SlideShare una empresa de Scribd logo
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
1
Sesión celebrada el 27 de octubre de 2006
VITORIA-GASTEIZ
Í N D I C E
Pág. 4 Se abre la sesión.
Pág. 4 Proposición de ley de creación del
Instituto Vasco de Consumo
. Intervienen en el turno a favor la señora
Mendia Cueva y los señores Martínez
Ona y Oyarzabal de Miguel.
. Interviene en el turno de réplica la se-
ñora Mendia Cueva.
Pág. 9 . Votación.
. Explica su voto la señora Hernaez Lavi-
ña.
Pág. 10 Moción relativa al programa legislati-
vo
. Presenta la moción el señor Rodríguez
Vaz.
. Interviene en el turno de grupos en-
mendantes la señora Garrido Knörr.
. Intervienen en el turno de grupos no
enmendantes la señora Ezenarro Egur-
bide, los señores Karrera Agirrebarrena
y Ziarreta Bilbao y la señora Tejeria
Otermin.
2006ko urriaren 27an egindako bilkura
VITORIA-GASTEIZ
A U R K I B I D E A
4 or. Hasiera eman zaio bilkurari.
4 or. Lege-proposamena, Kontsumoko
Euskal Institutua sortzekoa
. Aldeko txandan Mendia Cueva andrea
eta Martínez Ona eta Oyarzabal de Mi-
guel jaunak mintzatu dira.
. Erantzuteko txandan Mendia Cueva an-
dreak hitz egin du.
9 or . Botazioa.
. Hernaez Laviña andreak bere botoa
azaldu du.
10 or. Mozioa, legegintzako programari bu-
ruzkoa
. Mozioa Rodríguez Vaz jaunak aurkeztu
du.
. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen
txandan Garrido Knörr andreak hitz
egin du.
. Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen
txandan Ezenarro Egurbide andrea, Ka-
rrera Agirrebarrena eta Ziarreta Bilbao
jaunak eta Tejeria Otermin andrea
mintzatu dira.
BILKURA-EGUNKARIA
DIARIO DE SESIONES
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
2
Pág. 23 Se suspende la sesión.
Pág. 23 Se reanuda la sesión.
Pág. 23 Moción relativa al programa legislati-
vo (Continuación)
. Intervienen en el turno de réplica el se-
ñor Rodríguez Vaz, las señoras Garrido
Knörr y Ezenarro Egurbide, los señores
Karrera Agirrebarrena y Ziarreta Bilbao
y la señora Tejeria Otermin.
Pág. 31 . Votación.
Pág. 31 Moción relativa a la huelga del pro-
fesorado de la Universidad del País
Vasco
. Presenta la moción el señor Abascal
Conde.
. Interviene en el turno de grupos en-
mendantes la señora Celaá Diéguez.
. Intervienen en el turno de grupos no
enmendantes las señoras Ezenarro
Egurbide, Bilbao Cuevas y Cuadra Ibá-
ñez de Elejalde y el señor Uribe-
Etxebarria Apalategi.
. Intervienen en el turno de réplica el se-
ñor Abascal Conde, las señoras Celaá
Diéguez, Ezenarro Egurbide, Bilbao
Cuevas y Cuadra Ibáñez de Elejalde y
el señor Uribe-Etxebarria Apalategi.
Pág. 57 . Votación.
Pág. 57 Moción relativa a las medidas que
piensa adoptar el Gobierno para evi-
tar la reiteración con que Batasuna
viene burlando su situación de ilega-
lidad
. Presenta la moción el señor De Urquijo
Valdivielso.
. Interviene en el turno de grupos en-
mendantes el señor Rivera Blanco.
. Intervienen en el turno de grupos no
enmendantes la señora Ezenarro Egur-
bide, los señores Matute García de Ja-
lón y Ziarreta Bilbao, la señora Eraus-
kin Otegi y el señor Rubalkaba Quinta-
na.
. Intervienen en el turno de réplica los
señores De Urquijo Valdivielso, Rivera
23 or. Eten egin da bilkura.
23 or. Berriro ekin zaio bilkurari.
23 or. Mozioa, legegintzako programari bu-
ruzkoa (Jarraipena)
. Erantzuteko txandan Rodríguez Vaz jau-
na, Garrido Knörr eta Ezenarro Egurbi-
de andreak, Karrera Agirrebarrena eta
Ziarreta Bilbao jaunak eta Tejeria Oter-
min andrea mintzatu dira.
31 or. . Botazioa.
31 or. Mozioa, Euskal Herriko Unibertsitate-
ko irakasleen grebari buruzkoa
. Mozioa Abascal Conde jaunak aurkeztu
du.
. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen
txandan Celaá Diéguez andreak hitz
egin du.
. Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen
txandan Ezenarro Egurbide, Bilbao
Cuevas eta Cuadra Ibáñez de Elejalde
andreak eta Uribe-Etxebarria Apalategi
jauna mintzatu dira.
. Erantzuteko txandan Abascal Conde
jauna, Celaá Diéguez, Ezenarro Egurbi-
de, Bilbao Cuevas eta Cuadra Ibáñez
de Elejalde andreak eta Uribe-
Etxebarria Apalategi jauna mintzatu di-
ra.
57 or. . Botazioa.
57 or. Mozioa, Batasunak bere ez-
legezkotasunari izkin egiten jarrai ez
dezan Jaurlaritzak hartu asmo dituen
neurriei buruzkoa
. Mozioa De Urquijo Valdivielso jaunak
aurkeztu du.
. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen
txandan Rivera Blanco jaunak hitz egin
du.
. Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen
txandan Ezenarro Egurbide andrea,
Matute García de Jalón eta Ziarreta Bil-
bao jaunak, Erauskin Otegi andrea eta
Rubalkaba Quintana jauna mintzatu
dira.
. Erantzuteko txandan De Urquijo Valdi-
vielso, Rivera Blanco eta Ziarreta Bilbao
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
3
Blanco y Ziarreta Bilbao, la señora
Erauskin Otegi y el señor Rubalkaba
Quintana.
Pág. 86 . Votaciones.
Pág. 87 Proposición no de ley sobre requeri-
miento al Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas a fin de que fiscalice a la so-
ciedad pública Oihanberri, SA
. Presenta la proposición no de ley el se-
ñor Damborenea Basterrechea.
. Interviene en el turno de grupos en-
mendantes la señora Madrigal Jiménez.
. Intervienen en el turno de grupos no
enmendantes el señor Karrera Agirre-
barrena y las señoras Altzelai Uliondo y
Solaguren Santamaría.
. Intervienen en el turno de réplica el se-
ñor Damborenea Basterrechea, la se-
ñora Madrigal Jiménez, el señor Karre-
ra Agirrebarrena y las señoras Altzelai
Uliondo y Solaguren Santamaría.
Pág. 105 . Votación.
Pág. 105 Declaración institucional relativa a la
condena a muerte contra Pablo Ibar
en Florida
. La presidenta da lectura a la declara-
ción institucional.
Pág. 108 Se levanta la sesión.
jaunak, Erauskin Otegi andrea eta Ru-
balkaba Quintana jauna mintzatu dira.
86 or. . Botazioak.
87 or. Legez besteko proposamena, Herri
Kontuen Euskal Epaitegiari Oihanbe-
rri SA sozietate publikoa fiskalizatze-
ko eskatzeari buruzkoa
. Legez besteko proposamena Dambore-
nea Basterrechea jaunak aurkeztu du.
. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen
txandan Madrigal Jiménez andreak hitz
egin du.
. Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen
txandan Karrera Agirrebarrena jauna
eta Altzelai Uliondo eta Solaguren San-
tamaría andreak mintzatu dira.
. Erantzuteko txandan Damborenea Bas-
terrechea jauna, Madrigal Jiménez an-
drea, Karrera Agirrebarrena jauna, eta
Altzelai Uliondo eta Solaguren Santa-
maría andreak mintzatu dira.
105 or. . Botazioa.
105 or. Erakunde-adierazpena, Pablo Ibarren
kontra Floridan ezarritako heriotza-
zigorrari buruzkoa
. Lehendakariak erakunde-adierazpena
irakurri du.
108 or. Amaiera eman zaio bilkurari.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
4
Se abre la sesión a las nueve horas y
treinta y un minutos.
La PRESIDENTA (Bilbao Barandica): Egun on,
legebiltzarkide jaun-andreok. Hasiera ematen zaio
gaurko bilkurari.
Eta gai-zerrendako lehenengo puntuarekin ha-
siko gara: "Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak egin-
dako lege-proposamena, Kontsumoko Euskal Institutua
sortzekoa. Aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta be-
hin betiko ebazpena". Eta banatu zaizuen dokumenta-
zioan daukazue Jaurlaritzaren irizpidea, eta, horren-
bestez, irakurri barik eztabaidari ekingo diogu. Beraz,
aldeko txandan zein taldek hartuko dute parte?
Ba, orduan, Euskal Sozialistak taldeko ordezka-
ria den Mendia andreak dauka hitza.
La Sra. MENDIA CUEVA: Egun on.
Gure legebiltzar-taldea betidanik egon da kez-
katuta gai honetaz: nola antolatzen ziren kontsumitzai-
leentzako politikak, zerbitzu hobe bat emateko gure
hiritarrei. Dagoeneko 1999an nire taldeak aurkeztu
zuen Legebiltzar honetan legez besteko proposamen
bat kontsumoko euskal institutu bat egiteko posibilita-
tea ikertzeko. Eta proposamen hura onartua izan zen,
baina handik hona ez da bide hori jarraitu.
2003ko abenduaren 22an Pertsona Kontsumi-
tzaileen Estatutu berri bat aprobatu genuen Ganbera
honetan. Eta han organo berri bat sortu genuen, Eus-
kadiko Kontsumorako Koordinazio Batzordea, eta si-
nestu genuen hura izango zela soluzioa. Baina koordi-
nazio-organo honek ez du ondo funtzionatu. Urte bete
bat eman zuen Gobernuak dekretua egiteko, eta gero
martxan jartzeko beharrezkoa izan zen legebiltzarkide
honen galdera bat. Kontsumoa ez da Eusko Jaurlari-
tzaren lehentasuna. Horrexegatik nire taldeak aurkeztu
egin du lege-proposamen hau. Gero eta gehiago,
kontsumitzaileen defentsak eta babesak tresna arinak
eta eraginkorrak behar dituzte, berehalako erantzunak
eman behar dira gaurko egunean, eta, batez ere,
landu behar dira…
La PRESIDENTA: Barkatu, Mendia andrea… Ez
litzateke txarto egongo isiltasun gehiago Ganbera ho-
netan. Eskerrik asko.
Jarraitu, mesedez.
La Sra. MENDIA CUEVA: Bai, eskerrik asko.
… Prebentzioa eta konfliktoen soluzioa.
Actualmente el Gobierno Vasco ejerce sus com-
petencias en materia de consumo por medio de una
estructura administrativa compuesta por la Dirección
de Consumo, dependiente de la consejería con com-
petencia en la materia, y después existen dos órganos
más: uno consultivo, que es la Comisión Consultiva de
Consumo de Euskadi, y otro coordinador, que es la
Goizeko bederatziak eta hogeita hamai-
kan hasi da bilkura.
LEHENDAKARIAK (Bilbao Barandica): Buenos
días, señoras y señores parlamentarios. Vamos a dar
comienzo a la sesión de hoy.
Y comenzamos con el punto primero del orden
del día: "Debate y resolución definitiva en relación con
la toma en consideración de la proposición de ley for-
mulada por el grupo parlamentario Socialistas Vascos,
de creación del Instituto Vasco de Consumo". Tienen
el dictamen del Gobierno en la documentación entre-
gada; en consecuencia, procedemos directamente al
debate sin necesidad de leerlo. Por lo tanto, ¿qué gru-
pos desean intervenir en el turno a favor?
Pues, en representación del grupo Socialistas
Vascos, tiene la palabra la señora Mendia.
MENDIA CUEVA andreak: Buenos días.
Esta cuestión ha preocupado siempre a nuestro
grupo parlamentario: cómo se organizaban las políti-
cas de consumo y cómo podríamos dar un mejor ser-
vicio a nuestra ciudadanía. Ya en 1999 nuestro grupo
presentó en este Parlamento una proposición no de ley
que solicitaba estudiar la posibilidad de crear un insti-
tuto vasco de consumo. Y se aprobó dicha iniciativa,
pero aún no se ha hecho nada al respecto.
El 22 de diciembre de 2003 esta Cámara apro-
bó un nuevo Estatuto de las Personas Consumidoras y
Usuarias de Euskadi. Y en él se creaba un órgano
nuevo, la Comisión Coordinadora de Consumo de
Euskadi, y creímos que ésa sería la solución. Pero ese
órgano coordinador no ha funcionado debidamente.
El Gobierno tardó un año en elaborar el decreto y lue-
go, para ponerlo en marcha, fue necesaria una inter-
pelación de esta parlamentaria. El consumo no es
prioritario para el Gobierno Vasco. Por ese motivo
nuestro grupo presenta esta proposición de ley. Cada
vez más, la defensa y protección de las personas con-
sumidoras exige herramientas rápidas y eficaces, ya
que actualmente la respuesta debe ser inmediata y,
sobre todo, habría que mejorar…
LEHENDAKARIAK: Disculpe, señora Mendia…
No vendría mal un poco más de silencio en esta Cá-
mara. Muchas gracias.
Continúe, por favor.
MENDIA CUEVA andreak: Sí, muchas gracias.
… la prevención y solución de conflictos.
Gaur egun Eusko Jaurlaritzak Kontsumo Zuzen-
daritzak osatutako administrazio-egituraren bidez gau-
zatzen ditu kontsumo-gaietan dituen eskumenak. Zu-
zendaritza hori kontsumo-gaietako eskumena duen
sailaren mendeko da, baina horrezaz gain, badira
beste bi organo ere: bata, aholkuemailea, Euskadiko
Kontsumoko Kontsulta Batzordea, eta bestea koordina-
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
5
Comisión Coordinadora de Consumo de Euskadi,
desarrollada por el Decreto 25/2005, de 8 de febre-
ro.
La voluntad de mi grupo al presentar esta ini-
ciativa ha sido la de tratar de simplificar administrati-
vamente el área de consumo, concentrando todas las
competencias en una sola estructura que actúe de ma-
nera global para mejorar la agilidad y eficacia de los
procedimientos, evitar la duplicidad de funciones, es-
capar de los trámites burocráticos del Gobierno y
aglutinar todos los recursos con la máxima eficacia.
Perseguimos la modernización de la Administración de
consumo intentando que se adapte en la misma medi-
da y con la misma rapidez e intensidad con que lo
hace la sociedad. La transformación de la actual Ad-
ministración de consumo en otra más eficaz resulta
imprescindible si queremos dar una mejor protección
a los ciudadanos como consumidores.
Lo que pretendemos con esta ley es la creación
y la organización del Instituto Vasco de Consumo co-
mo un organismo autónomo, para que sea la máxima
autoridad en la planificación y la ejecución de las polí-
ticas de consumo del Gobierno Vasco. Con esta ley el
Instituto asumiría todas las competencias que actual-
mente tiene el Gobierno Vasco, entre las cuales desta-
caré la información, la formación, la educación, la
mediación, el arbitraje, la disciplina de mercado, la
inspección, el desarrollo normativo, el fomento y las
relaciones institucionales.
Erakunde berri honen funtzioak bost ardatzetan
oinarrituta daude: pertsonen eskubideen defentsa,
kontsumitzaileen prestakuntza eta heziketa, artekaritza
eta bitartekaritzaren sustapena, erakundeen arteko ha-
rremanak eta pertsonen parte-hartze zuzena, kontsumi-
tzaileen elkarteen bidez eta eragile ekonomiko eta so-
zialen bidez.
Por eso hemos diseñado un consejo de direc-
ción donde tengan presencia no sólo las organizacio-
nes de consumidores, sino también los sindicatos, los
empresarios y las cámaras de comercio. Queremos
una participación real, en el diseño de las políticas de
consumo, de los ciudadanos y de los agentes econó-
micos y sociales de este país. Este es un paso impor-
tante hacia delante con respecto a la situación que te-
nemos ahora, donde son poco más que convidados
de piedra en el diseño de las políticas de consumo.
Para garantizar los derechos de los consumido-
res habrá que ejercer la prevención, analizando los
productos y los servicios que nos ofrece el mercado. Y
esto sólo se consigue ejerciendo la disciplina del mer-
cado con la inspección y la sanción. Habrá que ver si
una vez puesto en marcha este organismo no se hace
necesario también un desarrollo normativo más
exhaustivo que favorezca la consecución de estos
objetivos.
En el ámbito de la formación y la educación el
instituto tendrá que poner en marcha los mecanismos
ziokoa, Euskadiko Kontsumoko Koordinazio Batzor-
dea, otsailaren 8ko 25/2005 Dekretuak garatutakoa.
Ekimen hau aurkezterakoan kontsumoaren ar-
loa administrazioaren ikuspegitik erraztea izan da nire
taldeak buruan izan duen asmoa. Horretarako, egitura
bakar batean bildu behar dira, gure ustez, eskumen
guztiak, eta egitura horrek jardun behar du oro har
prozeduren arintasuna eta eraginkortasuna hobetzeko,
funtzioak bikoiztea saihesteko, Jaurlaritzaren tramite
burokratikoetatik ihes egiteko eta bitarteko guztiak
ahalik eta eraginkortasunik handienarekin biltzeko.
Kontsumo-administrazioa modernizatu nahi dugu, gi-
zartearen neurri berean egokitzeko, gizartea bezain az-
kar eta gizarteak adinako indarrarekin. Gaur egungo
kontsumo-administrazioa eraginkorrago bihurtzea
ezinbestekoa da, herritarrak hobeto babestu nahi badi-
tugu kontsumitzaile gisa.
Lege honen bidez Kontsumoko Euskal Institutua
sortu eta antolatu nahi dugu. Erakunde autonomoa
izatea nahi dugu, aginte goren izan dadin Eusko Jaur-
laritzaren kontsumo-politikak planifikatzeko eta gauza-
tzeko garaian. Lege honi esker, institutu horrek bere
gain hartuko lituzke egun Eusko Jaurlaritzak dituen es-
kumen guztiak. Eskumen horien artean honakoak azpi-
marratuko nituzke: informazioa, prestakuntza, hezkun-
tza, bitartekaritza, arbitrajea, merkatuko diziplina, ikus-
karitza, arau bidez garatzea, sustatzea eta erakundeen
arteko harremanak.
Las funciones de este nuevo organismo se ba-
san en tres pilares fundamentales: defensa de los dere-
chos de las personas, formación y educación de las
personas consumidoras, fomento de la mediación y la
intermediación, cooperación institucional y participa-
ción directa de la ciudadanía, a través de las asocia-
ciones de consumidores y los agentes sociales y eco-
nómicos.
Hori dela eta, kontsumitzaileen elkarteak ez
ezik, sindikatuak, enpresaburuak eta merkataritza-
ganberak ere barne hartuko dituen zuzendaritza-
batzordea diseinatu dugu. Parte-hartze erreala nahi
dugu, alegia, herritarrek eta herri honetako eragile
ekonomiko eta sozialek kontsumo-politikak diseinatze-
rakoan parte hartzea. Hori aurrerapauso handia da,
egun dugun egoerarekin alderatuz gero, horiek ez bai-
tira harrizko gonbidatu baino askoz gehiago kontsu-
moko politikak diseinatzeko garaian.
Kontsumitzaileen eskubideak bermatzeko, pre-
bentziora jo beharko dugu, eta horretarako, merka-
tuak eskaintzen dizkigun produktuak eta zerbitzuak az-
tertu beharko ditugu. Eta hori merkatu-diziplina ikuska-
ritzaren eta isunen bidez gauzatzearen bidez bakarrik
lortzen da. Erakunde hori lanean hasi ondoren, legea
helburu horiek lortzea ahalbidetzeko arau bidez zeha-
tzago garatzea beharrezkoa izango ote den aztertu be-
harko dugu.
Prestakuntzaren eta hezkuntzaren esparruan,
institutuak kontsumitzaileak beren eskubideez guztiz
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
6
necesarios para que las personas consumidoras pue-
dan ejercer sus derechos en plenitud. Hay que seguir
impulsando las kontsumo eskolak para que se convier-
tan en el lugar de referencia para educar a todos los
ciudadanos, y muy especialmente a los jóvenes, a
nuestros mayores, a los que sufran algún tipo de dis-
capacidad, y por supuesto a los inmigrantes. Debemos
evitar que estos colectivos de población, que por cir-
cunstancias físicas, económicas, sociales o geográficas
no tienen la formación y la información adecuadas, se
conviertan en un colectivo con riesgo de exclusión.
El colectivo de jóvenes consumidores exige de
todos nosotros una acción prioritaria en el campo del
consumo. Se hace necesario motivar y sensibilizar a
los jóvenes para que adquieran una mayor concien-
ciación en relación con sus derechos como consumi-
dores, pero también en relación con un consumo res-
ponsable de los recursos y con la importancia de la
solidaridad como valor. Debemos fomentar un mode-
lo de consumo sostenible social y ecológicamente, así
como potenciar el desarrollo del comercio justo y soli-
dario y de los productos ecológicos.
La mediación y el arbitraje será otro importante
reto del instituto. Debemos conseguir que los consumi-
dores vascos dispongan de una vía extrajudicial rápida
y gratuita para dirimir sus controversias en materia de
consumo. Y para ello hay que seguir fomentando el
arbitraje en aquellos sectores más reticentes, en espe-
cial las empresas suministradoras de energía eléctrica,
los servicios bancarios, los seguros, la vivienda, el
transporte, etcétera.
En cuanto a la coordinación institucional, esta
ley establece la colaboración y la coordinación del
instituto con todas las administraciones públicas de
ámbito tanto local como foral, cuando actúen en el
ejercicio de las funciones propias del ámbito del con-
sumo. Asimismo, el instituto ha de colaborar con la
Unión Europea en la red de alertas y las reclamacio-
nes transfronterizas.
Por último, hemos pretendido con esta ley abrir
al máximo las puertas a la participación de todas las
personas y a todos los agentes que intervienen en el
ámbito del consumo, tanto públicos como privados.
El consejo de dirección de este instituto puede
crear órganos asesores, comisiones y ponencias técni-
cas, como así lo ponemos en el artículo 13 de esta
ley.
Amaitzeko, eskatu nahi nuke taldeen babesa
lege-proposamen hau aurrera ateratzeko, ponentziara
eramateko eta han, ponentzian, denok parte hartu
emendakinekin eta lege-proiektu benetan on bat ate-
ratzeko.
Eskerrik asko.
baliatzeko beharrezko diren mekanismo guztiak jarri
beharko ditu martxan. Kontsumo-eskolak sustatzen ja-
rraitu behar dugu, horiek erreferentzia-leku bihur dai-
tezen herritar guztiak hezteko eta, batez ere, gazteak,
edadetuak, minusbaliotasunen bat dutenak eta, jakina,
etorkinak hezteko. Egoera fisiko, ekonomiko, sozial
edo geografikoak direla eta prestakuntza eta informa-
zio egokirik ez duten talde horiek baztertzeko arriskuan
diren talde bihurtzea ekidin behar dugu.
Gazte kontsumitzaileen inguruko ekintzak ere
lehentasunezkoa izan behar du kontsumoaren espa-
rruan. Ezinbestekoa da gazteak motibatzea eta sentsi-
bilizatzea, kontsumitzaile gisa dituzten eskubideez ge-
hiago ohar daitezen. Baina, horrezaz gain, bitartekoak
arduraz kontsumitzeak duen garrantziaz jabetu behar
dute, eta elkartasunak balio gisa duen garrantziaz ere
bai. Gizartearen eta ekologiaren ikuspegitik iraunkorra
izango den kontsumo-eredua sustatu behar dugu, eta
aldi berean, bidezko merkataritza eta merkataritza soli-
darioa sustatu, produktu ekologikoena ere ahaztu
gabe.
Bitartekaritza eta arbitrajea izango da institutua-
ren beste erronka nagusia. Euskal kontsumitzaileek
kontsumo-gaietan dituzten eztabaidak azkar eta doan
ebazteko judizioz kanpoko bidea izatea lortu behar
dugu. Horretarako, ordea, arbitrajea sustatzen jarraitu
behar dugu, errezelo gehien dituzten sektoreetan, ba-
tez ere ondorengo esparruetan: energia elektrikoa hor-
nitzen duten enpresak, banku-zerbitzuak, aseguru-
etxeak, etxebizitza eta garraioa.
Erakundeen arteko koordinazioari erreparatzen
badiogu, lege honek institutuaren eta administrazio
publiko guztien arteko lankidetza eta koordinazioa
ezartzen ditu, erakunde horiek toki-mailakoak izan,
foru-mailakoak izan, betiere kontsumoaren esparruan
dituzten funtzioak baliatuz jarduten badute. Horretaz
gain, institutuak Europar Batasunarekin batera egin
behar du lan, alerten sarearen eta mugaz gaindiko
erreklamazioen kasuan.
Amaitzeko, kontsumoaren esparruan esku har-
tzen duten pertsona eta eragile guztiei, publiko zein
pribatuei, parte hartzeko ateak ahalik eta gehien za-
baltzen ahalegindu gara lege honen bidez.
Institutu honetako zuzendaritza-batzordeak or-
gano aholkuemaileak, batzordeak eta lantalde tekni-
koak osatu ahal izango ditu, lege honen 13. artikuluak
dioenari jarraiki.
Por último, me gustaría pedir a los grupos par-
lamentarios que apoyaran la admisión a trámite de es-
ta proposición y que allí, en la ponencia, participára-
mos todos los grupos con enmiendas para así lograr
un proyecto de ley realmente bueno.
Muchas gracias.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
7
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Mendia an-
drea.
Aurkako txandan zeintzuk taldek hartuko dute
parte? Aurkako txandan…? Aurkako txandan...
(Murmullos)
Barkatu…? Aldeko txandan ez duzue eskatu al-
deko txandarik. Parte hartu nahi duzue?
Ba, Martínez jaunak dauka hitza.
El Sr. MARTÍNEZ ONA: Eskerrik asko, lehenda-
kari andrea. Eserlekutik, eta oso laburki.
Ezker Abertzalea taldeak esan behar du bere
bozkaren asmoa zein izango den, Euskal Sozialistak
Kontsumoko Euskal Institutua sortzeari buruzko lege-
proposamena tramitera pasatzearen aldeko bozka
emango dugula. Eta aintzat hartzeari buruzko arra-
zoiak hauexek izango dira.
Batetik, kontsumoko elkarteak oso kritikoak dira
orain dagoen egoerarekin, kontsumoak ez baitu Go-
bernuko sail baten menpe egon behar.
Bigarrenik esan Europan kontsumoa erakunde
independenteek eramaten dutela, eta, beraz, gure tal-
dea ezaugarri hau betetzen duen erakunde bat sor-
tzearen alde dagoela.
Eta, bukatzeko, gehitu nahi dugu ere gure tal-
dea beti prest dagoela eztabaidak ahalbideratzeko.
Ildo honetatik, gogoratu nahi dugu aurreko
osoko bilkuran beste taldeek, Aralar ezik, guk aurkez-
tutako lege bati eztabaida oztopatu zeniotela.
Besterik gabe, eskerrik asko.
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Martínez jauna.
Eta Talde Popularreko ordezkariak eskatzen du
parte hartzea; antza denez, ez du ondo ulertu itzul-
pena. Oyarzabal jauna, zurea da hitza.
El Sr. OYARZABAL DE MIGUEL: Sí, pues de
manera muy breve, señora presidenta, para anunciar
que el Grupo Popular votará a favor de la toma en
consideración de la propuesta presentada por el Gru-
po Socialista, de creación del Instituto de Consumo de
Euskadi, porque nos parece pertinente discutir sobre
ese proyecto.
No vamos a entrar ahora –no queremos hacer-
lo, porque yo creo que no toca en este momento en-
trar– en la discusión de los detalles del articulado, de
la manera o la fórmula elegida por el grupo propo-
nente para plantearnos, digamos, la formulación que
tendría ese Instituto Vasco de Consumo. Yo creo que
no es el momento de que entremos a debatir sobre
LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señora
Mendia.
¿Qué grupos desean intervenir en el turno en
contra? ¿Turno en contra…? En el turno en contra...
(Marmarrak)
¿Disculpe…? No han solicitado intervenir en el
turno a favor. ¿Desean intervenir?
Pues, tiene la palabra el señor Martínez.
MARTÍNEZ ONA jaunak: Muchas gracias, se-
ñora presidenta. Desde el escaño, y muy brevemente.
El grupo parlamentario Ezker Abertzalea desea
expresar su intención de voto, y votará a favor de la
admisión a trámite de la proposición de ley de crea-
ción del Instituto Vasco de Consumo, presentada por
el grupo Socialistas Vascos. Y las razones por las que
votaremos a favor son las siguientes.
Por una parte, las asociaciones de consumido-
res son muy críticas con la situación actual, ya que el
consumo no puede estar a merced de un departamen-
to gubernamental.
En segundo lugar, decir que en Europa el con-
sumo está en manos de organismos independientes, y,
en consecuencia, nuestro grupo aboga por la creación
de un organismo de esa naturaleza.
Y, por último, añadir que nuestro grupo siem-
pre está a favor de posibilitar el debate.
En ese sentido, queremos recordar que en el
pleno anterior todos los grupos, salvo Aralar, rechaza-
ron el debate en torno a una proposición de ley pre-
sentada por nuestro grupo.
Nada más, muchas gracias.
LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor
Martínez.
Y el representante del grupo Popular Vasco pi-
de intervenir; según parece, no ha entendido bien la
traducción. Señor Oyarzabal, tiene la palabra.
OYARZABAL DE MIGUEL jaunak: Bai, oso la-
bur, lehendakari andrea, Euskal Talde Popularrak Eus-
kal Sozialistak taldeak aurkeztutako proposamena,
Kontsumoko Euskal Institutua sortzekoa, aintzat har-
tzearen alde bozkatuko duela iragartzeko. Izan ere,
proiektu horren inguruan eztabaidatzea egokia dela
iruditzen zaigu.
Orain ez gara hasiko –ez dugu hori egin nahi,
uste dudalako ez dela hori egiteko unea– artikuluen
xehetasunen inguruan eztabaidatzen, ezta, nolabait
esateko, Kontsumoko Euskal Institutu horrek proposa-
mena egin duen taldearen hautuari jarraiki izango lu-
keen formulazioari buruz eztabaidatzen ere. Ez dut uste
auzi horiei buruzko eztabaidari heltzeko unean gaude-
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
8
esas cuestiones. Pero sí queremos decir que comparti-
mos, pues, buena parte de los motivos expuestos por
la señora Mendia.
Compartimos la motivación, compartimos tam-
bién los objetivos de la propuesta. Y otra cosa será
que en el trámite…, bueno, es ese trámite, pues, ten-
dremos que tomar posición sobre la manera de conse-
guir esos objetivos. Trataremos, en todo caso, de me-
jorar el texto que trae el Grupo Socialista. Pero hoy de
lo que se trata, y nosotros lo que queremos decir hoy
es sí al debate.
Como ha dicho la señora Mendia, ya en el año
99 se presentó una propuesta también por el mismo
grupo, en relación con la creación del Instituto Vasco
de Consumo. En aquel momento se aprobó un texto
firmado por varios grupos de la Cámara, apoyado por
el conjunto de los grupos presentes en aquel momento
en esta Cámara, en el que se planteaba no exacta-
mente la creación del Instituto de Consumo, pero,
bueno, sí que se planteaba la creación de organismos
precisos en materia de protección de los consumido-
res.
Bueno, en ese sentido, mi grupo comparte la
necesidad de abordad la simplificación administrativa
del área de consumo, concentrando las competencias
en una sola estructura, como se ha dicho, en aras de
una mayor agilidad y eficacia, y que sea ésa la máxi-
ma autoridad en la planificación de la ejecución de
las políticas de consumo.
Además, valoramos también y concedemos una
importancia sustancial a algunos de los ejes de actua-
ción que se proponen como fundamentales: la protec-
ción de la seguridad y los derechos de las personas; la
formación y la educación de los consumidores; la po-
tenciación también de la mediación y del arbitraje, y,
especialmente, la participación directa de las personas
a través de las asociaciones de consumidores, de los
agentes sociales y económicos.
El Gobierno, en principio, lo que hemos cono-
cido por su dictamen es que manifiesta una posición
contraria. Aduce que tiene previsto o que está en ello,
en la elaboración de un plan estratégico. Bueno, yo
creo que no podemos esperar, como se nos dice, a
que por un acuerdo del Tripartito dediquen esta legis-
latura, toda una legislatura a preparar un plan estraté-
gico, y en la siguiente legislatura proponer las medi-
das.
Yo creo que es el momento, yo creo que pode-
mos aprovechar todos el momento, también el Go-
bierno, aprovechar la ocasión que le brinda la oposi-
ción, en este caso, pues, para entrar en el debate y
para que entre todos podamos realizar una formula-
ción que sea la más adecuada. Nada más, y muchas
gracias.
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Oyarzabal
jauna.
nik. Alabaina, Mendia andreak azaldutako arrazoie-
tako askorekin ados gaudela esan nahi dugu.
Ados gaude motibazioarekin, eta bat gatoz pro-
posamenaren helburuekin. Besterik izango da tramita-
tzeko garaian… bada, tramite horretan, helburu horiek
lortzeko moduaren inguruan ditugun jarrerak adierazi
beharko ditugu. Nolanahi ere, Euskal Sozialistak tal-
deak ekarritako testua hobetzen saiatuko gara. Baina
gaurko helburua da eztabaidari bide ematea, gaur ez-
tabaidari baietz esatea.
Mendia andreak esan duen bezala, 99an ere
talde horrek berak beste proposamen bat egin zuen,
Kontsumoko Euskal Institutua sortzearen inguruan. Une
hartan Legebiltzarreko hainbat taldek sinatutako testua
onartu zen, une hartan Legebiltzarrean ziren talde guz-
tien babesarekin. Proposamen hartan ez zen berariaz
proposatu Kontsumoko Institutua sortzea, baina, bai,
nolabait ere, kontsumitzaileak babesteko beharrezko
ziren erakundeak sortzea.
Tira, hori kontuan izanik, nire taldearen ustez
ere premiazkoa da kontsumoko esparruko administra-
zioa erraztea. Horretarako, esan bezala, eskumenak
egitura bakarrean bildu behar dira, arintasuna eta era-
ginkortasuna areagotzeko, hain zuzen ere. Eta egitura
horrek izan behar du aginte goren kontsumo-politikak
gauzatzeko plangintzan.
Gainera, gure ustez, oinarrizkotzat jo diren ar-
datzetako batzuk balioesteko modukoak dira, eta gure
ustez ere funtsezko garrantzia dute. Horien artean di-
tugu pertsonen segurtasuna eta eskubideak babestea;
kontsumitzaileak prestatzea eta heztea; bitartekaritza
eta arbitrajea sustatzea; eta, bereziki, zuzenean parte-
hartzea ahalbidetzea, kontsumitzaileen elkarteen eta
eragile sozial eta ekonomikoen bidez.
Hasiera batean behintzat, eta irizpenak dioenari
jarraiki, Jaurlaritzak aurkako jarrera du. Jaurlaritzak
argudiatu duenez, dagoeneko aurreikusita du, edo
prestatzen ari da, plan estrategikoa. Tira, nire ustez
ezin dugu zain egon, beraiek esan bezala, Hirukoaren
akordio bat dela eta legegintzaldi hau, legegintzaldi
osoa, plan estrategikoa prestatzen emango dutelako
eta neurriak ondorengo legegintzaldian proposatuko
dituztelako.
Uste dut garaia dela, eta iruditzen zait guztiok
aprobetxa dezakegula une hau, oposizioak emandako
aukera hau, baita Jaurlaritzak ere, eztabaidari ekiteko
eta guztion artean egin ahal izateko egokiena izango
den formulazioa. Besterik ez, eta eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor
Oyarzabal.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
9
Aurkako txandan zein taldek hartuko du parte?
Inork ez. Ba, jarraitu egingo dugu. Eta erantzu-
teko txandarik, beraz, ez dago. Ba, eztabaida amaitu
egin da...
Bai? Mendia andrea, erantzuteko txandan parte
hartu nahi duzu?
Zurea da hitza, bai.
La Sra. MENDIA CUEVA: Bai, eskerrik asko,
presidente anderea, zure baimenarekin eserlekutik
egingo dut.
Bakarrik, eskertzeko Alderdi Popularrari euren
babesa, baita Ezker Abertzaleari ere euren babesaga-
tik, alde bozkatzeagatik.
Eta egia da, egingo dugu lan, eta nik uste dut
akordioetara helduko garela ponentzian. Eta, benetan,
izango da oso interesgarria kontsumitzaileen babesa-
rentzako aurrera ateratzea ekimen hau.
Eskerrik asko.
La PRESIDENTA: Amaitu da eztabaida, eta
bozkatu egingo dugu lege-proposamena aintzat hartu
ala ez. Podemos votar. (Pausa)
Efectuada la votación, el resultado fue el
