SlideShare una empresa de Scribd logo
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA DISCIPLINA

NOME DA MATERIA: PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS           AUDIOVISUAIS
CARÁCTER: OBRIGATORIA
NIVEL/CICLO: 2º CICLO
CURSO NO QUE SE IMPARTE: 3º
DURACIÓN: CUADRIMESTRAL (2º cuadrimestre) CURSO 2012-13
TITULACIÓN: LICENCIATURA DE PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS
PROFESORES RESPONSABLES: Mónica Valderrama Santomé (150 horas)
Silvia García Mirón (60)
ÁREA RESPONSABLE: (105) Comunicación Audiovisual e Publicidade
DEPARTAMENTO: X-14 Comunicación Audiovisual e Publicidade


  2. INTRODUCCIÓN Á MATERIA

    As pezas audiovisuais son esenciais para alcanzar ó target nunha campaña
publicitaria e de RR.PP. Todos os formatos empregados desde o clásico spot ás mini
promociones ou vídeos corporativos serán descritos e desenvolvidos tanto en teoría como
en prácticas individuais e colectivas dentro desta materia. Ubicada tras coñecer por
outras disciplinas as tecnoloxías existentes no campo da comunicación e
complementando a outras materias dentro deste tercer curso no que la creatividade, as
estruturas da publicidade e a programación en RR.PP están sendo abordadas tratarase
de dar un bagaje máis específico nas ferramentas de traballo dun publicitario no mundo
profesional actual. En produción publicitaria en medios audiovisuales explicaranse as
distintas fases polas que ha de pasar unha idea inicial ata converterse nunha mensaxe
persuasivo acabado e listo para a súa emisión. Tamén se inicia ao alumno no
coñecemento do desempeño de cada un dos membros e equipos que conciben e
realizan o produto audiovisual.


  3. VOLUMEN DE TRABALLO


      ACTIVIDADES PARA A MATERIA               HORAS/CURSO
      Asistencia a clases teóricas                28
      Asistencia a clases prácticas                30
      Preparación de traballo para clases prácticas        30
      Estudio de preparación de clases de teoría         12
      Estudio de preparación de clases prácticas         10
      Estudio de preparación de exames              10
      Realización de exames                    4
      Asistencia tutorías, seminarios e outras actividades    26
      VOLUMEN TOTAL DE TRABALLO DO ALUMNO            150


  4. OBXETIVOS XERAIS


    Coñece-las relacións profesionais dos recursos humanos que integran o proceso de
    producción audiovisual.
    Adquirir competencias na utilización da linguaxe audiovisual para a súa aplicación
na realización de productos publicitarios.
  Obter o dominio técnico e conceptual das distintas fases polas que debe pasar
  unha producción audiovisual.
  Utilizar con habilidade e creatividade o equipamento técnico destinado o
  desenvolvemento da producción.
  Comprender a importancia e incidencia do productor, desde o punto de vista
  técnico e creativo, na realización de productos audiovisuais.
  Aprender a xestionar e administrar as produccións audiovisuais que se realicen.


5. CONTIDOS


Os bloques nos que está dividida a materia teñen en conta a dimensión
enimentemente práctica da mesma. De xeito que sempre se teñan explicado con
anterioridade as ferramentas e documentación necesaria para poder materializar os
proxectos propostos nas aulas.
 De modo que a xeito introductorio distinguimos un primeiro nivel de explicación
  para poder realizar o xerme da idea e o documento inicial de traballo o guión.
 A continuación nos dous temas seguintes faise unha radiografía ó sector
  audiovisual dende o eido nacional e internacional ó máis cercano local. Nestas
  leccións contextualizase o propio nome da materia abordando tódalas figuras
  participantes na producción audiovisual.
 No terceiro bloque sitúanse os temas 4, 5, 6 e 7 que recorreran as distintas etapas
  de elaboración dos productos audiovisuais coas súas características específicas e
  iranse dando as pautas para a confección dos diferentes tipos de documentos cos
  que traballa o equipo de producción. Desgloses, calendarización e coordinación
  dos membros do capital humano partícipe na creación da mensaje audiovisual.
 No cuarto e último bloque é o control económico, a propia lexislación existente
  que afecta ó eido audiovisual e a distribución dos productos o que centrarán os
  temas 8. 9, 10 e 11.
 O último tema o 12 é coma o 1 froito da dimensión práctica da materia. E ubicado
  ó final para sintonizar co plan de traballo (datas de entregas previstas). Dado que
  unha vez entregadas todas as fases do traballo de producción se explican
  algunhas das aplicacións informáticas empregadas para a producción
  cinematográfica e televisiva, pero que para as pezas publicitarias non son de
  tanta relevancia.

