Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumam

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Vadlīnijas tehniskās specifikācijas
sagatavošanai publiskajam
iepirkumam

                      Ilze Oša,
           Būvniecības un mājokļu politikas
               departamenta direktore
IETEIKUMI VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM
 Ieteikumi ir piemērojami būvdarbu iepirkumiem, kurus
 saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veic valsts,
 pašvaldības vai to atsavinātas iestādes, kuras saucamas
 par Pasūtītāju.
 Ieteikumi nosaka vienotus būvdarbu iepirkuma konkursa
 dalībnieku  atlases nosacījumus  un  piedāvājumu
 vērtēšanas kritērijus.
IETEIKUMI VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM
 Privātpersonas, īstenojot mājokļa renovācijas projektus
 ERAF aktivitātes ietvaros, vadās pēc 2008. gada 5.
 februāra MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par
 iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
 pasūtītāja finansētiem projektiem”.
 Saskaņā ar noteikumiem Finansējuma saņēmējs
 iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 120000 latu
 vai lielāka, no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas
 piedāvājumu ar zemāko cenu.
 Savukārt iepirkumiem, kuru līgumcena ir zemāka par
 120000 Ls, lai nodrošinātu būves ilgtspējību un kvalitāti,
 tādējādi sniedzot ieguvumus pasūtītājam, sabiedrībai
 kopumā un apkārtējai videi, ieteicams piemērot
 saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju.
PRASĪBAS    PRETENDENTIEM
 Pretendents,    kā  arī  Pretendenta   piesaistītie
 apakšuzņēmēji nav atzīti par vainīgiem koruptīva
 rakstura   noziedzīgos   nodarījumos,  krāpnieciskās
 darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
 legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
 Pretendents,    kā  arī  Pretendenta   piesaistītie
 apakšuzņēmēji nav atzīti par vainīgiem darba tiesību
 būtiskā pārkāpumā.
 Pretendents,    kā  arī  Pretendenta   piesaistītie
 apakšuzņēmēji nav atzīti par vainīgiem konkurences
 tiesību pārkāpumā.
PRASĪBAS    PRETENDENTIEM
 Nav pasludināts Pretendenta, kā arī Pretendenta
 piesaistīto apakšuzņēmēju maksātnespējas process, nav
 apturēta vai pārtraukta Pretendenta vai attiecīgā
 apakšuzņēmēja saimnieciskā darbība.
 Pretendentam,   kā  arī  Pretendenta   piesaistītiem
 apakšuzņēmējiem nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
 sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
 kopsummā pārsniedz 100 latus.
 Pretendents un viņa piesaistītie apakšuzņēmēji nav
 snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
 novērtēšanai un ir iesnieguši visu pieprasīto informāciju.
PRASĪBAS    PRETENDENTIEM
  Pretendents un Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir
  reģistrēti Komercreģistrā.
  Pretendents un Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir
  reģistrēti  Būvkomersantu   reģistrā, saskaņā  ar
  Būvniecības likuma 10.panta un MK 19.10.2011.
  noteikumu Nr. 799 „Būvkomersantu reģistrācijas
  noteikumi” prasībām.
  Pretendenta   vidējais  gada  finanšu apgrozījums
  būvniecībā bez PVN par     pēdējiem trīs gadiem ir
  vismaz____ LVL.
[Minimālo apgrozījumu nosaka samērīgi ar paredzamo
  iepirkuma līgumcenu, ieteicams no 1,5 līdz 2 reizes
  lielāku par paredzamo līgumcenu].
PRASĪBAS     PRETENDENTIEM
  Pretendenta likviditātes koeficients pēdējos divos gados
  ir lielāks vai vienāds ar 0,5. Likviditātes koeficients tiek
  aprēķināts pēc šādas formulas: Likviditātes koeficients =
  Apgrozāmie līdzekļi/ Īstermiņa saistības.
  Pretendents darbu nepārtrauktai izpildei ir spējīgs
  piesaistīt finansējumu vismaz Ls ___________ apmērā.
[Šo punktu Pasūtītājs piemēro tikai gadījumā, ja tā rīcībā
  nav pietiekama finansējuma nepārtrauktas būvdarbu
  veikšanas nodrošināšanai].
PRASĪBAS    PRETENDENTIEM
 Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir pieredze vismaz
 divu līdzvērtīgu ēku, inženierbūvju (izvēlēties atbilstošo)
 būvniecībā par kopējo summu vismaz Ls ______
 (nosaka samērīgi, piemēram, par pietiekamu varētu
 uzskatīt apjomu, kas nav mazāks par 30% no plānotās
 iepirkuma līgumcenas), kurā tas bijis nodarbināts kā
