Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures
sezonai
2023
Tomass Lausmā,, tālr. 67075931, e-pasts:
tomass.lausma@vugd.gov.lv
Galvenie tiesību akti
• Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likums
(nosaka atbildību un pienākumus
ugunsdrošības jomā, ugunsdrošības
uzraudzību un objektu darbības
apturēšanu)
• Ministru kabineta 2016.gada
19.aprīļa noteikumi Nr.238
«Ugunsdrošības noteikumi»
(nosaka prasības fiziskām un juridiskām
personām, lai novērtu un sekmīgi dzēstu
ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas,
neatkarīgi no objekta īpašuma formas un
atrašanās vietas)
Ekspluatējamiem objektiem
Ugunsdrošības prasības, kas noteiktas
būvnormatīvos piemērām,
Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15
"Būvju ugunsdrošība" (apstiprināts ar
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem
Nr.333);
Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15
"Dzīvojamo un publisko ēku apkure
un ventilācija"(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.310)
3
Galvenie tiesību akti
Būvniecības likums
(piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju
pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai,
novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un
konservācijai.)
Ministru kabineta 2014.gada
2.septembra noteikumi Nr.529 «Ēku
būvnoteikumi»
(ēku būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā
iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus)
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumi Nr.500 «Vispārīgie
būvnoteikumi»
(būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības
sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz
cilvēku dzīvību, veselību un vidi)
Projektējot un būvējot jaunas būves,
veicot esošo būvju pārbūvi,
atjaunošanu, restaurāciju,
novietošanu un lietošanas veida maiņu
Ugunsgrēku dinamika
4
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ugunsgrēki 12175 10311 9288 8714 9135 8988 6970 6717 6777
5
Ugunsgrēki objektos
Dzīvojamās mājas 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. 2022.g.
Daudzdzīvokļu ēka / dzīvoklis 1464 1413 1498 1365 1307 1315 1243 1232
Individuālā dzīvojamā māja 758 811 881 494 420 428 534 412
Dārza māja 306 212 187 202 162 176 155 119
Vasarnīca 13 18 13 15 28 22 19 19
Citi 11 11 8 11 13 16 1 2
Kopā: 2552 2465 2587 2087 1930 1957 1952 1784
6
Iespējamie ugunsgrēku
cēloņi daudzdzīvokļu ēkās
Kādas ir biežākās kļūdas, kuru dēļ izceļas
ugunsnelaimes?
7
8
Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un
iekārtas dūmvadu tīra pirms apkures sezonas
sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi
apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā
gada 1. martam)
Dūmvadu un cietā un šķidrā kurināmā apkures
ierīci/iekārtu, kas nav minēta iepriekš, tīra pirms
apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim)
Akts par veikto apkures ierīces/
iekārtas un dūmvada tīrīšanu
Tehniskā stāvokļa pārbaudes akts
par pārbaudīto apkures
ierīces/iekārtas tehnisko stāvokli
Aizliegts novietot un uzglabāt degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) uz apkures
iekārtas un ierīces. Degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) aizliegts novietot un
uzglabāt tuvāk par 0,5 m no apkures iekārtas/ierīces. Kurtuves priekšā degtspējīgas vielas un
priekšmetus (tai skaitā kurināmo) aizliegts novietot tuvāk par 1,2 m.
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 67., 68. un 69.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74. un 75.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu
75.punkts, 8.pielikums
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.4., 89.5. un 89.6.apakšpunkts
Ugunsdrošības prasības
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā
stāvokļa pārbaudi jāveic ne retāk, ka reizi 5
gados
Ugunsdrošības prasības
9
Ekspluatācijas laikā ierīcēm, kurās par kurināmo izmanto gāzi,
dūmvadu pārbauda un attīra šādos termiņos:
1. ķieģeļu dūmvadu – ne retāk kā reizi gadā;
2. ķieģeļu dūmvadu ar oderējumu – ne retāk kā reizi divos gados;
3. keramikas un šamota dūmvadu – ne retāk kā reizi divos gados;
4. metāla dūmvadus un dūmvadus, kas izbūvēti no materiāliem, kuri
nav minēti šo noteikumu 71.1., 71.2. un 71.3. apakšpunktā, – ne retāk
kā reizi divos gados.