siguiente: votos emitidos, 68; a favor,
38; en contra, 0; abstenciones, 30.
La PRESIDENTA: Beraz, lege-proposamena
aintzat hartu da. Orain, botazioaren emaitza esan eta
gero, botoa azaltzeko txanda dago. Beste inork? Bar-
katu, zure izena momentu batean joan zait. Talde Na-
zionalistaren ordezkariak dauka hitza.
La Sra. HERNAEZ LAVIÑA: Mahaiburu ande-
rea, legebiltzarkideok, egun on denoi.
Guztiok dakizuenez, Hirukoaren botoa absten-
tzioa izan da, eta nik, Hirukoaren izenean, azalduko
dut.
Talde Sozialistak gaur gai interesgarri bat ekarri
du Kamara honetara, Euskal Kontsumo Institutua sor-
tzeko lege-proposamena, hain zuzen ere.
Proposamen honen asmoa da, ordezkari sozia-
listak esan duen moduan, kontsumoaren administrazio
arloa sinplifikatzea…
La PRESIDENTA: Barkatu, Hernaez andrea.
Por favor, les pido silencio en la Cámara, que
hay muchísimo ruido.
¿Qué grupos desean intervenir en el turno en
contra?
Nadie. Pues continuamos. Y, en consecuencia,
no hay turno de réplicas. Pues ha finalizado el deba-
te…
¿Sí? Señora Mendia, ¿desea intervenir en el tur-
no de réplicas?
Tiene la palabra, sí.
MENDIA CUEVA andreak: Sí, muchas gracias,
señora presidenta, si me lo permite desde el escaño.
Únicamente para agradecer su apoyo al Grupo
Popular y también a Ezker Abertzalea, por votar a fa-
vor de la iniciativa presentada.
Y es verdad, trabajaremos y en mi opinión lle-
garemos a acuerdos en la ponencia. Y, sinceramente,
será muy interesante sacar adelante esta iniciativa pa-
ra la protección de las personas consumidoras.
Muchas gracias.
LEHENDAKARIAK: Finalizado el debate, some-
temos a votación la toma en consideración de la pro-
posición de ley presentada. Botazioari ekingo diogu.
(Etena)
Botazioa eginda, hauxe izan da emaitza:
emandako botoak, 68; aldekoak, 38;
aurkakoak, 0; abstentzioak, 30.
LEHENDAKARIAK: En consecuencia, queda
admitida a trámite. Ahora, tras los resultados de la vo-
tación, iniciamos el turno de explicación de voto.
¿Alguien más? Disculpe, ahora no me sale su nombre.
Tiene la palabra la representante del Grupo Naciona-
lista.
HERNAEZ LAVIÑA andreak: Señora presiden-
ta, señoras y señores parlamentarios, buenos días.
Como sabrán, el Tripartito ha optado por la
abstención y yo, en representación del Tripartito, expli-
caré la razón.
El Grupo Socialista presentaba hoy una iniciati-
va interesante en esta Cámara, concretamente la pro-
posición de ley de creación del Instituto Vasco de Con-
sumo.
El objetivo de la proposición es, por ejemplo,
como decía la representante socialista, simplificar el
ámbito de la administración del consumo…
LEHENDAKARIAK: Disculpe, señora Hernaez.
Mesedez, isiltasuna eskatzen dut Ganbera
honetan, zarata handia baitago.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
10
Jarraitu. Eskerrik asko.
La Sra. HERNAEZ LAVIÑA: Eskerrik asko.
... kontsumoaren administrazio arloa sinplifika-
tzea, konpetentzia guztiak estruktura bakarrean batuz.
Estruktura hau autonomoa izango litzateke, eta kontsu-
moaren politikak planifikatu eta gauzatu egingo li-
tuzke. Estruktura honekin kontsumitzailearen defentsa
eta babesa bultzatu nahi da.
Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzak hiruko koali-
zio-akordioan konpromiso bat hartu zuen, legealdi ho-
netan kontsumo-plan estrategiko bat egiteko, eta ho-
rretan dabil.
Kontsumo Sailaren ustez, kontsumo arloa be-
rrantolatzea premiazko gaia da kontsumitzaileen de-
fentsa eta babesa bultzatzeko eta haiei zerbitzu eragin-
korragoa eskaintzeko. Beraz, argi gera bedi kontsumo
arloa bai dela sailaren lehentasuna.
Plan estrategiko hau prestatzeko momentuan
dago. Eta datorren urtarrilerako, ziur aski, bukatuta
egongo da. Beraz, arrazoi honengatik Jaurlaritzak
lege-proposamenari bere kontrako irizpidea eman
zion, baina ez proposamenak eskatzen duenaren alde
ez egoteagatik, baizik eta momentua egokia ez izatea-
gatik.
Mila esker.
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Hernaez an-
drea.
Hau amaituta, gai-zerrendako bigarren puntura
joango gara: "Mozioa, Oscar Rodríguez Vaz Euskal
Sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua, lege-
gintzako programari buruzkoa. Eztabaida eta behin
betiko ebazpena". Eta proposamena egin duen taldea-
ren txanda denez, Rodríguez jaunak dauka hitza.
El Sr. RODRÍGUEZ VAZ: Bai, presidente ande-
rea, legebiltzarkideok, egun on denoi.
Labur-labur hitz egingo dut gaurko honetan, ez
baitugu orain arte gai honi buruz esandako dena erre-
pikatu nahi. Dena den, bizpahiru gauza esango ditut
mozioa azaltzeko.
Lehenik eta behin, duela pare bat aste esan
nuen bezala, esan daiteke, gutxi gorabehera, badaki-
gula zeintzuk izango diren Ganbera honetara ailega-
tuko diren legeak, baina ez dakigu noiz eta nola eto-
rriko diren.
Legealdi honetako Jaurlaritza eratu zenetik ha-
masei hilabete igarorik, eta oraingo legealdiak urte eta
erdia bete ondoren, pentsatzen dugu hutsaren hurrena
dugula legegintzako ekoizpena.
Eta idei honi eusteko, Euskal Sozialistak taldeak
egindako estudio bat aurkeztu genuen Ganbera hone-
Disculpe. Muchas gracias.
HERNAEZ LAVIÑA andreak: Muchas gracias.
... simplificar el ámbito de la administración del
consumo, uniendo todas las competencias en una sola
estructura. Dicha estructura sería autónoma y planifi-
caría y materializaría las políticas de consumo. Con
esta estructura se pretende impulsar la defensa y la
protección de las personas consumidoras.
En este sentido, el Gobierno Vasco adoptó un
compromiso en el acuerdo de coalición del Tripartito,
el acuerdo de realizar un plan estratégico de consumo
en esta legislatura, y en ello está.
A entender del Departamento de Consumo, ur-
ge reorganizar el ámbito del consumo para promover
la defensa y protección de las personas consumidoras
y ofrecerles un servicio más eficaz. En consecuencia,
que quede claro que el ámbito del consumo es priori-
tario para el departamento.
Actualmente está preparando el plan estratégi-
co. Y seguramente esté acabado para el próximo mes
de enero. En consecuencia, por esa razón el Gobierno
ofrece un dictamen contrario a la proposición de ley,
pero no porque sea contrario a su contenido, sino por
considerar que no es el momento apropiado.
Muchas gracias.
LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señora
Hernaez.
Finalizado este punto, pasamos al punto segun-
do del orden del día: "Debate y resolución definitiva
de la moción presentada por don Oscar Rodríguez
Vaz, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, relati-
va al programa legislativo". En el turno del grupo pro-
ponente, tiene la palabra el señor Rodríguez.
RODRÍGUEZ VAZ jaunak: Sí, señora presiden-
ta, señoras y señores parlamentarios, buenos días.
Mi intervención será breve, ya que no queremos
repetir todo lo expuesto hasta ahora en torno a esta
cuestión. Aun y todo, quisiera decir un par de cosas
para explicar la moción de hoy.
En primer lugar, tal y como dije hace un par de
semanas, podemos decir más o menos cuáles son las
leyes que vendrán a este Parlamento, pero no sabe-
mos cuándo ni cómo llegarán.
Han pasado dieciséis meses desde que se for-
mó el Gobierno para esta legislatura y esta última ha
cumplido ya año y medio, y pensamos que la produc-
ción legislativa es prácticamente nula.
Y para demostrar ese argumento presentamos
en esta Cámara un estudio elaborado por el grupo
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
11
tan, konklusio batetara heltzeko: hainbat autonomia-
erkidegok bi urtetan guk azken bost urteetan baino
lege gehiago egin dituzte.
Exekutibo baten ekintza politikoa ez da bakarrik
oinarritzen lege-kopuru handi batean, baina, dudarik
gabe, beste arrazoi garrantzitsu bat da edo izan da,
guretzat, legegintza-programa bat eskatzeko.
Dena den, bi funtsezko arrazoi ditugu mozio
hau defendatzeko: lehenengoa, guk uste dugu lege-
gintza-programa planifikatzeak eta Legebiltzarrean
azaltzeak Jaurlaritzaren ekintza politikoa demokrati-
koago eta gardenago bihurtzen duela, eta, bigarrena,
tresna hau edukitzeak oposizioaren lana errazten duela
baita ere. Exekutiboaren lana oso inportantea da.
Baina ia hain inportantea da oposizioarena sistema
demokratikoarentzako.
Mozio hau eragin duten argudioetara bueltatuz,
eta esandako dena kontutan hartuta, Jaurlaritzaren le-
gegintzako asmoak hartu eta lehendakaria interpelatu
genuen, ea legegintza-programa bat ekarriko zuen ala
ez Legebiltzar honetara.
Baina Jaurlaritzak ez zuen interpelazioa eran-
tzun, eta, batez ere, horrek gauzatu du Euskal Sozialis-
tok Legebiltzar honetara ekartzea mozio hau.
Mozioak bi puntu bakarrik ditu, bi gauza Eusko
Jaurlaritzari eskatzeko. Lehenengoa, aurkez diezaiela
legebiltzar-taldeei, hilabeteko epean, lehen bilkura-
aldian eta bigarren bilkura-aldian bidaltzea pentsatuta
duen legegintza-programa. Eta, bigarrena, gauza ber-
dina egitea, urtero-urtero, politika orokorreko osoko
bilkura egin eta hurrengo hogeita hamar egunetan.
Euskal Sozialistak taldeak ekintza hau defendatu
genuen Jaurlaritzan geundenean, defendatzen dugu
gaur, oposizioan gaudela, eta defendatuko dugu be-
rriro gobernatzerakoan.
Legebiltzarkideok, bukatzeko, duela pare bat
aste Jaurlaritzari bi pronostiko egin genizkion mozio
honen eztabaidari buruz: lehenengoa, gure mozioa
aprobatuko zuela Legebiltzar honek; eta, bigarrena,
Hirukoaren legebiltzarkide batzuk, mozioari ezezkoa
emanez gero, gorrituko zirela.
Nik uste dut gaurko honetan bi gauzak ikusiko
ditugula.
Hau da esan nahi genuena, eta mila esker, pre-
sidente anderea.
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Rodríguez
jauna.
Orain, zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen
txandara joango gara. Eta Euskal Talde Popularraren
ordezkaria den Garrido andreak dauka hitza.
Socialistas Vascos, que llega a una conclusión: en mu-
chas comunidades autónomas han aprobado más le-
yes en dos años que la nuestra en los últimos cinco.
La actividad política de un ejecutivo no se basa
únicamente en un gran número de leyes, pero no hay
duda de que es motivo importante, o ha sido, para
que nuestro grupo exija un programa legislativo.
En cualquier caso, tenemos dos razones funda-
mentales para defender esta moción: la primera, nues-
tro grupo considera que planificar el programa legisla-
tivo y presentarlo en esta Cámara hace más democrá-
tica y transparente la actividad política del Gobierno,
y, segundo, que contar con esta herramienta facilita
también la labor de la oposición. La labor del ejecuti-
vo es muy importante. Pero la de la oposición es casi
tan importante para la democracia.
Volviendo a los argumentos que han acarreado
esta moción, y tomando en consideración todo lo ex-
puesto, tomamos los proyectos legislativos, las inten-
ciones del Gobierno, e hicimos una interpelación al
Gobierno para saber si iba a presentar un programa
legislativo en este Parlamento.
Pero el Gobierno no respondió a la interpela-
ción, y fundamentalmente eso es lo que empujó al
grupo Socialistas Vascos a presentar esta moción.
La moción consta únicamente de dos puntos,
para expresar dos peticiones al Gobierno Vasco. La
primera, que presente a los grupos parlamentarios, en
el plazo de un mes, el programa legislativo que tiene
pensado remitir en la primera mitad de la legislatura y
también en la segunda. Y la segunda cuestión, que
haga lo mismo cada año, en el plazo de treinta días
posterior al pleno de política general.
El grupo Socialistas Vascos defendía esta idea
cuando estaba en el Gobierno, la defendemos actual-
mente, en la oposición, y la defenderemos de nuevo
cuando gobernemos.
Señoras y señores parlamentarios, por último,
hace dos semanas hicimos dos pronósticos con res-
pecto al debate de esta moción: el primero, que este
Parlamento aprobaría la moción, y la segunda, que
algunos parlamentarios y parlamentarias del Tripartito,
si votan en contra, no podrán sino avergonzarse.
Creo que hoy seremos testigos de ambas cosas.
Es todo lo que quería decir, y muchas gracias,
señora presidenta.
LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor Ro-
dríguez.
Iniciamos ahora el turno de los grupos enmen-
dantes, y en representación del grupo Popular Vasco
tiene la palabra la señora Garrido.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
12
La Sra. GARRIDO KNÖRR: Eskerrik asko, pre-
sidente anderea. Egun on legebiltzar guztioi.
Euskal Talde Popularrak Euskal Sozialistak tal-
deak aurkeztutako mozioari osoko zuzenketa aurkeztu
diogu. Esan behar dugu mozio hau, Euskal Sozialistak
taldeak aurkeztutako mozioa, lehenago aurkeztutako
interpelazio baten ondorioa dela.
Euskal Talde Popularrak zuzenketan mozioaren
testua zuzendu nahi izan du, hobetzeko asmoz. Nahiz
eta gaiarekin, mamiarekin, ados egon, uste dugu mo-
zioaren testua nahiko iluna zela eta hobe zela testu al-
ternatibo bat planteatzea.
Euskal Talde Popularraren zuzenketak bi puntu
nagusi ditu. Lehenengo puntuak oraingo egoerari egi-
ten dio erreferentzia, eta, beraz, oraingo legealdiari.
Eta honela dio: "Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaur-
laritzari eskatzen dio legealdi horri dagozkion lege-
proiektuak eta Gobernuaren planak biltzen dituen le-
gegintza- egutegia aurkezteko oraingo bilkura-aldia
bukatu baino lehen". Bigarrenak hurrengo legealdieta-
rako txandei egiten die erreferentzia, eta honela dio:
"Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio
Parlamentura legealdi bakoitzean aurrera aterako di-
ren lege-proiektuak eta Gobernuaren planak biltzen
dituen legegintza-egutegia hiru hilabeteko epean bi-
daltzeko Gobernua osatzen denetik kontatzen hasita".
Zergatik aurkeztu dugun zuzenketa hau? Guk
uste dugulako beharrezkoa dela Eusko Jaurlaritzari le-
gegintza-egutegia bidaltzeko eskatzea, bere etxeko la-
nak egin ez dituelako. Norbaitek bere eginbeharrak
betetzen ez baditu, lagundu, aholkatu, gidatu behar
zaio. Hemen gertatzen da suspenditzen duten umeekin
bezala: laguntzeko edo gidatzeko irakasle partikularra
ipini behar zaiela. Eusko Jaurlaritzak lege-proiektu gu-
txi bidaltzen ditu. Bakarrik legealdi honetan 14 lege-
proiektu bidali ditu, eta horietatik 4 bakarrik aprobatu
dira, eta bat, kontuan eduki behar dugu aurrekontuen
lege-proiektua dela.
Esan dezakegu, orduan, ondorio bezala bere
ekimena legealdi honetan oso urria izan dela, eta ho-
rregatik eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari lege-
proiektuak eta Gobernuaren planak biltzen dituen egu-
tegia aurkezteko.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda
de totalidad a la moción presentada por el grupo So-
cialistas Vascos. Esta moción es consecuencia de una
interpelación que presentó este mismo grupo al lehen-
dakari y a que dio respuesta la vicepresidenta del Go-
bierno.
El Grupo Popular ha enmendado este texto con
objeto de mejorarlo, porque creemos que era un tanto
confuso y que era necesario presentar un texto alterna-
tivo, digo porque era poco claro y podía dar lugar a
la confusión. Sin embargo, bueno, considero que, co-
GARRIDO KNÖRR andreak: Muchas gracias,
señora presidenta. Buenos días, señoras y señores par-
lamentarios.
El grupo Popular Vasco ha presentado enmien-
da de totalidad a la moción presentada por el grupo
Socialistas Vascos. Debemos decir que esta moción, la
moción presentada por el grupo Socialistas Vascos, es
consecuencia de una interpelación presentada ante-
riormente.
En su enmienda el grupo Popular Vasco ha
querido corregir el texto de la moción, para mejorarlo.
Aunque coincidamos con su contenido, con el fondo,
creemos que el texto de la moción es bastante oscuro
y que era mejor plantear un texto alternativo.
La enmienda del grupo Popular Vasco tiene dos
puntos fundamentales. El primero hace referencia a la
situación actual y, en consecuencia, a esta legislatura.
Y dice así: "El Parlamento Vasco solicita al Gobierno
Vasco que presente en este mismo curso un calendario
legislativo que recoja el plan del Gobierno y los pro-
yectos de ley relativos a dicha legislatura". El segundo
hace referencia a las legislaturas venideras y establece
así: "El Parlamento Vasco solicita al Gobierno Vasco
que presente en cada legislatura, en el plazo de tres
meses posterior a la formación del Gobierno, un ca-
lendario legislativo que recoja el plan del Gobierno y
los proyectos de ley relativos a dicha legislatura".
¿Por qué hemos presentado esta enmienda?
Porque consideramos que es necesario exigir al Go-
bierno que remita el calendario legislativo, ya que no
ha hecho sus deberes. Si alguien no hace sus deberes
hay que ayudarle, asesorarle, guiarle. Ocurre como
con los niños y niñas que suspenden: hay que ponerles
un profesor particular para que les ayude. El Gobierno
Vasco envía pocos proyectos de ley. En esta legislatura
ha remitido 14 proyectos de ley y sólo 4 han sido
aprobados, y debemos tener en cuenta que uno ha
sido el proyecto de ley de presupuestos.
Entonces, podemos decir a modo de conclusión
que su iniciativa ha sido muy escasa, y por ese motivo
solicitamos al Gobierno Vasco que presente un calen-
dario con los proyectos legislativos y planes del Go-
bierno.
Euskal Talde Popularrak osoko zuzenketa aur-
keztu dio Euskal Sozialistak taldeak aurkeztutako mo-
zioari. Mozio hau talde horrek berak lehendakariari
egindako eta Jaurlaritzako lehendakariordeak eran-
tzundako interpelazioaren ondorio da.
Euskal Talde Popularrak testu hau zuzendu egin
du, hobetzeko helburuarekin. Izan ere, hasierakoa na-
hasgarri samarra zela eta testu alternatiboa aurkeztea
beharrezkoa zela pentsatu genuen, alegia, ez zelako
oso argia eta nahasbide izan zitekeelako. Haatik, ados
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
13
mo podríamos estar de acuerdo, señor Rodríguez, en
el fondo de la cuestión, desde este grupo parlamenta-
rio, desde el Grupo Parlamentario Popular pediríamos
un receso con el objeto de poder acercar posturas y
poder llegar a acuerdo. Pero ya digo, habría que me-
jorar la redacción de su propuesta, porque, como di-
go, da lugar a la confusión y está un poco mal hecha.
Nosotros en ese sentido planteamos dos párra-
fos. En un primer párrafo instamos al Gobierno Vasco
a presentar el calendario legislativo (hablamos de ca-
lendario legislativo y no de programa legislativo), que
incluirá los proyectos de ley y planes de Gobierno co-
rrespondientes a la presente legislatura, antes de la
financiación del actual periodo de sesiones. Y también
hacemos una referencia a futuras legislaturas, en la
que instamos al Gobierno Vasco a que remita a esta
Cámara el calendario legislativo que incluirá también
los proyectos de ley y planes de Gobierno correspon-
dientes a cada legislatura, y este calendario se tendrá
que remitir en el plazo de tres meses siguientes a la
constitución del Gobierno.
Por lo tanto, como digo, la diferencia con la
propuesta inicial, con la moción inicial del Partido So-
cialista, es que se habla de un calendario legislativo,
que nos parece un término más exacto que el de pro-
grama legislativo, para que se elabore ese calendario
con el conjunto de planes y proyectos de ley que se
van a remitir, tanto para esta legislatura como para
futuras legislaturas. Y hemos omitido la referencia "el
Gobierno piensa remitir" porque consideramos que
queda mejor redactada de la forma en que nosotros
lo hemos hecho.
¿Por qué la necesidad de que el Gobierno Vas-
co remita un calendario legislativo a esta Cámara?
Sencillamente, porque el Gobierno Vasco no ha hecho
los deberes, no ha cumplido con su obligación, y
cuando uno no cumple hay que guiarle y hay que po-
nerle los deberes. Y esta enmienda que el Grupo Po-
pular presenta a raíz de la moción del Grupo Socialis-
tas pretende ponerle al Gobierno Vasco esos deberes
que no ha hecho.
¿Por qué decimos que no ha cumplido su obli-
gación y por qué decimos que no ha hecho los debe-
res? Porque el balance es muy pobre. Como dijo
nuestra presidenta, María San Gil, en la interpelación
que a propósito también de esta cuestión le hizo al le-
hendakari, el balance es paupérrimo. El número de
leyes aprobadas han sido cuatro, contando la de pre-
supuestos; varias son repetidas, como la Ley de Aguas
y la Ley del Suelo. Se han remitido 14 proyectos de ley
a esta Cámara, muchos repetidos de la legislatura an-
terior que no fueron aprobados; otros son modifica-
ciones de leyes que están en vigor, y algunos son no-
vedosos, que son los poquitos, que son tres.
Hay que recordar aquí que sólo el Partido Po-
pular ha presentado 15 iniciativas legislativas como
proposiciones de ley. Es que si comparamos la cifra de
actividad legislativa, de iniciativa legislativa de este
Gobierno Vasco con otras comunidades autónomas,
egon gaitezkeela uste dudanez, Rodríguez jauna, au-
ziaren muinaren inguruan ados jar gaitezkeela uste
dudanez, Euskal Talde Popularrak etenaldia eskatu
nahi luke, jarrerak hurbiltze aldera eta adostasunera
iritsi ahal izateko. Baina esan bezala, zuen proposa-
mena hobeto idatzi beharko litzateke, nahasgarri sa-
marra delako eta gaizki samar eginda dagoelako.
Hortaz, guk bi pasarte proposatzen ditugu. Le-
henengo pasartean legegintzako egutegia aurkezteko
eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari (legegintzako egute-
gia eta ez legegintzako programa). Egutegi horretan
Jaurlaritzak legegintzaldi honetarako aurreikusitako le-
ge-proiektuak eta planak hartuko ditu barne, oraingo
bilkura-aldia amaitu baino lehen. Baina horrezaz gain,
etorkizuneko legegintzaldiak ere ez ditugu ahaztu. Hori
dela eta, Eusko Jaurlaritzari eskatu diogu Eusko Lege-
biltzarrera bidaltzeko legegintzaldi bakoitzerako Jaurla-
ritzak aurreikusitako lege-proiektuak eta planak barne
hartuko dituen legegintzako egutegia, betiere hiru hila-
beteko epean, Jaurlaritza osatzen denetik hasita.
Hortaz, esan bezala, hauxe da hasierako pro-
posamenaren, Euskal Sozialistak taldearen hasierako
mozioaren eta gurearen arteko aldea: guk legegin-
tzako egutegiari buruz hitz egin dugu, legegintzako
programa baino termino zehatzagoa iruditzen zaigu-
lako, egutegi hori hona bidaliko diren plan eta lege-
proiektu guztiekin batera prestatzeko, legegintzaldi ho-
netan nahiz etorkizuneko legegintzaldietan. Gainera,
"bidaltzea pentsatuta duen" zioen hori kendu egin
dugu, gure ustez hobeto gelditzen delako guk idatzi
dugun bezala idatzita.
Eta zergatik da premiazkoa Eusko Jaurlaritzak
legegintzako egutegia bidaltzea Legebiltzarrera? Hain
zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak ez dituelako bere etxeko
lanak egin, ez duelako bere betebeharra bete, eta
obligazioak betetzen ez direnean, norbaitek bideratu
behar izaten du, eta etxeko lanak jarri. Eta Euskal So-
zialistak taldearen mozioaren harira Euskal Talde Po-
pularrak aurkeztutako zuzenketa honek egin ez dituen
etxeko lan horiek jarri nahi dizkio Eusko Jaurlaritzari.
Eta zergatik esaten dugun ez duela bere eginbe-
harra bete eta zergatik esaten dugun ez dituela etxeko
lanak egin? Balantzea oso pobrea delako. Gure le-
hendakariak, María San Gil andreak, gai honen ingu-
ruan lehendakariari egin zion interpelazioan esan zuen
bezala, balantzea oso txiroa da. Lau lege onartu dira,
aurrekontuen legea ere barne dela. Hainbat errepika-
tutakoak dira, Lurzoruen Legea eta Uraren Legea,
esate baterako. Legebiltzarrera 14 lege-proiektu bidali
dira, eta asko errepikatutakoak dira, aurreko legegin-
tzaldian onartu ez zirenak. Beste batzuk indarrean dau-
den legeen aldaketak dira, eta batzuk berriak izan
dira, oso gutxi, hiru, hain zuzen ere.
Gogoan izan Alderdi Popularrak berak 15 lege-
ekimen aurkeztu dituela, lege-proposamen gisa. Eta
Jaurlaritza honen legegintzako jardueraren zenbate-
koa, lege-ekimena, beste autonomia-erkidego batzue-
takoarekin konparatzen badugu, nahiko pobrea dela
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
14
es bastante pobre: tenemos Cataluña con 37 en el
mismo periodo, Baleares con 28, Navarra con 24,
Cantabria con 18, Valencia con 24, Aragón con 25, y
Castilla-León con 16. Es decir, todas nos ganan.
Si la iniciativa de un gobierno sirve para medir
la capacidad de gobierno y valorar su gestión, a uste-
des, señores del Gobierno Vasco, señor lehendakari,
habría que ponerles un suspenso: cuatro leyes contan-
do la de presupuestos. Y leyes de las que hay que de-
cir además que su aprobación no ha sido en absoluto
pacífica. Hay que recordar aquí las numerosas contra-
dicciones y controversias internas dentro del Tripartito
que han suscitado algunas de estas leyes aprobadas, y
también las controversias que también algunas de es-
tas leyes han generado en el seno del propio Partido
Nacionalista Vasco. Y también han sido polémicas,
que hay que recordarlo aquí, porque se han inmiscui-
do claramente en competencias forales.
Por lo tanto, el balance es enormemente nega-
tivo, y por eso, como consideramos que el Gobierno
Vasco no ha hecho los deberes, venimos aquí para
ponerle los deberes como oposición. Y tienen una
oportunidad de, en ese sentido, tener en cuenta la ini-
ciativa y la enmienda que ha presentado el Partido Po-
pular, que va en este sentido. Como ustedes no han
cumplido con su obligación y no han hecho los debe-
res, les ponemos los deberes.
Y voy a solicitar un receso para intentar llegar a
una aproximación con la moción del Partido Socialis-
ta, y en ese sentido, presidenta, le solicito un receso.
Muchas gracias.
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Garrido an-
drea.
Lehenengo txanda amaitu eta gero, nahi izanez
gero, orduan egingo da etenaldi hori, taldeek onartuz
gero.
Beraz, zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen
txandara joango gara, eta Mistoa-Aralar taldearen or-
dezkaria den Ezenarro andreak dauka hitza.
La Sra. EZENARRO EGURBIDE: Bai, eskerrik
asko. Egun on guztioi.
Beno, oso labur hemendik egingo dut, esateko
ez dugula ulertzen gobernu-akordioan lege-programa
jasota egoteak zergatik ekidin behar duen hona, beno,
egutegi bat ekartzea. Eta, beraz, zentzu horretan esan
nahi dut Alderdi Sozialistak egindako proposamenaren
alde bozkatzeko asmoa genuela.
Eta bigarrenik esan, osoko zuzenketa ikusita,
ba, ematen duela ez dagoela inolako desadostasunik,
gehiago da..., ez dakit, erredakzioa hobetzeko egin
den saiakera bat, baina ez zait iruditzen, beno, osoko
zuzenketa suposatzen duenik, eta mozioa bere horre-
tan bozkatuko genuke.
ikusi ahal izango dugu: Katalunian 37 egin dituzte aldi
berean, Balearretan 28, Nafarroan 24, Kantabrian 18,
Valentzian 24, Aragoin 25, eta Gaztela eta Leonen
16. Hots, guztiek egin dituzte guk baino gehiago.
Gobernu baten ekimenak gobernatzeko gaita-
suna neurtzeko eta kudeaketa balioesteko balio badu,
zuek, Eusko Jaurlaritzako jaun-andreok, lehendakari
jauna, ez duzue gaindituko: lau lege, aurrekontuena
barne hartuta. Gainera, lege horiek onesteko bidea ez
da inola ere baketsua izan, eta hori ere esan egin be-
har da. Gogoan izan Hirukoaren baitan onartutako
lege horietako batzuek eragin dituzten barne-
kontraesan eta –eztabaida ugariak, baita lege horie-
tako batzuek Euzko Alderdi Jeltzalearen baitan eragin
dituzten eztabaidak ere. Gainera, lege horiek foru-
eskumenetan argi eta garbi sartu direlako izan dira po-
lemikoak, eta hori ere gogoratu behar dugu hemen.
Beraz, balantzea izugarri txarra da, eta horrega-
tik iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzak ez dituela etxeko
lanak egin. Eta oposizio garen aldetik, horretara etorri
gara hona, etxeko lanak jartzera. Hori dela eta, au-
kera duzue ekimena eta Alderdi Popularrak aurkeztu
duen zuzenketa, adierazitako norabide horretakoa
dena, aintzat hartzeko. Zuen eginbeharra bete ez du-
zuenez eta etxeko lanak ez dituzuenez egin, etxeko la-
nak jarriko dizkizuegu.
Etenaldia eskatu nahi nuke, Alderdi Sozialista-
ren moziora hurbiltzeko ahalegina egiteko. Beraz, le-
hendakari andrea, etenaldia eskatzen dizut. Eskerrik
asko.
LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señora
Garrido.
Si lo desean, si los grupos lo aceptan, podemos
hacer dicho receso cuando finalice el primer turno.
En consecuencia, iniciamos el turno de los gru-
pos que no han presentado enmienda alguna, y en re-
presentación del grupo Mixto-Aralar tiene la palabra
la señora Ezenarro.
EZENARRO EGURBIDE andreak: Sí. Muchas
gracias. Buenos días a todos y a todas.
Bueno, muy brevemente, para decir que no en-
tiendo por qué la existencia de un programa legislativo
en el acuerdo de gobierno impide que presenten aquí
un calendario. Y, en consecuencia, en ese sentido
quiero expresar que teníamos intención de votar a fa-
vor de la iniciativa presentada por el Partido Socialista.
Y en segundo lugar, viendo la enmienda a la
totalidad, pues, no parece que sea discordante, es
más…, no sé, un intento de mejorar su redacción, pe-
ro no considero que, bueno, sea una enmienda de to-
talidad, y por ello deberíamos votar la moción sin
cambio alguno.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
15
Besterik ez.
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Ezenarro an-
drea.
Mistoa-Ezker Batua Berdeak taldearen ordezka-
ria den Karrera jaunak dauka hitza.
El Sr. KARRERA AGIRREBARRENA: Presidente
anderea, legebiltzarkideok, egun on.
Beti harritzen naute Alderdi Sozialistak agertzen
dituen neurri desberdinek. Hemen, Ganbera honetan,
eta Madrileko Kongresuan, adibidez, exenplu bezala
jar dezakegu, eta, batez ere, garrantzitsuagoa de-
lako –garrantzitsua da beraientzako, edo izan behar
luke– konparaketa horrek duen edukiarengatik. Euska-
din Eusko Jaurlaritzari legegintza-programa eta egute-
gia eskatzen diozue, baina Estatu mailan egiten duzue-
nari ez diozue bat ere begiratzen. Zapateroren Gober-
nuak, Gobernu sozialistak, ez du bidaltzen inolako
programarik, Kongresuak ez du jasotzen ez programa,
ezta egutegirik ere. Izatez, ez dago betekizun legalik,
eta Jaurlaritzak hartzen duen konpromezu multzoa
bere gobernu-akordioan zehazturik agertzen da, eta
testu hori publikoa da. Eta baita ere hemen agertu izan
da bere edukia norainokoa den, eta programatzen di-
tuen legeak, legealdi bakoitzean zer programa eraman
nahi dituen.
Ofizialki programarik ez aurkezteak hutsune de-
mokratikoa suposatzen duela eta gardentasun falta
dagoela diozue, baina ez dago horrelakorik. Zuen
oposizio-lana zailtzen duela egotzi diozue Jaurlaritzari,
eta agian baieztapen hori, ba, esango nuke Rodríguez
Vaz jaunaren arazoa izango dela edo beste batzuena,
baina Gobernuak esaten duela zer lege dituen bere
legealdirako eta zer garrantzizkoak eta berak zer de-
fendatuko duen legealdian. Zilegi da, legitimoa, are
gehiago, laudagarria ere bada zuen oposizio-lana
egin nahi izatea –nik hori oso-osoan aitortzen dut–,
baina Gobernuak badu bere programa eta badakizue
Gobernuak programa baduela.
Gainera, programa faltak ez luke zuen oposi-
zio-lana oztopatuko; Ganbera honen Araudiak balia-
bide asko ditu, tresna asko ditu eta erabil ditzakezue.
Adibidez, hor dauzkazue mila gauza, galderak, mo-
zioak eta baita lege-proiektuak ekartzea eta abar. De-
partamentu bakoitzaren legealditzarako asmoak jakin
nahi badituzue, horretarako dituzue gauza horiek de-
nak, erabil ditzakezuenak, eta erabiltzen dituzue. Eta
nik uste dut egokia dela hori. Alde horretatik, lehen
esan dudan bezala, Gobernuak esan zuen legealdi
honetarako bere agerraldian eta bere akordioa egin
zuen garaian 24 ekimen, garrantzitsuenak, jasotzen
zituela eta horiek izango zirela Legebiltzar honetara
igorriko zituenak.
Baita ere hitz egiten duzue aktibitate urriaz eta
honelako gauzez. Adibidez, oraingo legealdi honetan,
oraindik urtebete eta gutxi eraman arren, lau lege ba-
dira onartuak. 14 bidali ditu Gobernuak Legebiltzar
Nada más.
LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señora
Ezenarro.
En representación del grupo Mixto-Ezker Batua
Berdeak, tiene la palabra el señor Karrera.
KARRERA AGIRREBARRENA jaunak: Señora
presidenta, señoras y señores parlamentarios, buenos
días.
Siempre me sorprende la distinta vara de medir
que tiene el Partido Socialista. Aquí, en esta Cámara,
y en el Congreso de Madrid, por ejemplo, y, sobre to-
do, lo que es más importante –importante para ese
partido, o debería serlo–, por lo que significa esa
comparación. En Euskadi piden al Gobierno Vasco un
programa legislativo y un calendario, pero no les im-
porta nada lo que hacen en el ámbito estatal. El Go-
bierno de Zapatero, el Gobierno socialista, no envía
programa alguno, el Congreso no recibe ni programa
ni calendario. En sí, no hay obligación legal al respec-
to, y los compromisos adoptados por el Gobierno es-
tán recogidos en su acuerdo de gobierno y dicho texto
es público. Y aquí hemos explicado también cuál era
su contenido y las leyes que prevé, el programa que
desea materializar en cada legislatura.
Afirman que no presentar el programa oficial-
mente supone una carencia democrática y falta de
transparencia, pero no es así. Achacan al Gobierno
que dificulta su labor de oposición y quizá diría que
dicha afirmación es, pues, problema del señor Rodrí-
guez Vaz o de algunos otros, pero el Gobierno ha de-
jado claro qué leyes tiene para la legislatura y cuáles
son prioritarias y qué es lo que defenderá a lo largo
de la legislatura. Es legítimo, es más, es loable que
