SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 30
Descargar para leer sin conexión
Alkatea
Iñaki
Beraza
Jairako garaia da. Aguraingo Azokak eta Jaiek kanpoan dauden aguraindar asko ekartzen dituzte herrira eta
horrek hainbat ekintza, harreman eta elkartze dakartza berarekin. Arabako txoko hau ezagutu nahi duten
kanpotar asko ere gurekin izango ditugu.
Urtero bezala, egunerokoak alde batera utziko ditugu: ikasketak, lana... Hala ere, Jaia eguneroko horren ispilu
da eta hor ikusten da zein harro gauden aguraindar izateaz.
Harrotasun horrek Agurainen tradizio handiko bi elkarteren ahalegina txalotzera eramango gaitu. Batetik Txirlo
taldea eta bestetik, Arabarrak Txirrindulari elkartea. Biek ala biek, hainbat antzekotasun dituzte eta horregatik
erabaki dugu biak batera omentzea. Horretarako Udalbatzak bi arrazoi ikusi ditu: batetik, elkarte bien tradizioa
eta lortutako emaitzak, eta bestetik, are garrantzitsuagoa, gaztetxoekin etorkizunera begira egiten duten lana.
Hainbat neska eta mutil pasa dira txirrindularitzatik eta bolo jokoetatik. Gaur egun, guraso dira eta lanean
dihardute honek guztiak jarrai dezan eta herrian gero eta indar handiagoa duen kirol zaletasuna mantendu
dadin. Gaur, Agurainen, txikitatik hasi eta sasoiko diren arte, aukera dago gure herriak eta udal instalakuntzek
eskaintzen diguten edozein kirol egiteko.
Jairako garaia da; ondo pasatzeko garaia. Udalbatzaren eta nire izenean gauza bakar bat eskatu nahi dizuet:
elkartasuna eta tolerantzia izan daitezela jaietan nagusi.
08
PREGÓN
PREGOIA
Es tiempo de nuevo para vivir la fiesta. Las Ferias y Fiestas de Agurain nos
envuelven en un trajín de actividades, de relaciones y reencuentros de muchos
aguraindarras que vuelven por estas fechas. De igual forma visitantes que
se nos acercan buscando conocer este rincón de Araba.
Como todos los años, vamos a pararnos y apearnos de la vida cotidiana:
trabajo, estudios, etc…. Sin embargo la fiesta es una expresión y fiel reflejo
de lo que somos en nuestra cotidianeidad, en nuestro espacio que es Agurain
y nuestro orgullo de pertenencia a esta Villa lo que trasladamos a la fiesta.
En el marco de ese orgullo y en lo que a nuestra idiosincrasia se refiere, este
año vamos a reconocer el esfuerzo de expresiones deportivas que han tenido
y tienen gran tradición en Agurain. De un lado el grupo de bolos de Agurain
y de otro el Club Ciclista Arabarrak. A los dos les unen varias características
en común que son por las que este año la corporación municipal considera
que deben ser reconocidos: de un lado su tradición y logros y de otro, el más
importante, el cariño y tesón con el que trabajan la cantera que para todos
los municipios y sociedades es el verdadero embrión del futuro a todos los
niveles. Muchos niños y niñas han pasado por el ciclismo y por el juego de
bolos. Hoy, padres y madres, siguen ayudando, permaneciendo, comprometidos
para que todo esto perdure. La expresión deportiva que en este municipio
cobra cada día una mayor relevancia en todos los estados de la vida. Hoy
aguraindarras desde su más tierna infancia hasta la plenitud de su edad
tienen posibilidades y practican cualquiera de las expresiones deportivas que
nuestro municipio y sus instalaciones ofrecen.
Ahora es tiempo de fiesta; de diversión. Sólo quiero trasladaros y pediros en
nombre de la corporación y en el mío propio que la tolerancia y la solidaridad
sean los valores que vayan unidos a la fiesta.
ZORIONAK
ETAONDO
PASA
BASESPARA
ELCONCURSO
DE
QUESO
DEPASTOR
Quesoelaboradocon
lechepropiadeoveja
latxa,delapropia
explotaciónagricola
ARTZAIN
GAZTA
LEHIAKETA
Aurkeztutakogaztak
900-1000gr.eta2kg.
artekopisuaizan
beharkodu.
ARAUTZEKO
OINARRIAK
08
1.- Parte hartzeko behar-beharrezkoa da Artzai
Gaztako kide izatea eta hori erakustea.
2.- Latxa ardien esne gordinarekin (etxekoa)
egindako gaztak izan beharko dute.
3.- Gaztak urtean eginda beharko dute eta
beren gutxieneko ontze iraupenak bi
hilabetekoa beharko du. Lehiaketan aurkezteko
ezinbestekoa da gaztak bere kaseina xafla
eramatea.
4.- Jabedunak pertsona fisiko desberdinak
izanda ere, upel berean egindako gazta bakarra
baino ezin izango dute aurkeztu. Kooperatibei
dagokienez, bazkideek ezin izango dute beren
izenean gaztarik aurkeztu, titular bakarra
kooperatiba bera baita.
5.- Aurkeztutako gaztak 900-1000 gr. eta 2 kg.
arteko pisua izan beharko du.
6.- Lehiaketako antolatzaileek gaztei zenbakiak
jarri eta inolako identifikazio eta txartelik gabe
aurkeztuko dizkiete epai-mahaikideei.
7.- Epai-mahaikideak gaian adituak izan
beharko dute eta epaimahai bakoitzeko,
gutxienez, Dastatze Batzordeko teknikari bana
ez ezik, Arabaz kanpoko beste herrialde bateko
gazta-egile bina ere egongo dira epai-
mahaikideen artean.
8.- Puntuazioa , Idiazabal Gazta Jatorrizko
Deituraren dastatzeko erabili ohi diren fitxa
ofizialen arabera egingo da.
9.- Gaztak, Andra Maria Plazan kokatutako
harrera-mahaian aurkeztu beharko dira,
eguerdiko 11:30ak baino lehen.
1.- Sólo podrán participar aquellos pastores que
cumplan los requisitos exigidos para ser socios de
Artzai Gazta y así lo acrediten.
2.- Queso elaborado con leche de oveja latxa, de la
propia explotación, sin pasteurizar.
3.- El queso deberá ser propio de la campaña del
ejercicio actual y tener una curación mínima de dos
meses. Es obligatorio que para su presentación a
concurso, el queso porte su correspondiente placa
de caseína.
4.- De las producciones elaboradas en la misma
cuba, aunque pertenezcan a personas físicas
distintas, sólo puede presentarse un queso. En lo
que respecta a las Cooperativas, los socios no podrán
presentar queso a título individual, el único titular es
la Cooperativa.
5.- El queso presentado deberá oscilar entre los 900-
1000 gr. y los 2 Kg.
6.- Los organizadores del concurso presentarán los
quesos numerados a los miembros del jurado y sin
ningún tipo de identificación y etiquetado.
7.- Los miembros del jurado deberán ser personas
cualificadas y mínimamente en cada mesa deberá
estar presente un técnico del Comité de Cata así
como la presencia de dos elaboradores de queso de
otras provincias externas a Álava en la composición
del jurado.
8.- La puntuación se realizará en base a las fichas
oficiales de Cata de la Denominación de Origen del
Queso de Idiazabal.
9.- Los quesos deberán entregarse antes de las
11.30 horas en la mesa de recepción sita en la Plaza
de Santa María.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08
ARRAZAKOEUSKADIKO
ZALDI-AZIENDAREN
II.LEHIAKETA
MORFOLOGIKOA
“EUSKAL
HERRIKO
MENDIKO
ZALDIA”
Agurainen,2.008ko
urriaren7anburutuko
dena
“CABALLO
DEMONTE
DELPAIS
VASCO”
2ºCONCURSO
MORFOLÓGICODE
GANADOEQUINODE
EUSKADIDELARAZA
AcelebrarenlaVillade
Salvatierraeldía7de
Octubrede2.008
ARAUDIA.
1. Artikulua
Urriaren 7an, Aguraingo hiribilduan, “Euskal Herriko Mendiko Zaldia”
arrazako Euskadiko Zaldi-aziendaren 2. Lehiaketa Morfologikoa
burutuko da.
2. Artikulua
Lehiaketa honetan, ASGAEQUINO Elkartean izena eman duten
harakintzarako “Euskal Herriko Mendiko Zaldia” zaldi arrazaren
abeltzainek har dezakete parte, saria jasotzeko aukera izaki.
3.Artikulua
Lehiaketara aurkeztuko diren abereak dagozkien Sail eta Taldeetan
sailkatzeko, ASGAEQUINO Elkarteko Bulegora, hain zuzen ere,
ARKAUTE ABELETXE EREDUA, Nazional 1 erp., 355.km, 01192-
ARKAUTE helbidera jo ahal izango da, beti ere, aipatu Elkarteak
ezarriko duen epe barruan.
4.Artikulua
Animalia bakoitza Sail bakarrean agertu ahal izango da soil-soilik,
eta izena ematean abereei buruz adierazitakoen artean iruzurra
atzemateak -atzemate unea edozein izanda ere- lehiaketatik
kanporatzea eta, saririk lortuz gero, saria galtzea ekarriko luke.
5.Artikulua
Abel-ustiapen bakoitzak, gehien jota, bi eme eta hazitarako ar bana
aurkeztu ahal izango du sail bakoitzeko.
6. Artikulua
Aguraingo Udalak abereak gordetzeko neurriko azpiegitura atonduko
du, berau erabiltzeko nahiz izen ematea gauzatzeko erakusleek
ezertxo ere ordaindu beharrik izan gabe.
7.Artikulua
Abereen arduradunek garraiagailu desinfektatuak baliatuz, ganadua
garbi eta beharrezko lokarriekin aurkezteaz gainera, haren osasuna
egiaztatuko dute Jatorri eta Osasun Gida dela bide. 15 hilabete
baino gehiagoko animaliek ofizialki identifikatuta egon beharko dute
eta, horretarako, haien Identifikazio Liburua aurkeztu.
8.Artikulua
Ganadua onartu edo baztertzeko, aldez aurretik aztertu egingo da
lehiaketa eremuaren sarreran, eta behin onartua izan denean, ezin
izango du lehiaketa utzi, pisuzko arrazoiengatik ez baldin bada.
9. Artikulua
Animaliak zehaztu eguneko goizeko hamar eta erdiak baino lehen
bertaratu beharko dute lehiaketa gunera. Ordu horretarako ez
daudenak baztertu egingo dira,
10.Artikulua
Izendatu epaimahaiak bere zereginetarako metodo eta irizpideak
ezarriko ditu, sari bat edo gehiago saridunik gabe uzteko nahiz
komenigarri joz gero, berriren bat sortzeko ahalmena ere bere gain
hartuz. Dena dela, epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da.
11. Artikulua
Sariak eskudirutan banatuko dira, dagokien Sari-zerrendak ezartzen
dituen zenbateko eta kopuruen arabera; horrez gainera,
goraipamenaren berme-txartela luzatuko da, baita eman daitezken
bestelako ohorezko-sari batzuk ere.
REGLAMENTO.
Artículo 1
El día 7 de Octubre se celebrará en la Villa de Salvatierra el 2º Concurso
Morfológico de Ganado Equino de Euskadi de la raza “Caballo de Monte
del País Vasco- Euskal Herriko Mendiko Zaldia”.
Artículo 2
En el concurso podrán tomar parte, con opción a premio, los ganaderos
de la raza equina de aptitud cárnica “Caballo de Monte del País Vasco-
Euskal Herriko Mendiko Zaldia”, registrados en la Asociación
ASGAEQUINO.
Artículo 3
La inscripción del ganado a presentar al concurso en el Grupo y Sección
correspondiente, podrá llevarse a cabo en la Oficina de la Asociación
ASGAEQUINO, GRANJA MODELO ARKAUTE, Ctra. Nacional 1 Km-
355, 01192-ARKAUTE, en el plazo que lo marque la misma.
Artículo 4
Cada animal sólo podrá figurar en una Sección y si se advirtiese falsedad
en las declaraciones hechas al inscribir el ganado, cualquiera que sea
el momento en que se descubriera, determinará la exclusión del concurso
y la anulación del premio, si lo hubiere.
Artículo 5
El número máximo de animales a presentar por explotación será de
dos hembras y un semental por cada sección.
Artículo 6
El Ayuntamiento de Salvatierra preparará las instalaciones necesarias
para el ganado, sin que por ellas ni por la inscripción, tengan que abonar
los expositores suma alguna.
Artículo 7
Los encargados del ganado, además de presentarlo limpio y con los
medios de sujeción necesarios, utilizando vehículos de transporte
desinfectados, acreditarán la sanidad del mismo mediante la Guía de
Origen y Sanidad. Los animales mayores de 15 meses, deberán estar
oficialmente identificados y presentar el Libro de Identificación de los
mismos.
Artículo 8
El ganado será reconocido a la entrada del recinto el concurso para su
admisión o eliminación y, una vez admitido, no podrá ser retirado de
aquel salvo fuerza mayor.
Artículo 9
Los animales deberán estar en el lugar del concurso antes de las diez
y media de la mañana del citado día. Serán rechazados los que no
estuvieran para esa hora.
Artículo 10
El Jurado designado al efecto será quien establezca el método de
clasificación que considere conveniente, quedando facultado para
declarar desierto uno o más premios y crear alguno nuevo si así lo
estimara procedente. En todo caso, los fallos del jurado son inapelables.
Artículo 11
Las recompensas que se otorguen consistirán en premios en metálico,
en la cuantía y número que se establecen en la Relación de Premios
correspondiente, además de una txartela acreditativa de la distinción,
así como otras posibles recompensas honoríficas.
08XVII
CONCURSO
FOTOGRÁFICO
DEAGURAIN
AGURAINGO
XVII.
ARGAZKI
LEHIAKETA
BASES OINARRIAK
08
AGURAIN
lanzala
B LA
