Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414 (20)

Más de Sanna Brauer (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414

 1. 1. V e r k k o - j a v e r k o s t o i d e n t i t e e t t i Sanna Brauer 29.4.2014 Kuva MrVan Meelen
 2. 2. ”Anna enemmän kuin otat, saat enemmän kuin annat.” Heikki Hallantie
 3. 3. Verkkotoimijuus • Iden/tee0,  henkilöbrändäys • Maine,  luo;amus • Yhteistyö  ja  vastavuoroisuus • Tavoi;eellinen  toiminta   Tuija  Aalto  2010  CC  BY-­‐SA
 4. 4. Työminä  ja  yksilöminä  verkossa Työminä Yksilöminä Tuija  Aalto  2010  CC  BY-­‐SA 360°
 5. 5. Miten arjen jakaminen ja oman osaamisen tagittaminen netissä voivat auttaa solmimaan uusia yhteyksiä? • Löydy! Brändää itsesi verkossa • Onko sinulla edellytykset luoda ammatillinen verkkoidentiteetti? • Testi: http://www.tuija.tv/loydy/ testaa/laskuri.php http://www.löydy.fi/Loydy/Loydy.html Koko kirja verkosta: http://www.slideshare.net/Tuija/loydy- brandaa-itsesiverkossa-koko-kirja
 6. 6. Henkilöbrändin  sipuli Tuija  Aalto  2010  CC  BY-­‐SA
 7. 7. Työroolissa  verkkoon?  1/2 • Onko  sinulla  sosiaalisen  median  perustaidot,   joihin  nojata? • Pystytkö  käsi;elemään  myös  nega/ivista   palaute;a? • Oletko  valmis  jakamaan  ideoitasi  ja  osaamistasi   työnantajasi  brändin  alla? • Antaako  organisaa/osi  sinulle  valtuudet  puhua   työstäsi?
 8. 8. Työroolissa  verkkoon?  2/2 • Voitko  itse  määrätä  työajan  käytöstä  tehdäksesi   /laa  ja  aikaa  verkkoläsnäololle? • Onko  työtehtävä  verkossa  resursoitu  rii;äväs/?   (Lomat,  vapaat,  useita  varahenkilöitä) • Ovatko  tavoi;eet  ja  vastuut  määritelty  selkeäs/   ja  realis/ses/?
 9. 9. Työkul;uurin  muutos • Itseorganisoituminen • Parvimainen  toiminta • Nopeu;a  ja  tehokkuu;a  sisäiseen  vies/ntään • Vähemmän  hierarkiaa • Osallisuu;a  päätöksentekoon
 10. 10. Läsnäolo  ja  toiminta •Läsnäolo •Tilapäivitykset,  ”pysymistä  mielessä” •Ihmissuhteiden  hoitaminen,  ajanviete,  itseilmaisu   •Toiminta •TavoiFeellisuus,  jotain  on  työn  alla •Tavoi;eet  omasta  strategiasta
 11. 11. Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja toimia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. • Yhteisesti valitut/ some-strategian mukaiset toimintaympäristöt, jotka tukevat tavoitteellista toimintaa • Riittävä tieto tekijänoikeuksista • Käyttöehdot/luottamuksellisen tiedon käsittely • Vuorovaikutus erilaisissa verkostoissa ja yksilötasolla Miten työprofiili määritellään eri palveluissa? http://fav.me/d2hkjvtbyEffBomb Kuka, kenelle, mitä, milloin, miksi?
 12. 12. SOME- strategiat Miksi ja miten sosiaalisen median strategia kannattaa laatia?