quieran hacer su labor de oposición –lo reconozco ab-
solutamente–, pero el Gobierno tiene su programa y
saben que el Gobierno tiene su programa.
Además, la falta de programa no debería obs-
taculizar su labor opositora; el Reglamento de esta
Cámara tiene muchos recursos, muchas herramientas,
y pueden utilizarlas. Por ejemplo, tienen innumerables
cuestiones como preguntas, interpelaciones, mociones
o incluso la presentación de proyectos de ley, etcétera.
Si desean saber los objetivos de cada departamento
para una legislatura, cuentan con todos esos recursos,
que pueden utilizar y utilizan. Y creo que es algo apro-
piado. En ese sentido, como decía anteriormente, el
Gobierno presentó sus iniciativas para esta legislatura
cuando logró el acuerdo de gobierno, y expresó que
este último recogía las 24 iniciativas más importantes y
que esas son las que remitiría a este Parlamento.
Hablaban también de actividad escasa y cues-
tiones similares. Por ejemplo, en esta legislatura, aun-
que llevemos año y poco, se han aprobado ya cuatro
leyes. El Gobierno ha remitido a este Parlamento 14
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
16
honetara, eta, gainera, azken bolada honetan, zuen
parlamentario batzuei entzun diet izugarrizko bilera pi-
loa egiten direla Parlamentu honetan, eztabaidak egin,
izugarrizko eztabaida piloa dagoelako, eta gehienak
lege horien eztabaidak dira, ponentzian edo komisioan
daudenak. Eta, jakina, badaude beste lege batzuk po-
nentzian eta komisioan onartuak eta bakarrik Legebil-
tzar honetatik pasatzea falta zaienak onartuak izateko;
badaude bat baino gehiago. Gainera, badaude hori
egindakoak ere. Alde horretatik, esatea aktibitate urria
dagoela azken bolada honetan eta gero kexatzea, bi-
lera asko daudela eta askotan bilerak pilatu egiten di-
rela... Honelako hitzak entzun dizkizuet zuetako batzuei
eta, jakina, horiek biak uztartu ezinak dira, inolaz ere.
Egia da momentuz lau lege onartu direla, baina baita
ere egia da Legebiltzar honetan eta oraingo legealdi
honetan zenbat aktibitate dagoen. Eta hori, nik lehen
esan dudanaren ondorioa dela uste dut, eta ondorio
zabala, gainera.
Gobernuak ez du derrigorrez bidali beharrik,
baina Gobernuak esaten du zer asmo dituen lege ho-
riek aurrera ateratzeko. Eta hor uste dut…, asko disku-
titu daiteke 24 lege asko diren edo gutxi diren, 24 lege
legealdi batean aurrera bidaltzea, baina nik uste dut
askotan Parlamentu batek egiten duenak, 24 izan edo
18 izan, edo 30 lege onartu izateak, ez duela esan
nahi legealdi horrek egiten duen lana ona edo asko
edo gutxi egin denik, baizik eta beste gauza gehiago
eta parametro gehiago erabili behar direla.
Eta horrekin esatea bere lanak ez dituela egiten
lege gutxi atera direlako, bere lanak ez dituela egiten,
hori, bai, erabil daiteke, ba, kalean jendeari esateko
Parlamentuan gauza gutxi egiten direla eta honelako
gauzak, baina bere edukia oso txikia du. Eta jendeak
badaki zer gertatzen den eta zer diskutitzen den. Eta
nik, alde horretatik, ez dakit, hori erabiltzeari ez diot
garrantzi gehiegi ematen.
Eta esatea hemen, ba, gaur zuek, Partido Sozia-
listakoak, aurkeztu duzuen mozio hori irabazi egingo
duzuela edo, bestela, gorrituta geldituko garela, aur-
pegia gorritu egingo zaigula, ba, ez dakit horrekin zer
esan nahi duzuen. Irabazten baduzue, ondo dago.
Baina, gorritu, hori, zergatik? Gorritzerik ez dago, ba-
koitzak, guk geure ideiak defendatzen ditugu, eta uste
dut hori egin behar dela eta hori egiten jarraituko du-
gula.
Eta alderdi horretatik ez dakit, hori aurretik esa-
tearekin zer esan nahi zenuten zuek, argitu beharko
duzue. Alderdi horretatik, ba, gure posizioa garbi da-
goela uste dut.
Eta momentuz ez dut gehiago ezer esateko.
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Karrera jauna.
Eusko Alkartasuna taldearen ordezkaria den
Ziarreta jaunak dauka hitza.
leyes, y además hace poco he oído a parlamentarios y
parlamentarias de su grupo que en este Parlamento se
celebran muchísimas reuniones, que hay muchísimos
debates, y la mayoría son debates celebrados en las
ponencias y comisiones en torno a dichas leyes. Y, por
supuesto, hay otras leyes que han sido aprobadas ya
en ponencia y comisión a las que sólo les queda pasar
por este Parlamento para ser aprobadas; hay más de
una. Además, se han elaborado otras leyes. En ese
sentido, decir que estos últimos meses ha habido acti-
vidad escasa y luego quejarse de que hay demasiadas
reuniones y que con frecuencia las reuniones se sola-
pan unas a otras… Les he oído esos comentarios a al-
gunos de ustedes y, por supuesto, es imposible fusio-
nar ambas afirmaciones, no hay manera. Es verdad
que por el momento se han aprobado cuatro leyes y
es verdad también que en este Parlamento, en esta le-
gislatura, hay bastante actividad. Y creo que eso es
consecuencia de lo que expresaba anteriormente, y
amplia consecuencia además.
El Gobierno no está obligado a remitir un pro-
grama, pero el Gobierno ha declarado qué intencio-
nes tiene en el ámbito legislativo. Y ahí creo que…,
podemos discutir sobre si 24 leyes son muchas o po-
cas, remitir 24 leyes en una legislatura, pero creo que
a menudo lo que hace un parlamento, bien sean 24 o
18 o 30 las leyes aprobadas, eso no quiere decir que
la labor en dicha legislatura haya sido buena o mala o
abundante, hay que utilizar más cuestiones o paráme-
tros para definir el trabajo realizado en una legislatu-
ra.
Y afirmar por ello que no ha hecho sus deberes,
porque se han aprobado pocas leyes, eso sí, podrían
utilizarlo para decir a la ciudadanía que en el Parla-
mento la actividad es escasa pero su significado es es-
caso. Y la gente sabe qué sucede y qué se discute. Y
yo, en ese sentido, no sé, no concedo mucha impor-
tancia a dicha utilización.
Y decir aquí que hoy ustedes, el Partido Socia-
lista, van a ganar hoy la moción que han presentado,
que de lo contrario nos saldrán los colores, no entien-
do a qué se refiere con eso. Si ganan, está bien. Pero
avergonzarnos, ¿de qué? No tenemos por qué aver-
gonzarnos de que cada cual defienda sus ideas, y creo
que es lo que hay que hacer y vamos a continuar
haciendo.
Y en ese sentido no sé, no sé a qué se referían
con eso, deberán aclararlo. En ese sentido, pues, creo
que nuestra postura está clara.
Y por el momento no tengo nada más que aña-
dir.
LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor Ka-
rrera.
En representación del grupo Eusko Alkartasuna,
tiene la palabra el señor Ziarreta.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
17
El Sr. ZIARRETA BILBAO: Legebiltzarkideok,
egun on.
Bueno, en primer lugar quiero señalar que no
entiendo demasiado cuál es el motivo por el cual la
interpelación de hace dos viernes se ha transformado
en moción. Salvo, quizás, bueno, que al señor Rodrí-
guez, por el rifi-rafe que tuvo aquí con la presidenta y
con la vicelehendakari, bueno, pues le ha motivado
transformar esa interpelación en una moción conse-
cuencia de interpelación.
Y digo yo que no tiene demasiado fundamento
porque a mí me parece que la producción legislativa
de esta Cámara, pues, es la que tiene que ser. El pro-
pio proponente en su interpelación decía, y así lo de-
cía, que las leyes más importantes ya han sido apro-
badas en otras legislaturas. Y también señalaba que
no estaba reclamando en esa interpelación un aluvión
de proyectos de ley; aluvión que, por otro lado, no es
muy difícil de conseguir. Usted sabe que aquí se pue-
de traer un proyecto de ley, por ejemplo, como el que
aprobamos hace exactamente dos viernes, proyecto de
ley de tasas, y podemos venir con modificaciones le-
gislativas todos los años. Si se trata de número, pues,
es lo que hay.
Esa es la primera contradicción. Y además, in-
sistiendo en este argumento, bueno, en primer lugar
en su interpelación el señor Rodríguez nos compara
con otras comunidades autónomas (Castilla-La Man-
cha, Cataluña…, no sé cuál era la otra, Valencia), nos
dice que en los dos años y medio esas comunidades
han legislado más que esta, pero luego, a continua-
ción, nos dice que no se trata de una cuestión de nú-
mero, sino que, en todo caso, se trataría de una cues-
tión de calidad, digo yo.
Y la segunda contradicción en la cual incurrió
en ese momento el señor Rodríguez es en señalar que
la escasa producción legislativa de esta Cámara se
debe a que el Gobierno no trae proyectos de ley.
El Gobierno trae proyectos de ley, concreta-
mente ha traído 14 proyectos de ley a esta misma Cá-
mara, cuatro de los cuales se han aprobado (se han
señalado anteriormente: Presupuestos, Aguas, la Ley
del Suelo y la Ley de Tasas y Precios Públicos), y hay
otros que no han sido aprobados, que están en trami-
tación en este Parlamento. Pero también habría que
preguntarse cuál es la labor de la oposición para que
esa tramitación se lleve, bueno, pues con la celeridad
que ellos quieren. Y habría que ver también cuántas
ampliaciones de plazo, cuántas prórrogas han sido so-
licitadas por la propia oposición, yo creo que en un
intento de obstaculizar la tramitación parlamentaria de
esos proyectos de ley.
Yo me he tomado el trabajo de mirar cuántas
han sido las solicitudes, y las solicitudes de ampliación
de plazo han sido 21. Concretamente el Partido Popu-
lar ha solicitado 13 veces ampliaciones de plazo, y el
ZIARRETA BILBAO jaunak: Señoras y señores
parlamentarios, buenos días.
Tira, hasteko esan nahi dut ez dudala oso ongi
ulertzen orain dela bi ostiraleko interpelazioa zergatik
bihurtu den mozio. Agian izango da hemen lehenda-
kariarekin eta lehendakariordearekin izandako hizka-
mizkak Rodríguez jauna interpelazio hori interpelazioa-
ren ondoriozko mozio bihurtzera eraman duela.
Eta, esan bezala, horrek ez du oinarri handirik,
nire aburuz. Izan ere, Legebiltzar honetako legegin-
tzako produkzioak izan behar duena dela uste dut.
Proposamena egin duenak berak interpelazioan esan
zuenez –eta halaxe esan zuen–, legegintzaldi honetan
legerik garrantzitsuenak onartu dira dagoeneko. Ho-
rrezaz gain esan zuen interpelazioarekin ez zela lege-
proiektu ugari eskatzen ari. Bestalde, lege-proiektu
ugari aurkeztea ez da zaila. Zuk badakizu hona ekar
daitezkeen lege-proiektu batzuk, orain dela bi ostiral
onartu genuena, esate baterako, tasen lege-proiektua,
ondoren urtero alda daitezkeela, lege-aldaketen bidez.
Helburua kopuru handia izatea bada, horixe da.
Hori da lehenengo kontraesana. Gainera, argu-
dio horri jarraiki, hasteko, bere interpelazioan beste
erkidego batzuekin konparatu gaitu Rodríguez jaunak
(Gaztela-Mantxarekin, Kataluniarekin…, eta ez dakit
zein zen bestea, Valentzia). Bi urte eta erdian erkidego
horiek guk baino lege gehiago egin dituztela esan
digu, baina ondoren esan digu garrantzitsuena ez dela
kopurua, baizik eta, izatekotan ere, kalitatea, nik hala
esango nuke behintzat.
Eta une horretan Rodríguez jaunak izandako bi-
garren kontraesana hauxe da: Legebiltzarraren lege-
gintzako produkzio eskasa Jaurlaritzak lege-proiekturik
ez ekartzeari zor zaio.
Jaurlaritzak lege-proiektuak ekartzen dizkigu,
zehatzago esateko, 14 lege-proiektu ekarri dizkigu Le-
gebiltzar honetara bertara, eta horietatik lau onartu
egin dira (lehen ere aipatu dira: aurrekontuena, ura-
rena, lurzoruarena eta tasa eta prezio publikoena). Ai-
tzitik, beste batzuk ez dira onartu, edo tramitatzeko bi-
dean daude Legebiltzarrean. Alabaina, geure buruei
galdetu behar genieke zein den oposizioaren zeregina,
tira, tramitazio hori beraiek nahi duten arintasunarekin
egiteko. Horrezaz gain, kontuan izan beharko genuke
zenbat epe zabaldu diren, zenbat luzapen eskatu di-
tuen oposizioak berak, nire aburuz lege-proiektu ho-
rien legebiltzar-tramitea eragozteko ahaleginean.
Nik epea zabaltzeko eskaerak zenbat izan diren
begiratzeko lana hartu dut, eta 21 izan dira, hain justu
ere. Zehatzago esateko, Alderdi Popularrak 13 aldiz
eskatu du epea luzatzeko, eta Euskadiko Alderdi Sozia-
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
18
Partido Socialista de Euskadi ocho. Incluso les podría
decir, bueno, pues, en todos los proyectos de ley pen-
dientes de tramitación, cuántas ampliaciones de plazo
ha pedido cada grupo, cada partido, cada grupo par-
lamentario de la oposición.
En este sentido, que quede claro que no me es-
toy metiendo con la facultad y con el derecho que tie-
ne la oposición de pedir cuantas ampliaciones de pla-
zo estime convenientes para estudiar en profundidad
los temas. Pero lo que no se puede hacer es, bueno,
pues, oponerse sistemáticamente mediante peticiones
de ampliación a la tramitación parlamentaria de las
leyes, y luego decir que este Parlamento no legisla.
Yo creo que el motivo de esta moción es… –a
mí me parece, así lo entendí de la lectura de la inter-
pelación–, el motivo es, pues, extender nuevamente
ese infundio de que el Gobierno Vasco, el Gobierno
del Tripartito, no se ocupa de la Euskadi real, y que
los únicos que se ocupan de la Euskadi real son preci-
samente los socialistas, que son –y eso lo digo yo–
quienes se oponen sistemáticamente a que se transfie-
ran a la Comunidad Autónoma vasca las competen-
cias pendientes.
Porque a ustedes las va eso de decir que los
nacionalistas sólo nos dedicamos a cuestiones eleva-
das como la soberanía, como llevar adelante planes
independentistas, pero que nos olvidamos de los pro-
blemas de la gente, que nos olvidamos de la Euskadi
real. Y a mí me parece que mucho no se preocupan
ustedes de la Euskadi real, cuando –se lo digo nueva-
mente– sistemáticamente tratan de obstaculizar, siste-
máticamente tratan de impedir que se transfieran a es-
ta Comunidad unas competencias que nosotros recla-
mamos, en primer lugar porque lo que pretendemos
es, lisa y llanamente, que se cumpla la ley, por eso re-
clamamos el traspaso de las competencias; pero en
segundo lugar reclamamos que esas competencias se
transfieran, se nos transfieran ya, porque nosotros en-
tendemos que existe un binomio claro, que existe una
fórmula casi, casi matemática, que es que más auto-
gobierno se traduce inmediatamente en más bienestar,
y que existe una relación innegable entre autogobier-
no y bienestar.
Porque a nadie le cabe ninguna duda de que
las cuestiones, evidentemente, se resuelven mejor, se
trabajan mejor desde la cercanía. Y nadie duda de
que políticas como por ejemplo la política industrial
vasca, o la política de investigación, se van a desarro-
llar mejor, se van a gestionar mejor desde la cercanía
que, en todo caso, desde Madrid.
En todo caso, yo creo que ese debate ya tuvo
lugar aquí, en el debate de política general, y los da-
tos aportados en ese momento por el lehendakari fue-
ron abrumadores. Y yo creo que, bueno, la situación
de la Comunidad Autónoma vasca, la situación en la
cual nos encontramos, sin autocomplacencias, sin au-
tobombos, pues, es la que es. Es una situación econó-
mica buena, es una situación que nos hace ser más o
menos optimistas, pero, como digo, nos hace poner
listak zortzitan. Gehiago ere esan diezazueket, hau da,
tramitatzeko dagoen lege-proiektu bakoitzean talde
batek eta besteak, alderdi bakoitzak, oposizioko lege-
biltzar-talde bakoitzak zenbat aldiz eskatu duen epea
luzatzeko.
Horri dagokionez, argi utzi nahi nuke ez naizela
ari oposizioak gaiak sakon aztertu ahal izateko epea
egoki irizten duen adina aldiz luzatzeko duen ahalme-
naren edo eskubidearen aurka. Baina, aizue, ez da
egokia sistematikoki agertzea aurka, legeen legebil-
tzar-tramitea luzatzeko eskaeren bidez, eta ondoren
Legebiltzarrak legerik ez duela egiten esatea.
Nire ustez mozio honen helburua da… –niri
hala iruditzen zait, eta halaxe ulertu nuen interpelazioa
irakurri nuenean–, honen helburua da berriz ere gezur
hori zabaltzea, alegia, Eusko Jaurlaritza, Hirukoaren
gobernua, ez dela Euskadi errealaz arduratzen, eta
Euskadi errealaz kezkatzen diren bakarrak sozialistak
direla, hain zuzen ere, –eta hau nik esaten dut– siste-
matikoki agertzen direnak Euskal Autonomia Erkide-
gora eskualdatzeko dauden ekimenak eskualdatzearen
aurka.
Izan ere, zuei asko gustatzen zaizue esatea na-
zionalistok gai jasoez bakarrik arduratzen garela, bu-
rujabetza eta plan independentistak aurrera eramatea
bezalako gaiez, eta, aitzitik, ahaztu egiten ditugula jen-
dearen arazoak, ahaztu egiten garela Euskadi errea-
laz. Baina niri iruditzen zait zuek ez zaretela gehiegi ar-
duratzen Euskadi errealaz, sistematikoki saiatzen zare-
telako eragozten –berriz esango dizut– sistematikoki
saiatzen zaretelako oztopatzen gu eskatzen ari garen
eskumen batzuk erkidego honetara eskualdatzea. Eta
hori ari gara eskatzen, lehenik eta behin, argi eta
garbi, legea betetzeko, horregatik eskatzen ari gara
eta eskumenak eskualdatzeko. Baina, bigarrenik, esku-
men horiek eskualdatzeko, berehala eskualdatzeko,
izan ere, gure ustez bada binomio argi bat, ia mate-
matikoa den formula: zenbat eta autogobernu ge-
hiago, ongizate handiagoa, berehala, gure ustez lo-
tura ukaezina dagoelako autogobernuaren eta ongiza-
tearen artean.
Zalantzarik gabe esan dezakegu auziak hobeto
konpontzen direla, bistan denez, hurbiletik jarduten
bada. Eta inork ez du zalantzan jartzen, esate bate-
rako, euskal industria-politika edo ikerketa-politika ho-
beto garatuko direla, hobeto kudeatuko direla gertutik,
Madriletik baino.
Nolanahi ere, uste dut eztabaida hori dagoe-
neko egin dugula, hain zuzen ere, politika orokorrari
buruzko eztabaidan, eta bilkura hartan lehendakariak
emandako datuak erabatekoak izan ziren. Eta, tira,
egun Euskal Autonomia Erkidegoan dugun egoera,
den bezalakoa da, geure buruarekin atsegin hartu
gabe eta geure buruak gehiegi lausengatu gabe.
Egoera ekonomikoa ona da, eta egoera horrek neurri
batean edo bestean baikor izatera garamatza, baina,
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
19
las bases y nos hace seguir trabajando para que esa
situación económica o esa situación de desarrollo so-
cial lo siga siendo, ante los retos que se avecinan.
En todo caso, y sin que sirva de precedente, sí
que coincido con el señor Rodríguez en que hay cues-
tiones, evidentemente, que hay que mejorar. Y una de
las cuestiones que yo entiendo que hay que mejorar es
una reivindicación histórica de nuestra formación polí-
tica, que es la necesaria articulación interna del país,
que en opinión de Eusko Alkartasuna es un debate
pendiente, un debate que tiene que abordarse en cla-
ves de racionalidad en cuanto a infraestructuras, ra-
cionalidad en cuanto a inversiones, y racionalidad
también en cuanto a la correcta asignación del gasto
público.
Y por eso nosotros en el debate de política ge-
neral hacíamos y seguimos haciendo un llamamiento
a todas las formaciones políticas, sobre la necesidad
de lograr alcanzar un gran acuerdo entre todos los
partidos políticos sobre prioridades de gasto, sobre lo
que todos tenemos que entender por gasto social y so-
bre las materias prioritarias, sobre las cuales hay que
actuar desde los diferentes niveles institucionales en
coordinación y huyendo siempre de planteamientos de
competitividad que nos hacen caer en enfrentamientos
estériles.
En ese sentido, hay que llegar a acuerdos. Y los
acuerdos, cuando se alcanzan, bienvenidos sean, pero
en sus justos términos. Porque el otro día en la interpe-
lación también hacía una referencia usted a nuestra
formación política, a Eusko Alkartasuna, con respecto
al acuerdo alcanzado con la ley presupuestaria, y, en
ese sentido, nosotros en aquel momento dijimos que
ese acuerdo era muy importante, y era muy importante
en términos políticos, pero que había que ajustarlo en
términos económicos. Porque los acuerdos son los que
son, ni más ni menos, y ustedes hablaban de un incre-
mento presupuestario de 250 millones de euros, y la
realidad es que ese incremento presupuestario, que
era muy importante y que el acuerdo político era muy
importante, pero se limitaba a 27 millones de euros. Y
hay que decir la verdad siempre y no medias verda-
des.
Yo, en todo caso y para acabar, digo que sigo
sin entender por qué ustedes traen aquí esta moción,
porque es una prerrogativa del Gobierno la manera
en que el Gobierno presenta su programa legislativo.
Y eso es lo que dispone el artículo 8.i) de la Ley de
Gobierno, que dentro de las facultades del lehendaka-
ri está la de coordinar el programa legislativo del Go-
bierno.
Dijo aquí la vicelehendakari que en las tres pri-
meras legislaturas ese programa legislativo se había
presentado aquí, en el Parlamento, pero que ahora se
ha optado por presentarlo de otra manera, que es in-
cluyéndolo en el acuerdo de gobierno. Y esa es la ma-
nera de presentarlo ante la sociedad, y, evidentemen-
esan bezala, horrek jarrarazten dizkigu oinarriak eta
horrek jarraiarazten digu lanean, egoera ekonomiko
hori edo gizarte-garapenaren egoera hori horrelakoa
izan dadin aurrerantzean ere, aurrean ditugun erronkei
begira.
Hala ere, eta aurrekari gisa hartuko ez dela-
koan, ados nago zerbaitetan Rodríguez jaunarekin:
badira, noski, hobetu beharreko alderdiak ere. Eta nire
aburuz hobetu behar den alderdi horietako bat da
gure alderdi politikoaren aldarrikapen historiko bat,
hau da, herriaren ezinbesteko barne-artikulazioa.
Eusko Alkartasunaren iritziz, horren inguruko eztabaida
egiteke dugu, arrazionaltasunean oinarrituta egin be-
harreko eztabaida, arrazionaltasuna azpiegiturei, in-
bertsioei nahiz gastu publikoaren izendapen egokiari
begira.
Hori dela eta, politika orokorreko eztabaidan
alderdi politiko guztiei ohartarazi genien, eta oharta-
razten jarraitzen dugu, premiazkoa dela alderdi poli-
tiko guztien artean akordio zabala lortzea, hain zuzen
ere, alderdi hauen inguruan: gastuaren lehentasunak,
guztiok gastu sozialtzat ulertu behar duguna, lehenta-
sunezko gaiak, eta erakunde-maila bakoitzak jardu-
teko esparruak, betiere koordinatuta eta lehiakortasu-
nari bizkar emanez, horiek aurka egite antzuak ekar-
tzen dizkigutelako.
Hortaz, akordioetara iritsi behar dugu. Eta akor-
dioak lortzen baditugu, ongi etorri, baina dagokion
mailan. Izan ere, lehengo egunean egindako interpe-
lazioan aipatu zenuenez, gure alderdi politikoak,
Eusko Alkartasunak, akordioa lortu zuen aurrekontu-le-
gearen inguruan. Hori lortu genuenean, guk akordio
hori oso garrantzitsua zela esan genuen, eta oso ga-
rrantzitsua zen alderdi politikoei begira, baina alderdi
ekonomikoei begira ere egokitu behar zela esan ge-
nuen. Akordioak direnak dira, ez gehiago, ez gutxiago,
eta zuek aurrekontua beste 250 milioi euro handitzeari
buruz hitz egin zenuten, eta egiaz, aurrekontuaren
igoera hori 27 milioi eurokoa izan zen, oso garrantzi-
tsua izanda ere, eta akordio politikoa oso garrantzitsua
izanda ere. Eta beti egia esan behar da, eta ez egiaren
erdia.
Edonola ere, nik, amaitzeko, berriz esango dut
oraindik ez dudala ulertzen zergatik ekarri duzuen
hona mozio hau, Jaurlaritzaren eskumena delako bere
legegintzako programa nola aurkeztuko duen erabaki-
tzea. Eta horixe dio Jaurlaritzaren Legearen 8.i) artiku-
luak, lehendakariaren ahalmenetako bat dela Jaurlari-
tzaren legegintzako programa koordinatzea.
Lehendakariordeak hemen esandakoaren ara-
bera, legegintzako programa hori hemen, Legebiltza-
rrean, aurkeztu zen lehenengo hiru legegintzaldietan,
baina orain beste nolabait aurkeztea erabaki dute, ale-
gia, gobernu-akordioan barne hartuz. Eta hori da pro-
grama gizarteari aurkezteko modua eta, bistan denez,
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
20
te, por extensión, también de presentarlo ante este
Parlamento.
Y en este sentido nosotros vamos a votar en
contra tanto de la moción presentada por el Grupo
Socialista como de la enmienda de totalidad presenta-
da por el Partido Popular, porque no tiene razón de
ser. Y aquí al final podemos acabar…, y, bueno, pues,
perderemos la votación o no la perderemos, pero po-
demos acabar incurriendo en absurdos como que los
parlamentarios o los miembros del Gobierno tengan
que venir a esta Cámara, pues, vestidos de una deter-
minada manera. Pues lo perderemos, pero, en todo
caso, legalmente no tiene fundamento y no tiene razón
de ser.
Eskerrik asko.
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Ziarreta jauna.
Ezker Abertzalea taldearen ordezkariak ez du
parte hartuko.
Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria den Te-
jeria andreak dauka hitza.
La Sra. TEJERIA OTERMIN: Presidente ande-
rea, eskerrik asko. Legebiltzarkideak, egun on.
Gaur hemen eztabaidatuko dugun mozio hau,
Rodríguez Vaz jaunak legegintza-programaren ingu-
ruan lehendakariordeari egin zion interpelazioaren on-
dorioz datorrena da.
Interpelazioa egiteko momentu hartan
Rodríguez Vaz jaunak abisatu zuen mozio bat sartuko
zuela eta, gainera, galdu egingo genuela; ondorioz,
ez gaitu sorpresaz harrapatu.
Mozioan, laburbilduz, eskatzen da Gobernuak
taldeei igorri diezaiela bere legegintza-programa, bil-
kura-epealdi bakoitzean ikusiko diren plan eta lege-
proiektuak zehaztuaz.
Gai honen inguruan egon diren agerraldi eta
interpelazioak irakurri ditut, eta esan behar dut lehen-
dakariordeak ematen dituen arrazoiak, baliozkoak iza-
teaz gain, Gobernuaren iharduteko modua ondo
baino hobeto justifikatzen dutela.
Nik argudio berberak erabiliko ditut eztabaida
honetan, ze, esan dudan bezala, guztiz baliodunak iru-
ditzen zaizkit.
Hasteko, eta informazio gisa soilik, esan behar
da ez dagoela lege edo araurik non Gobernua behar-
tzen den legegintza-programa bat bidaltzera Parla-
mentura; eta berriro diot, informazio gisa esaten dut
inork pentsa ez dezan Gobernua arauren bat urratzen
ari dela.
hedaduraz, Legebiltzarrari ere aurkezteko era.
Horrenbestez, guk aurka bozkatuko dugu, bai
Euskal Sozialistak taldeak aurkeztutako ekimenaren
aurka, bai Euskal Talde Popularrak aurkeztutako
osoko zuzenketaren aurka, hain zuzen ere, ez dutelako
izateko arrazoirik. Eta hemen, azkenean… bada, bota-
zioan galdu egingo dugu edo ez dugu galduko, baina
azkenean absurduetara irits gaitezke, esate baterako,
legebiltzarkideok edo Jaurlaritzako kideok hona modu
jakin batean jantzita etorri behar izatera. Bada, gal-
duko dugu, baina, hala eta guztiz ere, lege aldetik be-
giratuta, ez du izateko inolako arrazoirik.
Muchas gracias.
LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor Zia-
rreta.
El grupo Ezker Abertzalea no desea intervenir.
En representación del grupo Nacionalistas Vas-
cos, tiene la palabra la señora Tejeria.
TEJERIA OTERMIN andreak: Señora presiden-
ta, muchas gracias. Señoras y señores parlamentarios,
buenos días.
La moción objeto de debate en la sesión de hoy
deriva de la interpelación del señor Rodríguez Vaz, a
la vicepresidenta, en torno al programa legislativo.
En su interpelación el señor Rodríguez Vaz avisó
de que presentaría una moción y, además, de que la
perderíamos; en consecuencia, no nos ha pillado por
sorpresa.
La moción, en resumidas cuentas, pide al Go-
bierno que envíe a los grupos su programa legislativo,
definiendo los planes y proyectos de ley a tratar en ca-
da curso de la legislatura.
He leído las interpelaciones y comparecencias
en torno a esta cuestión, y debo decir que las razones
esgrimidas por la vicepresidenta, además de válidas,
justifican mejor que bien la actuación del Gobierno.
Yo utilizaré los mismos argumentos en este de-
bate, ya que, como decía, considero que son total-
mente válidas.
Para empezar, y únicamente a modo informati-
vo, hay que decir que ninguna ley ni normativa obliga
al Gobierno a presentar un programa legislativo en el
Parlamento, y repito, a modo de información para que
nadie piense que el Gobierno está quebrantando la
ley.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006
21
Gainera, esan behar da praktika hau ez dutela
gainerako Gobernuek betetzen, ez eta Estatu espainia-
rreko Gobernuak ere. Ondorioz, konparatzen dugu-
nean lege-kantitatea beste komunitateekin, ba, metro
berdinekin neurtu beharko genuke hau ere, bai beste
komunitateetan eta bai Estatuko Gobernuaz. Harako
inportantziarik ez duena, ba, honako, ez dakit zenba-
teko inportantzia ematen diozuen. Gauza batzutan,
ba, neurri berdinak erabiltzea egoki izango litzateke,
eta honetarako ere.
Gobernu bakoitzari dagokio bere jardueraren
sustapena eta koordinazioa aurrera eramatea, eta ho-
rretarako momentu bakoitzean egokien den metodoa
hautatuko du.
Aitortu behar da aurreko legealdietan legegin-
tza-programak edo egutegiak aurkeztu zirela, baina
honen harira lehendakariordeak legealdiaren hasieran
egin zuen agerraldian esan zituen hitzek argitasunen
bat emango digute, eta bere horretan irakurriko ditut:
"Sin dejar de lado los instrumentos de coordina-
ción de la acción gubernamental utilizados durante
anteriores legislaturas, que trataremos de optimizar y
perfeccionar en la medida de lo posible, es nuestra in-
tención desarrollar nuevos instrumentos teniendo en
cuenta las orientaciones del programa de gobierno.
En este sentido, es nuestra intención proceder a una
revisión crítica de los actuales instrumentos de planifi-
cación y coordinación de la acción de gobierno y a su
adecuación a las nuevas formas de gobierno y gober-
nanza, a la luz de los estudios emprendidos en el seno
de la Unión Europea, el informe de la Comisión sobre
la gobernanza europea y el Libro Blanco sobre la Go-
bernanza Europea, entre otros. Dicha revisión irá diri-
gida a la confección de un documento estratégico que
incorpore un modelo de innovación y evaluación de
políticas públicas en la Administración pública de Eus-
kadi".
Hau, lehendakariordeak esaten zuen legealdian
hasieran egin zuen agerraldian. Aipatzen duen meto-
dologia berri hori gobernu-programaren eta koalizio-
akordioaren bitartez egingo da.
Orain arte gobernu-programek ikuspegi oroko-
rra zeukaten, bertan azaltzen ziren konpromisoak zen-
tzu orokorrean agertzen ziren, eta ondoren departa-
mendu bakoitzak konpromiso hori zer modutan au-
rrera eman behar zuen zehaztuko zuen programa ze-
hatz edo espezifiko bat egitera behartuta zegoen eta
ondoren Parlamentura ekarri, hura aurkeztera edo
azaltzera.
Gaur egun, ordea, gobernu-programa edo
koalizio-akordioa, konpromisoei dagokienez guztiz ze-
haztuta dago. Bertan, legealdi honetan aurrera
emango diren plan dezente daude, legeei dagokienez
23 aurreproiektu eta 200 aktuazio baino gehiago,
bere indikatzaile, helburu eta, nola ez, tartekako eba-
luaketak izango dituztelarik.
Además, hay que decir que los demás gobier-
nos tampoco cumplen con esta práctica, ni siquiera el
Gobierno del Estado español. En consecuencia, cuan-
do comparamos la cantidad de leyes con otras comu-
nidades, pues, deberíamos medirla con el mismo rase-
ro, tanto con otras comunidades como con el Gobier-
no estatal. Lo que allí no es importante, pues, aquí es
fundamental. En algunas cuestiones habría que utilizar
la misma vara de medir, y en esta cuestión también.
Corresponde a cada gobierno la promoción y
coordinación de su actividad, y para ello elegirá el
método que considere más apropiado.
Hay que reconocer que en las legislaturas ante-
riores se presentaron programas legislativos y calenda-
rios, pero los términos utilizados a este respecto por la
vicepresidenta en la comparecencia realizada al co-
mienzo de la legislatura son muy clarificadores, y los
leeré literalmente:
"Aurreko legegintzaldietan gobernu-ekintza
koordinatzeko erabili ditugun tresnak alde batera utzi
gabe –horiek ahal den neurrian optimizatzen eta hobe-
tzen saiatuko gara–, tresna berriak garatzeko asmoa
dugu, gobernu-programaren orientazioak kontuan
hartuz. Hori dela eta, gaur egun gobernu-ekintza pla-
nifikatzeko eta koordinatzeko ditugun tresnak ikuspegi
kritikotik berrikusteko asmoa dugu, baita horiek go-
bernu eta gobernatze onaren molde berrietara egoki-
tzekoa ere, Europar Batasunaren baitan egindako az-
terlanen, gobernatze onaren inguruan Batzordeak
egindako txostenaren eta Europako Gobernatze Onari
buruzko Liburu Zuriaren arabera, besteak beste. Berri-
kuspen hori dokumentu estrategiko bat prestatzera bi-
deratutakoa izango da, eta horrek Euskadiko adminis-
trazio publikoan politika publikoak berritzeko eta eba-
luatzeko eredu berria barne hartzea ekarriko du bere-
kin".
Son las palabras de la vicepresidenta en la
comparecencia celebrada al comienzo de la legislatu-
ra. Esa nueva metodología que menciona se materiali-
za a través del programa de gobierno y del acuerdo
de coalición.
Hasta ahora los programas de gobierno tenían
una perspectiva general, los compromisos estaban re-
cogidos en términos generales, y posteriormente cada
departamento estaba obligado a elaborar el progra-
ma específico y concreto que definiera cómo se iba a
materializar dicho compromiso y, posteriormente, a
presentarlo y explicarlo aquí, en el Parlamento.
Actualmente, sin embargo, los compromisos es-
tán claramente definidos en el programa de gobierno
y en el acuerdo de coalición. Allí se recogen bastantes
planes a aprobar en esta legislatura, 23 anteproyectos
de ley y más de 200 actuaciones que tendrán sus indi-
cadores, objetivos y, cómo no, evaluaciones interme-
dias.
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006
Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006

