Saimnieciski izdevīgākā izvēle iepirkumos

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
52 53
Būvinženieris Nr. 80
Iepirkumu normatīvie akti nevienam
pasūtītājam neliedz izvēlēties saim-
nieciski izdevīgāko, nevis zemākās
cenas vērtēšanas principu.
Gan Publisko iepirkumu likuma 51. pants,
gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju liku-
ma 57. pants kā piedāvājumu vērtēšanas kri-
tēriju pieļauj saimnieciski izdevīgāko varian-
tu.
Tomēr inženierkonsultantu un projektētā-
ju pakalpojumu iepirkumos joprojām domi-
nē zemākā cena kā vienīgais kritērijs, izpildot
pretendentam un speciālistiem izvirzītās pra-
sības. Acīmredzot pasūtītāji ne gluži bez ie-
mesla baidās no sūdzībām, tāpēc galveno kri-
tēriju interpretē, izvēloties «saimnieciski iz-
devīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu».
Saimnieciski izdevīgākā
izvēle iepirkumos
Aivars Brambis, SIA Aqua-Brambis valdes priekšsēdētājs,
LBS inženierbūvju sekcijas vadītāja vietnieks, LSGŪTIS valdes loceklis
Divas aploksnes
Zemākās cenas kritērijs nenodrošina augstu
pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un ekono-
miju – skopais maksā divreiz, nedod iespēju
godīgai, profesionālai sacensībai starp pakal-
pojumu sniedzējiem un – pats svarīgākais –
degradē būvniecības nozari.
Lai novērstu sūdzību iesniegšanas iespējas
vai tās ievērojami mazinātu, ierosinu iepirku-
mos izmantot FIDIC ieteikto un plaši lietoto
divu aplokšņu principu – neatklāt cenu pirms
Divu aplokƓźƵ ƉƌŝŶĐŝƉƐ
1.
WZdEEdd^^
KhDEd/
+
d,E/^/^W/
s
:hD^
2.
/EEahW/
s
:hD^
Divu aplokšņu princips.
Ieteikumi saimnieciski izdevīgākā
piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem
Kvalifikācijas atlase:
n personāla pieredze līdzīgu objektu izpildē;
n personāla izglītība atbilstīgā jomā;
n uzņēmuma pieredze līdzīgos objektos;
n pretendenta finanšu stabilitāte jeb likviditātes
koeficients;
n sociālie kritēriji – vidējā sociālā nodokļa
iemaksa valsts budžetā par pretendenta
darbinieku 12 mēnešu periodā.
Tehniskais piedāvājums:
n pretendenta izpratne par uzdevumu, darba
izstrādes metodoloģijas apraksts;
n darbu izpildes risku saraksts un vērtējums;
n pakalpojumu sniegšanas apraksts;
n laika grafiks.
Divu aplokšņu sistēmas
ieguvumi un riski
Ieguvumi:
n iespēja izvēlēties optimālāko izpildītāju;
n novērst vai ievērojami samazināt sūdzību
skaitu;
n uzlabot būvniecības kvalitāti nozarē;
n samazināt būvniecības izmaksas, izvēloties
kvalitatīvāku pakalpojumu sniedzēju.
Riski:
n negodīgas iepirkumu komisijas gadījumā
pastāv iespēja samainīt finanšu
piedāvājuma aploksni, kaut gan
piedāvājumu iesniegšana Elektronisko
iepirkumu sistēmā izslēdz šādu iespēju;
n neprofesionāli vai tendenciozi sagatavoti
vērtēšanas kritēriji.
FIDIC ieteiktie kritēriji
Pasaules Bankas un starptautiskā inže-
nierkonsultantu federācija FIDIC iesaka
noteiktu vērtēšanas kritēriju īpatsvaru
starp tehnisko piedāvājumu un cenu.
Konsultatīvajiem pakalpojumiem,
projektēšanai un būvuzraudzībai:
tehniskais piedāvājums – 90–70%;
cena – 10–30%.
Būvniecībai:
tehniskais piedāvājums: 10–30%;
cena: 90–70%.
atbilstības un tehniskā piedāvājuma novērtē-
šanas.