 13. 13. Miksi? Sosiaalinen media vaikuttaa tai tulee vaikuttamaan joka tapauksessa ainakin osaan organisaation sektoreista, ellei kaikkiin. • Otetaan huomioon verkon vaikutukset organisaation tavoitteeseen, miten se vaikuttaa organisaation eri osiin: brändiin, työnkuviin, palveluihin. • On ymmärrettävä, että sosiaalinen media joka tapauksessa muuttaa perinteisiä palveluja ja palvelutuotantoa. • Strategiaa on mietittävä osana organisaation toimintastrategiaa, osastrategioita ja muita toimintaohjeita. • Sosiaalisen median strategia voi olla erillinen tai sisältyä muihin strategioihin. • se mitä opitaan, pitää linkittyä organisaation yleiseen strategiaan • Strategia, joka tekee itsensä lopulta tarpeettomaksi. http://sosiaalinen-media-helmet.wikispaces.com
 14. 14. Miksi? • Strategia on malli siitä, miten sosiaalisessa mediassa toimitaan ja ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kollegoiden kanssa. • Työkalu muiden joukossa. Tavoitteena tulee olla, että sosiaalinen media on luonteva osa kaikkien työtä. • Valmista strategiaa olennaisempi on prosessi. Tärkeää on että sosiaalisen median merkitystä ja käyttöä pohditaan organisaatiossa yleisesti, ei vain asiantuntijatasolla. • Yhteiset pelisäännöt! • Strategiassa on määriteltävä, miten sosiaalisessa mediassa toimiminen on vastuutettu, resurssoitu ja miten tietoturvasta on huolehdittu. • Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti toimivat työntekijät on nähtävä yhtenä voimavarana viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa. • Mikä kiinnostaa asiakkaita? http://sosiaalinen-media-helmet.wikispaces.com
 15. 15. Organisaation edustajana sosiaalisessa mediassa • Työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen toimintaan sosiaalisessa mediassa. Painotetaan oman uskalluksen ja innon merkitystä osallistumisessa palveluihin. • Työntekijöillä on oltava tarvittava työkaluosaaminen ja heidän on tunnettava palvelut. • Osallistuminen organisaatiota koskevaan julkiseen keskusteluun on osa työtehtäviä. http://sosiaalinen-media- helmet.wikispaces.com
 16. 16. Tiedä mitä saa sanoa ja mitä ei • On itse ymmärrettävä, missä roolissa keskustelua käy, organisaation edustajana vai yksityisenä henkilönä.Virkamiestä koskee kuitenkin sananvapaus, tiukkoja rajauksia ei ole tarpeen tehdä. • Organisaatiossa on mietittävä, mihin sosiaalinen media rinnastuu: yleisötilaisuudessa tai ruuhkabussissa puhumiseen vai lehden mielipideosastolle kirjoittamiseen? • Sosiaalisessa mediassa ilmaistut mielipiteet eivät ole virallisia lausuntoja. • Resurssoinnin miettiminen on tärkeää, kun organisaation läsnäoloa verkkoon perustetaan. • Työntekijällä on oikeus tietää, mitä hänen odotetaan tekevän sosiaalisessa mediassa.Tässä tarvitaan johtamista. Hyvin kirjatut tavoitteet määrittelevät, mitä työntekijät tekevät. http://sosiaalinen-media-helmet.wikispaces.com
 17. 17. Miten? - muut toimivat verkossa -miten kilpailijat toimivat verkossa -miten suomalaiset yritykset toimivat verkossa -miten maailmalla toimitaan
 18. 18. Ketkä? Sosiaalinen media ei ole pelkästään tekninen asia, vaan kyse on palvelujen ja työtapojen päivittämisestä. Sosiaalinen media ei ole myöskään vain sisällöntuottajien asia, vaan koko organisaation on oltava asiassa mukana, johto mukaan luettuna. • Kyse on isosta muutoksesta, jonka toteuttaminen vie aikaa. Tarvitaan henkilökunnan koulutusta, sisäistä sparrausta ja verkostoitumista organisaation ulkopuolelle. http://sosiaalinen-media- helmet.wikispaces.com
 19. 19. Miten? • Mikä on meille oikea tapa toimia? Tehtävänä on löytää paikat ja tavat joilla ihmiset jo nyt osallistuvat ja mukautua niihin. Kyse on leikistä, pelistä, vuorovaikutuksesta, suodattamisesta, tiedon vaihdosta, jalostamisesta ja parantamisesta. Kaikkiin sosiaalisen median palveluihin ei pidä/ tarvitse lähteä. Muokattava sisältö kulkeutuu kuitenkin asiakkaiden mukana niihin palveluihin, joissa työntekijät eivät ehdi olla mukana. Työntekijöiden pitäisi jo nyt osallistua organisaatiota koskevaan keskusteluun tai vähintäänkin seurata sitä. Minne maailma on menossa? Mitä meistä sanotaan? Palautteen lisäksi saadaan ideoita ja innovaatioita. Sosiaaliseen mediaan integroituminen muuttaa työnteko- ja palveluidentiteettiä, joka on muotoutunut pitkän ajan kuluessa. http://sosiaalinen-media- helmet.wikispaces.com
 20. 20. Ohjeita • Valtiovarainministeriön Sosiaalisen median tietoturvaohje • Opettajan tekijänoikeus http:// www.opettajantekijanoike us.fi/ • Tekijänoikeudet OM:n sivuilla: http:// www.minedu.fi/OPM/ Tekijaenoikeus/ • http:// wiki.eoppimiskeskus.fi/ display/someorg/Some- ohjeistuksia
 21. 21. Törmäytystä tarvitaan http://www.flickr.com/photos/1stpix_diecast_dioramas/
 22. 22. Jaettu asiantuntijuus on osa uutta tietoa ja osaamista YHTEISET SYTYKKEET http://www.flickr.com/photos/bernatcg/4329935992/sizes/m/in/photostream/
 23. 23. Miten alkuun? Luo oma profiilisi Kurki ja lurki muiden tekemisiä Liity ryhmiin (joihinkin tarvitaan hyväksyminen) Keskustele ja kommentoi Lisää tekstiä, kuvia, videota ja tapahtumia Osallistu ja ohjaa TUUPPAA
 24. 24. Jaa myös kiitosta!