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 71.punkts
Ja apkures iekārtu vai ierīci maina pret citu apkures iekārtu vai ierīci,
tad, lai noteiktu dūmvada un ventilācijas sistēmas vai kanāla atbilstību
jaunās iekārtas vai ierīces pievienošanai, pārbauda dūmvada,
ventilācijas sistēmas vai kanāla atbilstību būvniecību regulējošo
normatīvo aktu prasībām. Par pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā
stāvokļa pārbaudes aktu (8. pielikums). Tehniskā stāvokļa pārbaudes
akta sadaļā "Piezīmes" norāda, vai attiecīgo apkures ierīci vai iekārtu
var pievienot dūmvadam.
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 79.punkts
Objekta bēniņos dūmvadu un sienu, kurā atrodas dūmvads, nobalsina
vai nokrāso ar gaišu krāsu. Šī prasība neattiecas uz metāla
dūmvadiem
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 83.punkts
Ugunsgrēki dūmvados
10
Dūmvadu tīrīšana
11
12
13
Ugunsdrošības prasības
Aizliegts:
- izmantot bojātu apkures iekārtu, ierīci vai dūmvadu;
- pārkurināt apkures iekārtu vai ierīci;
- atstāt bez uzraudzības iekurtu apkures iekārtu un
ierīci, izņemot gadījumu, kad to pieļauj ražotājs;
iekuršanai izmantot degtspējīgus šķidrumus, izņemot
speciāli šim nolūkam rūpnieciski izgatavotos šķidrumus;
- kurināt apkures iekārtu un ierīci ar malku, kuras garums
pārsniedz kurtuves izmērus;
- izmantot dabiskās ventilācijas kanālu un mehāniskās
ventilācijas sistēmu apkures iekārtas un ierīces
dūmgāzu novadīšanai;
attīrīt dūmvadu, dabiskās ventilācijas kanālu un
mehāniskās ventilācijas sistēmu, to izdedzinot;
- uzglabāt degvielas tvertnes un degtspējīgus šķidrumus
telpā, kurā atrodas šķidrā kurināmā apkures iekārta vai
ierīce;
- izmantot dūmvadu, mehāniskās ventilācijas sistēmu un
dabiskās ventilācijas kanālu tam neparedzētiem
nolūkiem.
izmantot bojātu apkures iekārtu, ierīci vai dūmvadu
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.punkts
Objektā, kurā notiek publisks pasākums, cietā kurināmā
apkures ierīču kurināšana jāpārtrauc divas stundas pirms
pasākuma
Noliktavā, kurā glabā balonus ar degtspējīgām gāzēm,
apkurei jāizmanto ūdens, zemspiediena tvaika vai gaisa
apkures ierīču sildelementi.
Akmeņogļu, kūdras, kokapstrādes, kokmateriālu un cietu
degtspējīgu materiālu un vielu ražošanas un uzglabāšanas
objektos būvkonstrukcijas un elektriskie gaismas ķermeņi
jāattīra no koksnes putekļiem, skaidām un citiem
degtspējīgiem materiāliem, savukārt tehnoloģiskās
iekārtas, elektroiekārtas, apkures ierīces un iekārtas reizi
diennaktī jāatbrīvo no koksnes putekļiem, skaidām un
citiem degtspējīgiem materiāliem
Kokapstrādes un kokmateriālu uzglabāšanas objektos
aizliegts ierīkot cietā kurināmā vietējās apkures iekārtas
un ierīces.
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 329.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 349.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 370.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 379.punkts
14
Dabiskās ventilācijas kanālus pārbauda un tīra
ne retāk kā reizi 10 gados, bet, ja objektā ir
gāzes aparāts (apkures iekārta un ierīce, kurās
par kurināmo izmanto dabasgāzi, dabasgāzes
iekārta ēdiena gatavošanai, dabasgāzes iekārta
ūdens sildīšanai), – ne retāk kā reizi piecos
gados.