Svarīgi, lai valsts vai pašvaldības iepirku-
mu komisija vispirms vērtē pirmās aplok-
snes saturu – atbilstību nolikuma prasībām
un tehnisko piedāvājumu, neatverot otro –
finanšu piedāvājuma aploksni. Tas nav sa-
režģīts uzlabojums, taču ir ļoti svarīgi, lai tas
būtu pieļauts gan Publisko iepirkumu liku-
mā, gan Sabiedrisko pakalpojumu iepirku-
mu likumā.
Finanses un normatīvi
54 55
Būvinženieris Nr. 80
Finanses un normatīvi
Skaidri noteikts
Vispirms iepirkumu komisija izskata un no-
vērtē katra pretendenta piedāvājuma kvalitā-
ti, kvalifikāciju un pieredzi un tikai pēc tam
atver aploksni ar finansiālo piedāvājumu.
Uzvarētāja noteikšanai izmanto vienkāršu
matemātisku aprēķinu, ņemot vērā katra teh-
niskā piedāvājuma savāktos punktus un pie-
dāvājuma cenu. Proporcija starp tehniskā
piedāvājuma savāktajiem punktiem un cenu
atkarīga no darbu un objektu sarežģītības.
Izvēles algoritms
Jāsaprot galvenie nosacījumi saimnieciski iz-
devīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju iz-
vēlei, proti, tiem jābūt saistītiem ar līguma
priekšmetu, objektīvi salīdzināmiem vai no-
vērtējamiem, un jānorāda kritēriju skaitliskās
vērtības un izvēles algoritms.
A = B/C × D, kur
B – zemākā piedāvātā līgumcena;
C – vērtējamā pretendenta piedāvātā lī-
gumcena;
D – maksimāli iegūstamais punktu skaits.
Kvalitātē balstīta vērtēšana
Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas mā-
jaslapā var iepazīties ar rokasgrāmatu latviešu
valodā, ko izdevis FIDIC 2011. gadā. Tajā
skaidrota labākā prakse konsultāciju pakal-
pojumu sniedzēju atlases jomā. Rokasgrāma-
tā izklāstīti argumenti kvalitātē balstītai kon-
sultantu atlasei – quality based selection jeb
QBS. Saskaņā ar šo koncepciju projektam pie-
mērotāko konsultāciju uzņēmumu izvēlas,
pamatojoties uz kvalifikāciju, pieredzi un ci-
tiem svarīgiem kritērijiem.
QBS sekmē inovāciju projektēšanā, kas
ļautu samazināt kopējās izmaksas un padarīt
projektu pasūtītājam izdevīgāku, kā arī popu-
larizēt jaunāko praksi un sasniegumus. QBS
ļauj ietaupīt, jo tā var pienācīgi novērtēt izde-
vīgākos risinājumus. Tā sniedz konsultantam
lielāku rīcības brīvību apskatīt dažādas iespē-
jamās koncepcijas un interpretācijas, kas no-
teikti samazinātu izdevumus un ļautu atrast
nā, kā labu piemēru aprakstot Somijas mode-
li, kur tas veiksmīgi darbojas.
Iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītā-
ji parasti ieliek vienu no diviem Publisko iepir-
kumu likumā noteiktajiem piedāvājuma izvēles
kritērijiem – piedāvājumu ar viszemāko cenu
vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja
pasūtītājs kā izvēles kritēriju ir noteicis saimnie-
ciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas papildus
nosaka arī piedāvājumu vērtēšanas kritērijus.
Saskaņā ar Eiropas Savienības regulām pie-
Kvalitātes vērtēšanas sistēma
QBS jeb KVS izmanto:
n konsultācijām;
n plānošanai;
n augstas sarežģītības būvju
projektēšanai;
n projektu vadībai.
Vērtē tikai pēc izpildītāju kvalifikācijas,
metodoloģijas un citiem kritērijiem,
nosaka maksimālo budžetu.
Kvalitātes un cenas
vērtēšanas sistēma
Quality cost based selection – QCBS –
jeb KCVS izmanto:
n būvju projektēšanai;
n apvienotajiem projektēšanas un
būvdarbu līgumiem;
n augstas sarežģītības būvdarbiem;
n projektu uzraudzībai.
Vērtē kvalifikāciju, metodoloģiju u. c.
kritērijus. Ņem vērā piedāvāto cenu un
aprēķina nosacīto cenu pēc noteiktas
formulas, kurā cenas īpatsvars ir 10 –
30%.