El juego de bolos, ha sido tradicionalmente uno de los divertimentos principales para los alaveses, y representa un elemento de fusión
entre nuestro pasado y el presente. Existen pruebas documentales que demuestran que ya se practicaba ampliamente allá por el
siglo XV y XVI. Se consolidó en el siglo XVII y se extendió durante los siglos XIX y XX por toda la provincia. Es uno de los pocos
deportes que fue considerado como tal durante el siglo pasado.
Los libros de las iglesias han dejado constancia del juego de bolos, consignado datos sobre el alquiler de boleras, normas para el
juego y reprimendas de los párrocos por molestar el rezo de vísperas a los bolaris que practicaban su juego favorito en lugares
próximos a los templos.
En estos recintos los vecinos del lugar dirimían el precio de las consumiciones, generalmente en domingos o festivos, mientras los
aldeanos, muy diestros en el juego, cruzaban fuertes apuestas, sobre todo en los días de mercado, llegando algunos incluso a jugarse
hasta el dinero conseguido en la venta o las reses recién adquiridas.
Hoy en día el interés por los bolos ha descendido considerablemente y son ya pocos los aficionados a este deporte que en un pasado
contó con un gran poder de atracción. Buena cuenta de ello dan los miembros del Grupo de Bolos de Agurain, elegidos este año junto
a los componentes del Grupo Deportivo Arabarrak, para lanzar el txupinazo de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario.
ActualmentehayenAgurain14federadosentre15y69años.
A lo largo del año participan en distintas competiciones por toda la provincia siendo el Torneo Interpueblos y el Torneo Diputación
los más destacados del calendario. Los tiradores aguraindarras destacan en el panorama alavés de bolos tras conseguir en 2007 y
2008 imponerse en Torneo Interpueblos frente a bolaris de Betoño, Aberasturi, Uzkiano, Etxabarri-Ibiña o Untzaga, entre otros. En
total compiten 66 equipos durante aproximadamente 3 meses.
Desde el Grupo de Bolos de Agurain quisieron destacar el entusiasmo y el nivel de los jóvenes bolaris salvaterranos. “Somos el grupo
que tiene más chavales jóvenes”, explicaron los miembros del club. Como ejemplo destacaron las primeras plazas obtenidas a nivel
individual por Félix Díaz y Joseba Sáez en los campeonatos interpueblos de los años 2007 y 2008 respectivamente.
Para potenciar la afición entre los vecinos de la localidad, así como realizar sus propios entrenamientos los miembros del grupo de
bolos de Agurain abren diariamente la bolera ubicada en el complejo deportivo Lezao entre las 19.00 y las 21.00.
Los miembros de la agrupación bolari mostraron su satisfacción por la construcción del nuevo juego bolos que ellos mismos se
encargan de mantener en perfecto estado de conservación. Desde este colectivo deportivo ven con pesimismo el futuro de este
deporte, pese a que el nivel de los bolaris alaveses es muy bueno. “Cada vez hay menos jóvenes. El grupo mejor preparado en toda
la provincia con jóvenes es el de Agurain”, reconocen desde la
agrupacióncreadahacemásde35años.
,
La distribución de la bolera, la dureza de la misma, los nervios de los jugadores o la situación de las parras son los principales
obstáculos a superar por un bolari que sujeta en sus manos una bola de encina de entre 2,5 y 2,6 kilos con el único objetivo de derribar
los cuatro bolos del mismo material colocados en el otro extremo de la bolera.
Los miembros del grupo con más edad ven necesario el relevo generacional para mantener viva una tradición que con el paso de
los años va perdiendo adeptos. Atrás han quedado los años en los que las boleras estaban atestadas de gente “y se llegaban incluso
a apostar 1.000 pesetas a dos o tres bolas hace cuarenta años”.
Desde la agrupación hacen un llamamiento a las familias para que inculquen este noble deporte entre los más pequeños y se impliquen
su participación colaborando en los desplazamientos o en la organización de los eventos.
UN AÑO MÁS AGURAINDARRAS Y VISITANTES TENDRÁN LA
OPORTUNIDADDEDEMOSTRARSUSDOTESCONLOSBOLOSDURANTE
LAS FIESTAS PATRONALES EN LA TIRADA QUE TENDRÁ LUGAR EL
SÁBADO 11 DE OCTUBRE A LAS 19.00, EN CATEGORÍA FEMENINA Y
JUVENIL Y A LAS 20.00, EN CATEGORÍA MASCULINA.
DesdeelGrupodeBolosdeAgurainhacenunllamamientoalpuebloaqueparticipeyseinvolucre
enlosbolosparaquenodecaigaydeestamaneramantenerenelrecuerdosutrayectoria.
08
TXUPINAZOSOBRE
RUEDAS
El deporte va a ser este año el gran protagonista en el inicio
de las fiestas. El Grupo de Bolos de Agurain y el Grupo deportivo
Arabarrak, ambos con más de 33 años de experiencia en su
disciplina, serán los encargados de lanzar el txupinazo que da
lugar a siete intensos días de diversión.
El Grupo Deportivo Arabarrak de Agurain celebra este año sus
33 años de vida, un tiempo en el que se han convertido en
uno de los referentes del ciclismo alavés en categorías inferiores.
Desde sus inicios en 1975 cientos de chavales han pasado
por el club que nació a iniciativa de varios aficionados al ciclismo
y padres de familia de Salvatierra.
En la actualidad Arabarrak, cuenta con una escuela en la que
entrenan un total de 21 chavales de edades comprendidas
entre los 8 y los 16 años –sólo chicos ya que en la actualidad
el club no cuenta con ninguna integrante femenina- 12 de ellos
en escuelas, 4 en cadetes y 5 en juveniles. Desde la escuela
de ciclismo tratan de inculcar a los más pequeños el hábito
del deporte dejando a un lado la competitividad.
Treinta y tres años después de su fundación el grupo Deportivo
Arabarrak sigue manteniéndose fiel a su filosofía original que
no es otra que la de proporcionar una formación integral a los
jóvenes a través de la bicicleta, algo que lleva haciendo desde
1975. En sus filas se curtieron corredores de la talla de Javier
Murguialday o Díaz Otazu quienes llegaron a profesionales,
máxima categoría ciclista.
La actual junta la componen 15 miembros, todos ellos padres
21chavales
33AÑOSDEVIDA
y madres de corredores y aficionados al ciclismo. El club cuenta
con el respaldo de 200 socios y de empresas y comercios de
la localidad, que con su publicidad, ayudan a financiar las
actividades de un club que tiene como actividad fundamental
la organización de carreras ciclistas de distintas categorías
como el Premio Sallurtegui, la subida a Opakua, el Premio
Nuestra Señora del Rosario o el encuentro de féminas de
Ordoñana, entre otras hasta cerca de una decena.
Con el fin de favorecer el acercamiento de los más pequeños
al mundo de las dos ruedas, Arabarrak cuenta con material,
tanto vestuario como bicicletas, que cede a los integrantes del
club con fin de evitar que los padres tengan que realizar un
importante desembolso económico como el que supone la
compra de una bicicleta de carreras o la adquisición del traje
reglamentario.
Anualmente llevan a cabo una campaña de captación de
corredores en los distintos centros escolares de la localidad,
así como con la organización de distintos actos como charlas
o encuentros con ciclistas profesionales con el fin de motivar
a los más pequeños a acercarse al mundo del pedal. Los
miembros del club ciclista de Agurain entrenan martes y jueves
de cada semana.
Varias son las disciplinas en las que participan los ciclistas del
club de Agurain. En escuelas se hacen recorridos de vueltas,
aprenden a coger la bicicleta, a coger rueda. En cadetes ya
empiezan con puertos, en junior más fondo llevando más
kilómetros. El paso a un equipo profesional requiere ser un
ciclista destacado además del factor suerte.
Pero en Arabarrak no sólo trabaja el andar en bici, sino que
también la transmisión de valores como la amistad, ya que la
relación entre compañeros y rivales en la carretera perdura
pese al paso del tiempo.
Su valoración es muy positiva, pese a ser conscientes que la
apertura del abanico de actividades que pueden realizar los
pequeños –talleres, música o infinidad de deportes, entre otros-
han mermado considerablemente las filas de un club que a
lo largo de su historia ha contado con cientos de corredores.
Los miembros de la junta reconocen sentir una satisfacción
muy grande al ver al chaval entrar con siete años y salir con
dieciocho.
DESDE LA AGRUPACIÓN CICLISTA QUIEREN
AGRADECER A TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE COLABORAN DESINTERESADAMENTE EN
LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS, ASÍ COMO
A LAS EMPRESAS PATROCINADORAS DE LOS
EVENTOS POR SU APOYO EN SU MÁS DE 33
AÑOS DE ANDADURA SOBRE LAS DOS
RUEDAS. ADEMÁS QUIEREN FELICITAR LAS
FIESTAS A TODO EL PUEBLO DE AGURAIN.
AGURAINGO
jaiak
J
a
i
Z
o
r
i
o
n
t
s
u
a
k
F
e
l
i
c
e
s
F
i
e
s
t
a
s
Filatelia-erakusketa “HUELLAS DE
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
EN AGURAIN”, Aguraingo Filatelia
eta Numismatika elkarteak antolatuta.
Erakusketa gela, kale Nagusia 19.
Urriaren 4tik 7ra 12:00etatik
14:00etara eta 18:00etatik
20:00etara.
2008ko
AGURAINGO
JAIETAKO
ERAKUSKETAK
Exposición filatélica “HUELLAS DE
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
EN AGURAIN” a cargo de la
Asociación Filatélica y Numismática
de Agurain. Sala de Exposiciones,
calle Mayor 19.
Del 4 al 7 de octubre con horario
de 12 a 14 hs. y 18 a 20 hs.
EXPOSICIONES
durante las
FIESTAS DE
AGURAIN 2008
23:00 hs. CONCIERTO de ROCK en la plaza Dulantzi
con la actuación de los grupos ZORNE,
PUNKTAZO y SORTUZ, organizado por la Peña
Arrigorista.
23:00etan. ROCK KONTZERTUA Dulantzi plazan ZORNE,
PUNKTAZO eta SORTUZ taldeekin, Arrigorista
lagun-taldeak antolatuta.
viernes
ostirala
3AGURAINGO
jaiak
12:00etan FUTBOLA. Udal futbol zelaian Kadete lehen
mailako partida. Agurain Ariznabarraren aurka.
15:45ean FUTBOLA. Udal futbol zelaian Erregional 1.
mailako partida. Agurain San Martinen aurka.
16:00etan TXIRRINDULARI LASTERKETA “LXIV.
Arrosarioko Ama Birjinaren Sari Nagusia”,
kadete eta junior mailak, Arabarrak kirol
elkarteak antolatuta.
18:00etan AGURAINGO BOLO TALDEARI ETA
ARABARRAK TXIRRINDULARI ELKARTEARI
ESKER ONA.
OHOREZKO AGURRA txistulariekin.
Aguraingo Udalbatzaren HARRERA.
19:00etan TXUPINAZOA. Erraldoi eta buruhandien
kalejira, Aguraingo Musika Bandak lagunduta.
19:30ean Udalaren BISITALDIA Elkarte
Gastronomikoetara.
24:00etan IKUSKIZUN PIROTEKNIKOA Udaletxean,
DANBORRADAri hasiera emanez. Honek
hiribilduko kaleak zeharkatuko ditu Aguraingo
Musika Bandarekin batera, Lur-Sagar Elkarte
Gastronomikoak antolatuta.
24:00etan DANTZALDIA Andra Maria plazan DRAKKAR
taldearekin.
Gaueko 24:00etatik goizaldeko 03:00etara.- Droga
kontsumoari lotutako arriskuak murrizteko
egitaraua. DROGA TESTA Zapatari kalean,
Harresi antzoki inguruan.
sabado
larunbata 4
08
AGURAINGO
jaiak
19:00 hs. TXUPINAZO. Kalejira de gigantes y cabezudos
acompañados por la Banda de Música de Agurain.
19:30 hs. VISITA Sociedades Gastronómicas por parte del
Ayuntamiento.
24:00 hs. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO desde el
Ayuntamiento con lo que se dará comienzo a la
TAMBORRADA por calles de laVilla acompañados
por la Banda de Música de Agurain, organizada
por la Sociedad Gastronómica Lur-Sagar.
24:00 hs. VERBENA en la Plaza de Santa María con la
actuación del grupo DRAKKAR tadea.
De 12 de la noche a 3 de la madrugada. Programa de reducción
de riesgos asociados al consumo de drogas.
TESTING DROGAS en calle Zapatari a la altura
del teatro Harresi.
12:00 hs. FÚTBOL. Primera cadete masculino Salvatierra
contra Ariznabarra en el Campo de fútbol
Municipal.
15:45 hs. FÚTBOL. Primera Regional Salvatierra contra San
Martín en el Campo de fútbol Municipal.
16:00 hs. CARRERA CICLISTA “LXIV Gran Premio Virgen
del Rosario”, categoría cadetes y junior,
organizado por el Club Ciclista Arabarrak.
18:00 hs. RECONOCIMIENTO a los integrantes del
GRUPO DE BOLOS DE AGURAIN y al CLUB
CICLISTA ARABARRAK.
AGURRA de honor acompañado por txistularis.
RECEPCIÓN por parte de la Corporación
Municipal en el Ayuntamiento de Agurain.
17:30 hs. FIESTA INFANTIL en la Plaza de Santa María a
