Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Faktat peliin

530 visualizaciones

Publicado el

Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio NYT! -seminaari 16.5.2017 Tampere, TAKK.

Publicado en: Educación
 • DOWNLOAD THE BOOK INTO AVAILABLE FORMAT (New Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THE can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THE is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBOOK .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookBOOK, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, EBOOK, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THE Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THE the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THE Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Faktat peliin

 1. 1. Digitalisaa(o ja amma(llinen koulutus Suomessa -tutkimuskatsaus Sanna Brauer Oamk Amma(llinen ope8ajakorkeakoulu F A K T A T P E L I I N
 2. 2. OAJ:n tekemän ”Askelmerkit digiloikkaan” -selvityksen mukaan opettajat ja johtajat suhtautuvat positiivisesti digitalisaatioon ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.
 3. 3. Vaikka digitalisaatio ja teknologiset valmiudet nähdään kehittyneinä suomalaisessa yhteiskunnassa, ovat opettajien valmiudet hyödyntää uusia pedagogisia ratkaisuja puutteelliset. Puolessa ammatillisista oppilaitoksista ei ole saatavilla lainkaan tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. (Hietikko & Ilves & Salo, 2016, 33)
 4. 4. Opettajien osallistuminen tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvään täydennyskoulutukseen on harvoin pakollista. Suurin osa opetushenkilöstöstä haluaa kehittää tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan itsenäisesti opiskellen omalla ajallaan. (ks.Tanhua-Piiroinen ym., 2016, 8)
 5. 5. Tulevaisuuden opettaja hallitsee paitsi digitaalisuuden myös dialogin Kuvio 5. Tulevaisuuden opettajan ominaisuudet (Ryymin, 2014, 9)
 6. 6. Unescon kolmiportainen viitekehys etenee teknologian ymmärtämisestä kohti oppivia organisaatioita Digitaalisuuden edellyttämä pedagoginen osaaminen, digitaalisen oppimateriaalin ja opintokokonaisuuden tuottaminen sekä digitaalisen opetuksen toteuttaminen käytännössä ovat kouluasteille yhteisiä haasteita, joihin ei koeta olevan saatavilla tarpeeksi tukea ja täydennyskoulusta. (Karento & Kullaslahti & Töytäri, 2015, 66; Tanhua-Piiroinen ym., 2016, 2; Hietikko & Ilves & Salo, 2016, 33).
 7. 7. Tulevaisuuden ammatillisen o p e t t a j a n t y ö n k u v a o n dynaaminen, joustava ja kehittyvä (Paaso, 2012). Opettajankoulutus on koko työuran aikaisen osaamisen kehittämisen jatkumo (Mahlamäki- Kultanen ym., 2014, 6-9). A m m a t i l l i s i s t a o p e t t a j i s t a k o u l u t u s - j a k e h i t t ä m i s - suunnitelma on vain noin joka neljännellä (Kumpulainen, 2013, 145). Opettajan vastuu oman osaamisen kehittämisestä korostuu, kun opetusta etenkin ammatillisen koulutuksen puolella toteutetaan usein yksin.
 8. 8. Suomalaisille suurimpia haasteita ovat toisilta oppiminen ja kehittynyt yhteisöllisyys.
 9. 9. Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS: • Suomalaisten opettajien suurimmat ammatillinen osaamisen kehittämisen haasteet liittyvät tiedontarpeeseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osalta sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseen työpaikoilla. • S u o m a l a i s e t o p e t t a j a t o s a l l i s t u v a t h a r v o i n täydennyskoulutukseen. Leppisaari ja Vainio (2015) korostavat vertaisoppimista ja asiantuntijuuden jakamista arjessa digiloikkaa vauhdittavina tekijöinä. Opettajien välinen yhteistyö ja pedagogisten käytänteiden jakaminen sekä mahdollisuus kouluttautua tukevat tulevaisuuden taitojen opetusta (Norrena, 2013, 160).