6. DESTREZAS

  Capacidade para elaborar guións audiovisuais de índole publicitaria.
  De análise crítica de pezas publicitarias audiovisuais.
  Desglosar, realizar os plans de traballo e presupostos para levar a termo a
  elaboración de productos audiovisuais de distintas características.
  Aprender a utilizar as aplicacións informáticas específicas da producción
  audiovisual.
  Situar á productora audiovisual dentro do escenario empresarial e xurídico no que
  desenvolve a súa actividade profesional.
  Capacitar o alumno para que estea en disposición de abordar con
  profesionalidade as produccións audiovisuais que se lle presenten.
  Realizar distintas produccións audiovisuais poñendo en práctica os coñecementos
  teóricos aprendidos.
7. HABILIDADES SOCIAIS

    Capacidade de traballo en equipo imprescindible no mundo profesional da
    producción audiovisual.
    Habilidade para deseñar estratexias comunicativas e aplicalas na creación de
    guións coa colaboración entre compañeiros para perfilar unha idea axeitada a un
    público obxetivo ó que se pretende impactar.
    Capacidade de manexo de tecnoloxía que precisa coordinación entre diferentes
    individuos para ó seu correcto funcionamento.
    Habilidade comunicativa para “vender” un proxecto audiovisual e poder
    comercializalo.
    Versatibilidade para adaptarse a diferentes situacións non só de tipo tecnolóxico
    senón tamén de carácter humano.


  8. TEMARIO


TEMAS                                     SEMANA/S
TEMA 1. A MATERA PRIMA DO PRODUCTO AUDIOVISUAL                  1
1.1. idea, store line
1.2. sinopse
1.3. tratamento
1.4. guión literario
1.5. guión técnico
TEMA 2. O UNIVERSO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL                   1
2.1. análise da producción no sector audiovisual
2.2. a empresa audiovisual
2.3. o producto audiovisual
2.4. a figura do productor
2.5. a producción publicitaria audiovisual
TEMA 3. O CAPITAL HUMANO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL                2
3.1. o equipo de producción
3.2. o equipo de realización
3.3. redacción
3.4. documentación
3.5. iluminación
3.6. cámaras de cine e vídeo
3.7. sonido
3.8. escenografía
3.9. caracterización
3.10. efectos especiais
3.11. outros equipos
TEMA 4. A PREPRODUCCIÓN: Chave do éxito e viabilidade dun proxecto
                                         1
audiovisual
4.1. o desglose de guión
4.2. localizacións e casting
4.3. plan de traballo
TEMA 5. MEDIOS E SOPORTES NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: O rodaxe e a
                                         2
edición
5.1. formatos: cinematográfico, videográfico e multimedia
5.2. Realización práctica
         5.2.1. monocámara
         5.2.2. multicámara
         5.2.3.directo e diferido
5.3. Edición
         5.3.1. off line
         5.3.2. on line
TEMA 6. A CONSTRUCCIÓN DO DISCURSO AUDIOVISUAL            1
6.1. a linguaxe audiovisual
6.2. o discurso publicitario audiovisual
6.3. os xéneros
         6.3.1. cinematográficos
         6.3.2.televisivos
         6.3.3. publicitarios
TEMA 7. DOCUMENTOS DE TRABALLO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL       1
7.1. documentos de dirección
7.1.1. guións e xéneros
         7.1.2. story board
         7.1.3. animatic
7.1.4. escaletas
7.1.5. minutados
7.2. documentos de xestion
         7.2.1. contratos
         7.2.2. permisos
         7.2.3. xustificantes de gasto
         7.2.4. presuposto
7.3 documentos organizativos
         7.3.1. desglose
         7.3.2. plan de traballo
         7.3.3. orden de traballo
         7.3.4. parte de traballo
TEMA 8. CONTROL ECONÓMICO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL          1
8.1. o presuposto
8.2. principias recursos financieiros e axudas á producción
         8.1.1. esponsorización
         8.1.3. dereitos de antena
         8.1.4. subvencións
         8.1.5. principais fórmulas de producción
TEMA 9. FINALIZACIÓN DA PRODUCCIÓN: Postproducción e pasterización.  1
TEMA 10. DISTRIBUCIÓN DO PRODUCTO AUDIOVISUAL             1
10.1. mercados e distribución
10.2. itinerarios e fases de comercialización
         9.1.1. cine
         9.1.2. televisión
         9.1.3. outros soportes
10.3. festivais, mostras e concursos
TEMA 11. MARCO EMPRESARIAL E XURÍDICO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL    1
11.1. sociedades empresariais
11.2. organismos e entidades
11.3. lexislación básica
11.4. propiedade intelectual
11.5. os modelos contractuais
TEMA 12. Introducción ó software de xestión na producción audiovisual      1
Total semanas                                  14