Cenas vērtēšanas sistēma
n Vienkāršiem būvdarbiem.
n Iekārtu, aprīkojuma piegādei.
Pamata nosacījumi
1. Pamatrādītāju kritēriju izvēle katram iepirkumam var atšķirties, bet tiem jāatbilst
normatīvajiem aktiem.
2. Finansiālo piedāvājumu nevērtē, ja:
- pretendents nav atbildis atlases nosacījumiem;
- kāds no pamatrādītājiem tehniskajā piedāvājumā ir saņēmis 0 punktus;
- tehniskā piedāvājuma kopējais punktu skaits nav mazāks par komisijas noteikto minimālo
robežu, piemēram, 15 punkti. Ja to nepārsniedz, pretendents nepiedalās turpmākajā vērtēšanā.
labākus risinājumus visam projekta dzīves
ciklam. Vairāk informācijas – vietnē https://
lika.lv/lv/noderiga-informacija.
Pieredze Somijā
Latvijas Būvinženieru savienības valdes
priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits, Dr. sc.
ing., ir iepazinies ar daudzu valstu pieredzi
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēša-
dāvājumu vērtēšana jānošķir no pretendentu
atlases, jo tie ir divi dažādi iepirkuma posmi
ar atšķirīgiem mērķiem. Pretendentu atlases
mērķis ir noteikt pietiekami kvalificētus pie-
gādātājus, kas spētu izpildīt iepirkuma līgu-
mu. Tiek pieņemts, ka visi atlasītie piegādātā-
ji ir spējīgi izpildīt līgumu. Savukārt piedāvā-
jumu vērtēšanas mērķis ir noteikt, kura pre-
tendenta piedāvājums ir saimnieciski vis-
izdevīgākais.Tasnozīmē,kavērtēpiedāvājuma
saturu, nevis pretendentu.
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji
pakalpojumu līgumiem – piemērs
Pamatrādītāji – kritēriji Punkti
Pretendenti
1 2 3
Objekta ekspluatācijas izdevumi 20 gadu periodā 0÷10 8 9 6
Pretendenta izpratne par veicamo uzdevumu,
darba metodes apraksts
0÷8 7 8 6
Energoefektivitāte, vides aizsardzība un lietderīgās
platības 1 m2
būvizmaksa
0÷6 5 4 4
Pretendenta finanšu stabilitāte jeb likviditātes
koeficients
0÷6 6 5 5
Tehniskā piedāvājuma rezultāts max 30 26 26 21
Piedāvājuma cena 115 120 100
Finansiālā vērtējuma rezultāts
Zemākā cena
70 punkti
60,86 58,33 70
Kopā tehniskā un finansiālā piedāvājuma vērtējums 86,86 84,33 91
Rezultāts II III I
56
Finanses un normatīvi
Precīzi noteikti
Pasūtītājam pēc konkursa noteikumos defi-
nētajiem vērtēšanas kritērijiem jānoteic, kurš
no atlasītajiem piedāvājumiem ir saimniecis-
ki visizdevīgākais. Vērtēšanas kritērijiem ir
jāatspoguļo pasūtītāja prioritātes saskaņā ar
iepirkuma priekšmeta īpašībām. Pasūtītājam
ir jānosaka vienīgi objektīvi, atklāti un nedis-
kriminējoši vērtēšanas kritēriji, lai neierobe-
žotu pretendentu godīgu konkurenci.
Saskaņā ar Latvijas likumdošanu Publiskā
iepirkuma likuma 46. panta 3. daļas saimnie-
ciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles gadīju-
mā pasūtītājs iepirkuma procedūras doku-
mentos norāda visus vērtēšanas kritērijus to
nozīmīguma secībā, kritēriju īpatsvaru un
skaitliskās vērtības. Savukārt iepirkuma pro-
cedūras dokumentos iekļauj piedāvājuma iz-
vēles algoritmu saskaņā ar kritērijiem un ap-
rakstu, kā vērtēs katru kritēriju. Kritērijiem
piešķirtās skaitliskās vērtības var norādīt no-
teiktā diapazonā. Piedāvājumu vērtēšanas
mērķis ir sarindot piedāvājumus izdevīguma
secībā.
