Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
1
Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs
Siltumenerģijas uzskaite
Vebinārs “Siltumapgādes sistēma daudzīvokļu ēkā.
Tehniskie risinājumi un uzskaite”
Siltuma, ūdens un gāzes institūts
2022.gada 9.maijs
2
2
“Ko nevar izmērīt, nevar uzlabot” Lords Kelvins
2
Kā samazināt siltumenerģijas
zudumus ēkā?
3
3
Ēku energobilance
Φv
Ventilācija
Φtr
Transmissijas siltuma
zudumi
Φgain,sol
Saule
Qgain, i
Iekšējie siltuma izdalījumi
1. Norobežojošās
konstrukcijas;
2. Inženiersistēmas;
3. Klimats (iekštelpu, āra)
Φ𝐻𝐿,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 = ෍
𝑖
Φ𝑇𝑅,𝑖𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑎𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑔 + Φ𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 − ෍
𝑖
Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑖 + Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑠𝑜𝑙
Φ𝑇𝑅,𝑥 = 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 + ∆𝑈𝑇𝐵 · 𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒
𝛷V,i = 𝑉𝑖 ⋅ 𝑛𝑖 ⋅ 𝜌𝐿 ⋅ 𝑐p,L ⋅ 𝜃int,i − 𝜃𝑒
4
4
1973. gada “pirmā” naftas krīze
▪ R. Socolow The Twin Rivers Program on Energy Conservation in Housing: Highlights and Conclusions (1977)
– siltumenerģijas samazinājums (1. renovācija - 15-30% lielā nenoteiktība, 2. ikdienas atgriezeniska
saite – 10%)
▪ F. Ascione et.al. The role of the occupant behavior in affecting the feasibility of energy refurbishment of residential buildings: Typical effective
retrofits compromised by typical wrong habits, Energy and Buildings, 2020
– Renovētā ēka minimālais patēriņš - 94 kWh/m2 maksimālais - 202 kWh/m2
▪ R. Andersen The Influence of Occupants ’ Behaviour on Energy Consumption Investigated in 290 Identical Dwellings and in 35 Apartments (2009)
‒ līdzīgās dzīvojamās ēkās enerģijas patēriņš var atšķirties pat par 300%.
▪ W. Abrahamse et.al. A review of intervention studies aimed at household energy conservation, Environ. Psychol. (2005)
‒ 2,5% līdz 3,7% samazinājums ja tiek ieviesta salīdzinošā atgriezeniskā saite
▪ T. Cholewa, Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building
‒ vidēji 26% atšķirība starp individuālu un kolektīvu maksājumu plāniem. Pēc uzskaites ieviešanas
atšķiriba samazinājās līdz 3%
▪ AS «RĪGAS SILTUMS pieredze liecina, ka uzstādot alokatorus ir iespējams panākt kopējo
siltumenerģijas ekonomiju ēkai (20%).
Siltumenerģijas uzskaite vai sadale ir psiholoģiskais virzītājspēks, kas
pārspēj ieradumu pēc paaugstinātas iekštelpu temperatūras.
Siltumenerģijas uzskaites nepieciešamība
5
5
Ir lietderīgi
▪ ja ir iespējā kontrolēt katra atsevišķa sildķermeņa siltumatdevi
▪ ja ēkā ir iedzīvotāji, kas apzināti neizmanto regulatorus
▪ ja ēkai ir nepamatoti augsts īpatnējais siltumenerģijas patēriņš
Nav lietderīgi
▪ ja ēka ir jauna, nobalansēta un visa apkures sistēma strādā
automātiskajā režīmā
▪ ir izglītoti iedzīvotāji, kas regulē sildķermeņu siltumatdevi un
seko līdzi iekštelpu temperatūrai. Ēkai ir zems īpatnējais
siltumenerģijas patēriņš
Siltumenerģijas uzskaites/sadales pamatotība
6
6
▪ No 01.01.2021. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā patērēto siltumenerģiju uzskaita atsevišķi
katrai dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupai. Patērētās siltumenerģijas uzskaitē izmanto
attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai individuālus siltuma
maksas sadalītājus katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju
uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota. Individuālie
siltumenerģijas patēriņa skaitītāji atbilst metroloģiskajām prasībām, kas noteiktas
normatīvajos aktos par mērījumu vienotību, bet individuālie siltuma maksas sadalītāji –
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās
mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem.
▪ Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem un individuālajiem siltumenerģijas patēriņa
skaitītājiem, kas uzstādīti pirms 2021. gada 1. janvāra un nav attālināti nolasāmi, līdz
2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai aizstāj tos ar attālināti
nolasāmiem individuāliem siltuma maksas sadalītājiem vai individuāliem siltumenerģijas
patēriņa skaitītājiem.
10.12.2020. MK Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes
minimālās prasības”
7
7
▪ Siltumenerģijas skaitītājs
▪ Temperatūras devēji
▪ Plūsmas mērītājs
▪ Skaitļotājs
▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW
Siltumenerģijas uzskaite VAI sadale
▪ Siltumenerģijas sadalītājs (alokators)
▪ Temperatūras devēji (iekštelpu un radiatora)
▪ Laika uzskaite
8
8
▪ Hidrodinamikas metodes – spiediena starpības, Venturi sprauslas virpuļplūsmas (Karmana
celiņi) u.c.
▪ Mehāniskie ar kustīgo ķermeni – tahometriskie, inerces, vibrācijas.
▪ Balstītas uz fizikālām parādībām – elektromagnētiskie, akustiskie, optiskie, ultraskaņas,
termiskie, kodolmagnētiskie u.c.
▪ Speciālie.
Kopā vismaz 60 tipi
Plūsmas mērītāju tipi
9
9
▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW
▪ Siltumenerģijas uzskaitei mums jāzina T1 un T2.
▪ Īpatnējā siltumietilpība c ir atkarīgā no temperatūras un ir atšķirīga katram vielas
agregatstāvoklim.
▪ Skaitļotājs nodrošina patērētās siltumenerģijas aprēķinu un datu glabāšanu skaitītāja atmiņā.
▪ Siltumenerģijas patēriņa datu nolasīšana attālināti vai klātienē.
Temperatūras dēvēji un skaitļotāji
10
10
▪ Skaitītāju izvēlas pēc nominālas plūsmas m3/h.
▪ Nav ieteicams uzstādīt skaitītājus uz katru radiatoru (min Δ 2-3 K)
Siltumskaitītāja izvēle
Siltumenerģijas skaitītājs
Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs
11
11
▪ Iztvaikošanas
▪ Elektroniskais
Veic temperatūras integrāļa reģistrēšanu attiecībā pret laiku
Radiatora jaudas koeficienta iestatījums!
Siltumenerģijas sadalītāji (alokatori)
12
12
▪ Individuālo siltumenerģijas skaitītāju un sadalītāju nolasīšanu ieteicams veikt visiem iedzīvotājiem vienlaicīgi
kopā ar kopējo mājas siltumenerģijas skaitītāju (Optiskā, garāmejošā, automātiskā)
▪ Datu kropļošanas iespējas un iejaukšanās iekārtu darbībā (plombas, registrēšana, automātiskie paziņojumi).
▪ Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana ik pēc 2 gadiem.
▪ Akumulatoru darbība ~ 10 gadi un vairāk (skaitītāji un sadalītāji)
▪ Ierīču pārbaužu metodes un prasības ir definētas vairākos normatīvajos aktos:
– 2006.gada 22.augusta. Ministru kabineta noteikumi Nr.664 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa
skaitītājiem.
– Likums par mērījumu vienotību.
– 2007.gada 9.janvārī. Ministru kabineta noteikumi Nr.40. Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu.
– Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 .Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība
– 2014.gada 14.oktobr Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Noteikumi par mērīšanas
līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm.
– 2006.gada 22.augustā. Ministru kabineta noteikumi Nr.667. Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas
skaitītājiem.
– 2015. gada 15. septembrī “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo
daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”
– Siltuma maksas sadalījumu testēšanas procedūras un iekratu minimālas prasības nosaka LVS EN 834+AC:2021
Siltuma maksas sadalītāji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu.
Datu nolasīšana un iekārtu darbībā
13
Paldies par uzmanību!
Siltuma, ūdens un gāzes institūts
Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
aleksandrs.zajacs@rtu.lv
+371 29874677
1 de 13