cargo de SORGIÑE taldea.
19:00 hs. GINKANA entre cuadrillas en la Plaza de Santa
María organizado por Txo Txerbel.
22:00 hs. TORO DE FUEGO INFANTIL en la Plaza de San
Juan organizado por la cuadrilla Txikihaundi.
23:30 hs. VERBENA en la Plaza de Santa María a cargo del
grupo KRESALA.
10:00 hs. DIANAS a cargo de la Banda de Música de
Agurain.
12:00 hs. MISA MAYOR en la Iglesia de Santa María en
honor de la Virgen del Rosario. Ofrenda de flores
por parte de cuadrillas de blusas y asociaciones.
En el marco de la Misa disfrutaremos de la
participación del grupo GALLUR.
Después de misa..... PASACALLES de la Banda de Música de
Agurain.
13:00 hs. ESPECTÁCULO INFANTIL “Ipuinekin jolasean”
en al Plaza Dulantzi organizado por la cuadrilla
Txiki Haundi.
10:00etan DIANA Aguraingo Musika Bandarekin.
12:00etan MEZA NAGUSIA Andra Maria elizan Arrosarioko
Andra Mariaren ohorez. Blusa koadrilen eta
elkarteen lore eskaintza.
Mezatan GALLUR taldea izango dugu.
Meza bukatutakoan... KALEJIRA Aguraingo Musika Bandarekin
13:00etan HAURRENTZAKO IKUSKIZUNA. “Ipuinekin
jolasean” Dulantzi plazan Txikihandi koadrilak
antolatuta.
17:30ean HAUR-JAIALDIA Andra Maria plazan SORGIÑE
taldearekin
19:00etan GINKANA koadrilen artean Santa Maria plazan
Txo Txerbel-ek antolatuta.
22.00etan HAURREN ZEZENSUZKOA San Juan plazan,
Txikihandi koadrilak antolatuta.
23:30ean DANTZALDIA Andra Maria plazan KRESALA
taldearekin.
domingo
iGandea
5AGURAINGO
jaiak
11:00etan HARRERA Aguraingo Udalbatza Aretoan. Zapiak
banatuko dira.
KALEJIRA Aguraingo Udal Musika Bandarekin.
12:00etan MAGIA guztientzako BOLI&FINI ( 0tik 100era)
Andra María plazan Txinpartak koadrilakoek
antolatuta
12:00etan MEZA San Juan elizan, Aguraingo EGUZKILORE
abesbatzarekin.
13.00etan VERMOUTH-DANTZALDIA Andra Maria
plazan Aguraingo Musika Bandak girotuta.
14:30ean BAZKARIA Atzoko Gazteentzat Aniturri
Institutuan, Manu Yanke Mendi Taldeak
antolatuta.
Jarraian, MUSIKA EMANALDIA.
17:00etan VII. PUTXE eta PUTXE TXIKI LEHIAKETA.
Pilotaleku zaharrean, Sugarrak koadrilakoek
antolatuta.
18:00etan APARRAREN JAIA Dulantzi plazan Eroskik
lagunduta.
18:15ean PILOTA PARTIDAK. Lezao pilota eskolako
ikasleen partida, afizionatuak eta kadeteak,
Udal kiroldegian, Lezao Pilota Elkarteak
antolatuta.
20:00etan DANTZALDIA Santa Maria plazan CAMALEON
orkestrarekin.
24:00etan DANTZALDIA Santa Maria plazan CAMALEON
orkestrarekin.
01:00etan SKI TABLA Arrigorista lagun-taldeak antolatuta
Santa Maria plazatik.
lunes
astelehena 6
08
AGURAINGO
jaiak
17:00 hs. VII CAMPEONATO DE PUTXE y PUTXE TXIKI
en el Frontón Viejo organizado por la cuadrilla
Sugarrak.
18:00 hs. FIESTA DE LA ESPUMA en la Plaza Dulantzi con
la colaboración de Eroski.
18:15 hs. PARTIDOS DE PELOTA a cargo de alumnos de
la escuela de pelota Lezao, aficionados y cadetes,
en el Polideportivo Municipal organizado por el
Club de pelota Lezao.
20:00 hs. BAILABLES en la Plaza de Santa María a cargo de
Orquesta CAMALEON.
24:00 hs. VERBENA en la Plaza de Santa María a cargo de
Orquesta CAMALEON.
01:00 hs. de la madrugada. SKI TABLA organizado por la
Peña Arrigorista desde Plaza de Santa María.
11:00 hs. RECEPCIÓN en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Agurain. Obsequio de pañuelos.
PASACALLES acompañados por la Banda de
Música de Agurain.
12 hs. MAGIA para todas las edades BOLI&FINI (de 0
a 100) en la Plaza de Santa María a cargo de la
cuadrilla Txinpartak.
12:00 hs. MISA en la Iglesia de San Juan. Actuación del
Coro EGUZKILORE de Agurain.
13:00 hs. BAILE VERMOUTH en la Plaza de Santa María
amenizado por la Banda de Música de Agurain.
14:30 hs. COMIDA para los Jóvenes de Ayer en el Instituto
Aniturri, organizada por el Club Alpino Manu
Yanke.
Seguidamente, ACTUACIÓN MUSICAL.
ATZOKO GAZTEEI
XXXIV. OMENALDIA
MANU YANKE Mendi Taldeak
antolatuta
XXXIV HOMENAJE A
LOS JÓVENES DE AYER
Organizado por el Club Alpino
MANU YANKE
11:30 hs. KALEJIRA de Trikitixas a cargo de alumn@s de la
Escuela de Música de Agurain por el espacio ferial.
12:00 hs. KALEJIRA a cargo de txistularis por las calles de
la Villa.
17:15 hs. PARTIDO de PELOTA PROFESIONALES I
CATEGORÍA en el Polideportivo Municipal de
Agurain.
Partido estelar TITIN III-BARRIOLA contra XALA-
PASCUAL
19:00 hs. BAILABLES en la Plaza de San Juan a cargo de
JOSELU ANAIAK.
Durante la verbena…. IX LANZAMIENTO de boñigas de vaca
en la Plaza de San Juan organizado por la Peña
Arrigorista.
11:00 hs. FERIA DE GANADO. Edición 613
• II Concurso Morfológico de Ganado Equino de
Euskadi de la raza “Caballo de Monte del País
Vasco- Euskal Herriko Mendiko Zaldia”.
• XXIII edición del Concurso Provincial de Quesos
de Pastor.
• V Concurso-exposición de ganado Txaroles
organizado por la Federación Vasca.
• Exposición de ganado vacuno y ovino.
• Exposición de maquinaria agrícola.
• Exposición y venta de artesanía, gastronomía y
productos típicos del País Vasco.
ABERE AZOKA ETA
NEKAZAL
MAKINERIAREN
ERAKUSKETA. ARABAKO
XXIII. ARTZAIN-GAZTA
LEHIAKETA, EUSKAL
HERRIKO ARTISAUTZA,
GASTRONOMIA ETA
JATORRIZKO
PRODUKTUEN
ERAKUSKETAREKIN
BATERA.
FERIA DE GANADO Y
EXPOSICIÓN DE
MAQUINARIA
AGRÍCOLA. CONCURSO
PROVINCIAL DE
QUESOS DE PASTOR
XXIII EDICIÓN, JUNTO
CON EXPOSICIÓN DE
ARTESANIA,
GASTRONOMIA Y
PRODUCTOS TIPICOS
DEL PAIS VASCO.
martes
asteartea
7AGURAINGO
jaiak
11:00etan ABERE AZOKA. 613. aldia
• “Euskal Herriko Mendiko Zaldia” arrazakO
Euskadiko Zaldi-aziendaren II. Lehiaketa
Morfologikoa.
• Arabako XXIII. Artzain-Gazta Lehiaketa
• Txaroles aziendarenV. Lehiaketa-erakustaldia,
Euskal Federazioak antolatuta.
• Behi eta ardi-aziendaren erakusketa.
• Nekazal makineriaren erakusketa.
• Nekazal makineria zaharraren erakusketa.
• Euskal Herriko artisautza, gastronomia eta
jatorrizko produktuen erakusketa eta salmenta.
11:30ean KALEJIRA feria inguruetan, Aguraingo Musika
Eskolako ikasleekin.
12:00etan KALEJIRA herriko kaleetan , Aguraingo txistulari
taldearekin
17:15ean I. MAILAKO PROFESIONALEN PILOTA
PARTIDA, Aguraingo Udal Kiroldegian.
Partida nagusia: TITIN III-BARRIOLA & XALA-
PASCUAL
19:00etan DANTZALDIA Donibane plazan JOSELU
ANAIAK taldearekin.
Dantzaldiak irauten duen bitartean... IX. BEHI-KAKA
JAURTIKETA San Juan plazan Arrigorista lagun-
taldeak antolatuta.
22:00etan HERRI AFARIA Aguraingo txistulariek eta
trikitilariek girotuta, herriko jai txokoetatik zehar.
24:00etan KANTALDIA txosnetan, Ieup koadrilak
antolatuta.
Goizaldeko 1:00etan FANDANGO ETA ARIN-ARIN
V.LEHIAKETA Andra Maria plazan, Ieup
koadrilak antolatuta.
viernes
ostirala 08
AGURAINGO
jaiak
10
22:00 hs. CENA POPULAR amenizada por txistularis y
trikitilaris de Agurain por los locales populares
festivos.
24:00 hs. KANTALDI en el recinto de txoznas organizado
por la cuadrilla Ieup.
1:00 de la madrugada. V CONCURSO DE FANDANGOS y
ARIN-ARIN en la Plaza de Santa María organizado
por la cuadrilla Ieup.
Nota: Las diferentes actividades que no se hayan incluido
en el programa se difundirán a través de carteles
específicos.
DÍA DE LAS TXOZNAS Y AGURAINGO BLUSAK
TXOSNEN ETA AGURAINGO BLUSEN EGUNA
17:00 hs. CARRERA de SACOS en la Plaza de San Juan
organizado por la cuadrilla Los Asaltabarras.
18:00 hs. AIZKORA DE ORO en el carrejo de San Jorge.
19:00 hs. IX CAMPEONATO DE BOLOS AGURAIN,
categoría féminas e infantil, en la Bolera Municipal
organizada por el Grupo de Bolos Salvatierra.
20:00 hs. IX CAMPEONATO DE BOLOS AGURAIN,
categoría adultos, en la Bolera Municipal
organizado por el Grupo de Bolos Salvatierra.
20:00 hs. BAILABLES en la Plaza de San Juan a cargo de
MAITANA taldea.
22:00 hs. TORO DE FUEGO INFANTIL en la Plaza de San
Juan organizado por la cuadrilla Txikihaundi.
24:00 hs. VERBENA en la Plaza de San Juan a cargo de
MAITANA taldea.
De 10 a 19 hs. MINIMOTOS en Marcos Sagasti organizado
por la cuadrilla Los Postas.
A lo largo de la mañana... CITA GASTRONOMICA organizado
con la Peña Arrigorista en la Plaza de San Juan
10:00 hs. Comienzo del V CONCURSO GASTRONOMICO
en la Plaza de San Juan organizado por la Peña
Arrigorista.
12:00 hs. TEATRO PARA NIÑOS en la Plaza de Santa María
organizada por la cuadrilla Sifo
Seguidamente… se hará entrega de un REGALO a los chavales
empadronados que han nacido entre el mes de
Octubre de 2007 hasta la fecha actual por lo que
se cita a las madres y a los padres a acudir.
13:00 hs. DEGUSTACION en la Plaza de San Juan organizado
con la Peña Arrigorista y ENTREGA DE PREMIOS
del V CONCURSO GASTRONOMICO.
10:00etatik 19:00etara MOTORTXOAK Marcos Sagastin,
Los Postas koadrilak antolatuta.
Goizean zehar… GASTRONOMIAREN HITZORDUA
Arrigorista lagun taldeak antolatuta, San Juan
plazan.
10:00etan V. LEHIAKETA GASTRONOMIKOAREN hasiera
San Juan plazan, Arrigorrista lagun-taldeak
antolatuta.
12:00etan. UMEENTZAKO ANTZERKIA Andra Mari plazan
Sifo lagun-taldeak antolatuta.
Jarrain… 2007ko urritik egun arte jaiotako haurtxoei eta
herrian erroldatutakoei OPARI bat egingo zaie.
Gurasoei han egoteko eskatzen zaizue.
13:00etan DASTAKETA San Juan plazan, Arrigorrista lagun-
taldeak antolatuta eta V. LEHIAKETA
GASTRONOMIKOAREN SARI BANAKETA.
17:00etan ZAKU LASTERKETA San Juan Plazan Los
Asaltabarras koadrilak antolatuta.
18:00etan URREZKO AIZKORA San Jorge proba-lekuan.
19:00etan AGURAINGO IX. BOLO TXAPELKETA,
emakumeak eta infantil maila, Udal Bolatokian,
Agurain Bolo Taldeak antolatuta.
20:00etan AGURAINGO IX. BOLOTXAPELKETA, helduen
maila, Udal Bolatokian, Agurain Bolo Taldeak
antolatuta.
20:00etan DANTZALDIA San Juan plazan MAITANA
taldearekin.
22:00etan HAURREN ZEZENSUZKOA Donibane plazan,
Txikihandi koadrilak antolatuta
24:00etan DANTZALDIA San Juan plazan MAITANA
taldearekin.
AGURAINGO
jaiak
11 sabado
larunbata
11:30etan KALEJIRA eta Aguraingo, Kanpezuko …
DANTZARIEN TOPAKETA kaleetan zehar,
Aguraingo Txistulari taldearekin, Jeiki Elkarteak
antolatuta. Ondoren San Juan plazan elkartuko
dira.
13:00etan EUSKAL DANTZAK San Juan plazan Aguraingo,
Kanpezuko… dantza taldeekin, Jeiki Elkarteak
antolatuta.
15:00etan HERRI-BAZKARIA, Andra Maria plazan,
Sagarmin elkarteak antolatuta
17:00etan VI. “ ARROSARIOKO AMA BIRJINA” PILOTA
TXAPELKETAKO, hainbat mailetako, FINALA,
udal kiroldegian.
17:30ean DANTZA PLAZAN Andra Maria plazan, Baietz
Euskara Taldeak antolatuta.
19:00etan DANTZALDIA San Juan plazan MAITANA
taldearekin.
22:00etan HAURREN ZEZENSUZKOA San Juan plazan,
Txikihandi koadrilak antolatuta.
Ondoren… JAI BUKAERAKO TRAKA San Juan plazan.
Honekin jaiei amaiera emango diegu.
08
AGURAINGO
jaiak
12
domingo
iGandea
Oharra: Aguraingo Udalak ez du bere gain hartuko
Blusa-Koadrilek eta Elkarteek antolatuko
dituzten ekintzen ondorioz sor daitezken
kalte nahiz gertaeren ardura.
Egitarauan sartu ez diren ekintzen berri
emateko kartelak edo antzeko euskarriak
erabiliko dira.
19:00 hs. BAILABLES y VERBENA en la Plaza de San Juan
a cargo de EGAN taldea.
22:00 hs. TORO DE FUEGO INFANTIL en la Plaza de San
Juan organizado por la cuadrilla Txikihaundi.
Posteriormente...TRACA FIN DE FIESTAS en la Plaza de San
Juan con lo que se darán por finalizadas las fiestas.
11:30 hs. KALEJIRA y ENCUENTRO DE DANTZARIS de
Agurain, Campezo, …. por las calles de la Villa
acompañados por txistularis organizado por Jeiki
Elkartea y concentración en la Plaza de San Juan.
13:00 hs. EUSKAL DANTZA en la Plaza de San Juan a cargo
de los grupos de dantza organizado por Jeiki
Elkartea.
15:00 hs. HERRI BAZKARIA en la Plaza de Santa María
organizada por Sagarmin Elkartea.
17:00 hs. FINAL VI TORNEO DE PELOTA “VIRGEN DEL
ROSARIO“, varias categorías, en el Polideportivo
municipal.
17:30 hs. DANTZA PLAZAN en la Plaza de Santa María
organizado por Baietz euskara elkartea.
Nota: El Ayuntamiento de Agurain no se hace
responsable de cuantas incidencias se
deriven por las actividades realizadas por
las Cuadrillas de Blusas y Asociaciones
organizadoras.
De cualquier otra actividad que se realice
y no esté incluida en el programa se dará
oportuna información a través de carteles
u otros soportes.