Precīzi definētiem vērtēšanas kritērijiem
jāizslēdz pasūtītāja rīcības brīvība neobjektī-
vā kritēriju novērtēšanā un saimnieciski vis-
izdevīgākā piedāvājuma izvēlē, tomēr jāatce-
ras, ka vērtēšanas komisijas locekļi savu sub-
jektīvo vērtējumu pieņemšanas laikā bieži
vien ietekmējas no citu komisijas locekļu
spriedumiem. Tas kopumā var novest pie re-
zultāta, kuru apzināti vai neapzināti lobējis
iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai kāds
no aktīvākajiem un nereti ne kompetentāka-
jiem komisijas locekļiem.
Standartizācijas metode
Lai izvairītos no iepirkumu komisijas locekļu
savstarpējas ietekmēšanas piedāvājumu vēr-
tēšanas laikā, Somijā sākta prakse, ka komisi-
jas locekļi savu individuālo piedāvājuma kva-
litātes novērtējumu izdara atsevišķi, nekon-
taktējoties ar citiem, un iesniedz iepirkumu
komisijas sekretāram. Komisijas sekretārs in-
dividuālo vērtējumu datus ievada datorā, kas
nevis vienkārši skaitliski nosaka, bet ar mate-
mātiskās statistikas metodi izrēķina preten-
dentu, kura piedāvājums saskaņā ar kvalitātes
un izmaksu rādītājiem atzīstams par saimnie-
ciski visizdevīgāko.
Šo procedūru somu kolēģi ir nosaukuši
par standartizācijas metodi. Tās būtība: no
katra mainīgā lieluma – n-tā piedāvājuma
cenas vai n-tā kvalitātes kritēriju vērtēšanas
rezultāta – atņem visu pretendentu attiecīgā
kritērija vidējo vērtību un dala ar rezultātu
vidējo kvadrātisko atkāpi jeb novirzi. Tālāk
piešķirot cenai un kvalitātei īpatsvaru pro-
centos tā, lai kopā tie veidotu 100%, dators
sarindo piedāvājumus noteiktā secībā un
nosaka uzvarētāju. Mainot cenas un kvalitā-
tes īpatsvara attiecības, dators koriģē aprēķi-
nu.
Šī metode diezgan vienkārši ļauj noteikt
atbilstošāko piedāvājumu, ņemot vērā rezul-
tātu izkliedi jeb matemātisko statistiku, un
tikpat kā novērš subjektīvu lēmumu pieņem-
šanu. Tā ir ērti lietojama gan pakalpojumu
sniegšanas – projektēšanas, uzraudzības, pro-
jektu vadības u. c. –, gan būvdarbu konkur-
sos. Jāizvēlas tikai optimālā cenas un kvalitā-
tes kritēriju proporcija.
Salīdzināmi rezultāti
Nevar apgalvot, ka standartizācijas metodes iz-
mantošana iepirkuma rezultāta noteikšanā ir
optimāla, tomēr, salīdzinot rezultātus, kas iegūti
ar standartizācijas metodi un bez tās, somu ko-
lēģi nonākuši pie vairākiem secinājumiem:
l standartizācijas metodes izmantošana
ietekmē pretendentu sarindošanas kārtību un
uzvarētāja noteikšanu;
l standartizācijas metodes lietošana treš-
daļā gadījumu mainīja konkursa uzvarētāju
un vairāk nekā 70% gadījumu – pretendentu
sarindošanas secību;
l standartizācijas metodes izmantošana
krietni samazināja gadījumus, kad uzvarēja
zemākā cena – no 63,4 līdz 35,3%, un palieli-
nāja gadījumus, kad uzvarēja augstākais kva-
litātes novērtējums – no 47,1 līdz 75,8%. BI
Esi tuvāk darba tirgum –
izvēlies profesionālo izglītību!