Más contenido relacionado

Destacado

BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo IbarBOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Caso Pablo Ibar. Apelacion Tribunal Supremo Florida
Caso Pablo Ibar. Apelacion Tribunal Supremo FloridaCaso Pablo Ibar. Apelacion Tribunal Supremo Florida
Caso Pablo Ibar. Apelacion Tribunal Supremo Florida
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
BOPV Admisión a tramite de la propuesta no de ley para garantizar la asistenc...
BOPV Admisión a tramite de la propuesta no de ley para garantizar la asistenc...BOPV Admisión a tramite de la propuesta no de ley para garantizar la asistenc...
BOPV Admisión a tramite de la propuesta no de ley para garantizar la asistenc...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
BOPV Parlamento Vasco manifiesta su solidaridad con Pavlo Ibar
BOPV Parlamento Vasco manifiesta su solidaridad con Pavlo IbarBOPV Parlamento Vasco manifiesta su solidaridad con Pavlo Ibar
BOPV Parlamento Vasco manifiesta su solidaridad con Pavlo Ibar
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Cándido Ibar se muestra esperanzado
Cándido Ibar se muestra esperanzadoCándido Ibar se muestra esperanzado
Cándido Ibar se muestra esperanzado
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Caso Pablo Ibar: Decisión Tribunal Supremo de Florida ante la apelacion
Caso Pablo Ibar: Decisión Tribunal Supremo de Florida ante la apelacionCaso Pablo Ibar: Decisión Tribunal Supremo de Florida ante la apelacion
Caso Pablo Ibar: Decisión Tribunal Supremo de Florida ante la apelacion
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Supplier and Sourcing Strategy - Optimiza
Supplier and Sourcing Strategy - OptimizaSupplier and Sourcing Strategy - Optimiza
Supplier and Sourcing Strategy - Optimiza
Jacob Sims
 
Customer Service and Queuing Analysis - Lizard's Thicket
Customer Service and Queuing Analysis - Lizard's ThicketCustomer Service and Queuing Analysis - Lizard's Thicket
Customer Service and Queuing Analysis - Lizard's Thicket
Jacob Sims
 
Hands for All
Hands for AllHands for All
Hands for All
Zaid Irfan
 
When the fire is gone
When the fire is goneWhen the fire is gone
When the fire is gone
kab510
 
ICTs for Education
ICTs for EducationICTs for Education
ICTs for Education
Emily H
 
Fernely rumer
Fernely rumerFernely rumer
Fernely rumer
1384138
 
Front Desk Agent Compliments Porfolio
Front Desk Agent Compliments PorfolioFront Desk Agent Compliments Porfolio
Front Desk Agent Compliments Porfolio
Eric Strasser
 
MOVIMIENTO ZAPATISTA: La revolución chiapaneca y el sentir del mundo indígena...
MOVIMIENTO ZAPATISTA: La revolución chiapaneca y el sentir del mundo indígena...MOVIMIENTO ZAPATISTA: La revolución chiapaneca y el sentir del mundo indígena...
MOVIMIENTO ZAPATISTA: La revolución chiapaneca y el sentir del mundo indígena...
vcaglieri
 

Destacado (14)

BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo IbarBOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
 
Caso Pablo Ibar. Apelacion Tribunal Supremo Florida
Caso Pablo Ibar. Apelacion Tribunal Supremo FloridaCaso Pablo Ibar. Apelacion Tribunal Supremo Florida
Caso Pablo Ibar. Apelacion Tribunal Supremo Florida
 
BOPV Admisión a tramite de la propuesta no de ley para garantizar la asistenc...
BOPV Admisión a tramite de la propuesta no de ley para garantizar la asistenc...BOPV Admisión a tramite de la propuesta no de ley para garantizar la asistenc...
BOPV Admisión a tramite de la propuesta no de ley para garantizar la asistenc...
 
BOPV Parlamento Vasco manifiesta su solidaridad con Pavlo Ibar
BOPV Parlamento Vasco manifiesta su solidaridad con Pavlo IbarBOPV Parlamento Vasco manifiesta su solidaridad con Pavlo Ibar
BOPV Parlamento Vasco manifiesta su solidaridad con Pavlo Ibar
 
Cándido Ibar se muestra esperanzado
Cándido Ibar se muestra esperanzadoCándido Ibar se muestra esperanzado
Cándido Ibar se muestra esperanzado
 
Caso Pablo Ibar: Decisión Tribunal Supremo de Florida ante la apelacion
Caso Pablo Ibar: Decisión Tribunal Supremo de Florida ante la apelacionCaso Pablo Ibar: Decisión Tribunal Supremo de Florida ante la apelacion
Caso Pablo Ibar: Decisión Tribunal Supremo de Florida ante la apelacion
 
Supplier and Sourcing Strategy - Optimiza
Supplier and Sourcing Strategy - OptimizaSupplier and Sourcing Strategy - Optimiza
Supplier and Sourcing Strategy - Optimiza
 
Customer Service and Queuing Analysis - Lizard's Thicket
Customer Service and Queuing Analysis - Lizard's ThicketCustomer Service and Queuing Analysis - Lizard's Thicket
Customer Service and Queuing Analysis - Lizard's Thicket
 
Hands for All
Hands for AllHands for All
Hands for All
 
When the fire is gone
When the fire is goneWhen the fire is gone
When the fire is gone
 
ICTs for Education
ICTs for EducationICTs for Education
ICTs for Education
 
Fernely rumer
Fernely rumerFernely rumer
Fernely rumer
 
Front Desk Agent Compliments Porfolio
Front Desk Agent Compliments PorfolioFront Desk Agent Compliments Porfolio
Front Desk Agent Compliments Porfolio
 
MOVIMIENTO ZAPATISTA: La revolución chiapaneca y el sentir del mundo indígena...
MOVIMIENTO ZAPATISTA: La revolución chiapaneca y el sentir del mundo indígena...MOVIMIENTO ZAPATISTA: La revolución chiapaneca y el sentir del mundo indígena...
MOVIMIENTO ZAPATISTA: La revolución chiapaneca y el sentir del mundo indígena...
 

