Projektu un dokumetācijas kvalitāte

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
150 151
Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Būvinženieris Nr. 55
Lai ēkas atjaunošanai varētu saņemt
ES fondu atbalstu – grantu līdz pat 50%
apmērā no kopējām atjaunošanas izmak-
sām  –, projekta pieteicējam Attīstības
finanšu institūcijā «Altum» jāiesniedz
projekta iesniegums un dažādi tehniskie
dokumenti: ēku energoefektivitātes ser-
tifikāts, tehniskās apsekošanas atzinums,
būvprojekts vai apliecinājuma kartes,
būvapjomi u. c. Diemžēl jāsecina, ka šajos
dokumentos tiek pieļautas sistemātiskas
un pat projektu īstenošanai būtiskas kļū-
das, līdz ar to Altum Energoefektivitātes
kompetences centra ekspertiem, kuri
rūpīgi izvērtē katru saņemto pieteikumu
un tā tehnisko dokumentāciju, vairāk-
kārt jālūdz labot kļūdas dokumentos, kas
ievērojami pagarina projektu izskatīšanas
Projektu
dokumentācija
un kvalitāte
Energoefektivitātes projekti un ēku atjaunošana beidzot arī Latvijā vairs nav retums.
Pateicoties ES fondu atbalsta programmai, arvien vairāk daudzdzīvokļu māju iedzī-
votāju lemj par labu ēkas atjaunošanai un savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, tāpēc
steidz gatavot dokumentāciju un veikt nepieciešamās darbības atbalsta saņemša-
nai. Taču steigšanās ne vienmēr rezultējas ar ātrāku un labāku galarezultātu.
un apstiprināšanas laiku. Līdz ar to tiek
kavēta ne tikai konkrētās ēkas ener-
goefektivitātes projekta realizācija, bet arī
atbalsta programmas īstenošana kopumā.
Lai veicinātu kvalitatīvas tehniskās doku-
mentācijas sagatavošanu un izvairītos no
kļūdām tajā, sarunājāmies ar Altum Ener-
goefektivitātes kompetences daļas vadītāju
Aldi Greķi  – cilvēku, kurš ikdienā caur-
skata un vērtē energoefektivitātes projektu
tehnisko dokumentāciju.
Neuzmanība var dārgi izmaksāt
Atšķirībā no iepriekšējā ES fondu plāno-
šanas periodā īstenotās energoefektivitātes
atbalsta programmas, šajā nauda projekta
īstenošanai tiek piešķirta pirms būvdarbu
uzsākšanas, balstoties uz iesniegto pro-
jekta dokumentāciju un aprēķiniem. Šā
iemesla dēļ jo īpaši svarīgi, lai dokumen-
tācija būtu rūpīgi un kvalitatīvi izstrādāta.
Aldis Greķis teic: «Ja finansējums tiktu pie-
šķirts, balstoties uz kļūdaini vai nepilnīgi
izstrādātu dokumentāciju un aprēķiniem,
projekta realizācijas gaitā nāktos saskarties
ar izmaiņām, neparedzētiem darbiem un
papildu izmaksām, par ko būtu jāmaksā
iedzīvotājiem. Tamdēļ mēs skrupulozi
caurskatām katru saņemto dokumentu un,
konstatējot kādas nepilnības, atdodam to
papildināšanai un labošanai. Tomēr skaid-
rības labad jāpiebilst, ka neviens projekta
pieteikums netiek noraidīts. Kad nepil-
nības novērstas, projekta dokumentācija
atkal jāiesniedz Altum apstiprināšanai.»
Atbildot uz jautājumu par biežāk konstatē-
tajām kļūdām un nepilnībām dokumentos,
A. Greķis uzsver, ka pirmām kārtām datiem
un piedāvātajiem risinājumiem visā doku-
mentu paketē jābūt savstarpēji atbilstošiem
un saskanīgiem: «Ja energosertifikātā audi-
tors ir paredzējis, piemēram, 150 mm biezu
siltinājuma slāni, tad šāds siltinājuma slā-
nis jānorāda arī būvprojektā un būvdarbu
apjomos. Diemžēl, izskatot dokumentāciju,
redzams, ka dokumentus izstrādājuši atse-
višķi eksperti – auditors paredzējis kaut ko
vienu, bet projektētājs pavisam ko citu. Jo
īpaši šādas nesakritības novērojamas sil-
tumtehnisko īpašību aprakstos, piemēram,
atšķirīgi norādīti siltumvadītspējas un sil-
tumcaurlaidības koeficienti.»
Dokumentācijā bieži nākas saskarties ar
neuzmanības kļūdām, piemēram, neko-
rekti norādītām ēkas platībām vai nepareizi
sarēķinātiem laukumiem. Principā tās ir
muļķīgas kļūdas, kas pieļautas neuzmanības
dēļ, taču šādām šķietami niecīgām kļūdām
var būt gana nopietnas sekas. Aldis Greķis
kā piemēru izstāsta par kādā dokumentā
NEPILNĪBAS UN PROJEKTA DOKUMENTĀCIJĀ
NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA
ENERGOSERTIFIKĀTS UN TĀ PIELIKUMI
Siltumenerģijas piegādātāju izziņa
Siltumpiegādātāja izziņā uzrādītajam siltumenerģijas
patēriņamjāsakrītarēkasenergoefektivitātessertifikā-
tā un tā pielikumos norādīto informāciju. Ja ir objektīvi
iemesli, kāpēc siltumenerģijas patēriņi nesakrīt, neat-
karīgajamekspertamjāsniedzdetalizētsskaidrojums.
Siltumenerģijas patēriņš
Energosertifikātā un tā pielikumos norādītais izmē-
rītā un aprēķinātā energoefektivitātes novērtējuma
rezultātusalīdzinājumsirpieņemams,jaatšķirībane-
pārsniedz 10% un nav lielāka ar 10 kWh/m2
gadā. Ja
atšķirība ir lielāka, neatkarīgajam ekspertam jāsniedz
detalizēts skaidrojums.
Siltumenerģijas bilance
Energosertifikāta pielikumos siltuma zudumu un
ieguvuma bilances vērtībai jāsakrīt ar aprēķinātajos
datos norādīto.
Ēkas norobežojošo konstrukciju apraksts
Fasādes kopējai norādītajai kvadratūrai jāsakrīt ar būv-
projektānorādītofasādeskopējokvadratūru.Japlatības
atšķiras,vienānodokumentiemjāsniedzskaidrojums.
Energoefektivitātes priekšlikumi
•Jaēkāirparedzētsuzstādītgaisaapmaiņasreģenerā-
cijas iekārtu, jāsniedz prognozējamā ietaupījuma aprē-
ķins, kas parāda gaisa apmaiņu ēkā (kura nedrīkst būt
mazāka par gaisa apmaiņu pirms energoefektivitātes
pasākumu veikšanas), kā arī jāpamato, kādā veidā tiek
iegūts ietaupījums, ņemot vērā prognozējamo gaisa
apmaiņupēcenergoefektivitātespasākumuveikšanas.
• Enerģijas starpībai pēc energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumu veikšanas jābūt vienādai ar
ietaupīto enerģijas daudzumu.
• Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu
tabulā jānorāda konkrētā pasākuma īstenošanai
nepieciešamais siltinājuma materiāla biezums un tā
siltumvadītspēja.