 25. 25. Yksilösuorituskin on yhteistä tekemistä verkossa
 26. 26. Jakaminen: Yksilö •  Tulosten aikaansaaminen •  Tiedon merkityksen arviointi •  Oppiminen •  Verkostoituminen •  Vaikuttaminen •  Arvopohjaisena valintana •  Maineenhallinnan strategiana •  Työtapojen kehittämishankkeena Jakaminen: Organisaatio •  Yksittäisille organisaatioille jakamisesta seuraa aluksi lähinnä kustannuksia •  Jakamisesta hyötyä (eko)systeemitasolla •  Miten organisaatiot saadaan ajattelemaan ekosysteemejä, yhteen toimivien systeemien kokonaisuuksia? http://www.slideshare.net/ Tuija/avoimuus-1012aalto
 27. 27. Aktiivinen avoimuus on läpinäkyvyyttä, keskeneräisten asioiden jakamista ja yhteistyötä 10.12.2012 Tuija Aalto http://www.slideshare.net/ Tuija/avoimuus-1012aalto
 28. 28. Osaamisvaatimuksia •  Sujuva kirjoittaminen •  Vuorovaikutustaidot •  Välinetaidot •  Tavoitteista lähtevä onnistumisen arvioiminen •  Verkottuneen toimintaympäristön ymmärrys •  Keskinäisriippuvuuden lisääminen, ekosysteemiajattelu Sosiaalinen media saa sellaisetkin kirjoittamaan, jotka eivät siitä muuten innostu!
 29. 29. Ilmaisuvälineitä on myös muita Photo by Jonsson@Flickr
 30. 30. Jaettu asiantuntijuus on innovointia samalla foorumilla Madaltunut vuorovaikutuskynnys Tavoitettavuus - kaikki ovat samalla foorumilla Verkostoituminen, kaksisuuntainen viestintä Hiljaisen tiedon dokumentointi Parempi ja nopeampi informaation kulku Tiedonvälitys ja yhteisöön kuuluvuuden tunne Välineiden maksuttomuus ja helppokäyttöisyys
 31. 31. Olet siinä - vieressä go on-line
 32. 32. Yhdessä osataan vielä enemmän Hanke? Projekti? Kehittämistavoite? TULEVAISUUS RAKENNETAAN OIVALTAMALLA, MUILTA BENCHMARKKAAMALLA JA INNOSTUMALLA
 33. 33. Erilaisia ihmisiä - erilaisia kulttuureita Mahdollisuus kuulla ja tulla kuulluksi Mahdollisuus vaikuttaa, voimaantua, osallistua ja innostua Yhdessä oppimista Sosiaalinen media ei muuta yksinään toimintakulttuuria
 34. 34. Kiitos!
 35. 35. Sanna  Brauer   KM,  Projektipäällikkö GSM  050-­‐4084686 sanna.brauer@oamk.fi Skype:  sanna.brauer Opetusalan  henkilöstö-­‐  ja  täydennyskoulutus Oulun  ammattikorkeakoulu Ammatillinen  opettajakorkeakoulu Sepänkatu  20,  II  kerros 90100    OULU Verkossa: http://www.slideshare.net/slahdenp http://twitter.com/sannabrauer Kiitos!

×