Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

นำเสนอการดำเนินงาน Dhs ประเด็นสุขภาพ odop สุขภาพจิต

5.965 visualizaciones

Publicado el

นำเสนอการดำเนินงาน Dhs ประเด็นสุขภาพ odop สุขภาพจิต

Publicado en: Atención sanitaria
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

นำเสนอการดำเนินงาน Dhs ประเด็นสุขภาพ odop สุขภาพจิต

 1. 1. Thapla City
 2. 2. “ คำขวัญอำเภอท่ำปลำ ” 3 ธำรำเขียวขจี นำรีอ่อนหวำน เขื่อนตระกำนตำ ปลำอุดมสมบูรณ์
 3. 3. แผนที่อำเภอท่ำปลำ พื้นที่1,681 ตร.กม. มี7 ตำบล / 76 หมู่บ้ำน 12,005 หลัง 15,327 ครัวเรือน อบต. 6 แห่ง เทศบำลตำบล 3 แห่ง โรงเรียน 36 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 27แห่ง ปชก. 47,077 คน
 4. 4. 5 75-79 60-64 45-49 30-34 15-19 0-5 โครงสร้ำงประชำกร อำเภอท่ำปลำ ชำย 23,691 คน หญิง23,386 คน -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 ที่มำ : ข้อมูลประชำกรอำเภอท่ำปลำ ณ 1 กรกฎำคม 2556
 5. 5. *ทรัพยำกรสำธำรณสขุ รพ. ชุมชน 1 แห่ง / รพ. สต จำนวน 12 แห่ง / สสอ.ท่ำปลำ 1 แห่ง สถำนพยำบำลเขื่อนสิริกิติ์ 1 แห่ง บุคลำกรจำนวน 210 คน (รพ.ชุมชน จำนวน143 คน รพ.สต./สสอ. จำนวน 76 คน) อสม. จำนวน 936 คน
 6. 6. 7
 7. 7. 8 สำเหตุกำรตำย 3 ลำดับแรก 14.41 16.47 46.7 29.7 12.75 32.4 29.7 6.5 8.5 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ฆา่ตวัตาย หวัใจ บาดเจบ็ทสี่มอง
 8. 8. 9 ปัญหำสำธำรณสุข ปี 2556 ปัญหำ เกณฑ์ ผลงำน 1. อัตรำป่วยไข้เลือดออก ไม่เกิน 40/แสนปชก. ปี 54= 19 คน 40.99/แสนปชก. ปี 55= 23 คน 48.81/แสนปชก. ปี 56= 38 คน 86.32/แสนปชก. 2. อัตรำฆ่ำตัวตำยสำเร็จ ไม่เกิน 6.5/แสนปชก. ปี 54= 5 คน 10.24/แสนปชก. ปี 55= 7 คน 14.41/แสนปชก. ปี 56= 8 คน 16.47/แสนปชก. 3. อัตรำตำยโรคหัวใจ ขำดเลือด ลดลงร้อยละ 1 ปี 2556 เพิ่มขึ้น 16.66 4. หญิงอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี ตงั้ครรภ์หรือมีบุตร ไม่เกิน 10% ปี 54= 12.15% ปี 55=10.25% ปี 56= 20 คน 10.75% 5. ทำรกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อย กว่ำ 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 ปี 54=6 คน 6.25% ปี 55= 12 คน 8.39% ปี 56=16คน 8.56%
 9. 9. 10
 10. 10. 11 โมเดลของระบบสุขภำพอำเภอ เอกภำพของทีมสุขภำพระดับอำเภอ (Unity of District Health Team) กำรดูแลสุขภำพตน (Self Care) บริกำรพื้นฐำนที่จำ เป็น (Essential Health Care) กำรประเมินผล และ กำรเรียนรู้ตำมบริบท ผลลัพธ์ทำงสุขภำพที่ดีขึ้นทีม สุขภำพเป็นสุข และชุมชน ไม่ทอดทิ้งกัน งบประมำณ, ทรัพยำกรต่ำงๆ และโครงสร้ำงองค์กร