152 153
Ārzemēs Būvinženieris Nr. 55Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Būvinženieris Nr. 55
konstatētu kļūdu: «Dzīvojamās ēkas platība
ir 1100  m2
, bet energosertifikātā norādīti
700 m2
, tātad 400  m2
kaut kur «mistiski
nozaudēti». Tālākie aprēķini it kā ir pareizi,
bet problēmas rodas, aprēķinot ēkas kopējās
atjaunošanas izmaksas, kas tiek rēķinātas uz
kvadratūru. Ja vidējās atjaunošanas izmak-
sas ir 150 EUR/m2
, tad atbilstoši ēkas platībai
projekta kopējās izmaksas ir 165 000 EUR,
bet, tā kā aprēķini veikti energosertifikātā
kļūdaini norādītajai 700 m2
platībai, pro-
jekta izmaksas ir tikai 105 000 EUR. Sanāk,
ka auditora kļūdas dēļ pasūtītājs zaudētu
60 000 EUR. Protams, šādas neuzmanības
kļūdas pamanām un lūdzam izlabot. Tas ir
viegli un ātri. Taču, ja dokumentu sagatavo-
tāji būtu rūpīgāki, projekta izskatīšana un
apstiprināšana noritētu daudz ātrāk.»
Kā projektu īstenošanai būtiskākas kļūdas
Greķis min nepilnīgi izstrādātus būvpro-
jektus: «Piemēram, nav norādīti konstruk-
ciju apdares materiāli vai siltinājuma slāņa
biezums, līdz ar to būvnieks šos paramet-
rus var interpretēt pēc saviem ieskatiem.
Pēcāk izrādās, ka siltumizolācijai vajadzēja
būt biezākai. Un šādas nepilnības projektā
var novest pie finanšu korekcijas – 10–20%
neattiecināmajām izmaksām. Iepriekšējā
atbalsta periodā, kad programmu adminis-
trēja LIAA, šādi gadījumi bija bieži. Tā kā
būvnieks savu darbu bija veicis un naudu
saņēmis, šīs neattiecināmās izmaksas bija
jāsedz iedzīvotājiem. Tieši tāpēc Altum
esam tik strikti, izskatot dokumentāciju.»
Nevēlas iedziļināties
Būtiska nozīme projekta tehniskās doku-
mentācijas kvalitātē ir pasūtītāja izvēlēta-
jiem ekspertiem, kuri veic energoauditu,
sagatavo tehniskās apsekošanas atzinumu
un izstrādā būvprojektu. Bieži vien, vēlo-
ties ietaupīt, pasūtītājs izraugās lētāko
auditoru, lētāko projektētāju, tomēr, izvē-
loties pakalpojuma sniedzēju dokumentā-
cijas izstrādāšanai tikai pēc zemākās cenas,
sākotnējais ietaupījums var rezultēties
dokumentācijas pārstrādē vai pat mazākā
granta apjomā.
«Nereti piesaistītie eksperti paveic savu
darbu, neiedziļinoties, ko paredzējis
eksperts citā dokumentā, un tā rodas neat-
bilstības. Gadās, ka pakalpojumu sniedzējs
pat neiedziļinās, kādam mērķim (kādai
programmai) dokumenti paredzēti. Šajā
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atbalsta
programmā granta apjoms ir atkarīgs no
plānotā energopatēriņa pēc ēkas atjau-
nošanas  – ja tas nepārsniedz 70 kWh/m2
,
granta apjoms ir 50%; ja nepārsniedz 80
kWh/m2
 – 43%, nepārsniedzot 90 kWh/m2
 –
36%. Dažreiz auditors paredz, ka patēriņš
pēc atjaunošanas būs 72 kWh/m2
, taču pa
sūtītājs līdz ar to zaudē iespēju kvalificēties
50% grantam. Ja auditors būtu ņēmis vērā
programmas nosacījumus, viņš būtu varējis
piedāvāt kādus uzlabojumus, lai patēriņš
nepārsniegtu noteikto 70 kWh/m2
slieksni,
attiecīgi pasūtītājs saņemtu 50% grantu,»
skaidro Greķis. Lai izvairītos no šādām
situācijām, viņš iesaka izvēlēties dokumen-
tācijas izstrādātājus ne tikai pēc cenas, bet
noteikti noskaidrot arī iepriekšējo pasūtī-
tāju atsauksmes. Vēl viena opcija ir izvē-
lēties firmu, kas izstrādā un sagatavo visu
nepieciešamo dokumentu paketi un līdz
projekta apstiprināšanai rūpējas, lai dati un
risinājumi visos dokumentos būtu korekti
un atbilstīgi. Diemžēl šādu firmu nav daudz,
un šādos gadījumos cena parasti ir augstāka
nekā atsevišķiem ekspertiem.
Protams, arī atsevišķi eksperti var sagata-
vot kvalitatīvu dokumentāciju, bet svarīgi,
lai būtu kāds, kurš rūpējas par visu izstrā-
dāto dokumentu kopumu. Tāpēc Greķis
uzsver, ka pirmais, ar ko vajadzētu sākt
ēkas virzīšanu atjaunošanai, ir atrast labu
projekta vadītāju. Viņam jāpārrauga gan
tehniskā, gan finansiālā puse. Ja ir labs
projekta vadītājs, dokumentāciju var izstā-
dāt viena firma vai 10 atsevišķi eksperti,
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS
• Būves tehniskās apsekošanas atzinums jāgatavo
saskaņā ar sadaļām un numerāciju atbilstoši Ministru
kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15
«Būvjutehniskāapsekošana».
• Speciālistam, kurš izstrādā atzinumu, nepieciešams
atbilstošaissertifikāts,konosakabūvniecībasnorma-
tīvie akti.
• Apsekošanas atzinumā konstatētās nepilnības ar
ieteikumiem tās novērst jānorāda sadaļā Secinājumi
un ieteikumi.
• Ja ēkas energosertifikātā, būvprojektā vai fasādes
apliecinājuma kartē norādīti energoefektivitātes pa-
augstināšanas priekšlikumi vai citi būvdarbi, konkrē-
tajām ēkas daļām, kurās tie tiks veikti, jābūt apseko-
tāmunaprakstītāmtehniskāsapsekošanasatzinumā.
Tipiskās neatbilstības:
• kā energoefektivitātes paaugstināšanas priekšli-
kums norādīta apkures sistēmas rekonstrukcija, taču
ēkas tehniskās apsekošanas atzinumā iekšējo inže-
niertīklu daļa nav apsekota;
• atzinumā nav pamatota apkures, karstā ūdens vai
ventilācijas sistēmas atjaunošanas nepieciešamība;
• ēkas apsekošanas atzinumā nav minēta informācija
par iekšējām un ārējām inženierkomunikācijām ēkā,
betprojektāirparedzētsmainītinženierkomunikācijas;
• neapraksta nepieciešamību veco koka logu nomai-
ņai pret PVC logiem;
• neapraksta nepieciešamību uzstādīt dzīvokļos dabis-
kāsgaisapieplūdessistēmasmikroklimatauzlabošanai.
BŪVPROJEKTSVAIAPLIECINĀJUMAKARTE
Tehniskāsnepilnības:
• būvprojektam nav pievienota atbilstoša būvniecības ie-
ceresveidlapa;
•projektuparakstapersonas,kurusertifikātinavderīgi;
• projektam nav pievienota parakstīta ekonomiskā sadaļa
jebbūvniecībasapjomi;
• ēkas fasādes apliecinājuma kartei beidzies ieceres reali-
zācijastermiņš;
•būvprojektamnavpievienotsskaidrojošaisapraksts.