Akts par dabīgās ventilācijas
kanālu tīrīšanu
Tehniskā stāvokļa pārbaudes
akts par dabīgās ventilācijas
kanālu tehnisko stāvokli
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74., un 75.punkts, 8.pielikums
Ugunsdrošās konstrukcijas neblīvo
vietu aizdara ar blīvējošiem, dūmus
necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir
atbilstoša normatīvajos aktos par
būvniecību noteiktā ugunsizturības
robeža
Ugunsdrošības prasības
Objektu un
teritoriju ekspluatē
atbilstoši
noteiktajam
lietošanas veidam
15
Ugunsdrošības prasības
Jo būvi projektē ņemot
vērā būvnormatīvos
noteiktās prasības un tās
ir atšķirīgas, ņemot vērā
lietošanas veidu
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts
16
Elektroinstalācijas pārbaudi jāveic 1 reizi 10
gados, to veic kompetenta persona (nozares
speciālists) pēc īpašnieka (lietotāja) pasūtījuma
Pārbaudes akts par
elektroinstalācijas pārbaudi
Akts par elektroinstalācijas
kontaktu savienojumu
kvalitātes pārbaudi
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts
un 6.pielikums
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts
un 7.pielikums
Vienlaikus ar elektroinstalācijas pārbaudi,
kompetentai personai (nozares speciālistam)
jāveic arī elektroinstalācijas kontaktu
savienojumu kvalitātes pārbaude ar
termokameru (nozarkārbās, sadalnēs, pie
aizsargierīcēm u.c.). Šo pārbaudi veic pie
ieslēgtiem visiem elektropatērētājiem. Ja
kontaktsavienojumi ir neatbilstoši, ar
termokameru var fiksēt to pārmērīgu uzsilšanu,
kas var būt par ugunsgrēka cēloni
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts
Atstāt bez uzraudzības apkures ierīces, kā arī elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves elektroiekārtas
un elektroierīces atļauts tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj attiecīgās ierīces vai iekārtas ražotāja
ekspluatācijas instrukcija
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 26.2.apakšpunkts
Ugunsdrošības prasības
Atbildība
17
Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un
uzturēšana!
Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām,
bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda
vienībām.
Avots: Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55.pants
Minimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 50 euro, bet juridiskajai personai — 100
euro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 euro, bet juridiskajai personai
— 10 000 euro.
Avots: Administratīvā procesa likuma 370.pants
Informatīvie materiāli
18
Ja ir neskaidrības vai jautājumi,
aicinām sazināties ar VUGD
ugunsdrošības inspektoriem vai
tikties klātienē pieņemšanas laikā
http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts
19
20
2023
Tomass Lausmā, tālr.: 67075931, e-pasts:
tomass.lausma@vugd.gov.lv
1 de 20

Más contenido relacionado

Similar a Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai(9)

Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļaĒku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk252 vistas
Ugunsdrošības prasībasUgunsdrošības prasības
Ugunsdrošības prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk451 vistas
Ugunsdrošība publiskajās ēkāsUgunsdrošība publiskajās ēkās
Ugunsdrošība publiskajās ēkās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk459 vistas
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesāPar ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk270 vistas
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk363 vistas
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk672 vistas
Ventilācija un mikroklimats Ventilācija un mikroklimats
Ventilācija un mikroklimats
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk2.1K vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk8 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk29 vistas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk49 vistas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk36 vistas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk57 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vistas
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vistas
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk99 vistas
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vistas
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vistas
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vistas
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vistas

Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai

 • 1. Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai 2023 Tomass Lausmā,, tālr. 67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv
 • 2. Galvenie tiesību akti • Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (nosaka atbildību un pienākumus ugunsdrošības jomā, ugunsdrošības uzraudzību un objektu darbības apturēšanu) • Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» (nosaka prasības fiziskām un juridiskām personām, lai novērtu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas, neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas) Ekspluatējamiem objektiem
 • 3. Ugunsdrošības prasības, kas noteiktas būvnormatīvos piemērām, Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333); Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"(apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.310) 3 Galvenie tiesību akti Būvniecības likums (piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 «Ēku būvnoteikumi» (ēku būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 «Vispārīgie būvnoteikumi» (būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi) Projektējot un būvējot jaunas būves, veicot esošo būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, novietošanu un lietošanas veida maiņu
 • 4. Ugunsgrēku dinamika 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ugunsgrēki 12175 10311 9288 8714 9135 8988 6970 6717 6777
 • 5. 5 Ugunsgrēki objektos Dzīvojamās mājas 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. 2022.g. Daudzdzīvokļu ēka / dzīvoklis 1464 1413 1498 1365 1307 1315 1243 1232 Individuālā dzīvojamā māja 758 811 881 494 420 428 534 412 Dārza māja 306 212 187 202 162 176 155 119 Vasarnīca 13 18 13 15 28 22 19 19 Citi 11 11 8 11 13 16 1 2 Kopā: 2552 2465 2587 2087 1930 1957 1952 1784
 • 7. Kādas ir biežākās kļūdas, kuru dēļ izceļas ugunsnelaimes? 7
 • 8. 8 Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvadu tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam) Dūmvadu un cietā un šķidrā kurināmā apkures ierīci/iekārtu, kas nav minēta iepriekš, tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim) Akts par veikto apkures ierīces/ iekārtas un dūmvada tīrīšanu Tehniskā stāvokļa pārbaudes akts par pārbaudīto apkures ierīces/iekārtas tehnisko stāvokli Aizliegts novietot un uzglabāt degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) uz apkures iekārtas un ierīces. Degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) aizliegts novietot un uzglabāt tuvāk par 0,5 m no apkures iekārtas/ierīces. Kurtuves priekšā degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) aizliegts novietot tuvāk par 1,2 m. Avots: Ugunsdrošības noteikumu 67., 68. un 69.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74. un 75.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 75.punkts, 8.pielikums Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.4., 89.5. un 89.6.apakšpunkts Ugunsdrošības prasības Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi jāveic ne retāk, ka reizi 5 gados
 • 9. Ugunsdrošības prasības 9 Ekspluatācijas laikā ierīcēm, kurās par kurināmo izmanto gāzi, dūmvadu pārbauda un attīra šādos termiņos: 1. ķieģeļu dūmvadu – ne retāk kā reizi gadā; 2. ķieģeļu dūmvadu ar oderējumu – ne retāk kā reizi divos gados; 3. keramikas un šamota dūmvadu – ne retāk kā reizi divos gados; 4. metāla dūmvadus un dūmvadus, kas izbūvēti no materiāliem, kuri nav minēti šo noteikumu 71.1., 71.2. un 71.3. apakšpunktā, – ne retāk kā reizi divos gados. Avots: Ugunsdrošības noteikumu 71.punkts Ja apkures iekārtu vai ierīci maina pret citu apkures iekārtu vai ierīci, tad, lai noteiktu dūmvada un ventilācijas sistēmas vai kanāla atbilstību jaunās iekārtas vai ierīces pievienošanai, pārbauda dūmvada, ventilācijas sistēmas vai kanāla atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Par pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (8. pielikums). Tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sadaļā "Piezīmes" norāda, vai attiecīgo apkures ierīci vai iekārtu var pievienot dūmvadam. Avots: Ugunsdrošības noteikumu 79.punkts Objekta bēniņos dūmvadu un sienu, kurā atrodas dūmvads, nobalsina vai nokrāso ar gaišu krāsu. Šī prasība neattiecas uz metāla dūmvadiem Avots: Ugunsdrošības noteikumu 83.punkts
 • 12. 12