Más de Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“

Pablo Ibar un veredicto incomprensible
Pablo Ibar un veredicto incomprensiblePablo Ibar un veredicto incomprensible
Pablo Ibar un veredicto incomprensible
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Dv281118
Dv281118Dv281118
El correo281118
El correo281118El correo281118
El derecho a la vida no es un juego
El derecho a la vida no es un juegoEl derecho a la vida no es un juego
El derecho a la vida no es un juego
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Atrapados en una pesadilla judicial mortal
Atrapados en una pesadilla judicial mortalAtrapados en una pesadilla judicial mortal
Atrapados en una pesadilla judicial mortal
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARESPABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutosPablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo IbarFomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerteEl PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUAFRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo IbarLos parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo IbarEl PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paisesMas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y LarrañagaEl PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 

Más de Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“ (20)

Pablo Ibar un veredicto incomprensible
Pablo Ibar un veredicto incomprensiblePablo Ibar un veredicto incomprensible
Pablo Ibar un veredicto incomprensible
 
Dv281118
Dv281118Dv281118
Dv281118
 
El correo281118
El correo281118El correo281118
El correo281118
 
El derecho a la vida no es un juego
El derecho a la vida no es un juegoEl derecho a la vida no es un juego
El derecho a la vida no es un juego
 
Atrapados en una pesadilla judicial mortal
Atrapados en una pesadilla judicial mortalAtrapados en una pesadilla judicial mortal
Atrapados en una pesadilla judicial mortal
 
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARESPABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
 
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutosPablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
 
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo IbarFomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
 
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
 
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerteEl PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
 
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
 
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
 
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUAFRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
 
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo IbarLos parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
 
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo IbarEl PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
 
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paisesMas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
 
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
 
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
 
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y LarrañagaEl PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
 
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
 

Último

GUIA_LEGAL_CAPI_6_REGIMEN MIGRATORIO.pdf
GUIA_LEGAL_CAPI_6_REGIMEN MIGRATORIO.pdfGUIA_LEGAL_CAPI_6_REGIMEN MIGRATORIO.pdf
GUIA_LEGAL_CAPI_6_REGIMEN MIGRATORIO.pdf
ProexportColombia1
 
5° Examen tercer trimestre Profa. Kempis.pdf
5° Examen tercer trimestre Profa. Kempis.pdf5° Examen tercer trimestre Profa. Kempis.pdf
5° Examen tercer trimestre Profa. Kempis.pdf
JosManuelEsquivelSnc1
 
Gabinete Claudia Sheinbaum presidenta electa 2024[1].pdf
Gabinete Claudia Sheinbaum presidenta electa 2024[1].pdfGabinete Claudia Sheinbaum presidenta electa 2024[1].pdf
Gabinete Claudia Sheinbaum presidenta electa 2024[1].pdf
IsaacTame1
 
PERSONA MAYOR EDIL POR UN DÍA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO Y REDAM DURAZNO
PERSONA MAYOR EDIL POR UN DÍA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO Y REDAM DURAZNOPERSONA MAYOR EDIL POR UN DÍA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO Y REDAM DURAZNO
PERSONA MAYOR EDIL POR UN DÍA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO Y REDAM DURAZNO
Blanca Estela Castro Valdez
 
III plan estrategico UCA objetivos y fines
III plan estrategico UCA objetivos y finesIII plan estrategico UCA objetivos y fines
III plan estrategico UCA objetivos y fines
JJesusBlanco
 
EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA GESTION PUBLICA
EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA GESTION PUBLICAEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA GESTION PUBLICA
EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA GESTION PUBLICA
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
 
Copias de contrataciones que halló Daniel Briceño
Copias de contrataciones que halló Daniel BriceñoCopias de contrataciones que halló Daniel Briceño
Copias de contrataciones que halló Daniel Briceño
JosDavidRodrguezRibe1
 
GUIA_LEGAL_CAPITULO_7_REGIMEN_LABORAL.pdf
GUIA_LEGAL_CAPITULO_7_REGIMEN_LABORAL.pdfGUIA_LEGAL_CAPITULO_7_REGIMEN_LABORAL.pdf
GUIA_LEGAL_CAPITULO_7_REGIMEN_LABORAL.pdf
ProexportColombia1
 
Reaparición de Antonio García, uno de los jefes del ELN
Reaparición de Antonio García, uno de los jefes del ELNReaparición de Antonio García, uno de los jefes del ELN
Reaparición de Antonio García, uno de los jefes del ELN
JosDavidRodrguezRibe1
 
Reforma Laboral - Ley Bases II - Centro CIFRA.pdf
Reforma Laboral - Ley Bases II - Centro CIFRA.pdfReforma Laboral - Ley Bases II - Centro CIFRA.pdf
Reforma Laboral - Ley Bases II - Centro CIFRA.pdf
DanielHerrera319258
 
Informe de gestión del Psoe de Pozo Alcón .pdf
Informe de gestión del Psoe de Pozo Alcón .pdfInforme de gestión del Psoe de Pozo Alcón .pdf
Informe de gestión del Psoe de Pozo Alcón .pdf
Psoe Pozo Alcón
 
OFICINAS MININTER organigrama de funcionamiento.pptx
OFICINAS MININTER organigrama de funcionamiento.pptxOFICINAS MININTER organigrama de funcionamiento.pptx
OFICINAS MININTER organigrama de funcionamiento.pptx
ssuserf5bbed1
 
Pilar Argüello Trujillo: Primer caso de feminicidio en Veracruz admitido por ...
Pilar Argüello Trujillo: Primer caso de feminicidio en Veracruz admitido por ...Pilar Argüello Trujillo: Primer caso de feminicidio en Veracruz admitido por ...
Pilar Argüello Trujillo: Primer caso de feminicidio en Veracruz admitido por ...
Equifonia
 
POLITICA FISCAL.del peru año 2024 -gobierno de dina boluarte
POLITICA FISCAL.del peru año 2024 -gobierno de dina boluartePOLITICA FISCAL.del peru año 2024 -gobierno de dina boluarte
POLITICA FISCAL.del peru año 2024 -gobierno de dina boluarte
PabloCornelioCuellar1
 

Último (14)

GUIA_LEGAL_CAPI_6_REGIMEN MIGRATORIO.pdf
GUIA_LEGAL_CAPI_6_REGIMEN MIGRATORIO.pdfGUIA_LEGAL_CAPI_6_REGIMEN MIGRATORIO.pdf
GUIA_LEGAL_CAPI_6_REGIMEN MIGRATORIO.pdf
 
5° Examen tercer trimestre Profa. Kempis.pdf
5° Examen tercer trimestre Profa. Kempis.pdf5° Examen tercer trimestre Profa. Kempis.pdf
5° Examen tercer trimestre Profa. Kempis.pdf
 
Gabinete Claudia Sheinbaum presidenta electa 2024[1].pdf
Gabinete Claudia Sheinbaum presidenta electa 2024[1].pdfGabinete Claudia Sheinbaum presidenta electa 2024[1].pdf
Gabinete Claudia Sheinbaum presidenta electa 2024[1].pdf
 
PERSONA MAYOR EDIL POR UN DÍA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO Y REDAM DURAZNO
PERSONA MAYOR EDIL POR UN DÍA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO Y REDAM DURAZNOPERSONA MAYOR EDIL POR UN DÍA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO Y REDAM DURAZNO
PERSONA MAYOR EDIL POR UN DÍA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO Y REDAM DURAZNO
 
III plan estrategico UCA objetivos y fines
III plan estrategico UCA objetivos y finesIII plan estrategico UCA objetivos y fines
III plan estrategico UCA objetivos y fines
 
EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA GESTION PUBLICA
EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA GESTION PUBLICAEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA GESTION PUBLICA
EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA GESTION PUBLICA
 
Copias de contrataciones que halló Daniel Briceño
Copias de contrataciones que halló Daniel BriceñoCopias de contrataciones que halló Daniel Briceño
Copias de contrataciones que halló Daniel Briceño
 
GUIA_LEGAL_CAPITULO_7_REGIMEN_LABORAL.pdf
GUIA_LEGAL_CAPITULO_7_REGIMEN_LABORAL.pdfGUIA_LEGAL_CAPITULO_7_REGIMEN_LABORAL.pdf
GUIA_LEGAL_CAPITULO_7_REGIMEN_LABORAL.pdf
 
Reaparición de Antonio García, uno de los jefes del ELN
Reaparición de Antonio García, uno de los jefes del ELNReaparición de Antonio García, uno de los jefes del ELN
Reaparición de Antonio García, uno de los jefes del ELN
 
Reforma Laboral - Ley Bases II - Centro CIFRA.pdf
Reforma Laboral - Ley Bases II - Centro CIFRA.pdfReforma Laboral - Ley Bases II - Centro CIFRA.pdf
Reforma Laboral - Ley Bases II - Centro CIFRA.pdf
 
Informe de gestión del Psoe de Pozo Alcón .pdf
Informe de gestión del Psoe de Pozo Alcón .pdfInforme de gestión del Psoe de Pozo Alcón .pdf
Informe de gestión del Psoe de Pozo Alcón .pdf
 
OFICINAS MININTER organigrama de funcionamiento.pptx
OFICINAS MININTER organigrama de funcionamiento.pptxOFICINAS MININTER organigrama de funcionamiento.pptx
OFICINAS MININTER organigrama de funcionamiento.pptx
 
Pilar Argüello Trujillo: Primer caso de feminicidio en Veracruz admitido por ...
Pilar Argüello Trujillo: Primer caso de feminicidio en Veracruz admitido por ...Pilar Argüello Trujillo: Primer caso de feminicidio en Veracruz admitido por ...
Pilar Argüello Trujillo: Primer caso de feminicidio en Veracruz admitido por ...
 
POLITICA FISCAL.del peru año 2024 -gobierno de dina boluarte
POLITICA FISCAL.del peru año 2024 -gobierno de dina boluartePOLITICA FISCAL.del peru año 2024 -gobierno de dina boluarte
POLITICA FISCAL.del peru año 2024 -gobierno de dina boluarte
 