Būvprojektā neiekļauti tehniskās apsekošanas atzi-
numanorādījumi
Ēkasprojektāvaiskaidrojošāaprakstānavietvertitehniskā
atzinumanorādījumi,piemēram,par:
•lieveņuatjaunošanu;
•bēniņulūkunomaiņu;
•pastāvīgāsgaisapieplūdesiekārtasvaimehānisma
iestrādilogos;
•sienuunpamatušuvjuplaisublīvēšanu;
•lietusūdensnovadīšanassistēmasatjaunošanu;
•ventilācijaskanālupārmūrēšanu,armēšanu,apmešanu
unkrāsošanu;
•ventilācijassistēmastehniskoapkopiunkanālutīrīšanu;
•dūmeņademontāžu;
•ēkasgalasienupārsiltināšanu,esošāsiltumizolācijas
slāņademontāžu;
•cokolaunpamatuvertikālāshidroizolācijasierīkošanu;
•sadzīveskanalizācijasizvadupagarināšanuvirsjumtalīmeņa;
•lieveņujumtiņuhidroizolācijasatjaunošanu;
•jumtakokakonstrukcijupārklāšanuaraizsargpārklāju-
mu(koksnesapstrādearantiseptiķi,antipirēnuu.c.);
•jumtabojātodaļuatjaunošanuvainomaiņu;
•pilastruiespējamupastiprināšanu;
•kāpņutelpasplaisumonitoringuuniespējamoaizdari;
•esošoārdurvjublīvēšanuunvējtveradurvjunomaiņu.
Būvprojektāneiekļautitehniskieungrafiskierisinājumi:
• ārsienu konstrukcijām ēkas projektā nav uzrādīti visi ne-
pieciešamiegrafiskierisinājumi;
•bēniņosnavuzrādītivisinepieciešamiegrafiskierisināju-
mi(piemēram,siltumizolācijasmateriālsbēniņusiltināša-
naiuntābiezums,bēniņulaipuizvietojumaplāns);
•bēniņuunjumtalūkugrafiskierisinājumi;
•navnorādītimaināmielogiēkasfasādēs;
• logu un durvju konstrukcijām projektā nav uzrādīti visi
nepieciešamie grafiskie risinājumi, nav pievienota logu/
Pagaidu energosertifikāts
• Pagaidu energosertifikātā norādītās sasniedzamās
vērtības pēc energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošanas apkurei un karstā ūdens sa-
gatavošanai nedrīkst atšķirties no energosertifikātā
uzrādītajām.
• Pagaidu energosertifikātam jāpievieno aprēķins, kurā
veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu
koeficienta HT un normatīvā siltuma zudumu koefi-
cienta HTR salīdzināšana. Ja pagaidu energosertifikāta
aprēķinos ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma
zudumu koeficients HT nesasniedz normatīvā siltuma
zudumukoeficientaHTRvērtības,jāsniedzskaidrojums.
154 155
Ārzemēs Būvinženieris Nr. 55
jo ir kāds, kas pārrauga visu procesu un
rūpējas, lai visi dokumenti būtu savstarpēji
atbilstīgi un labākajā iespējamā kvalitātē.
Ja šāda projekta vadītāja nav, diemžēl ir
situācijas, kad pasūtītāja pilnvarotās perso-
nas vienkārši savāc no visiem ekspertiem
dokumentus, neiedziļinoties sūta Altum
un pēcāk ir pārsteigti, ka pieteikumi atdoti
atpakaļ precizēšanai, labošanai.
«Ja dokumentāciju sagatavo vairāki
eksperti, svarīgi, lai viņi būtu gatavi
sadarboties,» stāsta Greķis. «Sertifikātam
tiek pievienota virkne pielikumu ar aprē-
ķiniem un vispārīgiem ieteikumiem par
veicamo pasākumu kompleksu  – ko var
darīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu,
piemēram, fasādes un bēniņu siltināšana,
koka logu nomaiņa, ventilācijas un apku-
res sistēmu sakārtošana un tamlīdzīgi.
Tālāk jau projektētājs skatās, kādi risinā-
jumi būtu piemērotāki, iespējams, kādi
auditora piedāvātie risinājumi konkrētajā
gadījumā nav iespējami, tad projektētājs
piedāvās citus, efektīvākus risinājumus.
Šādā gadījumā auditoram vajadzētu ņemt
vērā būvprojektā paredzētos risinājumus
un pielāgot sertifikātā prognozētos iegu-
vumus.» Greķis teic, ka ideālā variantā
sākumā būtu jāveic energoaudits un teh-
niskais apsekojums, lai iedzīvotāji varētu
izvērtēt ēkas atjaunošanas nepiecieša-
mību. Pēc tam jāizstrādā būvprojekts, bet
pirms dokumentācijas iesniegšanas vēl-
reiz nepieciešams caurskatīt visus doku-
mentus un nepieciešamības gadījumā
pielāgot vienā vai otrā dokumentā pare-
dzētos risinājumus, lai projekts sasniegtu
labāko iespējamo rezultātu.
Ieteikumi projekta dokumentācijas
uzlabošanai
Greķis vēlreiz uzsver laba projekta vadītāja
nozīmi: «Tas var būt kāds no iedzīvotājiem
vai algots projekta vadītājs, pilnvarotā
persona vai vismaz algots tehniskais kon-
sultants. Un, izvēloties dokumentācijas
izstrādātājus, ieteicams ņemt vērā ne
tikai zemāko cenu, bet noteikti pārbaudīt
atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem.»
Veicot tehnisko apsekošanu, svarīgi pārbau-
dīt un detalizēti aprakstīt visas vajadzīgās
pozīcijas. Aldis Greķis atklāj, ka bieži vien,
caurskatot tehniskās apsekošanas atzinumu,
daudzās pozīcijās ir norādīts «netika apse-
kots» vai arī apraksts ir pārāk īss, virspusējs,
no kā projektētājs nevar iegūt pilnvērtīgu
informāciju. «Kad mēs saņemam šādu
apsekojuma dokumentu, mums nav skaidrs,
kāpēc nav veikts pilnvērtīgs apsekojums.
Šādos gadījumos apsekotājs aizbildinās ar to,
ka darba uzdevumā tas nav bijis paredzēts.
Bet mēs noteikti prasām papildu apseko-
jumu, skaidrojumus, lai dokuments būtu
pienācīgi aizpildīts, visas nianses rūpīgi
aprakstītas, lai projektētājs varētu piedāvāt
precīzākus risinājumus. Mēdz būt arī pre-
tēji gadījumi, kad apsekojumā konstatēto
problēmu apraksts, atzinums ir ļoti deta-
lizēts, bet projektētājs nav tajā iedziļinājies
vai pat nav lasījis šo atzinumu, projektā šo
problēmu risinājumi nemaz neparādās. Tad
arī mēs, protams, prasām projektu papildi-
nāt – ja tehniskajā apsekošanas aktā tas ir
paredzēts, šim risinājumam noteikti jābūt
arī projektā,» uzsver Greķis.
Lai atvieglotu dokumentu sagatavošanas
procesu un izvairītos no kļūdām, esam
apkopojuši svarīgāko, kam jāpievērš uzma-
nība dokumentācijas izstrādē.