Recomendados

Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas por
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasSiltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
426 vistas17 diapositivas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
1K vistas8 diapositivas
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... por
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
2.2K vistas5 diapositivas
Tehniskā dokumentācija un būvniecība por
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
400 vistas11 diapositivas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
405 vistas12 diapositivas
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi por
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
119 vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" por
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"ALTUM
309 vistas15 diapositivas
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde por
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeĒku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
538 vistas23 diapositivas
Apkures automātika siltummezglā por
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
676 vistas40 diapositivas
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku... por
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Elektrumlv
949 vistas19 diapositivas
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās por
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
258 vistas10 diapositivas
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību por
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
522 vistas22 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" por ALTUM
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
ALTUM309 vistas
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku... por Elektrumlv
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Elektrumlv949 vistas
Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā por Juris Orlovs
Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas LatvijāSaliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā
Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā
Juris Orlovs5.8K vistas
Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pielietojums mūsdienu būvniecībā, būvkons... por Juris Orlovs
Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pielietojums mūsdienu būvniecībā, būvkons...Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pielietojums mūsdienu būvniecībā, būvkons...
Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pielietojums mūsdienu būvniecībā, būvkons...
Juris Orlovs6.2K vistas
Efektīva apkures sistēmas regulēšana por Elektrumlv
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaEfektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšana
Elektrumlv449 vistas