  9. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA


                                  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ÁLVAREZ-MONZONCILLO, José M., Watching the Internet: the future of TV?, Media
XXI, 2011.
APRILE, Orlando C. La publicidad audiovisual: del blanco y negro a la Web, La
Crujía Ediciones, 2008.
BARROSO GARCÍA, Jaime. Introducción a la realización televisiva. IORTV. Madrid
1988
CLEMENTE MEDIAVILLA, Introducción al software de gestión en la producción
audiovisual. Ediciones Fragua, Madrid, 2005.
COMPARATO, Doc. De la creación al guión. IORTV. Madrid 1993
FERNÁNDEZ CASADO, José Luis y NOHALES ESCRIBANO, Tirso. Postproducción
Digital. Cine y vídeo no lineal. Escuela de Cine y Vídeo. Andoain 1999
FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa
audiovisual. Paidós. Barcelona 1999
FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. La dirección de producción para cine y
televisión. Paidós. Barcelona 1999
FIELD, Syd. El libro del guión. PLOT. Madrid 2001
JACOSTE QUESADA, José G. El productor cinematográfico. Síntesis. Madrid 1996.
MILLERSON, Gerald. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. IORTV.
Madrid 1991.
PATT MILLER. La supervisión del guión en cine y televisión. IORTV. Madrid 1987.
REINARES LARA, Marina y Pedro J., Fundamentos básicos de la gestión publicitaria
en televisión. Esic. Madrid. 2003.
ROWLANDS, Avril. La continuidad en cine y televisión. IORTV. Madrid 1993.
SAINZ, Miguel. Iniciación a la producción en televisión. IORTV. Madrid 1994.
SAINZ, Miguel. Manual Básico de Producción en Televisión. IORTV. Madrid 1994.
VALDERRAMA SANTOMÉ, Mónica. A publicidade televisiva en Galicia. Análise de
emisores, soportes e tendencias creativas (1960-2000). Xunta de Galicia. 2008.
ZETTL, Herbert. Manual de Producción de Televisión. Paraninfo. Madrid 1999

                            BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


ARIJÓN, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo.
Andoaín 1976
BENAVIDES, Juan. El lenguaje publicitario. Síntesis. Madrid 1997
BERNSTEIN. Técnicas de Producción Cinematográfica. Limusa. México 1993
BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico. Paidós. Barcelona
1995.
BUSTAMANTE, Enrique. La televisión Económica. Gedisa. Barcelona 1999.
CARMONA, Ramón. Cómo se comenta un texto fílmico. Cátedra. Madrid 1993
CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Modelos de televisión: generalista, temática y
convergente con Internet. Paidós Papeles de Comunicación 41. Madrid. 2004.
DIMAGGIO, Madeline. Escribir para televisión. Paidós. Barcelona 1992
GUIJARRÓ, Toni y MUELA, Clara. La música, la voz, los efectos y el silencio en
publicidad. La creatividad en la producción de sonido. Cie Inversiones Editoriales
Dossat 2000. Madrid. 2003.
GONZÁLEZ REQUENA, Jesús y ORTIZ DE ZÁRATE, Amaya. EL spot publicitario. La
metamorfosis del deseo. Cátedra. Madrid, 1995.
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Caridad. Manual de creatividad publicitaria. Síntesis.
Madrid 1999
KATZ, Steven D, Film directing Shot by Shot. Michael Wiese. Michigan 1991
KATZ, Steven D. Film directing. Cinematic motion. Michael Wiese. Michigan 1992
KLEPPNERR´S, O. Publicidad. Prentice-Hall. México 1988
MARTÍN PROHARÁN, Miguel Ángel. La organización de la producción en el cine y
la televisión. Forja. Madrid 1985
MERCEDES MEDINA (editora). Creating, producing and selling TV shows. The case
of the most popular dramedies in Spain, Media XXI, 2009.
MILLER, Pat. P. La supervisión del guión. IORTV. Madrid 1987
OGILVY, David. Ogilvy & Publicidad. Folio. Barcelona 1994
PÉREZ DE SILVA, Javier. La televisión ha muerto. Gedisa. Barcelona 2000.
RABIGER, Michael. Directing. film, techniques and aesthetics. Focal Press. Newton
1997
ROWLANDS, Avril. El guión en el rodaje y la producción. IORTV. Madrid 1985
SABORIT, José. La imagen publicitaria en televisión. Cátedra. Madrid 1988
VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto. Principios de Teoría General de la Imagen.
Pirámide. Madrid 1996
VV.AA. La imagen. UNED. Madrid
VV.AA. La fuerza de la publicidad. Cinco días – Anuncios. Madrid 1999
VV.AA. La publicidad del nuevo siglo. Carat España. Madrid 2001
WELLS, William y BURNETT, John. Publicidad, principios y practicas. Prentice Hall.
Mexico 1996
WHITE, Gordon. Técnicas del video. IORTV. Madrid 1989
WHITTAKER, Ron. Video field production. Mayfield Pub. Co. Mountain View
Ca.1996.
WURTZEL, Alan, y ROSENBAUM, John, Television production, McGraw-Hill. New York
1995
ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Cátedra. Madrid 1995
ZÚÑIGA, Joseba. Comunicación Audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo. Andoáin
1998.