Kļūdīties ir cilvēcīgi, un no kļūdām neva-
jag baidīties, bet, sagatavojot projekta pie-
teikumu un tehnisko dokumentāciju, der
atcerēties latviešu tautas sakāmvārdu: sep-
tiņreiz nomēri, vienreiz nogriez! Vairāk-
kārtēja dokumentu pārbaudīšana sākot-
nēji var prasīt vairāk laika, bet pēcāk tas
atmaksāsies, jo nenāksies daudzkārt veikt
labojumus un atkārtoti iesniegt dokumen-
tus apstiprināšanai.
durvju specifikācija ar tajā norādītu logu/durvju skaitu un
siltumvadītspējaskoeficientu;
•sienu/durvjusavienojumamezglurisinājumi;
•sienu/jumtasavienojumamezglurisinājumi;
•ventilācijasatvērumuaizpildīšanasrisinājumipagrabā;
• balkonu konstrukcijām nav uzrādīti visi nepieciešamie
grafiskierisinājumi;
•katluunkatluiekārtumateriāluspecifikācija;
• ventilācijas sistēmas risinājumi (nav pievienots ventilā-
cijas sistēmas skaidrojošais apraksts, nav izstrādāta ven-
tilācijas sistēmas materiālu un iekārtu specifikācija, nav
pievienotsražotājaiekārtasapraksts);
• projektā nav iekļautas zibensaizsardzības shēmas
un risinājumi, iekārtu materiālu specifikācija un ēkas
zibensaizsardzības skaidrojošais apraksts;
•apkurescauruļusistēmasmateriāluuniekārtuspecifikācija;
•karstāūdenscauruļusistēmasmateriāluuniekārtuspecifikācija;
•jumtaunpārsegumukonstrukcijāmprojektānavuzrādīti
visi nepieciešamie grafiskie risinājumi jumta bojāto spāru
vaibojātokokaspārudaļunomaiņai;
•jumtaparapetapaaugstināšana,izmantojotkeramzītablokus;
•pilastrumūranostiprināšana;
•lodžijuvitrīnasiebūve;
•ieejasjumtiņaierīkošananoskārdaseguma;
•ēkaslieveņuatjaunošana.
Projekta risinājumos nekorekti uzrādīti energoefek-
tivitātespasākumi
Projektānavuzrādītirisinājumi,piemēram,par:
•esošobēniņudurvjuvailogunomaiņu;
•ēkaskāpņutelpasvaibēniņustarpsienusiltināšanu,ēkas
kāpņu telpas pārseguma siltināšanu, ventilācijas vārstu
ierīkošanuu.tml.;
•navnorādītskonkrētssiltumizolācijasmateriālubiezums
vaimateriālusiltumvadītspējaskoeficientsatbilstošiener-
gosertifikātānorādītajam;
•balkonamezglaekrānaapdaresmateriālu;
• ēkas ārsienu pilastru siltināšanai nav norādīts materiāla
biezumsvaisiltumvadītspējaskoeficients;
• apkures sistēmas rekonstrukcijai un sildķermeņu nomai-
ņainavnorādītasistēmasaksonometriskāshēma,skaidro-
jošaisapraksts,materiāluuniekārtuspecifikācija.
Nepilnībasprojektaskaidrojošajāaprakstā:
•uzrādītiesiltumizolācijasmateriāli,tobiezumsunsiltum-
caurlaidības vērtības nesakrīt ar ēkas energosertifikātā
norādīto;
• nav ietverti risinājumi vai iekārtas no ēkas energoserti-
fikātapārskata;
•jaēkasapkuressistēmaisiltumenerģijaspatēriņauzskai-
teiunsadalījumamirplānotsuzstādītalokatorus,skaidro-
jošaisaprakstsapkureijāpapildinaarierakstu:
«Siltuma sadalītāji – alokatori – tiks uzstādīti saskaņā ar
ražotāja tehnisko instrukciju. Alokatori tiks uzstādīti uz katra
sildķermeņa, un katra alokatora izvietojums tiks individuāli
aprēķināts katram sildķermenim. Izmantojot alokatorus, no-
dodot objektu ekspluatācijā, dokumentiem tiks pievienota
metodika un aprēķins, kas parādīs procentuālo sadalījumu
starppatērētāssiltumenerģijasuzskaitāmodaudzumuaralo-
katoriemunpārējouzskaitāmosiltumenerģijasdaudzumu.»
Nepilnībasbūvdarbuapjomu(BA)sadaļā
Būvdarbuapjomasadaļānesakrītvainavizvērtēti:
•iekļautieēkaslogunomaiņasapjominesakrītarbūvpro-
jektānorādīto;
•maināmoiekšējounārējopalodžudaudzumsnesakrītar
skaitu,kasnorādītsBAsadaļāLogi,toapjoms;
• cokola siltināšanas, apdares apjomi, aizsargapmales
izbūves apjomi neatbilst apjomiem, kas izriet no būvpro-
jektagrafiskajiemrisinājumiem;
• cokola siltināšanas un betona aizsargapmales apjomi
pārsniedzapjomus,kasizrietnobūvprojektarisinājumiem;
• ventilācijas kanālu remonta bēniņu daļā, kanalizācijas
stāvvadupagarināšanasvirsjumtalīmeņaapjomi;
•apkuressistēmasrekonstrukcijasapjomi;
•apkuressistēmascauruļvadusiltināšanasapjomi;
•fasādessienuunlodžijusiltināšanasapjomi;
•pilastrusiltināšanasapjomi;
•apjomiiespējamajaijumtabojātospārunomaiņai;
•zibensaizsardzībassistēmasizbūvesapjomi;
•siltumvadītspējaskoeficientiapkurescauruļvaduizolācijai;
• siltumvadītspējas koeficienti karstā ūdens cauruļvadu
izolācijai.
Vispārīgi
•Ēkasbūvprojektānavuzrādītiēkasgabarītizmēri.
• Ja tiek paredzēta pagraba logu aizmūrēšana, to vietā
ierīkojot gaisa kanālus, jāskaidro, vai ir veikts aprēķins par
gaisaapmaiņuunkanāluskaituunvaiizmērsizpildīsnor-
matīvāsgaisaapmaiņasprasības.
• Ja ārējo palodžu daudzums vismaz trīs reizes pārsniedz
logiem nepieciešamo daudzumu un ja skārda nosegele-
menti ir nepieciešami citu izvirzījumu nosegšanai, tie
jāuzrādaatsevišķāspozīcijās.
Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Būvinženieris Nr. 55
1 de 3

Recomendados

Energoefektivitātes dienas grāmata (žurnāls "Būvinženieris") por
Energoefektivitātes dienas grāmata (žurnāls "Būvinženieris") Energoefektivitātes dienas grāmata (žurnāls "Būvinženieris")
Energoefektivitātes dienas grāmata (žurnāls "Būvinženieris") Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
149 vistas3 diapositivas
Māju siltināšanas programma: ne visi finišēs por
Māju siltināšanas programma: ne visi finišēs	Māju siltināšanas programma: ne visi finišēs
Māju siltināšanas programma: ne visi finišēs Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
187 vistas2 diapositivas
Energoefektivitātes projektu realizācijā biežāk pieļautās kļūdas por
Energoefektivitātes projektu realizācijā biežāk pieļautās kļūdas  Energoefektivitātes projektu realizācijā biežāk pieļautās kļūdas
Energoefektivitātes projektu realizācijā biežāk pieļautās kļūdas Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
321 vistas9 diapositivas
Kā neuzkāpt uz grābekļa mājas atjaunošanas procesā por
Kā neuzkāpt uz grābekļa mājas atjaunošanas procesā Kā neuzkāpt uz grābekļa mājas atjaunošanas procesā
Kā neuzkāpt uz grābekļa mājas atjaunošanas procesā Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
685 vistas2 diapositivas
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020 por
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020ALTUM
532 vistas30 diapositivas
Liepājas pilsētas līdzdalība nekustamā īpašuma sakārtošanā por
Liepājas pilsētas līdzdalība nekustamā īpašuma sakārtošanā Liepājas pilsētas līdzdalība nekustamā īpašuma sakārtošanā
Liepājas pilsētas līdzdalība nekustamā īpašuma sakārtošanā Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
70 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Projektu un dokumetācijas kvalitāte

Daudzdzīvokļu nami arī var būt energoefektīvi por
Daudzdzīvokļu nami arī var būt energoefektīviDaudzdzīvokļu nami arī var būt energoefektīvi
Daudzdzīvokļu nami arī var būt energoefektīviEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
43 vistas3 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog... por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
347 vistas68 diapositivas
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas por
Energoefektivitāte: realitāte un iespējasEnergoefektivitāte: realitāte un iespējas
Energoefektivitāte: realitāte un iespējasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
571 vistas68 diapositivas
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam por
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
88 vistas30 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog... por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
360 vistas44 diapositivas
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan por
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanSoli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
73 vistas18 diapositivas

Similar a Projektu un dokumetācijas kvalitāte(20)

Mitruma radītie riski ēkās por Andris Vulans
Mitruma radītie riski ēkāsMitruma radītie riski ēkās
Mitruma radītie riski ēkās
Andris Vulans22 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai por
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
9 vistas17 diapositivas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas. por
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u... por
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
55 vistas29 diapositivas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei por
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
49 vistas18 diapositivas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana por
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
39 vistas19 diapositivas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem por
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
53 vistas20 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Projektu un dokumetācijas kvalitāte

  • 1. 150 151 Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Būvinženieris Nr. 55 Lai ēkas atjaunošanai varētu saņemt ES fondu atbalstu – grantu līdz pat 50% apmērā no kopējām atjaunošanas izmak- sām  –, projekta pieteicējam Attīstības finanšu institūcijā «Altum» jāiesniedz projekta iesniegums un dažādi tehniskie dokumenti: ēku energoefektivitātes ser- tifikāts, tehniskās apsekošanas atzinums, būvprojekts vai apliecinājuma kartes, būvapjomi u. c. Diemžēl jāsecina, ka šajos dokumentos tiek pieļautas sistemātiskas un pat projektu īstenošanai būtiskas kļū- das, līdz ar to Altum Energoefektivitātes kompetences centra ekspertiem, kuri rūpīgi izvērtē katru saņemto pieteikumu un tā tehnisko dokumentāciju, vairāk- kārt jālūdz labot kļūdas dokumentos, kas ievērojami pagarina projektu izskatīšanas Projektu dokumentācija un kvalitāte Energoefektivitātes projekti un ēku atjaunošana beidzot arī Latvijā vairs nav retums. Pateicoties ES fondu atbalsta programmai, arvien vairāk daudzdzīvokļu māju iedzī- votāju lemj par labu ēkas atjaunošanai un savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, tāpēc steidz gatavot dokumentāciju un veikt nepieciešamās darbības atbalsta saņemša- nai. Taču steigšanās ne vienmēr rezultējas ar ātrāku un labāku galarezultātu. un apstiprināšanas laiku. Līdz ar to tiek kavēta ne tikai konkrētās ēkas ener- goefektivitātes projekta realizācija, bet arī atbalsta programmas īstenošana kopumā. Lai veicinātu kvalitatīvas tehniskās doku- mentācijas sagatavošanu un izvairītos no kļūdām tajā, sarunājāmies ar Altum Ener- goefektivitātes kompetences daļas vadītāju Aldi Greķi  – cilvēku, kurš ikdienā caur- skata un vērtē energoefektivitātes projektu tehnisko dokumentāciju. Neuzmanība var dārgi izmaksāt Atšķirībā no iepriekšējā ES fondu plāno- šanas periodā īstenotās energoefektivitātes atbalsta programmas, šajā nauda projekta īstenošanai tiek piešķirta pirms būvdarbu uzsākšanas, balstoties uz iesniegto pro- jekta dokumentāciju un aprēķiniem. Šā iemesla dēļ jo īpaši svarīgi, lai dokumen- tācija būtu rūpīgi un kvalitatīvi izstrādāta. Aldis Greķis teic: «Ja finansējums tiktu pie- šķirts, balstoties uz kļūdaini vai nepilnīgi izstrādātu dokumentāciju un aprēķiniem, projekta realizācijas gaitā nāktos saskarties ar izmaiņām, neparedzētiem darbiem un papildu izmaksām, par ko būtu jāmaksā iedzīvotājiem. Tamdēļ mēs skrupulozi caurskatām katru saņemto dokumentu un, konstatējot kādas nepilnības, atdodam to papildināšanai un labošanai. Tomēr skaid- rības labad jāpiebilst, ka neviens projekta pieteikums netiek noraidīts. Kad nepil- nības novērstas, projekta dokumentācija atkal jāiesniedz Altum apstiprināšanai.» Atbildot uz jautājumu par biežāk konstatē- tajām kļūdām un nepilnībām dokumentos, A. Greķis uzsver, ka pirmām kārtām datiem un piedāvātajiem risinājumiem visā doku- mentu paketē jābūt savstarpēji atbilstošiem un saskanīgiem: «Ja energosertifikātā audi- tors ir paredzējis, piemēram, 150 mm biezu siltinājuma slāni, tad šāds siltinājuma slā- nis jānorāda arī būvprojektā un būvdarbu apjomos. Diemžēl, izskatot dokumentāciju, redzams, ka dokumentus izstrādājuši atse- višķi eksperti – auditors paredzējis kaut ko vienu, bet projektētājs pavisam ko citu. Jo īpaši šādas nesakritības novērojamas sil- tumtehnisko īpašību aprakstos, piemēram, atšķirīgi norādīti siltumvadītspējas un sil- tumcaurlaidības koeficienti.» Dokumentācijā bieži nākas saskarties ar neuzmanības kļūdām, piemēram, neko- rekti norādītām ēkas platībām vai nepareizi sarēķinātiem laukumiem. Principā tās ir muļķīgas kļūdas, kas pieļautas neuzmanības dēļ, taču šādām šķietami niecīgām kļūdām var būt gana nopietnas sekas. Aldis Greķis kā piemēru izstāsta par kādā dokumentā NEPILNĪBAS UN PROJEKTA DOKUMENTĀCIJĀ NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA ENERGOSERTIFIKĀTS UN TĀ PIELIKUMI Siltumenerģijas piegādātāju izziņa Siltumpiegādātāja izziņā uzrādītajam siltumenerģijas patēriņamjāsakrītarēkasenergoefektivitātessertifikā- tā un tā pielikumos norādīto informāciju. Ja ir objektīvi iemesli, kāpēc siltumenerģijas patēriņi nesakrīt, neat- karīgajamekspertamjāsniedzdetalizētsskaidrojums. Siltumenerģijas patēriņš Energosertifikātā un tā pielikumos norādītais izmē- rītā un aprēķinātā energoefektivitātes novērtējuma rezultātusalīdzinājumsirpieņemams,jaatšķirībane- pārsniedz 10% un nav lielāka ar 10 kWh/m2 gadā. Ja atšķirība ir lielāka, neatkarīgajam ekspertam jāsniedz detalizēts skaidrojums. Siltumenerģijas bilance Energosertifikāta pielikumos siltuma zudumu un ieguvuma bilances vērtībai jāsakrīt ar aprēķinātajos datos norādīto. Ēkas norobežojošo konstrukciju apraksts Fasādes kopējai norādītajai kvadratūrai jāsakrīt ar būv- projektānorādītofasādeskopējokvadratūru.Japlatības atšķiras,vienānodokumentiemjāsniedzskaidrojums. Energoefektivitātes priekšlikumi •Jaēkāirparedzētsuzstādītgaisaapmaiņasreģenerā- cijas iekārtu, jāsniedz prognozējamā ietaupījuma aprē- ķins, kas parāda gaisa apmaiņu ēkā (kura nedrīkst būt mazāka par gaisa apmaiņu pirms energoefektivitātes pasākumu veikšanas), kā arī jāpamato, kādā veidā tiek iegūts ietaupījums, ņemot vērā prognozējamo gaisa apmaiņupēcenergoefektivitātespasākumuveikšanas. • Enerģijas starpībai pēc energoefektivitātes paaug- stināšanas pasākumu veikšanas jābūt vienādai ar ietaupīto enerģijas daudzumu. • Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu tabulā jānorāda konkrētā pasākuma īstenošanai nepieciešamais siltinājuma materiāla biezums un tā siltumvadītspēja.