Rīgas Celtniecības koledža
Zīmējuma
autore:
Marija
Ozola,
RCK
ARH-31
WWW.RCK.LV
arhitektūra
Būvniecība
inženiersistēmas
RESTAURĀCIJA
1. līmeņa profesionālāaugstākā izglītība
3 Arhitektūras tehnologs
3 Būvdarbu vadītājs
3 Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs
3 Restaurators
Profesionālā vidējā izglītība
3 Arhitektūras tehniķis
3 Apdares darbu tehniķis
3 Ēku būvtehniķis
3 Inženierkomunikāciju tehniķis
3 Restaurācijas tehniķis
1 de 3

Más contenido relacionado

Similar a Saimnieciski izdevīgākā izvēle iepirkumos(7)

Iepirkuma prasības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 65Iepirkuma prasības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 65
Iepirkuma prasības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 65
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk419 vistas
Renovacijas procesa-organizesanaRenovacijas procesa-organizesana
Renovacijas procesa-organizesana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk222 vistas
Iepirkuma procedūra Iepirkuma procedūra
Iepirkuma procedūra
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk980 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk8 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk26 vistas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk46 vistas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk33 vistas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk50 vistas
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vistas
3_Knauf fasades kludas novembris  2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris  2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk12 vistas
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk97 vistas
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols  Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk43 vistas
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vistas
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk78 vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk59 vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas  Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk50 vistas
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk62 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk71 vistas
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk67 vistas

Saimnieciski izdevīgākā izvēle iepirkumos

  • 1. 52 53 Būvinženieris Nr. 80 Iepirkumu normatīvie akti nevienam pasūtītājam neliedz izvēlēties saim- nieciski izdevīgāko, nevis zemākās cenas vērtēšanas principu. Gan Publisko iepirkumu likuma 51. pants, gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju liku- ma 57. pants kā piedāvājumu vērtēšanas kri- tēriju pieļauj saimnieciski izdevīgāko varian- tu. Tomēr inženierkonsultantu un projektētā- ju pakalpojumu iepirkumos joprojām domi- nē zemākā cena kā vienīgais kritērijs, izpildot pretendentam un speciālistiem izvirzītās pra- sības. Acīmredzot pasūtītāji ne gluži bez ie- mesla baidās no sūdzībām, tāpēc galveno kri- tēriju interpretē, izvēloties «saimnieciski iz- devīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu». Saimnieciski izdevīgākā izvēle iepirkumos Aivars Brambis, SIA Aqua-Brambis valdes priekšsēdētājs, LBS inženierbūvju sekcijas vadītāja vietnieks, LSGŪTIS valdes loceklis Divas aploksnes Zemākās cenas kritērijs nenodrošina augstu pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un ekono- miju – skopais maksā divreiz, nedod iespēju godīgai, profesionālai sacensībai starp pakal- pojumu sniedzējiem un – pats svarīgākais – degradē būvniecības nozari. Lai novērstu sūdzību iesniegšanas iespējas vai tās ievērojami mazinātu, ierosinu iepirku- mos izmantot FIDIC ieteikto un plaši lietoto divu aplokšņu principu – neatklāt cenu pirms Divu aplokƓźƵ ƉƌŝŶĐŝƉƐ 1. WZdEEdd^^ KhDEd/ + d,E/^/^W/ s :hD^ 2. /EEahW/ s :hD^ Divu aplokšņu princips. Ieteikumi saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem Kvalifikācijas atlase: n personāla pieredze līdzīgu objektu izpildē; n personāla izglītība atbilstīgā jomā; n uzņēmuma pieredze līdzīgos objektos; n pretendenta finanšu stabilitāte jeb likviditātes koeficients; n sociālie kritēriji – vidējā sociālā nodokļa iemaksa valsts budžetā par pretendenta darbinieku 12 mēnešu periodā. Tehniskais piedāvājums: n pretendenta izpratne par uzdevumu, darba izstrādes metodoloģijas apraksts; n darbu izpildes risku saraksts un vērtējums; n pakalpojumu sniegšanas apraksts; n laika grafiks. Divu aplokšņu sistēmas ieguvumi un riski Ieguvumi: n iespēja izvēlēties optimālāko izpildītāju; n novērst vai ievērojami samazināt sūdzību skaitu; n uzlabot būvniecības kvalitāti nozarē; n samazināt būvniecības izmaksas, izvēloties kvalitatīvāku pakalpojumu sniedzēju. Riski: n negodīgas iepirkumu komisijas gadījumā pastāv iespēja samainīt finanšu piedāvājuma aploksni, kaut gan piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā izslēdz šādu iespēju; n neprofesionāli vai tendenciozi sagatavoti vērtēšanas kritēriji. FIDIC ieteiktie kritēriji Pasaules Bankas un starptautiskā inže- nierkonsultantu federācija FIDIC iesaka noteiktu vērtēšanas kritēriju īpatsvaru starp tehnisko piedāvājumu un cenu. Konsultatīvajiem pakalpojumiem, projektēšanai un būvuzraudzībai: tehniskais piedāvājums – 90–70%; cena – 10–30%. Būvniecībai: tehniskais piedāvājums: 10–30%; cena: 90–70%. atbilstības un tehniskā piedāvājuma novērtē- šanas. Svarīgi, lai valsts vai pašvaldības iepirku- mu komisija vispirms vērtē pirmās aplok- snes saturu – atbilstību nolikuma prasībām un tehnisko piedāvājumu, neatverot otro – finanšu piedāvājuma aploksni. Tas nav sa- režģīts uzlabojums, taču ir ļoti svarīgi, lai tas būtu pieļauts gan Publisko iepirkumu liku- mā, gan Sabiedrisko pakalpojumu iepirku- mu likumā. Finanses un normatīvi
  • 2. 54 55 Būvinženieris Nr. 80 Finanses un normatīvi Skaidri noteikts Vispirms iepirkumu komisija izskata un no- vērtē katra pretendenta piedāvājuma kvalitā- ti, kvalifikāciju un pieredzi un tikai pēc tam atver aploksni ar finansiālo piedāvājumu. Uzvarētāja noteikšanai izmanto vienkāršu matemātisku aprēķinu, ņemot vērā katra teh- niskā piedāvājuma savāktos punktus un pie- dāvājuma cenu. Proporcija starp tehniskā piedāvājuma savāktajiem punktiem un cenu atkarīga no darbu un objektu sarežģītības. Izvēles algoritms Jāsaprot galvenie nosacījumi saimnieciski iz- devīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju iz- vēlei, proti, tiem jābūt saistītiem ar līguma priekšmetu, objektīvi salīdzināmiem vai no- vērtējamiem, un jānorāda kritēriju skaitliskās vērtības un izvēles algoritms. A = B/C × D, kur B – zemākā piedāvātā līgumcena; C – vērtējamā pretendenta piedāvātā lī- gumcena; D – maksimāli iegūstamais punktu skaits. Kvalitātē balstīta vērtēšana Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas mā- jaslapā var iepazīties ar rokasgrāmatu latviešu valodā, ko izdevis FIDIC 2011. gadā. Tajā skaidrota labākā prakse konsultāciju pakal- pojumu sniedzēju atlases jomā. Rokasgrāma- tā izklāstīti argumenti kvalitātē balstītai kon- sultantu atlasei – quality based selection jeb QBS. Saskaņā ar šo koncepciju projektam pie- mērotāko konsultāciju uzņēmumu izvēlas, pamatojoties uz kvalifikāciju, pieredzi un ci- tiem svarīgiem kritērijiem. QBS sekmē inovāciju projektēšanā, kas ļautu samazināt kopējās izmaksas un padarīt projektu pasūtītājam izdevīgāku, kā arī popu- larizēt jaunāko praksi un sasniegumus. QBS ļauj ietaupīt, jo tā var pienācīgi novērtēt izde- vīgākos risinājumus. Tā sniedz konsultantam lielāku rīcības brīvību apskatīt dažādas iespē- jamās koncepcijas un interpretācijas, kas no- teikti