  10. COÑECEMENTOS PREVIOS

    Conceptos básicos de linguaxe audiovisual (tipos de planos, angulacións).
    Traballo con equipamento do centro; plató, cámaras, estudios de radio y
    televisión, así como con aplicacións informáticas, fotografía, redacción e
documentación publicitaria. Asignaturas do primeiro ciclo que coma Teoría da
            Imaxe, Fotografía, Locución, Producción Publicitaria en medios impresos entre
            outras van dando a formación que se completará de xeito máis especializado no
            último curso.


          11. METODOLOXÍA DOCENTE

       Duración real a materia (descontadas festividades): 14 semanas

       O desenvolvemento da materia estructúrase en 2 sesións: 1 de teoría e 1 de de práctica
       cunha duración de 2 horas cada una das mesmas. Para poder poñer en marcha un
       equipo audiovisual con despliegue importante de aparallellos e planificar cada parte do
       proceso de creación dunha peza audiovisual a división en dúas sesións máis breves (de 1
       hora) sería de pouca utilidade.
       O percorrido de cada un dos temas da teoría está recollido no epígrafe 8 da presente
       guía docente. En canto a programación das prácticas se relaciona de seguido:


fase del proyecto            inicio    fin     fase del proyecto               inicio    fin
PREPRODUCCIÓN              14.01.2013  18.01.2013  Story Line (práctica de aula-seminario)   1.14.2013   08.02.2013

                     21.01.2013  25.01.2013  Guión individual (práctica aula-sem)

                     28.01.2013  08.02.2013  Guión grupo 1 (práctica aula-seminario)

RODAJE                                PRÁCTICA rodaje en exteriores o platós    11.02.2013  22.02.2013
                                   Facultad.
EDICIÓN                               Edición pieza 1 (CABINAS AVID)        25.02.2013  08.03.2013

MÁSTER                                Entrega pieza y enlace al sitio       25.02.2013  15.03.2013

                                   Presupuesto, desglose, plan de trabajo…
DOCUMENTOS DE PRODUCCIÓN                                             25.02.2013  19.04.2013
                                   mínimo de una de las dos piezas realizadasPREPRODUCCIÓN 2             Story Board (agencia)/ Guión grupo 2 (aula-sem)             11.03.2013  22.03.2013

RODAJE 2                 PRÁCTICA rodaje en exteriores o platós Facultad.             01.04.2013  05.04.2013

EDICIÓN 2                Edición pieza 2 (CABINAS AVID)                      08.04.2013  12.04.2013

MÁSTER 2                 Entrega pieza y enlace al sitio donde esté alojado            15.04.2013  19.04.2013

                     Montaje en 15 minutos de pieza publicitaria (en cabina y por orden
PRÁCTICA EDICIÓN INDIVIDUAL (en Avid)                                       15.04.2013  19.04.2013
                     listado) CABINAS AVID


                           HORAS PRESENCIAIS

                     2 horas x semana de teoría= 28 horas
                    2 horas x semana de práctica= 28 horas

                      TIPO DE PRÁCTICA PRESENCIAL
                         DE AULA: 10 horas
           TASCH (gravacións en plató, exteriores, edición y postproducción…): 16 horas
                       EN INFORMÁTICA: 2 horas
12. AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE


TEORÍA
O final do curso se realizará un exame escrito que constará de:
    Preguntas breves de coñecementos xerais.
    Desenvolvemento dun tema específico.
PRÁCTICA
* Os alumnos dividiránse en grupos de catro persoas.
    O longo do curso os alumnos terán que elaborar dous traballos de grupo
en soporte audiovisual. Polo menos un dos traballos estará acompañado dunha
memoria de producción escrita. Os traballos obrigatorios consistirán na
producción e realización de pezas publicitarias.

* Individualmente terán que aportar en horario de prácticas unha proposta para
cada unha das fases de aprendizaxe que se aborden na materia con referencia
á elaboración dunha peza publicitaria. Amosando así a capacidade para realizar
guións técnicos, desgloses, edición en Avid e presupostación de proxectos.

VALOR DE CADA UNHA DAS PARTES


A avaliación final farase a partir das notas obtidas en cada exercicio (teórico e
prácticos) con respecto as porcentaxes que a continuación se detallan:

  40% Examen teórico
  60% prácticas. Desglosadas da seguinte maneira: 1. STORY LINE = 0 ptos (pois se fará na primeira sesión práctica con tres liñas da
 idea que se quere facer e serve para constituir grupos de traballo
 fundamentalmente)
 2. GUIÓN INDIVIDUAL: 0,15
 3. GUIÓN GRUPO: 0,5
 4. PROXECTO GRUPO I: 2
 5. STORY BOARD (de axencia): 0,85
 6. PROXECTO GRUPO II: 2
 7. EDICIÓN INDIVIDUAL: 0,25
 8. DOCUMENTOS PRODUCCIÓN: 0,25