  • 2. 152 153 Ārzemēs Būvinženieris Nr. 55Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Būvinženieris Nr. 55 konstatētu kļūdu: «Dzīvojamās ēkas platība ir 1100  m2 , bet energosertifikātā norādīti 700 m2 , tātad 400  m2 kaut kur «mistiski nozaudēti». Tālākie aprēķini it kā ir pareizi, bet problēmas rodas, aprēķinot ēkas kopējās atjaunošanas izmaksas, kas tiek rēķinātas uz kvadratūru. Ja vidējās atjaunošanas izmak- sas ir 150 EUR/m2 , tad atbilstoši ēkas platībai projekta kopējās izmaksas ir 165 000 EUR, bet, tā kā aprēķini veikti energosertifikātā kļūdaini norādītajai 700 m2 platībai, pro- jekta izmaksas ir tikai 105 000 EUR. Sanāk, ka auditora kļūdas dēļ pasūtītājs zaudētu 60 000 EUR. Protams, šādas neuzmanības kļūdas pamanām un lūdzam izlabot. Tas ir viegli un ātri. Taču, ja dokumentu sagatavo- tāji būtu rūpīgāki, projekta izskatīšana un apstiprināšana noritētu daudz ātrāk.» Kā projektu īstenošanai būtiskākas kļūdas Greķis min nepilnīgi izstrādātus būvpro- jektus: «Piemēram, nav norādīti konstruk- ciju apdares materiāli vai siltinājuma slāņa biezums, līdz ar to būvnieks šos paramet- rus var interpretēt pēc saviem ieskatiem. Pēcāk izrādās, ka siltumizolācijai vajadzēja būt biezākai. Un šādas nepilnības projektā var novest pie finanšu korekcijas – 10–20% neattiecināmajām izmaksām. Iepriekšējā atbalsta periodā, kad programmu adminis- trēja LIAA, šādi gadījumi bija bieži. Tā kā būvnieks savu darbu bija veicis un naudu saņēmis, šīs neattiecināmās izmaksas bija jāsedz iedzīvotājiem. Tieši tāpēc Altum esam tik strikti, izskatot dokumentāciju.» Nevēlas iedziļināties Būtiska nozīme projekta tehniskās doku- mentācijas kvalitātē ir pasūtītāja izvēlēta- jiem ekspertiem, kuri veic energoauditu, sagatavo tehniskās apsekošanas atzinumu un izstrādā būvprojektu. Bieži vien, vēlo- ties ietaupīt, pasūtītājs izraugās lētāko auditoru, lētāko projektētāju, tomēr, izvē- loties pakalpojuma sniedzēju dokumentā- cijas izstrādāšanai tikai pēc zemākās cenas, sākotnējais ietaupījums var rezultēties dokumentācijas pārstrādē vai pat mazākā granta apjomā. «Nereti piesaistītie eksperti paveic savu darbu, neiedziļinoties, ko paredzējis eksperts citā dokumentā, un tā rodas neat- bilstības. Gadās, ka pakalpojumu sniedzējs pat neiedziļinās, kādam mērķim (kādai programmai) dokumenti paredzēti. Šajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atbalsta programmā granta apjoms ir atkarīgs no plānotā energopatēriņa pēc ēkas atjau- nošanas  – ja tas nepārsniedz 70 kWh/m2 , granta apjoms ir 50%; ja nepārsniedz 80 kWh/m2  – 43%, nepārsniedzot 90 kWh/m2  – 36%. Dažreiz auditors paredz, ka patēriņš pēc atjaunošanas būs 72 kWh/m2 , taču pa sūtītājs līdz ar to zaudē iespēju kvalificēties 50% grantam. Ja auditors būtu ņēmis vērā programmas nosacījumus, viņš būtu varējis piedāvāt kādus uzlabojumus, lai patēriņš nepārsniegtu noteikto 70 kWh/m2 slieksni, attiecīgi pasūtītājs saņemtu 50% grantu,» skaidro Greķis. Lai izvairītos no šādām situācijām, viņš iesaka izvēlēties dokumen- tācijas izstrādātājus ne tikai pēc cenas, bet noteikti noskaidrot arī iepriekšējo pasūtī- tāju atsauksmes. Vēl viena opcija ir izvē- lēties firmu, kas izstrādā un sagatavo visu nepieciešamo dokumentu paketi un līdz projekta apstiprināšanai rūpējas, lai dati un risinājumi visos dokumentos būtu korekti un atbilstīgi. Diemžēl šādu firmu nav daudz, un šādos gadījumos cena parasti ir augstāka nekā atsevišķiem ekspertiem. Protams, arī atsevišķi eksperti var sagata- vot kvalitatīvu dokumentāciju, bet svarīgi, lai būtu kāds, kurš rūpējas par visu izstrā- dāto dokumentu kopumu. Tāpēc Greķis uzsver, ka pirmais, ar ko vajadzētu sākt ēkas virzīšanu atjaunošanai, ir atrast labu projekta vadītāju. Viņam jāpārrauga gan tehniskā, gan finansiālā puse. Ja ir labs projekta vadītājs, dokumentāciju var izstā- dāt viena firma vai 10 atsevišķi eksperti, TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS • Būves tehniskās apsekošanas atzinums jāgatavo saskaņā ar sadaļām un numerāciju atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 «Būvjutehniskāapsekošana». • Speciālistam, kurš izstrādā atzinumu, nepieciešams atbilstošaissertifikāts,konosakabūvniecībasnorma- tīvie akti. • Apsekošanas atzinumā konstatētās nepilnības ar ieteikumiem tās novērst jānorāda sadaļā Secinājumi un ieteikumi. • Ja ēkas energosertifikātā, būvprojektā vai fasādes apliecinājuma kartē norādīti energoefektivitātes pa- augstināšanas priekšlikumi vai citi būvdarbi, konkrē- tajām ēkas daļām, kurās tie tiks veikti, jābūt apseko- tāmunaprakstītāmtehniskāsapsekošanasatzinumā. Tipiskās neatbilstības: • kā energoefektivitātes paaugstināšanas priekšli- kums norādīta apkures sistēmas rekonstrukcija, taču ēkas tehniskās apsekošanas atzinumā iekšējo inže- niertīklu daļa nav apsekota; • atzinumā nav pamatota apkures, karstā ūdens vai ventilācijas sistēmas atjaunošanas nepieciešamība; • ēkas apsekošanas atzinumā nav minēta informācija par iekšējām un ārējām inženierkomunikācijām ēkā, betprojektāirparedzētsmainītinženierkomunikācijas; • neapraksta nepieciešamību veco koka logu nomai- ņai pret PVC logiem; • neapraksta nepieciešamību uzstādīt dzīvokļos