samazinātu izdevumus un ļautu atrast nā, kā labu piemēru aprakstot Somijas mode- li, kur tas veiksmīgi darbojas. Iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītā- ji parasti ieliek vienu no diviem Publisko iepir- kumu likumā noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem – piedāvājumu ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja pasūtītājs kā izvēles kritēriju ir noteicis saimnie- ciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas papildus nosaka arī piedāvājumu vērtēšanas kritērijus. Saskaņā ar Eiropas Savienības regulām pie- Kvalitātes vērtēšanas sistēma QBS jeb KVS izmanto: n konsultācijām; n plānošanai; n augstas sarežģītības būvju projektēšanai; n projektu vadībai. Vērtē tikai pēc izpildītāju kvalifikācijas, metodoloģijas un citiem kritērijiem, nosaka maksimālo budžetu. Kvalitātes un cenas vērtēšanas sistēma Quality cost based selection – QCBS – jeb KCVS izmanto: n būvju projektēšanai; n apvienotajiem projektēšanas un būvdarbu līgumiem; n augstas sarežģītības būvdarbiem; n projektu uzraudzībai. Vērtē kvalifikāciju, metodoloģiju u. c. kritērijus. Ņem vērā piedāvāto cenu un aprēķina nosacīto cenu pēc noteiktas formulas, kurā cenas īpatsvars ir 10 – 30%. Cenas vērtēšanas sistēma n Vienkāršiem būvdarbiem. n Iekārtu, aprīkojuma piegādei. Pamata nosacījumi 1. Pamatrādītāju kritēriju izvēle katram iepirkumam var atšķirties, bet tiem jāatbilst normatīvajiem aktiem. 2. Finansiālo piedāvājumu nevērtē, ja: - pretendents nav atbildis atlases nosacījumiem; - kāds no pamatrādītājiem tehniskajā piedāvājumā ir saņēmis 0 punktus; - tehniskā piedāvājuma kopējais punktu skaits nav mazāks par komisijas noteikto minimālo robežu, piemēram, 15 punkti. Ja to nepārsniedz, pretendents nepiedalās turpmākajā vērtēšanā. labākus risinājumus visam projekta dzīves ciklam. Vairāk informācijas – vietnē https:// lika.lv/lv/noderiga-informacija. Pieredze Somijā Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits, Dr. sc. ing., ir iepazinies ar daudzu valstu pieredzi saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēša- dāvājumu vērtēšana jānošķir no pretendentu atlases, jo tie ir divi dažādi iepirkuma posmi ar atšķirīgiem mērķiem. Pretendentu atlases mērķis ir noteikt pietiekami kvalificētus pie- gādātājus, kas spētu izpildīt iepirkuma līgu- mu. Tiek pieņemts, ka visi atlasītie piegādātā- ji ir spējīgi izpildīt līgumu. Savukārt piedāvā- jumu vērtēšanas mērķis ir noteikt, kura pre- tendenta piedāvājums ir saimnieciski vis- izdevīgākais.Tasnozīmē,kavērtēpiedāvājuma saturu, nevis pretendentu. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji pakalpojumu līgumiem – piemērs Pamatrādītāji – kritēriji Punkti Pretendenti 1 2 3 Objekta ekspluatācijas izdevumi 20 gadu periodā 0÷10 8 9 6 Pretendenta izpratne par veicamo uzdevumu, darba metodes apraksts 0÷8 7 8 6 Energoefektivitāte, vides aizsardzība un lietderīgās platības 1 m2 būvizmaksa 0÷6 5 4 4 Pretendenta finanšu stabilitāte jeb likviditātes koeficients 0÷6 6 5 5 Tehniskā piedāvājuma rezultāts max 30 26 26 21 Piedāvājuma cena 115 120 100 Finansiālā vērtējuma rezultāts Zemākā cena 70 punkti 60,86 58,33 70 Kopā tehniskā un finansiālā piedāvājuma vērtējums 86,86 84,33 91 Rezultāts II III I
  • 3. 56 Finanses un normatīvi Precīzi noteikti Pasūtītājam pēc konkursa noteikumos defi- nētajiem vērtēšanas kritērijiem jānoteic, kurš no atlasītajiem piedāvājumiem ir saimniecis- ki visizdevīgākais. Vērtēšanas kritērijiem ir jāatspoguļo pasūtītāja prioritātes saskaņā ar iepirkuma priekšmeta īpašībām. Pasūtītājam ir jānosaka vienīgi objektīvi, atklāti un nedis- kriminējoši vērtēšanas kritēriji, lai neierobe- žotu pretendentu godīgu konkurenci. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu Publiskā iepirkuma likuma 46. panta 3. daļas saimnie- ciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles gadīju- mā pasūtītājs iepirkuma procedūras doku- mentos norāda visus vērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju īpatsvaru un skaitliskās vērtības. Savukārt iepirkuma pro- cedūras dokumentos iekļauj piedāvājuma iz- vēles algoritmu saskaņā ar kritērijiem un ap- rakstu, kā vērtēs katru kritēriju. Kritērijiem piešķirtās skaitliskās vērtības var norādīt no- teiktā diapazonā. Piedāvājumu vērtēšanas mērķis ir sarindot piedāvājumus izdevīguma secībā. Precīzi definētiem vērtēšanas kritērijiem jāizslēdz pasūtītāja rīcības brīvība neobjektī- vā kritēriju novērtēšanā un saimnieciski vis- izdevīgākā piedāvājuma izvēlē, tomēr jāatce- ras, ka vērtēšanas komisijas locekļi savu sub- jektīvo vērtējumu pieņemšanas laikā bieži vien ietekmējas no citu komisijas locekļu spriedumiem. Tas kopumā var novest pie re- zultāta, kuru apzināti vai neapzināti lobējis iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai kāds no aktīvākajiem un nereti ne kompetentāka- jiem komisijas locekļiem. Standartizācijas metode Lai izvairītos no iepirkumu komisijas locekļu savstarpējas ietekmēšanas piedāvājumu vēr- tēšanas laikā, Somijā sākta prakse, ka komisi- jas locekļi savu individuālo piedāvājuma kva- litātes novērtējumu izdara atsevišķi, nekon- taktējoties ar citiem, un iesniedz iepirkumu komisijas sekretāram. Komisijas sekretārs in- dividuālo vērtējumu datus ievada datorā, kas nevis vienkārši skaitliski nosaka, bet ar mate- mātiskās statistikas metodi izrēķina preten- dentu, kura piedāvājums saskaņā ar kvalitātes un izmaksu rādītājiem atzīstams par saimnie- ciski visizdevīgāko. Šo procedūru somu kolēģi ir nosaukuši par standartizācijas metodi. Tās būtība: no katra mainīgā lieluma – n-tā piedāvājuma cenas vai n-tā kvalitātes kritēriju vērtēšanas rezultāta – atņem visu pretendentu attiecīgā kritērija vidējo vērtību un dala ar rezultātu vidējo kvadrātisko atkāpi jeb novirzi. Tālāk piešķirot cenai un kvalitātei īpatsvaru pro- centos tā, lai kopā tie veidotu 100%, dators sarindo piedāvājumus noteiktā secībā un nosaka uzvarētāju. Mainot cenas un kvalitā- tes īpatsvara attiecības, dators koriģē aprēķi- nu. Šī metode diezgan vienkārši ļauj noteikt atbilstošāko piedāvājumu, ņemot vērā rezul- tātu izkliedi jeb matemātisko statistiku, un tikpat kā novērš subjektīvu lēmumu pieņem- šanu. Tā ir ērti lietojama gan pakalpojumu sniegšanas – projektēšanas, uzraudzības, pro- jektu vadības u. c. –, gan būvdarbu konkur- sos. Jāizvēlas tikai optimālā cenas un kvalitā- tes kritēriju proporcija. Salīdzināmi rezultāti Nevar apgalvot, ka standartizācijas metodes iz- mantošana iepirkuma rezultāta noteikšanā ir optimāla, tomēr, salīdzinot rezultātus, kas iegūti ar standartizācijas metodi un bez tās, somu ko- lēģi nonākuši pie vairākiem secinājumiem: l standartizācijas metodes izmantošana ietekmē pretendentu sarindošanas kārtību un uzvarētāja noteikšanu; l standartizācijas metodes lietošana treš- daļā gadījumu mainīja konkursa uzvarētāju un vairāk nekā 70% gadījumu – pretendentu sarindošanas secību; l standartizācijas metodes izmantošana krietni samazināja gadījumus, kad uzvarēja zemākā cena – no 63,4 līdz 35,3%, un palieli- nāja gadījumus, kad uzvarēja augstākais kva- litātes novērtējums – no 47,1 līdz 75,8%. BI Esi tuvāk darba tirgum – izvēlies profesionālo izglītību! Rīgas Celtniecības koledža Zīmējuma autore: Marija Ozola, RCK ARH-31 WWW.RCK.LV arhitektūra Būvniecība inženiersistēmas RESTAURĀCIJA 1. līmeņa profesionālāaugstākā izglītība 3 Arhitektūras tehnologs 3 Būvdarbu vadītājs 3 Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs 3 Restaurators Profesionālā vidējā izglītība 3 Arhitektūras tehniķis 3 Apdares darbu tehniķis 3 Ēku būvtehniķis 3 Inženierkomunikāciju tehniķis 3 Restaurācijas tehniķis