Más contenido relacionado

Similar a Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008

Encuentro Amigos del Caballo
Encuentro Amigos del Caballo Encuentro Amigos del Caballo
Encuentro Amigos del Caballo
Asdesilla
 
Convocatoria i trofeo de tiro con arco de la luna al fuego 2015 club viriat...
Convocatoria i trofeo de tiro con arco de la luna al fuego 2015  club viriat...Convocatoria i trofeo de tiro con arco de la luna al fuego 2015  club viriat...
Convocatoria i trofeo de tiro con arco de la luna al fuego 2015 club viriat...
Francisco Ramon
 
Convocatoria de v trofeo de tiro con arco feria de san miguel 2013
Convocatoria de v trofeo de tiro con arco feria de san miguel 2013Convocatoria de v trofeo de tiro con arco feria de san miguel 2013
Convocatoria de v trofeo de tiro con arco feria de san miguel 2013
Ángel Estévez
 
Bases Corridas Familiares 2012
 Bases Corridas Familiares 2012 Bases Corridas Familiares 2012
Bases Corridas Familiares 2012
Rodrigo C.
 
Convocatoria i liga asiria para seniors
Convocatoria i liga asiria para seniorsConvocatoria i liga asiria para seniors
Convocatoria i liga asiria para seniors
Ángel Estévez
 
Bases del certamen
Bases del certamenBases del certamen
Bases del certamen
Leo Cortijo
 
El verdadero informativo de apsena
El verdadero informativo de apsenaEl verdadero informativo de apsena
El verdadero informativo de apsena
wepapsena
 
Slp torneo san_luis_rey_2011
Slp torneo san_luis_rey_2011Slp torneo san_luis_rey_2011
Slp torneo san_luis_rey_2011
chessuteq
 

Similar a Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008 (20)

Encuentro Amigos del Caballo
Encuentro Amigos del Caballo Encuentro Amigos del Caballo
Encuentro Amigos del Caballo
 
Convocatoria i trofeo de tiro con arco de la luna al fuego 2015 club viriat...
Convocatoria i trofeo de tiro con arco de la luna al fuego 2015  club viriat...Convocatoria i trofeo de tiro con arco de la luna al fuego 2015  club viriat...
Convocatoria i trofeo de tiro con arco de la luna al fuego 2015 club viriat...
 