dabis- kāsgaisapieplūdessistēmasmikroklimatauzlabošanai. BŪVPROJEKTSVAIAPLIECINĀJUMAKARTE Tehniskāsnepilnības: • būvprojektam nav pievienota atbilstoša būvniecības ie- ceresveidlapa; •projektuparakstapersonas,kurusertifikātinavderīgi; • projektam nav pievienota parakstīta ekonomiskā sadaļa jebbūvniecībasapjomi; • ēkas fasādes apliecinājuma kartei beidzies ieceres reali- zācijastermiņš; •būvprojektamnavpievienotsskaidrojošaisapraksts. Būvprojektā neiekļauti tehniskās apsekošanas atzi- numanorādījumi Ēkasprojektāvaiskaidrojošāaprakstānavietvertitehniskā atzinumanorādījumi,piemēram,par: •lieveņuatjaunošanu; •bēniņulūkunomaiņu; •pastāvīgāsgaisapieplūdesiekārtasvaimehānisma iestrādilogos; •sienuunpamatušuvjuplaisublīvēšanu; •lietusūdensnovadīšanassistēmasatjaunošanu; •ventilācijaskanālupārmūrēšanu,armēšanu,apmešanu unkrāsošanu; •ventilācijassistēmastehniskoapkopiunkanālutīrīšanu; •dūmeņademontāžu; •ēkasgalasienupārsiltināšanu,esošāsiltumizolācijas slāņademontāžu; •cokolaunpamatuvertikālāshidroizolācijasierīkošanu; •sadzīveskanalizācijasizvadupagarināšanuvirsjumtalīmeņa; •lieveņujumtiņuhidroizolācijasatjaunošanu; •jumtakokakonstrukcijupārklāšanuaraizsargpārklāju- mu(koksnesapstrādearantiseptiķi,antipirēnuu.c.); •jumtabojātodaļuatjaunošanuvainomaiņu; •pilastruiespējamupastiprināšanu; •kāpņutelpasplaisumonitoringuuniespējamoaizdari; •esošoārdurvjublīvēšanuunvējtveradurvjunomaiņu. Būvprojektāneiekļautitehniskieungrafiskierisinājumi: • ārsienu konstrukcijām ēkas projektā nav uzrādīti visi ne- pieciešamiegrafiskierisinājumi; •bēniņosnavuzrādītivisinepieciešamiegrafiskierisināju- mi(piemēram,siltumizolācijasmateriālsbēniņusiltināša- naiuntābiezums,bēniņulaipuizvietojumaplāns); •bēniņuunjumtalūkugrafiskierisinājumi; •navnorādītimaināmielogiēkasfasādēs; • logu un durvju konstrukcijām projektā nav uzrādīti visi nepieciešamie grafiskie risinājumi, nav pievienota logu/ Pagaidu energosertifikāts • Pagaidu energosertifikātā norādītās sasniedzamās vērtības pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas apkurei un karstā ūdens sa- gatavošanai nedrīkst atšķirties no energosertifikātā uzrādītajām. • Pagaidu energosertifikātam jāpievieno aprēķins, kurā veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficienta HT un normatīvā siltuma zudumu koefi- cienta HTR salīdzināšana. Ja pagaidu energosertifikāta aprēķinos ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT nesasniedz normatīvā siltuma zudumukoeficientaHTRvērtības,jāsniedzskaidrojums.
  • 3. 154 155 Ārzemēs Būvinženieris Nr. 55 jo ir kāds, kas pārrauga visu procesu un rūpējas, lai visi dokumenti būtu savstarpēji atbilstīgi un labākajā iespējamā kvalitātē. Ja šāda projekta vadītāja nav, diemžēl ir situācijas, kad pasūtītāja pilnvarotās perso- nas vienkārši savāc no visiem ekspertiem dokumentus, neiedziļinoties sūta Altum un pēcāk ir pārsteigti, ka pieteikumi atdoti atpakaļ precizēšanai, labošanai. «Ja dokumentāciju sagatavo vairāki eksperti, svarīgi, lai viņi būtu gatavi sadarboties,» stāsta Greķis. «Sertifikātam tiek pievienota virkne pielikumu ar aprē- ķiniem un vispārīgiem ieteikumiem par veicamo pasākumu kompleksu  – ko var darīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu, piemēram, fasādes un bēniņu siltināšana, koka logu nomaiņa, ventilācijas un apku- res sistēmu sakārtošana un tamlīdzīgi. Tālāk jau projektētājs skatās, kādi risinā- jumi būtu piemērotāki, iespējams, kādi auditora piedāvātie risinājumi konkrētajā gadījumā nav iespējami, tad projektētājs piedāvās citus, efektīvākus risinājumus. Šādā gadījumā auditoram vajadzētu ņemt vērā būvprojektā paredzētos risinājumus un pielāgot sertifikātā prognozētos iegu- vumus.» Greķis teic, ka ideālā variantā sākumā būtu jāveic energoaudits un teh- niskais apsekojums, lai iedzīvotāji varētu izvērtēt ēkas atjaunošanas nepiecieša- mību. Pēc tam jāizstrādā būvprojekts, bet pirms dokumentācijas iesniegšanas vēl- reiz nepieciešams caurskatīt visus doku- mentus un nepieciešamības gadījumā pielāgot vienā vai otrā dokumentā pare- dzētos risinājumus, lai projekts sasniegtu labāko iespējamo rezultātu. Ieteikumi projekta dokumentācijas uzlabošanai Greķis vēlreiz uzsver laba projekta vadītāja nozīmi: «Tas var būt kāds no iedzīvotājiem vai algots projekta vadītājs, pilnvarotā persona vai vismaz algots tehniskais kon- sultants. Un, izvēloties dokumentācijas izstrādātājus, ieteicams ņemt vērā ne tikai zemāko cenu, bet noteikti pārbaudīt atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem.» Veicot tehnisko apsekošanu, svarīgi pārbau- dīt un detalizēti aprakstīt visas vajadzīgās pozīcijas. Aldis Greķis atklāj, ka bieži vien, caurskatot tehniskās apsekošanas atzinumu, daudzās pozīcijās ir norādīts «netika apse- kots» vai arī apraksts ir pārāk īss, virspusējs, no kā projektētājs nevar iegūt pilnvērtīgu informāciju. «Kad mēs saņemam šādu apsekojuma dokumentu, mums nav skaidrs, kāpēc nav veikts pilnvērtīgs apsekojums. Šādos gadījumos apsekotājs aizbildinās ar to, ka darba uzdevumā tas nav bijis paredzēts. Bet mēs noteikti prasām papildu apseko- jumu, skaidrojumus, lai dokuments būtu pienācīgi aizpildīts, visas nianses rūpīgi aprakstītas, lai projektētājs varētu piedāvāt