Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
¿QQUUEE EESS UUNN VVIIRRUUSS EENN 
IINNFFOORRMMAATTIICCAA?? 
EEss uunn mmaallwwaarree qquuee ttiieennee llaa 
tteennddeenn...
EXISTEN DDIIVVEERRSSOOSS TTIIPPOOSS DDEE 
VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOOSS 
GGUUSSAANNOO 
TTRROOYYAANNOO 
BBOONNBBAA...
VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO GGUUSSAANNOO 
TTiieennee llaa pprrooppiieeddaadd ddee dduupplliiccaarrssee aa ssíí 
mmi...
VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO BBOOMMBBAA 
LLOOGGIICCAA 
SSoonn pprrooggrraammaass qquuee ssee aaccttiivvaann aall 
pp...
VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO HHOOAAXX 
LLooss hhooaaxx nnoo ttiieenneenn ccaappaacciiddaadd ddee 
rreepprroodduuccii...
VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO JJOOKKEE 
ssoonn vviirruuss mmoolleessttooss,, uunn eejjeemmpplloo:: uunnaa 
ppáággiinn...
VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO JJOOKKEE 
ssoonn vviirruuss mmoolleessttooss,, uunn eejjeemmpplloo:: uunnaa 
ppáággiinn...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

que es un virus informatico y tipos

89 visualizaciones

Publicado el

Mi Presentacion

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

que es un virus informatico y tipos

  1. 1. ¿QQUUEE EESS UUNN VVIIRRUUSS EENN IINNFFOORRMMAATTIICCAA?? EEss uunn mmaallwwaarree qquuee ttiieennee llaa tteennddeenncciiaa aaffeeccttaarr ssuu eeqquuiippoo yy aaffeeccttaarr ssuu ffuunncciioonnaammiieennttoo..
  2. 2. EXISTEN DDIIVVEERRSSOOSS TTIIPPOOSS DDEE VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOOSS GGUUSSAANNOO TTRROOYYAANNOO BBOONNBBAA LLOOGGIICCAA HHOOAAXX JJOOKKEE
  3. 3. VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO GGUUSSAANNOO TTiieennee llaa pprrooppiieeddaadd ddee dduupplliiccaarrssee aa ssíí mmiissmmoo.. LLooss gguussaannooss uuttiilliizzaann llaass ppaarrtteess aauuttoommááttiiccaass ddee uunn ssiisstteemmaa ooppeerraattiivvoo..
  4. 4. VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO BBOOMMBBAA LLOOGGIICCAA SSoonn pprrooggrraammaass qquuee ssee aaccttiivvaann aall pprroodduucciirrssee uunn aaccoonntteecciimmiieennttoo ddeetteerrmmiinnaaddoo.. LLaa ccoonnddiicciióónn ssuueellee sseerr uunnaa ffeecchhaa ((BBoommbbaass ddee TTiieemmppoo)), ttaammbbiiéénn aall ddaarr ddoobbllee cclliicc ssoobbrree uunnaa ccaarrppeettaa iinnffeeccttaaddaa..
  5. 5. VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO HHOOAAXX LLooss hhooaaxx nnoo ttiieenneenn ccaappaacciiddaadd ddee rreepprroodduucciirrssee ppoorr ssii ssoollooss.. SSoonn mmeennssaajjeess ddee ccoonntteenniiddoo ffaallssoo qquuee iinncciittaann aall uussuuaarriioo aa hhaacceerr ccooppiiaass yy eennvviiaarrllaa aa ssuuss ccoonnttaaccttooss.. ttrraattaann ddee aapprroovveecchhaarrssee ddee llaa ffaallttaa ddee eexxppeerriieenncciiaa ddee llaass ppeerrssoonnaass nnoovvaattaass qquuee ssee ccoonneeccttaann aa llaa rreedd..
  6. 6. VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO JJOOKKEE ssoonn vviirruuss mmoolleessttooss,, uunn eejjeemmpplloo:: uunnaa ppáággiinnaa ppoorrnnooggrrááffiiccaa qquuee ssee mmuueevvee ddee uunn llaaddoo aa oottrroo,, yy ssii ssee llee lllleeggaa aa ddaarr aa eerrrraarr eess ppoossiibbllee qquuee ssaallggaa uunnaa vveennttaannaa qquuee ddiiggaa:: OOMMFFGG!! nnoo ssee ppuueeddee cceerrrraarr eessttaa ppaaggiinnaa!!
  7. 7. VVIIRRUUSS IINNFFOORRMMAATTIICCOO JJOOKKEE ssoonn vviirruuss mmoolleessttooss,, uunn eejjeemmpplloo:: uunnaa ppáággiinnaa ppoorrnnooggrrááffiiccaa qquuee ssee mmuueevvee ddee uunn llaaddoo aa oottrroo,, yy ssii ssee llee lllleeggaa aa ddaarr aa eerrrraarr eess ppoossiibbllee qquuee ssaallggaa uunnaa vveennttaannaa qquuee ddiiggaa:: OOMMFFGG!! nnoo ssee ppuueeddee cceerrrraarr eessttaa ppaaggiinnaa!!

×