Para supera-la materia será necesario ter unha cualificación de Aprobado tanto
a parte teórica como a práctica.
13. TITORÍAS


Despachos 310 (M. Valderrama) y 315 (S. Gª Mirón)
Teléfono: 986 80 20 09 (M. Valderrama) 986 80 20 67 (S. Gª Mirón)
Teledocencia: faitic.uvigo.es
web: www.webs.uvigo.es/santome
blog materia: www.producepubli.blogspot.com
piezas: www.piezas09.blogspot.com
e-mail: santome@uvigo.es


            MÓNICA VALDERRAMA SANTOMÉ

             LUNS: 09 a 10 e de 12 a 14 horas
             XOVES: 9 a 10 e de 17 a 18 horas
                VENRES: 9 a 10 horas

               SILVIA GARCÍA MIRÓN
                LUNS: 18 a 21 horas
               MÉRCORES: 9 a 12 horas

Más contenido relacionado

Destacado

Taller Grafico de Fabian
Taller Grafico de FabianTaller Grafico de Fabian
Taller Grafico de Fabian
TallerGr | Estudio Digital
 
DP & Dae Mo Nim
DP & Dae Mo NimDP & Dae Mo Nim
DP & Dae Mo Nim
Bengt & Maarit de Paulis
 
Layout produccion publicitaria
Layout produccion publicitariaLayout produccion publicitaria
Layout produccion publicitaria
andrearo13
 
creatividad publicitaria y tipos de costos
creatividad publicitaria y tipos de costoscreatividad publicitaria y tipos de costos
creatividad publicitaria y tipos de costos
jose carlos kovaleff
 
Produccion publicitaria
Produccion publicitariaProduccion publicitaria
Produccion publicitaria
alfopruiz
 
La agencia de publicidad
La agencia de publicidadLa agencia de publicidad
La agencia de publicidad
yhoselyn colmenares
 
Flujograma agencia de publicidad kimberly riera
Flujograma agencia de publicidad  kimberly rieraFlujograma agencia de publicidad  kimberly riera
Flujograma agencia de publicidad kimberly riera
kmaleeva
 
La agencia de publicidad
La agencia de publicidadLa agencia de publicidad
La agencia de publicidad
Dirección de Educación Virtual
 
Produccion publicitaria
Produccion publicitariaProduccion publicitaria
Produccion publicitaria
Daniela Camacho
 
Introducción a los sistemas de impresión industrial
Introducción a los sistemas de impresión industrialIntroducción a los sistemas de impresión industrial
Introducción a los sistemas de impresión industrial
Alberto Albarrán
 
Comercialización, publicidad y promoción
Comercialización, publicidad y promociónComercialización, publicidad y promoción
Comercialización, publicidad y promoción
breennavaa
 
Carta descriptiva
Carta descriptivaCarta descriptiva
Carta descriptiva
soquiaru
 
Taller de Producción Gráfica Publicitaria
Taller de Producción Gráfica PublicitariaTaller de Producción Gráfica Publicitaria
Taller de Producción Gráfica Publicitaria
Luis Palomino
 

Destacado (13)

Taller Grafico de Fabian
Taller Grafico de FabianTaller Grafico de Fabian
Taller Grafico de Fabian
 
DP & Dae Mo Nim
DP & Dae Mo NimDP & Dae Mo Nim
DP & Dae Mo Nim
 
Layout produccion publicitaria
Layout produccion publicitariaLayout produccion publicitaria
Layout produccion publicitaria
 
creatividad publicitaria y tipos de costos
creatividad publicitaria y tipos de costoscreatividad publicitaria y tipos de costos
creatividad publicitaria y tipos de costos
 
Produccion publicitaria
Produccion publicitariaProduccion publicitaria
Produccion publicitaria
 
La agencia de publicidad
La agencia de publicidadLa agencia de publicidad
La agencia de publicidad
 
Flujograma agencia de publicidad kimberly riera
Flujograma agencia de publicidad  kimberly rieraFlujograma agencia de publicidad  kimberly riera
Flujograma agencia de publicidad kimberly riera
 
La agencia de publicidad
La agencia de publicidadLa agencia de publicidad
La agencia de publicidad
 
Produccion publicitaria
Produccion publicitariaProduccion publicitaria
Produccion publicitaria
 
Introducción a los sistemas de impresión industrial
Introducción a los sistemas de impresión industrialIntroducción a los sistemas de impresión industrial
Introducción a los sistemas de impresión industrial
 
Comercialización, publicidad y promoción
Comercialización, publicidad y promociónComercialización, publicidad y promoción
Comercialización, publicidad y promoción
 
Carta descriptiva
Carta descriptivaCarta descriptiva
Carta descriptiva
 
Taller de Producción Gráfica Publicitaria
Taller de Producción Gráfica PublicitariaTaller de Producción Gráfica Publicitaria
Taller de Producción Gráfica Publicitaria
 

Similar a GUÍA DOCENTE DE PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES

Guia
GuiaGuia
Guia
Yoly QC
 
Cine
CineCine
Manualdevideoconferencias
ManualdevideoconferenciasManualdevideoconferencias
Manualdevideoconferencias
Alonso Alvarez Olivo
 
Guía fotografía y medios audiovisuales interiores
Guía fotografía y medios audiovisuales interioresGuía fotografía y medios audiovisuales interiores
Guía fotografía y medios audiovisuales interiores
rosasaezsalvador
 
Manualvideoconferencia
ManualvideoconferenciaManualvideoconferencia
Manualvideoconferencia
Evita HGonzalez
 
Preproducción audiovisual
Preproducción audiovisual Preproducción audiovisual
Preproducción audiovisual
hola586
 
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuestoManual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Reynaldo Cruz Zapata
 
Syllabus pdf
Syllabus pdfSyllabus pdf
El+video++por+jair
El+video++por+jairEl+video++por+jair
El+video++por+jair
jair martin
 
Power point
Power pointPower point
Power point
JAlEMANC360
 
Produccion 130423094107-phpapp02
Produccion 130423094107-phpapp02Produccion 130423094107-phpapp02
Produccion 130423094107-phpapp02
myelitz
 
La Producción Radiofónica
La Producción RadiofónicaLa Producción Radiofónica
La Producción Radiofónica
RADIO II - ECS- UCV
 
63. 40618 Video Mapping.pdf
63. 40618 Video Mapping.pdf63. 40618 Video Mapping.pdf
63. 40618 Video Mapping.pdf
SaulPeralta8
 
Borrador seminarios experiencia profesionales vs4
Borrador seminarios experiencia profesionales vs4Borrador seminarios experiencia profesionales vs4
Borrador seminarios experiencia profesionales vs4
Mónica Valderrama Santomé
 
Contenido unidad iii
Contenido unidad iiiContenido unidad iii
Contenido unidad iii
SistemadeEstudiosMed
 
Ejercicio 1 konig natalia
Ejercicio 1 konig nataliaEjercicio 1 konig natalia
Ejercicio 1 konig natalia
Natalia König
 
Cómo hacer un documental
Cómo hacer un documentalCómo hacer un documental
Cómo hacer un documental
Maria Del Carmen Maurel
 
Guía docente alumno
Guía docente alumnoGuía docente alumno
Guía docente alumno
Mónica Valderrama Santomé
 
video didáctico
video didácticovideo didáctico
video didáctico
Aranchapr6
 
Mtic
MticMtic

Similar a GUÍA DOCENTE DE PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES (20)

Guia
GuiaGuia
Guia
 
Cine
CineCine
Cine
 
Manualdevideoconferencias
ManualdevideoconferenciasManualdevideoconferencias
Manualdevideoconferencias
 
Guía fotografía y medios audiovisuales interiores
Guía fotografía y medios audiovisuales interioresGuía fotografía y medios audiovisuales interiores
Guía fotografía y medios audiovisuales interiores
 
Manualvideoconferencia
ManualvideoconferenciaManualvideoconferencia
Manualvideoconferencia
 
Preproducción audiovisual
Preproducción audiovisual Preproducción audiovisual
Preproducción audiovisual
 
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuestoManual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
 
Syllabus pdf
Syllabus pdfSyllabus pdf
Syllabus pdf
 
El+video++por+jair
El+video++por+jairEl+video++por+jair
El+video++por+jair
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
Produccion 130423094107-phpapp02
Produccion 130423094107-phpapp02Produccion 130423094107-phpapp02
Produccion 130423094107-phpapp02
 
La Producción Radiofónica
La Producción RadiofónicaLa Producción Radiofónica
La Producción Radiofónica
 
63. 40618 Video Mapping.pdf
63. 40618 Video Mapping.pdf63. 40618 Video Mapping.pdf
63. 40618 Video Mapping.pdf
 
Borrador seminarios experiencia profesionales vs4
Borrador seminarios experiencia profesionales vs4Borrador seminarios experiencia profesionales vs4
Borrador seminarios experiencia profesionales vs4
 
Contenido unidad iii
Contenido unidad iiiContenido unidad iii
Contenido unidad iii
 
Ejercicio 1 konig natalia
Ejercicio 1 konig nataliaEjercicio 1 konig natalia
Ejercicio 1 konig natalia
 
Cómo hacer un documental
Cómo hacer un documentalCómo hacer un documental
Cómo hacer un documental
 
Guía docente alumno
Guía docente alumnoGuía docente alumno
Guía docente alumno
 
video didáctico
video didácticovideo didáctico
video didáctico
 
Mtic
MticMtic
Mtic
 

Más de Mónica Valderrama Santomé

Presentación #produvisual24
Presentación #produvisual24Presentación #produvisual24
Presentación #produvisual24
Mónica Valderrama Santomé
 