 11. 11. 1.กำรทำงำนร่วมกันระดับอำเภอ NCD Board MCH Board SRRT อำเภอ ควบคุม โรคฯ คณะฯ นเิทศ HHC Board PSY Board คปสอ.ท่ำปลำ พมจ. อำเภอ/อปท. สสอ.ท่ำปลำ รพ.สต. รพ.ท่ำปลำ วัด สถำนศึกษำ กิ่งกำชำด ตำรวจ
 12. 12. วิสัยทัศน์ “เครือข่ำยได้มำตรฐำน บูรณำกำรรวมพลัง สร้ำงสุขภำพอย่ำงยัง่ยืน” พันธกิจ “มุ่งมัน่พัฒนำมำตรฐำนบริหำร บริกำรและวิชำกำร ประสำนควำมร่วมมือพหุภำคีเพื่อร่วมสร้ำงสุขภำพ ประชำชน นำไปสู่สังคมแห่งสุขภำวะ” 13
 13. 13. 2. กำรทำงำนจนเกิดคุณค่ำ สนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำน
 14. 14. 15 2. กำรทำงำนจนเกิดคุณค่ำ(ต่อ)
 15. 15. 3. กำรแบ่งปันทรัพยำกรและกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนทรัพยำกร 1. จัดสรรงบ PPA,Ontop ตำมแผนพัฒนำ 2. ค่ำเสื่อมฯ รพ.สต. 40% 3. จัดสรร QOF 4. ฝึกอบรม 100,000 บำท/ปี 5. พำหนะรับ-ส่ง 6. ยำ, เวชภัณฑ์, วัสดุกำรแพทย์ /Lab 7. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทัว่ไป 8. ค่ำ พตส. ,สมทบประกันสังคม 9. Fixed cost 10.ค่ำจ้ำงผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 16. 16. 3. กำรแบ่งปันทรัพยำกรและพัฒนำบุคลำกร ด้ำนบุคลำกร 1. ทีมทันตแพทย์ออกปฏิบัติงำนใน รพ.สต. 2. อบรมพยำบำลเวชปฏิบัติ 2 แห่ง 100 % 3. สำรวจ training need และพัฒนำฯ 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกำรประชุม/war room 5. Conference Case 6. อบรมฟื้นฟูควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต ปีละ 1 ครงั้ 7. แพทย์ผ่ำนกำรอบรมเวชศำสตรป้องกันสำขำสุขภำพจิตชุมชน 8. จนท.ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพจำกแม่ข่ำย
 17. 17. 4. กำรให้บริกำรสุขภำพตำมบริบทที่จำ เป็น ควบคุมโรคไม่ติดต่อ • ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพ หมู่บ้ำนลดเสี่ยง ลดโรค • ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพโดยบูรณำกำร เข้ำกับวิถีชีวิตไทย • ส่งเสริมเสริมสุขภำพและป้องกันโรคมะเร็ง ควบคุมโรคติดต่อ • พัฒนำอำ เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ยืน • พัฒนำกำรดำเนินงำนควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก
 18. 18. 4. กำรให้บริกำรสขุภำพตำมบริบท(ต่อ) ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม • ส่งเสริมป้องกันสุขภำพจิตและจิตเวช • วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจ ป้องกันปัญหำสุขภำพจิต • พัฒนำศูนย์เด็กเล็กคุณภำพ และโรงเรียน ส่งเสริมสุขภำพ • พัฒนำทักษะทำงกำยและใจ ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร • พัฒนำศักยภำพผู้บริโภคในโรงเรียน และชุมชน • พัฒนำทันตสุขภำพ • ส่งเสริมควำมฉลำดทำงสติปัญญำและพัฒนำกำรเด็ก • ส่งเสริมกำรดูแลอนำมัยแม่และเด็กตำมแนวทำงสำยใยรัก แห่งครอบครัว
 19. 19. 20 5. กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยและชุมชน SRM คปสอ. คกก. กองทุน ตำบล • Essential Health care • Self care
 20. 20. โครงกำรในชุมชน จำนวนเงิน แหล่งงบ 1. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคด้ำน สุขภำพจิตและจิตเวช อ.ท่ำปลำปี57 67,539 งบPPA 2. โครงกำรป้องกันและแก้ไขควำมรุนแรงใน เด็กและสัตรี 23,175 งบสำนักงำน ปลัดกระทรวง 3. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ของเครือข่ำยผู้ พิกำรทำงจิตใจ สติปัญญำกำรเรียนรู้ และออทิ สติก อ.ท่ำปลำ 10,000 ศูนย์สุขภำพจิต ที่ 9 4. โครงกำรส่งเสริมป้องกันสุขภำพจิตและจิต เวช ต.จริม อ.ท่ำปลำ 23,240 (PPA) 5. โครงกำรแก้ปัญหำสุขภำพและสุขภำพจิตใน พื้นที่ ตำบลท่ำปลำ 246,972 งบกองทุนตำบลท่ำ ปลำ
 21. 21. โครงกำรในชุมชน (ต่อ) จำนวนเงิน แหล่งงบ 6. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนควำมฉลำดทำง สติปัญญำและพัฒนำกำรเด็ก 25,000 งบPPA 7. โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงสุขภำพดีวิถีชีวิตไทย ป้องกันภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 35,000 งบPPA 8. โครงกำรแก้ปัญหำสุขภำพและสุขภำพจิต ตำบลน้ำ หมัน 130,000 งบกองทุน ต.น้ำหมัน 9. โครงกำรแก้ปัญหำสุขภำพและสุขภำพจิต ตำบลจริม 129,000 งบกองทุน ต.จริม 10. โครงกำรแก้ปัญหำสุขภำพและสุขภำพจิต ตำบล ร่วมจิต 176,000 งบกองทุน ต.ร่วมจิต
 22. 22. โครงกำรในชุมชน (ต่อ) จำนวนเงิน แหล่งงบ 11. โครงกำรอบรมถ่ำยทอดคลังปัญญำ ผ้สููงอำยุผลิต พินและซึงชุมชนร่วมจิต อ.ท่ำ ปลำ จ.อุตรดิตถ์ 25,000 ชมรมผ้สููงอำยุ จ.อุตรดิตถ์ 12.โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเห็นคุณค่ำและ ทักษะชีวิตของเด็กและเยำวชนอำเภอ ท่ำปลำ 150,000 พมจ.อุตรดิตถ์ รวมงบประมำณทงั้สิ้น จำนวน 1,040,926 บำท (หนึ่งล้ำนสี่หมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยยี่สิบหกบำทถ้วน) สรุปโครงกำรสุขภำพจิต 809,626 บำท คิดเป็นร้อยละ 77.77
 23. 23. มุ่งสู่ ............... กำรบูรณำกำรงำนสขุภำพจิตในระบบสุขภำพระดับ อำเภอ(DHS) ปี 2557 อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
 24. 24. DHS Thapla