 10. 10. Tietoyhteiskunnan haasteet, työelämän muutos ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen ohjaavat opettajia toimimaan yhdessä yli oppilaitosrajojen, kohti jaetun osaamisen ideaa (Mäki ym., 2015, 7).
 11. 11. Opettajien toiveet tuesta ja täydennyskoulutuksesta heijastavat konkreettisia tarpeita ja halua soveltaa opittua omaan opetukseen. Laitteistojen määrällä ei ole merkitystä (Norrena, 2013; Hietikko ym., 2016) siihen, kuinka laadukkaasti teknologiaa hyödynnetään – oleellisempaa on miten yhteisössä tuetaan pedagogista osaamista.
 12. 12. Kiitos! Sarjakuvat CC BY Linda NC ND https://saukkorauta.com/ #DIGAM
 13. 13. Lähteet: Hietikko, P., Ilves, V. & Salo, J. (2016) OAJ:n askelmerkit digiloikkaan. OAJ:n julkaisusarja 3:2016 Hintikka, K. A., Kekkonen, T., Partanen, V. (2016) LIITE: Oppimisympä rist. jen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä - haastatteluraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016Human Capital: Digital inclusion and skills. Europe's Digital Progress Report 2016. Karento, H., Kullaslahti, J. & Töytäri, A. (2015) Ammattikorkeakouluopettajien digiosaamisen vahvistamisen tuki- ja koulutustarpeet opettajien arvioimana. Teoksessa Monitoimisuus haastaa koulutuksen. Uudistuvaa pedagogiikkaa ja tki-toimintaa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 59-70. Kumpulainen, T. (toim.) (2013). Opettajat Suomessa 2013 . Koulutuksen seurantaraportit 2014:8. Hakupäivä 28.9.2015. Saatavilla http://www.oph.fi/download/156282_opettajat_suomessa_2013.pdf Leppisaari, I. & Vainio, L. (2015). Digital leap of teachers: two Finnish examples of rethinking teacher professional development for the digital age. In T. Reiners, B.R. von Konsky, D. Gibson, V. Chang, L. Irving, & K. Clarke (Eds.), Globally connected, digitally enabled. Proceedings ascilite 2015 in Perth (pp. FP:156- FP:167, pages 168-179). Available: http://www.2015conference.ascilite.org/wpcontent/uploads/2015/11/ascilite-2015-proceedings.pdf Mahlamäki-Kultanen, S. Lauriala, A., Karjalainen, A., Rautiainen, A., Räkköläinen, M., Helin, E., Pohjonen, P. & Nyyssölä, K. (2014). Opettajankoulutuksen tilannekatsaus. Tilannekatsaus marraskuu 2014. Muistio 2014:4 Hakupäivä 28.9.2015. Saatavilla http://www.oph.fi/download/ 163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L., Guttorm, T., Mäntylä, R., Stenlund, A. & Weissmann, K. (2015). Opettajankouluttajan osaaminen - Ammatillisen opettajankouluttajan työn tulevaisuus 2025. Raportti 12.1.2015. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OKO-hanke. Norrena, J. 2013. Opettaja tulevaisuuden taitojen edistäjänä. ”Jos haluat opettaa noita taitoja, sinun on ensin hallittava ne itse”. Jyväskylä Studies in Computing 169. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Paaso, A.,. (2012). Osaava ammatillinen opettaja 2020. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 14(3), 46-56. Tanhua-Piiroinen, E., Viteli, J., Syvänen, A., Vuorio, J., Hintikka, K. A. & Sairanen, H. (2016). Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016 Taajamo, M., Puhakka, E. & Välijärvi, J. (2015). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013. Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:4. Hakupäivä 29.9.2015. Saatavilla http://okm.fi/OPM/Julkaisut/ 2015/TALIS_2013.html Ryymin, E. (2014). Tulevaisuuden opettaja. Teoksessa A-M. Korhonen & S. Ruhalahti (toim.) Oppimisen digiagentit . Hämeen Ammattikorkeakoulu, 9-14. Hakupäivä 21.2.2017. Saatavilla https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85417/ HAMK_ Oppimisen_digiagentit_ekirja.pdf?sequence=3

×