs pieejama informācija par ēkas tehniskā stā- vokļa novērtējumu, līdzekļu uzkrājumu un citi dati. Pārvaldnieku pienākums Mājas lietas Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) jākārto māju pārvaldniekiem. Doku- mentus un informāciju, kas izveidoti līdz 2023. gada 1. martam, pārvaldnieki pēc sa- viem ieskatiem var pievienot BIS. Viendzī- vokļa vai divdzīvokļu ēku īpašniekiem elek- troniska mājas lietas kārtošana nav obligāta. Lai BIS varētu kārtot mājas lietu un iegūtu tiesības tai piekļūt, pārvaldniekam ir nepie- ciešams reģistrēties dzīvojamo māju pārvald- nieku reģistrā. To var izdarīt persona, ar kuru noslēgts aktuāls pārvaldīšanas līgums. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Būv- niecības valsts kontroles birojs (BVKB) dod piekļuvi mājas lietai BIS. Ja dzīvojamās mājas sastāvā nav trešās grupas daudzstāvu daudz- dzīvokļu dzīvojamās ēkas un mājas platība ir līdz 1500 kvadrātmetriem, tad dzīvokļu īpaš- nieku kopība par pārvaldnieku var iecelt dzī- vokļu īpašnieku biedrību – arī, ja tās darbi- niekam vai biedram, kurš veiks pārvaldīšanas uzdevumu attiecīgajā dzīvojamajā mājā, nav profesionālās kvalifikācijas dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Plaša informācija vienuviet Mājas vai dzīvokļu īpašniekiem mājas lietas par savu īpašumu ir pieejamas BIS portāla www.bis.gov.lv sadaļā Būvju ekspluatācija. Portālam var pieslēgties, izmantojot autorizā- ciju www.latvija.lv. Pilns BIS veidojamais mājas lietas saturs norādīts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas liku- ma 8. panta trešajā daļā. Mājas lietā pieejami Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra dati par kadastra objektu, nekustamā īpašuma sastāvu un pamatdati par nekustamā īpašuma piede- rību. Tāpat te uzkrājas dati un dokumenti, kas saistīti ar konkrētās būves ekspluatāciju, pie- mēram, būvspeciālistu sagatavotie un izsnieg- tie tehniskās apsekošanas atzinumi, kā arī būvvalžu izdotie atzinumi, lēmumi, izziņas u. c. dokumenti. Mājas lietā ir ieviesti arī automātiskie atgā- dinājumi, piemēram, par pienākumu veikt ēkas vizuālo vai tehnisko apsekošanu. No marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniski Elīna Balgalve, BVKB sabiedrisko attiecību speciāliste
  • 2. 18 Aktualitātes Paredz uzkrājumu fonda izmantošanas mērķus Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīša- nas likumprojektā, kas pašlaik tiek virzīts sa- skaņošanai Saeimā, noteikts, ka uzkrājumu fondu var izmantot nepieciešamajiem dar- biem avārijas situācijas novēršanai un ārpus- kārtas remontam, nodokļa maksājumu parā- du samaksai un administratīvā naudas soda segšanai. Tāpat līdzekļi izmantojami ar dzīvo- jamās mājas pārvaldīšanu saistītu dokumentu sagatavošanai (energosertifikāts, tehniskās apsekošanas atzinums u. c.), ja šāda doku- menta sagatavošanu paredz normatīvie akti un ja uzkrājumu fondā šim mērķim ir plānoti un pieejami līdzekļi. Finansējumu drīkst iz- mantot arī citiem ar dzīvojamās mājas pārval- dīšanu saistītiem mērķiem, ja ar pārvaldīša- nas līgumu, kopības lēmumu vai kopīpašnie- ku lēmumu ir noteikta maksimālā naudas summa šādiem izdevumiem un uzkrājumu fondā šim mērķim tās pietiek. Piekļuvi pieprasījusi trešā daļa Tiek lēsts, ka Latvijas daudzdzīvokļu namu dzīvojamo fondu veido 38,6 tūkstoši ēku. Vi- sām daudzdzīvokļu mājām BIS ir izveidotas mājas lietas, taču piekļuve pieprasīta un pie- šķirta vairāk nekā 12 tūkstošiem māju lietu. Dažādu iemeslu dēļ daudzās mājas lietās elek- troniska lietu kārtošana vēl nav sākta, taču pienākuma veikt mājas lietas kārtošanu Būv- niecības informācijas sistēmā nodrošināšanai paredzēta administratīvā atbildība, kas no- teikta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 29. pantā – dzīvojamās mājas īpašniekam vai pārvaldniekam (ja minēto pārvaldīšanas dar- bību uzdots veikt pārvaldniekam) var piemē- rot brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz 280 naudas soda vienībām (10–1400 ei- ro), bet juridiskajai personai – no divām līdz 2800 naudas soda vienībām (10–14 000 ei- ro). Atšķirīgas iespējas Pārvaldniekam un dzīvokļa īpašniekam skatī- šanās režīmā ir pieejams vienāds informācijas apjoms, taču informācijas pievienošanā pār- valdniekam ir plašākas iespējas. Īpašnieks var mainīt savu kontaktinformāciju, nosūtīt pazi- ņojumus pārvaldniekam un citiem īpašnie- kiem, ierosināt kopsapulces vai aptaujas, pie- teikt apsekošanas vizīti pārvaldniekam, kā arī pievienot lēmumus un izsniegt pilnvaras. Ikvienas personas veiktās darbības sistēmā tiek fiksētas un ir izsekojamas. BI