Diario Sesiones Parlamento Vasco: 27 Octubre 2006

 • 1. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 1 Sesión celebrada el 27 de octubre de 2006 VITORIA-GASTEIZ Í N D I C E Pág. 4 Se abre la sesión. Pág. 4 Proposición de ley de creación del Instituto Vasco de Consumo . Intervienen en el turno a favor la señora Mendia Cueva y los señores Martínez Ona y Oyarzabal de Miguel. . Interviene en el turno de réplica la se- ñora Mendia Cueva. Pág. 9 . Votación. . Explica su voto la señora Hernaez Lavi- ña. Pág. 10 Moción relativa al programa legislati- vo . Presenta la moción el señor Rodríguez Vaz. . Interviene en el turno de grupos en- mendantes la señora Garrido Knörr. . Intervienen en el turno de grupos no enmendantes la señora Ezenarro Egur- bide, los señores Karrera Agirrebarrena y Ziarreta Bilbao y la señora Tejeria Otermin. 2006ko urriaren 27an egindako bilkura VITORIA-GASTEIZ A U R K I B I D E A 4 or. Hasiera eman zaio bilkurari. 4 or. Lege-proposamena, Kontsumoko Euskal Institutua sortzekoa . Aldeko txandan Mendia Cueva andrea eta Martínez Ona eta Oyarzabal de Mi- guel jaunak mintzatu dira. . Erantzuteko txandan Mendia Cueva an- dreak hitz egin du. 9 or . Botazioa. . Hernaez Laviña andreak bere botoa azaldu du. 10 or. Mozioa, legegintzako programari bu- ruzkoa . Mozioa Rodríguez Vaz jaunak aurkeztu du. . Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan Garrido Knörr andreak hitz egin du. . Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan Ezenarro Egurbide andrea, Ka- rrera Agirrebarrena eta Ziarreta Bilbao jaunak eta Tejeria Otermin andrea mintzatu dira. BILKURA-EGUNKARIA DIARIO DE SESIONES VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk.
 • 2. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 2 Pág. 23 Se suspende la sesión. Pág. 23 Se reanuda la sesión. Pág. 23 Moción relativa al programa legislati- vo (Continuación) . Intervienen en el turno de réplica el se- ñor Rodríguez Vaz, las señoras Garrido Knörr y Ezenarro Egurbide, los señores Karrera Agirrebarrena y Ziarreta Bilbao y la señora Tejeria Otermin. Pág. 31 . Votación. Pág. 31 Moción relativa a la huelga del pro- fesorado de la Universidad del País Vasco . Presenta la moción el señor Abascal Conde. . Interviene en el turno de grupos en- mendantes la señora Celaá Diéguez. . Intervienen en el turno de grupos no enmendantes las señoras Ezenarro Egurbide, Bilbao Cuevas y Cuadra Ibá- ñez de Elejalde y el señor Uribe- Etxebarria Apalategi. . Intervienen en el turno de réplica el se- ñor Abascal Conde, las señoras Celaá Diéguez, Ezenarro Egurbide, Bilbao Cuevas y Cuadra Ibáñez de Elejalde y el señor Uribe-Etxebarria Apalategi. Pág. 57 . Votación. Pág. 57 Moción relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evi- tar la reiteración con que Batasuna viene burlando su situación de ilega- lidad . Presenta la moción el señor De Urquijo Valdivielso. . Interviene en el turno de grupos en- mendantes el señor Rivera Blanco. . Intervienen en el turno de grupos no enmendantes la señora Ezenarro Egur- bide, los señores Matute García de Ja- lón y Ziarreta Bilbao, la señora Eraus- kin Otegi y el señor Rubalkaba Quinta- na. . Intervienen en el turno de réplica los señores De Urquijo Valdivielso, Rivera 23 or. Eten egin da bilkura. 23 or. Berriro ekin zaio bilkurari. 23 or. Mozioa, legegintzako programari bu- ruzkoa (Jarraipena) . Erantzuteko txandan Rodríguez Vaz jau- na, Garrido Knörr eta Ezenarro Egurbi- de andreak, Karrera Agirrebarrena eta Ziarreta Bilbao jaunak eta Tejeria Oter- min andrea mintzatu dira. 31 or. . Botazioa. 31 or. Mozioa, Euskal Herriko Unibertsitate- ko irakasleen grebari buruzkoa . Mozioa Abascal Conde jaunak aurkeztu du. . Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan Celaá Diéguez andreak hitz egin du. . Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan Ezenarro Egurbide, Bilbao Cuevas eta Cuadra Ibáñez de Elejalde andreak eta Uribe-Etxebarria Apalategi jauna mintzatu dira. . Erantzuteko txandan Abascal Conde jauna, Celaá Diéguez, Ezenarro Egurbi- de, Bilbao Cuevas eta Cuadra Ibáñez de Elejalde andreak eta Uribe- Etxebarria Apalategi jauna mintzatu di- ra. 57 or. . Botazioa. 57 or. Mozioa, Batasunak bere ez- legezkotasunari izkin egiten jarrai ez dezan Jaurlaritzak hartu asmo dituen neurriei buruzkoa . Mozioa De Urquijo Valdivielso jaunak aurkeztu du. . Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan Rivera Blanco jaunak hitz egin du. . Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan Ezenarro Egurbide andrea, Matute García de Jalón eta Ziarreta Bil- bao jaunak, Erauskin Otegi andrea eta Rubalkaba Quintana jauna mintzatu dira. . Erantzuteko txandan De Urquijo Valdi- vielso, Rivera Blanco eta Ziarreta Bilbao
 • 3. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 3 Blanco y Ziarreta Bilbao, la señora Erauskin Otegi y el señor Rubalkaba Quintana. Pág. 86 . Votaciones. Pág. 87 Proposición no de ley sobre requeri- miento al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a fin de que fiscalice a la so- ciedad pública Oihanberri, SA . Presenta la proposición no de ley el se- ñor Damborenea Basterrechea. . Interviene en el turno de grupos en- mendantes la señora Madrigal Jiménez. . Intervienen en el turno de grupos no enmendantes el señor Karrera Agirre- barrena y las señoras Altzelai Uliondo y Solaguren Santamaría. . Intervienen en el turno de réplica el se- ñor Damborenea Basterrechea, la se- ñora Madrigal Jiménez, el señor Karre- ra Agirrebarrena y las señoras Altzelai Uliondo y Solaguren Santamaría. Pág. 105 . Votación. Pág. 105 Declaración institucional relativa a la condena a muerte contra Pablo Ibar en Florida . La presidenta da lectura a la declara- ción institucional. Pág. 108 Se levanta la sesión. jaunak, Erauskin Otegi andrea eta Ru- balkaba Quintana jauna mintzatu dira. 86 or. . Botazioak. 87 or. Legez besteko proposamena, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari Oihanbe- rri SA sozietate publikoa fiskalizatze- ko eskatzeari buruzkoa . Legez besteko proposamena Dambore- nea Basterrechea jaunak aurkeztu du. . Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan Madrigal Jiménez andreak hitz egin du. . Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan Karrera Agirrebarrena jauna eta Altzelai Uliondo eta Solaguren San- tamaría andreak mintzatu dira. . Erantzuteko txandan Damborenea Bas- terrechea jauna, Madrigal Jiménez an- drea, Karrera Agirrebarrena jauna, eta Altzelai Uliondo eta Solaguren Santa- maría andreak mintzatu dira. 105 or. . Botazioa. 105 or. Erakunde-adierazpena, Pablo Ibarren kontra Floridan ezarritako heriotza- zigorrari buruzkoa . Lehendakariak erakunde-adierazpena irakurri du. 108 or. Amaiera eman zaio bilkurari.
 • 4. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 4 Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y un minutos. La PRESIDENTA (Bilbao Barandica): Egun on, legebiltzarkide jaun-andreok. Hasiera ematen zaio gaurko bilkurari. Eta gai-zerrendako lehenengo puntuarekin ha- siko gara: "Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak egin- dako lege-proposamena, Kontsumoko Euskal Institutua sortzekoa. Aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta be- hin betiko ebazpena". Eta banatu zaizuen dokumenta- zioan daukazue Jaurlaritzaren irizpidea, eta, horren- bestez, irakurri barik eztabaidari ekingo diogu. Beraz, aldeko txandan zein taldek hartuko dute parte? Ba, orduan, Euskal Sozialistak taldeko ordezka- ria den Mendia andreak dauka hitza. La Sra. MENDIA CUEVA: Egun on. Gure legebiltzar-taldea betidanik egon da kez- katuta gai honetaz: nola antolatzen ziren kontsumitzai- leentzako politikak, zerbitzu hobe bat emateko gure hiritarrei. Dagoeneko 1999an nire taldeak aurkeztu zuen Legebiltzar honetan legez besteko proposamen bat kontsumoko euskal institutu bat egiteko posibilita- tea ikertzeko. Eta proposamen hura onartua izan zen, baina handik hona ez da bide hori jarraitu. 2003ko abenduaren 22an Pertsona Kontsumi- tzaileen Estatutu berri bat aprobatu genuen Ganbera honetan. Eta han organo berri bat sortu genuen, Eus- kadiko Kontsumorako Koordinazio Batzordea, eta si- nestu genuen hura izango zela soluzioa. Baina koordi- nazio-organo honek ez du ondo funtzionatu. Urte bete bat eman zuen Gobernuak dekretua egiteko, eta gero martxan jartzeko beharrezkoa izan zen legebiltzarkide honen galdera bat. Kontsumoa ez da Eusko Jaurlari- tzaren lehentasuna. Horrexegatik nire taldeak aurkeztu egin du lege-proposamen hau. Gero eta gehiago, kontsumitzaileen defentsak eta babesak tresna arinak eta eraginkorrak behar dituzte, berehalako erantzunak eman behar dira gaurko egunean, eta, batez ere, landu behar dira… La PRESIDENTA: Barkatu, Mendia andrea… Ez litzateke txarto egongo isiltasun gehiago Ganbera ho- netan. Eskerrik asko. Jarraitu, mesedez. La Sra. MENDIA CUEVA: Bai, eskerrik asko. … Prebentzioa eta konfliktoen soluzioa. Actualmente el Gobierno Vasco ejerce sus com- petencias en materia de consumo por medio de una estructura administrativa compuesta por la Dirección de Consumo, dependiente de la consejería con com- petencia en la materia, y después existen dos órganos más: uno consultivo, que es la Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi, y otro coordinador, que es la Goizeko bederatziak eta hogeita hamai- kan hasi da bilkura. LEHENDAKARIAK (Bilbao Barandica): Buenos días, señoras y señores parlamentarios. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Y comenzamos con el punto primero del orden del día: "Debate y resolución definitiva en relación con la toma en consideración de la proposición de ley for- mulada por el grupo parlamentario Socialistas Vascos, de creación del Instituto Vasco de Consumo". Tienen el dictamen del Gobierno en la documentación entre- gada; en consecuencia, procedemos directamente al debate sin necesidad de leerlo. Por lo tanto, ¿qué gru- pos desean intervenir en el turno a favor? Pues, en representación del grupo Socialistas Vascos, tiene la palabra la señora Mendia. MENDIA CUEVA andreak: Buenos días. Esta cuestión ha preocupado siempre a nuestro grupo parlamentario: cómo se organizaban las políti- cas de consumo y cómo podríamos dar un mejor ser- vicio a nuestra ciudadanía. Ya en 1999 nuestro grupo presentó en este Parlamento una proposición no de ley que solicitaba estudiar la posibilidad de crear un insti- tuto vasco de consumo. Y se aprobó dicha iniciativa, pero aún no se ha hecho nada al respecto. El 22 de diciembre de 2003 esta Cámara apro- bó un nuevo Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi. Y en él se creaba un órgano nuevo, la Comisión Coordinadora de Consumo de Euskadi, y creímos que ésa sería la solución. Pero ese órgano coordinador no ha funcionado debidamente. El Gobierno tardó un año en elaborar el decreto y lue- go, para ponerlo en marcha, fue necesaria una inter- pelación de esta parlamentaria. El consumo no es prioritario para el Gobierno Vasco. Por ese motivo nuestro grupo presenta esta proposición de ley. Cada vez más, la defensa y protección de las personas con- sumidoras exige herramientas rápidas y eficaces, ya que actualmente la respuesta debe ser inmediata y, sobre todo, habría que mejorar… LEHENDAKARIAK: Disculpe, señora Mendia… No vendría mal un poco más de silencio en esta Cá- mara. Muchas gracias. Continúe, por favor. MENDIA CUEVA andreak: Sí, muchas gracias. … la prevención y solución de conflictos. Gaur egun Eusko Jaurlaritzak Kontsumo Zuzen- daritzak osatutako administrazio-egituraren bidez gau- zatzen ditu kontsumo-gaietan dituen eskumenak. Zu- zendaritza hori kontsumo-gaietako eskumena duen sailaren mendeko da, baina horrezaz gain, badira beste bi organo ere: bata, aholkuemailea, Euskadiko Kontsumoko Kontsulta Batzordea, eta bestea koordina-
 • 5. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 5 Comisión Coordinadora de Consumo de Euskadi, desarrollada por el Decreto 25/2005, de 8 de febre- ro. La voluntad de mi grupo al presentar esta ini- ciativa ha sido la de tratar de simplificar administrati- vamente el área de consumo, concentrando todas las competencias en una sola estructura que actúe de ma- nera global para mejorar la agilidad y eficacia de los procedimientos, evitar la duplicidad de funciones, es- capar de los trámites burocráticos del Gobierno y aglutinar todos los recursos con la máxima eficacia. Perseguimos la modernización de la Administración de consumo intentando que se adapte en la misma medi- da y con la misma rapidez e intensidad con que lo hace la sociedad. La transformación de la actual Ad- ministración de consumo en otra más eficaz resulta imprescindible si queremos dar una mejor protección a los ciudadanos como consumidores. Lo que pretendemos con esta ley es la creación y la organización del Instituto Vasco de Consumo co- mo un organismo autónomo, para que sea la máxima autoridad en la planificación y la ejecución de las polí- ticas de consumo del Gobierno Vasco. Con esta ley el Instituto asumiría todas las competencias que actual- mente tiene el Gobierno Vasco, entre las cuales desta- caré la información, la formación, la educación, la mediación, el arbitraje, la disciplina de mercado, la inspección, el desarrollo normativo, el fomento y las relaciones institucionales. Erakunde berri honen funtzioak bost ardatzetan oinarrituta daude: pertsonen eskubideen defentsa, kontsumitzaileen prestakuntza eta heziketa, artekaritza eta bitartekaritzaren sustapena, erakundeen arteko ha- rremanak eta pertsonen parte-hartze zuzena, kontsumi- tzaileen elkarteen bidez eta eragile ekonomiko eta so- zialen bidez. Por eso hemos diseñado un consejo de direc- ción donde tengan presencia no sólo las organizacio- nes de consumidores, sino también los sindicatos, los empresarios y las cámaras de comercio. Queremos una participación real, en el diseño de las políticas de consumo, de los ciudadanos y de los agentes econó- micos y sociales de este país. Este es un paso impor- tante hacia delante con respecto a la situación que te- nemos ahora, donde son poco más que convidados de piedra en el diseño de las políticas de consumo. Para garantizar los derechos de los consumido- res habrá que ejercer la prevención, analizando los productos y los servicios que nos ofrece el mercado. Y esto sólo se consigue ejerciendo la disciplina del mer- cado con la inspección y la sanción. Habrá que ver si una vez puesto en marcha este organismo no se hace necesario también un desarrollo normativo más exhaustivo que favorezca la consecución de estos objetivos. En el ámbito de la formación y la educación el instituto tendrá que poner en marcha los mecanismos ziokoa, Euskadiko Kontsumoko Koordinazio Batzor- dea, otsailaren 8ko 25/2005 Dekretuak garatutakoa. Ekimen hau aurkezterakoan kontsumoaren ar- loa administrazioaren ikuspegitik erraztea izan da nire taldeak buruan izan duen asmoa. Horretarako, egitura bakar batean bildu behar dira, gure ustez, eskumen guztiak, eta egitura horrek jardun behar du oro har prozeduren arintasuna eta eraginkortasuna hobetzeko, funtzioak bikoiztea saihesteko, Jaurlaritzaren tramite burokratikoetatik ihes egiteko eta bitarteko guztiak ahalik eta eraginkortasunik handienarekin biltzeko. Kontsumo-administrazioa modernizatu nahi dugu, gi- zartearen neurri berean egokitzeko, gizartea bezain az- kar eta gizarteak adinako indarrarekin. Gaur egungo kontsumo-administrazioa eraginkorrago bihurtzea ezinbestekoa da, herritarrak hobeto babestu nahi badi- tugu kontsumitzaile gisa. Lege honen bidez Kontsumoko Euskal Institutua sortu eta antolatu nahi dugu. Erakunde autonomoa izatea nahi dugu, aginte goren izan dadin Eusko Jaur- laritzaren kontsumo-politikak planifikatzeko eta gauza- tzeko garaian. Lege honi esker, institutu horrek bere gain hartuko lituzke egun Eusko Jaurlaritzak dituen es- kumen guztiak. Eskumen horien artean honakoak azpi- marratuko nituzke: informazioa, prestakuntza, hezkun- tza, bitartekaritza, arbitrajea, merkatuko diziplina, ikus- karitza, arau bidez garatzea, sustatzea eta erakundeen arteko harremanak. Las funciones de este nuevo organismo se ba- san en tres pilares fundamentales: defensa de los dere- chos de las personas, formación y educación de las personas consumidoras, fomento de la mediación y la intermediación, cooperación institucional y participa- ción directa de la ciudadanía, a través de las asocia- ciones de consumidores y los agentes sociales y eco- nómicos. Hori dela eta, kontsumitzaileen elkarteak ez ezik, sindikatuak, enpresaburuak eta merkataritza- ganberak ere barne hartuko dituen zuzendaritza- batzordea diseinatu dugu. Parte-hartze erreala nahi dugu, alegia, herritarrek eta herri honetako eragile ekonomiko eta sozialek kontsumo-politikak diseinatze- rakoan parte hartzea. Hori aurrerapauso handia da, egun dugun egoerarekin alderatuz gero, horiek ez bai- tira harrizko gonbidatu baino askoz gehiago kontsu- moko politikak diseinatzeko garaian. Kontsumitzaileen eskubideak bermatzeko, pre- bentziora jo beharko dugu, eta horretarako, merka- tuak eskaintzen dizkigun produktuak eta zerbitzuak az- tertu beharko ditugu. Eta hori merkatu-diziplina ikuska- ritzaren eta isunen bidez gauzatzearen bidez bakarrik lortzen da. Erakunde hori lanean hasi ondoren, legea helburu horiek lortzea ahalbidetzeko arau bidez zeha- tzago garatzea beharrezkoa izango ote den aztertu be- harko dugu. Prestakuntzaren eta hezkuntzaren esparruan, institutuak kontsumitzaileak beren eskubideez guztiz
 • 6. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 6 necesarios para que las personas consumidoras pue- dan ejercer sus derechos en plenitud. Hay que seguir impulsando las kontsumo eskolak para que se convier- tan en el lugar de referencia para educar a todos los ciudadanos, y muy especialmente a los jóvenes, a nuestros mayores, a los que sufran algún tipo de dis- capacidad, y por supuesto a los inmigrantes. Debemos evitar que estos colectivos de población, que por cir- cunstancias físicas, económicas, sociales o geográficas no tienen la formación y la información adecuadas, se conviertan en un colectivo con riesgo de exclusión. El colectivo de jóvenes consumidores exige de todos nosotros una acción prioritaria en el campo del consumo. Se hace necesario motivar y sensibilizar a los jóvenes para que adquieran una mayor concien- ciación en relación con sus derechos como consumi- dores, pero también en relación con un consumo res- ponsable de los recursos y con la importancia de la solidaridad como valor. Debemos fomentar un mode- lo de consumo sostenible social y ecológicamente, así como potenciar el desarrollo del comercio justo y soli- dario y de los productos ecológicos. La mediación y el arbitraje será otro importante reto del instituto. Debemos conseguir que los consumi- dores vascos dispongan de una vía extrajudicial rápida y gratuita para dirimir sus controversias en materia de consumo. Y para ello hay que seguir fomentando el arbitraje en aquellos sectores más reticentes, en espe- cial las empresas suministradoras de energía eléctrica, los servicios bancarios, los seguros, la vivienda, el transporte, etcétera. En cuanto a la coordinación institucional, esta ley establece la colaboración y la coordinación del instituto con todas las administraciones públicas de ámbito tanto local como foral, cuando actúen en el ejercicio de las funciones propias del ámbito del con- sumo. Asimismo, el instituto ha de colaborar con la Unión Europea en la red de alertas y las reclamacio- nes transfronterizas. Por último, hemos pretendido con esta ley abrir al máximo las puertas a la participación de todas las personas y a todos los agentes que intervienen en el ámbito del consumo, tanto públicos como privados. El consejo de dirección de este instituto puede crear órganos asesores, comisiones y ponencias técni- cas, como así lo ponemos en el artículo 13 de esta ley. Amaitzeko, eskatu nahi nuke taldeen babesa lege-proposamen hau aurrera ateratzeko, ponentziara eramateko eta han, ponentzian, denok parte hartu emendakinekin eta lege-proiektu benetan on bat ate- ratzeko. Eskerrik asko. baliatzeko beharrezko diren mekanismo guztiak jarri beharko ditu martxan. Kontsumo-eskolak sustatzen ja- rraitu behar dugu, horiek erreferentzia-leku bihur dai- tezen herritar guztiak hezteko eta, batez ere, gazteak, edadetuak, minusbaliotasunen bat dutenak eta, jakina, etorkinak hezteko. Egoera fisiko, ekonomiko, sozial edo geografikoak direla eta prestakuntza eta informa- zio egokirik ez duten talde horiek baztertzeko arriskuan diren talde bihurtzea ekidin behar dugu. Gazte kontsumitzaileen inguruko ekintzak ere lehentasunezkoa izan behar du kontsumoaren espa- rruan. Ezinbestekoa da gazteak motibatzea eta sentsi- bilizatzea, kontsumitzaile gisa dituzten eskubideez ge- hiago ohar daitezen. Baina, horrezaz gain, bitartekoak arduraz kontsumitzeak duen garrantziaz jabetu behar dute, eta elkartasunak balio gisa duen garrantziaz ere bai. Gizartearen eta ekologiaren ikuspegitik iraunkorra izango den kontsumo-eredua sustatu behar dugu, eta aldi berean, bidezko merkataritza eta merkataritza soli- darioa sustatu, produktu ekologikoena ere ahaztu gabe. Bitartekaritza eta arbitrajea izango da institutua- ren beste erronka nagusia. Euskal kontsumitzaileek kontsumo-gaietan dituzten eztabaidak azkar eta doan ebazteko judizioz kanpoko bidea izatea lortu behar dugu. Horretarako, ordea, arbitrajea sustatzen jarraitu behar dugu, errezelo gehien dituzten sektoreetan, ba- tez ere ondorengo esparruetan: energia elektrikoa hor- nitzen duten enpresak, banku-zerbitzuak, aseguru- etxeak, etxebizitza eta garraioa. Erakundeen arteko koordinazioari erreparatzen badiogu, lege honek institutuaren eta administrazio publiko guztien arteko lankidetza eta koordinazioa ezartzen ditu, erakunde horiek toki-mailakoak izan, foru-mailakoak izan, betiere kontsumoaren esparruan dituzten funtzioak baliatuz jarduten badute. Horretaz gain, institutuak Europar Batasunarekin batera egin behar du lan, alerten sarearen eta mugaz gaindiko erreklamazioen kasuan. Amaitzeko, kontsumoaren esparruan esku har- tzen duten pertsona eta eragile guztiei, publiko zein pribatuei, parte hartzeko ateak ahalik eta gehien za- baltzen ahalegindu gara lege honen bidez. Institutu honetako zuzendaritza-batzordeak or- gano aholkuemaileak, batzordeak eta lantalde tekni- koak osatu ahal izango ditu, lege honen 13. artikuluak dioenari jarraiki. Por último, me gustaría pedir a los grupos par- lamentarios que apoyaran la admisión a trámite de es- ta proposición y que allí, en la ponencia, participára- mos todos los grupos con enmiendas para así lograr un proyecto de ley realmente bueno. Muchas gracias.
 • 7. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 7 La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Mendia an- drea. Aurkako txandan zeintzuk taldek hartuko dute parte? Aurkako txandan…? Aurkako txandan... (Murmullos) Barkatu…? Aldeko txandan ez duzue eskatu al- deko txandarik. Parte hartu nahi duzue? Ba, Martínez jaunak dauka hitza. El Sr. MARTÍNEZ ONA: Eskerrik asko, lehenda- kari andrea. Eserlekutik, eta oso laburki. Ezker Abertzalea taldeak esan behar du bere bozkaren asmoa zein izango den, Euskal Sozialistak Kontsumoko Euskal Institutua sortzeari buruzko lege- proposamena tramitera pasatzearen aldeko bozka emango dugula. Eta aintzat hartzeari buruzko arra- zoiak hauexek izango dira. Batetik, kontsumoko elkarteak oso kritikoak dira orain dagoen egoerarekin, kontsumoak ez baitu Go- bernuko sail baten menpe egon behar. Bigarrenik esan Europan kontsumoa erakunde independenteek eramaten dutela, eta, beraz, gure tal- dea ezaugarri hau betetzen duen erakunde bat sor- tzearen alde dagoela. Eta, bukatzeko, gehitu nahi dugu ere gure tal- dea beti prest dagoela eztabaidak ahalbideratzeko. Ildo honetatik, gogoratu nahi dugu aurreko osoko bilkuran beste taldeek, Aralar ezik, guk aurkez- tutako lege bati eztabaida oztopatu zeniotela. Besterik gabe, eskerrik asko. La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Martínez jauna. Eta Talde Popularreko ordezkariak eskatzen du parte hartzea; antza denez, ez du ondo ulertu itzul- pena. Oyarzabal jauna, zurea da hitza. El Sr. OYARZABAL DE MIGUEL: Sí, pues de manera muy breve, señora presidenta, para anunciar que el Grupo Popular votará a favor de la toma en consideración de la propuesta presentada por el Gru- po Socialista, de creación del Instituto de Consumo de Euskadi, porque nos parece pertinente discutir sobre ese proyecto. No vamos a entrar ahora –no queremos hacer- lo, porque yo creo que no toca en este momento en- trar– en la discusión de los detalles del articulado, de la manera o la fórmula elegida por el grupo propo- nente para plantearnos, digamos, la formulación que tendría ese Instituto Vasco de Consumo. Yo creo que no es el momento de que entremos a debatir sobre LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señora Mendia. ¿Qué grupos desean intervenir en el turno en contra? ¿Turno en contra…? En el turno en contra... (Marmarrak) ¿Disculpe…? No han solicitado intervenir en el turno a favor. ¿Desean intervenir? Pues, tiene la palabra el señor Martínez. MARTÍNEZ ONA jaunak: Muchas gracias, se- ñora presidenta. Desde el escaño, y muy brevemente. El grupo parlamentario Ezker Abertzalea desea expresar su intención de voto, y votará a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley de crea- ción del Instituto Vasco de Consumo, presentada por el grupo Socialistas Vascos. Y las razones por las que votaremos a favor son las siguientes. Por una parte, las asociaciones de consumido- res son muy críticas con la situación actual, ya que el consumo no puede estar a merced de un departamen- to gubernamental. En segundo lugar, decir que en Europa el con- sumo está en manos de organismos independientes, y, en consecuencia, nuestro grupo aboga por la creación de un organismo de esa naturaleza. Y, por último, añadir que nuestro grupo siem- pre está a favor de posibilitar el debate. En ese sentido, queremos recordar que en el pleno anterior todos los grupos, salvo Aralar, rechaza- ron el debate en torno a una proposición de ley pre- sentada por nuestro grupo. Nada más, muchas gracias. LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor Martínez. Y el representante del grupo Popular Vasco pi- de intervenir; según parece, no ha entendido bien la traducción. Señor Oyarzabal, tiene la palabra. OYARZABAL DE MIGUEL jaunak: Bai, oso la- bur, lehendakari andrea, Euskal Talde Popularrak Eus- kal Sozialistak taldeak aurkeztutako proposamena, Kontsumoko Euskal Institutua sortzekoa, aintzat har- tzearen alde bozkatuko duela iragartzeko. Izan ere, proiektu horren inguruan eztabaidatzea egokia dela iruditzen zaigu. Orain ez gara hasiko –ez dugu hori egin nahi, uste dudalako ez dela hori egiteko unea– artikuluen xehetasunen inguruan eztabaidatzen, ezta, nolabait esateko, Kontsumoko Euskal Institutu horrek proposa- mena egin duen taldearen hautuari jarraiki izango lu- keen formulazioari buruz eztabaidatzen ere. Ez dut uste auzi horiei buruzko eztabaidari heltzeko unean gaude-
 • 8. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 8 esas cuestiones. Pero sí queremos decir que comparti- mos, pues, buena parte de los motivos expuestos por la señora Mendia. Compartimos la motivación, compartimos tam- bién los objetivos de la propuesta. Y otra cosa será que en el trámite…, bueno, es ese trámite, pues, ten- dremos que tomar posición sobre la manera de conse- guir esos objetivos. Trataremos, en todo caso, de me- jorar el texto que trae el Grupo Socialista. Pero hoy de lo que se trata, y nosotros lo que queremos decir hoy es sí al debate. Como ha dicho la señora Mendia, ya en el año 99 se presentó una propuesta también por el mismo grupo, en relación con la creación del Instituto Vasco de Consumo. En aquel momento se aprobó un texto firmado por varios grupos de la Cámara, apoyado por el conjunto de los grupos presentes en aquel momento en esta Cámara, en el que se planteaba no exacta- mente la creación del Instituto de Consumo, pero, bueno, sí que se planteaba la creación de organismos precisos en materia de protección de los consumido- res. Bueno, en ese sentido, mi grupo comparte la necesidad de abordad la simplificación administrativa del área de consumo, concentrando las competencias en una sola estructura, como se ha dicho, en aras de una mayor agilidad y eficacia, y que sea ésa la máxi- ma autoridad en la planificación de la ejecución de las políticas de consumo. Además, valoramos también y concedemos una importancia sustancial a algunos de los ejes de actua- ción que se proponen como fundamentales: la protec- ción de la seguridad y los derechos de las personas; la formación y la educación de los consumidores; la po- tenciación también de la mediación y del arbitraje, y, especialmente, la participación directa de las personas a través de las asociaciones de consumidores, de los agentes sociales y económicos. El Gobierno, en principio, lo que hemos cono- cido por su dictamen es que manifiesta una posición contraria. Aduce que tiene previsto o que está en ello, en la elaboración de un plan estratégico. Bueno, yo creo que no podemos esperar, como se nos dice, a que por un acuerdo del Tripartito dediquen esta legis- latura, toda una legislatura a preparar un plan estraté- gico, y en la siguiente legislatura proponer las medi- das. Yo creo que es el momento, yo creo que pode- mos aprovechar todos el momento, también el Go- bierno, aprovechar la ocasión que le brinda la oposi- ción, en este caso, pues, para entrar en el debate y para que entre todos podamos realizar una formula- ción que sea la más adecuada. Nada más, y muchas gracias. La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Oyarzabal jauna. nik. Alabaina, Mendia andreak azaldutako arrazoie- tako askorekin ados gaudela esan nahi dugu. Ados gaude motibazioarekin, eta bat gatoz pro- posamenaren helburuekin. Besterik izango da tramita- tzeko garaian… bada, tramite horretan, helburu horiek lortzeko moduaren inguruan ditugun jarrerak adierazi beharko ditugu. Nolanahi ere, Euskal Sozialistak tal- deak ekarritako testua hobetzen saiatuko gara. Baina gaurko helburua da eztabaidari bide ematea, gaur ez- tabaidari baietz esatea. Mendia andreak esan duen bezala, 99an ere talde horrek berak beste proposamen bat egin zuen, Kontsumoko Euskal Institutua sortzearen inguruan. Une hartan Legebiltzarreko hainbat taldek sinatutako testua onartu zen, une hartan Legebiltzarrean ziren talde guz- tien babesarekin. Proposamen hartan ez zen berariaz proposatu Kontsumoko Institutua sortzea, baina, bai, nolabait ere, kontsumitzaileak babesteko beharrezko ziren erakundeak sortzea. Tira, hori kontuan izanik, nire taldearen ustez ere premiazkoa da kontsumoko esparruko administra- zioa erraztea. Horretarako, esan bezala, eskumenak egitura bakarrean bildu behar dira, arintasuna eta era- ginkortasuna areagotzeko, hain zuzen ere. Eta egitura horrek izan behar du aginte goren kontsumo-politikak gauzatzeko plangintzan. Gainera, gure ustez, oinarrizkotzat jo diren ar- datzetako batzuk balioesteko modukoak dira, eta gure ustez ere funtsezko garrantzia dute. Horien artean di- tugu pertsonen segurtasuna eta eskubideak babestea; kontsumitzaileak prestatzea eta heztea; bitartekaritza eta arbitrajea sustatzea; eta, bereziki, zuzenean parte- hartzea ahalbidetzea, kontsumitzaileen elkarteen eta eragile sozial eta ekonomikoen bidez. Hasiera batean behintzat, eta irizpenak dioenari jarraiki, Jaurlaritzak aurkako jarrera du. Jaurlaritzak argudiatu duenez, dagoeneko aurreikusita du, edo prestatzen ari da, plan estrategikoa. Tira, nire ustez ezin dugu zain egon, beraiek esan bezala, Hirukoaren akordio bat dela eta legegintzaldi hau, legegintzaldi osoa, plan estrategikoa prestatzen emango dutelako eta neurriak ondorengo legegintzaldian proposatuko dituztelako. Uste dut garaia dela, eta iruditzen zait guztiok aprobetxa dezakegula une hau, oposizioak emandako aukera hau, baita Jaurlaritzak ere, eztabaidari ekiteko eta guztion artean egin ahal izateko egokiena izango den formulazioa. Besterik ez, eta eskerrik asko. LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor Oyarzabal.
 • 9. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 9 Aurkako txandan zein taldek hartuko du parte? Inork ez. Ba, jarraitu egingo dugu. Eta erantzu- teko txandarik, beraz, ez dago. Ba, eztabaida amaitu egin da... Bai? Mendia andrea, erantzuteko txandan parte hartu nahi duzu? Zurea da hitza, bai. La Sra. MENDIA CUEVA: Bai, eskerrik asko, presidente anderea, zure baimenarekin eserlekutik egingo dut. Bakarrik, eskertzeko Alderdi Popularrari euren babesa, baita Ezker Abertzaleari ere euren babesaga- tik, alde bozkatzeagatik. Eta egia da, egingo dugu lan, eta nik uste dut akordioetara helduko garela ponentzian. Eta, benetan, izango da oso interesgarria kontsumitzaileen babesa- rentzako aurrera ateratzea ekimen hau. Eskerrik asko. La PRESIDENTA: Amaitu da eztabaida, eta bozkatu egingo dugu lege-proposamena aintzat hartu ala ez. Podemos votar. (Pausa) Efectuada la votación, el resultado fue el siguiente: votos emitidos, 68; a favor, 38; en contra, 0; abstenciones, 30. La PRESIDENTA: Beraz, lege-proposamena aintzat hartu da. Orain, botazioaren emaitza esan eta gero, botoa azaltzeko txanda dago. Beste inork? Bar- katu, zure izena momentu batean joan zait. Talde Na- zionalistaren ordezkariak dauka hitza. La Sra. HERNAEZ LAVIÑA: Mahaiburu ande- rea, legebiltzarkideok, egun on denoi. Guztiok dakizuenez, Hirukoaren botoa absten- tzioa izan da, eta nik, Hirukoaren izenean, azalduko dut. Talde Sozialistak gaur gai interesgarri bat ekarri du Kamara honetara, Euskal Kontsumo Institutua sor- tzeko lege-proposamena, hain zuzen ere. Proposamen honen asmoa da, ordezkari sozia- listak esan duen moduan, kontsumoaren administrazio arloa sinplifikatzea… La PRESIDENTA: Barkatu, Hernaez andrea. Por favor, les pido silencio en la Cámara, que hay muchísimo ruido. ¿Qué grupos desean intervenir en el turno en contra? Nadie. Pues continuamos. Y, en consecuencia, no hay turno de réplicas. Pues ha finalizado el deba- te… ¿Sí? Señora Mendia, ¿desea intervenir en el tur- no de réplicas? Tiene la palabra, sí. MENDIA CUEVA andreak: Sí, muchas gracias, señora presidenta, si me lo permite desde el escaño. Únicamente para agradecer su apoyo al Grupo Popular y también a Ezker Abertzalea, por votar a fa- vor de la iniciativa presentada. Y es verdad, trabajaremos y en mi opinión lle- garemos a acuerdos en la ponencia. Y, sinceramente, será muy interesante sacar adelante esta iniciativa pa- ra la protección de las personas consumidoras. Muchas gracias. LEHENDAKARIAK: Finalizado el debate, some- temos a votación la toma en consideración de la pro- posición de ley presentada. Botazioari ekingo diogu. (Etena) Botazioa eginda, hauxe izan da emaitza: emandako botoak, 68; aldekoak, 38; aurkakoak, 0; abstentzioak, 30. LEHENDAKARIAK: En consecuencia, queda admitida a trámite. Ahora, tras los resultados de la vo- tación, iniciamos el turno de explicación de voto. ¿Alguien más? Disculpe, ahora no me sale su nombre. Tiene la palabra la representante del Grupo Naciona- lista. HERNAEZ LAVIÑA andreak: Señora presiden- ta, señoras y señores parlamentarios, buenos días. Como sabrán, el Tripartito ha optado por la abstención y yo, en representación del Tripartito, expli- caré la razón. El Grupo Socialista presentaba hoy una iniciati- va interesante en esta Cámara, concretamente la pro- posición de ley de creación del Instituto Vasco de Con- sumo. El objetivo de la proposición es, por ejemplo, como decía la representante socialista, simplificar el ámbito de la administración del consumo… LEHENDAKARIAK: Disculpe, señora Hernaez. Mesedez, isiltasuna eskatzen dut Ganbera honetan, zarata handia baitago.
 • 10. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 10 Jarraitu. Eskerrik asko. La Sra. HERNAEZ LAVIÑA: Eskerrik asko. ... kontsumoaren administrazio arloa sinplifika- tzea, konpetentzia guztiak estruktura bakarrean batuz. Estruktura hau autonomoa izango litzateke, eta kontsu- moaren politikak planifikatu eta gauzatu egingo li- tuzke. Estruktura honekin kontsumitzailearen defentsa eta babesa bultzatu nahi da. Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzak hiruko koali- zio-akordioan konpromiso bat hartu zuen, legealdi ho- netan kontsumo-plan estrategiko bat egiteko, eta ho- rretan dabil. Kontsumo Sailaren ustez, kontsumo arloa be- rrantolatzea premiazko gaia da kontsumitzaileen de- fentsa eta babesa bultzatzeko eta haiei zerbitzu eragin- korragoa eskaintzeko. Beraz, argi gera bedi kontsumo arloa bai dela sailaren lehentasuna. Plan estrategiko hau prestatzeko momentuan dago. Eta datorren urtarrilerako, ziur aski, bukatuta egongo da. Beraz, arrazoi honengatik Jaurlaritzak lege-proposamenari bere kontrako irizpidea eman zion, baina ez proposamenak eskatzen duenaren alde ez egoteagatik, baizik eta momentua egokia ez izatea- gatik. Mila esker. La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Hernaez an- drea. Hau amaituta, gai-zerrendako bigarren puntura joango gara: "Mozioa, Oscar Rodríguez Vaz Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua, lege- gintzako programari buruzkoa. Eztabaida eta behin betiko ebazpena". Eta proposamena egin duen taldea- ren txanda denez, Rodríguez jaunak dauka hitza. El Sr. RODRÍGUEZ VAZ: Bai, presidente ande- rea, legebiltzarkideok, egun on denoi. Labur-labur hitz egingo dut gaurko honetan, ez baitugu orain arte gai honi buruz esandako dena erre- pikatu nahi. Dena den, bizpahiru gauza esango ditut mozioa azaltzeko. Lehenik eta behin, duela pare bat aste esan nuen bezala, esan daiteke, gutxi gorabehera, badaki- gula zeintzuk izango diren Ganbera honetara ailega- tuko diren legeak, baina ez dakigu noiz eta nola eto- rriko diren. Legealdi honetako Jaurlaritza eratu zenetik ha- masei hilabete igarorik, eta oraingo legealdiak urte eta erdia bete ondoren, pentsatzen dugu hutsaren hurrena dugula legegintzako ekoizpena. Eta idei honi eusteko, Euskal Sozialistak taldeak egindako estudio bat aurkeztu genuen Ganbera hone- Disculpe. Muchas gracias. HERNAEZ LAVIÑA andreak: Muchas gracias. ... simplificar el ámbito de la administración del consumo, uniendo todas las competencias en una sola estructura. Dicha estructura sería autónoma y planifi- caría y materializaría las políticas de consumo. Con esta estructura se pretende impulsar la defensa y la protección de las personas consumidoras. En este sentido, el Gobierno Vasco adoptó un compromiso en el acuerdo de coalición del Tripartito, el acuerdo de realizar un plan estratégico de consumo en esta legislatura, y en ello está. A entender del Departamento de Consumo, ur- ge reorganizar el ámbito del consumo para promover la defensa y protección de las personas consumidoras y ofrecerles un servicio más eficaz. En consecuencia, que quede claro que el ámbito del consumo es priori- tario para el departamento. Actualmente está preparando el plan estratégi- co. Y seguramente esté acabado para el próximo mes de enero. En consecuencia, por esa razón el Gobierno ofrece un dictamen contrario a la proposición de ley, pero no porque sea contrario a su contenido, sino por considerar que no es el momento apropiado. Muchas gracias. LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señora Hernaez. Finalizado este punto, pasamos al punto segun- do del orden del día: "Debate y resolución definitiva de la moción presentada por don Oscar Rodríguez Vaz, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, relati- va al programa legislativo". En el turno del grupo pro- ponente, tiene la palabra el señor Rodríguez. RODRÍGUEZ VAZ jaunak: Sí, señora presiden- ta, señoras y señores parlamentarios, buenos días. Mi intervención será breve, ya que no queremos repetir todo lo expuesto hasta ahora en torno a esta cuestión. Aun y todo, quisiera decir un par de cosas para explicar la moción de hoy. En primer lugar, tal y como dije hace un par de semanas, podemos decir más o menos cuáles son las leyes que vendrán a este Parlamento, pero no sabe- mos cuándo ni cómo llegarán. Han pasado dieciséis meses desde que se for- mó el Gobierno para esta legislatura y esta última ha cumplido ya año y medio, y pensamos que la produc- ción legislativa es prácticamente nula. Y para demostrar ese argumento presentamos en esta Cámara un estudio elaborado por el grupo
 • 11. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 11 tan, konklusio batetara heltzeko: hainbat autonomia- erkidegok bi urtetan guk azken bost urteetan baino lege gehiago egin dituzte. Exekutibo baten ekintza politikoa ez da bakarrik oinarritzen lege-kopuru handi batean, baina, dudarik gabe, beste arrazoi garrantzitsu bat da edo izan da, guretzat, legegintza-programa bat eskatzeko. Dena den, bi funtsezko arrazoi ditugu mozio hau defendatzeko: lehenengoa, guk uste dugu lege- gintza-programa planifikatzeak eta Legebiltzarrean azaltzeak Jaurlaritzaren ekintza politikoa demokrati- koago eta gardenago bihurtzen duela, eta, bigarrena, tresna hau edukitzeak oposizioaren lana errazten duela baita ere. Exekutiboaren lana oso inportantea da. Baina ia hain inportantea da oposizioarena sistema demokratikoarentzako. Mozio hau eragin duten argudioetara bueltatuz, eta esandako dena kontutan hartuta, Jaurlaritzaren le- gegintzako asmoak hartu eta lehendakaria interpelatu genuen, ea legegintza-programa bat ekarriko zuen ala ez Legebiltzar honetara. Baina Jaurlaritzak ez zuen interpelazioa eran- tzun, eta, batez ere, horrek gauzatu du Euskal Sozialis- tok Legebiltzar honetara ekartzea mozio hau. Mozioak bi puntu bakarrik ditu, bi gauza Eusko Jaurlaritzari eskatzeko. Lehenengoa, aurkez diezaiela legebiltzar-taldeei, hilabeteko epean, lehen bilkura- aldian eta bigarren bilkura-aldian bidaltzea pentsatuta duen legegintza-programa. Eta, bigarrena, gauza ber- dina egitea, urtero-urtero, politika orokorreko osoko bilkura egin eta hurrengo hogeita hamar egunetan. Euskal Sozialistak taldeak ekintza hau defendatu genuen Jaurlaritzan geundenean, defendatzen dugu gaur, oposizioan gaudela, eta defendatuko dugu be- rriro gobernatzerakoan. Legebiltzarkideok, bukatzeko, duela pare bat aste Jaurlaritzari bi pronostiko egin genizkion mozio honen eztabaidari buruz: lehenengoa, gure mozioa aprobatuko zuela Legebiltzar honek; eta, bigarrena, Hirukoaren legebiltzarkide batzuk, mozioari ezezkoa emanez gero, gorrituko zirela. Nik uste dut gaurko honetan bi gauzak ikusiko ditugula. Hau da esan nahi genuena, eta mila esker, pre- sidente anderea. La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Orain, zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara joango gara. Eta Euskal Talde Popularraren ordezkaria den Garrido andreak dauka hitza. Socialistas Vascos, que llega a una conclusión: en mu- chas comunidades autónomas han aprobado más le- yes en dos años que la nuestra en los últimos cinco. La actividad política de un ejecutivo no se basa únicamente en un gran número de leyes, pero no hay duda de que es motivo importante, o ha sido, para que nuestro grupo exija un programa legislativo. En cualquier caso, tenemos dos razones funda- mentales para defender esta moción: la primera, nues- tro grupo considera que planificar el programa legisla- tivo y presentarlo en esta Cámara hace más democrá- tica y transparente la actividad política del Gobierno, y, segundo, que contar con esta herramienta facilita también la labor de la oposición. La labor del ejecuti- vo es muy importante. Pero la de la oposición es casi tan importante para la democracia. Volviendo a los argumentos que han acarreado esta moción, y tomando en consideración todo lo ex- puesto, tomamos los proyectos legislativos, las inten- ciones del Gobierno, e hicimos una interpelación al Gobierno para saber si iba a presentar un programa legislativo en este Parlamento. Pero el Gobierno no respondió a la interpela- ción, y fundamentalmente eso es lo que empujó al grupo Socialistas Vascos a presentar esta moción. La moción consta únicamente de dos puntos, para expresar dos peticiones al Gobierno Vasco. La primera, que presente a los grupos parlamentarios, en el plazo de un mes, el programa legislativo que tiene pensado remitir en la primera mitad de la legislatura y también en la segunda. Y la segunda cuestión, que haga lo mismo cada año, en el plazo de treinta días posterior al pleno de política general. El grupo Socialistas Vascos defendía esta idea cuando estaba en el Gobierno, la defendemos actual- mente, en la oposición, y la defenderemos de nuevo cuando gobernemos. Señoras y señores parlamentarios, por último, hace dos semanas hicimos dos pronósticos con res- pecto al debate de esta moción: el primero, que este Parlamento aprobaría la moción, y la segunda, que algunos parlamentarios y parlamentarias del Tripartito, si votan en contra, no podrán sino avergonzarse. Creo que hoy seremos testigos de ambas cosas. Es todo lo que quería decir, y muchas gracias, señora presidenta. LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor Ro- dríguez. Iniciamos ahora el turno de los grupos enmen- dantes, y en representación del grupo Popular Vasco tiene la palabra la señora Garrido.
 • 12. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 12 La Sra. GARRIDO KNÖRR: Eskerrik asko, pre- sidente anderea. Egun on legebiltzar guztioi. Euskal Talde Popularrak Euskal Sozialistak tal- deak aurkeztutako mozioari osoko zuzenketa aurkeztu diogu. Esan behar dugu mozio hau, Euskal Sozialistak taldeak aurkeztutako mozioa, lehenago aurkeztutako interpelazio baten ondorioa dela. Euskal Talde Popularrak zuzenketan mozioaren testua zuzendu nahi izan du, hobetzeko asmoz. Nahiz eta gaiarekin, mamiarekin, ados egon, uste dugu mo- zioaren testua nahiko iluna zela eta hobe zela testu al- ternatibo bat planteatzea. Euskal Talde Popularraren zuzenketak bi puntu nagusi ditu. Lehenengo puntuak oraingo egoerari egi- ten dio erreferentzia, eta, beraz, oraingo legealdiari. Eta honela dio: "Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaur- laritzari eskatzen dio legealdi horri dagozkion lege- proiektuak eta Gobernuaren planak biltzen dituen le- gegintza- egutegia aurkezteko oraingo bilkura-aldia bukatu baino lehen". Bigarrenak hurrengo legealdieta- rako txandei egiten die erreferentzia, eta honela dio: "Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Parlamentura legealdi bakoitzean aurrera aterako di- ren lege-proiektuak eta Gobernuaren planak biltzen dituen legegintza-egutegia hiru hilabeteko epean bi- daltzeko Gobernua osatzen denetik kontatzen hasita". Zergatik aurkeztu dugun zuzenketa hau? Guk uste dugulako beharrezkoa dela Eusko Jaurlaritzari le- gegintza-egutegia bidaltzeko eskatzea, bere etxeko la- nak egin ez dituelako. Norbaitek bere eginbeharrak betetzen ez baditu, lagundu, aholkatu, gidatu behar zaio. Hemen gertatzen da suspenditzen duten umeekin bezala: laguntzeko edo gidatzeko irakasle partikularra ipini behar zaiela. Eusko Jaurlaritzak lege-proiektu gu- txi bidaltzen ditu. Bakarrik legealdi honetan 14 lege- proiektu bidali ditu, eta horietatik 4 bakarrik aprobatu dira, eta bat, kontuan eduki behar dugu aurrekontuen lege-proiektua dela. Esan dezakegu, orduan, ondorio bezala bere ekimena legealdi honetan oso urria izan dela, eta ho- rregatik eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari lege- proiektuak eta Gobernuaren planak biltzen dituen egu- tegia aurkezteko. El Grupo Popular ha presentado una enmienda de totalidad a la moción presentada por el grupo So- cialistas Vascos. Esta moción es consecuencia de una interpelación que presentó este mismo grupo al lehen- dakari y a que dio respuesta la vicepresidenta del Go- bierno. El Grupo Popular ha enmendado este texto con objeto de mejorarlo, porque creemos que era un tanto confuso y que era necesario presentar un texto alterna- tivo, digo porque era poco claro y podía dar lugar a la confusión. Sin embargo, bueno, considero que, co- GARRIDO KNÖRR andreak: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores par- lamentarios. El grupo Popular Vasco ha presentado enmien- da de totalidad a la moción presentada por el grupo Socialistas Vascos. Debemos decir que esta moción, la moción presentada por el grupo Socialistas Vascos, es consecuencia de una interpelación presentada ante- riormente. En su enmienda el grupo Popular Vasco ha querido corregir el texto de la moción, para mejorarlo. Aunque coincidamos con su contenido, con el fondo, creemos que el texto de la moción es bastante oscuro y que era mejor plantear un texto alternativo. La enmienda del grupo Popular Vasco tiene dos puntos fundamentales. El primero hace referencia a la situación actual y, en consecuencia, a esta legislatura. Y dice así: "El Parlamento Vasco solicita al Gobierno Vasco que presente en este mismo curso un calendario legislativo que recoja el plan del Gobierno y los pro- yectos de ley relativos a dicha legislatura". El segundo hace referencia a las legislaturas venideras y establece así: "El Parlamento Vasco solicita al Gobierno Vasco que presente en cada legislatura, en el plazo de tres meses posterior a la formación del Gobierno, un ca- lendario legislativo que recoja el plan del Gobierno y los proyectos de ley relativos a dicha legislatura". ¿Por qué hemos presentado esta enmienda? Porque consideramos que es necesario exigir al Go- bierno que remita el calendario legislativo, ya que no ha hecho sus deberes. Si alguien no hace sus deberes hay que ayudarle, asesorarle, guiarle. Ocurre como con los niños y niñas que suspenden: hay que ponerles un profesor particular para que les ayude. El Gobierno Vasco envía pocos proyectos de ley. En esta legislatura ha remitido 14 proyectos de ley y sólo 4 han sido aprobados, y debemos tener en cuenta que uno ha sido el proyecto de ley de presupuestos. Entonces, podemos decir a modo de conclusión que su iniciativa ha sido muy escasa, y por ese motivo solicitamos al Gobierno Vasco que presente un calen- dario con los proyectos legislativos y planes del Go- bierno. Euskal Talde Popularrak osoko zuzenketa aur- keztu dio Euskal Sozialistak taldeak aurkeztutako mo- zioari. Mozio hau talde horrek berak lehendakariari egindako eta Jaurlaritzako lehendakariordeak eran- tzundako interpelazioaren ondorio da. Euskal Talde Popularrak testu hau zuzendu egin du, hobetzeko helburuarekin. Izan ere, hasierakoa na- hasgarri samarra zela eta testu alternatiboa aurkeztea beharrezkoa zela pentsatu genuen, alegia, ez zelako oso argia eta nahasbide izan zitekeelako. Haatik, ados
 • 13. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 13 mo podríamos estar de acuerdo, señor Rodríguez, en el fondo de la cuestión, desde este grupo parlamenta- rio, desde el Grupo Parlamentario Popular pediríamos un receso con el objeto de poder acercar posturas y poder llegar a acuerdo. Pero ya digo, habría que me- jorar la redacción de su propuesta, porque, como di- go, da lugar a la confusión y está un poco mal hecha. Nosotros en ese sentido planteamos dos párra- fos. En un primer párrafo instamos al Gobierno Vasco a presentar el calendario legislativo (hablamos de ca- lendario legislativo y no de programa legislativo), que incluirá los proyectos de ley y planes de Gobierno co- rrespondientes a la presente legislatura, antes de la financiación del actual periodo de sesiones. Y también hacemos una referencia a futuras legislaturas, en la que instamos al Gobierno Vasco a que remita a esta Cámara el calendario legislativo que incluirá también los proyectos de ley y planes de Gobierno correspon- dientes a cada legislatura, y este calendario se tendrá que remitir en el plazo de tres meses siguientes a la constitución del Gobierno. Por lo tanto, como digo, la diferencia con la propuesta inicial, con la moción inicial del Partido So- cialista, es que se habla de un calendario legislativo, que nos parece un término más exacto que el de pro- grama legislativo, para que se elabore ese calendario con el conjunto de planes y proyectos de ley que se van a remitir, tanto para esta legislatura como para futuras legislaturas. Y hemos omitido la referencia "el Gobierno piensa remitir" porque consideramos que queda mejor redactada de la forma en que nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué la necesidad de que el Gobierno Vas- co remita un calendario legislativo a esta Cámara? Sencillamente, porque el Gobierno Vasco no ha hecho los deberes, no ha cumplido con su obligación, y cuando uno no cumple hay que guiarle y hay que po- nerle los deberes. Y esta enmienda que el Grupo Po- pular presenta a raíz de la moción del Grupo Socialis- tas pretende ponerle al Gobierno Vasco esos deberes que no ha hecho. ¿Por qué decimos que no ha cumplido su obli- gación y por qué decimos que no ha hecho los debe- res? Porque el balance es muy pobre. Como dijo nuestra presidenta, María San Gil, en la interpelación que a propósito también de esta cuestión le hizo al le- hendakari, el balance es paupérrimo. El número de leyes aprobadas han sido cuatro, contando la de pre- supuestos; varias son repetidas, como la Ley de Aguas y la Ley del Suelo. Se han remitido 14 proyectos de ley a esta Cámara, muchos repetidos de la legislatura an- terior que no fueron aprobados; otros son modifica- ciones de leyes que están en vigor, y algunos son no- vedosos, que son los poquitos, que son tres. Hay que recordar aquí que sólo el Partido Po- pular ha presentado 15 iniciativas legislativas como proposiciones de ley. Es que si comparamos la cifra de actividad legislativa, de iniciativa legislativa de este Gobierno Vasco con otras comunidades autónomas, egon gaitezkeela uste dudanez, Rodríguez jauna, au- ziaren muinaren inguruan ados jar gaitezkeela uste dudanez, Euskal Talde Popularrak etenaldia eskatu nahi luke, jarrerak hurbiltze aldera eta adostasunera iritsi ahal izateko. Baina esan bezala, zuen proposa- mena hobeto idatzi beharko litzateke, nahasgarri sa- marra delako eta gaizki samar eginda dagoelako. Hortaz, guk bi pasarte proposatzen ditugu. Le- henengo pasartean legegintzako egutegia aurkezteko eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari (legegintzako egute- gia eta ez legegintzako programa). Egutegi horretan Jaurlaritzak legegintzaldi honetarako aurreikusitako le- ge-proiektuak eta planak hartuko ditu barne, oraingo bilkura-aldia amaitu baino lehen. Baina horrezaz gain, etorkizuneko legegintzaldiak ere ez ditugu ahaztu. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzari eskatu diogu Eusko Lege- biltzarrera bidaltzeko legegintzaldi bakoitzerako Jaurla- ritzak aurreikusitako lege-proiektuak eta planak barne hartuko dituen legegintzako egutegia, betiere hiru hila- beteko epean, Jaurlaritza osatzen denetik hasita. Hortaz, esan bezala, hauxe da hasierako pro- posamenaren, Euskal Sozialistak taldearen hasierako mozioaren eta gurearen arteko aldea: guk legegin- tzako egutegiari buruz hitz egin dugu, legegintzako programa baino termino zehatzagoa iruditzen zaigu- lako, egutegi hori hona bidaliko diren plan eta lege- proiektu guztiekin batera prestatzeko, legegintzaldi ho- netan nahiz etorkizuneko legegintzaldietan. Gainera, "bidaltzea pentsatuta duen" zioen hori kendu egin dugu, gure ustez hobeto gelditzen delako guk idatzi dugun bezala idatzita. Eta zergatik da premiazkoa Eusko Jaurlaritzak legegintzako egutegia bidaltzea Legebiltzarrera? Hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak ez dituelako bere etxeko lanak egin, ez duelako bere betebeharra bete, eta obligazioak betetzen ez direnean, norbaitek bideratu behar izaten du, eta etxeko lanak jarri. Eta Euskal So- zialistak taldearen mozioaren harira Euskal Talde Po- pularrak aurkeztutako zuzenketa honek egin ez dituen etxeko lan horiek jarri nahi dizkio Eusko Jaurlaritzari. Eta zergatik esaten dugun ez duela bere eginbe- harra bete eta zergatik esaten dugun ez dituela etxeko lanak egin? Balantzea oso pobrea delako. Gure le- hendakariak, María San Gil andreak, gai honen ingu- ruan lehendakariari egin zion interpelazioan esan zuen bezala, balantzea oso txiroa da. Lau lege onartu dira, aurrekontuen legea ere barne dela. Hainbat errepika- tutakoak dira, Lurzoruen Legea eta Uraren Legea, esate baterako. Legebiltzarrera 14 lege-proiektu bidali dira, eta asko errepikatutakoak dira, aurreko legegin- tzaldian onartu ez zirenak. Beste batzuk indarrean dau- den legeen aldaketak dira, eta batzuk berriak izan dira, oso gutxi, hiru, hain zuzen ere. Gogoan izan Alderdi Popularrak berak 15 lege- ekimen aurkeztu dituela, lege-proposamen gisa. Eta Jaurlaritza honen legegintzako jardueraren zenbate- koa, lege-ekimena, beste autonomia-erkidego batzue- takoarekin konparatzen badugu, nahiko pobrea dela
 • 14. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 14 es bastante pobre: tenemos Cataluña con 37 en el mismo periodo, Baleares con 28, Navarra con 24, Cantabria con 18, Valencia con 24, Aragón con 25, y Castilla-León con 16. Es decir, todas nos ganan. Si la iniciativa de un gobierno sirve para medir la capacidad de gobierno y valorar su gestión, a uste- des, señores del Gobierno Vasco, señor lehendakari, habría que ponerles un suspenso: cuatro leyes contan- do la de presupuestos. Y leyes de las que hay que de- cir además que su aprobación no ha sido en absoluto pacífica. Hay que recordar aquí las numerosas contra- dicciones y controversias internas dentro del Tripartito que han suscitado algunas de estas leyes aprobadas, y también las controversias que también algunas de es- tas leyes han generado en el seno del propio Partido Nacionalista Vasco. Y también han sido polémicas, que hay que recordarlo aquí, porque se han inmiscui- do claramente en competencias forales. Por lo tanto, el balance es enormemente nega- tivo, y por eso, como consideramos que el Gobierno Vasco no ha hecho los deberes, venimos aquí para ponerle los deberes como oposición. Y tienen una oportunidad de, en ese sentido, tener en cuenta la ini- ciativa y la enmienda que ha presentado el Partido Po- pular, que va en este sentido. Como ustedes no han cumplido con su obligación y no han hecho los debe- res, les ponemos los deberes. Y voy a solicitar un receso para intentar llegar a una aproximación con la moción del Partido Socialis- ta, y en ese sentido, presidenta, le solicito un receso. Muchas gracias. La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Garrido an- drea. Lehenengo txanda amaitu eta gero, nahi izanez gero, orduan egingo da etenaldi hori, taldeek onartuz gero. Beraz, zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara joango gara, eta Mistoa-Aralar taldearen or- dezkaria den Ezenarro andreak dauka hitza. La Sra. EZENARRO EGURBIDE: Bai, eskerrik asko. Egun on guztioi. Beno, oso labur hemendik egingo dut, esateko ez dugula ulertzen gobernu-akordioan lege-programa jasota egoteak zergatik ekidin behar duen hona, beno, egutegi bat ekartzea. Eta, beraz, zentzu horretan esan nahi dut Alderdi Sozialistak egindako proposamenaren alde bozkatzeko asmoa genuela. Eta bigarrenik esan, osoko zuzenketa ikusita, ba, ematen duela ez dagoela inolako desadostasunik, gehiago da..., ez dakit, erredakzioa hobetzeko egin den saiakera bat, baina ez zait iruditzen, beno, osoko zuzenketa suposatzen duenik, eta mozioa bere horre- tan bozkatuko genuke. ikusi ahal izango dugu: Katalunian 37 egin dituzte aldi berean, Balearretan 28, Nafarroan 24, Kantabrian 18, Valentzian 24, Aragoin 25, eta Gaztela eta Leonen 16. Hots, guztiek egin dituzte guk baino gehiago. Gobernu baten ekimenak gobernatzeko gaita- suna neurtzeko eta kudeaketa balioesteko balio badu, zuek, Eusko Jaurlaritzako jaun-andreok, lehendakari jauna, ez duzue gaindituko: lau lege, aurrekontuena barne hartuta. Gainera, lege horiek onesteko bidea ez da inola ere baketsua izan, eta hori ere esan egin be- har da. Gogoan izan Hirukoaren baitan onartutako lege horietako batzuek eragin dituzten barne- kontraesan eta –eztabaida ugariak, baita lege horie- tako batzuek Euzko Alderdi Jeltzalearen baitan eragin dituzten eztabaidak ere. Gainera, lege horiek foru- eskumenetan argi eta garbi sartu direlako izan dira po- lemikoak, eta hori ere gogoratu behar dugu hemen. Beraz, balantzea izugarri txarra da, eta horrega- tik iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzak ez dituela etxeko lanak egin. Eta oposizio garen aldetik, horretara etorri gara hona, etxeko lanak jartzera. Hori dela eta, au- kera duzue ekimena eta Alderdi Popularrak aurkeztu duen zuzenketa, adierazitako norabide horretakoa dena, aintzat hartzeko. Zuen eginbeharra bete ez du- zuenez eta etxeko lanak ez dituzuenez egin, etxeko la- nak jarriko dizkizuegu. Etenaldia eskatu nahi nuke, Alderdi Sozialista- ren moziora hurbiltzeko ahalegina egiteko. Beraz, le- hendakari andrea, etenaldia eskatzen dizut. Eskerrik asko. LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señora Garrido. Si lo desean, si los grupos lo aceptan, podemos hacer dicho receso cuando finalice el primer turno. En consecuencia, iniciamos el turno de los gru- pos que no han presentado enmienda alguna, y en re- presentación del grupo Mixto-Aralar tiene la palabra la señora Ezenarro. EZENARRO EGURBIDE andreak: Sí. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, muy brevemente, para decir que no en- tiendo por qué la existencia de un programa legislativo en el acuerdo de gobierno impide que presenten aquí un calendario. Y, en consecuencia, en ese sentido quiero expresar que teníamos intención de votar a fa- vor de la iniciativa presentada por el Partido Socialista. Y en segundo lugar, viendo la enmienda a la totalidad, pues, no parece que sea discordante, es más…, no sé, un intento de mejorar su redacción, pe- ro no considero que, bueno, sea una enmienda de to- talidad, y por ello deberíamos votar la moción sin cambio alguno.
 • 15. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 15 Besterik ez. La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Ezenarro an- drea. Mistoa-Ezker Batua Berdeak taldearen ordezka- ria den Karrera jaunak dauka hitza. El Sr. KARRERA AGIRREBARRENA: Presidente anderea, legebiltzarkideok, egun on. Beti harritzen naute Alderdi Sozialistak agertzen dituen neurri desberdinek. Hemen, Ganbera honetan, eta Madrileko Kongresuan, adibidez, exenplu bezala jar dezakegu, eta, batez ere, garrantzitsuagoa de- lako –garrantzitsua da beraientzako, edo izan behar luke– konparaketa horrek duen edukiarengatik. Euska- din Eusko Jaurlaritzari legegintza-programa eta egute- gia eskatzen diozue, baina Estatu mailan egiten duzue- nari ez diozue bat ere begiratzen. Zapateroren Gober- nuak, Gobernu sozialistak, ez du bidaltzen inolako programarik, Kongresuak ez du jasotzen ez programa, ezta egutegirik ere. Izatez, ez dago betekizun legalik, eta Jaurlaritzak hartzen duen konpromezu multzoa bere gobernu-akordioan zehazturik agertzen da, eta testu hori publikoa da. Eta baita ere hemen agertu izan da bere edukia norainokoa den, eta programatzen di- tuen legeak, legealdi bakoitzean zer programa eraman nahi dituen. Ofizialki programarik ez aurkezteak hutsune de- mokratikoa suposatzen duela eta gardentasun falta dagoela diozue, baina ez dago horrelakorik. Zuen oposizio-lana zailtzen duela egotzi diozue Jaurlaritzari, eta agian baieztapen hori, ba, esango nuke Rodríguez Vaz jaunaren arazoa izango dela edo beste batzuena, baina Gobernuak esaten duela zer lege dituen bere legealdirako eta zer garrantzizkoak eta berak zer de- fendatuko duen legealdian. Zilegi da, legitimoa, are gehiago, laudagarria ere bada zuen oposizio-lana egin nahi izatea –nik hori oso-osoan aitortzen dut–, baina Gobernuak badu bere programa eta badakizue Gobernuak programa baduela. Gainera, programa faltak ez luke zuen oposi- zio-lana oztopatuko; Ganbera honen Araudiak balia- bide asko ditu, tresna asko ditu eta erabil ditzakezue. Adibidez, hor dauzkazue mila gauza, galderak, mo- zioak eta baita lege-proiektuak ekartzea eta abar. De- partamentu bakoitzaren legealditzarako asmoak jakin nahi badituzue, horretarako dituzue gauza horiek de- nak, erabil ditzakezuenak, eta erabiltzen dituzue. Eta nik uste dut egokia dela hori. Alde horretatik, lehen esan dudan bezala, Gobernuak esan zuen legealdi honetarako bere agerraldian eta bere akordioa egin zuen garaian 24 ekimen, garrantzitsuenak, jasotzen zituela eta horiek izango zirela Legebiltzar honetara igorriko zituenak. Baita ere hitz egiten duzue aktibitate urriaz eta honelako gauzez. Adibidez, oraingo legealdi honetan, oraindik urtebete eta gutxi eraman arren, lau lege ba- dira onartuak. 14 bidali ditu Gobernuak Legebiltzar Nada más. LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señora Ezenarro. En representación del grupo Mixto-Ezker Batua Berdeak, tiene la palabra el señor Karrera. KARRERA AGIRREBARRENA jaunak: Señora presidenta, señoras y señores parlamentarios, buenos días. Siempre me sorprende la distinta vara de medir que tiene el Partido Socialista. Aquí, en esta Cámara, y en el Congreso de Madrid, por ejemplo, y, sobre to- do, lo que es más importante –importante para ese partido, o debería serlo–, por lo que significa esa comparación. En Euskadi piden al Gobierno Vasco un programa legislativo y un calendario, pero no les im- porta nada lo que hacen en el ámbito estatal. El Go- bierno de Zapatero, el Gobierno socialista, no envía programa alguno, el Congreso no recibe ni programa ni calendario. En sí, no hay obligación legal al respec- to, y los compromisos adoptados por el Gobierno es- tán recogidos en su acuerdo de gobierno y dicho texto es público. Y aquí hemos explicado también cuál era su contenido y las leyes que prevé, el programa que desea materializar en cada legislatura. Afirman que no presentar el programa oficial- mente supone una carencia democrática y falta de transparencia, pero no es así. Achacan al Gobierno que dificulta su labor de oposición y quizá diría que dicha afirmación es, pues, problema del señor Rodrí- guez Vaz o de algunos otros, pero el Gobierno ha de- jado claro qué leyes tiene para la legislatura y cuáles son prioritarias y qué es lo que defenderá a lo largo de la legislatura. Es legítimo, es más, es loable que quieran hacer su labor de oposición –lo reconozco ab- solutamente–, pero el Gobierno tiene su programa y saben que el Gobierno tiene su programa. Además, la falta de programa no debería obs- taculizar su labor opositora; el Reglamento de esta Cámara tiene muchos recursos, muchas herramientas, y pueden utilizarlas. Por ejemplo, tienen innumerables cuestiones como preguntas, interpelaciones, mociones o incluso la presentación de proyectos de ley, etcétera. Si desean saber los objetivos de cada departamento para una legislatura, cuentan con todos esos recursos, que pueden utilizar y utilizan. Y creo que es algo apro- piado. En ese sentido, como decía anteriormente, el Gobierno presentó sus iniciativas para esta legislatura cuando logró el acuerdo de gobierno, y expresó que este último recogía las 24 iniciativas más importantes y que esas son las que remitiría a este Parlamento. Hablaban también de actividad escasa y cues- tiones similares. Por ejemplo, en esta legislatura, aun- que llevemos año y poco, se han aprobado ya cuatro leyes. El Gobierno ha remitido a este Parlamento 14
 • 16. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 16 honetara, eta, gainera, azken bolada honetan, zuen parlamentario batzuei entzun diet izugarrizko bilera pi- loa egiten direla Parlamentu honetan, eztabaidak egin, izugarrizko eztabaida piloa dagoelako, eta gehienak lege horien eztabaidak dira, ponentzian edo komisioan daudenak. Eta, jakina, badaude beste lege batzuk po- nentzian eta komisioan onartuak eta bakarrik Legebil- tzar honetatik pasatzea falta zaienak onartuak izateko; badaude bat baino gehiago. Gainera, badaude hori egindakoak ere. Alde horretatik, esatea aktibitate urria dagoela azken bolada honetan eta gero kexatzea, bi- lera asko daudela eta askotan bilerak pilatu egiten di- rela... Honelako hitzak entzun dizkizuet zuetako batzuei eta, jakina, horiek biak uztartu ezinak dira, inolaz ere. Egia da momentuz lau lege onartu direla, baina baita ere egia da Legebiltzar honetan eta oraingo legealdi honetan zenbat aktibitate dagoen. Eta hori, nik lehen esan dudanaren ondorioa dela uste dut, eta ondorio zabala, gainera. Gobernuak ez du derrigorrez bidali beharrik, baina Gobernuak esaten du zer asmo dituen lege ho- riek aurrera ateratzeko. Eta hor uste dut…, asko disku- titu daiteke 24 lege asko diren edo gutxi diren, 24 lege legealdi batean aurrera bidaltzea, baina nik uste dut askotan Parlamentu batek egiten duenak, 24 izan edo 18 izan, edo 30 lege onartu izateak, ez duela esan nahi legealdi horrek egiten duen lana ona edo asko edo gutxi egin denik, baizik eta beste gauza gehiago eta parametro gehiago erabili behar direla. Eta horrekin esatea bere lanak ez dituela egiten lege gutxi atera direlako, bere lanak ez dituela egiten, hori, bai, erabil daiteke, ba, kalean jendeari esateko Parlamentuan gauza gutxi egiten direla eta honelako gauzak, baina bere edukia oso txikia du. Eta jendeak badaki zer gertatzen den eta zer diskutitzen den. Eta nik, alde horretatik, ez dakit, hori erabiltzeari ez diot garrantzi gehiegi ematen. Eta esatea hemen, ba, gaur zuek, Partido Sozia- listakoak, aurkeztu duzuen mozio hori irabazi egingo duzuela edo, bestela, gorrituta geldituko garela, aur- pegia gorritu egingo zaigula, ba, ez dakit horrekin zer esan nahi duzuen. Irabazten baduzue, ondo dago. Baina, gorritu, hori, zergatik? Gorritzerik ez dago, ba- koitzak, guk geure ideiak defendatzen ditugu, eta uste dut hori egin behar dela eta hori egiten jarraituko du- gula. Eta alderdi horretatik ez dakit, hori aurretik esa- tearekin zer esan nahi zenuten zuek, argitu beharko duzue. Alderdi horretatik, ba, gure posizioa garbi da- goela uste dut. Eta momentuz ez dut gehiago ezer esateko. La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Karrera jauna. Eusko Alkartasuna taldearen ordezkaria den Ziarreta jaunak dauka hitza. leyes, y además hace poco he oído a parlamentarios y parlamentarias de su grupo que en este Parlamento se celebran muchísimas reuniones, que hay muchísimos debates, y la mayoría son debates celebrados en las ponencias y comisiones en torno a dichas leyes. Y, por supuesto, hay otras leyes que han sido aprobadas ya en ponencia y comisión a las que sólo les queda pasar por este Parlamento para ser aprobadas; hay más de una. Además, se han elaborado otras leyes. En ese sentido, decir que estos últimos meses ha habido acti- vidad escasa y luego quejarse de que hay demasiadas reuniones y que con frecuencia las reuniones se sola- pan unas a otras… Les he oído esos comentarios a al- gunos de ustedes y, por supuesto, es imposible fusio- nar ambas afirmaciones, no hay manera. Es verdad que por el momento se han aprobado cuatro leyes y es verdad también que en este Parlamento, en esta le- gislatura, hay bastante actividad. Y creo que eso es consecuencia de lo que expresaba anteriormente, y amplia consecuencia además. El Gobierno no está obligado a remitir un pro- grama, pero el Gobierno ha declarado qué intencio- nes tiene en el ámbito legislativo. Y ahí creo que…, podemos discutir sobre si 24 leyes son muchas o po- cas, remitir 24 leyes en una legislatura, pero creo que a menudo lo que hace un parlamento, bien sean 24 o 18 o 30 las leyes aprobadas, eso no quiere decir que la labor en dicha legislatura haya sido buena o mala o abundante, hay que utilizar más cuestiones o paráme- tros para definir el trabajo realizado en una legislatu- ra. Y afirmar por ello que no ha hecho sus deberes, porque se han aprobado pocas leyes, eso sí, podrían utilizarlo para decir a la ciudadanía que en el Parla- mento la actividad es escasa pero su significado es es- caso. Y la gente sabe qué sucede y qué se discute. Y yo, en ese sentido, no sé, no concedo mucha impor- tancia a dicha utilización. Y decir aquí que hoy ustedes, el Partido Socia- lista, van a ganar hoy la moción que han presentado, que de lo contrario nos saldrán los colores, no entien- do a qué se refiere con eso. Si ganan, está bien. Pero avergonzarnos, ¿de qué? No tenemos por qué aver- gonzarnos de que cada cual defienda sus ideas, y creo que es lo que hay que hacer y vamos a continuar haciendo. Y en ese sentido no sé, no sé a qué se referían con eso, deberán aclararlo. En ese sentido, pues, creo que nuestra postura está clara. Y por el momento no tengo nada más que aña- dir. LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor Ka- rrera. En representación del grupo Eusko Alkartasuna, tiene la palabra el señor Ziarreta.
 • 17. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 17 El Sr. ZIARRETA BILBAO: Legebiltzarkideok, egun on. Bueno, en primer lugar quiero señalar que no entiendo demasiado cuál es el motivo por el cual la interpelación de hace dos viernes se ha transformado en moción. Salvo, quizás, bueno, que al señor Rodrí- guez, por el rifi-rafe que tuvo aquí con la presidenta y con la vicelehendakari, bueno, pues le ha motivado transformar esa interpelación en una moción conse- cuencia de interpelación. Y digo yo que no tiene demasiado fundamento porque a mí me parece que la producción legislativa de esta Cámara, pues, es la que tiene que ser. El pro- pio proponente en su interpelación decía, y así lo de- cía, que las leyes más importantes ya han sido apro- badas en otras legislaturas. Y también señalaba que no estaba reclamando en esa interpelación un aluvión de proyectos de ley; aluvión que, por otro lado, no es muy difícil de conseguir. Usted sabe que aquí se pue- de traer un proyecto de ley, por ejemplo, como el que aprobamos hace exactamente dos viernes, proyecto de ley de tasas, y podemos venir con modificaciones le- gislativas todos los años. Si se trata de número, pues, es lo que hay. Esa es la primera contradicción. Y además, in- sistiendo en este argumento, bueno, en primer lugar en su interpelación el señor Rodríguez nos compara con otras comunidades autónomas (Castilla-La Man- cha, Cataluña…, no sé cuál era la otra, Valencia), nos dice que en los dos años y medio esas comunidades han legislado más que esta, pero luego, a continua- ción, nos dice que no se trata de una cuestión de nú- mero, sino que, en todo caso, se trataría de una cues- tión de calidad, digo yo. Y la segunda contradicción en la cual incurrió en ese momento el señor Rodríguez es en señalar que la escasa producción legislativa de esta Cámara se debe a que el Gobierno no trae proyectos de ley. El Gobierno trae proyectos de ley, concreta- mente ha traído 14 proyectos de ley a esta misma Cá- mara, cuatro de los cuales se han aprobado (se han señalado anteriormente: Presupuestos, Aguas, la Ley del Suelo y la Ley de Tasas y Precios Públicos), y hay otros que no han sido aprobados, que están en trami- tación en este Parlamento. Pero también habría que preguntarse cuál es la labor de la oposición para que esa tramitación se lleve, bueno, pues con la celeridad que ellos quieren. Y habría que ver también cuántas ampliaciones de plazo, cuántas prórrogas han sido so- licitadas por la propia oposición, yo creo que en un intento de obstaculizar la tramitación parlamentaria de esos proyectos de ley. Yo me he tomado el trabajo de mirar cuántas han sido las solicitudes, y las solicitudes de ampliación de plazo han sido 21. Concretamente el Partido Popu- lar ha solicitado 13 veces ampliaciones de plazo, y el ZIARRETA BILBAO jaunak: Señoras y señores parlamentarios, buenos días. Tira, hasteko esan nahi dut ez dudala oso ongi ulertzen orain dela bi ostiraleko interpelazioa zergatik bihurtu den mozio. Agian izango da hemen lehenda- kariarekin eta lehendakariordearekin izandako hizka- mizkak Rodríguez jauna interpelazio hori interpelazioa- ren ondoriozko mozio bihurtzera eraman duela. Eta, esan bezala, horrek ez du oinarri handirik, nire aburuz. Izan ere, Legebiltzar honetako legegin- tzako produkzioak izan behar duena dela uste dut. Proposamena egin duenak berak interpelazioan esan zuenez –eta halaxe esan zuen–, legegintzaldi honetan legerik garrantzitsuenak onartu dira dagoeneko. Ho- rrezaz gain esan zuen interpelazioarekin ez zela lege- proiektu ugari eskatzen ari. Bestalde, lege-proiektu ugari aurkeztea ez da zaila. Zuk badakizu hona ekar daitezkeen lege-proiektu batzuk, orain dela bi ostiral onartu genuena, esate baterako, tasen lege-proiektua, ondoren urtero alda daitezkeela, lege-aldaketen bidez. Helburua kopuru handia izatea bada, horixe da. Hori da lehenengo kontraesana. Gainera, argu- dio horri jarraiki, hasteko, bere interpelazioan beste erkidego batzuekin konparatu gaitu Rodríguez jaunak (Gaztela-Mantxarekin, Kataluniarekin…, eta ez dakit zein zen bestea, Valentzia). Bi urte eta erdian erkidego horiek guk baino lege gehiago egin dituztela esan digu, baina ondoren esan digu garrantzitsuena ez dela kopurua, baizik eta, izatekotan ere, kalitatea, nik hala esango nuke behintzat. Eta une horretan Rodríguez jaunak izandako bi- garren kontraesana hauxe da: Legebiltzarraren lege- gintzako produkzio eskasa Jaurlaritzak lege-proiekturik ez ekartzeari zor zaio. Jaurlaritzak lege-proiektuak ekartzen dizkigu, zehatzago esateko, 14 lege-proiektu ekarri dizkigu Le- gebiltzar honetara bertara, eta horietatik lau onartu egin dira (lehen ere aipatu dira: aurrekontuena, ura- rena, lurzoruarena eta tasa eta prezio publikoena). Ai- tzitik, beste batzuk ez dira onartu, edo tramitatzeko bi- dean daude Legebiltzarrean. Alabaina, geure buruei galdetu behar genieke zein den oposizioaren zeregina, tira, tramitazio hori beraiek nahi duten arintasunarekin egiteko. Horrezaz gain, kontuan izan beharko genuke zenbat epe zabaldu diren, zenbat luzapen eskatu di- tuen oposizioak berak, nire aburuz lege-proiektu ho- rien legebiltzar-tramitea eragozteko ahaleginean. Nik epea zabaltzeko eskaerak zenbat izan diren begiratzeko lana hartu dut, eta 21 izan dira, hain justu ere. Zehatzago esateko, Alderdi Popularrak 13 aldiz eskatu du epea luzatzeko, eta Euskadiko Alderdi Sozia-
 • 18. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 18 Partido Socialista de Euskadi ocho. Incluso les podría decir, bueno, pues, en todos los proyectos de ley pen- dientes de tramitación, cuántas ampliaciones de plazo ha pedido cada grupo, cada partido, cada grupo par- lamentario de la oposición. En este sentido, que quede claro que no me es- toy metiendo con la facultad y con el derecho que tie- ne la oposición de pedir cuantas ampliaciones de pla- zo estime convenientes para estudiar en profundidad los temas. Pero lo que no se puede hacer es, bueno, pues, oponerse sistemáticamente mediante peticiones de ampliación a la tramitación parlamentaria de las leyes, y luego decir que este Parlamento no legisla. Yo creo que el motivo de esta moción es… –a mí me parece, así lo entendí de la lectura de la inter- pelación–, el motivo es, pues, extender nuevamente ese infundio de que el Gobierno Vasco, el Gobierno del Tripartito, no se ocupa de la Euskadi real, y que los únicos que se ocupan de la Euskadi real son preci- samente los socialistas, que son –y eso lo digo yo– quienes se oponen sistemáticamente a que se transfie- ran a la Comunidad Autónoma vasca las competen- cias pendientes. Porque a ustedes las va eso de decir que los nacionalistas sólo nos dedicamos a cuestiones eleva- das como la soberanía, como llevar adelante planes independentistas, pero que nos olvidamos de los pro- blemas de la gente, que nos olvidamos de la Euskadi real. Y a mí me parece que mucho no se preocupan ustedes de la Euskadi real, cuando –se lo digo nueva- mente– sistemáticamente tratan de obstaculizar, siste- máticamente tratan de impedir que se transfieran a es- ta Comunidad unas competencias que nosotros recla- mamos, en primer lugar porque lo que pretendemos es, lisa y llanamente, que se cumpla la ley, por eso re- clamamos el traspaso de las competencias; pero en segundo lugar reclamamos que esas competencias se transfieran, se nos transfieran ya, porque nosotros en- tendemos que existe un binomio claro, que existe una fórmula casi, casi matemática, que es que más auto- gobierno se traduce inmediatamente en más bienestar, y que existe una relación innegable entre autogobier- no y bienestar. Porque a nadie le cabe ninguna duda de que las cuestiones, evidentemente, se resuelven mejor, se trabajan mejor desde la cercanía. Y nadie duda de que políticas como por ejemplo la política industrial vasca, o la política de investigación, se van a desarro- llar mejor, se van a gestionar mejor desde la cercanía que, en todo caso, desde Madrid. En todo caso, yo creo que ese debate ya tuvo lugar aquí, en el debate de política general, y los da- tos aportados en ese momento por el lehendakari fue- ron abrumadores. Y yo creo que, bueno, la situación de la Comunidad Autónoma vasca, la situación en la cual nos encontramos, sin autocomplacencias, sin au- tobombos, pues, es la que es. Es una situación econó- mica buena, es una situación que nos hace ser más o menos optimistas, pero, como digo, nos hace poner listak zortzitan. Gehiago ere esan diezazueket, hau da, tramitatzeko dagoen lege-proiektu bakoitzean talde batek eta besteak, alderdi bakoitzak, oposizioko lege- biltzar-talde bakoitzak zenbat aldiz eskatu duen epea luzatzeko. Horri dagokionez, argi utzi nahi nuke ez naizela ari oposizioak gaiak sakon aztertu ahal izateko epea egoki irizten duen adina aldiz luzatzeko duen ahalme- naren edo eskubidearen aurka. Baina, aizue, ez da egokia sistematikoki agertzea aurka, legeen legebil- tzar-tramitea luzatzeko eskaeren bidez, eta ondoren Legebiltzarrak legerik ez duela egiten esatea. Nire ustez mozio honen helburua da… –niri hala iruditzen zait, eta halaxe ulertu nuen interpelazioa irakurri nuenean–, honen helburua da berriz ere gezur hori zabaltzea, alegia, Eusko Jaurlaritza, Hirukoaren gobernua, ez dela Euskadi errealaz arduratzen, eta Euskadi errealaz kezkatzen diren bakarrak sozialistak direla, hain zuzen ere, –eta hau nik esaten dut– siste- matikoki agertzen direnak Euskal Autonomia Erkide- gora eskualdatzeko dauden ekimenak eskualdatzearen aurka. Izan ere, zuei asko gustatzen zaizue esatea na- zionalistok gai jasoez bakarrik arduratzen garela, bu- rujabetza eta plan independentistak aurrera eramatea bezalako gaiez, eta, aitzitik, ahaztu egiten ditugula jen- dearen arazoak, ahaztu egiten garela Euskadi errea- laz. Baina niri iruditzen zait zuek ez zaretela gehiegi ar- duratzen Euskadi errealaz, sistematikoki saiatzen zare- telako eragozten –berriz esango dizut– sistematikoki saiatzen zaretelako oztopatzen gu eskatzen ari garen eskumen batzuk erkidego honetara eskualdatzea. Eta hori ari gara eskatzen, lehenik eta behin, argi eta garbi, legea betetzeko, horregatik eskatzen ari gara eta eskumenak eskualdatzeko. Baina, bigarrenik, esku- men horiek eskualdatzeko, berehala eskualdatzeko, izan ere, gure ustez bada binomio argi bat, ia mate- matikoa den formula: zenbat eta autogobernu ge- hiago, ongizate handiagoa, berehala, gure ustez lo- tura ukaezina dagoelako autogobernuaren eta ongiza- tearen artean. Zalantzarik gabe esan dezakegu auziak hobeto konpontzen direla, bistan denez, hurbiletik jarduten bada. Eta inork ez du zalantzan jartzen, esate bate- rako, euskal industria-politika edo ikerketa-politika ho- beto garatuko direla, hobeto kudeatuko direla gertutik, Madriletik baino. Nolanahi ere, uste dut eztabaida hori dagoe- neko egin dugula, hain zuzen ere, politika orokorrari buruzko eztabaidan, eta bilkura hartan lehendakariak emandako datuak erabatekoak izan ziren. Eta, tira, egun Euskal Autonomia Erkidegoan dugun egoera, den bezalakoa da, geure buruarekin atsegin hartu gabe eta geure buruak gehiegi lausengatu gabe. Egoera ekonomikoa ona da, eta egoera horrek neurri batean edo bestean baikor izatera garamatza, baina,
 • 19. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 19 las bases y nos hace seguir trabajando para que esa situación económica o esa situación de desarrollo so- cial lo siga siendo, ante los retos que se avecinan. En todo caso, y sin que sirva de precedente, sí que coincido con el señor Rodríguez en que hay cues- tiones, evidentemente, que hay que mejorar. Y una de las cuestiones que yo entiendo que hay que mejorar es una reivindicación histórica de nuestra formación polí- tica, que es la necesaria articulación interna del país, que en opinión de Eusko Alkartasuna es un debate pendiente, un debate que tiene que abordarse en cla- ves de racionalidad en cuanto a infraestructuras, ra- cionalidad en cuanto a inversiones, y racionalidad también en cuanto a la correcta asignación del gasto público. Y por eso nosotros en el debate de política ge- neral hacíamos y seguimos haciendo un llamamiento a todas las formaciones políticas, sobre la necesidad de lograr alcanzar un gran acuerdo entre todos los partidos políticos sobre prioridades de gasto, sobre lo que todos tenemos que entender por gasto social y so- bre las materias prioritarias, sobre las cuales hay que actuar desde los diferentes niveles institucionales en coordinación y huyendo siempre de planteamientos de competitividad que nos hacen caer en enfrentamientos estériles. En ese sentido, hay que llegar a acuerdos. Y los acuerdos, cuando se alcanzan, bienvenidos sean, pero en sus justos términos. Porque el otro día en la interpe- lación también hacía una referencia usted a nuestra formación política, a Eusko Alkartasuna, con respecto al acuerdo alcanzado con la ley presupuestaria, y, en ese sentido, nosotros en aquel momento dijimos que ese acuerdo era muy importante, y era muy importante en términos políticos, pero que había que ajustarlo en términos económicos. Porque los acuerdos son los que son, ni más ni menos, y ustedes hablaban de un incre- mento presupuestario de 250 millones de euros, y la realidad es que ese incremento presupuestario, que era muy importante y que el acuerdo político era muy importante, pero se limitaba a 27 millones de euros. Y hay que decir la verdad siempre y no medias verda- des. Yo, en todo caso y para acabar, digo que sigo sin entender por qué ustedes traen aquí esta moción, porque es una prerrogativa del Gobierno la manera en que el Gobierno presenta su programa legislativo. Y eso es lo que dispone el artículo 8.i) de la Ley de Gobierno, que dentro de las facultades del lehendaka- ri está la de coordinar el programa legislativo del Go- bierno. Dijo aquí la vicelehendakari que en las tres pri- meras legislaturas ese programa legislativo se había presentado aquí, en el Parlamento, pero que ahora se ha optado por presentarlo de otra manera, que es in- cluyéndolo en el acuerdo de gobierno. Y esa es la ma- nera de presentarlo ante la sociedad, y, evidentemen- esan bezala, horrek jarrarazten dizkigu oinarriak eta horrek jarraiarazten digu lanean, egoera ekonomiko hori edo gizarte-garapenaren egoera hori horrelakoa izan dadin aurrerantzean ere, aurrean ditugun erronkei begira. Hala ere, eta aurrekari gisa hartuko ez dela- koan, ados nago zerbaitetan Rodríguez jaunarekin: badira, noski, hobetu beharreko alderdiak ere. Eta nire aburuz hobetu behar den alderdi horietako bat da gure alderdi politikoaren aldarrikapen historiko bat, hau da, herriaren ezinbesteko barne-artikulazioa. Eusko Alkartasunaren iritziz, horren inguruko eztabaida egiteke dugu, arrazionaltasunean oinarrituta egin be- harreko eztabaida, arrazionaltasuna azpiegiturei, in- bertsioei nahiz gastu publikoaren izendapen egokiari begira. Hori dela eta, politika orokorreko eztabaidan alderdi politiko guztiei ohartarazi genien, eta oharta- razten jarraitzen dugu, premiazkoa dela alderdi poli- tiko guztien artean akordio zabala lortzea, hain zuzen ere, alderdi hauen inguruan: gastuaren lehentasunak, guztiok gastu sozialtzat ulertu behar duguna, lehenta- sunezko gaiak, eta erakunde-maila bakoitzak jardu- teko esparruak, betiere koordinatuta eta lehiakortasu- nari bizkar emanez, horiek aurka egite antzuak ekar- tzen dizkigutelako. Hortaz, akordioetara iritsi behar dugu. Eta akor- dioak lortzen baditugu, ongi etorri, baina dagokion mailan. Izan ere, lehengo egunean egindako interpe- lazioan aipatu zenuenez, gure alderdi politikoak, Eusko Alkartasunak, akordioa lortu zuen aurrekontu-le- gearen inguruan. Hori lortu genuenean, guk akordio hori oso garrantzitsua zela esan genuen, eta oso ga- rrantzitsua zen alderdi politikoei begira, baina alderdi ekonomikoei begira ere egokitu behar zela esan ge- nuen. Akordioak direnak dira, ez gehiago, ez gutxiago, eta zuek aurrekontua beste 250 milioi euro handitzeari buruz hitz egin zenuten, eta egiaz, aurrekontuaren igoera hori 27 milioi eurokoa izan zen, oso garrantzi- tsua izanda ere, eta akordio politikoa oso garrantzitsua izanda ere. Eta beti egia esan behar da, eta ez egiaren erdia. Edonola ere, nik, amaitzeko, berriz esango dut oraindik ez dudala ulertzen zergatik ekarri duzuen hona mozio hau, Jaurlaritzaren eskumena delako bere legegintzako programa nola aurkeztuko duen erabaki- tzea. Eta horixe dio Jaurlaritzaren Legearen 8.i) artiku- luak, lehendakariaren ahalmenetako bat dela Jaurlari- tzaren legegintzako programa koordinatzea. Lehendakariordeak hemen esandakoaren ara- bera, legegintzako programa hori hemen, Legebiltza- rrean, aurkeztu zen lehenengo hiru legegintzaldietan, baina orain beste nolabait aurkeztea erabaki dute, ale- gia, gobernu-akordioan barne hartuz. Eta hori da pro- grama gizarteari aurkezteko modua eta, bistan denez,
 • 20. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 20 te, por extensión, también de presentarlo ante este Parlamento. Y en este sentido nosotros vamos a votar en contra tanto de la moción presentada por el Grupo Socialista como de la enmienda de totalidad presenta- da por el Partido Popular, porque no tiene razón de ser. Y aquí al final podemos acabar…, y, bueno, pues, perderemos la votación o no la perderemos, pero po- demos acabar incurriendo en absurdos como que los parlamentarios o los miembros del Gobierno tengan que venir a esta Cámara, pues, vestidos de una deter- minada manera. Pues lo perderemos, pero, en todo caso, legalmente no tiene fundamento y no tiene razón de ser. Eskerrik asko. La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Ziarreta jauna. Ezker Abertzalea taldearen ordezkariak ez du parte hartuko. Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria den Te- jeria andreak dauka hitza. La Sra. TEJERIA OTERMIN: Presidente ande- rea, eskerrik asko. Legebiltzarkideak, egun on. Gaur hemen eztabaidatuko dugun mozio hau, Rodríguez Vaz jaunak legegintza-programaren ingu- ruan lehendakariordeari egin zion interpelazioaren on- dorioz datorrena da. Interpelazioa egiteko momentu hartan Rodríguez Vaz jaunak abisatu zuen mozio bat sartuko zuela eta, gainera, galdu egingo genuela; ondorioz, ez gaitu sorpresaz harrapatu. Mozioan, laburbilduz, eskatzen da Gobernuak taldeei igorri diezaiela bere legegintza-programa, bil- kura-epealdi bakoitzean ikusiko diren plan eta lege- proiektuak zehaztuaz. Gai honen inguruan egon diren agerraldi eta interpelazioak irakurri ditut, eta esan behar dut lehen- dakariordeak ematen dituen arrazoiak, baliozkoak iza- teaz gain, Gobernuaren iharduteko modua ondo baino hobeto justifikatzen dutela. Nik argudio berberak erabiliko ditut eztabaida honetan, ze, esan dudan bezala, guztiz baliodunak iru- ditzen zaizkit. Hasteko, eta informazio gisa soilik, esan behar da ez dagoela lege edo araurik non Gobernua behar- tzen den legegintza-programa bat bidaltzera Parla- mentura; eta berriro diot, informazio gisa esaten dut inork pentsa ez dezan Gobernua arauren bat urratzen ari dela. hedaduraz, Legebiltzarrari ere aurkezteko era. Horrenbestez, guk aurka bozkatuko dugu, bai Euskal Sozialistak taldeak aurkeztutako ekimenaren aurka, bai Euskal Talde Popularrak aurkeztutako osoko zuzenketaren aurka, hain zuzen ere, ez dutelako izateko arrazoirik. Eta hemen, azkenean… bada, bota- zioan galdu egingo dugu edo ez dugu galduko, baina azkenean absurduetara irits gaitezke, esate baterako, legebiltzarkideok edo Jaurlaritzako kideok hona modu jakin batean jantzita etorri behar izatera. Bada, gal- duko dugu, baina, hala eta guztiz ere, lege aldetik be- giratuta, ez du izateko inolako arrazoirik. Muchas gracias. LEHENDAKARIAK: Muchas gracias, señor Zia- rreta. El grupo Ezker Abertzalea no desea intervenir. En representación del grupo Nacionalistas Vas- cos, tiene la palabra la señora Tejeria. TEJERIA OTERMIN andreak: Señora presiden- ta, muchas gracias. Señoras y señores parlamentarios, buenos días. La moción objeto de debate en la sesión de hoy deriva de la interpelación del señor Rodríguez Vaz, a la vicepresidenta, en torno al programa legislativo. En su interpelación el señor Rodríguez Vaz avisó de que presentaría una moción y, además, de que la perderíamos; en consecuencia, no nos ha pillado por sorpresa. La moción, en resumidas cuentas, pide al Go- bierno que envíe a los grupos su programa legislativo, definiendo los planes y proyectos de ley a tratar en ca- da curso de la legislatura. He leído las interpelaciones y comparecencias en torno a esta cuestión, y debo decir que las razones esgrimidas por la vicepresidenta, además de válidas, justifican mejor que bien la actuación del Gobierno. Yo utilizaré los mismos argumentos en este de- bate, ya que, como decía, considero que son total- mente válidas. Para empezar, y únicamente a modo informati- vo, hay que decir que ninguna ley ni normativa obliga al Gobierno a presentar un programa legislativo en el Parlamento, y repito, a modo de información para que nadie piense que el Gobierno está quebrantando la ley.
 • 21. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 42 zk. 2006.10.27 / 27.10.2006 21 Gainera, esan behar da praktika hau ez dutela gainerako Gobernuek betetzen, ez eta Estatu espainia- rreko Gobernuak ere. Ondorioz, konparatzen dugu- nean lege-kantitatea beste komunitateekin, ba, metro berdinekin neurtu beharko genuke hau ere, bai beste komunitateetan eta bai Estatuko Gobernuaz. Harako inportantziarik ez duena, ba, honako, ez dakit zenba- teko inportantzia ematen diozuen. Gauza batzutan, ba, neurri berdinak erabiltzea egoki izango litzateke, eta honetarako ere. Gobernu bakoitzari dagokio bere jardueraren sustapena eta koordinazioa aurrera eramatea, eta ho- rretarako momentu bakoitzean egokien den metodoa hautatuko du. Aitortu behar da aurreko legealdietan legegin- tza-programak edo egutegiak aurkeztu zirela, baina honen harira lehendakariordeak legealdiaren hasieran egin zuen agerraldian esan zituen hitzek argitasunen bat emango digute, eta bere horretan irakurriko ditut: "Sin dejar de lado los instrumentos de coordina- ción de la acción gubernamental utilizados durante anteriores legislaturas, que trataremos de optimizar y perfeccionar en la medida de lo posible, es nuestra in- tención desarrollar nuevos instrumentos teniendo en cuenta las orientaciones del programa de gobierno. En este sentido, es nuestra intención proceder a una revisión crítica de los actuales instrumentos de planifi- cación y coordinación de la acción de gobierno y a su adecuación a las nuevas formas de gobierno y gober- nanza, a la luz de los estudios emprendidos en el seno de la Unión Europea, el informe de la Comisión sobre la gobernanza europea y el Libro Blanco sobre la Go- bernanza Europea, entre otros. Dicha revisión irá diri- gida a la confección de un documento estratégico que incorpore un modelo de innovación y evaluación de políticas públicas en la Administración pública de Eus- kadi". Hau, lehendakariordeak esaten zuen legealdian hasieran egin zuen agerraldian. Aipatzen duen meto- dologia berri hori gobernu-programaren eta koalizio- akordioaren bitartez egingo da. Orain arte gobernu-programek ikuspegi oroko- rra zeukaten, bertan azaltzen ziren konpromisoak zen- tzu orokorrean agertzen ziren, eta ondoren departa- mendu bakoitzak konpromiso hori zer modutan au- rrera eman behar zuen zehaztuko zuen programa ze- hatz edo espezifiko bat egitera behartuta zegoen eta ondoren Parlamentura ekarri, hura aurkeztera edo azaltzera. Gaur egun, ordea, gobernu-programa edo koalizio-akordioa, konpromisoei dagokienez guztiz ze- haztuta dago. Bertan, legealdi honetan aurrera emango diren plan dezente daude, legeei dagokienez 23 aurreproiektu eta 200 aktuazio baino gehiago, bere indikatzaile, helburu eta, nola ez, tartekako eba- luaketak izango dituztelarik. Además, hay que decir que los demás gobier- nos tampoco cumplen con esta práctica, ni siquiera el Gobierno del Estado español. En consecuencia, cuan- do comparamos la cantidad de leyes con otras comu- nidades, pues, deberíamos medirla con el mismo rase- ro, tanto con otras comunidades como con el Gobier- no estatal. Lo que allí no es importante, pues, aquí es fundamental. En algunas cuestiones habría que utilizar la misma vara de medir, y en esta cuestión también. Corresponde a cada gobierno la promoción y coordinación de su actividad, y para ello elegirá el método que considere más apropiado. Hay que reconocer que en las legislaturas ante- riores se presentaron programas legislativos y calenda- rios, pero los términos utilizados a este respecto por la vicepresidenta en la comparecencia realizada al co- mienzo de la legislatura son muy clarificadores, y los leeré literalmente: "Aurreko legegintzaldietan gobernu-ekintza koordinatzeko erabili ditugun tresnak alde batera utzi gabe –horiek ahal den neurrian optimizatzen eta hobe- tzen saiatuko gara–, tresna berriak garatzeko asmoa dugu, gobernu-programaren orientazioak kontuan hartuz. Hori dela eta, gaur egun gobernu-ekintza pla- nifikatzeko eta koordinatzeko ditugun tresnak ikuspegi kritikotik berrikusteko asmoa dugu, baita horiek go- bernu eta gobernatze onaren molde berrietara egoki- tzekoa ere, Europar Batasunaren baitan egindako az- terlanen, gobernatze onaren inguruan Batzordeak egindako txostenaren eta Europako Gobernatze Onari buruzko Liburu Zuriaren arabera, besteak beste. Berri- kuspen hori dokumentu estrategiko bat prestatzera bi- deratutakoa izango da, eta horrek Euskadiko adminis- trazio publikoan politika publikoak berritzeko eta eba- luatzeko eredu berria barne hartzea ekarriko du bere- kin". Son las palabras de la vicepresidenta en la comparecencia celebrada al comienzo de la legislatu- ra. Esa nueva metodología que menciona se materiali- za a través del programa de gobierno y del acuerdo de coalición. Hasta ahora los programas de gobierno tenían una perspectiva general, los compromisos estaban re- cogidos en términos generales, y posteriormente cada departamento estaba obligado a elaborar el progra- ma específico y concreto que definiera cómo se iba a materializar dicho compromiso y, posteriormente, a presentarlo y explicarlo aquí, en el Parlamento. Actualmente, sin embargo, los compromisos es- tán claramente definidos en el programa de gobierno y en el acuerdo de coalición. Allí se recogen bastantes planes a aprobar en esta legislatura, 23 anteproyectos de ley y más de 200 actuaciones que tendrán sus indi- cadores, objetivos y, cómo no, evaluaciones interme- dias.