ATOPA
ATOPAATOPA
Notas #comalt2017 PROVISIONALES
Notas #comalt2017 PROVISIONALESNotas #comalt2017 PROVISIONALES
Notas #comalt2017 PROVISIONALES
Mónica Valderrama Santomé
 
Cronograma produvisual 2017
Cronograma produvisual 2017Cronograma produvisual 2017
Cronograma produvisual 2017
Mónica Valderrama Santomé
 
guía docente PROGRATELE2016
guía docente PROGRATELE2016guía docente PROGRATELE2016
guía docente PROGRATELE2016
Mónica Valderrama Santomé
 
Planificación #comalt 2016
Planificación #comalt 2016Planificación #comalt 2016
Planificación #comalt 2016
Mónica Valderrama Santomé
 
guía docente COMALT2017
guía docente COMALT2017guía docente COMALT2017
guía docente COMALT2017
Mónica Valderrama Santomé
 
Tema 3 2016
Tema 3 2016Tema 3 2016
Cronograma #produvisual2016
Cronograma #produvisual2016Cronograma #produvisual2016
Cronograma #produvisual2016
Mónica Valderrama Santomé
 
STREET MARKETING Y DEPORTE
STREET MARKETING Y DEPORTESTREET MARKETING Y DEPORTE
STREET MARKETING Y DEPORTE
Mónica Valderrama Santomé
 
Autopublicidad clases programación
Autopublicidad clases programaciónAutopublicidad clases programación
Autopublicidad clases programación
Mónica Valderrama Santomé
 
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
Mónica Valderrama Santomé
 
Regulamento traballo fin de máster
Regulamento traballo fin de másterRegulamento traballo fin de máster
Regulamento traballo fin de máster
Mónica Valderrama Santomé
 
Provisionales pdf produvisual 2015 acta
Provisionales pdf produvisual 2015 actaProvisionales pdf produvisual 2015 acta
Provisionales pdf produvisual 2015 acta
Mónica Valderrama Santomé
 
Tribunales días y horas tfm 2015
Tribunales días y horas tfm 2015Tribunales días y horas tfm 2015
Tribunales días y horas tfm 2015
Mónica Valderrama Santomé
 
Provisional alleos
Provisional alleosProvisional alleos
Provisional alleos
Mónica Valderrama Santomé
 
Provisionales comalt 2014 alumnos acta
Provisionales comalt 2014 alumnos actaProvisionales comalt 2014 alumnos acta
Provisionales comalt 2014 alumnos acta
Mónica Valderrama Santomé
 
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALESCronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Mónica Valderrama Santomé
 
Calendario módulo 1
Calendario módulo 1 Calendario módulo 1
Calendario módulo 1
Mónica Valderrama Santomé
 
Guía docente comalt 2014
Guía docente comalt 2014Guía docente comalt 2014
Guía docente comalt 2014
Mónica Valderrama Santomé
 

Más de Mónica Valderrama Santomé (20)

Presentación #produvisual24
Presentación #produvisual24Presentación #produvisual24
Presentación #produvisual24
 
ATOPA
ATOPAATOPA
ATOPA
 
Notas #comalt2017 PROVISIONALES
Notas #comalt2017 PROVISIONALESNotas #comalt2017 PROVISIONALES
Notas #comalt2017 PROVISIONALES
 
Cronograma produvisual 2017
Cronograma produvisual 2017Cronograma produvisual 2017
Cronograma produvisual 2017
 
guía docente PROGRATELE2016
guía docente PROGRATELE2016guía docente PROGRATELE2016
guía docente PROGRATELE2016
 
Planificación #comalt 2016
Planificación #comalt 2016Planificación #comalt 2016
Planificación #comalt 2016
 
guía docente COMALT2017
guía docente COMALT2017guía docente COMALT2017
guía docente COMALT2017
 
Tema 3 2016
Tema 3 2016Tema 3 2016
Tema 3 2016
 
Cronograma #produvisual2016
Cronograma #produvisual2016Cronograma #produvisual2016
Cronograma #produvisual2016
 
STREET MARKETING Y DEPORTE
STREET MARKETING Y DEPORTESTREET MARKETING Y DEPORTE
STREET MARKETING Y DEPORTE
 
Autopublicidad clases programación
Autopublicidad clases programaciónAutopublicidad clases programación
Autopublicidad clases programación
 
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
 
Regulamento traballo fin de máster
Regulamento traballo fin de másterRegulamento traballo fin de máster
Regulamento traballo fin de máster
 
Provisionales pdf produvisual 2015 acta
Provisionales pdf produvisual 2015 actaProvisionales pdf produvisual 2015 acta
Provisionales pdf produvisual 2015 acta
 
Tribunales días y horas tfm 2015
Tribunales días y horas tfm 2015Tribunales días y horas tfm 2015
Tribunales días y horas tfm 2015
 