 • 13. 13 Ugunsdrošības prasības Aizliegts: - izmantot bojātu apkures iekārtu, ierīci vai dūmvadu; - pārkurināt apkures iekārtu vai ierīci; - atstāt bez uzraudzības iekurtu apkures iekārtu un ierīci, izņemot gadījumu, kad to pieļauj ražotājs; iekuršanai izmantot degtspējīgus šķidrumus, izņemot speciāli šim nolūkam rūpnieciski izgatavotos šķidrumus; - kurināt apkures iekārtu un ierīci ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus; - izmantot dabiskās ventilācijas kanālu un mehāniskās ventilācijas sistēmu apkures iekārtas un ierīces dūmgāzu novadīšanai; attīrīt dūmvadu, dabiskās ventilācijas kanālu un mehāniskās ventilācijas sistēmu, to izdedzinot; - uzglabāt degvielas tvertnes un degtspējīgus šķidrumus telpā, kurā atrodas šķidrā kurināmā apkures iekārta vai ierīce; - izmantot dūmvadu, mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabiskās ventilācijas kanālu tam neparedzētiem nolūkiem. izmantot bojātu apkures iekārtu, ierīci vai dūmvadu Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.punkts Objektā, kurā notiek publisks pasākums, cietā kurināmā apkures ierīču kurināšana jāpārtrauc divas stundas pirms pasākuma Noliktavā, kurā glabā balonus ar degtspējīgām gāzēm, apkurei jāizmanto ūdens, zemspiediena tvaika vai gaisa apkures ierīču sildelementi. Akmeņogļu, kūdras, kokapstrādes, kokmateriālu un cietu degtspējīgu materiālu un vielu ražošanas un uzglabāšanas objektos būvkonstrukcijas un elektriskie gaismas ķermeņi jāattīra no koksnes putekļiem, skaidām un citiem degtspējīgiem materiāliem, savukārt tehnoloģiskās iekārtas, elektroiekārtas, apkures ierīces un iekārtas reizi diennaktī jāatbrīvo no koksnes putekļiem, skaidām un citiem degtspējīgiem materiāliem Kokapstrādes un kokmateriālu uzglabāšanas objektos aizliegts ierīkot cietā kurināmā vietējās apkures iekārtas un ierīces. Avots: Ugunsdrošības noteikumu 329.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 349.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 370.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 379.punkts
 • 14. 14 Dabiskās ventilācijas kanālus pārbauda un tīra ne retāk kā reizi 10 gados, bet, ja objektā ir gāzes aparāts (apkures iekārta un ierīce, kurās par kurināmo izmanto dabasgāzi, dabasgāzes iekārta ēdiena gatavošanai, dabasgāzes iekārta ūdens sildīšanai), – ne retāk kā reizi piecos gados. Akts par dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu Tehniskā stāvokļa pārbaudes akts par dabīgās ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli Avots: Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74., un 75.punkts, 8.pielikums Ugunsdrošās konstrukcijas neblīvo vietu aizdara ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža Ugunsdrošības prasības
 • 15. Objektu un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam 15 Ugunsdrošības prasības Jo būvi projektē ņemot vērā būvnormatīvos noteiktās prasības un tās ir atšķirīgas, ņemot vērā lietošanas veidu Avots: Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts
 • 16. 16 Elektroinstalācijas pārbaudi jāveic 1 reizi 10 gados, to veic kompetenta persona (nozares speciālists) pēc īpašnieka (lietotāja) pasūtījuma Pārbaudes akts par elektroinstalācijas pārbaudi Akts par elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi Avots: Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts un 6.pielikums Avots: Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts un 7.pielikums Vienlaikus ar elektroinstalācijas pārbaudi, kompetentai personai (nozares speciālistam) jāveic arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (nozarkārbās, sadalnēs, pie aizsargierīcēm u.c.). Šo pārbaudi veic pie ieslēgtiem visiem elektropatērētājiem. Ja kontaktsavienojumi ir neatbilstoši, ar termokameru var fiksēt to pārmērīgu uzsilšanu, kas var būt par ugunsgrēka cēloni Avots: Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts Atstāt bez uzraudzības apkures ierīces, kā arī elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves elektroiekārtas un elektroierīces atļauts tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj attiecīgās ierīces vai iekārtas ražotāja ekspluatācijas instrukcija Avots: Ugunsdrošības noteikumu 26.2.apakšpunkts Ugunsdrošības prasības
 • 17. Atbildība 17 Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana! Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Avots: Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55.pants Minimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 50 euro, bet juridiskajai personai — 100 euro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 euro, bet juridiskajai personai — 10 000 euro. Avots: Administratīvā procesa likuma 370.pants
 • 19. Ja ir neskaidrības vai jautājumi, aicinām sazināties ar VUGD ugunsdrošības inspektoriem vai tikties klātienē pieņemšanas laikā http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts 19
 • 20. 20 2023 Tomass Lausmā, tālr.: 67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv