Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Novidades ESO LOMCE
Outubro 2015
Mª Silvina Paricio Tato
Departamento de Orientación
Curso 2015-2016
Novidades
• Calendario de implantación da LOMCE
• Estrutura: ciclos
• Avaliación e promoción
• Itinerarios...
Calendario de implantación
LOMCE
Ensinanzas
Curso
2014-2015 2015-2016
Educación primaria 1º, 3º e 5º cursos
3º curso: aval...
Calendario de implantación
LOMCE
Ensinanzas
Curso
2016-2017 2017-2018
Educación primaria
Educación secundaria 2º e 4º curs...
Principais novidades
ESO LOMCE
• Dous ciclos:
– Primeiro ciclo: 1º, 2º e 3º.
– Segundo ciclo: 4º. Terá carácter propedéuti...
Principais novidades. ESO
LOMCE
Avaliación e promoción
• O alumnado promocionará de curso cando supere
todas as materias o...
Principais novidades
ESO LOMCE
• Programas de mellora do aprendizaxe e do
rendemento
– Dirixidos a alumnado con dificultad...
Principais novidades
ESO LOMCE
FP Básica
• Finalidades da FP Básica:
As propias da formación profesional:
– Facilitar a pe...
Ordenación e duración
FP Básica
• Ordenación:
– Organízase en ciclos formativos e módulos
profesionais.
– O perfil profesi...
Oferta obrigatoria
FP básica
Para o alumno que reúna simultaneamente estes
requisitos:
• Maior de 15 e non superar os 17 n...
Materias ESO LOMCE
As materias organízanse en bloques de asignaturas:
* Troncais, poden ser:
- Materias xerais: comúns par...
1º ESO. LOMCE
Materias
troncais
Total: 23 sesións
semanais
Bioloxía e Xeoloxía (4)
Xeografía e Historia (3)
Lingua Castelá...
Materias ESO
LOMCE
En 3º ESO a materia de matemáticas ten
dúas opcións:
- Matemáticas orientadas ás ensinanzas
académicas ...
3º ESO. LOMCE
Materias
troncais
Total: 20 sesións
lectivas á semana
* Elixir unha
Bioloxía e Xeoloxía (2)
Física e Química...
Itinerarios LOMCE
• Os pais, nais ou titores legais, ou no seu caso o
alumnado, poderán escoller cursar o 4º curso de
Educ...
Consello orientador
-Ao final de cada curso de ESO entregaráselles ao pai, á nai ou
aos/ás titores/as legais de cada alumn...
Titulación ESO
LOMCE
• Título de graduado en ESO.
– Puntuación igual ou superior a 5:
• Na ESO e na avaliación final.
– Cu...
Esquema LOMCE
MOITAS GRAZAS
POLA SÚA
ATENCIÓN
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Charlapaisnovidadesesolomce

9.113 visualizaciones

Publicado el

Principais novidades da ESO na LOMCE

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Charlapaisnovidadesesolomce

 1. 1. Novidades ESO LOMCE Outubro 2015 Mª Silvina Paricio Tato Departamento de Orientación
 2. 2. Curso 2015-2016 Novidades • Calendario de implantación da LOMCE • Estrutura: ciclos • Avaliación e promoción • Itinerarios • Proba de avaliación final para titular
 3. 3. Calendario de implantación LOMCE Ensinanzas Curso 2014-2015 2015-2016 Educación primaria 1º, 3º e 5º cursos 3º curso: avaliación 2º, 4º e 6º cursos 6º curso: avaliación final Educación secundaria 1º e 3º cursos Bacharelato 1º curso Formación profesional 1º de FP Básica 2º de FP Básica
 4. 4. Calendario de implantación LOMCE Ensinanzas Curso 2016-2017 2017-2018 Educación primaria Educación secundaria 2º e 4º cursos 4º curso: avaliación final, sen efectos académicos. 4º curso: avaliación final. Bacharelato 2º curso. A avaliación final só contará na nota media da universidade, non para obter o título. 2º curso: avaliación final. Formación profesional
 5. 5. Principais novidades ESO LOMCE • Dous ciclos: – Primeiro ciclo: 1º, 2º e 3º. – Segundo ciclo: 4º. Terá carácter propedéutico. • Avaliación final, para obter o título. – Opcións: • Ensinanzas académicas. • Ensinanzas profesionais. – O alumnado: • Poderase presentar a calquera (ou ás dúas) das opcións, con independencia da opción cursada, sen límite. – Dúas convocatorias anuais. – Común para todo o territorio nacional.
 6. 6. Principais novidades. ESO LOMCE Avaliación e promoción • O alumnado promocionará de curso cando supere todas as materias ou teña avaliación negativa en unha ou dúas materias. • Repetirá curso con tres suspensos ou mais, ou con dous si son de forma simultánea Matemáticas e Lingua Castelá ou Galega (Hai algunhas excepcións). • Poderase repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa.
 7. 7. Principais novidades ESO LOMCE • Programas de mellora do aprendizaxe e do rendemento – Dirixidos a alumnado con dificultades salientables de aprendizaxe. • Non imputables a falta de estudo ou esforzo. – Metodoloxía específica: organización de contidos, materias diferentes… – Niveis con estes programas: 2º e 3º. – Alumnado que teña repetido un curso en calquera etapa e que non estea en condicións de ser promovido de 1º a 2º, ou de 2º a 3º e, excepcionalmente, de 3º a 4º.
 8. 8. Principais novidades ESO LOMCE FP Básica • Finalidades da FP Básica: As propias da formación profesional: – Facilitar a permanencia do alumnado no sistema educativo e ofrecerlle maiores posibilidades para o seu desenvolvemento persoal e profesional. – Alcanzar e desenvolver as competencias da aprendizaxe permanente ao longo da vida para proseguir estudos de ensinanza secundaria postobrigatoria ou facilitar a súa transición cara á vida activa.
 9. 9. Ordenación e duración FP Básica • Ordenación: – Organízase en ciclos formativos e módulos profesionais. – O perfil profesional, polo menos incluirá unha cualificación completa. • Duración: – 2.000 horas ou 2 cursos. Na modalidade de FP Dual ata 3 cursos.
 10. 10. Oferta obrigatoria FP básica Para o alumno que reúna simultaneamente estes requisitos: • Maior de 15 e non superar os 17 no momento do acceso ou durante o ano natural en curso. • Ter cursado o 1º ciclo da ESO (ata 3º da ESO) ou excepcionalmente ter cursado o 2º curso da ESO. • Ser proposto polo equipo docente aos pais, nais ou titores legais para a incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. – Requírese o consentimento dos pais, nais ou titores legais.
 11. 11. Materias ESO LOMCE As materias organízanse en bloques de asignaturas: * Troncais, poden ser: - Materias xerais: comúns para todo o alumnado. - Materias de opción: en 3º e 4º hai algunhas materias troncais de entre as que os estudantes deben elixir. * Específicas,poden ser: - Obrigatorias: as materias Educación Física e Relixión ou Valores Éticos, serán cursadas por todos os alumnos e alumnas, todos os cursos. - De opción: o alumnado poderá elixir entre 1 e 4 materias, en función da programación e regulación que estableza cada Administración educativa e centro docente. * De libre configuración autonómica, cuxo deseño curricular é competencia das distintas Administracións educativas. Entre elas incluirase a materia Lingua Cooficial e Literatura
 12. 12. 1º ESO. LOMCE Materias troncais Total: 23 sesións semanais Bioloxía e Xeoloxía (4) Xeografía e Historia (3) Lingua Castelá e Literatura (4) Matemáticas (5) Lingua Galega e Literatura (4) Primeira Lingua Estranxeira (3) Materias específicas Total: 9 sesións lectivas á semana Educación Física (2) Relixión ☐ / Valores Éticos ☐ (1) Educación Plástica, Visual e Audiovisual (2) ☐ Segunda Lingua Estranxeira (2) Reforzo/Afondamento (1) Titoría (1)
 13. 13. Materias ESO LOMCE En 3º ESO a materia de matemáticas ten dúas opcións: - Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas (bacharelato) - Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas (formación profesional).
 14. 14. 3º ESO. LOMCE Materias troncais Total: 20 sesións lectivas á semana * Elixir unha Bioloxía e Xeoloxía (2) Física e Química (2) Xeografía e Historia (3) Lingua Castelá e Literatura (3) ☐ Matemáticas orientadas as ensinanzas académicas* (4) ☐ Matemáticas orientadas as ensinanzas aplicadas* (4) Lingua Galega e Literatura (3) Primeira Lingua Estranxeira (3) Materias específicas Total: 12 sesións lectivas á semana ° Elixir unha Educación Física (2) Relixión ☐ / Valores Éticos ☐ (1) Educación Plástica, Visual e Audiovisual (2) Música (2) Tecnoloxía (2) ☐ Cultura Clásica° (2) ☐ Segunda Lingua Estranxeira° (2) Titoría (1)
 15. 15. Itinerarios LOMCE • Os pais, nais ou titores legais, ou no seu caso o alumnado, poderán escoller cursar o 4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria por unha das dúas opcións seguintes: - Opción de ensinanzas académicas para o alumnado que queira continuar estudos de Bacharelato. - Opción de ensinanzas aplicadas para o alumnado que queira continuar estudos de Formación Profesional. Á hora de escoller unha destas dúas vías non será vinculante a opción elixida en 3º ESO (aínda que o estudante atoparíase con dificultades para superar a opción académica si en 3º escolleu as matemáticas aplicadas).
 16. 16. Consello orientador -Ao final de cada curso de ESO entregaráselles ao pai, á nai ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. Se se considerar necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica. O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna.
 17. 17. Titulación ESO LOMCE • Título de graduado en ESO. – Puntuación igual ou superior a 5: • Na ESO e na avaliación final. – Cualificación final: • 70 % media das cualificacións das materias cursadas. • 30 % nota da proba. – No caso que supere a avaliación polas dúas opcións. • A cualificación final será a máis alta. • Alumnado que non supere a avaliación. – As administracións poderán establecer medidas de atención personalizadas dirixidas a este colectivo.
 18. 18. Esquema LOMCE
 19. 19. MOITAS GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN

×