Similar a Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)

Siltumenerģijas uzskaite por
Siltumenerģijas uzskaiteSiltumenerģijas uzskaite
Siltumenerģijas uzskaiteEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
43 vistas13 diapositivas
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā por
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāSiltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
364 vistas10 diapositivas
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ... por
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.1K vistas13 diapositivas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas por
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
727 vistas99 diapositivas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas por
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējasDaudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
905 vistas99 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u... por
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
251 vistas13 diapositivas

Similar a Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)(20)

Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā... por Elektrumlv
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...
Elektrumlv512 vistas
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re... por Elektrumlv
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...
Elektrumlv512 vistas
Schwenk Latvija uzņēmuma pieredzes stāsts por Elektrumlv
Schwenk Latvija uzņēmuma pieredzes stāstsSchwenk Latvija uzņēmuma pieredzes stāsts
Schwenk Latvija uzņēmuma pieredzes stāsts
Elektrumlv175 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
3 vistas25 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
11 vistas16 diapositivas
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
7 vistas13 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
5 vistas21 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
6 vistas15 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
6 vistas13 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)

 • 1. 1 Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs Siltumenerģijas uzskaite Vebinārs “Siltumapgādes sistēma daudzīvokļu ēkā. Tehniskie risinājumi un uzskaite” Siltuma, ūdens un gāzes institūts 2022.gada 9.maijs
 • 2. 2 2 “Ko nevar izmērīt, nevar uzlabot” Lords Kelvins 2 Kā samazināt siltumenerģijas zudumus ēkā?
 • 3. 3 3 Ēku energobilance Φv Ventilācija Φtr Transmissijas siltuma zudumi Φgain,sol Saule Qgain, i Iekšējie siltuma izdalījumi 1. Norobežojošās konstrukcijas; 2. Inženiersistēmas; 3. Klimats (iekštelpu, āra) Φ𝐻𝐿,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 = ෍ 𝑖 Φ𝑇𝑅,𝑖𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑎𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑔 + Φ𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 − ෍ 𝑖 Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑖 + Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑠𝑜𝑙 Φ𝑇𝑅,𝑥 = 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 + ∆𝑈𝑇𝐵 · 𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒 𝛷V,i = 𝑉𝑖 ⋅ 𝑛𝑖 ⋅ 𝜌𝐿 ⋅ 𝑐p,L ⋅ 𝜃int,i − 𝜃𝑒
 • 4. 4 4 1973. gada “pirmā” naftas krīze ▪ R. Socolow The Twin Rivers Program on Energy Conservation in Housing: Highlights and Conclusions (1977) – siltumenerģijas samazinājums (1. renovācija - 15-30% lielā nenoteiktība, 2. ikdienas atgriezeniska saite – 10%) ▪ F. Ascione et.al. The role of the occupant behavior in affecting the feasibility of energy refurbishment of residential buildings: Typical effective retrofits compromised by typical wrong habits, Energy and Buildings, 2020 – Renovētā ēka minimālais patēriņš - 94 kWh/m2 maksimālais - 202 kWh/m2 ▪ R. Andersen The Influence of Occupants ’ Behaviour on Energy Consumption Investigated in 290 Identical Dwellings and in 35 Apartments (2009) ‒ līdzīgās dzīvojamās ēkās enerģijas patēriņš var atšķirties pat par 300%. ▪ W. Abrahamse et.al. A review of intervention studies aimed at household energy conservation, Environ. Psychol. (2005) ‒ 2,5% līdz 3,7% samazinājums ja tiek ieviesta salīdzinošā atgriezeniskā saite ▪ T. Cholewa, Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building ‒ vidēji 26% atšķirība starp individuālu un kolektīvu maksājumu plāniem. Pēc uzskaites ieviešanas atšķiriba samazinājās līdz 3% ▪ AS «RĪGAS SILTUMS pieredze liecina, ka uzstādot alokatorus ir iespējams panākt kopējo siltumenerģijas ekonomiju ēkai (20%). Siltumenerģijas uzskaite vai sadale ir psiholoģiskais virzītājspēks, kas pārspēj ieradumu pēc paaugstinātas iekštelpu temperatūras. Siltumenerģijas uzskaites nepieciešamība