 25. 25. เป้าหมายหลัก / ตัวชี้วัด ประชาชนมีความสุข มิติการ กลุ่ม ดาเนินงาน เป้าหมาย ดี [ส่งเสริม] เสี่ยง [ป้องกัน] ป่วย [รักษา – ฟื้นฟู] ภาวะวิกฤต บุคคล – ครอบครัว – ชุมชน – สังคม วัยเด็ก ส่งเสริมพัฒนากร / IQ / EQ (กิน – กอด – เล่น – เล่า) Mental Retardation / Autistic/ ADHD Psychosis / Schizophrenia / Depression / Suicide / Dementia เป้าหมาย : Service Accessibility - MR / Autistic / ADHD (ปี 2557 – 20% / ปี 2559 – 25%) - Psychosis / Schizophrenia (ปี 2557 – 75% / ปี 2559 – 80%) - Depression (ปี 2557 – 31% / ปี 2559 – 50%) - Suicide Ideation / Attempt (ปี 2557 – 80% / ปี 2559 – 90%) - Dementia (ปี 2557 – 5% / ปี 2559 – 10%) วิกฤตสุขภาพจิต (2P2R) / การจัดบริการ สุขภาพจิต สา หรับผู้ ไดรั้บผลกระทบใน ภาวะวิกฤต เป้าหมาย : 70% ของประชาชน กล่มุเสี่ยงในภาวะ วิกฤต ไดรั้บการคัด กรองและดูแล เป้าหมาย : 70% ของเด็ก มี IQ – EQ ไม่ตา่ กว่ามาตรฐาน 80% ของเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ไดรั้บการกระตุน้ วัยรุ่น ทักษะชีวิต / EQ (ปรับทุกข์– สร้างสุข – แก้ปัญหา – พัฒนา EQ ) พฤติกรรมเสี่ยง ( ยาเสพติด / ความรุนแรง / ติดเกม / ท้องไม่พร้อม ) เป้าหมาย : 70% ของวัยรุ่น มี EQ ไม่ตา่ กว่ามาตรฐาน 50% ของวัยรุ่นที่เขา้มาในระบบช่วยเหลือฯ ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ วัยทา งาน ครอบครัว / ความสุขในการทา งาน / RQ (อึด – ฮึด – สู้) เป้าหมาย : 70% ของประชาชนมีความสุข (มีสุขภาพจิตดี) วัยสูงอายุ การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในชีวิต (ติดสังคม) การดูแลผู้สูงอายุท่ถีูกทอดทิ้ง (ติดบ้าน) เป้าหมาย : 70% ของประชาชนมีความสุข (มีสุขภาพจิตดี) 50% ของผูสู้งอายุในคลินิก NCD / คลินิกสูงอายุ ไดรั้บการดูแลภาวะซึมเศรา้ / สมองเสื่อม
 26. 26. มีกำรดูแลด้ำนปัจจัยพื้นฐำน *โดยนำยอำเภอท่ำปลำ และฝ่ำยปกครอง *โดยนำยกกิ่งกำชำดและทีมงำน
 27. 27. ดูแลด้ำนสุขภำพ *โดยทีมสหวิชำชีพ คปสอ.ท่ำปลำ *และภำคีเครือข่ำย
 28. 28. ด้ำนกำรส่งเสริม-ป้องกัน เด็ก0– 5 ปี *ประเมินพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด- 5 ปี ในคลินิก WCC *กระตุ้นพัฒนำกำรเด็กที่มีปัญหำตำมเกณฑ์
 29. 29. *เด็ก 6-12 ปี - ส่งเสริมทักษะชีวิต และลดพฤติกรรมเสี่ยง (ยำเสพติด ท้องไม่พร้อม ควำมรุนแรง)
 30. 30. วัยร่นุ 13-21ปี * - จัดทำโครงกำรวัยร่นุ วัยใส ใส่ใจ ป้องกันปัญหำสุขภำพจิต - รณรงค์งำนสุขภำพจิต/ยำเสพติด ร่วมกับสถำนศึกษำ
 31. 31. วัยทำงำน..ฮอร์โมนควำมสุขสร้ำงได้ทุกวัย..