 galvenais būvuzņēmējs.
 Prasības   Pretendenta   būvniecības   speciālistiem
 (būvprakses   sertifikāti, pieredze  līdzīgu  objektu
 būvniecībā un citi).
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
 Saimnieciski   visizdevīgākā   piedāvājuma  izvēle
 piemērojama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
 46. panta (1)daļai.
 Izvēles faktoriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi
 salīdzināmiem vai izvērtējamiem.
 Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtējums
 būvdarbu iepirkumos piemērojams, lai nodrošinātu būves
 ilgtspējību un kvalitāti, tādējādi sniedzot ieguvumus
 pasūtītājam, sabiedrībai kopumā un apkārtējai videi.
 Faktora nozīmību un piešķiramo punktu skaitu izvēlas
 pasūtītājs, ievērojot ieteikumos sniegtās robežas vai
 paplašina tās, norādot pamatojumu atbilstoši būvei un tās
 būvniecībai izvirzītiem kritērijiem.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas (ne
 vairāk par 20punktiem)
   Energoefektīvāko norobežojošo konstrukciju
   būvizstrādājumu piedāvājums
   (līdz 10 punktiem).
    Vērtē konkursa nolikumā norādīto norobežojošo
    konstrukciju būvizstrādājumu energoefektivitātes
    rādītājus un energoefektivitātes ieguvumu attiecībā
    pret kopējo plānoto enerģijas patēriņu.
    Jo īpaši iekļaujami logi, durvis un siltumizolācija, ja
    tās atšķirīgu piedāvājumu pieļauj būvprojektā
    izvēlētie tehniskie risinājumu.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
  Papildus būvdarbu garantijas laiks (līdz
  5punktiem)
   Papildus punktus piešķir piedāvājumiem ar
   būvdarbu garantijas laikam, kas lielāks par
   konkursa nolikumā noteikto minimālais būvdarbu
   garantijas laiku (ne mazāk kā 2 gadi).
   Ieteicams bankas garantijas vai apdrošināšanas
   polises veidā.
   Konkursa nolikumā nosakāms maksimālais
   izvērtējamais būvdarbu garantijas laiks (ieteicams
   ne lielāks par 5 gadiem).
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
  Energoefektīvāko iekārtu piedāvājums (līdz
  5punktiem)
   Vērtē konkursa nolikumā norādīto iekārtu
   energoefektivitāti attiecībā pret būvprojektā
   noteiktajiem (minimālajiem) iekārtu
   energoefektivitātes rādītājiem.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
  Būvdarbu kvalitāte (ne vairāk par
  5punktiem)
   Iepirkuma brīdī nav iespējams novērtēt būvdarbu
   kvalitāti (būve ir “uz papīra”).
   Vērtē būvuzņēmēja piedāvāto būvdarbu kvalitātes
   nodrošināšanas sistēmu pēc tās apraksta, kurā
   pretendents detalizēti apraksta veicamos
   pasākumus būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai, kā
   arī
   Konkursa nolikumā nosaka minimālās prasības.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
  Līguma izpildes termiņš (ne vairāk par
  5punktiem)
   Piemēro, ja pasūtītājs ir ieinteresēts būvi pieņemt
   ekspluatācijā iespējami ātrāk.
   Piedāvājumiem ar īsāko izpildes termiņu piešķir
   maksimālo papildus punktu skaitu (līdz
   5punktiem), pārējiem – proporcionāli mazāk.
   Būvdarbu līgumā paredz līgumsodu par izpildes
   termiņa neievērošanu.
   Pretendents būvdarbu izpildes termiņu pamato ar
   tāmi un būvdarbu kalendāro grafiku.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
  Cena (ne vairāk par 50 punktiem)
   Vērtē kopējo piedāvāto cenu (bez pievienotās
   vērtības nodokļa).
   Piešķiramo punktu skaits =50 x (lētākā
   piedāvājuma cena / vērtējamā piedāvājuma cena).
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
  Videi draudzīgu būvizstrādājumu
  izmantošana (līdz 5 punktiem)
   Vērtē piedāvāto videi draudzīgo būvizstrādājumu
   īpatsvaru (naudas izteiksmē).
   Videi draudzīgi būvizstrādājumi – marķēti ar I tipa
   ekomarķējumu saskaņā ar ISO14024
   „Ekomarķējumi un deklarācijas - Pirmā tipa vides
   deklarācijas - Principi un procedūras” .
   Piedāvājumā norāda videi draudzīgos
   būvizstrādājumus un to tāmes vērtību.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
   Citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem
   jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem
   vai izvērtējamiem
   (ne vairāk par 5 punktiem).
  Apmaksas nosacījumi (līdz 5 punktiem).
Paldies par uzmanību!


        Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519
              Tālrunis: 67013101
               Fakss: 67280882
          E-pasts: pasts@em.gov.lv
         Mājas lapa: www.em.gov.lv
1 de 18

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Tisē ielas 81 , Liepājā renovācijas gaita Tisē ielas 81 , Liepājā renovācijas gaita
Tisē ielas 81 , Liepājā renovācijas gaita
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk298 vistas
Balkonu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Balkonu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Balkonu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk712 vistas
Koka logi kā racionāls lēmums Koka logi kā racionāls lēmums
Koka logi kā racionāls lēmums
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk577 vistas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk216 vistas
Ventilācija daudzdzīvokļu mājā Ventilācija daudzdzīvokļu mājā
Ventilācija daudzdzīvokļu mājā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.1K vistas
Latvijas pilsētu pieredze un ieguvumi no renovācijasLatvijas pilsētu pieredze un ieguvumi no renovācijas
Latvijas pilsētu pieredze un ieguvumi no renovācijas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk715 vistas
Biedrības "Zaļie nami" pieredze Biedrības "Zaļie nami" pieredze
Biedrības "Zaļie nami" pieredze
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk265 vistas
Konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016"Konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016"
Konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016"
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk262 vistas
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumiKā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1K vistas
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.7K vistas
Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" pieteiktie projektiKonkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" pieteiktie projekti
Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" pieteiktie projekti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.7K vistas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk694 vistas

Similar a Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumam(18)

Iepirkuma procedūra Iepirkuma procedūra
Iepirkuma procedūra
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk980 vistas
Daudzdzīvokļu ēku renovācija: juridiskie aspektiDaudzdzīvokļu ēku renovācija: juridiskie aspekti
Daudzdzīvokļu ēku renovācija: juridiskie aspekti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk178 vistas
Iepirkumu procedūraIepirkumu procedūra
Iepirkumu procedūra
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk176 vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk444 vistas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk493 vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk828 vistas
Iepirkuma procedūraIepirkuma procedūra
Iepirkuma procedūra
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk270 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk8 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk29 vistas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk49 vistas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk37 vistas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk57 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vistas
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vistas
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk99 vistas
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vistas
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vistas
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vistas
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vistas

Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumam

 • 1. Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumam Ilze Oša, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore
 • 2. IETEIKUMI VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM Ieteikumi ir piemērojami būvdarbu iepirkumiem, kurus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veic valsts, pašvaldības vai to atsavinātas iestādes, kuras saucamas par Pasūtītāju. Ieteikumi nosaka vienotus būvdarbu iepirkuma konkursa dalībnieku atlases nosacījumus un piedāvājumu vērtēšanas kritērijus.
 • 3. IETEIKUMI VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM Privātpersonas, īstenojot mājokļa renovācijas projektus ERAF aktivitātes ietvaros, vadās pēc 2008. gada 5. februāra MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Saskaņā ar noteikumiem Finansējuma saņēmējs iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 120000 latu vai lielāka, no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu. Savukārt iepirkumiem, kuru līgumcena ir zemāka par 120000 Ls, lai nodrošinātu būves ilgtspējību un kvalitāti, tādējādi sniedzot ieguvumus pasūtītājam, sabiedrībai kopumā un apkārtējai videi, ieteicams piemērot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju.
 • 4. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendents, kā arī Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji nav atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. Pretendents, kā arī Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā. Pretendents, kā arī Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji nav atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā.
 • 5. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Nav pasludināts Pretendenta, kā arī Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta vai attiecīgā apakšuzņēmēja saimnieciskā darbība. Pretendentam, kā arī Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Pretendents un viņa piesaistītie apakšuzņēmēji nav snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesnieguši visu pieprasīto informāciju.
 • 6. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendents un Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Komercreģistrā. Pretendents un Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta un MK 19.10.2011. noteikumu Nr. 799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā bez PVN par pēdējiem trīs gadiem ir vismaz____ LVL. [Minimālo apgrozījumu nosaka samērīgi ar paredzamo iepirkuma līgumcenu, ieteicams no 1,5 līdz 2 reizes lielāku par paredzamo līgumcenu].
 • 7. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendenta likviditātes koeficients pēdējos divos gados ir lielāks vai vienāds ar 0,5. Likviditātes koeficients tiek aprēķināts pēc šādas formulas: Likviditātes koeficients = Apgrozāmie līdzekļi/ Īstermiņa saistības. Pretendents darbu nepārtrauktai izpildei ir spējīgs piesaistīt finansējumu vismaz Ls ___________ apmērā. [Šo punktu Pasūtītājs piemēro tikai gadījumā, ja tā rīcībā nav pietiekama finansējuma nepārtrauktas būvdarbu veikšanas nodrošināšanai].
 • 8. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir pieredze vismaz divu līdzvērtīgu ēku, inženierbūvju (izvēlēties atbilstošo) būvniecībā par kopējo summu vismaz Ls ______ (nosaka samērīgi, piemēram, par pietiekamu varētu uzskatīt apjomu, kas nav mazāks par 30% no plānotās iepirkuma līgumcenas), kurā tas bijis nodarbināts kā galvenais būvuzņēmējs. Prasības Pretendenta būvniecības speciālistiem (būvprakses sertifikāti, pieredze līdzīgu objektu būvniecībā un citi).
 • 9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle piemērojama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46. panta (1)daļai. Izvēles faktoriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtējums būvdarbu iepirkumos piemērojams, lai nodrošinātu būves ilgtspējību un kvalitāti, tādējādi sniedzot ieguvumus pasūtītājam, sabiedrībai kopumā un apkārtējai videi. Faktora nozīmību un piešķiramo punktu skaitu izvēlas pasūtītājs, ievērojot ieteikumos sniegtās robežas vai paplašina tās, norādot pamatojumu atbilstoši būvei un tās būvniecībai izvirzītiem kritērijiem.
 • 10. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas (ne vairāk par 20punktiem) Energoefektīvāko norobežojošo konstrukciju būvizstrādājumu piedāvājums (līdz 10 punktiem). Vērtē konkursa nolikumā norādīto norobežojošo konstrukciju būvizstrādājumu energoefektivitātes rādītājus un energoefektivitātes ieguvumu attiecībā pret kopējo plānoto enerģijas patēriņu. Jo īpaši iekļaujami logi, durvis un siltumizolācija, ja tās atšķirīgu piedāvājumu pieļauj būvprojektā izvēlētie tehniskie risinājumu.
 • 11. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Papildus būvdarbu garantijas laiks (līdz 5punktiem) Papildus punktus piešķir piedāvājumiem ar būvdarbu garantijas laikam, kas lielāks par konkursa nolikumā noteikto minimālais būvdarbu garantijas laiku (ne mazāk kā 2 gadi). Ieteicams bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā. Konkursa nolikumā nosakāms maksimālais izvērtējamais būvdarbu garantijas laiks (ieteicams ne lielāks par 5 gadiem).
 • 12. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Energoefektīvāko iekārtu piedāvājums (līdz 5punktiem) Vērtē konkursa nolikumā norādīto iekārtu energoefektivitāti attiecībā pret būvprojektā noteiktajiem (minimālajiem) iekārtu energoefektivitātes rādītājiem.
 • 13. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Būvdarbu kvalitāte (ne vairāk par 5punktiem) Iepirkuma brīdī nav iespējams novērtēt būvdarbu kvalitāti (būve ir “uz papīra”). Vērtē būvuzņēmēja piedāvāto būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pēc tās apraksta, kurā pretendents detalizēti apraksta veicamos pasākumus būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī Konkursa nolikumā nosaka minimālās prasības.
 • 14. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Līguma izpildes termiņš (ne vairāk par 5punktiem) Piemēro, ja pasūtītājs ir ieinteresēts būvi pieņemt ekspluatācijā iespējami ātrāk. Piedāvājumiem ar īsāko izpildes termiņu piešķir maksimālo papildus punktu skaitu (līdz 5punktiem), pārējiem – proporcionāli mazāk. Būvdarbu līgumā paredz līgumsodu par izpildes termiņa neievērošanu. Pretendents būvdarbu izpildes termiņu pamato ar tāmi un būvdarbu kalendāro grafiku.
 • 15. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Cena (ne vairāk par 50 punktiem) Vērtē kopējo piedāvāto cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa). Piešķiramo punktu skaits =50 x (lētākā piedāvājuma cena / vērtējamā piedāvājuma cena).
 • 16. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošana (līdz 5 punktiem) Vērtē piedāvāto videi draudzīgo būvizstrādājumu īpatsvaru (naudas izteiksmē). Videi draudzīgi būvizstrādājumi – marķēti ar I tipa ekomarķējumu saskaņā ar ISO14024 „Ekomarķējumi un deklarācijas - Pirmā tipa vides deklarācijas - Principi un procedūras” . Piedāvājumā norāda videi draudzīgos būvizstrādājumus un to tāmes vērtību.
 • 17. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem (ne vairāk par 5 punktiem). Apmaksas nosacījumi (līdz 5 punktiem).
 • 18. Paldies par uzmanību! Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519 Tālrunis: 67013101 Fakss: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv