SlideShare una empresa de Scribd logo
[ DOSSIER 2011/10/23 ]
  UN NUEVO TIEMPO
  PARA EUSKAL HERRIA
 Protagonistas, hechos, debates y análisis para
entender las claves del ciclo político que se abre
2     AZKEN ORDUA
TESTUAK:
Iñaki Altuna
Ramón Sola
Arantxa Manterola
Iñaki Iriondo

EDIZIOA:
Josu Juaristi
Eguzki Agirrezabalaga
             AURKIBIDEA
             3    AZKEN ORDUA: Ibilbide orriaren itxura hartzeraino

             4-7   ELKARRIZKETA: Rufi Etxeberria

             8-9   LAS CLAVES: Factores para impulsar el proceso

             10   ANÁLISIS: Por fin, la lluvia moja. Por Joxean Agirre

             11   CLAVE ELECTORAL: El 20-N aceleró el proceso

             12-13 GARA-REN EKARPENA LEHEN ORRIALDEEN BEGIRADATIK

             13   GARA-KO ZUZENDARIA, IÑAKI SOTO: No hemos acertado

             14-15 GARA-KO ZUTABEGILEEN BEGIRADA:
                Maite Ubiria - Maddalen Iriarte - Amparo Lasheras
                Iñaki Lekuona - Gloria Rekarte - Antonio Alvarez-Solís

             16-17 2009: La izquierda abertzale, ante el reto de la estrategia eficaz

             18-21 ERREAKZIOAK:
                Laurence Hardouin, Miguel Angel Lujua, Inés Osinaga,
                Michel Etchebest, «Loquillo», Mirentxu Purroy, Andrés Urrutia,
                Iñaki Perurena, Jose Anjel Iribar, Anne Etchegoien, Julia Liberal,
                Toti Martínez de Lezea.


             22-23 AGIRIAK:
                Gernikako Akordioa, Aieteko Adierazpena, ETAren erabakia
2011 10 23 igandea GARA         3
Ibilbide orriaren itxura hartzeraino


E
          TAk bere jarduera armatua behin betiko   tzuteko, adibidez, hamar hilabete behar izan zituen ETAk.   dutela agerian geratu da aste honetan ber-
          amaitutzat jo zuen joan den ostegune-    Nonbait, oraingoan, bidea aurretik egina zuen.         tan, baina izan dira beste batzuk aukera
          an kaleratutako adierazpenean. Nazio-     Jose Luis Rodriguez Zapaterok, Alfredo Rubalcabak eta    hau zapuzten edo baldintzatzen saiatu di-
          arteko Konferentziaren ebazpena zabal-   Mariano Rajoyk emandako lehen erantzunek garai berri ba-    renak.
          du eta hiru egunera egin zuen ira-     tean gaudela onartu dute. Ez dute «ez da nahikoa» esan.      ETAk erabaki historikoa ezagutarazi
          garpena. Konferentzia aurkeztu zenean,    Haatik, nabarmentzekoa ere bada zenbaitek «garaile-ga-    zuen egun berean, “El Pais” egunkariko
          urriaren 10ean Donostian bertan egini-   raituen» eskema indartu nahi izatea. Antonio Camacho      erreportaje batek azkenaldian zabaldutako
          ko prentsaurrekoan, Aietekoa ekintza    Barne Ministroak ez ezik, Patxi Lopezek eta zenbait jelkidek  zurrumurru bat baieztatu zuen: Josu Urru-
isolatutzat har zitekeen, baina ondorengo gertaerek ibilbi-   ere helduleku horri eutsi diote. ETAren erabakia gertaera   tikoetxea atxilotzeko saioa egin dute orain
de bat zehazten ari dela erakusten dute.            isolatua balitz, beharbada, termino horietan hitz egin zite-  dela gutxi. Guardia Zibilak eman zien in-
  Aurreko larunbatean (urriaren 15a) Donostiara etorriko    keen, baina bidezko bake iraunkorra helburu duen ibilbide   formazioa indar frantsesei, baina Urruti-
ziren nazioarteko pertsona ospetsuen izenak eman zituz-     orri bat egituratzea bada erronka, halako hitzak ez dira oso  koetxeak ihes egitea lortu zuen. Ozta-ozta,
ten. Besteak beste, NBEko idazkari nagusi izandako Kofi     egokiak. Hala esan zuen Jonathan Powellek –Tony Blair le-   antza. Zurrumurruek diotenez, atxiloketa
Annan bertan izango zela eman zuten jakitera.          hen ministro zela, haren kabineteburua– Nazioarteko Kon-    saioa maiatzeko hauteskundeak baino le-
  Azken egunotan, hainbat hedabidek esan dutenez, An-     ferentzia aurkezterakoan. Norberaren gabeziak eta eskain-   hentxeago izan zen.
nan ez zen azaldu ere egingo, Gobernu espainolak ez etor-    tza politiko falta justifikatzeko mezua ere izan daiteke.     Prozesua bide estuetatik sartzeko eta
tzeko esan izan balio. Donostiako Bakearen Etxean, GARAk     Ezker abertzaleak eta, zehazki, ETAk hasitako aldebakarre-  baldintzatzeko saio horretan, Gobernu es-
jakin ahal izan duenez, Rodriguez Zapaterok aldez aurretik   ko bidearen emaitzak hementxe dira, eta orain euskal jen-   painoleko ordezkariek nazioarteko eragile-
Annanen parte-hartzearen berri bazuela esan zuen nazio-     deak beste urrats batzuk espero ditu, bai gatazkaren ondo-   ekin izandako harremanetan ETAk ez zue-
arteko ordezkaritzaren hurbileko batek.             rioei dagokienez («Parot doktrina» deiturikoa eta Sorturen   la urratsa egiteko borondaterik esan dute
  Aldez aurretik negoziazio itxiak eta akordio lotuak ez di-  afera Auzitegi Konstituzionalaren zain daude, adibidez), bai  behin eta berriz. Halakoek segurtasun eza
rela egin segurutzat jotzen dute protagonista guztiek –pu-   bere sorburu politikoari dagokionez. Alderdiek eta gizarte   baizik ez dute ekarri azken hilabeteotan.
blikoki, behinik behin–, baina halako bide bat marrazteko    eragileek elkarrizketa eta akordio politikoaren beharra no-    Hala eta guztiz ere, prozesuak aurrera
hilabeteotan lan handia egin dela ondoriozta daiteke. Na-    raino nabarmenduko duten ikusi beharra dago orain.       atera nahi duten eragileek (Euskal Herriko-
zioarteko buruzagiek kaleratutako agiria bera aldez aurre-                                   ek –bereziki, ezker abertzaleak– eta nazio-
tik landua izan omen zen. Eta pentsa daiteke gatazkan ze-    Atxiloketa zalapartatsu bat egiteko saiakera          artekoek) ahalegin handia egin dute azken
rikusia duten eragileen, edo eragile batzuen, gutxieneko    Ibilbide orria marrazten ari dela edo ari daitekeela esateak  asteotan prozesua eta egoera berria azkar-
oniritzia jasotzen saiatu direla.                ez ditu orain arte eta hemendik aurrera egon daitezkeen    tzeko. Bilera franko eta kudeaketa eman-
  Horrela uler daiteke ETAk Aieteko Adierazpenari hain     arazo eta oztopoak ezabatuko.                 korra izan da, ibilbide orria marrazteko
azkar erantzun izana. Gertatutakoak ez duela ezustean ha-     Prozesuak etsai handiak ditu. Ekinbide armatuaren      ahaleginean. Denek bazekiten denbora
rrapatu esan daiteke. Su-eten iraunkorra eta egiaztagarria   amaiera behin betiko iragarri berri du ETAk, eta horretara   faktore oso garrantzitsua zela gutxieneko
iragartzeko Bruselako Adierazpenak egindako deiari eran-    iristeko zenbait eragilek –adibidez, nazioartetik– lana egin  oinarria jartzeko.
4     RUFI ETXEBERRIA«Hemos llegado al escenario y al
momento de iniciar los diálogos
que deben traer los acuerdos»


L
                           sobre vías exclusivamente políticas y demo-     rria debía contar con la colaboración y monito-
         o contó él mismo en el juicio    cráticas, sitúa nuestra acción política e institu-  rización de la comunidad internacional. Los es-
         del «caso Bateragune». Aque-    cional en la búsqueda de la resolución del con-   fuerzos de agentes y personalidades del con-
         lla tarde del 13 de octubre de   flicto político.                   c ierto internac ional son sinceros, no lo
         2009 en que el Gobierno espa-     Con esta línea de intervención la izquierda    dudamos, y la Conferencia responde a la bús-
         ñol quiso abortar el incipiente   abertzale pretende caracterizar la nueva fase    queda de un marco de interpelaciones a todas
         cambio de estrategia de la iz-   política como la de la revolución democrática    las partes que permita consolidar el nuevo
         quierda abertzale, en una sala   nacional. Revolucionaria, porque con nuestros    tiempo abierto en Euskal Herria, y afianzar un
         de la sede de LAB ocupada por    objetivos estratégicos pretendemos cambiar de    escenario de bases suficientes para impulsar la
la Policía española Arnaldo Otegi pasó el testi-   raíz la presente realidad nacional y de clase;    resolución del conflicto, tanto en lo referente a
go a Rufi Etxeberria: «Me pidió expresamente     democrática, porque los objetivos de la inde-    las consecuencias como a las causas.
que cogiera el timón del debate interno». Dos     pendencia, el socialismo y la Euskal Herria eus-    La dimensión internacional de la Conferen-
años después, Etxeberria ha comenzado la se-     kaldun son democráticos y se alcanzarán sobre    cia y el alcance de sus resoluciones, la decisión
mana estrechando la mano de Kofi Annan en       la voluntad democrática mayoritaria de la ciu-    histórica de ETA, el deseo mayoritario de la ciu-
nombre de la izquierda abertzale y la acaba va-    dadanía vasca; y nacional, porque nuestra in-    dadanía vasca por una solución definitiva al
lorando para GARA un escenario absolutamen-      tervención política abarca al conjunto del país.   contencioso y su reflejo en la postura también
te inédito; la lucha armada de ETA ya no existe.                              mayoritariamente favorable de agentes políti-
                           Ilegalizados, sin ingresos oficiales, sin sedes.   cos, sindicales y sociales nos lleva a decir que
¿Qué situación se abre ahora?             ¿Cómo se ha podido hacer ese camino?         hemos llegado al escenario y al momento de
Se generan las condiciones para abordar proce-    Ha sido difícil, sin duda. Y también por eso me-   iniciar los diálogos que deben traer los acuer-
sos de negociación que deberán abordar la su-     rece más la pena echar la vista atrás y pregun-   dos para la resolución del conflicto político.
peración de las consecuencias y la resolución     tarse cómo hemos llegado hasta aquí: fortaleza
de las causas del conflicto político mediante     electoral, credibilidad recuperada, creciente    ¿Qué siente una persona que ha dedicado toda
un diálogo inclusivo. Y hay que hacer una re-     nerviosismo en un unionismo sin oferta políti-    su vida a la militancia política, lo que le ha lle-
flexión previa: hay quien cree, y algunos lo ha-   ca, fortaleza en la movilización de masas, me-    vado también a la cárcel, estrechando la mano
cen sinceramente, que una vez finalizada la ac-    jora en la acumulación y en la relación de fuer-   del ex secretario general de la ONU Kofi An-
tividad armada de ETA los estados serán        zas, y creciente y ya público apoyo de la      nan y compartiendo reflexiones con los líde-
receptivos a las demandas democráticas de la     comunidad internacional a una solución polí-     res internacionales?
mayoría popular vasca. Debería, pero no pode-     tica dialogada del conflicto... Nada de lo que ha  En lo personal, para mí, y estoy seguro que
mos creer que vaya a ser así, no al menos por     sucedido se puede entender si no somos cons-     también para Anita [Lopepe], fue un gran ho-
su propia voluntad. Sin organización, acumu-     cientes de la trascendencia histórica que tuvo    nor representar a la izquierda abertzale en se-
lación de fuerzas y lucha no llegaremos a con-    haber decidido que la estrategia de liberación    mejante evento, poder estrechar la mano a per-
seguir ninguno de nuestros objetivos, ni el      nacional y social necesitaba un cambio radical    sonalidades tan relevantes y trasladarles
más pequeño. Eso está claro.             y que tenían que debatirlo y decidirlo nuestras   nuestras principales reflexiones y compromi-
                           bases militantes.                  sos. Pero más allá de lo personal, lo verdadera-
Para la izquierda abertzale también es un es-      En segundo lugar, ha sido el carácter unilate-  mente trascendente es que representábamos al
cenario muy nuevo. ¿Cómo será sin esa refe-      ral de esta decisión la que nos ha permitido     conjunto de la izquierda abertzale, su compro-
rencia histórica y política de ETA?          avanzar hasta ahora y la que nos tiene que se-    miso histórico con nuestro pueblo, a toda la
En doctrina revolucionaria, la importancia de     guir permitiendo avanzar en el futuro cual-     militancia que con tanto ahínco está luchando
los instrumentos queda determinada y condi-      quiera que sea la actitud que adopte el gobier-   contra todas las adversidades y que con su em-
cionada por la justeza de los principios ideoló-   no del Estado y sus estamentos con respecto al    puje y determinación política ha generado las
gicos y la corrección de la estrategia y línea po-  proceso democrático.                 condiciones también para esta Conferencia.
lítica al servicio de la causa popular. La izquier-   Y en tercer lugar, el acierto de emprender la
da abertzale parte de una honestidad y legiti-    política de alianzas buscando la acumulación     ¿Cómo valora la respuesta del Gobierno espa-
midad histórica que en el presente y en el futu-   de fuerzas y la complicidad de la comunidad     ñol a la Declaración de Aiete?
ro sabrá acreditar para ganarse cada vez más     internacional nos ha permitido desarrollar      Se puede calificar de prudente, y es de esperar
confianza de este pueblo. Seguirá siendo un re-    nuestra estrategia fuera del alcance de las pro-   que con la histórica decisión de ETA adopte
ferente de lucha, de compromiso, de entrega      vocaciones y los retos del Estado.          una política constructiva y responda positiva-
militante, de garantía en la gestión de lo públi-                             mente a la interpelación de la Conferencia In-
co, de capacidad de gestión institucional. Se-    ¿Ha sido la Conferencia de Donostia una «per-    ternacional. La andadura de Zapatero se inició
guiremos la estela de cincuenta años de servi-    cha» para la izquierda abertzale?          con una decisión valiente, la retirada de las tro-
cio a nuestro pueblo. Y lo haremos con la       Siempre hemos tenido presente que cualquier     pas españolas de suelo iraquí. Ahora que arriba
renovada estrategia, que tiene como eje el pro-    escenario que fuera a suponer un punto de in-    a su final, esperamos, y entendemos que es un
ceso democrático. Partiendo de una actuación     flexión en la situación política de Euskal He-    deseo social mayoritariamente compartido,
                           «Les ha llegado la hora de actuar
                           a quienes llevan años sentados en
                           el patio de butacas»
2011 10 23 igandea GARA        5
que acabe su mandato con otra decisión va-     proveniente de la izquierda abertzale. El trans-  condicionan su política de suficiencia demo-
liente y pase a la historia como el presidente   curso de los hechos ha ido dejando en eviden-    crática, el PP puede ser una máquina de hacer
español que dio inicio a un proceso de solucio-  cia sus discursos pero sigue estancado en posi-   independentistas.
nes a un conflicto político centenario.      ciones y exigencias cada día más inconsis-
                          tentes. ¿Qué pasa si sigue así? Puede demorar    ¿Confía en que la comunidad internacional
¿Y la del PP?                   el curso del proceso de soluciones, pero no de-   mantendrá su apuesta por una paz «justa y
El PP debe abandonar de una vez ese discurso y   tenerlo. El anhelo y deseo de la mayoría social   duradera»? ¿Existe algún compromiso?
esa actitud caducos, no acordes con los nuevos   se impondrán a base de trabajo, paciencia y     Tengo motivos suficientes para confiar en el
tiempos que vive Euskal Herria. Debe dejar de   perseverancia.                   amparo internacional hacia lo que denomina-
circular en dirección contraria al de la gran                             mos proceso democrático como única y real
mayoría social vasca, y también de buena parte   ¿Cuál será la estrategia de la izquierda abertza-  garantía para superar lo que en el concierto in-
de su base electoral. Debe iniciar una nueva an-  le ante un posible gobierno del PP muy refor-    ternacional se conoce como «el último conflic-
dadura en la búsqueda de soluciones comparti-   zado o incluso con mayoría absoluta?        to armado de Europa». En cuanto al compro-
das, porque su intervención es necesaria.     El PP se encuentra ya con una posición y llama-   miso de los promotores internacionales, al
                          miento claro de ETA para cerrar el ciclo de la   menos hay una disposición positiva nacida de
Pues todo indica que va a ser quien gobierne    confrontación armada. Además, tiene ante sí     la Conferencia Internacional, que en su quinto
el Estado español, ¿qué efectos puede tener?    una opinión mayoritaria de la ciudadanía vas-    punto recoge la creación de un comité de se-
El conflicto político es un problema de Estado   ca favorable al reconocimiento del derecho a    guimiento de las recomendaciones acordadas,
y no del PP o del PSOE. Por tanto, es en esa di-  decidir. Y tiene también a un independentis-    No tenemos duda de que la comunidad inter-
mensión donde habría que buscar soluciones     mo como posición política emergente, que con    nacional se ha constituido ya en sujeto activo a
estables y democráticas. Así se entendió en el   otros sectores políticos y sociales le emplazará  favor de la resolución del conflicto.
Reino Unido y se encauzó el conflicto irlandés.  a reconocer a Euskal Herria y respetar el dere-
Nosotros hemos señalado que el PP es necesa-    cho a decidir. El PP no podrá eludir el problema  Las propuestas de los líderes internacionales
rio para alcanzar un proceso de soluciones in-   político de fondo. Un problema que está más a    incluyen al Gobierno francés. ¿Cree que éste
tegrales, de paz y nuevos consensos políticos.   la vista que nunca. De seguir como hasta aho-    cambiará su posición tradicional y se implica-
Hasta ahora el PP se ha enfrentado a todo lo    ra, sin desprenderse de los sectores ultras que   rá? ¿Las próximas elecciones son relevantes?
«Se ha evidenciado que las
decisiones y compromisos
unilaterales son inversiones»
6    RUFI ETXEBERRIA
«El PP no podrá eludir el problema de
fondo. Si sigue así, será una máquina
de hacer independentistas»

El Estado francés es parte del problema y por    Lo que la izquierda abertzale ha entendido his-   La lucha política en este momento ¿es por la
tanto deberá ser también parte de la solución,    tóricamente. La amnistía como el escenario      hegemonía política en el campo abertzale o
tanto en las consecuencias como en las causas.    político resultante de la superación del conflic-  por la centralidad del país?
La propia Conferencia Internacional ha sido un    to y, por tanto, de las razones que daban lugar a  Este momento histórico no puede ser de lu-
claro exponente de la importancia que el arco    una realidad de múltiples violencias y a la exis-  chas partidarias. En el análisis que hacíamos
político de formaciones de carácter estatal     tencia de personas presas y exiliadas por moti-   junto a EA y Alternatiba cuando les propusi-
francés han dado al momento político actual     vaciones políticas.                 mos a Aralar y al PNV encarar conjuntamente
con su asistencia. La articulación de una estra-                             las elecciones del 20-N, decíamos claramente
tegia política con un acuerdo de mínimos lo     En Aiete mencionaron a Arnaldo Otegi. El Es-     que la partida en este momento es entre Eus-
más transversal posible y la activación social    tado lo ha convertido en símbolo. ¿Qué van a     kal Herria y los estados, y así lo mantenemos.
en Ipar Euskal Herria determinará el curso de    hacer con ese capital político?
los acontecimientos, mucho más que las próxi-    En la Conferencia Internacional hicimos una     ¿Cuáles son sus relaciones con el PNV? ¿Es
mas elecciones presidenciales. De París desea-    referencia especial al compromiso que el Co-     cierto que ha actuado de correo a La Moncloa?
mos una implicación responsable, como la que     lectivo de Presos Políticos Vascos (EPKK) ha     La relación es buena, es fluida y ambas partes
tuvo en su momento histórico para dirimir el     adoptado con el Acuerdo de Gernika y, al mis-    coincidimos en que la prioridad del país a día
contencioso argelino y asumir en la mesa de     mo tiempo, recordamos la existencia de dece-     de hoy es construir un escenario de paz y nor-
negociación la independencia de Argelia.       nas de presos y presas militantes de diferentes   malización política progresiva hasta llegar a la
                           organizaciones de la izquierda abertzale por la   plena, que el PNV sitúa en el nuevo estatus con
La Declaración de Aiete pide una negociación     única razón de haber desarrollado actividades    el derecho a decidir y la izquierda abertzale si-
entre los gobiernos y ETA sobre las consecuen-    políticas. Y en esa realidad situamos las figuras  túa en el reconocimiento nacional de Euskal
cias del conflicto, pero ¿se puede ir avanzando   de Arnaldo Otegi y de Rafa Díez. La estrategia    Herria y su derecho a la autodeterminación.
incluso antes en la política penitenciaria?     represiva del Estado español ha situado a Ar-    Esa coincidencia posibilita ciertas dinámicas
Un escenario como el que hemos vivido en es-     naldo como un símbolo de la resistencia vasca,    de forma absolutamente discreta, pero de ello
te último año, con la declaración efectuada en    como en su día lo fueran para sus causas Man-    en absoluto se puede derivar en que una parte
setiembre del año pasado por ETA anunciando     dela o Castro, o en la actualidad lo es Ocalan. La  marque a la otra directrices ni nadie sea correo
el cese de su actividad armada, que en enero se   izquierda abertzale va a desarrollar una diná-    de nadie.
formalizó como un alto el fuego general y veri-   mica que se está preparando, que será persona-
ficable, tenía que haber servido para que los    lizada en Arnaldo y sostenida en el tiempo, de    ¿Y con el PSE-PSN?
gobiernos español y francés hubieran dado pa-    denuncia y de exigencia de su puesta en liber-    La izquierda abertzale tiene un canal de comu-
sos en la humanización del conflicto. Pero am-    tad en el contexto de la exigencia de la vuelta a  nicación con el PSE, de menor escala con el
bos gobiernos han hecho oídos sordos...       casa de todas y todos los presos políticos.     PSN, pero no hay una relación oficial. Cuando
                                                     Jesús Egiguren dice que los socialistas han per-
¿Ha habido un cambio de posición de la iz-      ¿Cómo afrontan la cuestión de las víctimas?     dido estos dos años y no han dado pasos en la
quierda abertzale sobre cómo y cuándo afron-     Este tema está siendo utilizado y manipulado     tarea de buscar soluciones compartidas, no ha-
tar la situación de los presos?           de forma inmoral contra la izquierda abertzale.   ce más que corroborar lo que es el pensamien-
La izquierda abertzale mantiene sus postula-     Para algunos es el parapeto político para evitar   to dominante en la opinión pública vasca.
dos de siempre, en el sentido de que una de las   otros temas y sobre todo para no asumir res-
partes del conflicto, la relativa a las consecuen-  ponsabilidades. El de las víctimas es un tema    Concluimos. Tras la decisión de ETA, ¿se acabó
cias, tiene en la vuelta a casa de todos y todas   que está en nuestra agenda política. Es algo     el tiempo de la unilateralidad?
las presas políticas y exiliados y exiliadas una   que también necesita de un tratamiento com-     Buena parte del éxito de la izquierda abertzale
de sus piedras angulares. Su vuelta a casa obe-   partido, entendemos que todos tenemos que      se sustenta en la unilateralidad, y debe sentirse
decerá inequívocamente a un acuerdo en blo-     hacer una reflexión colectiva en torno a las víc-  orgullosa de haberla mantenido ante tanta
que que la organización ETA deberá alcanzar     timas y al sufrimiento de tantos años. El dolor,   obstrucción, represión, desdén y exigencia.
con los gobiernos español y francés. Si nos ate-   el sufrimiento ha sido y es múltiple y no se     Ahora hay que pasar de una vez por todas al
nemos a otros procesos como el sudafricano o     puede diferenciar en escalas o clasificar según   tiempo de las bilateralidades por parte de los
el norirlandés, apreciaremos que hubo acuer-     los autores de la violencia. No aceptamos la     estados y al de las multilateralidades de forma-
dos colectivos entre las partes que dieron lugar   presión que se nos hace para realizar lecturas    ciones políticas y sindicales. Les ha llegado la
a salidas individualizadas. Es una cuestión le-   unilaterales. ¿Qué lecciones nos van a dar los    hora de actuar a todos los que llevan años en el
gal, de formalidad legal que con toda probabili-   herederos políticos del franquismo que aún si-    patio de butacas. Pero la izquierda abertzale es
dad se utilizará en el caso de los presos y pre-   guen manifestando que fue un periodo de pla-     consciente también de que no puede ni debe
sas políticas vascas y exiliados y exiliadas.    cidez, que lección nos va a dar el PSOE del GAL,   abandonar su política de decisiones y compro-
                           qué lección el PNV que en estos años ha toma-    misos unilaterales; se ha evidenciado que son
¿Y qué entienden por amnistía?            do cierta distancia ante las consecuencias de la   inversiones y hacen que la ciudadanía se invo-
                           criminalización de la izquierda abertzale...?    lucre por la paz y un marco democrático.
«Caracterizamos la nueva fase
política como la de la revolución
democrática nacional»
2011 10 23 igandea GARA               7
  «No tenemos duda, la comunidad
internacional es ya un agente activo
   para la resolución del conflicto»
       Rufi Etxeberria estrecha la mano de Kofi Annan en la Casa de la Paz de Donostia, en lo que
     supuso un abrazo inédito entre la izquierda abertzale y la comunidad internacional representada
      por el anterior secretario general de la ONU. Sólo 72 horas después llegaba la noticia del cese
      de la acción armada por parte de ETA. Etxeberria asegura que la implicación de la comunidad
                     internacional es segura y positiva. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
8     LAS CLAVES
U
              n   nuevo
              tiempo se
              abre en Eus-
              kal Herria, y
              ello resulta
              cada vez más
              patente para
              la ciudada-
nía vasca. Para construir lo que mu-
chos definen ya como «proceso», más
allá incluso del propio independentis-
mo de izquierda que lo ha impulsado,
han influido varios factores. En las si-
guientes líneas se hace un esbozo de
los más relevantes. No habría que ol-
vidar, sin embargo, que han existido
otras variables, muy poderosas tam-
bién, que han remado en la dirección
contraria. Las detenciones, la situa-
ción en las prisiones, las denuncias de
torturas o los impedimentos a la iz-                      FACTORES QUE
quierda abertzale para la práctica polí-                                            ción por parte de la población del
tica han compuesto un cuadro gene-                                               derecho a decidir como una reivin-
ral muy difícil de superar.                                                   dicación básica, daban base sufi-
                                                                ciente para un intento de cambio
                                                                político.
La reflexión de la
izquierda abertzale

Ya habían pasado más de dos años
                      HAN INFLUIDO                                      Estas condiciones sociales y polí-
                                                                ticas no son constatadas sólo por la
                                                                izquierda abertzale, y en muchos ca-
                                                                sos se han hecho patentes tiempo
                      PARA IMPULSAR
del final del proceso de negociación                                              atrás. La declaración de ELA de 1997
desarrollado entre los años 2005 y                                               de que «el Estatuto ha muerto», el
2007. La constatación a la que llegó                                              Acuerdo de Lizarra Garazi que resal-
la izquierda abertzale fue que la si-                                              taba que «Euskal Herria tiene la pa-
tuación de bloqueo instaurada esta-                                               labra y la decisión», las propuestas                      EL PROCESO
ba fortaleciendo la posición del Es-                                              de Ibarretxe que pusieron en cande-
tado y que, por lo tanto, su obli-                                               lero la cuestión del derecho a deci-
gación era comenzar a romper ese                                                dir o la propuesta de Anoeta que
enquistamiento, para lo que debía                                                prendió como metodología de solu-
dotarse de una estrategia eficaz. La                                              ción en distintos agentes políticos y
referencia estratégica de la indepen-                                              sociales son muestras de los princi-
dencia y la necesidad de articular                                               pios enraizados en la ciudadanía
un proceso democrático para el                                                 vasca a consecuencia de la evolu-
cambio del marco jurídico-político      ra fijar posición ante la sociedad,    Las condiciones políticas        ción política de más de una década.
vigente se convertían en el doble pi-    una segunda declaración que cerra-    y sociales                 A todo ello se le ha sumado el he-
vote de dicha estrategia. Los otros     ba la de Altsasu, hecha pública en                         cho de que los estados español y
dos elementos clave fueron la deci-     esa ocasión en Iruñea, resolvía que    La reflexión de la izquierda abertza-  francés se muestran incapaces de
sión de comenzar a andar el camino      «la Izquierda Abertzale deja senta-    le tiene un dilema clave a resolver:   hacer una oferta política satisfacto-
de forma unilateral, frente al inmo-     do, sin reservas, su compromiso con    la existencia o no de condiciones    ria para la ciudadanía vasca, un fe-
vilismo de las fuerzas unionistas y     un proceso político pacífico y de-    políticas y sociales para articular un  nómeno que se ha visto amplificado
los estados, y la apuesta por utilizar    mocrático para lograr ese escenario    proceso de solución. La opinión ma-   por la crisis económica y su terrible
vías exclusivamente políticas y de-     donde el Pueblo Vasco, libre y sin in-  yoritaria es que sí. Las posibilidades  impacto social.
mocráticas.                 jerencias ni violencia de ningún ti-   de un acuerdo más que improbable
 En otoño de 2009, con el debate      po, determine su futuro».         con el Estado no resultan tan impor-
abierto en su base militante me-        El proceso de debate interno y de   tantes como las opciones de que la    Los pasos de ETA
diante la ponencia “Clarificando la     iniciativas externas permitió a la iz-  sociedad vasca apoye un cambio de
fase política y la estrategia” y la po-   quierda independentista ganar cre-    ciclo para un nuevo tiempo político.   Durante estos años, ETA ha dado
sición pública fijada con la Declara-    dibilidad ante la sociedad vasca,      Así, la consideración cada vez más  una serie de pasos que han favoreci-
ción de Altsasu, donde se abogaba      otros agentes y la comunidad inter-    extendida en la sociedad de que las   do la nueva estrategia de la izquier-
por los Principios Mitchell, daba los    nacional, en un camino en el que ha    estructuras jurídico-políticas vigen-  da abertzale y han liberado condi-
primeros pasos para voltear el pa-      ido dando cada vez más pasos y que    tes se encuentran desgastadas y no    c iones para la acumulac ión de
norama político. En el primer tri-      le ha posibilitado forjar alianzas, re-  pueden responder a los deseos de     fuerzas. Hasta ahora, sus pasos han
mestre de 2010, las bases de la iz-     cabar apoyo popular y condicionar     los vascos, una posición social ma-   sido acogidos negativamente por la
quierda abertzale aprobaban la        la situación política de forma deter-   yoritaria a favor de soluciones polí-  mayoría de partidos, representantes
resolución “Zutik Euskal Herria”. Pa-    minante.                 ticas y dialogadas, así como la asun-  institucionales y medios de comu-
2011 10 23 igandea GARA        9
               LA CAPACIDAD DE
              GENERAR DINÁMICAS
                CONJUNTAS HA
               RESULTADO CLAVEnicación, pero lo cierto es que han    da abertzale ha hablado y ETA hace
contribuido a crear un clima deter-    suyas sus palabras», no podía tener
minado. La percepción social ha si-    otra consecuencia que involucrarse
do, en todo este tiempo, mucho más    activamente en el intento de supe-
positiva que la representada por la    ración del ciclo de la confrontación
opinión publicada.            armada.
  La suspensión de acciones ofensi-
vas –decretada en al primer trimes-
tre de 2010 y dada a conocer el 25 de   La aportación
setiembre del mismo año–, el alto el   internacional
fuego permanente, general y verifi-
cable anunciado el 10 de enero, la    El proceso puede llegar a la fase de
misiva enviada a los representantes    multilateralidad, si no lo ha hecho
de la patronal para precisar la can-   ya, gracias también a la contribu-
celación del «impuesto revoluciona-    ción de los agentes internacionales.
rio» y la aceptación de la verifica-   La Conferencia Internacional para
ción del cese armado por parte de la   Promover la Resolución del Conflic-
Comisión Internacional creada a tal    to resulta del todo clave.
efecto marcan un claro camino has-     La Declaración de Bruselas, hecha
ta llegar al último e histórico posi-   pública el 26 de marzo de 2010,
cionamiento adoptado en respuesta     constituye la primera referencia pú-
a la Declaración de Aiete.        blica de la implicación internacio-    parte de los estados y, por otra, a re-  la legalización: 44.000 personas el
  Parece evidente que estos pasos    nal, aunque su trabajo soterrado se    clamar una salida al conflicto en ba-   20 de febrero y 26.000 el 3 de abril.
se sitúan en la lógica de la apuesta   remonta al anterior proceso de ne-    se al respeto de derechos. Las reivin-   Ultimamente ha habido otras dos
inicialmente unilateral lanzada por    gociación (2005-2007). Un total de    dicaciones nacionales, culturales o    grandes manifestaciones, sin contar
la izquierda abertzale, pero en mu-    21 líderes internacionales, entre     de carácter social, incluidas huelgas   la que estaba convocada para ayer
chas ocasiones todo ello ha sido pre-   ellos varios premios Nobel, firma-    generales frente a los recortes y la   en Bilbo: por los presos el 17 de se-
sentado como una pugna entre Ba-     ron dicha declaración. La Fundación    crisis, han sido igualmente muy nu-    tiembre (27.000) y en contra de la
tasuna y ETA. La existencia de un     Mandela, Frederick De Klerk, John     merosas y crecientes en número de     sentencia Bateragune una semana
debate y diferentes visiones en el    Hume o Albert Reynolds saludaron     participantes.              después (23.000).
seno del conjunto del movimiento     la resolución de la izquierda aber-     Los datos cantan. Si atendemos
independentista –a buen seguro      tzale “Zutik Euskal Herria”, e insta-   únicamente a las manifestaciones
transversal en todos sus ámbitos y    ron a ETA a anunciar un alto el fue-   mayores de 20.000 participantes,     La colaboración entre
organizaciones– abonó esta tesis,     go y al Estado a «responder debi-     en estos dos últimos años se han     diferentes sensibilidades
pero el desarrollo ulterior indica    damente».                 producido once relacionadas estric-
que en ese movimiento se ha logra-     De aquella primera iniciativa      tamente con el conflicto que han     La capacidad de generar dinámicas
do un alto grado de cohesión. Ya casi   –atendida por ETA, pero no por los    superado esa cifra.            conjuntas ha resultado clave para
nadie habla de la posibilidad de una   gobiernos español y francés– germi-     Cuando la izquierda abertzale se    crear el impulso social a favor de un
escisión, un objetivo que el Gobier-   nará el Grupo Internacional de Con-    disponía al gran debate para su re-    nuevo tiempo. En el ámbito de la re-
no español persiguió de forma no-     tacto, cuyo objetivo será fomentar el   formulación estratégica se desarro-    solución del conflicto, uno de los
toria y reconocida.            diálogo y la normalidad política, y    lló la operación contra Arnaldo Ote-   consensos más destacados ha sido
  En todo caso, hasta este jueves, los  la Comisión de Verificación, surgida   gi y el resto de sus compañeros.     el logrado en torno al Acuerdo de
pasos de ETA han sido descalifica-    en relación al alto el fuego perma-    37.000 personas se manifestaron en    Gernika, que ha puesto negro sobre
dos y tachados de «insuficientes».    nente y general decretado en enero    Donostia el 17 de octubre de 2009.    blanco los factores a atajar o, en su
Además, junto con la fuerte presión    de 2011.                 El 29 de octubre se movilizaron      caso, a potenciar para favorecer una
policial y un insistente discurso so-    La culminación de este trabajo se    20.000 para protestar contra una     solución justa y duradera. Se podría
bre su debilidad, se le han atribuido   ha producido esta semana con la      macro redada contra jóvenes inde-     decir que, hasta la fecha, el Acuerdo
planes para realizar acciones arma-    Conferencia de Donostia y su im-     pendentistas. El 20 de diciembre     de Gernika ha sido la referencia in-
das, como un supuesto intento con-    portante declaración.           24.000 manifestantes pidieron la     terna en esta materia, del mismo
tra Patxi López, al objeto de hacer     En el camino ha habido otros apo-    absolución para los encausados en     modo que la referencia internacio-
ver a la opinión pública que todo se   yos al proceso, como el del intergru-   el “caso Egunkaria”. Y el 3 de enero,   nal ha corrido a cargo de la Declara-
trataba de una trampa. El objetivo    po del Parlamento Europeo, el       44.000 personas se movilizaron por    ción de Aiete.
no era otro que el de dañar la credi-   Friendship, e iniciativas de diferen-   los derechos de los presos.         La defensa de los derechos civiles
bilidad de la vía abierta por la iz-   te índole, como la presentación de      El arranque del curso siguiente    y políticos o la de los derechos hu-
quierda abertzale. Dos encuentros     la cuestión vasca en el Parlamento    fue aún más potente. Tras la prohi-    manos –en especial, en el caso de los
fortuitos con fuerzas policiales fran-  de Westminster, el Parlamento bri-    bición de la manifestación de Adie-    presos– han sido terrenos también
cesas (en uno de ellos murió un      tánico.                  razi EH, el 3 de octubre de 2010 se    para la colaboración entre diferen-
agente) sirvieron a ese objetivo.                          congregaron 46.000 personas. A fi-    tes sensibilidades.
  Sin embargo, la realidad de los he-                       nales de mes, 20.000 se moviliza-      El acuerdo entre independentistas
chos, con el último anuncio de ETA    La movilización social          ron contra la tortura, y el 8 de enero  y soberanistas –aunque va mucho
como prueba incuestionable, de-                           de 2011, 64.000 lo hicieron por los    más allá del proceso democrático o
muestra que el camino emprendido     El cambio de ciclo ha sido impulsa-    derechos de los presos. Esta cifra re-  de solución, pues la colaboración
con el comunicado del 17 de enero     do por una creciente movilización     cordaba ya a las movilizaciones de    llega a ámbitos de proyecto políti-
de 2010, en el que la organización    social, dirigida, por una parte, a res-  la época de Lizarra-Garazi. Las si-    co– ha contribuido también a todo
armada sentenciaba que «la izquier-    ponder a los ataques represivos por    guientes movilizaciones fueron por    ese trabajo en común.
10  IRITZIA
                C
                            orrían los meses, recuerdo, en  ofensivas y la firma del Acuerdo de Gernika
                            que Gorka Espiau dirigía el    cristalizaron como balance diáfano de diez meses de
                            documental “Lluvia seca.     marcha campo a través. El sirimiri se pulverizaba en
                            Mediadores internacionales en   el aire, pero caminábamos de cara al viento retando al
                            el País Vasco”. El reportaje,   ciclo hidrológico y al superministro Pérez Rubalcaba.
                            producido por la televisión     Al esfuerzo por rompernos contestamos apostando
                            catalana TV3, recoge los     por la cohesión, y 2011 arrancó con un nuevo paso a
                            testimonios de los diferentes   cargo de ETA, que profundizó en el alcance de su «alto
                            facilitadores o intermediadores  el fuego» a la par que se comprometía públicamente
                            en Sudáfrica, Irlanda y Euskal  con un proceso de superación definitiva de la
                Herria. El conflicto, su superación, la maduración de   confrontación armada. Pese a ello, los tribunales
                las condiciones políticas para dar el salto, más que   rechazaron Sortu, bloquearon Bildu y prosiguieron
                parte de un guión, era magma incandescente        con las razias, procesamientos y juicios de indudable
                recorriendo las arteriales vitales de la izquierda    matiz político. Sin embargo, la sensación de zozobra y
                abertzale. Como siempre que históricamente ha sido    temporal que trataban de instaurar solamente
                preciso adoptar giros estratégicos, las contradicciones  afectaba a los partes meteorológicos: la gente, la
                afloraban con casi tanta fuerza como las convicciones,  sociedad vasca, optó por salir a cuerpo y sin paraguas.
                de modo que la mañana del 14 de noviembre de 2009     La acumulación de fuerzas en clave democrática, la
                se nos antojaba complicada a casi todas las personas   ilusión por desbordar el cauce histórico del respaldo
                que comparecimos ante la prensa en Altsasu.        electoral al independentismo, el eterno desafío de
                 Mirando atrás, estos dos años se asemejan a un     traer a presos y exiliados a casa, la lucha por todos los
                trayecto delineado con mano de escriba egipcio, pero   derechos de todas las personas... hicieron de nuestras
                la izquierda abertzale iba a abogar desde la Sakana    calles un clamor. Aquella noche en los jardines del
                por un nuevo «proceso de negociación» entre el      Arenal bilbaino aguardando el veredicto sobre Bildu,
                Gobierno español y ETA, en un contexto de ausencia    muchas personas entendimos que nada volvería a
                de violencia. En tanto que la violencia seguía siendo   seguir igual. Era la hora del pueblo, de la ciudadanía.
                estructural, aquella declaración sonaba a anticipo de    No han transcurrido ni dos años de aquella mañana
                nuevos tiempos, y aquella circunstancia puso       de otoño en Altsasu, y seguro que hay quien piensa
      «Llueve otra vez  nerviosos a no poco exégetas de nuestro tradicional    que ha sido fácil; una sucesión de noticias a modo de
                discurso. Algunos medios alertaron de una         streaming que alguien, muy hábil, ha administrado
                «maniobra envolvente» a perseguir, mientras que las    con éxito hasta los jardines de la Casa por la Paz de
 detrás de mis frontales.   dudas y el vértigo eran ingredientes ineludibles en    Aiete. Y, sin embargo, la angostura del pasillo nos ha
                todas las discusiones. Por describir aquellos       provocado ansiedad en sus peores tramos, hemos
                interminables días, no faltó ni tan siquiera el      cometido excesos y errores, hemos mascado sal y
   Oh, campo sin abrigo.   correveidile que proclamó en su entorno que aquella    respirado humo, equivocado el cálculo volvimos atrás,
                comparecencia era la puesta de largo de la «nueva     justo en donde aguardaba el torbellino… No ha sido
                Euskadiko Ezkerra».                    fácil, precisamente porque apenas si acabamos de
   Oh, calle sin portales»   Si apenas un mes antes fuerzas policiales asaltaban  abrir un nuevo ciclo en el que todo está por ganar.
                la sede de LAB para detener a nueve referentes de la   Pero su consecución es posible, gracias precisamente
                izquierda independentista, a la declaración de Altsasu  a que supimos soportar el peso del contaminante
     (Silvio Rodríguez)  le siguieron masivas redadas, centradas          precipitado sin lluvia. La izquierda abertzale ha
                fundamentalmente en la juventud vasca. La lluvia     sabido imprimir un acelerón histórico al proceso
                ácida de la represión corroía la tranquilidad y      político en el que está implicada desde hace más de
                perspectivas necesarias para percibir el valor      medio siglo, y su reflejo y materialización irá mucho
                intrínseco de la unilateralidad. Fue complicado      más allá del premio electoral, enorme en mayo e
                abordar un debate de casi tres meses en el que      incalculable el próximo noviembre.
                tomaron parte miles de personas en toda Euskal
                Herria. La situación de ilegalidad, la constante       Estamos, por fin, en campo descubierto y
                oscilación entre las lealtades instaladas en nuestro   empapados por la lluvia. Es tiempo de sonreír, de
                subconsciente y las premuras acuciadas por la razón    gozar y de seguir luchando. Porque, como se pregunta
                política hicieron que la presentación de las       el escritor tunecino Moncef Marzouki: «¿Qué pasaría
                conclusiones de “Zutik Euskal Herria” fuese el primer   si no hubiéramos sembrado? ¿Sobre qué caería la
                síntoma claro de que el giro estratégico de la      lluvia? ¿Dónde? ¿Sobre las piedras?» ETA comunicó
                izquierda abertzale cobraba cuerpo. A partir de      este jueves que ponía fin a la lucha armada, y la lluvia
                entonces, la opinión abrumadoramente mayoritaria     fluyó por mi cara confundida con las lágrimas. Una
                de nuestra base social asfaltó y recubrió el recorrido.  enorme emoción y un profundo respeto me
                Cayera lo que cayese a partir de entonces, la       mantuvieron despierto hasta que dejé de agitar mis
                acumulación de fuerzas políticas y sociales como     recuerdos. En miles de hogares lloramos con orgullo a
                «única garantía» de un «proceso democrático» que     los ausentes. Siempre me ha gustado escuchar la
                únicamente podía desarrollarse «por las vías políticas  lluvia caer en los minutos previos al sueño. En la
                y democráticas» pasó a ser la clave de bóveda, la pieza  cárcel me evocaba fugas y sombras vadeando el
                crucial de un nuevo diseño que ilusionaba a amplios    Bidasoa, y ahora ese mismo sonido me transporta, de
                sectores de la comunidad abertzale y de izquierdas.    nuevo, al umbral de una ventana enrejada. Ni ha sido
                 A partir de entonces, el impulso de un nuevo      fácil llegar hasta aquí, ni la generosidad volcada en
                tiempo ha tenido un sujeto colectivo esencial, Euskal   este proceso embalsará o llevará hasta el mar toda la
                Herria, y varios actores principales. Por la proyección  lluvia que riega Euskal Herria en este momento
                de sus decisiones y propuestas, destacaría dos: la    histórico. Romper los diques de la cárcel y del exilio,
                organización ETA y los agentes y personalidades      hacer de todos nuestros derechos un cauce ineludible
                internacionales comprometidas con el buen rumbo      para los estados y construir la nación vasca con mil
                de este proceso. La Declaración de Bruselas, la      razones y memoria colectiva. Tres retos para tres
                decisión de ETA de no realizar acciones armadas      generaciones unidas por la misma lucha.
                JOXEAN AGIRRE AGIRRE
                   Por fin, la lluvia moja
2011 10 23 igandea GARA            11
El 20-N aceleró el proceso


L
                                                       Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy
                                                       departen durante el desfile del pasado 12 de
          as elecciones generales que el                               octubre.  Dani POZO | AFP
          próximo 20 de noviembre se ce-
          lebrarán en el Estado español
          cuentan con un significado es-
          pecial respecto a la vía abierta
          para la solución del conflicto en
          Euskal Herria. De hecho, el ade-
          lanto electoral decretado por Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero parece haber acelera-
do los pasos e iniciativas con los que poder fijar
unos mínimos para su desarrollo. Por decirlo de
otra manera: había que echar unos mínimos ci-
mientos antes de la llegada del nuevo Gobierno.                                AMAIUR APARECE
  Todo el mundo da por seguro que el PP ganará
las elecciones y que, por consiguiente, Mariano                                EN ESCENA
Rajoy será presidente y nombrará Gobierno. Con
mayoría absoluta, según las encuestas.                                    El acelerón para impulsar una vía de
  Así, la posición que vaya a adoptar Rajoy apare-                              solución y la contienda electoral
ce como uno de los puntos de interés del futuro                                coinciden en el tiempo, por lo que la
cercano, aunque también es cierto que hasta la fe-                              presentación de las diferentes ofertas
cha el proceso ha avanzado únicamente sobre la                                políticas adquiere tintes especiales, de
voluntad surgida en Euskal Herria y el apoyo de                                forma acusada en el caso de Amaiur.
agentes internacionales.                                             La coalición es heredera directa del
  El Gobierno de Zapatero –al parecer, con la di-                              esfuerzo realizado por la acumulación
rección de Alfredo Pérez Rubalcaba en esta mate-                               de fuerzas para variar las coordenadas
ria– no ha favorecido avances sustanciales, y quizá                              de la situación política. Como lo fue
en su último tramo se ha limitado a una especie                                Bildu, supone una respuesta a la
de «dejar hacer» en determinadas cuestiones. A                                estrategia de la ilegalización que ha
día de hoy, sin embargo, Rubalcaba deja demasia-                               pretendido en esta última década
das cosas en el aire, y el hoy candidato puede de-                              condenar al ostracismo a la izquierda
saparecer de escena la misma noche del 20-N, si se                              abertzale. No cabe pasar por alto
confirman los peores augurios electorales para el                               tampoco el hecho de que la coalición
PSOE. En ese caso, solamente quedaría, en funcio-                               es la primera muestra de
nes, Zapatero, con la posibilidad de hacer algún úl-                             colaboración, en términos de proyecto
timo gesto, o gestos, al calor de los acontecimien-                              político, entre aquellos que vivieron el
tos provocados por la Conferencia Internacional                                cisma en la izquierda abertzale que
de Donostia y el anuncio histórico de ETA.       en Gipuzkoa, Borja Sémper, quien hace algunas     llevó a la constitución de Aralar.
  No se sabe hasta qué punto afectará a Rajoy to-   semanas indicó que Rajoy sabría administrar la      En Amaiur, además, se coaligan las
do lo que está sucediendo. No sería lógico que ac-   nueva situación con mano izquierda.          formaciones políticas que han hecho
tuara como José María Aznar en 1996, que nada       La Conferencia Internacional y su declaración    suya la Declaración de Gernika, por lo
más llegar al Gobierno rompió toda línea de con-    siguiente provocaron que los portavoces y diri-    que cabe pesar que, si bien dicha
tacto y posibilidad de intermediación. Puede ges-   gentes del PP se dejasen deslizar hasta la precipi-  declaración está fuera de la pugna
tionar la oportunidad creada, aunque la duda se    tación por el tobogán del exabrupto. Calificaron lo  electoral, Amaiur hará bandera de sus
cierne sobre su capacidad y voluntad de compro-    ocurrido en Donostia de «humillación a las vícti-   contenidos y, en general, de la
meterse realmente.                   mas» y han llegado a acusar a los participantes de   solución democrática.
  Las pistas nos las tendrían que dar las declara-  defender a ETA y a cuestionar su talante democrá-     El derecho a decidir, como piedra
ciones de los últimos tiempos. Las conclusiones    tico. La carta llena de reproches enviada por Anto-  angular para acometer el problema
pueden resultar distintas según a cuáles se atien-   nio Basagoiti a los líderes internacionales que par-  político que subyace en Euskal Herria,
da, pero no se debe olvidar que el tenor general de  ticiparon en el encuentro puso la guinda.       aparece como otro elemento
los pronunciamientos de los líderes «populares»      El hecho más destacado, más aún en contraste    importante del discurso de la nueva
es cuando menos hosco, cuando no abiertamente     con semejante griterío, fue la prudencia que man-   coalición.
agresivo y belicoso.                  tuvo el candidato Mariano Rajoy a la espera del      También el PNV podría hacer
  Para quien ha querido ver algún matiz en el dis-  comunicado de ETA. Una prudencia propiciada,      bandera de esa reivindicación. Así lo
curso del PP, la primera referencia son las mani-   en primer lugar, por la línea general adoptada por   refleja su guiño al intentar meter la
festaciones realizadas el 20 de febrero de 2011 por  el líder del PP en su carrera hacia La Moncloa, al   cuestión en la última y apresurada
el secretario general del PP en la CAV, Iñaki Oyar-  considerar que la ausencia de estridencia le va a   reforma constitucional. El equilibrio
zábal, quien reconoció que la izquierda abertzale   llevar directamente a la mayoría absoluta. Su gran   que los jeltzales intenten mantener
estaba dando pasos, aunque matizó sus palabras     tema de referencia es, casi en exclusiva, el de la   entre las reclamaciones más
con una apelación a mantener la «presión demo-     crisis económica.                   soberanistas y su deseo de
crática» para evitar que pudieran ser legalizados     El segundo factor de prudencia puede ser la im-   presentarse como interlocutor con el
sin mostrar evidencias de que «van en serio».     portancia de los pasos que se están produciendo    nuevo Gobierno es un elemento que
  Estas manifestaciones, realizadas en el lugar    en el terreno de la solución del conflicto vasco. Se  merecerá análisis.
dispuesto en el Parlamento de Gasteiz para decla-   va a encontrar con su gestión a la llegada al Go-     Pese a que el derecho a decidir
raciones ante los medios y en las que Oyarzábal    bierno. El presidente de EBB, Iñigo Urkullu, que se  constituye un punto de encuentro que
estaba acompañado de Antonio Basagoiti, se pro-    ha reunido con el líder del PP media docena de ve-   podría posibilitar un nivel de
dujeron al calor de la presentación de Sortu, y se   ces para hablar de la cuestión, dijo tras la Confe-  colaboración a los dos referentes del
interpretaron como una variación en el discurso    rencia Internacional que Rajoy estaría dispuesto a   abertzalismo, lo cierto es que las
del partido, pues hasta entonces todos los porta-   acompañar el proceso.                 referencias a la lucha por la
voces del PP se limitaban a señalar a Sortu como     Sin embargo, los antecedentes, el discurso gene-  hegemonía ha adquirido una gran
un mero engaño. Un argumento que recuperaron      ral y los intereses políticos del PP no auguran na-  importancia en los últimos tiempos,
con rapidez.                      da bueno. Su Gobierno puede estar muy tentado     quizá excesiva. Echar un ojo a los
  La segunda referencia de modulación del men-    de torpedear o ralentizar el máximo este proceso.   comentarios de cualquier web de la
saje –aunque, eso sí, en medio de un mar de im-    En todo caso, se debe enfrentar a él, pues ya es una  órbita peneuvista da una idea de la
properios y exageraciones del resto de sus com-    referencia ineludible. El escenario ha registrado   transcendencia de esta cuestión, sobre
pañeros– corrió a cargo del presidente del partido   un cambio inimaginable hace nada.           todo en el sector jeltzale.
12  GARA Y EL PROCESO
2011 10 23 igandea GARA
                         13No hemos
acertado
IÑAKI SOTO
M
        irando el camino hecho desde
        2009 hasta el día de hoy, cabe
        decir que GARA acertó al
        pronosticar lo que iba a
        ocurrir. Defendimos a capa y
espada que un nuevo ciclo se estaba
abriendo en Euskal Herria, que era
necesario, que el debate de la izquierda
abertzale renovaría no sólo su estrategia
sino también el escenario político vasco.
Advertimos de que nada sería igual en
adelante, que sería mejor, que había que
luchar para que fuese mejor y para que lo
fuese para todos.
 No obstante, la idea de que hemos
acertado es falsa. El periodismo no consiste
en acertar. Lo que sí hemos demostrado en
este tiempo es que este oficio tampoco
consiste exclusivamente en narrar lo
sucedido. El buen periodismo debe contar,
explicar, analizar, preguntar y opinar sobre
lo que ocurre en un determinado contexto
histórico y social. Pero en esa labor de
«cubrir la actualidad», también tiene que
dar claves sobre lo que va a ocurrir. Y, en la
medida de sus posibilidades, debe
promover cambios que mejoren la vida de
las personas y los pueblos.
 El periodismo político independiente
que reivindicamos debe ayudar a nuestra
emancipación, como personas, como
pueblos. En definitiva, se trata de una
actividad social encaminada a informar a
las personas, a las comunidades. Su
función es dar armas a la gente para
entender el mundo, el suyo y el de los
otros, y también para que lo puedan
cambiar en base a su concepción de cómo
este mundo debería ser. Para cambiar este
mundo, el realmente existente, el material.
 No somos un oráculo ni un órgano, no
hacemos cuadernos de formación, no nos
dedicamos a pontificar, intentamos no ser
moralistas. No aspiramos a tener la verdad
absoluta, pero defendemos nuestra verdad
con todos los instrumentos que tenemos a
mano. Somos una guía para el debate
diario en el trabajo o en el bar, para las
dudas que nos acechan cuando no
podemos dormir, para las preguntas que
nos harán nuestras hijas cuando crezcan.
 Nos dedicamos, como diría Rodolfo
Walsh, al «violento oficio de escribir». Y
estamos orgullosos de, desde este
complicado terreno, haber ayudado a
acertar.
14    GARA Y EL PROCESO


La paz de los                                  Bakearen etxetik
ciudadanos
                                        MADDALEN IRIARTE
MAITE UBIRIA                                        G
                                              atazkaren Konponbiderako Nazioarteko Konferentziaren
                                              beraren tamainako esanahia izan du ezker abertzaleak
C
      uando dos hombres que                              bilkuratik sortutako dokumentuari «babes osoa» azaldu
      se combatieron durante                             izanak. Biharamunean bertan, ezker abertzalearen hitzak
      décadas, Yitzhak Rabin y                            erabiliz, «era solemnean» belaunaldi ezberdinetako kideak
      Yasir Arafat, estrecharon                      bilduta egin dute. Horrenbestez, ezker abertzaleak eskatu dio ETAri
      sus manos, el mundo                         bere jarduera armatuaren behin betiko amaiera eta Espainiako eta
saludó los Acuerdos de Oslo como                        Frantziako gobernuei, zabal dezatela elkarrizketa aldi bat gatazkaren
la paz de los soldados. Ha querido                       ondorioez soilik aritzeko. Honek beste dimentsio batera garamatza.
la actualidad informativa que los                        Zain gaude eskakizun horiek noiz gauzatuko. Sekula ez dugu halakorik
ecos de la Conferencia de Donostia                       bizi izan.
se hayan solapado con un canje de                         Baieztapen hori osatzera dator dokumentuan nazioarteko eragileek
prisioneros en la todavía hoy                          gatazka politikoaren onarpena egin izana. Honek aurrez aurre jartzen
convulsa región de Oriente Medio.                        die errealitatea hainbeste urtez ukatu nahi izan dutenei eta, ondorioz,
  Las palabras del soldado israelí                       aurrean jartzen die aldarrikatu izan duten demokraziaren kalitate
Gilad Shalit, que desea que su                         eskasa.
propia liberación y la de ese millar                       Badaude gertatutakoaren aurrean ez ikusiarena egin nahi izan
de presos palestinos excarcelados,                       dutenak eta bilkura eta bere ondorioak akats larritzat jo dituztenak.
en contrapartida, por su Gobierno                        Hala esan du PPk. Egia da hauteskunde kanpainan gaudela, nahiz eta
sirva para desencallar el diálogo,                       oraindik hasi ez den; egia da PPk hauteskundeak irabaztea espero
ponen sordina a los excesos                           duela alde handiz… Iñigo Urkulluk dio PP prest dagoela prozesu
verbales cometidos con los                           honetan laguntzeko eta emango dituela urratsak. Argi dago halako
expertos internacionales que, con     «Gehiegi erabili           batean atera nahiko duela argazkian, baina inkestek egozten dioten
su presencia entre nosotros, han                        gehiengo osoaren jabe bada, noiz izango da hori?
subrayado la legitimidad de todos                         Basagoitik, Sorturen estatutuak kaleratu ziren egunetan, ezker
los esfuerzos para alcanzar la paz.   izanak ia gastatua           abertzaleak lau urteko «berrogeialdia» behar zuela esan zuen.
Pero esas mismas palabras, tras el                       Oraingoz, Sortu ez dago legeztatuta, eta berriki Jone Goirizelaiak esan
definitivo anuncio de ETA, dan un                        zidan bezala, tarteko aukerak, bidea egiteko baliogarriak izan arren, ez
altavoz añadido a la legítima         badauka ere,           dira ezker abertzaleak nahi dituenak eta ez dituzte bermatzen herri
recomendación a los estados de                         honetako milaka gizon-emakumeen eskubide politikoak. Zer egingo
que exploren la nueva situación y                        du PPk Espainiako Gobernutik?
trabajen para superar las         oraingoan bai,             Egunotako baikortasunak ez gaitu itsutu behar. Bidea egiteko planoa
consecuencias de un doloroso                          eman digute, baina ekin egin behar diogu. Dokumentuari hitzak
conflicto. No sería mal punto de                        lapurtuz, zabaldutako zauri pertsonal eta sozial guztiak sendatu behar
partida que París y Madrid        historikoak dira           ditugu, ondo sendatu, berriz ez zabaltzeko. «Sekula gehiago ez!»
saludaran la llegada de un nuevo                        aldarrikatzera iritsi behar dugu guztiok. Gehiegi erabili izanak ia
tiempo enterrando instrumentos                         gastatua badauka ere, oraingoan bai, «historikoa» da egun hauei
de guerra como la dispersión y        egun hauek»            dagokien adjektiboa. Historia liburuetara pasako da 2011ko udazkena.
revisaran después las legislaciones
destinadas a coartar la libertad
política de los vascos.
  La desproporción que alcanza
cada acontecimiento en un
conflicto enquistado como el de
Oriente Medio viene a subrayar la
conveniencia de no ceder a los
discursos revanchistas y sopesar
con inteligencia cada decisión que
promete transformar el escenario
vasco para, de inmediato,
aquilatarla con los gestos
oportunos. Desde el respeto a
todas las personas a las que la
violencia ha causado un inmenso
                      Hemos abierto la cancela, tiremos la puerta
dolor, nadie tiene derecho a
pedirnos a los vascos que
desaprovechemos una             AMPARO LASHERAS
oportunidad preciosa para desatar
los nudos que atenazan a este país.
                      L
Y para hacerlo, además, como              a primera vez que tuve en mis manos el    tiempo, desconocido y arriesgado, y que el
siempre deseamos y hoy por fin             documento de debate de la izquierda      cambio propuesto exigía tres actitudes
podemos: con el único concurso de           abertzale fue en octubre de 2009, un     imprescindibles para materializar los ideales de
la palabra.                      tiempo en el que también se iniciaron     más de 50 años de lucha: compromiso, trabajo y
  Ni la algarabía mediática ni las          las asambleas de barrios y pueblos para    una fuerza ideológica, inmune a las veleidades y
escaramuzas electorales pueden       discutir la propuesta de una nueva estrategia,      rutinas del clásico hacer político del sistema.
ocultar la fotografía real de una      estructurada en la unilateralidad de las iniciativas    Han transcurrido dos años y han ocurrido
sociedad vasca que hoy se sabe       por la vía exclusivamente política y apoyada en la    muchas cosas, en Euskal Herria y fuera de ella. La
más ligera para avanzar en la        necesaria implicación internacional, en la        realidad se mueve rápida y el mundo se desborda
empresa de construir un país libre.     acumulación de fuerzas soberanistas y en el       en su indefensión frente al capitalismo. El reto
  Por eso, y desde el recuerdo       desarrollo de un movimiento popular fuerte que      político de la izquierda abertzale ha logrado avances
emocionado hacia quienes se         trabajase por la consecución de los objetivos      incuestionables en la acumulación de fuerzas, en el
atrevieron a soñar pero no podrán      finales, independencia y socialismo, a través de la   reconocimiento internacional, en el creciente
saludar este nuevo amanecer, no       construcción nacional, el cambio social y la       apoyo a los presos y en la batalla de la participación
dudo en mostrar mi confianza en       reivindicación de la amnistía. La realidad        política. Sin embargo, hasta ahora solamente
que, con la implicación decidida de     represiva de entonces y la constante amenaza de     hemos roto las cerraduras de una cancela que se
todos, la puerta que se ha abierto     las ilegalizaciones hacían pensar que, tal vez, el    resiste al empuje. En este instante de la historia que
va a servirnos para proclamar ante     camino emprendido podía ser largo, costoso e       aún nos queda por escribir, la conclusión y la
el mundo que Euskal Herria no se      incluso poco efectivo si se perdía en el tiempo de    esperanza de lo vivido nos dicen que es el
conforma con una paz entre         una espera política indefinida que únicamente      momento de unir y conformar la lucha y la
soldados, porque ambiciona         jugase a favor del Gobierno español. Lo que sí      voluntad popular, coger impulso social y tirar la
construir la paz de los ciudadanos.     quedaba claro es que se iniciaba un nuevo        puerta.
2011 10 23 igandea GARA
                                                                                       15


La puerta abierta                                     Solos
ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS                                   GLORIA REKARTE
L                                             Y
     a puerta ha sido abierta de par en par. Si lo que se alegaba para              a no hay miedo: Si los líderes internacionales de la Conferencia de
     restringir la libertad vasca era la existencia de una violencia               Donostia no tenían ni puñetera idea de lo que ocurría aquí, ahora la
     armada clandestina, esa alegación carece ya de sentido. Eso es lo              tienen. La falta de altura política demostrada por el Gobierno español y
     que sucedería en una nación con hábitos intelectuales                    el de Lakua, la posición enajenada de la derecha española, los excesos y la
     desarrollados. Pero en Madrid prosigue la ofensiva antivasca. Irrita             grosería de ciertos medios de comunicación, el desprecio con que unos y
que ETA no haya entregado las armas aún y se apunta a la ambición             otros han tratado a las delegaciones extranjeras y la penosa huida del lehendakari
soberanista como una continuación de lo punible. Es decir, no puede darse         en un momento clave dejan una idea tan puñetera como clara de lo que ocurre
tiempo a la mecánica de todo desarme ni a la negociación acerca de lo que         aquí. Es difícil encontrar en el Aznar de las frases lapidarias sobre rendición que
sucederá con presos y miembros aún no detenidos, ya que cualquier             hoy esgrime rastros del que en su momento autorizó que representantes del
colectivo necesita siempre un tiempo para culminar sus decisiones. Todo          Gobierno español se reunieran con la organización armada. Es difícil encontrar en
ha de ser súbito, como si el tiempo no fuera necesario para coronar algo          el PSOE de hoy señas de aquel que se dolía porque el PP le marginaba en la
tan complejo como el tránsito de la guerra a la paz.                    negociación con ETA, del que emprendió, en más de una ocasión, procesos de
  El lenguaje de Madrid y de muchos españoles sigue siendo bélico, como          diálogo y negociación. Es fácil, por el contrario, saber qué verdadera voluntad se
lo ha sido siempre a lo largo de la historia. España no aprende la lección de       agazapaba tras la aparente voluntad negociadora de ambos gobiernos. Hoy
la madurez. Y lo grave es que ese lenguaje de guerra ha salido a relucir en        sabemos más que ayer sobre responsabilidades pasadas y somos conscientes de las
las declaraciones de las Asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía, que       presentes y las futuras. Hoy sabemos que una paz real y duradera solo puede
en momentos como éste debieran permanecer en silencio y a disposición           devenir de la normalización democrática en Euskal Herria. Y que hoy es posible.
de su Gobierno. El secretario general de la Asociación Unificada de la           También que enerva a quienes durante décadas han conseguido mantener el
Guardia Civil ha dicho que los cuerpos policiales se opondrán «a posibles         déficit democrático que garantizaba su pervivencia. Cerriles, desnudos de
planteamientos de pasar por encima de casi un millar de víctimas».             argumentos, intentando cabriolas dialécticas y exigiendo un nuevo «cautivo y
Atentos al término: «Se opondrán». Como lo haría un partido político, pero         desarmado…», huyen de afrontar lo que las delegaciones internacionales han
en este caso armado. No quiero recordar el 23-F, pero sí afirmar que los          dejado tan claro: el reconocimiento de Euskal Herria, la existencia de un conflicto
cuerpos policiales deben respeto y obediencia al Gobierno legalmente            político y la necesidad de abordar sus causas y consecuencias, el reconocimiento de
constituido. No se puede acabar una guerra con ese lenguaje bélico. La           todas las víctimas y la única solución posible: diálogo y negociación. Se quedan
política es algo demasiado serio para entregarla a militares. Lo dijo un          solos, amedrentados ante un escenario en el que tienen sitio y lugar, pero en el que
presidente francés mientras sus tropas se batían en el Marne.               ya no es posible la trampa, la falsedad o el engaño.
El día de los nudos                                                               «El nudo armado
                                                                        se acaba de soltar
IÑAKI LEKUONA
                                                                            y con él, es de


A
       ntes de que el anuncio de ETA copara      desenredar esta madeja de desinformaciones que se
       todos los titulares, las miradas habían    ha ido urdiendo en torno a este conflicto. Porque el
       quedado fijadas en el palacio de Aiete y    nudo armado se acaba de soltar y con él, es de                          esperar, el
       en las crónicas posteriores que        esperar, el penitenciario; el político se deshará con
       aseguraban que la del lunes fue una      mucha voluntad en torno a una mesa; y el social, el
jornada de corbatas. Primero porque el alcalde no se     más difícil de desatar, necesitará de mucha verdad.                 penitenciario; el
la anudó por mucho que el protocolo lo exigiera. Y       Pero ¿y esa otra maraña? ¿Cómo desenredarla? Por
segundo, porque unos inhabituales como el          de pronto, no tirando de ella, porque, cuanto más se
diputado general o como Rufi Etxeberria finalmente      tensen los cabos de ese enredo mediático, más                  político se deshará
optaron por lucirlas.                    complicado será desenredar los nudos importantes,
  Hoy, tras el comunicado, puede parecer una        esos que nos atan por ley a un país que muchos no
frivolidad hablar de ello, pero el del lunes no fue un    consideramos nuestro.                                     con mucha
día de corbatas, sino de nudos. Porque los que allí      Este lunes no fue una jornada de corbatas, sino de
acudieron de buena fe para compartir experiencias      nudos. Nudos que necesariamente tienen que
sobre cómo deshacer complicados entramados          transformarse en otro tipo de lazos, sin presiones,              voluntad y el social
políticos, sociales y armados acabaron siendo        sin condiciones, sin imposiciones. Nudos que no
enredados por la prensa y la clase política españolas    signifiquen ataduras. Nudos que los ciudadanos de
en una maraña mediática de descalificaciones y        esta tierra puedan aflojar e incluso deshacer                       necesitará de
mentiras que se suman a las que llevan            totalmente cuando así lo consideren oportuno. Este
escuchándose desde hace décadas en este país.        jueves, ETA ha desatado uno. Y, automáticamente, al
  Y es tal la intoxicación que cualquier proceso de     PP se le ha hecho otro en el estómago. A ver cómo lo                 mucha verdad»
resolución tendrá la dificultad añadida de          desatan.
16    GARA Y EL PROCESO
La lectura de GARA permite adquirir las claves del momento político, así como su desa-
rrollo futuro. El artículo que recogen estas páginas, escrito conjuntamente por los perio-
distas Iñaki Altuna, Iñaki Iriondo y Ramón Sola, fue publicado el 13 de setiembre de
2009, a las puertas del debate que se iba a abrir en las bases de la izquierda abertzale. Si
se compara su contenido con lo que ha pasado posteriormente, se podrá comprobar que
este periódico sirve de guía para comprender la evolución política de Euskal Herria.
[ PUBLICADO EL 13 DE SETIEMBRE DE 2009 ]
  LA IZQUIERDA ABERTZALE,
  ANTE EL RETO DE LA
  ESTRATEGIA EFICAZ

A
            la izquierda    ferencia el último proceso de nego-   como la toma de Ajuria Enea por      le ha realizado del proceso político
            abertzale le lle-  ciación (2005-2007), que, si bien sir-  parte del PSE, con su profundiza-     vasco de las últimas tres décadas y
            ga el tiempo de   vió para definir con bastante exacti-  ción en la estrategia represiva.     que ha expuesto en numerosas oca-
            definir. Tras va-  tud por dónde debiera transcurrir el    (...)                  siones en los últimos tiempos. De
            rios meses en    tránsito democrático pendiente,      Entre tanto, el independentismo     ese análisis se deduce que existen
            los que ha esta-  también dejó patente que muchas     tiene que padecer un constante in-    condiciones para abrir un nuevo
            do esbozando    de las recetas y esquemas tradicio-   tento de neutralización y bloqueo,    tiempo político que lleve, primero, a
            los elementos    nes de la izquierda abertzale no son   como muestran a las claras el proce-   un escenario mínimamente demo-
sobre los que asentar la estrategia efi-  suficientes para pasar el umbral que   so de ilegalización y la prohibición   crático y, después, a un marco jurí-
caz de la que tanto ha hablado, y que    va de la necesidad del cambio de es-   de actos e iniciativas, así como la de-  dico legal de libertades plenas, don-
en algunas ocasiones ha llevado inclu-   cenario a su materialización. Sola-   tención, procesamiento o encarcela-    de poder materializar cualquier
so a la práctica política, se abre un    mente logra quedarse a las puertas.   miento de sus cuadros políticos. La    proyecto político, incluida la consti-
nuevo curso que brinda la oportuni-      (...)                 última muestra es, esta misma se-     tución de un Estado vasco.
dad de fijar posición. Dos años y tres    La capacidad de bloqueo del Esta-   mana, la oleada de procesamientos      (...)
meses después de su clausura, existe    do y la incapacidad de ir articulando  contra las listas D3M y Askatasuna o     También cabe analizar los activos
ya una distancia suficiente para anali-   progresivamente una correlación de    la decisión de mantener en prisión    que se podrían lograr desde el ámbi-
zar con perspectiva el último intento    fuerzas que oriente positivamente    preventiva durante cuatro años a Jo-   to internacional, sin por ello olvidar
negociador, y se presume que ha ha-     ese proceso, hasta llegar a poder su-  seba Permach, Joseba Álvarez o Juan    que quien manda en el mundo son
bido tiempo para extraer conclusio-     perar los obstáculos y vencer a sus   Kruz Aldasoro. Visto todo ello, re-    los estados y que los criterios de las
nes para una apuesta de futuro. Los     enemigos declarados, ha marcado     sulta incuestionable que, como re-    principales instituciones interna-
retos que se vislumbran como muy      también este último ensayo. Las     calcan los representantes de la iz-    cionales del entorno son los que
importantes en el horizonte están ca-    tentativas de forzar la posición del   quierda abertzale, el objetivo de esa   son. Esa circunstancia ha hecho que
da vez más cercanos. A nadie se le es-   Gobierno y del PSOE en un plazo     estrategia represiva es precisamen-    los procesos de liberación que prac-
capa la transcendencia, por ejemplo,    concreto de tiempo, a golpe en oca-   te «gripar el motor del cambio».     tican la lucha armada encuentren
del próximo ciclo electoral, con las    siones de ultimátum, no da un re-     A dibujar ese horizonte contribui-   muchas dificultades en estos ámbi-
elecciones municipales y forales de     sultado definitivo, porque, entre    ría también la posible extensión de    tos. Paradójicamente, la existencia
2011 como primera pieza estelar, aun-    otras cosas, a los representantes de   un sentimiento de frustración por     del enfrentamiento armado suele
que mayor es el desafío de responder    estos les es suficiente una palabra   la falta de expectativas. Dicho de    ser también un acicate para recabar
adecuadamente a las condiciones po-     («no») para mantener la posición y    otra manera: en medio de está si-     el interés de los agentes internacio-
líticas y sociales para el cambio de ci-  salir del atolladero.          tuación de sufrimiento, prohibición    nales dedicados a la resolución de
clo político que la propia izquierda     (...)                 y persecución, ¿se puede hablar de    conflictos, como se mostró en el úl-
abertzale asegura haber construido en     En ese contexto, el Ejecutivo es-   posibilidades reales de cambio? ¿O a   timo proceso, en el que se implica-
estos años, de modo que pueda alum-     pañol ha marcado con claridad sus    la izquierda independentista solo le   ron incluso varios gobiernos euro-
brarse un nuevo escenario de resolu-    prioridades: la desnaturalización    queda la disyuntiva entre resistir en   peos. Pero hay que saber aprovechar
ción del conflicto en términos demo-    del conflicto político, la reoxigena-  una larga y dura travesía o rendirse?   los momentos en los que esa aten-
cráticos.                  ción de los marcos vigentes y la                          ción se posa en un lugar determina-
                      neutralización de la izquierda aber-    Su respuesta a esas preguntas      do, porque ese interés no sigue im-
 En el pasado reciente, la izquier-    tzale. Ahí están tanto los acuerdos   debería venir de la mano del análi-    perturbable si no hay visos de
da independentista tiene como re-      en Nafarroa Garaia entre PSN y UPN    sis que la propia izquierda abertza-   cambio de posiciones.
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria

Más contenido relacionado

Destacado

Navidad
NavidadNavidad
Navidad
sngg
 
Kopie von mai pm
Kopie von mai pmKopie von mai pm
Kopie von mai pm
etailsummit
 
La celebración de la navidad en la actualidad
La celebración de la navidad en la actualidadLa celebración de la navidad en la actualidad
La celebración de la navidad en la actualidad
mary1ruth11
 
Tendencias tecnologicas1
Tendencias tecnologicas1Tendencias tecnologicas1
Tendencias tecnologicas1
19721230
 
Sanidad emocional en las parábolas. francisco javier mora bernal 4ºa
Sanidad emocional en las parábolas. francisco javier mora bernal 4ºaSanidad emocional en las parábolas. francisco javier mora bernal 4ºa
Sanidad emocional en las parábolas. francisco javier mora bernal 4ºa
REVANGITALICA
 
Triple perfil de la udi
Triple perfil de la udiTriple perfil de la udi
Triple perfil de la udi
Juventud Udi Hualpen
 
Rc andres cardona
Rc andres cardonaRc andres cardona
Nuestros actos.ppt 2
Nuestros actos.ppt 2Nuestros actos.ppt 2
Nuestros actos.ppt 2
martahequera
 
Résumé global du projet promo vallée
Résumé global du projet promo valléeRésumé global du projet promo vallée
Résumé global du projet promo vallée
Nadia Courchesne
 
8 pièges à éviter dans l'utilisation d'un power point à l'oral
8 pièges à éviter dans l'utilisation d'un power point à l'oral8 pièges à éviter dans l'utilisation d'un power point à l'oral
8 pièges à éviter dans l'utilisation d'un power point à l'oral
FORM2COM
 
BPA bUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
BPA bUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTOBPA bUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
BPA bUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
Sigma Corp
 
Erweiterung Wertschöpfungskette
Erweiterung WertschöpfungsketteErweiterung Wertschöpfungskette
Erweiterung Wertschöpfungskette
Gipfelstürmer GmbH
 
Evaluación de habilidades de lenguaje y comunicacion 3º año
Evaluación de habilidades de lenguaje y comunicacion 3º añoEvaluación de habilidades de lenguaje y comunicacion 3º año
Evaluación de habilidades de lenguaje y comunicacion 3º año
manueloyarzun
 
Manuscrito resina pedro
Manuscrito resina pedroManuscrito resina pedro
Manuscrito resina pedro
estivieee
 
Script hydroinformatik i
Script hydroinformatik iScript hydroinformatik i
Script hydroinformatik i
cuitla68
 
Flora Painter
Flora PainterFlora Painter
Bauvorhaben in Russland
Bauvorhaben in RusslandBauvorhaben in Russland
Bauvorhaben in Russland
Nikolaj Kotiasvili
 
Examen trimestral power point
Examen trimestral power pointExamen trimestral power point
Examen trimestral power point
Monita Mogrovejo
 
Compu zavely
Compu zavelyCompu zavely
Compu zavely
Monita Mogrovejo
 

Destacado (19)

Navidad
NavidadNavidad
Navidad
 
Kopie von mai pm
Kopie von mai pmKopie von mai pm
Kopie von mai pm
 
La celebración de la navidad en la actualidad
La celebración de la navidad en la actualidadLa celebración de la navidad en la actualidad
La celebración de la navidad en la actualidad
 
Tendencias tecnologicas1
Tendencias tecnologicas1Tendencias tecnologicas1
Tendencias tecnologicas1
 
Sanidad emocional en las parábolas. francisco javier mora bernal 4ºa
Sanidad emocional en las parábolas. francisco javier mora bernal 4ºaSanidad emocional en las parábolas. francisco javier mora bernal 4ºa
Sanidad emocional en las parábolas. francisco javier mora bernal 4ºa
 
Triple perfil de la udi
Triple perfil de la udiTriple perfil de la udi
Triple perfil de la udi
 
Rc andres cardona
Rc andres cardonaRc andres cardona
Rc andres cardona
 
Nuestros actos.ppt 2
Nuestros actos.ppt 2Nuestros actos.ppt 2
Nuestros actos.ppt 2
 
Résumé global du projet promo vallée
Résumé global du projet promo valléeRésumé global du projet promo vallée
Résumé global du projet promo vallée
 
8 pièges à éviter dans l'utilisation d'un power point à l'oral
8 pièges à éviter dans l'utilisation d'un power point à l'oral8 pièges à éviter dans l'utilisation d'un power point à l'oral
8 pièges à éviter dans l'utilisation d'un power point à l'oral
 
BPA bUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
BPA bUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTOBPA bUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
BPA bUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
 
Erweiterung Wertschöpfungskette
Erweiterung WertschöpfungsketteErweiterung Wertschöpfungskette
Erweiterung Wertschöpfungskette
 
Evaluación de habilidades de lenguaje y comunicacion 3º año
Evaluación de habilidades de lenguaje y comunicacion 3º añoEvaluación de habilidades de lenguaje y comunicacion 3º año
Evaluación de habilidades de lenguaje y comunicacion 3º año
 
Manuscrito resina pedro
Manuscrito resina pedroManuscrito resina pedro
Manuscrito resina pedro
 
Script hydroinformatik i
Script hydroinformatik iScript hydroinformatik i
Script hydroinformatik i
 
Flora Painter
Flora PainterFlora Painter
Flora Painter
 
Bauvorhaben in Russland
Bauvorhaben in RusslandBauvorhaben in Russland
Bauvorhaben in Russland
 
Examen trimestral power point
Examen trimestral power pointExamen trimestral power point
Examen trimestral power point
 
Compu zavely
Compu zavelyCompu zavely
Compu zavely
 

Similar a Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria

Eta maquilla una salida digna
Eta maquilla una salida dignaEta maquilla una salida digna
Eta maquilla una salida digna
Josune Murgoitio
 
Eta disuelve las estructuras de la lucha armada para hacer avanzar el proceso...
Eta disuelve las estructuras de la lucha armada para hacer avanzar el proceso...Eta disuelve las estructuras de la lucha armada para hacer avanzar el proceso...
Eta disuelve las estructuras de la lucha armada para hacer avanzar el proceso...
Crónicas del despojo
 
Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión
Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestiónInforme sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión
Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión
Irekia - EJGV
 
El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña
El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y CataluñaEl Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña
El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña
Josune Murgoitio
 
Observatorios Social Proceso de Paz - Informe Verano 09
Observatorios Social Proceso de Paz - Informe Verano 09Observatorios Social Proceso de Paz - Informe Verano 09
Observatorios Social Proceso de Paz - Informe Verano 09
Lokarri
 
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas. Deia
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas. DeiaHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas. Deia
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas. Deia
KrakenbergerORG
 
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
2011 cuadernodetrabajo13
2011 cuadernodetrabajo132011 cuadernodetrabajo13
2011 cuadernodetrabajo13
Fatima Lucia Quispe Vargas
 
Errepresioa 2006
Errepresioa 2006Errepresioa 2006
Errepresioa 2006
zopizarren
 
Aportaciones Cuestionario Observatorio Primavera 2009
Aportaciones Cuestionario Observatorio Primavera 2009Aportaciones Cuestionario Observatorio Primavera 2009
Aportaciones Cuestionario Observatorio Primavera 2009
Paul Rios
 
Dialogo en Venezuela
Dialogo en VenezuelaDialogo en Venezuela
Dialogo en Venezuela
Gustavo Suarez
 
Lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
Lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010Lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
Lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
René Ramírez Gallegos
 
I'ñamo Junio 2010. Boletín de Geografía Viva
I'ñamo Junio 2010. Boletín de Geografía VivaI'ñamo Junio 2010. Boletín de Geografía Viva
I'ñamo Junio 2010. Boletín de Geografía Viva
Julio Alexander Parra Maldonado
 
1294657212429110108 comunicado
1294657212429110108 comunicado1294657212429110108 comunicado
1294657212429110108 comunicado
Rep de Alcublas
 
Comunicado alto el fuego de ETA
Comunicado alto el fuego de ETAComunicado alto el fuego de ETA
Comunicado alto el fuego de ETA
mariuscu
 
ECUADOR: La Silla Vacía - El nuevo escenario para el diálogo de la sociedad c...
ECUADOR: La Silla Vacía - El nuevo escenario para el diálogo de la sociedad c...ECUADOR: La Silla Vacía - El nuevo escenario para el diálogo de la sociedad c...
ECUADOR: La Silla Vacía - El nuevo escenario para el diálogo de la sociedad c...
ECUADOR DEMOCRATICO
 
El Nacionalismo en la Europa Actual: Causas y Similitudes
El Nacionalismo en la Europa Actual: Causas y SimilitudesEl Nacionalismo en la Europa Actual: Causas y Similitudes
El Nacionalismo en la Europa Actual: Causas y Similitudes
Carlos Sánchez Reboiro
 
Peron Modelo
Peron ModeloPeron Modelo
Peron Modelo
ali
 
Cuando la novedad no es el resultado. El proceso político que construyó a Fer...
Cuando la novedad no es el resultado. El proceso político que construyó a Fer...Cuando la novedad no es el resultado. El proceso político que construyó a Fer...
Cuando la novedad no es el resultado. El proceso político que construyó a Fer...
fundacionceps
 
20151101.ciendias85.pdf
20151101.ciendias85.pdf20151101.ciendias85.pdf
20151101.ciendias85.pdf
AsierGanaBaroja
 

Similar a Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria (20)

Eta maquilla una salida digna
Eta maquilla una salida dignaEta maquilla una salida digna
Eta maquilla una salida digna
 
Eta disuelve las estructuras de la lucha armada para hacer avanzar el proceso...
Eta disuelve las estructuras de la lucha armada para hacer avanzar el proceso...Eta disuelve las estructuras de la lucha armada para hacer avanzar el proceso...
Eta disuelve las estructuras de la lucha armada para hacer avanzar el proceso...
 
Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión
Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestiónInforme sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión
Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión
 
El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña
El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y CataluñaEl Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña
El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña
 
Observatorios Social Proceso de Paz - Informe Verano 09
Observatorios Social Proceso de Paz - Informe Verano 09Observatorios Social Proceso de Paz - Informe Verano 09
Observatorios Social Proceso de Paz - Informe Verano 09
 
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas. Deia
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas. DeiaHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas. Deia
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas. Deia
 
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
 
2011 cuadernodetrabajo13
2011 cuadernodetrabajo132011 cuadernodetrabajo13
2011 cuadernodetrabajo13
 
Errepresioa 2006
Errepresioa 2006Errepresioa 2006
Errepresioa 2006
 
Aportaciones Cuestionario Observatorio Primavera 2009
Aportaciones Cuestionario Observatorio Primavera 2009Aportaciones Cuestionario Observatorio Primavera 2009
Aportaciones Cuestionario Observatorio Primavera 2009
 
Dialogo en Venezuela
Dialogo en VenezuelaDialogo en Venezuela
Dialogo en Venezuela
 
Lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
Lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010Lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
Lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
 
I'ñamo Junio 2010. Boletín de Geografía Viva
I'ñamo Junio 2010. Boletín de Geografía VivaI'ñamo Junio 2010. Boletín de Geografía Viva
I'ñamo Junio 2010. Boletín de Geografía Viva
 
1294657212429110108 comunicado
1294657212429110108 comunicado1294657212429110108 comunicado
1294657212429110108 comunicado
 
Comunicado alto el fuego de ETA
Comunicado alto el fuego de ETAComunicado alto el fuego de ETA
Comunicado alto el fuego de ETA
 
ECUADOR: La Silla Vacía - El nuevo escenario para el diálogo de la sociedad c...
ECUADOR: La Silla Vacía - El nuevo escenario para el diálogo de la sociedad c...ECUADOR: La Silla Vacía - El nuevo escenario para el diálogo de la sociedad c...
ECUADOR: La Silla Vacía - El nuevo escenario para el diálogo de la sociedad c...
 
El Nacionalismo en la Europa Actual: Causas y Similitudes
El Nacionalismo en la Europa Actual: Causas y SimilitudesEl Nacionalismo en la Europa Actual: Causas y Similitudes
El Nacionalismo en la Europa Actual: Causas y Similitudes
 
Peron Modelo
Peron ModeloPeron Modelo
Peron Modelo
 
Cuando la novedad no es el resultado. El proceso político que construyó a Fer...
Cuando la novedad no es el resultado. El proceso político que construyó a Fer...Cuando la novedad no es el resultado. El proceso político que construyó a Fer...
Cuando la novedad no es el resultado. El proceso político que construyó a Fer...
 
20151101.ciendias85.pdf
20151101.ciendias85.pdf20151101.ciendias85.pdf
20151101.ciendias85.pdf
 

Más de laieneblog

Lesbianak ekuadorren2
Lesbianak ekuadorren2Lesbianak ekuadorren2
Lesbianak ekuadorren2
laieneblog
 
Lesbianak ekuadorren1
Lesbianak ekuadorren1Lesbianak ekuadorren1
Lesbianak ekuadorren1
laieneblog
 
Gara u7
Gara u7Gara u7
Gara u7
laieneblog
 
Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21
laieneblog
 
Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21
laieneblog
 
Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21
laieneblog
 
Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21
laieneblog
 
Berria 2011 10-21
Berria 2011 10-21Berria 2011 10-21
Berria 2011 10-21
laieneblog
 
...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?
laieneblog
 
La cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdicesLa cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdices
laieneblog
 
Un rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpeUn rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpe
laieneblog
 
Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?
laieneblog
 
Bildu Sopela
Bildu SopelaBildu Sopela
Bildu Sopela
laieneblog
 
No a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectivaNo a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectiva
laieneblog
 
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ezNegoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
laieneblog
 
Publicidades impactantes
Publicidades impactantesPublicidades impactantes
Publicidades impactantes
laieneblog
 
Si hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se cortaSi hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se corta
laieneblog
 
Amigo felix
Amigo felixAmigo felix
Amigo felix
laieneblog
 
Gara 11 05-15
Gara 11 05-15Gara 11 05-15
Gara 11 05-15
laieneblog
 
Apirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan oApirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan o
laieneblog
 

Más de laieneblog (20)

Lesbianak ekuadorren2
Lesbianak ekuadorren2Lesbianak ekuadorren2
Lesbianak ekuadorren2
 
Lesbianak ekuadorren1
Lesbianak ekuadorren1Lesbianak ekuadorren1
Lesbianak ekuadorren1
 
Gara u7
Gara u7Gara u7
Gara u7
 
Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21
 
Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21
 
Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21
 
Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21
 
Berria 2011 10-21
Berria 2011 10-21Berria 2011 10-21
Berria 2011 10-21
 
...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?
 
La cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdicesLa cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdices
 
Un rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpeUn rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpe
 
Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?
 
Bildu Sopela
Bildu SopelaBildu Sopela
Bildu Sopela
 
No a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectivaNo a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectiva
 
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ezNegoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
 
Publicidades impactantes
Publicidades impactantesPublicidades impactantes
Publicidades impactantes
 
Si hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se cortaSi hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se corta
 
Amigo felix
Amigo felixAmigo felix
Amigo felix
 
Gara 11 05-15
Gara 11 05-15Gara 11 05-15
Gara 11 05-15
 
Apirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan oApirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan o
 

Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria

 • 1. [ DOSSIER 2011/10/23 ] UN NUEVO TIEMPO PARA EUSKAL HERRIA Protagonistas, hechos, debates y análisis para entender las claves del ciclo político que se abre
 • 2. 2 AZKEN ORDUA TESTUAK: Iñaki Altuna Ramón Sola Arantxa Manterola Iñaki Iriondo EDIZIOA: Josu Juaristi Eguzki Agirrezabalaga AURKIBIDEA 3 AZKEN ORDUA: Ibilbide orriaren itxura hartzeraino 4-7 ELKARRIZKETA: Rufi Etxeberria 8-9 LAS CLAVES: Factores para impulsar el proceso 10 ANÁLISIS: Por fin, la lluvia moja. Por Joxean Agirre 11 CLAVE ELECTORAL: El 20-N aceleró el proceso 12-13 GARA-REN EKARPENA LEHEN ORRIALDEEN BEGIRADATIK 13 GARA-KO ZUZENDARIA, IÑAKI SOTO: No hemos acertado 14-15 GARA-KO ZUTABEGILEEN BEGIRADA: Maite Ubiria - Maddalen Iriarte - Amparo Lasheras Iñaki Lekuona - Gloria Rekarte - Antonio Alvarez-Solís 16-17 2009: La izquierda abertzale, ante el reto de la estrategia eficaz 18-21 ERREAKZIOAK: Laurence Hardouin, Miguel Angel Lujua, Inés Osinaga, Michel Etchebest, «Loquillo», Mirentxu Purroy, Andrés Urrutia, Iñaki Perurena, Jose Anjel Iribar, Anne Etchegoien, Julia Liberal, Toti Martínez de Lezea. 22-23 AGIRIAK: Gernikako Akordioa, Aieteko Adierazpena, ETAren erabakia
 • 3. 2011 10 23 igandea GARA 3 Ibilbide orriaren itxura hartzeraino E TAk bere jarduera armatua behin betiko tzuteko, adibidez, hamar hilabete behar izan zituen ETAk. dutela agerian geratu da aste honetan ber- amaitutzat jo zuen joan den ostegune- Nonbait, oraingoan, bidea aurretik egina zuen. tan, baina izan dira beste batzuk aukera an kaleratutako adierazpenean. Nazio- Jose Luis Rodriguez Zapaterok, Alfredo Rubalcabak eta hau zapuzten edo baldintzatzen saiatu di- arteko Konferentziaren ebazpena zabal- Mariano Rajoyk emandako lehen erantzunek garai berri ba- renak. du eta hiru egunera egin zuen ira- tean gaudela onartu dute. Ez dute «ez da nahikoa» esan. ETAk erabaki historikoa ezagutarazi garpena. Konferentzia aurkeztu zenean, Haatik, nabarmentzekoa ere bada zenbaitek «garaile-ga- zuen egun berean, “El Pais” egunkariko urriaren 10ean Donostian bertan egini- raituen» eskema indartu nahi izatea. Antonio Camacho erreportaje batek azkenaldian zabaldutako ko prentsaurrekoan, Aietekoa ekintza Barne Ministroak ez ezik, Patxi Lopezek eta zenbait jelkidek zurrumurru bat baieztatu zuen: Josu Urru- isolatutzat har zitekeen, baina ondorengo gertaerek ibilbi- ere helduleku horri eutsi diote. ETAren erabakia gertaera tikoetxea atxilotzeko saioa egin dute orain de bat zehazten ari dela erakusten dute. isolatua balitz, beharbada, termino horietan hitz egin zite- dela gutxi. Guardia Zibilak eman zien in- Aurreko larunbatean (urriaren 15a) Donostiara etorriko keen, baina bidezko bake iraunkorra helburu duen ibilbide formazioa indar frantsesei, baina Urruti- ziren nazioarteko pertsona ospetsuen izenak eman zituz- orri bat egituratzea bada erronka, halako hitzak ez dira oso koetxeak ihes egitea lortu zuen. Ozta-ozta, ten. Besteak beste, NBEko idazkari nagusi izandako Kofi egokiak. Hala esan zuen Jonathan Powellek –Tony Blair le- antza. Zurrumurruek diotenez, atxiloketa Annan bertan izango zela eman zuten jakitera. hen ministro zela, haren kabineteburua– Nazioarteko Kon- saioa maiatzeko hauteskundeak baino le- Azken egunotan, hainbat hedabidek esan dutenez, An- ferentzia aurkezterakoan. Norberaren gabeziak eta eskain- hentxeago izan zen. nan ez zen azaldu ere egingo, Gobernu espainolak ez etor- tza politiko falta justifikatzeko mezua ere izan daiteke. Prozesua bide estuetatik sartzeko eta tzeko esan izan balio. Donostiako Bakearen Etxean, GARAk Ezker abertzaleak eta, zehazki, ETAk hasitako aldebakarre- baldintzatzeko saio horretan, Gobernu es- jakin ahal izan duenez, Rodriguez Zapaterok aldez aurretik ko bidearen emaitzak hementxe dira, eta orain euskal jen- painoleko ordezkariek nazioarteko eragile- Annanen parte-hartzearen berri bazuela esan zuen nazio- deak beste urrats batzuk espero ditu, bai gatazkaren ondo- ekin izandako harremanetan ETAk ez zue- arteko ordezkaritzaren hurbileko batek. rioei dagokienez («Parot doktrina» deiturikoa eta Sorturen la urratsa egiteko borondaterik esan dute Aldez aurretik negoziazio itxiak eta akordio lotuak ez di- afera Auzitegi Konstituzionalaren zain daude, adibidez), bai behin eta berriz. Halakoek segurtasun eza rela egin segurutzat jotzen dute protagonista guztiek –pu- bere sorburu politikoari dagokionez. Alderdiek eta gizarte baizik ez dute ekarri azken hilabeteotan. blikoki, behinik behin–, baina halako bide bat marrazteko eragileek elkarrizketa eta akordio politikoaren beharra no- Hala eta guztiz ere, prozesuak aurrera hilabeteotan lan handia egin dela ondoriozta daiteke. Na- raino nabarmenduko duten ikusi beharra dago orain. atera nahi duten eragileek (Euskal Herriko- zioarteko buruzagiek kaleratutako agiria bera aldez aurre- ek –bereziki, ezker abertzaleak– eta nazio- tik landua izan omen zen. Eta pentsa daiteke gatazkan ze- Atxiloketa zalapartatsu bat egiteko saiakera artekoek) ahalegin handia egin dute azken rikusia duten eragileen, edo eragile batzuen, gutxieneko Ibilbide orria marrazten ari dela edo ari daitekeela esateak asteotan prozesua eta egoera berria azkar- oniritzia jasotzen saiatu direla. ez ditu orain arte eta hemendik aurrera egon daitezkeen tzeko. Bilera franko eta kudeaketa eman- Horrela uler daiteke ETAk Aieteko Adierazpenari hain arazo eta oztopoak ezabatuko. korra izan da, ibilbide orria marrazteko azkar erantzun izana. Gertatutakoak ez duela ezustean ha- Prozesuak etsai handiak ditu. Ekinbide armatuaren ahaleginean. Denek bazekiten denbora rrapatu esan daiteke. Su-eten iraunkorra eta egiaztagarria amaiera behin betiko iragarri berri du ETAk, eta horretara faktore oso garrantzitsua zela gutxieneko iragartzeko Bruselako Adierazpenak egindako deiari eran- iristeko zenbait eragilek –adibidez, nazioartetik– lana egin oinarria jartzeko.
 • 4. 4 RUFI ETXEBERRIA «Hemos llegado al escenario y al momento de iniciar los diálogos que deben traer los acuerdos» L sobre vías exclusivamente políticas y demo- rria debía contar con la colaboración y monito- o contó él mismo en el juicio cráticas, sitúa nuestra acción política e institu- rización de la comunidad internacional. Los es- del «caso Bateragune». Aque- cional en la búsqueda de la resolución del con- fuerzos de agentes y personalidades del con- lla tarde del 13 de octubre de flicto político. c ierto internac ional son sinceros, no lo 2009 en que el Gobierno espa- Con esta línea de intervención la izquierda dudamos, y la Conferencia responde a la bús- ñol quiso abortar el incipiente abertzale pretende caracterizar la nueva fase queda de un marco de interpelaciones a todas cambio de estrategia de la iz- política como la de la revolución democrática las partes que permita consolidar el nuevo quierda abertzale, en una sala nacional. Revolucionaria, porque con nuestros tiempo abierto en Euskal Herria, y afianzar un de la sede de LAB ocupada por objetivos estratégicos pretendemos cambiar de escenario de bases suficientes para impulsar la la Policía española Arnaldo Otegi pasó el testi- raíz la presente realidad nacional y de clase; resolución del conflicto, tanto en lo referente a go a Rufi Etxeberria: «Me pidió expresamente democrática, porque los objetivos de la inde- las consecuencias como a las causas. que cogiera el timón del debate interno». Dos pendencia, el socialismo y la Euskal Herria eus- La dimensión internacional de la Conferen- años después, Etxeberria ha comenzado la se- kaldun son democráticos y se alcanzarán sobre cia y el alcance de sus resoluciones, la decisión mana estrechando la mano de Kofi Annan en la voluntad democrática mayoritaria de la ciu- histórica de ETA, el deseo mayoritario de la ciu- nombre de la izquierda abertzale y la acaba va- dadanía vasca; y nacional, porque nuestra in- dadanía vasca por una solución definitiva al lorando para GARA un escenario absolutamen- tervención política abarca al conjunto del país. contencioso y su reflejo en la postura también te inédito; la lucha armada de ETA ya no existe. mayoritariamente favorable de agentes políti- Ilegalizados, sin ingresos oficiales, sin sedes. cos, sindicales y sociales nos lleva a decir que ¿Qué situación se abre ahora? ¿Cómo se ha podido hacer ese camino? hemos llegado al escenario y al momento de Se generan las condiciones para abordar proce- Ha sido difícil, sin duda. Y también por eso me- iniciar los diálogos que deben traer los acuer- sos de negociación que deberán abordar la su- rece más la pena echar la vista atrás y pregun- dos para la resolución del conflicto político. peración de las consecuencias y la resolución tarse cómo hemos llegado hasta aquí: fortaleza de las causas del conflicto político mediante electoral, credibilidad recuperada, creciente ¿Qué siente una persona que ha dedicado toda un diálogo inclusivo. Y hay que hacer una re- nerviosismo en un unionismo sin oferta políti- su vida a la militancia política, lo que le ha lle- flexión previa: hay quien cree, y algunos lo ha- ca, fortaleza en la movilización de masas, me- vado también a la cárcel, estrechando la mano cen sinceramente, que una vez finalizada la ac- jora en la acumulación y en la relación de fuer- del ex secretario general de la ONU Kofi An- tividad armada de ETA los estados serán zas, y creciente y ya público apoyo de la nan y compartiendo reflexiones con los líde- receptivos a las demandas democráticas de la comunidad internacional a una solución polí- res internacionales? mayoría popular vasca. Debería, pero no pode- tica dialogada del conflicto... Nada de lo que ha En lo personal, para mí, y estoy seguro que mos creer que vaya a ser así, no al menos por sucedido se puede entender si no somos cons- también para Anita [Lopepe], fue un gran ho- su propia voluntad. Sin organización, acumu- cientes de la trascendencia histórica que tuvo nor representar a la izquierda abertzale en se- lación de fuerzas y lucha no llegaremos a con- haber decidido que la estrategia de liberación mejante evento, poder estrechar la mano a per- seguir ninguno de nuestros objetivos, ni el nacional y social necesitaba un cambio radical sonalidades tan relevantes y trasladarles más pequeño. Eso está claro. y que tenían que debatirlo y decidirlo nuestras nuestras principales reflexiones y compromi- bases militantes. sos. Pero más allá de lo personal, lo verdadera- Para la izquierda abertzale también es un es- En segundo lugar, ha sido el carácter unilate- mente trascendente es que representábamos al cenario muy nuevo. ¿Cómo será sin esa refe- ral de esta decisión la que nos ha permitido conjunto de la izquierda abertzale, su compro- rencia histórica y política de ETA? avanzar hasta ahora y la que nos tiene que se- miso histórico con nuestro pueblo, a toda la En doctrina revolucionaria, la importancia de guir permitiendo avanzar en el futuro cual- militancia que con tanto ahínco está luchando los instrumentos queda determinada y condi- quiera que sea la actitud que adopte el gobier- contra todas las adversidades y que con su em- cionada por la justeza de los principios ideoló- no del Estado y sus estamentos con respecto al puje y determinación política ha generado las gicos y la corrección de la estrategia y línea po- proceso democrático. condiciones también para esta Conferencia. lítica al servicio de la causa popular. La izquier- Y en tercer lugar, el acierto de emprender la da abertzale parte de una honestidad y legiti- política de alianzas buscando la acumulación ¿Cómo valora la respuesta del Gobierno espa- midad histórica que en el presente y en el futu- de fuerzas y la complicidad de la comunidad ñol a la Declaración de Aiete? ro sabrá acreditar para ganarse cada vez más internacional nos ha permitido desarrollar Se puede calificar de prudente, y es de esperar confianza de este pueblo. Seguirá siendo un re- nuestra estrategia fuera del alcance de las pro- que con la histórica decisión de ETA adopte ferente de lucha, de compromiso, de entrega vocaciones y los retos del Estado. una política constructiva y responda positiva- militante, de garantía en la gestión de lo públi- mente a la interpelación de la Conferencia In- co, de capacidad de gestión institucional. Se- ¿Ha sido la Conferencia de Donostia una «per- ternacional. La andadura de Zapatero se inició guiremos la estela de cincuenta años de servi- cha» para la izquierda abertzale? con una decisión valiente, la retirada de las tro- cio a nuestro pueblo. Y lo haremos con la Siempre hemos tenido presente que cualquier pas españolas de suelo iraquí. Ahora que arriba renovada estrategia, que tiene como eje el pro- escenario que fuera a suponer un punto de in- a su final, esperamos, y entendemos que es un ceso democrático. Partiendo de una actuación flexión en la situación política de Euskal He- deseo social mayoritariamente compartido, «Les ha llegado la hora de actuar a quienes llevan años sentados en el patio de butacas»
 • 5. 2011 10 23 igandea GARA 5 que acabe su mandato con otra decisión va- proveniente de la izquierda abertzale. El trans- condicionan su política de suficiencia demo- liente y pase a la historia como el presidente curso de los hechos ha ido dejando en eviden- crática, el PP puede ser una máquina de hacer español que dio inicio a un proceso de solucio- cia sus discursos pero sigue estancado en posi- independentistas. nes a un conflicto político centenario. ciones y exigencias cada día más inconsis- tentes. ¿Qué pasa si sigue así? Puede demorar ¿Confía en que la comunidad internacional ¿Y la del PP? el curso del proceso de soluciones, pero no de- mantendrá su apuesta por una paz «justa y El PP debe abandonar de una vez ese discurso y tenerlo. El anhelo y deseo de la mayoría social duradera»? ¿Existe algún compromiso? esa actitud caducos, no acordes con los nuevos se impondrán a base de trabajo, paciencia y Tengo motivos suficientes para confiar en el tiempos que vive Euskal Herria. Debe dejar de perseverancia. amparo internacional hacia lo que denomina- circular en dirección contraria al de la gran mos proceso democrático como única y real mayoría social vasca, y también de buena parte ¿Cuál será la estrategia de la izquierda abertza- garantía para superar lo que en el concierto in- de su base electoral. Debe iniciar una nueva an- le ante un posible gobierno del PP muy refor- ternacional se conoce como «el último conflic- dadura en la búsqueda de soluciones comparti- zado o incluso con mayoría absoluta? to armado de Europa». En cuanto al compro- das, porque su intervención es necesaria. El PP se encuentra ya con una posición y llama- miso de los promotores internacionales, al miento claro de ETA para cerrar el ciclo de la menos hay una disposición positiva nacida de Pues todo indica que va a ser quien gobierne confrontación armada. Además, tiene ante sí la Conferencia Internacional, que en su quinto el Estado español, ¿qué efectos puede tener? una opinión mayoritaria de la ciudadanía vas- punto recoge la creación de un comité de se- El conflicto político es un problema de Estado ca favorable al reconocimiento del derecho a guimiento de las recomendaciones acordadas, y no del PP o del PSOE. Por tanto, es en esa di- decidir. Y tiene también a un independentis- No tenemos duda de que la comunidad inter- mensión donde habría que buscar soluciones mo como posición política emergente, que con nacional se ha constituido ya en sujeto activo a estables y democráticas. Así se entendió en el otros sectores políticos y sociales le emplazará favor de la resolución del conflicto. Reino Unido y se encauzó el conflicto irlandés. a reconocer a Euskal Herria y respetar el dere- Nosotros hemos señalado que el PP es necesa- cho a decidir. El PP no podrá eludir el problema Las propuestas de los líderes internacionales rio para alcanzar un proceso de soluciones in- político de fondo. Un problema que está más a incluyen al Gobierno francés. ¿Cree que éste tegrales, de paz y nuevos consensos políticos. la vista que nunca. De seguir como hasta aho- cambiará su posición tradicional y se implica- Hasta ahora el PP se ha enfrentado a todo lo ra, sin desprenderse de los sectores ultras que rá? ¿Las próximas elecciones son relevantes? «Se ha evidenciado que las decisiones y compromisos unilaterales son inversiones»
 • 6. 6 RUFI ETXEBERRIA «El PP no podrá eludir el problema de fondo. Si sigue así, será una máquina de hacer independentistas» El Estado francés es parte del problema y por Lo que la izquierda abertzale ha entendido his- La lucha política en este momento ¿es por la tanto deberá ser también parte de la solución, tóricamente. La amnistía como el escenario hegemonía política en el campo abertzale o tanto en las consecuencias como en las causas. político resultante de la superación del conflic- por la centralidad del país? La propia Conferencia Internacional ha sido un to y, por tanto, de las razones que daban lugar a Este momento histórico no puede ser de lu- claro exponente de la importancia que el arco una realidad de múltiples violencias y a la exis- chas partidarias. En el análisis que hacíamos político de formaciones de carácter estatal tencia de personas presas y exiliadas por moti- junto a EA y Alternatiba cuando les propusi- francés han dado al momento político actual vaciones políticas. mos a Aralar y al PNV encarar conjuntamente con su asistencia. La articulación de una estra- las elecciones del 20-N, decíamos claramente tegia política con un acuerdo de mínimos lo En Aiete mencionaron a Arnaldo Otegi. El Es- que la partida en este momento es entre Eus- más transversal posible y la activación social tado lo ha convertido en símbolo. ¿Qué van a kal Herria y los estados, y así lo mantenemos. en Ipar Euskal Herria determinará el curso de hacer con ese capital político? los acontecimientos, mucho más que las próxi- En la Conferencia Internacional hicimos una ¿Cuáles son sus relaciones con el PNV? ¿Es mas elecciones presidenciales. De París desea- referencia especial al compromiso que el Co- cierto que ha actuado de correo a La Moncloa? mos una implicación responsable, como la que lectivo de Presos Políticos Vascos (EPKK) ha La relación es buena, es fluida y ambas partes tuvo en su momento histórico para dirimir el adoptado con el Acuerdo de Gernika y, al mis- coincidimos en que la prioridad del país a día contencioso argelino y asumir en la mesa de mo tiempo, recordamos la existencia de dece- de hoy es construir un escenario de paz y nor- negociación la independencia de Argelia. nas de presos y presas militantes de diferentes malización política progresiva hasta llegar a la organizaciones de la izquierda abertzale por la plena, que el PNV sitúa en el nuevo estatus con La Declaración de Aiete pide una negociación única razón de haber desarrollado actividades el derecho a decidir y la izquierda abertzale si- entre los gobiernos y ETA sobre las consecuen- políticas. Y en esa realidad situamos las figuras túa en el reconocimiento nacional de Euskal cias del conflicto, pero ¿se puede ir avanzando de Arnaldo Otegi y de Rafa Díez. La estrategia Herria y su derecho a la autodeterminación. incluso antes en la política penitenciaria? represiva del Estado español ha situado a Ar- Esa coincidencia posibilita ciertas dinámicas Un escenario como el que hemos vivido en es- naldo como un símbolo de la resistencia vasca, de forma absolutamente discreta, pero de ello te último año, con la declaración efectuada en como en su día lo fueran para sus causas Man- en absoluto se puede derivar en que una parte setiembre del año pasado por ETA anunciando dela o Castro, o en la actualidad lo es Ocalan. La marque a la otra directrices ni nadie sea correo el cese de su actividad armada, que en enero se izquierda abertzale va a desarrollar una diná- de nadie. formalizó como un alto el fuego general y veri- mica que se está preparando, que será persona- ficable, tenía que haber servido para que los lizada en Arnaldo y sostenida en el tiempo, de ¿Y con el PSE-PSN? gobiernos español y francés hubieran dado pa- denuncia y de exigencia de su puesta en liber- La izquierda abertzale tiene un canal de comu- sos en la humanización del conflicto. Pero am- tad en el contexto de la exigencia de la vuelta a nicación con el PSE, de menor escala con el bos gobiernos han hecho oídos sordos... casa de todas y todos los presos políticos. PSN, pero no hay una relación oficial. Cuando Jesús Egiguren dice que los socialistas han per- ¿Ha habido un cambio de posición de la iz- ¿Cómo afrontan la cuestión de las víctimas? dido estos dos años y no han dado pasos en la quierda abertzale sobre cómo y cuándo afron- Este tema está siendo utilizado y manipulado tarea de buscar soluciones compartidas, no ha- tar la situación de los presos? de forma inmoral contra la izquierda abertzale. ce más que corroborar lo que es el pensamien- La izquierda abertzale mantiene sus postula- Para algunos es el parapeto político para evitar to dominante en la opinión pública vasca. dos de siempre, en el sentido de que una de las otros temas y sobre todo para no asumir res- partes del conflicto, la relativa a las consecuen- ponsabilidades. El de las víctimas es un tema Concluimos. Tras la decisión de ETA, ¿se acabó cias, tiene en la vuelta a casa de todos y todas que está en nuestra agenda política. Es algo el tiempo de la unilateralidad? las presas políticas y exiliados y exiliadas una que también necesita de un tratamiento com- Buena parte del éxito de la izquierda abertzale de sus piedras angulares. Su vuelta a casa obe- partido, entendemos que todos tenemos que se sustenta en la unilateralidad, y debe sentirse decerá inequívocamente a un acuerdo en blo- hacer una reflexión colectiva en torno a las víc- orgullosa de haberla mantenido ante tanta que que la organización ETA deberá alcanzar timas y al sufrimiento de tantos años. El dolor, obstrucción, represión, desdén y exigencia. con los gobiernos español y francés. Si nos ate- el sufrimiento ha sido y es múltiple y no se Ahora hay que pasar de una vez por todas al nemos a otros procesos como el sudafricano o puede diferenciar en escalas o clasificar según tiempo de las bilateralidades por parte de los el norirlandés, apreciaremos que hubo acuer- los autores de la violencia. No aceptamos la estados y al de las multilateralidades de forma- dos colectivos entre las partes que dieron lugar presión que se nos hace para realizar lecturas ciones políticas y sindicales. Les ha llegado la a salidas individualizadas. Es una cuestión le- unilaterales. ¿Qué lecciones nos van a dar los hora de actuar a todos los que llevan años en el gal, de formalidad legal que con toda probabili- herederos políticos del franquismo que aún si- patio de butacas. Pero la izquierda abertzale es dad se utilizará en el caso de los presos y pre- guen manifestando que fue un periodo de pla- consciente también de que no puede ni debe sas políticas vascas y exiliados y exiliadas. cidez, que lección nos va a dar el PSOE del GAL, abandonar su política de decisiones y compro- qué lección el PNV que en estos años ha toma- misos unilaterales; se ha evidenciado que son ¿Y qué entienden por amnistía? do cierta distancia ante las consecuencias de la inversiones y hacen que la ciudadanía se invo- criminalización de la izquierda abertzale...? lucre por la paz y un marco democrático. «Caracterizamos la nueva fase política como la de la revolución democrática nacional»
 • 7. 2011 10 23 igandea GARA 7 «No tenemos duda, la comunidad internacional es ya un agente activo para la resolución del conflicto» Rufi Etxeberria estrecha la mano de Kofi Annan en la Casa de la Paz de Donostia, en lo que supuso un abrazo inédito entre la izquierda abertzale y la comunidad internacional representada por el anterior secretario general de la ONU. Sólo 72 horas después llegaba la noticia del cese de la acción armada por parte de ETA. Etxeberria asegura que la implicación de la comunidad internacional es segura y positiva. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
 • 8. 8 LAS CLAVES U n nuevo tiempo se abre en Eus- kal Herria, y ello resulta cada vez más patente para la ciudada- nía vasca. Para construir lo que mu- chos definen ya como «proceso», más allá incluso del propio independentis- mo de izquierda que lo ha impulsado, han influido varios factores. En las si- guientes líneas se hace un esbozo de los más relevantes. No habría que ol- vidar, sin embargo, que han existido otras variables, muy poderosas tam- bién, que han remado en la dirección contraria. Las detenciones, la situa- ción en las prisiones, las denuncias de torturas o los impedimentos a la iz- FACTORES QUE quierda abertzale para la práctica polí- ción por parte de la población del tica han compuesto un cuadro gene- derecho a decidir como una reivin- ral muy difícil de superar. dicación básica, daban base sufi- ciente para un intento de cambio político. La reflexión de la izquierda abertzale Ya habían pasado más de dos años HAN INFLUIDO Estas condiciones sociales y polí- ticas no son constatadas sólo por la izquierda abertzale, y en muchos ca- sos se han hecho patentes tiempo PARA IMPULSAR del final del proceso de negociación atrás. La declaración de ELA de 1997 desarrollado entre los años 2005 y de que «el Estatuto ha muerto», el 2007. La constatación a la que llegó Acuerdo de Lizarra Garazi que resal- la izquierda abertzale fue que la si- taba que «Euskal Herria tiene la pa- tuación de bloqueo instaurada esta- labra y la decisión», las propuestas EL PROCESO ba fortaleciendo la posición del Es- de Ibarretxe que pusieron en cande- tado y que, por lo tanto, su obli- lero la cuestión del derecho a deci- gación era comenzar a romper ese dir o la propuesta de Anoeta que enquistamiento, para lo que debía prendió como metodología de solu- dotarse de una estrategia eficaz. La ción en distintos agentes políticos y referencia estratégica de la indepen- sociales son muestras de los princi- dencia y la necesidad de articular pios enraizados en la ciudadanía un proceso democrático para el vasca a consecuencia de la evolu- cambio del marco jurídico-político ra fijar posición ante la sociedad, Las condiciones políticas ción política de más de una década. vigente se convertían en el doble pi- una segunda declaración que cerra- y sociales A todo ello se le ha sumado el he- vote de dicha estrategia. Los otros ba la de Altsasu, hecha pública en cho de que los estados español y dos elementos clave fueron la deci- esa ocasión en Iruñea, resolvía que La reflexión de la izquierda abertza- francés se muestran incapaces de sión de comenzar a andar el camino «la Izquierda Abertzale deja senta- le tiene un dilema clave a resolver: hacer una oferta política satisfacto- de forma unilateral, frente al inmo- do, sin reservas, su compromiso con la existencia o no de condiciones ria para la ciudadanía vasca, un fe- vilismo de las fuerzas unionistas y un proceso político pacífico y de- políticas y sociales para articular un nómeno que se ha visto amplificado los estados, y la apuesta por utilizar mocrático para lograr ese escenario proceso de solución. La opinión ma- por la crisis económica y su terrible vías exclusivamente políticas y de- donde el Pueblo Vasco, libre y sin in- yoritaria es que sí. Las posibilidades impacto social. mocráticas. jerencias ni violencia de ningún ti- de un acuerdo más que improbable En otoño de 2009, con el debate po, determine su futuro». con el Estado no resultan tan impor- abierto en su base militante me- El proceso de debate interno y de tantes como las opciones de que la Los pasos de ETA diante la ponencia “Clarificando la iniciativas externas permitió a la iz- sociedad vasca apoye un cambio de fase política y la estrategia” y la po- quierda independentista ganar cre- ciclo para un nuevo tiempo político. Durante estos años, ETA ha dado sición pública fijada con la Declara- dibilidad ante la sociedad vasca, Así, la consideración cada vez más una serie de pasos que han favoreci- ción de Altsasu, donde se abogaba otros agentes y la comunidad inter- extendida en la sociedad de que las do la nueva estrategia de la izquier- por los Principios Mitchell, daba los nacional, en un camino en el que ha estructuras jurídico-políticas vigen- da abertzale y han liberado condi- primeros pasos para voltear el pa- ido dando cada vez más pasos y que tes se encuentran desgastadas y no c iones para la acumulac ión de norama político. En el primer tri- le ha posibilitado forjar alianzas, re- pueden responder a los deseos de fuerzas. Hasta ahora, sus pasos han mestre de 2010, las bases de la iz- cabar apoyo popular y condicionar los vascos, una posición social ma- sido acogidos negativamente por la quierda abertzale aprobaban la la situación política de forma deter- yoritaria a favor de soluciones polí- mayoría de partidos, representantes resolución “Zutik Euskal Herria”. Pa- minante. ticas y dialogadas, así como la asun- institucionales y medios de comu-
 • 9. 2011 10 23 igandea GARA 9 LA CAPACIDAD DE GENERAR DINÁMICAS CONJUNTAS HA RESULTADO CLAVE nicación, pero lo cierto es que han da abertzale ha hablado y ETA hace contribuido a crear un clima deter- suyas sus palabras», no podía tener minado. La percepción social ha si- otra consecuencia que involucrarse do, en todo este tiempo, mucho más activamente en el intento de supe- positiva que la representada por la ración del ciclo de la confrontación opinión publicada. armada. La suspensión de acciones ofensi- vas –decretada en al primer trimes- tre de 2010 y dada a conocer el 25 de La aportación setiembre del mismo año–, el alto el internacional fuego permanente, general y verifi- cable anunciado el 10 de enero, la El proceso puede llegar a la fase de misiva enviada a los representantes multilateralidad, si no lo ha hecho de la patronal para precisar la can- ya, gracias también a la contribu- celación del «impuesto revoluciona- ción de los agentes internacionales. rio» y la aceptación de la verifica- La Conferencia Internacional para ción del cese armado por parte de la Promover la Resolución del Conflic- Comisión Internacional creada a tal to resulta del todo clave. efecto marcan un claro camino has- La Declaración de Bruselas, hecha ta llegar al último e histórico posi- pública el 26 de marzo de 2010, cionamiento adoptado en respuesta constituye la primera referencia pú- a la Declaración de Aiete. blica de la implicación internacio- parte de los estados y, por otra, a re- la legalización: 44.000 personas el Parece evidente que estos pasos nal, aunque su trabajo soterrado se clamar una salida al conflicto en ba- 20 de febrero y 26.000 el 3 de abril. se sitúan en la lógica de la apuesta remonta al anterior proceso de ne- se al respeto de derechos. Las reivin- Ultimamente ha habido otras dos inicialmente unilateral lanzada por gociación (2005-2007). Un total de dicaciones nacionales, culturales o grandes manifestaciones, sin contar la izquierda abertzale, pero en mu- 21 líderes internacionales, entre de carácter social, incluidas huelgas la que estaba convocada para ayer chas ocasiones todo ello ha sido pre- ellos varios premios Nobel, firma- generales frente a los recortes y la en Bilbo: por los presos el 17 de se- sentado como una pugna entre Ba- ron dicha declaración. La Fundación crisis, han sido igualmente muy nu- tiembre (27.000) y en contra de la tasuna y ETA. La existencia de un Mandela, Frederick De Klerk, John merosas y crecientes en número de sentencia Bateragune una semana debate y diferentes visiones en el Hume o Albert Reynolds saludaron participantes. después (23.000). seno del conjunto del movimiento la resolución de la izquierda aber- Los datos cantan. Si atendemos independentista –a buen seguro tzale “Zutik Euskal Herria”, e insta- únicamente a las manifestaciones transversal en todos sus ámbitos y ron a ETA a anunciar un alto el fue- mayores de 20.000 participantes, La colaboración entre organizaciones– abonó esta tesis, go y al Estado a «responder debi- en estos dos últimos años se han diferentes sensibilidades pero el desarrollo ulterior indica damente». producido once relacionadas estric- que en ese movimiento se ha logra- De aquella primera iniciativa tamente con el conflicto que han La capacidad de generar dinámicas do un alto grado de cohesión. Ya casi –atendida por ETA, pero no por los superado esa cifra. conjuntas ha resultado clave para nadie habla de la posibilidad de una gobiernos español y francés– germi- Cuando la izquierda abertzale se crear el impulso social a favor de un escisión, un objetivo que el Gobier- nará el Grupo Internacional de Con- disponía al gran debate para su re- nuevo tiempo. En el ámbito de la re- no español persiguió de forma no- tacto, cuyo objetivo será fomentar el formulación estratégica se desarro- solución del conflicto, uno de los toria y reconocida. diálogo y la normalidad política, y lló la operación contra Arnaldo Ote- consensos más destacados ha sido En todo caso, hasta este jueves, los la Comisión de Verificación, surgida gi y el resto de sus compañeros. el logrado en torno al Acuerdo de pasos de ETA han sido descalifica- en relación al alto el fuego perma- 37.000 personas se manifestaron en Gernika, que ha puesto negro sobre dos y tachados de «insuficientes». nente y general decretado en enero Donostia el 17 de octubre de 2009. blanco los factores a atajar o, en su Además, junto con la fuerte presión de 2011. El 29 de octubre se movilizaron caso, a potenciar para favorecer una policial y un insistente discurso so- La culminación de este trabajo se 20.000 para protestar contra una solución justa y duradera. Se podría bre su debilidad, se le han atribuido ha producido esta semana con la macro redada contra jóvenes inde- decir que, hasta la fecha, el Acuerdo planes para realizar acciones arma- Conferencia de Donostia y su im- pendentistas. El 20 de diciembre de Gernika ha sido la referencia in- das, como un supuesto intento con- portante declaración. 24.000 manifestantes pidieron la terna en esta materia, del mismo tra Patxi López, al objeto de hacer En el camino ha habido otros apo- absolución para los encausados en modo que la referencia internacio- ver a la opinión pública que todo se yos al proceso, como el del intergru- el “caso Egunkaria”. Y el 3 de enero, nal ha corrido a cargo de la Declara- trataba de una trampa. El objetivo po del Parlamento Europeo, el 44.000 personas se movilizaron por ción de Aiete. no era otro que el de dañar la credi- Friendship, e iniciativas de diferen- los derechos de los presos. La defensa de los derechos civiles bilidad de la vía abierta por la iz- te índole, como la presentación de El arranque del curso siguiente y políticos o la de los derechos hu- quierda abertzale. Dos encuentros la cuestión vasca en el Parlamento fue aún más potente. Tras la prohi- manos –en especial, en el caso de los fortuitos con fuerzas policiales fran- de Westminster, el Parlamento bri- bición de la manifestación de Adie- presos– han sido terrenos también cesas (en uno de ellos murió un tánico. razi EH, el 3 de octubre de 2010 se para la colaboración entre diferen- agente) sirvieron a ese objetivo. congregaron 46.000 personas. A fi- tes sensibilidades. Sin embargo, la realidad de los he- nales de mes, 20.000 se moviliza- El acuerdo entre independentistas chos, con el último anuncio de ETA La movilización social ron contra la tortura, y el 8 de enero y soberanistas –aunque va mucho como prueba incuestionable, de- de 2011, 64.000 lo hicieron por los más allá del proceso democrático o muestra que el camino emprendido El cambio de ciclo ha sido impulsa- derechos de los presos. Esta cifra re- de solución, pues la colaboración con el comunicado del 17 de enero do por una creciente movilización cordaba ya a las movilizaciones de llega a ámbitos de proyecto políti- de 2010, en el que la organización social, dirigida, por una parte, a res- la época de Lizarra-Garazi. Las si- co– ha contribuido también a todo armada sentenciaba que «la izquier- ponder a los ataques represivos por guientes movilizaciones fueron por ese trabajo en común.
 • 10. 10 IRITZIA C orrían los meses, recuerdo, en ofensivas y la firma del Acuerdo de Gernika que Gorka Espiau dirigía el cristalizaron como balance diáfano de diez meses de documental “Lluvia seca. marcha campo a través. El sirimiri se pulverizaba en Mediadores internacionales en el aire, pero caminábamos de cara al viento retando al el País Vasco”. El reportaje, ciclo hidrológico y al superministro Pérez Rubalcaba. producido por la televisión Al esfuerzo por rompernos contestamos apostando catalana TV3, recoge los por la cohesión, y 2011 arrancó con un nuevo paso a testimonios de los diferentes cargo de ETA, que profundizó en el alcance de su «alto facilitadores o intermediadores el fuego» a la par que se comprometía públicamente en Sudáfrica, Irlanda y Euskal con un proceso de superación definitiva de la Herria. El conflicto, su superación, la maduración de confrontación armada. Pese a ello, los tribunales las condiciones políticas para dar el salto, más que rechazaron Sortu, bloquearon Bildu y prosiguieron parte de un guión, era magma incandescente con las razias, procesamientos y juicios de indudable recorriendo las arteriales vitales de la izquierda matiz político. Sin embargo, la sensación de zozobra y abertzale. Como siempre que históricamente ha sido temporal que trataban de instaurar solamente preciso adoptar giros estratégicos, las contradicciones afectaba a los partes meteorológicos: la gente, la afloraban con casi tanta fuerza como las convicciones, sociedad vasca, optó por salir a cuerpo y sin paraguas. de modo que la mañana del 14 de noviembre de 2009 La acumulación de fuerzas en clave democrática, la se nos antojaba complicada a casi todas las personas ilusión por desbordar el cauce histórico del respaldo que comparecimos ante la prensa en Altsasu. electoral al independentismo, el eterno desafío de Mirando atrás, estos dos años se asemejan a un traer a presos y exiliados a casa, la lucha por todos los trayecto delineado con mano de escriba egipcio, pero derechos de todas las personas... hicieron de nuestras la izquierda abertzale iba a abogar desde la Sakana calles un clamor. Aquella noche en los jardines del por un nuevo «proceso de negociación» entre el Arenal bilbaino aguardando el veredicto sobre Bildu, Gobierno español y ETA, en un contexto de ausencia muchas personas entendimos que nada volvería a de violencia. En tanto que la violencia seguía siendo seguir igual. Era la hora del pueblo, de la ciudadanía. estructural, aquella declaración sonaba a anticipo de No han transcurrido ni dos años de aquella mañana nuevos tiempos, y aquella circunstancia puso de otoño en Altsasu, y seguro que hay quien piensa «Llueve otra vez nerviosos a no poco exégetas de nuestro tradicional que ha sido fácil; una sucesión de noticias a modo de discurso. Algunos medios alertaron de una streaming que alguien, muy hábil, ha administrado «maniobra envolvente» a perseguir, mientras que las con éxito hasta los jardines de la Casa por la Paz de detrás de mis frontales. dudas y el vértigo eran ingredientes ineludibles en Aiete. Y, sin embargo, la angostura del pasillo nos ha todas las discusiones. Por describir aquellos provocado ansiedad en sus peores tramos, hemos interminables días, no faltó ni tan siquiera el cometido excesos y errores, hemos mascado sal y Oh, campo sin abrigo. correveidile que proclamó en su entorno que aquella respirado humo, equivocado el cálculo volvimos atrás, comparecencia era la puesta de largo de la «nueva justo en donde aguardaba el torbellino… No ha sido Euskadiko Ezkerra». fácil, precisamente porque apenas si acabamos de Oh, calle sin portales» Si apenas un mes antes fuerzas policiales asaltaban abrir un nuevo ciclo en el que todo está por ganar. la sede de LAB para detener a nueve referentes de la Pero su consecución es posible, gracias precisamente izquierda independentista, a la declaración de Altsasu a que supimos soportar el peso del contaminante (Silvio Rodríguez) le siguieron masivas redadas, centradas precipitado sin lluvia. La izquierda abertzale ha fundamentalmente en la juventud vasca. La lluvia sabido imprimir un acelerón histórico al proceso ácida de la represión corroía la tranquilidad y político en el que está implicada desde hace más de perspectivas necesarias para percibir el valor medio siglo, y su reflejo y materialización irá mucho intrínseco de la unilateralidad. Fue complicado más allá del premio electoral, enorme en mayo e abordar un debate de casi tres meses en el que incalculable el próximo noviembre. tomaron parte miles de personas en toda Euskal Herria. La situación de ilegalidad, la constante Estamos, por fin, en campo descubierto y oscilación entre las lealtades instaladas en nuestro empapados por la lluvia. Es tiempo de sonreír, de subconsciente y las premuras acuciadas por la razón gozar y de seguir luchando. Porque, como se pregunta política hicieron que la presentación de las el escritor tunecino Moncef Marzouki: «¿Qué pasaría conclusiones de “Zutik Euskal Herria” fuese el primer si no hubiéramos sembrado? ¿Sobre qué caería la síntoma claro de que el giro estratégico de la lluvia? ¿Dónde? ¿Sobre las piedras?» ETA comunicó izquierda abertzale cobraba cuerpo. A partir de este jueves que ponía fin a la lucha armada, y la lluvia entonces, la opinión abrumadoramente mayoritaria fluyó por mi cara confundida con las lágrimas. Una de nuestra base social asfaltó y recubrió el recorrido. enorme emoción y un profundo respeto me Cayera lo que cayese a partir de entonces, la mantuvieron despierto hasta que dejé de agitar mis acumulación de fuerzas políticas y sociales como recuerdos. En miles de hogares lloramos con orgullo a «única garantía» de un «proceso democrático» que los ausentes. Siempre me ha gustado escuchar la únicamente podía desarrollarse «por las vías políticas lluvia caer en los minutos previos al sueño. En la y democráticas» pasó a ser la clave de bóveda, la pieza cárcel me evocaba fugas y sombras vadeando el crucial de un nuevo diseño que ilusionaba a amplios Bidasoa, y ahora ese mismo sonido me transporta, de sectores de la comunidad abertzale y de izquierdas. nuevo, al umbral de una ventana enrejada. Ni ha sido A partir de entonces, el impulso de un nuevo fácil llegar hasta aquí, ni la generosidad volcada en tiempo ha tenido un sujeto colectivo esencial, Euskal este proceso embalsará o llevará hasta el mar toda la Herria, y varios actores principales. Por la proyección lluvia que riega Euskal Herria en este momento de sus decisiones y propuestas, destacaría dos: la histórico. Romper los diques de la cárcel y del exilio, organización ETA y los agentes y personalidades hacer de todos nuestros derechos un cauce ineludible internacionales comprometidas con el buen rumbo para los estados y construir la nación vasca con mil de este proceso. La Declaración de Bruselas, la razones y memoria colectiva. Tres retos para tres decisión de ETA de no realizar acciones armadas generaciones unidas por la misma lucha. JOXEAN AGIRRE AGIRRE Por fin, la lluvia moja
 • 11. 2011 10 23 igandea GARA 11 El 20-N aceleró el proceso L Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy departen durante el desfile del pasado 12 de as elecciones generales que el octubre. Dani POZO | AFP próximo 20 de noviembre se ce- lebrarán en el Estado español cuentan con un significado es- pecial respecto a la vía abierta para la solución del conflicto en Euskal Herria. De hecho, el ade- lanto electoral decretado por Jo- sé Luis Rodríguez Zapatero parece haber acelera- do los pasos e iniciativas con los que poder fijar unos mínimos para su desarrollo. Por decirlo de otra manera: había que echar unos mínimos ci- mientos antes de la llegada del nuevo Gobierno. AMAIUR APARECE Todo el mundo da por seguro que el PP ganará las elecciones y que, por consiguiente, Mariano EN ESCENA Rajoy será presidente y nombrará Gobierno. Con mayoría absoluta, según las encuestas. El acelerón para impulsar una vía de Así, la posición que vaya a adoptar Rajoy apare- solución y la contienda electoral ce como uno de los puntos de interés del futuro coinciden en el tiempo, por lo que la cercano, aunque también es cierto que hasta la fe- presentación de las diferentes ofertas cha el proceso ha avanzado únicamente sobre la políticas adquiere tintes especiales, de voluntad surgida en Euskal Herria y el apoyo de forma acusada en el caso de Amaiur. agentes internacionales. La coalición es heredera directa del El Gobierno de Zapatero –al parecer, con la di- esfuerzo realizado por la acumulación rección de Alfredo Pérez Rubalcaba en esta mate- de fuerzas para variar las coordenadas ria– no ha favorecido avances sustanciales, y quizá de la situación política. Como lo fue en su último tramo se ha limitado a una especie Bildu, supone una respuesta a la de «dejar hacer» en determinadas cuestiones. A estrategia de la ilegalización que ha día de hoy, sin embargo, Rubalcaba deja demasia- pretendido en esta última década das cosas en el aire, y el hoy candidato puede de- condenar al ostracismo a la izquierda saparecer de escena la misma noche del 20-N, si se abertzale. No cabe pasar por alto confirman los peores augurios electorales para el tampoco el hecho de que la coalición PSOE. En ese caso, solamente quedaría, en funcio- es la primera muestra de nes, Zapatero, con la posibilidad de hacer algún úl- colaboración, en términos de proyecto timo gesto, o gestos, al calor de los acontecimien- político, entre aquellos que vivieron el tos provocados por la Conferencia Internacional cisma en la izquierda abertzale que de Donostia y el anuncio histórico de ETA. en Gipuzkoa, Borja Sémper, quien hace algunas llevó a la constitución de Aralar. No se sabe hasta qué punto afectará a Rajoy to- semanas indicó que Rajoy sabría administrar la En Amaiur, además, se coaligan las do lo que está sucediendo. No sería lógico que ac- nueva situación con mano izquierda. formaciones políticas que han hecho tuara como José María Aznar en 1996, que nada La Conferencia Internacional y su declaración suya la Declaración de Gernika, por lo más llegar al Gobierno rompió toda línea de con- siguiente provocaron que los portavoces y diri- que cabe pesar que, si bien dicha tacto y posibilidad de intermediación. Puede ges- gentes del PP se dejasen deslizar hasta la precipi- declaración está fuera de la pugna tionar la oportunidad creada, aunque la duda se tación por el tobogán del exabrupto. Calificaron lo electoral, Amaiur hará bandera de sus cierne sobre su capacidad y voluntad de compro- ocurrido en Donostia de «humillación a las vícti- contenidos y, en general, de la meterse realmente. mas» y han llegado a acusar a los participantes de solución democrática. Las pistas nos las tendrían que dar las declara- defender a ETA y a cuestionar su talante democrá- El derecho a decidir, como piedra ciones de los últimos tiempos. Las conclusiones tico. La carta llena de reproches enviada por Anto- angular para acometer el problema pueden resultar distintas según a cuáles se atien- nio Basagoiti a los líderes internacionales que par- político que subyace en Euskal Herria, da, pero no se debe olvidar que el tenor general de ticiparon en el encuentro puso la guinda. aparece como otro elemento los pronunciamientos de los líderes «populares» El hecho más destacado, más aún en contraste importante del discurso de la nueva es cuando menos hosco, cuando no abiertamente con semejante griterío, fue la prudencia que man- coalición. agresivo y belicoso. tuvo el candidato Mariano Rajoy a la espera del También el PNV podría hacer Para quien ha querido ver algún matiz en el dis- comunicado de ETA. Una prudencia propiciada, bandera de esa reivindicación. Así lo curso del PP, la primera referencia son las mani- en primer lugar, por la línea general adoptada por refleja su guiño al intentar meter la festaciones realizadas el 20 de febrero de 2011 por el líder del PP en su carrera hacia La Moncloa, al cuestión en la última y apresurada el secretario general del PP en la CAV, Iñaki Oyar- considerar que la ausencia de estridencia le va a reforma constitucional. El equilibrio zábal, quien reconoció que la izquierda abertzale llevar directamente a la mayoría absoluta. Su gran que los jeltzales intenten mantener estaba dando pasos, aunque matizó sus palabras tema de referencia es, casi en exclusiva, el de la entre las reclamaciones más con una apelación a mantener la «presión demo- crisis económica. soberanistas y su deseo de crática» para evitar que pudieran ser legalizados El segundo factor de prudencia puede ser la im- presentarse como interlocutor con el sin mostrar evidencias de que «van en serio». portancia de los pasos que se están produciendo nuevo Gobierno es un elemento que Estas manifestaciones, realizadas en el lugar en el terreno de la solución del conflicto vasco. Se merecerá análisis. dispuesto en el Parlamento de Gasteiz para decla- va a encontrar con su gestión a la llegada al Go- Pese a que el derecho a decidir raciones ante los medios y en las que Oyarzábal bierno. El presidente de EBB, Iñigo Urkullu, que se constituye un punto de encuentro que estaba acompañado de Antonio Basagoiti, se pro- ha reunido con el líder del PP media docena de ve- podría posibilitar un nivel de dujeron al calor de la presentación de Sortu, y se ces para hablar de la cuestión, dijo tras la Confe- colaboración a los dos referentes del interpretaron como una variación en el discurso rencia Internacional que Rajoy estaría dispuesto a abertzalismo, lo cierto es que las del partido, pues hasta entonces todos los porta- acompañar el proceso. referencias a la lucha por la voces del PP se limitaban a señalar a Sortu como Sin embargo, los antecedentes, el discurso gene- hegemonía ha adquirido una gran un mero engaño. Un argumento que recuperaron ral y los intereses políticos del PP no auguran na- importancia en los últimos tiempos, con rapidez. da bueno. Su Gobierno puede estar muy tentado quizá excesiva. Echar un ojo a los La segunda referencia de modulación del men- de torpedear o ralentizar el máximo este proceso. comentarios de cualquier web de la saje –aunque, eso sí, en medio de un mar de im- En todo caso, se debe enfrentar a él, pues ya es una órbita peneuvista da una idea de la properios y exageraciones del resto de sus com- referencia ineludible. El escenario ha registrado transcendencia de esta cuestión, sobre pañeros– corrió a cargo del presidente del partido un cambio inimaginable hace nada. todo en el sector jeltzale.
 • 12. 12 GARA Y EL PROCESO
 • 13. 2011 10 23 igandea GARA 13 No hemos acertado IÑAKI SOTO M irando el camino hecho desde 2009 hasta el día de hoy, cabe decir que GARA acertó al pronosticar lo que iba a ocurrir. Defendimos a capa y espada que un nuevo ciclo se estaba abriendo en Euskal Herria, que era necesario, que el debate de la izquierda abertzale renovaría no sólo su estrategia sino también el escenario político vasco. Advertimos de que nada sería igual en adelante, que sería mejor, que había que luchar para que fuese mejor y para que lo fuese para todos. No obstante, la idea de que hemos acertado es falsa. El periodismo no consiste en acertar. Lo que sí hemos demostrado en este tiempo es que este oficio tampoco consiste exclusivamente en narrar lo sucedido. El buen periodismo debe contar, explicar, analizar, preguntar y opinar sobre lo que ocurre en un determinado contexto histórico y social. Pero en esa labor de «cubrir la actualidad», también tiene que dar claves sobre lo que va a ocurrir. Y, en la medida de sus posibilidades, debe promover cambios que mejoren la vida de las personas y los pueblos. El periodismo político independiente que reivindicamos debe ayudar a nuestra emancipación, como personas, como pueblos. En definitiva, se trata de una actividad social encaminada a informar a las personas, a las comunidades. Su función es dar armas a la gente para entender el mundo, el suyo y el de los otros, y también para que lo puedan cambiar en base a su concepción de cómo este mundo debería ser. Para cambiar este mundo, el realmente existente, el material. No somos un oráculo ni un órgano, no hacemos cuadernos de formación, no nos dedicamos a pontificar, intentamos no ser moralistas. No aspiramos a tener la verdad absoluta, pero defendemos nuestra verdad con todos los instrumentos que tenemos a mano. Somos una guía para el debate diario en el trabajo o en el bar, para las dudas que nos acechan cuando no podemos dormir, para las preguntas que nos harán nuestras hijas cuando crezcan. Nos dedicamos, como diría Rodolfo Walsh, al «violento oficio de escribir». Y estamos orgullosos de, desde este complicado terreno, haber ayudado a acertar.
 • 14. 14 GARA Y EL PROCESO La paz de los Bakearen etxetik ciudadanos MADDALEN IRIARTE MAITE UBIRIA G atazkaren Konponbiderako Nazioarteko Konferentziaren beraren tamainako esanahia izan du ezker abertzaleak C uando dos hombres que bilkuratik sortutako dokumentuari «babes osoa» azaldu se combatieron durante izanak. Biharamunean bertan, ezker abertzalearen hitzak décadas, Yitzhak Rabin y erabiliz, «era solemnean» belaunaldi ezberdinetako kideak Yasir Arafat, estrecharon bilduta egin dute. Horrenbestez, ezker abertzaleak eskatu dio ETAri sus manos, el mundo bere jarduera armatuaren behin betiko amaiera eta Espainiako eta saludó los Acuerdos de Oslo como Frantziako gobernuei, zabal dezatela elkarrizketa aldi bat gatazkaren la paz de los soldados. Ha querido ondorioez soilik aritzeko. Honek beste dimentsio batera garamatza. la actualidad informativa que los Zain gaude eskakizun horiek noiz gauzatuko. Sekula ez dugu halakorik ecos de la Conferencia de Donostia bizi izan. se hayan solapado con un canje de Baieztapen hori osatzera dator dokumentuan nazioarteko eragileek prisioneros en la todavía hoy gatazka politikoaren onarpena egin izana. Honek aurrez aurre jartzen convulsa región de Oriente Medio. die errealitatea hainbeste urtez ukatu nahi izan dutenei eta, ondorioz, Las palabras del soldado israelí aurrean jartzen die aldarrikatu izan duten demokraziaren kalitate Gilad Shalit, que desea que su eskasa. propia liberación y la de ese millar Badaude gertatutakoaren aurrean ez ikusiarena egin nahi izan de presos palestinos excarcelados, dutenak eta bilkura eta bere ondorioak akats larritzat jo dituztenak. en contrapartida, por su Gobierno Hala esan du PPk. Egia da hauteskunde kanpainan gaudela, nahiz eta sirva para desencallar el diálogo, oraindik hasi ez den; egia da PPk hauteskundeak irabaztea espero ponen sordina a los excesos duela alde handiz… Iñigo Urkulluk dio PP prest dagoela prozesu verbales cometidos con los honetan laguntzeko eta emango dituela urratsak. Argi dago halako expertos internacionales que, con «Gehiegi erabili batean atera nahiko duela argazkian, baina inkestek egozten dioten su presencia entre nosotros, han gehiengo osoaren jabe bada, noiz izango da hori? subrayado la legitimidad de todos Basagoitik, Sorturen estatutuak kaleratu ziren egunetan, ezker los esfuerzos para alcanzar la paz. izanak ia gastatua abertzaleak lau urteko «berrogeialdia» behar zuela esan zuen. Pero esas mismas palabras, tras el Oraingoz, Sortu ez dago legeztatuta, eta berriki Jone Goirizelaiak esan definitivo anuncio de ETA, dan un zidan bezala, tarteko aukerak, bidea egiteko baliogarriak izan arren, ez altavoz añadido a la legítima badauka ere, dira ezker abertzaleak nahi dituenak eta ez dituzte bermatzen herri recomendación a los estados de honetako milaka gizon-emakumeen eskubide politikoak. Zer egingo que exploren la nueva situación y du PPk Espainiako Gobernutik? trabajen para superar las oraingoan bai, Egunotako baikortasunak ez gaitu itsutu behar. Bidea egiteko planoa consecuencias de un doloroso eman digute, baina ekin egin behar diogu. Dokumentuari hitzak conflicto. No sería mal punto de lapurtuz, zabaldutako zauri pertsonal eta sozial guztiak sendatu behar partida que París y Madrid historikoak dira ditugu, ondo sendatu, berriz ez zabaltzeko. «Sekula gehiago ez!» saludaran la llegada de un nuevo aldarrikatzera iritsi behar dugu guztiok. Gehiegi erabili izanak ia tiempo enterrando instrumentos gastatua badauka ere, oraingoan bai, «historikoa» da egun hauei de guerra como la dispersión y egun hauek» dagokien adjektiboa. Historia liburuetara pasako da 2011ko udazkena. revisaran después las legislaciones destinadas a coartar la libertad política de los vascos. La desproporción que alcanza cada acontecimiento en un conflicto enquistado como el de Oriente Medio viene a subrayar la conveniencia de no ceder a los discursos revanchistas y sopesar con inteligencia cada decisión que promete transformar el escenario vasco para, de inmediato, aquilatarla con los gestos oportunos. Desde el respeto a todas las personas a las que la violencia ha causado un inmenso Hemos abierto la cancela, tiremos la puerta dolor, nadie tiene derecho a pedirnos a los vascos que desaprovechemos una AMPARO LASHERAS oportunidad preciosa para desatar los nudos que atenazan a este país. L Y para hacerlo, además, como a primera vez que tuve en mis manos el tiempo, desconocido y arriesgado, y que el siempre deseamos y hoy por fin documento de debate de la izquierda cambio propuesto exigía tres actitudes podemos: con el único concurso de abertzale fue en octubre de 2009, un imprescindibles para materializar los ideales de la palabra. tiempo en el que también se iniciaron más de 50 años de lucha: compromiso, trabajo y Ni la algarabía mediática ni las las asambleas de barrios y pueblos para una fuerza ideológica, inmune a las veleidades y escaramuzas electorales pueden discutir la propuesta de una nueva estrategia, rutinas del clásico hacer político del sistema. ocultar la fotografía real de una estructurada en la unilateralidad de las iniciativas Han transcurrido dos años y han ocurrido sociedad vasca que hoy se sabe por la vía exclusivamente política y apoyada en la muchas cosas, en Euskal Herria y fuera de ella. La más ligera para avanzar en la necesaria implicación internacional, en la realidad se mueve rápida y el mundo se desborda empresa de construir un país libre. acumulación de fuerzas soberanistas y en el en su indefensión frente al capitalismo. El reto Por eso, y desde el recuerdo desarrollo de un movimiento popular fuerte que político de la izquierda abertzale ha logrado avances emocionado hacia quienes se trabajase por la consecución de los objetivos incuestionables en la acumulación de fuerzas, en el atrevieron a soñar pero no podrán finales, independencia y socialismo, a través de la reconocimiento internacional, en el creciente saludar este nuevo amanecer, no construcción nacional, el cambio social y la apoyo a los presos y en la batalla de la participación dudo en mostrar mi confianza en reivindicación de la amnistía. La realidad política. Sin embargo, hasta ahora solamente que, con la implicación decidida de represiva de entonces y la constante amenaza de hemos roto las cerraduras de una cancela que se todos, la puerta que se ha abierto las ilegalizaciones hacían pensar que, tal vez, el resiste al empuje. En este instante de la historia que va a servirnos para proclamar ante camino emprendido podía ser largo, costoso e aún nos queda por escribir, la conclusión y la el mundo que Euskal Herria no se incluso poco efectivo si se perdía en el tiempo de esperanza de lo vivido nos dicen que es el conforma con una paz entre una espera política indefinida que únicamente momento de unir y conformar la lucha y la soldados, porque ambiciona jugase a favor del Gobierno español. Lo que sí voluntad popular, coger impulso social y tirar la construir la paz de los ciudadanos. quedaba claro es que se iniciaba un nuevo puerta.
 • 15. 2011 10 23 igandea GARA 15 La puerta abierta Solos ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS GLORIA REKARTE L Y a puerta ha sido abierta de par en par. Si lo que se alegaba para a no hay miedo: Si los líderes internacionales de la Conferencia de restringir la libertad vasca era la existencia de una violencia Donostia no tenían ni puñetera idea de lo que ocurría aquí, ahora la armada clandestina, esa alegación carece ya de sentido. Eso es lo tienen. La falta de altura política demostrada por el Gobierno español y que sucedería en una nación con hábitos intelectuales el de Lakua, la posición enajenada de la derecha española, los excesos y la desarrollados. Pero en Madrid prosigue la ofensiva antivasca. Irrita grosería de ciertos medios de comunicación, el desprecio con que unos y que ETA no haya entregado las armas aún y se apunta a la ambición otros han tratado a las delegaciones extranjeras y la penosa huida del lehendakari soberanista como una continuación de lo punible. Es decir, no puede darse en un momento clave dejan una idea tan puñetera como clara de lo que ocurre tiempo a la mecánica de todo desarme ni a la negociación acerca de lo que aquí. Es difícil encontrar en el Aznar de las frases lapidarias sobre rendición que sucederá con presos y miembros aún no detenidos, ya que cualquier hoy esgrime rastros del que en su momento autorizó que representantes del colectivo necesita siempre un tiempo para culminar sus decisiones. Todo Gobierno español se reunieran con la organización armada. Es difícil encontrar en ha de ser súbito, como si el tiempo no fuera necesario para coronar algo el PSOE de hoy señas de aquel que se dolía porque el PP le marginaba en la tan complejo como el tránsito de la guerra a la paz. negociación con ETA, del que emprendió, en más de una ocasión, procesos de El lenguaje de Madrid y de muchos españoles sigue siendo bélico, como diálogo y negociación. Es fácil, por el contrario, saber qué verdadera voluntad se lo ha sido siempre a lo largo de la historia. España no aprende la lección de agazapaba tras la aparente voluntad negociadora de ambos gobiernos. Hoy la madurez. Y lo grave es que ese lenguaje de guerra ha salido a relucir en sabemos más que ayer sobre responsabilidades pasadas y somos conscientes de las las declaraciones de las Asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía, que presentes y las futuras. Hoy sabemos que una paz real y duradera solo puede en momentos como éste debieran permanecer en silencio y a disposición devenir de la normalización democrática en Euskal Herria. Y que hoy es posible. de su Gobierno. El secretario general de la Asociación Unificada de la También que enerva a quienes durante décadas han conseguido mantener el Guardia Civil ha dicho que los cuerpos policiales se opondrán «a posibles déficit democrático que garantizaba su pervivencia. Cerriles, desnudos de planteamientos de pasar por encima de casi un millar de víctimas». argumentos, intentando cabriolas dialécticas y exigiendo un nuevo «cautivo y Atentos al término: «Se opondrán». Como lo haría un partido político, pero desarmado…», huyen de afrontar lo que las delegaciones internacionales han en este caso armado. No quiero recordar el 23-F, pero sí afirmar que los dejado tan claro: el reconocimiento de Euskal Herria, la existencia de un conflicto cuerpos policiales deben respeto y obediencia al Gobierno legalmente político y la necesidad de abordar sus causas y consecuencias, el reconocimiento de constituido. No se puede acabar una guerra con ese lenguaje bélico. La todas las víctimas y la única solución posible: diálogo y negociación. Se quedan política es algo demasiado serio para entregarla a militares. Lo dijo un solos, amedrentados ante un escenario en el que tienen sitio y lugar, pero en el que presidente francés mientras sus tropas se batían en el Marne. ya no es posible la trampa, la falsedad o el engaño. El día de los nudos «El nudo armado se acaba de soltar IÑAKI LEKUONA y con él, es de A ntes de que el anuncio de ETA copara desenredar esta madeja de desinformaciones que se todos los titulares, las miradas habían ha ido urdiendo en torno a este conflicto. Porque el quedado fijadas en el palacio de Aiete y nudo armado se acaba de soltar y con él, es de esperar, el en las crónicas posteriores que esperar, el penitenciario; el político se deshará con aseguraban que la del lunes fue una mucha voluntad en torno a una mesa; y el social, el jornada de corbatas. Primero porque el alcalde no se más difícil de desatar, necesitará de mucha verdad. penitenciario; el la anudó por mucho que el protocolo lo exigiera. Y Pero ¿y esa otra maraña? ¿Cómo desenredarla? Por segundo, porque unos inhabituales como el de pronto, no tirando de ella, porque, cuanto más se diputado general o como Rufi Etxeberria finalmente tensen los cabos de ese enredo mediático, más político se deshará optaron por lucirlas. complicado será desenredar los nudos importantes, Hoy, tras el comunicado, puede parecer una esos que nos atan por ley a un país que muchos no frivolidad hablar de ello, pero el del lunes no fue un consideramos nuestro. con mucha día de corbatas, sino de nudos. Porque los que allí Este lunes no fue una jornada de corbatas, sino de acudieron de buena fe para compartir experiencias nudos. Nudos que necesariamente tienen que sobre cómo deshacer complicados entramados transformarse en otro tipo de lazos, sin presiones, voluntad y el social políticos, sociales y armados acabaron siendo sin condiciones, sin imposiciones. Nudos que no enredados por la prensa y la clase política españolas signifiquen ataduras. Nudos que los ciudadanos de en una maraña mediática de descalificaciones y esta tierra puedan aflojar e incluso deshacer necesitará de mentiras que se suman a las que llevan totalmente cuando así lo consideren oportuno. Este escuchándose desde hace décadas en este país. jueves, ETA ha desatado uno. Y, automáticamente, al Y es tal la intoxicación que cualquier proceso de PP se le ha hecho otro en el estómago. A ver cómo lo mucha verdad» resolución tendrá la dificultad añadida de desatan.
 • 16. 16 GARA Y EL PROCESO La lectura de GARA permite adquirir las claves del momento político, así como su desa- rrollo futuro. El artículo que recogen estas páginas, escrito conjuntamente por los perio- distas Iñaki Altuna, Iñaki Iriondo y Ramón Sola, fue publicado el 13 de setiembre de 2009, a las puertas del debate que se iba a abrir en las bases de la izquierda abertzale. Si se compara su contenido con lo que ha pasado posteriormente, se podrá comprobar que este periódico sirve de guía para comprender la evolución política de Euskal Herria. [ PUBLICADO EL 13 DE SETIEMBRE DE 2009 ] LA IZQUIERDA ABERTZALE, ANTE EL RETO DE LA ESTRATEGIA EFICAZ A la izquierda ferencia el último proceso de nego- como la toma de Ajuria Enea por le ha realizado del proceso político abertzale le lle- ciación (2005-2007), que, si bien sir- parte del PSE, con su profundiza- vasco de las últimas tres décadas y ga el tiempo de vió para definir con bastante exacti- ción en la estrategia represiva. que ha expuesto en numerosas oca- definir. Tras va- tud por dónde debiera transcurrir el (...) siones en los últimos tiempos. De rios meses en tránsito democrático pendiente, Entre tanto, el independentismo ese análisis se deduce que existen los que ha esta- también dejó patente que muchas tiene que padecer un constante in- condiciones para abrir un nuevo do esbozando de las recetas y esquemas tradicio- tento de neutralización y bloqueo, tiempo político que lleve, primero, a los elementos nes de la izquierda abertzale no son como muestran a las claras el proce- un escenario mínimamente demo- sobre los que asentar la estrategia efi- suficientes para pasar el umbral que so de ilegalización y la prohibición crático y, después, a un marco jurí- caz de la que tanto ha hablado, y que va de la necesidad del cambio de es- de actos e iniciativas, así como la de- dico legal de libertades plenas, don- en algunas ocasiones ha llevado inclu- cenario a su materialización. Sola- tención, procesamiento o encarcela- de poder materializar cualquier so a la práctica política, se abre un mente logra quedarse a las puertas. miento de sus cuadros políticos. La proyecto político, incluida la consti- nuevo curso que brinda la oportuni- (...) última muestra es, esta misma se- tución de un Estado vasco. dad de fijar posición. Dos años y tres La capacidad de bloqueo del Esta- mana, la oleada de procesamientos (...) meses después de su clausura, existe do y la incapacidad de ir articulando contra las listas D3M y Askatasuna o También cabe analizar los activos ya una distancia suficiente para anali- progresivamente una correlación de la decisión de mantener en prisión que se podrían lograr desde el ámbi- zar con perspectiva el último intento fuerzas que oriente positivamente preventiva durante cuatro años a Jo- to internacional, sin por ello olvidar negociador, y se presume que ha ha- ese proceso, hasta llegar a poder su- seba Permach, Joseba Álvarez o Juan que quien manda en el mundo son bido tiempo para extraer conclusio- perar los obstáculos y vencer a sus Kruz Aldasoro. Visto todo ello, re- los estados y que los criterios de las nes para una apuesta de futuro. Los enemigos declarados, ha marcado sulta incuestionable que, como re- principales instituciones interna- retos que se vislumbran como muy también este último ensayo. Las calcan los representantes de la iz- cionales del entorno son los que importantes en el horizonte están ca- tentativas de forzar la posición del quierda abertzale, el objetivo de esa son. Esa circunstancia ha hecho que da vez más cercanos. A nadie se le es- Gobierno y del PSOE en un plazo estrategia represiva es precisamen- los procesos de liberación que prac- capa la transcendencia, por ejemplo, concreto de tiempo, a golpe en oca- te «gripar el motor del cambio». tican la lucha armada encuentren del próximo ciclo electoral, con las siones de ultimátum, no da un re- A dibujar ese horizonte contribui- muchas dificultades en estos ámbi- elecciones municipales y forales de sultado definitivo, porque, entre ría también la posible extensión de tos. Paradójicamente, la existencia 2011 como primera pieza estelar, aun- otras cosas, a los representantes de un sentimiento de frustración por del enfrentamiento armado suele que mayor es el desafío de responder estos les es suficiente una palabra la falta de expectativas. Dicho de ser también un acicate para recabar adecuadamente a las condiciones po- («no») para mantener la posición y otra manera: en medio de está si- el interés de los agentes internacio- líticas y sociales para el cambio de ci- salir del atolladero. tuación de sufrimiento, prohibición nales dedicados a la resolución de clo político que la propia izquierda (...) y persecución, ¿se puede hablar de conflictos, como se mostró en el úl- abertzale asegura haber construido en En ese contexto, el Ejecutivo es- posibilidades reales de cambio? ¿O a timo proceso, en el que se implica- estos años, de modo que pueda alum- pañol ha marcado con claridad sus la izquierda independentista solo le ron incluso varios gobiernos euro- brarse un nuevo escenario de resolu- prioridades: la desnaturalización queda la disyuntiva entre resistir en peos. Pero hay que saber aprovechar ción del conflicto en términos demo- del conflicto político, la reoxigena- una larga y dura travesía o rendirse? los momentos en los que esa aten- cráticos. ción de los marcos vigentes y la ción se posa en un lugar determina- neutralización de la izquierda aber- Su respuesta a esas preguntas do, porque ese interés no sigue im- En el pasado reciente, la izquier- tzale. Ahí están tanto los acuerdos debería venir de la mano del análi- perturbable si no hay visos de da independentista tiene como re- en Nafarroa Garaia entre PSN y UPN sis que la propia izquierda abertza- cambio de posiciones.