Bases Corrida del Trabajador 2012
Bases Corrida del Trabajador 2012Bases Corrida del Trabajador 2012
Bases Corrida del Trabajador 2012
 
Convocatoria de v trofeo de tiro con arco feria de san miguel 2013
Convocatoria de v trofeo de tiro con arco feria de san miguel 2013Convocatoria de v trofeo de tiro con arco feria de san miguel 2013
Convocatoria de v trofeo de tiro con arco feria de san miguel 2013
 
Sansonia 2
Sansonia 2Sansonia 2
Sansonia 2
 
BACALAR MARATÓN AGUAS ABIERTAS
BACALAR MARATÓN AGUAS ABIERTASBACALAR MARATÓN AGUAS ABIERTAS
BACALAR MARATÓN AGUAS ABIERTAS
 
actividades_200_aÑos_gcm36_22feb22_(1).pptx
actividades_200_aÑos_gcm36_22feb22_(1).pptxactividades_200_aÑos_gcm36_22feb22_(1).pptx
actividades_200_aÑos_gcm36_22feb22_(1).pptx
 
Pequebasquet Alcora
Pequebasquet AlcoraPequebasquet Alcora
Pequebasquet Alcora
 
Bases Corridas Familiares 2012
 Bases Corridas Familiares 2012 Bases Corridas Familiares 2012
Bases Corridas Familiares 2012
 
Presentacion LA PRETORIANA V.04
Presentacion LA PRETORIANA V.04Presentacion LA PRETORIANA V.04
Presentacion LA PRETORIANA V.04
 
CARRERA DEL PAVO 2023.pdf
CARRERA DEL PAVO 2023.pdfCARRERA DEL PAVO 2023.pdf
CARRERA DEL PAVO 2023.pdf
 
Programa Feria y Fiestas Huéscar 2019
Programa Feria y Fiestas Huéscar 2019Programa Feria y Fiestas Huéscar 2019
Programa Feria y Fiestas Huéscar 2019
 
colegios qué es el canicross - Arnedillo
colegios qué es el canicross - Arnedillocolegios qué es el canicross - Arnedillo
colegios qué es el canicross - Arnedillo
 
Convocatoria i liga asiria para seniors
Convocatoria i liga asiria para seniorsConvocatoria i liga asiria para seniors
Convocatoria i liga asiria para seniors
 
III Tirada Río Bodión
III Tirada Río BodiónIII Tirada Río Bodión
III Tirada Río Bodión
 
Bases del certamen
Bases del certamenBases del certamen
Bases del certamen
 
El verdadero informativo de apsena
El verdadero informativo de apsenaEl verdadero informativo de apsena
El verdadero informativo de apsena
 
Colegios qué es el canicross pequecanicross (2)
Colegios qué es el canicross  pequecanicross (2)Colegios qué es el canicross  pequecanicross (2)
Colegios qué es el canicross pequecanicross (2)
 
Colegios qué es el canicross ezcaray
Colegios qué es el canicross  ezcarayColegios qué es el canicross  ezcaray
Colegios qué es el canicross ezcaray
 
Slp torneo san_luis_rey_2011
Slp torneo san_luis_rey_2011Slp torneo san_luis_rey_2011
Slp torneo san_luis_rey_2011
 

Más de AguraingoUdala

Más de AguraingoUdala (20)

Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
 
Aguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdfAguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdf
 
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
 
Programa fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfPrograma fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdf
 
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
 
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKGUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_ES
GUIA_UDALA_AGURAIN_ESGUIA_UDALA_AGURAIN_ES
GUIA_UDALA_AGURAIN_ES
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANGUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
 
Programa fiestas 2019
Programa fiestas 2019Programa fiestas 2019
Programa fiestas 2019
 
Programa fiestas 2018
Programa fiestas 2018Programa fiestas 2018
Programa fiestas 2018
 
Programa fiestas 2017
Programa fiestas 2017Programa fiestas 2017
Programa fiestas 2017
 
Programa fiestas 2015
Programa fiestas 2015Programa fiestas 2015
Programa fiestas 2015
 
Programa fiestas 2016
Programa fiestas 2016Programa fiestas 2016
Programa fiestas 2016
 
programa fiestas 2013
programa fiestas 2013programa fiestas 2013
programa fiestas 2013
 
programa fiestas 2014
programa fiestas 2014programa fiestas 2014
programa fiestas 2014
 
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfUdal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
 
Udal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdfUdal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdf
 
UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019
UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019
UDAL BERRIAK 16_marzo_mayo 2019
 
UdalBerriak_19_ABENDUA2020.pdf
UdalBerriak_19_ABENDUA2020.pdfUdalBerriak_19_ABENDUA2020.pdf
UdalBerriak_19_ABENDUA2020.pdf
 

Último

Último (14)

PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_19_AL_25_DE_MAYO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_19_AL_25_DE_MAYO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_19_AL_25_DE_MAYO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_19_AL_25_DE_MAYO_DE_2024.pdf
 
Imágenes de documentos originales de HSH.pdf
Imágenes de documentos originales de HSH.pdfImágenes de documentos originales de HSH.pdf
Imágenes de documentos originales de HSH.pdf
 
Imágenes de documento con firma de Juan Guaidó.pdf
Imágenes de documento con firma de Juan Guaidó.pdfImágenes de documento con firma de Juan Guaidó.pdf
Imágenes de documento con firma de Juan Guaidó.pdf
 
Escenario asimetrico 2024 actualizado 1.pptx v pdf.pdf
Escenario asimetrico 2024 actualizado 1.pptx v pdf.pdfEscenario asimetrico 2024 actualizado 1.pptx v pdf.pdf
Escenario asimetrico 2024 actualizado 1.pptx v pdf.pdf
 
atentado de las torres gemelas 11 de septiembre del 2001
atentado de las torres gemelas 11 de septiembre del 2001atentado de las torres gemelas 11 de septiembre del 2001
atentado de las torres gemelas 11 de septiembre del 2001
 
Conversación traducida de amenazas contra la periodista.pdf
Conversación traducida de amenazas contra la periodista.pdfConversación traducida de amenazas contra la periodista.pdf
Conversación traducida de amenazas contra la periodista.pdf
 
CAMARA OLIVICOLA RIOJANA ( COR) Y OTRO c/ SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION ...
CAMARA OLIVICOLA RIOJANA ( COR) Y OTRO c/ SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION ...CAMARA OLIVICOLA RIOJANA ( COR) Y OTRO c/ SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION ...
CAMARA OLIVICOLA RIOJANA ( COR) Y OTRO c/ SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION ...
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1081
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1081LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1081
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1081
 
Entra en vigencia sanciones contra padres que incumplen manutención
Entra en vigencia sanciones contra padres que incumplen manutenciónEntra en vigencia sanciones contra padres que incumplen manutención
Entra en vigencia sanciones contra padres que incumplen manutención
 
Denuncia realizada por la periodistas.pdf
Denuncia realizada por la periodistas.pdfDenuncia realizada por la periodistas.pdf
Denuncia realizada por la periodistas.pdf
 
Estados Financieros - Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
Estados Financieros - Programa Federal Plurianual de Construcción de ViviendasEstados Financieros - Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
Estados Financieros - Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
 
Listado de viviendas turísticas con licencia Madrid 2024
Listado de viviendas turísticas con licencia Madrid 2024Listado de viviendas turísticas con licencia Madrid 2024
Listado de viviendas turísticas con licencia Madrid 2024
 
Imágenes de amenazas traducidas - Williams.pdf
Imágenes de amenazas traducidas - Williams.pdfImágenes de amenazas traducidas - Williams.pdf
Imágenes de amenazas traducidas - Williams.pdf
 
Boletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdf
Boletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdfBoletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdf
Boletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdf
 

Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008

 • 1.
 • 2. Alkatea Iñaki Beraza Jairako garaia da. Aguraingo Azokak eta Jaiek kanpoan dauden aguraindar asko ekartzen dituzte herrira eta horrek hainbat ekintza, harreman eta elkartze dakartza berarekin. Arabako txoko hau ezagutu nahi duten kanpotar asko ere gurekin izango ditugu. Urtero bezala, egunerokoak alde batera utziko ditugu: ikasketak, lana... Hala ere, Jaia eguneroko horren ispilu da eta hor ikusten da zein harro gauden aguraindar izateaz. Harrotasun horrek Agurainen tradizio handiko bi elkarteren ahalegina txalotzera eramango gaitu. Batetik Txirlo taldea eta bestetik, Arabarrak Txirrindulari elkartea. Biek ala biek, hainbat antzekotasun dituzte eta horregatik erabaki dugu biak batera omentzea. Horretarako Udalbatzak bi arrazoi ikusi ditu: batetik, elkarte bien tradizioa eta lortutako emaitzak, eta bestetik, are garrantzitsuagoa, gaztetxoekin etorkizunera begira egiten duten lana. Hainbat neska eta mutil pasa dira txirrindularitzatik eta bolo jokoetatik. Gaur egun, guraso dira eta lanean dihardute honek guztiak jarrai dezan eta herrian gero eta indar handiagoa duen kirol zaletasuna mantendu dadin. Gaur, Agurainen, txikitatik hasi eta sasoiko diren arte, aukera dago gure herriak eta udal instalakuntzek eskaintzen diguten edozein kirol egiteko. Jairako garaia da; ondo pasatzeko garaia. Udalbatzaren eta nire izenean gauza bakar bat eskatu nahi dizuet: elkartasuna eta tolerantzia izan daitezela jaietan nagusi. 08 PREGÓN PREGOIA Es tiempo de nuevo para vivir la fiesta. Las Ferias y Fiestas de Agurain nos envuelven en un trajín de actividades, de relaciones y reencuentros de muchos aguraindarras que vuelven por estas fechas. De igual forma visitantes que se nos acercan buscando conocer este rincón de Araba. Como todos los años, vamos a pararnos y apearnos de la vida cotidiana: trabajo, estudios, etc…. Sin embargo la fiesta es una expresión y fiel reflejo de lo que somos en nuestra cotidianeidad, en nuestro espacio que es Agurain y nuestro orgullo de pertenencia a esta Villa lo que trasladamos a la fiesta. En el marco de ese orgullo y en lo que a nuestra idiosincrasia se refiere, este año vamos a reconocer el esfuerzo de expresiones deportivas que han tenido y tienen gran tradición en Agurain. De un lado el grupo de bolos de Agurain y de otro el Club Ciclista Arabarrak. A los dos les unen varias características en común que son por las que este año la corporación municipal considera que deben ser reconocidos: de un lado su tradición y logros y de otro, el más importante, el cariño y tesón con el que trabajan la cantera que para todos los municipios y sociedades es el verdadero embrión del futuro a todos los niveles. Muchos niños y niñas han pasado por el ciclismo y por el juego de bolos. Hoy, padres y madres, siguen ayudando, permaneciendo, comprometidos para que todo esto perdure. La expresión deportiva que en este municipio cobra cada día una mayor relevancia en todos los estados de la vida. Hoy aguraindarras desde su más tierna infancia hasta la plenitud de su edad tienen posibilidades y practican cualquiera de las expresiones deportivas que nuestro municipio y sus instalaciones ofrecen. Ahora es tiempo de fiesta; de diversión. Sólo quiero trasladaros y pediros en nombre de la corporación y en el mío propio que la tolerancia y la solidaridad sean los valores que vayan unidos a la fiesta. ZORIONAK ETAONDO PASA
 • 4. 1.- Parte hartzeko behar-beharrezkoa da Artzai Gaztako kide izatea eta hori erakustea. 2.- Latxa ardien esne gordinarekin (etxekoa) egindako gaztak izan beharko dute. 3.- Gaztak urtean eginda beharko dute eta beren gutxieneko ontze iraupenak bi hilabetekoa beharko du. Lehiaketan aurkezteko ezinbestekoa da gaztak bere kaseina xafla eramatea. 4.- Jabedunak pertsona fisiko desberdinak izanda ere, upel berean egindako gazta bakarra baino ezin izango dute aurkeztu. Kooperatibei dagokienez, bazkideek ezin izango dute beren izenean gaztarik aurkeztu, titular bakarra kooperatiba bera baita. 5.- Aurkeztutako gaztak 900-1000 gr. eta 2 kg. arteko pisua izan beharko du. 6.- Lehiaketako antolatzaileek gaztei zenbakiak jarri eta inolako identifikazio eta txartelik gabe aurkeztuko dizkiete epai-mahaikideei. 7.- Epai-mahaikideak gaian adituak izan beharko dute eta epaimahai bakoitzeko, gutxienez, Dastatze Batzordeko teknikari bana ez ezik, Arabaz kanpoko beste herrialde bateko gazta-egile bina ere egongo dira epai- mahaikideen artean. 8.- Puntuazioa , Idiazabal Gazta Jatorrizko Deituraren dastatzeko erabili ohi diren fitxa ofizialen arabera egingo da. 9.- Gaztak, Andra Maria Plazan kokatutako harrera-mahaian aurkeztu beharko dira, eguerdiko 11:30ak baino lehen. 1.- Sólo podrán participar aquellos pastores que cumplan los requisitos exigidos para ser socios de Artzai Gazta y así lo acrediten. 2.- Queso elaborado con leche de oveja latxa, de la propia explotación, sin pasteurizar. 3.- El queso deberá ser propio de la campaña del ejercicio actual y tener una curación mínima de dos meses. Es obligatorio que para su presentación a concurso, el queso porte su correspondiente placa de caseína. 4.- De las producciones elaboradas en la misma cuba, aunque pertenezcan a personas físicas distintas, sólo puede presentarse un queso. En lo que respecta a las Cooperativas, los socios no podrán presentar queso a título individual, el único titular es la Cooperativa. 5.- El queso presentado deberá oscilar entre los 900- 1000 gr. y los 2 Kg. 6.- Los organizadores del concurso presentarán los quesos numerados a los miembros del jurado y sin ningún tipo de identificación y etiquetado. 7.- Los miembros del jurado deberán ser personas cualificadas y mínimamente en cada mesa deberá estar presente un técnico del Comité de Cata así como la presencia de dos elaboradores de queso de otras provincias externas a Álava en la composición del jurado. 8.- La puntuación se realizará en base a las fichas oficiales de Cata de la Denominación de Origen del Queso de Idiazabal. 9.- Los quesos deberán entregarse antes de las 11.30 horas en la mesa de recepción sita en la Plaza de Santa María. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 6. ARAUDIA. 1. Artikulua Urriaren 7an, Aguraingo hiribilduan, “Euskal Herriko Mendiko Zaldia” arrazako Euskadiko Zaldi-aziendaren 2. Lehiaketa Morfologikoa burutuko da. 2. Artikulua Lehiaketa honetan, ASGAEQUINO Elkartean izena eman duten harakintzarako “Euskal Herriko Mendiko Zaldia” zaldi arrazaren abeltzainek har dezakete parte, saria jasotzeko aukera izaki. 3.Artikulua Lehiaketara aurkeztuko diren abereak dagozkien Sail eta Taldeetan sailkatzeko, ASGAEQUINO Elkarteko Bulegora, hain zuzen ere, ARKAUTE ABELETXE EREDUA, Nazional 1 erp., 355.km, 01192- ARKAUTE helbidera jo ahal izango da, beti ere, aipatu Elkarteak ezarriko duen epe barruan. 4.Artikulua Animalia bakoitza Sail bakarrean agertu ahal izango da soil-soilik, eta izena ematean abereei buruz adierazitakoen artean iruzurra atzemateak -atzemate unea edozein izanda ere- lehiaketatik kanporatzea eta, saririk lortuz gero, saria galtzea ekarriko luke. 5.Artikulua Abel-ustiapen bakoitzak, gehien jota, bi eme eta hazitarako ar bana aurkeztu ahal izango du sail bakoitzeko. 6. Artikulua Aguraingo Udalak abereak gordetzeko neurriko azpiegitura atonduko du, berau erabiltzeko nahiz izen ematea gauzatzeko erakusleek ezertxo ere ordaindu beharrik izan gabe. 7.Artikulua Abereen arduradunek garraiagailu desinfektatuak baliatuz, ganadua garbi eta beharrezko lokarriekin aurkezteaz gainera, haren osasuna egiaztatuko dute Jatorri eta Osasun Gida dela bide. 15 hilabete baino gehiagoko animaliek ofizialki identifikatuta egon beharko dute eta, horretarako, haien Identifikazio Liburua aurkeztu. 8.Artikulua Ganadua onartu edo baztertzeko, aldez aurretik aztertu egingo da lehiaketa eremuaren sarreran, eta behin onartua izan denean, ezin izango du lehiaketa utzi, pisuzko arrazoiengatik ez baldin bada. 9. Artikulua Animaliak zehaztu eguneko goizeko hamar eta erdiak baino lehen bertaratu beharko dute lehiaketa gunera. Ordu horretarako ez daudenak baztertu egingo dira, 10.Artikulua Izendatu epaimahaiak bere zereginetarako metodo eta irizpideak ezarriko ditu, sari bat edo gehiago saridunik gabe uzteko nahiz komenigarri joz gero, berriren bat sortzeko ahalmena ere bere gain hartuz. Dena dela, epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da. 11. Artikulua Sariak eskudirutan banatuko dira, dagokien Sari-zerrendak ezartzen dituen zenbateko eta kopuruen arabera; horrez gainera, goraipamenaren berme-txartela luzatuko da, baita eman daitezken bestelako ohorezko-sari batzuk ere. REGLAMENTO. Artículo 1 El día 7 de Octubre se celebrará en la Villa de Salvatierra el 2º Concurso Morfológico de Ganado Equino de Euskadi de la raza “Caballo de Monte del País Vasco- Euskal Herriko Mendiko Zaldia”. Artículo 2 En el concurso podrán tomar parte, con opción a premio, los ganaderos de la raza equina de aptitud cárnica “Caballo de Monte del País Vasco- Euskal Herriko Mendiko Zaldia”, registrados en la Asociación ASGAEQUINO. Artículo 3 La inscripción del ganado a presentar al concurso en el Grupo y Sección correspondiente, podrá llevarse a cabo en la Oficina de la Asociación ASGAEQUINO, GRANJA MODELO ARKAUTE, Ctra. Nacional 1 Km- 355, 01192-ARKAUTE, en el plazo que lo marque la misma. Artículo 4 Cada animal sólo podrá figurar en una Sección y si se advirtiese falsedad en las declaraciones hechas al inscribir el ganado, cualquiera que sea el momento en que se descubriera, determinará la exclusión del concurso y la anulación del premio, si lo hubiere. Artículo 5 El número máximo de animales a presentar por explotación será de dos hembras y un semental por cada sección. Artículo 6 El Ayuntamiento de Salvatierra preparará las instalaciones necesarias para el ganado, sin que por ellas ni por la inscripción, tengan que abonar los expositores suma alguna. Artículo 7 Los encargados del ganado, además de presentarlo limpio y con los medios de sujeción necesarios, utilizando vehículos de transporte desinfectados, acreditarán la sanidad del mismo mediante la Guía de Origen y Sanidad. Los animales mayores de 15 meses, deberán estar oficialmente identificados y presentar el Libro de Identificación de los mismos. Artículo 8 El ganado será reconocido a la entrada del recinto el concurso para su admisión o eliminación y, una vez admitido, no podrá ser retirado de aquel salvo fuerza mayor. Artículo 9 Los animales deberán estar en el lugar del concurso antes de las diez y media de la mañana del citado día. Serán rechazados los que no estuvieran para esa hora. Artículo 10 El Jurado designado al efecto será quien establezca el método de clasificación que considere conveniente, quedando facultado para declarar desierto uno o más premios y crear alguno nuevo si así lo estimara procedente. En todo caso, los fallos del jurado son inapelables. Artículo 11 Las recompensas que se otorguen consistirán en premios en metálico, en la cuantía y número que se establecen en la Relación de Premios correspondiente, además de una txartela acreditativa de la distinción, así como otras posibles recompensas honoríficas.