 32. 32. *โครงกำร“ ดนตรีสร้ำงสุข ”
 33. 33. ส่งเสริมสุขภำพจิตแก่บุคลำกร คปสอ.ท่ำปลำ
 34. 34. *วัยผ้สููงอำยุ กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น รำ กลองยำว สมุนไพรหอม สะล้อซอซึง
 35. 35. กลุ่มพิกำรและด้อยโอกำส โครงกำรเยี่ยมบ้ำนยำมเย็น...... นำยอำเภอเยี่ยมประชำชนที่มีควำมทุกข์ เดือดร้อน
 36. 36. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยผ้พูิกำรทำงจิต สติปัญญำ เรียนรู้และออทิสติก
 37. 37. กลุ่มป่วย มีคลินิคPsychosocial clinic จิตแพทย์รพ.อต.ให้บริกำรทุก 3 เดือน “ห้องแสงตะวัน” บริกำรให้คำปรึกษำ
 38. 38. ร่วมกับอบต/อปท.ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีอำกำรกำ เริบ
 39. 39. เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อน
 40. 40. เป้ ำหมำย ผลงำน 1. วัยเด็ก เด็กที่มีพัฒนำกำรๆไม่สมวัย ๆได้รับกำรกระตุ้น 80 % (2 คน) 100 % 2. วัยรุ่น ที่มีปัญหำได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ (ท้องพร้อม,ยำเสพติด,oscc,สุขภำพจิต) 50 % (62คน) 100 % 3. วัยทำงำน มีควำมสุข (สุขภำพจิตดี) 70 % 75 % 4. วัยสูงอำยุ 4.1 กลุ่มติดสังคม ติดบ้ำน มีควำมสุข (สุขภำพจิตดี) 70 % (562 คน) 80 % (642 คน) 4.2 ผ้สููงอำยุในคลินิก (NCD,ผ้สููงอำยุ,ได้รับกำรดูแล ซึมเศร้ำ สมองเสื่อม) 50 % (3,342) 80 % (5,347) ผลลัพธ์ (Out Come)...
 41. 41. เป้ำหมำย(รักษำ-ฟื้นฟู-วิกฤติ) ผลลัพท์ เป้ำหมำย ผลงำน 1. อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ กำรพยำยำมฆ่ำตัวตำยลดลง 10 % 22.59 % 59 % 2. กำรเข้ำถึงบริกำร 2.1 โรคจิต / Schizophrenia 75 % (305คน) 104% (317คน) 2.2 โรคซึมเศร้ำ 31 % (876คน) 45.52 (402คน) 2.3 Dementia 5 % (8คน) 488% (39คน) 2.4 ควำมพิกำรทำงปัญญำ / Autistic / ADHD 20 % (143คน) 9% (58คน) 2.5 Suicide Ideation / Attempt 80 % (4คน) 100 %
 42. 42. สรุปผลกำรพัฒนำ DHS อำเภอท่ำปลำ องค์ประกอบ ธ.ค.56 มิ.ย.57 1.เป็นเอกภำพ ขนั้ 2 ขนั้ 5 2.สร้ำงคุณค่ำ ขนั้ 2 ขนั้ 5 3.แบ่งปันทรัพยำกรและ ขนั้ 2 ขนั้4 พัฒนำบุคลำกร 4.บริกำรที่จำเป็น ขนั้ 2 ขนั้ 5 5.ชุมชนมีส่วนร่วม ขนั้ 2 ขนั้ 5 43
 43. 43. “กำรแก้ปัญหำฆ่ำตัวตำยโดยกำร มีส่วนร่วมของชุมชน”
 44. 44. ข้อมูลกำรพยำยำม/ฆ่ำตัวตำยสำเร็จ ปี 2553-2557 17.42 ฆ่าตัวตายสาเร็จ พยายามฆ่าตัวตาย 10.24 14.41 16.47 12.75 28.37 16.39 12.35 20.59 8.5 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
 45. 45. แผนภูมิแสดงกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ ปี 2556
 46. 46. แผนภูมิแสดงกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จปี 2556(ต่อ)
 47. 47. แผนภูมิแสดงกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จปี 2556(ต่อ)
 48. 48. แผนภูมิแสดงกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จปี 2556(ต่อ) 24% 13% 13% 25% 25% จริม น้ำหมัน ท่ำปลำ ผำเลือด หำดลำ้ พนื้ทเี่กดิเหตุ
 49. 49. แผนภูมิแสดงข้อมูลกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ ปี 2556(ต่อ)
 50. 50. ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 1. มีกำรทำงำนเป็นทีม และสหวิชำชีพ 2. มีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง 3. มีกำรสรุปผลงำนและ ติดตำมงำนอย่ำงเป็นระบบ 4. คลินิกให้คำปรึกษำทุกวัน psychosocial clinic 5.มีนวัตกรรมแผนที่มีชีวิต 6.มีคู่มือป้องกันภำวะซึมเศร้ำ 1. เจ้ำหน้ำที่ยังเข้ำไม่ถึงกลุ่มเสี่ยง 2. ครอบครัวไม่รู้ ไม่ตระหนักถึง sign 3. กำรส่งต่อข้อมูลล่ำช้ำ 4. กำรคัดกรอง 2q น้อยเกินไป 1 ครงั้ต่อ ปี 5. ควำมรุนแรงของโรคจิตเภท กำรกินยำ ไม่ต่อเนื่อง 6.ผลกำรประชำคมมำตรกำรเชิงลบไม่มี กำรนำมำใช้
 51. 51. ปัจจัยภำยนอก โอกำส (O) อุปสรรค (T) 1. มีแหล่งงบประมำณใน พื้นที่(อปท กองทุน ชมรม ฯลฯ) 2. มีจิตแพทย์ออกตรวจทุก 3 เดือน 3. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 4. นโยบำยให้ควำมสำคัญ ทุกระดับ และชัดเจน 5.รร. วัด ศูนย์เด็กเล็กให้ ควำมร่วมมือ 1. งบประมำณไม่กระจำย 2. ประชำกรย้ำยเข้ำ ออก 3. ปัญหำครอบครัว (ภำระหนี้สินและ ควำมสัมพันธ์) 4. สภำวะอำรมณ์ อำรมณ์ชัว่วูบ 5. สุรำเป็นสิ่งกระตุ้นให้ฆ่ำตัวตำย 6.ประชำชนทำงำนต่ำงถิ่น ผู้สูงอำยุ ผู้ พิกำรอยู่ตำมลำพัง
 52. 52. เพรำะงำนสุขภำพจิตเป็นผลลัพธ์ของกำร 53 ดำเนินงำนทุกด้ำน กำรดำเนินงำนจึงต้องบูรณำกำรงำนทุกงำนที่มีผลกระทบ และต้องอำศัยคณะทำ งำนหลำยภำคส่วนให้ควำมร่วมมือเป็น ทีมงำน ทงั้ทีมหลัก และพันธมิตร
 53. 53. 54 กลยุทธ์ ประชำชนคิดเอง ทำเอง เพื่อตัวประชำชนเอง โดยมีทีมสุขภำพจิตอำเภอท่ำปลำ เป็นผู้สนับสนุน 1. พัฒนำกำรทำงำนแบบบรูณำกำร 2. พัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยสุขภำพจิต 3. เสริมสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. ปรับปรุงกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมตระหนัก และกำรมีส่วนร่วม 6. สนับสนุนกำรสร้ำงมำตรกำรชุมชน
 54. 54. ผลผลิต(outcome) จำกกำรดำเนินงำน บนัทกึขอ้ตกลงควำมร่วมมอืดำ้นสุขภำพจติ ระหว่ำงอำเภอและเครอืข่ำยสำธำรณสุข
 55. 55. โครงกำร จิบกำแฟ แชร์ควำมคิด….. ปรึกษำปัญหำเร่งด่วน... โดยนำยอำ เภอท่ำปลำร่วมกับหัวหน้ำส่วนทุกภำคส่วน
 56. 56. ประชุมคณะกรรมกำรสุขภำพจิต เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนสุขภำพจิต ทุก 3 เดือน
 57. 57. ให้ควำมรู้สุขภำพจิตทำงวิทยุชุมชน