precīzākus risinājumus. Mēdz būt arī pre- tēji gadījumi, kad apsekojumā konstatēto problēmu apraksts, atzinums ir ļoti deta- lizēts, bet projektētājs nav tajā iedziļinājies vai pat nav lasījis šo atzinumu, projektā šo problēmu risinājumi nemaz neparādās. Tad arī mēs, protams, prasām projektu papildi- nāt – ja tehniskajā apsekošanas aktā tas ir paredzēts, šim risinājumam noteikti jābūt arī projektā,» uzsver Greķis. Lai atvieglotu dokumentu sagatavošanas procesu un izvairītos no kļūdām, esam apkopojuši svarīgāko, kam jāpievērš uzma- nība dokumentācijas izstrādē. Kļūdīties ir cilvēcīgi, un no kļūdām neva- jag baidīties, bet, sagatavojot projekta pie- teikumu un tehnisko dokumentāciju, der atcerēties latviešu tautas sakāmvārdu: sep- tiņreiz nomēri, vienreiz nogriez! Vairāk- kārtēja dokumentu pārbaudīšana sākot- nēji var prasīt vairāk laika, bet pēcāk tas atmaksāsies, jo nenāksies daudzkārt veikt labojumus un atkārtoti iesniegt dokumen- tus apstiprināšanai. durvju specifikācija ar tajā norādītu logu/durvju skaitu un siltumvadītspējaskoeficientu; •sienu/durvjusavienojumamezglurisinājumi; •sienu/jumtasavienojumamezglurisinājumi; •ventilācijasatvērumuaizpildīšanasrisinājumipagrabā; • balkonu konstrukcijām nav uzrādīti visi nepieciešamie grafiskierisinājumi; •katluunkatluiekārtumateriāluspecifikācija; • ventilācijas sistēmas risinājumi (nav pievienots ventilā- cijas sistēmas skaidrojošais apraksts, nav izstrādāta ven- tilācijas sistēmas materiālu un iekārtu specifikācija, nav pievienotsražotājaiekārtasapraksts); • projektā nav iekļautas zibensaizsardzības shēmas un risinājumi, iekārtu materiālu specifikācija un ēkas zibensaizsardzības skaidrojošais apraksts; •apkurescauruļusistēmasmateriāluuniekārtuspecifikācija; •karstāūdenscauruļusistēmasmateriāluuniekārtuspecifikācija; •jumtaunpārsegumukonstrukcijāmprojektānavuzrādīti visi nepieciešamie grafiskie risinājumi jumta bojāto spāru vaibojātokokaspārudaļunomaiņai; •jumtaparapetapaaugstināšana,izmantojotkeramzītablokus; •pilastrumūranostiprināšana; •lodžijuvitrīnasiebūve; •ieejasjumtiņaierīkošananoskārdaseguma; •ēkaslieveņuatjaunošana. Projekta risinājumos nekorekti uzrādīti energoefek- tivitātespasākumi Projektānavuzrādītirisinājumi,piemēram,par: •esošobēniņudurvjuvailogunomaiņu; •ēkaskāpņutelpasvaibēniņustarpsienusiltināšanu,ēkas kāpņu telpas pārseguma siltināšanu, ventilācijas vārstu ierīkošanuu.tml.; •navnorādītskonkrētssiltumizolācijasmateriālubiezums vaimateriālusiltumvadītspējaskoeficientsatbilstošiener- gosertifikātānorādītajam; •balkonamezglaekrānaapdaresmateriālu; • ēkas ārsienu pilastru siltināšanai nav norādīts materiāla biezumsvaisiltumvadītspējaskoeficients; • apkures sistēmas rekonstrukcijai un sildķermeņu nomai- ņainavnorādītasistēmasaksonometriskāshēma,skaidro- jošaisapraksts,materiāluuniekārtuspecifikācija. Nepilnībasprojektaskaidrojošajāaprakstā: •uzrādītiesiltumizolācijasmateriāli,tobiezumsunsiltum- caurlaidības vērtības nesakrīt ar ēkas energosertifikātā norādīto; • nav ietverti risinājumi vai iekārtas no ēkas energoserti- fikātapārskata; •jaēkasapkuressistēmaisiltumenerģijaspatēriņauzskai- teiunsadalījumamirplānotsuzstādītalokatorus,skaidro- jošaisaprakstsapkureijāpapildinaarierakstu: «Siltuma sadalītāji – alokatori – tiks uzstādīti saskaņā ar ražotāja tehnisko instrukciju. Alokatori tiks uzstādīti uz katra sildķermeņa, un katra alokatora izvietojums tiks individuāli aprēķināts katram sildķermenim. Izmantojot alokatorus, no- dodot objektu ekspluatācijā, dokumentiem tiks pievienota metodika un aprēķins, kas parādīs procentuālo sadalījumu starppatērētāssiltumenerģijasuzskaitāmodaudzumuaralo- katoriemunpārējouzskaitāmosiltumenerģijasdaudzumu.» Nepilnībasbūvdarbuapjomu(BA)sadaļā Būvdarbuapjomasadaļānesakrītvainavizvērtēti: •iekļautieēkaslogunomaiņasapjominesakrītarbūvpro- jektānorādīto; •maināmoiekšējounārējopalodžudaudzumsnesakrītar skaitu,kasnorādītsBAsadaļāLogi,toapjoms; • cokola siltināšanas, apdares apjomi, aizsargapmales izbūves apjomi neatbilst apjomiem, kas izriet no būvpro- jektagrafiskajiemrisinājumiem; • cokola siltināšanas un betona aizsargapmales apjomi pārsniedzapjomus,kasizrietnobūvprojektarisinājumiem; • ventilācijas kanālu remonta bēniņu daļā, kanalizācijas stāvvadupagarināšanasvirsjumtalīmeņaapjomi; •apkuressistēmasrekonstrukcijasapjomi; •apkuressistēmascauruļvadusiltināšanasapjomi; •fasādessienuunlodžijusiltināšanasapjomi; •pilastrusiltināšanasapjomi; •apjomiiespējamajaijumtabojātospārunomaiņai; •zibensaizsardzībassistēmasizbūvesapjomi; •siltumvadītspējaskoeficientiapkurescauruļvaduizolācijai; • siltumvadītspējas koeficienti karstā ūdens cauruļvadu izolācijai. Vispārīgi •Ēkasbūvprojektānavuzrādītiēkasgabarītizmēri. • Ja tiek paredzēta pagraba logu aizmūrēšana, to vietā ierīkojot gaisa kanālus, jāskaidro, vai ir veikts aprēķins par gaisaapmaiņuunkanāluskaituunvaiizmērsizpildīsnor- matīvāsgaisaapmaiņasprasības. • Ja ārējo palodžu daudzums vismaz trīs reizes pārsniedz logiem nepieciešamo daudzumu un ja skārda nosegele- menti ir nepieciešami citu izvirzījumu nosegšanai, tie jāuzrādaatsevišķāspozīcijās. Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Būvinženieris Nr. 55