 • 10. El juego de bolos, ha sido tradicionalmente uno de los divertimentos principales para los alaveses, y representa un elemento de fusión entre nuestro pasado y el presente. Existen pruebas documentales que demuestran que ya se practicaba ampliamente allá por el siglo XV y XVI. Se consolidó en el siglo XVII y se extendió durante los siglos XIX y XX por toda la provincia. Es uno de los pocos deportes que fue considerado como tal durante el siglo pasado. Los libros de las iglesias han dejado constancia del juego de bolos, consignado datos sobre el alquiler de boleras, normas para el juego y reprimendas de los párrocos por molestar el rezo de vísperas a los bolaris que practicaban su juego favorito en lugares próximos a los templos. En estos recintos los vecinos del lugar dirimían el precio de las consumiciones, generalmente en domingos o festivos, mientras los aldeanos, muy diestros en el juego, cruzaban fuertes apuestas, sobre todo en los días de mercado, llegando algunos incluso a jugarse hasta el dinero conseguido en la venta o las reses recién adquiridas. Hoy en día el interés por los bolos ha descendido considerablemente y son ya pocos los aficionados a este deporte que en un pasado contó con un gran poder de atracción. Buena cuenta de ello dan los miembros del Grupo de Bolos de Agurain, elegidos este año junto a los componentes del Grupo Deportivo Arabarrak, para lanzar el txupinazo de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. ActualmentehayenAgurain14federadosentre15y69años. A lo largo del año participan en distintas competiciones por toda la provincia siendo el Torneo Interpueblos y el Torneo Diputación los más destacados del calendario. Los tiradores aguraindarras destacan en el panorama alavés de bolos tras conseguir en 2007 y 2008 imponerse en Torneo Interpueblos frente a bolaris de Betoño, Aberasturi, Uzkiano, Etxabarri-Ibiña o Untzaga, entre otros. En total compiten 66 equipos durante aproximadamente 3 meses. Desde el Grupo de Bolos de Agurain quisieron destacar el entusiasmo y el nivel de los jóvenes bolaris salvaterranos. “Somos el grupo que tiene más chavales jóvenes”, explicaron los miembros del club. Como ejemplo destacaron las primeras plazas obtenidas a nivel individual por Félix Díaz y Joseba Sáez en los campeonatos interpueblos de los años 2007 y 2008 respectivamente. Para potenciar la afición entre los vecinos de la localidad, así como realizar sus propios entrenamientos los miembros del grupo de bolos de Agurain abren diariamente la bolera ubicada en el complejo deportivo Lezao entre las 19.00 y las 21.00. Los miembros de la agrupación bolari mostraron su satisfacción por la construcción del nuevo juego bolos que ellos mismos se encargan de mantener en perfecto estado de conservación. Desde este colectivo deportivo ven con pesimismo el futuro de este deporte, pese a que el nivel de los bolaris alaveses es muy bueno. “Cada vez hay menos jóvenes. El grupo mejor preparado en toda la provincia con jóvenes es el de Agurain”, reconocen desde la agrupacióncreadahacemásde35años. , La distribución de la bolera, la dureza de la misma, los nervios de los jugadores o la situación de las parras son los principales obstáculos a superar por un bolari que sujeta en sus manos una bola de encina de entre 2,5 y 2,6 kilos con el único objetivo de derribar los cuatro bolos del mismo material colocados en el otro extremo de la bolera. Los miembros del grupo con más edad ven necesario el relevo generacional para mantener viva una tradición que con el paso de los años va perdiendo adeptos. Atrás han quedado los años en los que las boleras estaban atestadas de gente “y se llegaban incluso a apostar 1.000 pesetas a dos o tres bolas hace cuarenta años”. Desde la agrupación hacen un llamamiento a las familias para que inculquen este noble deporte entre los más pequeños y se impliquen su participación colaborando en los desplazamientos o en la organización de los eventos. UN AÑO MÁS AGURAINDARRAS Y VISITANTES TENDRÁN LA OPORTUNIDADDEDEMOSTRARSUSDOTESCONLOSBOLOSDURANTE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA TIRADA QUE TENDRÁ LUGAR EL SÁBADO 11 DE OCTUBRE A LAS 19.00, EN CATEGORÍA FEMENINA Y JUVENIL Y A LAS 20.00, EN CATEGORÍA MASCULINA. DesdeelGrupodeBolosdeAgurainhacenunllamamientoalpuebloaqueparticipeyseinvolucre enlosbolosparaquenodecaigaydeestamaneramantenerenelrecuerdosutrayectoria.
 • 12. El deporte va a ser este año el gran protagonista en el inicio de las fiestas. El Grupo de Bolos de Agurain y el Grupo deportivo Arabarrak, ambos con más de 33 años de experiencia en su disciplina, serán los encargados de lanzar el txupinazo que da lugar a siete intensos días de diversión. El Grupo Deportivo Arabarrak de Agurain celebra este año sus 33 años de vida, un tiempo en el que se han convertido en uno de los referentes del ciclismo alavés en categorías inferiores. Desde sus inicios en 1975 cientos de chavales han pasado por el club que nació a iniciativa de varios aficionados al ciclismo y padres de familia de Salvatierra. En la actualidad Arabarrak, cuenta con una escuela en la que entrenan un total de 21 chavales de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años –sólo chicos ya que en la actualidad el club no cuenta con ninguna integrante femenina- 12 de ellos en escuelas, 4 en cadetes y 5 en juveniles. Desde la escuela de ciclismo tratan de inculcar a los más pequeños el hábito del deporte dejando a un lado la competitividad. Treinta y tres años después de su fundación el grupo Deportivo Arabarrak sigue manteniéndose fiel a su filosofía original que no es otra que la de proporcionar una formación integral a los jóvenes a través de la bicicleta, algo que lleva haciendo desde 1975. En sus filas se curtieron corredores de la talla de Javier Murguialday o Díaz Otazu quienes llegaron a profesionales, máxima categoría ciclista. La actual junta la componen 15 miembros, todos ellos padres 21chavales 33AÑOSDEVIDA y madres de corredores y aficionados al ciclismo. El club cuenta con el respaldo de 200 socios y de empresas y comercios de la localidad, que con su publicidad, ayudan a financiar las actividades de un club que tiene como actividad fundamental la organización de carreras ciclistas de distintas categorías como el Premio Sallurtegui, la subida a Opakua, el Premio Nuestra Señora del Rosario o el encuentro de féminas de Ordoñana, entre otras hasta cerca de una decena. Con el fin de favorecer el acercamiento de los más pequeños al mundo de las dos ruedas, Arabarrak cuenta con material, tanto vestuario como bicicletas, que cede a los integrantes del club con fin de evitar que los padres tengan que realizar un importante desembolso económico como el que supone la compra de una bicicleta de carreras o la adquisición del traje reglamentario. Anualmente llevan a cabo una campaña de captación de corredores en los distintos centros escolares de la localidad, así como con la organización de distintos actos como charlas o encuentros con ciclistas profesionales con el fin de motivar a los más pequeños a acercarse al mundo del pedal. Los miembros del club ciclista de Agurain entrenan martes y jueves de cada semana. Varias son las disciplinas en las que participan los ciclistas del club de Agurain. En escuelas se hacen recorridos de vueltas, aprenden a coger la bicicleta, a coger rueda. En cadetes ya empiezan con puertos, en junior más fondo llevando más kilómetros. El paso a un equipo profesional requiere ser un ciclista destacado además del factor suerte. Pero en Arabarrak no sólo trabaja el andar en bici, sino que también la transmisión de valores como la amistad, ya que la relación entre compañeros y rivales en la carretera perdura pese al paso del tiempo. Su valoración es muy positiva, pese a ser conscientes que la apertura del abanico de actividades que pueden realizar los pequeños –talleres, música o infinidad de deportes, entre otros- han mermado considerablemente las filas de un club que a lo largo de su historia ha contado con cientos de corredores. Los miembros de la junta reconocen sentir una satisfacción muy grande al ver al chaval entrar con siete años y salir con dieciocho. DESDE LA AGRUPACIÓN CICLISTA QUIEREN AGRADECER A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE COLABORAN DESINTERESADAMENTE EN LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS, ASÍ COMO A LAS EMPRESAS PATROCINADORAS DE LOS EVENTOS POR SU APOYO EN SU MÁS DE 33 AÑOS DE ANDADURA SOBRE LAS DOS RUEDAS. ADEMÁS QUIEREN FELICITAR LAS FIESTAS A TODO EL PUEBLO DE AGURAIN.
 • 14.
 • 15. Filatelia-erakusketa “HUELLAS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN AGURAIN”, Aguraingo Filatelia eta Numismatika elkarteak antolatuta. Erakusketa gela, kale Nagusia 19. Urriaren 4tik 7ra 12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 20:00etara. 2008ko AGURAINGO JAIETAKO ERAKUSKETAK Exposición filatélica “HUELLAS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN AGURAIN” a cargo de la Asociación Filatélica y Numismática de Agurain. Sala de Exposiciones, calle Mayor 19. Del 4 al 7 de octubre con horario de 12 a 14 hs. y 18 a 20 hs. EXPOSICIONES durante las FIESTAS DE AGURAIN 2008
 • 16. 23:00 hs. CONCIERTO de ROCK en la plaza Dulantzi con la actuación de los grupos ZORNE, PUNKTAZO y SORTUZ, organizado por la Peña Arrigorista. 23:00etan. ROCK KONTZERTUA Dulantzi plazan ZORNE, PUNKTAZO eta SORTUZ taldeekin, Arrigorista lagun-taldeak antolatuta. viernes ostirala 3AGURAINGO jaiak
 • 17. 12:00etan FUTBOLA. Udal futbol zelaian Kadete lehen mailako partida. Agurain Ariznabarraren aurka. 15:45ean FUTBOLA. Udal futbol zelaian Erregional 1. mailako partida. Agurain San Martinen aurka. 16:00etan TXIRRINDULARI LASTERKETA “LXIV. Arrosarioko Ama Birjinaren Sari Nagusia”, kadete eta junior mailak, Arabarrak kirol elkarteak antolatuta. 18:00etan AGURAINGO BOLO TALDEARI ETA ARABARRAK TXIRRINDULARI ELKARTEARI ESKER ONA. OHOREZKO AGURRA txistulariekin. Aguraingo Udalbatzaren HARRERA. 19:00etan TXUPINAZOA. Erraldoi eta buruhandien kalejira, Aguraingo Musika Bandak lagunduta. 19:30ean Udalaren BISITALDIA Elkarte Gastronomikoetara. 24:00etan IKUSKIZUN PIROTEKNIKOA Udaletxean, DANBORRADAri hasiera emanez. Honek hiribilduko kaleak zeharkatuko ditu Aguraingo Musika Bandarekin batera, Lur-Sagar Elkarte Gastronomikoak antolatuta. 24:00etan DANTZALDIA Andra Maria plazan DRAKKAR taldearekin. Gaueko 24:00etatik goizaldeko 03:00etara.- Droga kontsumoari lotutako arriskuak murrizteko egitaraua. DROGA TESTA Zapatari kalean, Harresi antzoki inguruan. sabado larunbata 4 08 AGURAINGO jaiak
 • 18. 19:00 hs. TXUPINAZO. Kalejira de gigantes y cabezudos acompañados por la Banda de Música de Agurain. 19:30 hs. VISITA Sociedades Gastronómicas por parte del Ayuntamiento. 24:00 hs. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO desde el Ayuntamiento con lo que se dará comienzo a la TAMBORRADA por calles de laVilla acompañados por la Banda de Música de Agurain, organizada por la Sociedad Gastronómica Lur-Sagar. 24:00 hs. VERBENA en la Plaza de Santa María con la actuación del grupo DRAKKAR tadea. De 12 de la noche a 3 de la madrugada. Programa de reducción de riesgos asociados al consumo de drogas. TESTING DROGAS en calle Zapatari a la altura del teatro Harresi. 12:00 hs. FÚTBOL. Primera cadete masculino Salvatierra contra Ariznabarra en el Campo de fútbol Municipal. 15:45 hs. FÚTBOL. Primera Regional Salvatierra contra San Martín en el Campo de fútbol Municipal. 16:00 hs. CARRERA CICLISTA “LXIV Gran Premio Virgen del Rosario”, categoría cadetes y junior, organizado por el Club Ciclista Arabarrak. 18:00 hs. RECONOCIMIENTO a los integrantes del GRUPO DE BOLOS DE AGURAIN y al CLUB CICLISTA ARABARRAK. AGURRA de honor acompañado por txistularis. RECEPCIÓN por parte de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Agurain.
 • 19. 17:30 hs. FIESTA INFANTIL en la Plaza de Santa María a cargo de SORGIÑE taldea. 19:00 hs. GINKANA entre cuadrillas en la Plaza de Santa María organizado por Txo Txerbel. 22:00 hs. TORO DE FUEGO INFANTIL en la Plaza de San Juan organizado por la cuadrilla Txikihaundi. 23:30 hs. VERBENA en la Plaza de Santa María a cargo del grupo KRESALA. 10:00 hs. DIANAS a cargo de la Banda de Música de Agurain. 12:00 hs. MISA MAYOR en la Iglesia de Santa María en honor de la Virgen del Rosario. Ofrenda de flores por parte de cuadrillas de blusas y asociaciones. En el marco de la Misa disfrutaremos de la participación del grupo GALLUR. Después de misa..... PASACALLES de la Banda de Música de Agurain. 13:00 hs. ESPECTÁCULO INFANTIL “Ipuinekin jolasean” en al Plaza Dulantzi organizado por la cuadrilla Txiki Haundi.
 • 20. 10:00etan DIANA Aguraingo Musika Bandarekin. 12:00etan MEZA NAGUSIA Andra Maria elizan Arrosarioko Andra Mariaren ohorez. Blusa koadrilen eta elkarteen lore eskaintza. Mezatan GALLUR taldea izango dugu. Meza bukatutakoan... KALEJIRA Aguraingo Musika Bandarekin 13:00etan HAURRENTZAKO IKUSKIZUNA. “Ipuinekin jolasean” Dulantzi plazan Txikihandi koadrilak antolatuta. 17:30ean HAUR-JAIALDIA Andra Maria plazan SORGIÑE taldearekin 19:00etan GINKANA koadrilen artean Santa Maria plazan Txo Txerbel-ek antolatuta. 22.00etan HAURREN ZEZENSUZKOA San Juan plazan, Txikihandi koadrilak antolatuta. 23:30ean DANTZALDIA Andra Maria plazan KRESALA taldearekin. domingo iGandea 5AGURAINGO jaiak
 • 21. 11:00etan HARRERA Aguraingo Udalbatza Aretoan. Zapiak banatuko dira. KALEJIRA Aguraingo Udal Musika Bandarekin. 12:00etan MAGIA guztientzako BOLI&FINI ( 0tik 100era) Andra María plazan Txinpartak koadrilakoek antolatuta 12:00etan MEZA San Juan elizan, Aguraingo EGUZKILORE abesbatzarekin. 13.00etan VERMOUTH-DANTZALDIA Andra Maria plazan Aguraingo Musika Bandak girotuta. 14:30ean BAZKARIA Atzoko Gazteentzat Aniturri Institutuan, Manu Yanke Mendi Taldeak antolatuta. Jarraian, MUSIKA EMANALDIA. 17:00etan VII. PUTXE eta PUTXE TXIKI LEHIAKETA. Pilotaleku zaharrean, Sugarrak koadrilakoek antolatuta. 18:00etan APARRAREN JAIA Dulantzi plazan Eroskik lagunduta. 18:15ean PILOTA PARTIDAK. Lezao pilota eskolako ikasleen partida, afizionatuak eta kadeteak, Udal kiroldegian, Lezao Pilota Elkarteak antolatuta. 20:00etan DANTZALDIA Santa Maria plazan CAMALEON orkestrarekin. 24:00etan DANTZALDIA Santa Maria plazan CAMALEON orkestrarekin. 01:00etan SKI TABLA Arrigorista lagun-taldeak antolatuta Santa Maria plazatik. lunes astelehena 6 08 AGURAINGO jaiak
 • 22. 17:00 hs. VII CAMPEONATO DE PUTXE y PUTXE TXIKI en el Frontón Viejo organizado por la cuadrilla Sugarrak. 18:00 hs. FIESTA DE LA ESPUMA en la Plaza Dulantzi con la colaboración de Eroski. 18:15 hs. PARTIDOS DE PELOTA a cargo de alumnos de la escuela de pelota Lezao, aficionados y cadetes, en el Polideportivo Municipal organizado por el Club de pelota Lezao. 20:00 hs. BAILABLES en la Plaza de Santa María a cargo de Orquesta CAMALEON. 24:00 hs. VERBENA en la Plaza de Santa María a cargo de Orquesta CAMALEON. 01:00 hs. de la madrugada. SKI TABLA organizado por la Peña Arrigorista desde Plaza de Santa María. 11:00 hs. RECEPCIÓN en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agurain. Obsequio de pañuelos. PASACALLES acompañados por la Banda de Música de Agurain. 12 hs. MAGIA para todas las edades BOLI&FINI (de 0 a 100) en la Plaza de Santa María a cargo de la cuadrilla Txinpartak. 12:00 hs. MISA en la Iglesia de San Juan. Actuación del Coro EGUZKILORE de Agurain. 13:00 hs. BAILE VERMOUTH en la Plaza de Santa María amenizado por la Banda de Música de Agurain. 14:30 hs. COMIDA para los Jóvenes de Ayer en el Instituto Aniturri, organizada por el Club Alpino Manu Yanke. Seguidamente, ACTUACIÓN MUSICAL. ATZOKO GAZTEEI XXXIV. OMENALDIA MANU YANKE Mendi Taldeak antolatuta XXXIV HOMENAJE A LOS JÓVENES DE AYER Organizado por el Club Alpino MANU YANKE
 • 23. 11:30 hs. KALEJIRA de Trikitixas a cargo de alumn@s de la Escuela de Música de Agurain por el espacio ferial. 12:00 hs. KALEJIRA a cargo de txistularis por las calles de la Villa. 17:15 hs. PARTIDO de PELOTA PROFESIONALES I CATEGORÍA en el Polideportivo Municipal de Agurain. Partido estelar TITIN III-BARRIOLA contra XALA- PASCUAL 19:00 hs. BAILABLES en la Plaza de San Juan a cargo de JOSELU ANAIAK. Durante la verbena…. IX LANZAMIENTO de boñigas de vaca en la Plaza de San Juan organizado por la Peña Arrigorista. 11:00 hs. FERIA DE GANADO. Edición 613 • II Concurso Morfológico de Ganado Equino de Euskadi de la raza “Caballo de Monte del País Vasco- Euskal Herriko Mendiko Zaldia”. • XXIII edición del Concurso Provincial de Quesos de Pastor. • V Concurso-exposición de ganado Txaroles organizado por la Federación Vasca. • Exposición de ganado vacuno y ovino. • Exposición de maquinaria agrícola. • Exposición y venta de artesanía, gastronomía y productos típicos del País Vasco. ABERE AZOKA ETA NEKAZAL MAKINERIAREN ERAKUSKETA. ARABAKO XXIII. ARTZAIN-GAZTA LEHIAKETA, EUSKAL HERRIKO ARTISAUTZA, GASTRONOMIA ETA JATORRIZKO PRODUKTUEN ERAKUSKETAREKIN BATERA. FERIA DE GANADO Y EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. CONCURSO PROVINCIAL DE QUESOS DE PASTOR XXIII EDICIÓN, JUNTO CON EXPOSICIÓN DE ARTESANIA, GASTRONOMIA Y PRODUCTOS TIPICOS DEL PAIS VASCO.
 • 24. martes asteartea 7AGURAINGO jaiak 11:00etan ABERE AZOKA. 613. aldia • “Euskal Herriko Mendiko Zaldia” arrazakO Euskadiko Zaldi-aziendaren II. Lehiaketa Morfologikoa. • Arabako XXIII. Artzain-Gazta Lehiaketa • Txaroles aziendarenV. Lehiaketa-erakustaldia, Euskal Federazioak antolatuta. • Behi eta ardi-aziendaren erakusketa. • Nekazal makineriaren erakusketa. • Nekazal makineria zaharraren erakusketa. • Euskal Herriko artisautza, gastronomia eta jatorrizko produktuen erakusketa eta salmenta. 11:30ean KALEJIRA feria inguruetan, Aguraingo Musika Eskolako ikasleekin. 12:00etan KALEJIRA herriko kaleetan , Aguraingo txistulari taldearekin 17:15ean I. MAILAKO PROFESIONALEN PILOTA PARTIDA, Aguraingo Udal Kiroldegian. Partida nagusia: TITIN III-BARRIOLA & XALA- PASCUAL 19:00etan DANTZALDIA Donibane plazan JOSELU ANAIAK taldearekin. Dantzaldiak irauten duen bitartean... IX. BEHI-KAKA JAURTIKETA San Juan plazan Arrigorista lagun- taldeak antolatuta.
 • 25. 22:00etan HERRI AFARIA Aguraingo txistulariek eta trikitilariek girotuta, herriko jai txokoetatik zehar. 24:00etan KANTALDIA txosnetan, Ieup koadrilak antolatuta. Goizaldeko 1:00etan FANDANGO ETA ARIN-ARIN V.LEHIAKETA Andra Maria plazan, Ieup koadrilak antolatuta. viernes ostirala 08 AGURAINGO jaiak 10
 • 26. 22:00 hs. CENA POPULAR amenizada por txistularis y trikitilaris de Agurain por los locales populares festivos. 24:00 hs. KANTALDI en el recinto de txoznas organizado por la cuadrilla Ieup. 1:00 de la madrugada. V CONCURSO DE FANDANGOS y ARIN-ARIN en la Plaza de Santa María organizado por la cuadrilla Ieup. Nota: Las diferentes actividades que no se hayan incluido en el programa se difundirán a través de carteles específicos. DÍA DE LAS TXOZNAS Y AGURAINGO BLUSAK TXOSNEN ETA AGURAINGO BLUSEN EGUNA
 • 27. 17:00 hs. CARRERA de SACOS en la Plaza de San Juan organizado por la cuadrilla Los Asaltabarras. 18:00 hs. AIZKORA DE ORO en el carrejo de San Jorge. 19:00 hs. IX CAMPEONATO DE BOLOS AGURAIN, categoría féminas e infantil, en la Bolera Municipal organizada por el Grupo de Bolos Salvatierra. 20:00 hs. IX CAMPEONATO DE BOLOS AGURAIN, categoría adultos, en la Bolera Municipal organizado por el Grupo de Bolos Salvatierra. 20:00 hs. BAILABLES en la Plaza de San Juan a cargo de MAITANA taldea. 22:00 hs. TORO DE FUEGO INFANTIL en la Plaza de San Juan organizado por la cuadrilla Txikihaundi. 24:00 hs. VERBENA en la Plaza de San Juan a cargo de MAITANA taldea. De 10 a 19 hs. MINIMOTOS en Marcos Sagasti organizado por la cuadrilla Los Postas. A lo largo de la mañana... CITA GASTRONOMICA organizado con la Peña Arrigorista en la Plaza de San Juan 10:00 hs. Comienzo del V CONCURSO GASTRONOMICO en la Plaza de San Juan organizado por la Peña Arrigorista. 12:00 hs. TEATRO PARA NIÑOS en la Plaza de Santa María organizada por la cuadrilla Sifo Seguidamente… se hará entrega de un REGALO a los chavales empadronados que han nacido entre el mes de Octubre de 2007 hasta la fecha actual por lo que se cita a las madres y a los padres a acudir. 13:00 hs. DEGUSTACION en la Plaza de San Juan organizado con la Peña Arrigorista y ENTREGA DE PREMIOS del V CONCURSO GASTRONOMICO.
 • 28. 10:00etatik 19:00etara MOTORTXOAK Marcos Sagastin, Los Postas koadrilak antolatuta. Goizean zehar… GASTRONOMIAREN HITZORDUA Arrigorista lagun taldeak antolatuta, San Juan plazan. 10:00etan V. LEHIAKETA GASTRONOMIKOAREN hasiera San Juan plazan, Arrigorrista lagun-taldeak antolatuta. 12:00etan. UMEENTZAKO ANTZERKIA Andra Mari plazan Sifo lagun-taldeak antolatuta. Jarrain… 2007ko urritik egun arte jaiotako haurtxoei eta herrian erroldatutakoei OPARI bat egingo zaie. Gurasoei han egoteko eskatzen zaizue. 13:00etan DASTAKETA San Juan plazan, Arrigorrista lagun- taldeak antolatuta eta V. LEHIAKETA GASTRONOMIKOAREN SARI BANAKETA. 17:00etan ZAKU LASTERKETA San Juan Plazan Los Asaltabarras koadrilak antolatuta. 18:00etan URREZKO AIZKORA San Jorge proba-lekuan. 19:00etan AGURAINGO IX. BOLO TXAPELKETA, emakumeak eta infantil maila, Udal Bolatokian, Agurain Bolo Taldeak antolatuta. 20:00etan AGURAINGO IX. BOLOTXAPELKETA, helduen maila, Udal Bolatokian, Agurain Bolo Taldeak antolatuta. 20:00etan DANTZALDIA San Juan plazan MAITANA taldearekin. 22:00etan HAURREN ZEZENSUZKOA Donibane plazan, Txikihandi koadrilak antolatuta 24:00etan DANTZALDIA San Juan plazan MAITANA taldearekin. AGURAINGO jaiak 11 sabado larunbata
 • 29. 11:30etan KALEJIRA eta Aguraingo, Kanpezuko … DANTZARIEN TOPAKETA kaleetan zehar, Aguraingo Txistulari taldearekin, Jeiki Elkarteak antolatuta. Ondoren San Juan plazan elkartuko dira. 13:00etan EUSKAL DANTZAK San Juan plazan Aguraingo, Kanpezuko… dantza taldeekin, Jeiki Elkarteak antolatuta. 15:00etan HERRI-BAZKARIA, Andra Maria plazan, Sagarmin elkarteak antolatuta 17:00etan VI. “ ARROSARIOKO AMA BIRJINA” PILOTA TXAPELKETAKO, hainbat mailetako, FINALA, udal kiroldegian. 17:30ean DANTZA PLAZAN Andra Maria plazan, Baietz Euskara Taldeak antolatuta. 19:00etan DANTZALDIA San Juan plazan MAITANA taldearekin. 22:00etan HAURREN ZEZENSUZKOA San Juan plazan, Txikihandi koadrilak antolatuta. Ondoren… JAI BUKAERAKO TRAKA San Juan plazan. Honekin jaiei amaiera emango diegu. 08 AGURAINGO jaiak 12 domingo iGandea Oharra: Aguraingo Udalak ez du bere gain hartuko Blusa-Koadrilek eta Elkarteek antolatuko dituzten ekintzen ondorioz sor daitezken kalte nahiz gertaeren ardura. Egitarauan sartu ez diren ekintzen berri emateko kartelak edo antzeko euskarriak erabiliko dira.
 • 30. 19:00 hs. BAILABLES y VERBENA en la Plaza de San Juan a cargo de EGAN taldea. 22:00 hs. TORO DE FUEGO INFANTIL en la Plaza de San Juan organizado por la cuadrilla Txikihaundi. Posteriormente...TRACA FIN DE FIESTAS en la Plaza de San Juan con lo que se darán por finalizadas las fiestas. 11:30 hs. KALEJIRA y ENCUENTRO DE DANTZARIS de Agurain, Campezo, …. por las calles de la Villa acompañados por txistularis organizado por Jeiki Elkartea y concentración en la Plaza de San Juan. 13:00 hs. EUSKAL DANTZA en la Plaza de San Juan a cargo de los grupos de dantza organizado por Jeiki Elkartea. 15:00 hs. HERRI BAZKARIA en la Plaza de Santa María organizada por Sagarmin Elkartea. 17:00 hs. FINAL VI TORNEO DE PELOTA “VIRGEN DEL ROSARIO“, varias categorías, en el Polideportivo municipal. 17:30 hs. DANTZA PLAZAN en la Plaza de Santa María organizado por Baietz euskara elkartea. Nota: El Ayuntamiento de Agurain no se hace responsable de cuantas incidencias se deriven por las actividades realizadas por las Cuadrillas de Blusas y Asociaciones organizadoras. De cualquier otra actividad que se realice y no esté incluida en el programa se dará oportuna información a través de carteles u otros soportes.