 • 5. 5 5 Ir lietderīgi ▪ ja ir iespējā kontrolēt katra atsevišķa sildķermeņa siltumatdevi ▪ ja ēkā ir iedzīvotāji, kas apzināti neizmanto regulatorus ▪ ja ēkai ir nepamatoti augsts īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Nav lietderīgi ▪ ja ēka ir jauna, nobalansēta un visa apkures sistēma strādā automātiskajā režīmā ▪ ir izglītoti iedzīvotāji, kas regulē sildķermeņu siltumatdevi un seko līdzi iekštelpu temperatūrai. Ēkai ir zems īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Siltumenerģijas uzskaites/sadales pamatotība
 • 6. 6 6 ▪ No 01.01.2021. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā patērēto siltumenerģiju uzskaita atsevišķi katrai dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupai. Patērētās siltumenerģijas uzskaitē izmanto attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai individuālus siltuma maksas sadalītājus katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota. Individuālie siltumenerģijas patēriņa skaitītāji atbilst metroloģiskajām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību, bet individuālie siltuma maksas sadalītāji – normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. ▪ Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem un individuālajiem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem, kas uzstādīti pirms 2021. gada 1. janvāra un nav attālināti nolasāmi, līdz 2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai aizstāj tos ar attālināti nolasāmiem individuāliem siltuma maksas sadalītājiem vai individuāliem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem. 10.12.2020. MK Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”
 • 7. 7 7 ▪ Siltumenerģijas skaitītājs ▪ Temperatūras devēji ▪ Plūsmas mērītājs ▪ Skaitļotājs ▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW Siltumenerģijas uzskaite VAI sadale ▪ Siltumenerģijas sadalītājs (alokators) ▪ Temperatūras devēji (iekštelpu un radiatora) ▪ Laika uzskaite
 • 8. 8 8 ▪ Hidrodinamikas metodes – spiediena starpības, Venturi sprauslas virpuļplūsmas (Karmana celiņi) u.c. ▪ Mehāniskie ar kustīgo ķermeni – tahometriskie, inerces, vibrācijas. ▪ Balstītas uz fizikālām parādībām – elektromagnētiskie, akustiskie, optiskie, ultraskaņas, termiskie, kodolmagnētiskie u.c. ▪ Speciālie. Kopā vismaz 60 tipi Plūsmas mērītāju tipi
 • 9. 9 9 ▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW ▪ Siltumenerģijas uzskaitei mums jāzina T1 un T2. ▪ Īpatnējā siltumietilpība c ir atkarīgā no temperatūras un ir atšķirīga katram vielas agregatstāvoklim. ▪ Skaitļotājs nodrošina patērētās siltumenerģijas aprēķinu un datu glabāšanu skaitītāja atmiņā. ▪ Siltumenerģijas patēriņa datu nolasīšana attālināti vai klātienē. Temperatūras dēvēji un skaitļotāji
 • 10. 10 10 ▪ Skaitītāju izvēlas pēc nominālas plūsmas m3/h. ▪ Nav ieteicams uzstādīt skaitītājus uz katru radiatoru (min Δ 2-3 K) Siltumskaitītāja izvēle Siltumenerģijas skaitītājs Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs
 • 11. 11 11 ▪ Iztvaikošanas ▪ Elektroniskais Veic temperatūras integrāļa reģistrēšanu attiecībā pret laiku Radiatora jaudas koeficienta iestatījums! Siltumenerģijas sadalītāji (alokatori)
 • 12. 12 12 ▪ Individuālo siltumenerģijas skaitītāju un sadalītāju nolasīšanu ieteicams veikt visiem iedzīvotājiem vienlaicīgi kopā ar kopējo mājas siltumenerģijas skaitītāju (Optiskā, garāmejošā, automātiskā) ▪ Datu kropļošanas iespējas un iejaukšanās iekārtu darbībā (plombas, registrēšana, automātiskie paziņojumi). ▪ Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana ik pēc 2 gadiem. ▪ Akumulatoru darbība ~ 10 gadi un vairāk (skaitītāji un sadalītāji) ▪ Ierīču pārbaužu metodes un prasības ir definētas vairākos normatīvajos aktos: – 2006.gada 22.augusta. Ministru kabineta noteikumi Nr.664 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem. – Likums par mērījumu vienotību. – 2007.gada 9.janvārī. Ministru kabineta noteikumi Nr.40. Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu. – Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 .Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība – 2014.gada 14.oktobr Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm. – 2006.gada 22.augustā. Ministru kabineta noteikumi Nr.667. Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem. – 2015. gada 15. septembrī “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” – Siltuma maksas sadalījumu testēšanas procedūras un iekratu minimālas prasības nosaka LVS EN 834+AC:2021 Siltuma maksas sadalītāji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu. Datu nolasīšana un iekārtu darbībā
 • 13. 13 Paldies par uzmanību! Siltuma, ūdens un gāzes institūts Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra aleksandrs.zajacs@rtu.lv +371 29874677