 58. 58. กำรแก้ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยทุกพื้นที่ใน อ.ท่ำปลำ. “ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ” ต.ท่ำปลำ ต.น้ำหมัน
 59. 59. ต.จริม ต.ผำเลือด ต.หำดล้ำ ต.น้ำหมัน
 60. 60. กิจกรรมแก้ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยทุกพื้นที่ใน อ.ท่ำปลำ. “ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ”
 61. 61. ข้อตกลงอำเภอท่ำปลำ 1.จัดกิจกรรมสร้ำงสุขในวันแจกเบี้ยผู้สูงอำยุ เช่น ออกกำ ลังกำย พระเทศน์ สันทนำกำร ให้ควำมรู้ ด้ำนสุขภำพจิต 2. จัดกิจกรรมสร้ำงสุขในวันพระ 3. จัดพื้นที่สร้ำงสรรค์ งดดื่มสุรำ เช่น สถำนศึกษำ วัด รพ.สต. / โรงพยำบำล สวนสำธำรณะ สนำมเด็กเล่น 4. เมื่อพบผู้ที่มีภำวะซึมเศร้ำ / เสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำย ให้แจ้งทีมสุขภำพจิตชุมชนทันที 5. เรำสัญญำว่ำ “จะร่วมมือกันแก้ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย ในพื้นที่”
 62. 62. มำตรกำรงำนสุขภำพจิต สรุปปัญหำฆ่ำตัวตำยในชุมชนทุกเดือน ติดตำมนิเทศงำนสุขภำพจิต จัดกิจกรรมสร้ำงสุขทุกเดือน มำตรกำรทำงสังคม ต.น้ำหมัน
 63. 63. *ผลลัพธ์ (Out Come) * อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จลดลง ร้อยละ 22.59 * อัตรำกำรพยำยำมฆ่ำตัวตำยลดลง ร้อยละ 59 * มีเครือข่ำยกำรทำงำนด้ำนสุขภำพจิตเข้มแข็ง * เกิดกิจกรรมป้องกันปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย โดย ชุมชนคิดเอง ทำเอง รับประโยชน์เอง
 64. 64. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน DHS 1.งบประมำณล่ำช้ำ เนื่อง อบต.บำงแห่งยังไม่พิจำรณำ งบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพตำบล, ๒.งบอุดหนุนจำกส่วนกลำงขำดควำมแน่นอน และมี ระยะเวลำดำเนินกำรสนั้ๆ
 65. 65. แผน/โครงกำรในปีต่อไป 1.จัดทำ โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเห็นคุณค่ำ และทักษะชีวิตของ เด็กและเยำวชนอำเภอท่ำปลำ จำนวน 150,000 บำท จำก พมจ.อุตรดิตถ์ โดยนำยอำ เภอ เป็นผู้คิดริเริ่ม
 66. 66. 67 ปัจจัยสู่ความสา เร็จ 1. นโยบายสุขภาพจิตชัดเจน ถ่ายทอดทั่วถึง 2. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสา คัญและติดตาม อย่างต่อเนื่อง 3. งบประมาณท่เีพียงพอจากหลายแหล่ง,ทันเวลา 4. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตั้งแต่ร่วมคิด-ร่วมทา - ร่วมประเมิน-ร่วมรับ
 67. 67. 68 ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรี พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอา เภอท่าปลา และนายกกิ่งกาชาด อา เภอท่าปลา นายแพทย์เสรี นพรัตน์ ผู้อา นวยการโรงพยาบาลท่าปลา นางมาลี โชคเกิด สาธารณสุขอาเภอท่าปลา และทีมงานสุขภาพจิตและจิตเวช คปสอ.ท่าปลา
 68. 68. 69 สวัสดี

×