Provisional alleos
Provisional alleosProvisional alleos
Provisional alleos
 
Provisionales comalt 2014 alumnos acta
Provisionales comalt 2014 alumnos actaProvisionales comalt 2014 alumnos acta
Provisionales comalt 2014 alumnos acta
 
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALESCronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
 
Calendario módulo 1
Calendario módulo 1 Calendario módulo 1
Calendario módulo 1
 
Guía docente comalt 2014
Guía docente comalt 2014Guía docente comalt 2014
Guía docente comalt 2014
 

Último

fichas descriptivas para primaria 2023-2024
fichas descriptivas para primaria 2023-2024fichas descriptivas para primaria 2023-2024
fichas descriptivas para primaria 2023-2024
Verito51
 
PLAN DE TRABAJO DIA DEL LOGRO 2024 URP.docx
PLAN DE TRABAJO DIA DEL LOGRO 2024 URP.docxPLAN DE TRABAJO DIA DEL LOGRO 2024 URP.docx
PLAN DE TRABAJO DIA DEL LOGRO 2024 URP.docx
william antonio Chacon Robles
 
Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas (...
Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas (...Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas (...
Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas (...
Cátedra Banco Santander
 
Transformando la Evaluacion con Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
Transformando la Evaluacion con Inteligencia Artificial Ccesa007.pdfTransformando la Evaluacion con Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
Transformando la Evaluacion con Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 09 01 AL 19 DE JULIO.docx
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 09 01 AL 19 DE JULIO.docxEXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 09 01 AL 19 DE JULIO.docx
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 09 01 AL 19 DE JULIO.docx
d33673240a
 
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
El mensaje en la psicopedagogía.........
El mensaje en la psicopedagogía.........El mensaje en la psicopedagogía.........
El mensaje en la psicopedagogía.........
DenisseGonzalez805225
 
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
ejemplos-del-servicio-cristiano-fiel (1).pptx
ejemplos-del-servicio-cristiano-fiel (1).pptxejemplos-del-servicio-cristiano-fiel (1).pptx
ejemplos-del-servicio-cristiano-fiel (1).pptx
gersonobedgabrielbat1
 
TOMO I - HISTORIA primer exsamen 2025 de la unsa arequipa
TOMO I - HISTORIA primer exsamen 2025 de la unsa arequipaTOMO I - HISTORIA primer exsamen 2025 de la unsa arequipa
TOMO I - HISTORIA primer exsamen 2025 de la unsa arequipa
alexandrachura18255
 
Escuelas Creativas Ken Robinson Ccesa007.pdf
Escuelas Creativas Ken Robinson  Ccesa007.pdfEscuelas Creativas Ken Robinson  Ccesa007.pdf
Escuelas Creativas Ken Robinson Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Productos contestados de la Octava Sesión Ordinaria de CTE y TIFC para Direct...
Productos contestados de la Octava Sesión Ordinaria de CTE y TIFC para Direct...Productos contestados de la Octava Sesión Ordinaria de CTE y TIFC para Direct...
Productos contestados de la Octava Sesión Ordinaria de CTE y TIFC para Direct...
justinomorales8
 
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía julio 2024 (Convocatoria Extraor...
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía julio 2024 (Convocatoria Extraor...Soluciones Examen de Selectividad. Geografía julio 2024 (Convocatoria Extraor...
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía julio 2024 (Convocatoria Extraor...
Juan Martín Martín
 
La Gatera de la Villa nº 52. Historia y patrimonio de Madrid.
La Gatera de la Villa nº 52. Historia y patrimonio de Madrid.La Gatera de la Villa nº 52. Historia y patrimonio de Madrid.
La Gatera de la Villa nº 52. Historia y patrimonio de Madrid.
La Gatera de la Villa
 
Enseñar a Nativos Digitales MP2 Ccesa007.pdf
Enseñar a Nativos Digitales MP2 Ccesa007.pdfEnseñar a Nativos Digitales MP2 Ccesa007.pdf
Enseñar a Nativos Digitales MP2 Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptxPPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
https://gramadal.wordpress.com/
 
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024. Completo - Jose Luis Jimenez Rodr...
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024. Completo - Jose Luis Jimenez Rodr...FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024. Completo - Jose Luis Jimenez Rodr...
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024. Completo - Jose Luis Jimenez Rodr...
Jose Luis Jimenez Rodriguez
 
DIBUJANDO CON MATEMÁTICA LA GIMNASIA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
DIBUJANDO CON MATEMÁTICA LA GIMNASIA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLADIBUJANDO CON MATEMÁTICA LA GIMNASIA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
DIBUJANDO CON MATEMÁTICA LA GIMNASIA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Identificación de principios y reglas generales de la comunicación escrita.pptx
Identificación de principios y reglas generales de la comunicación escrita.pptxIdentificación de principios y reglas generales de la comunicación escrita.pptx
Identificación de principios y reglas generales de la comunicación escrita.pptx
AndresAuquillaOrdone
 
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚPLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
Ferrer17
 

Último (20)

fichas descriptivas para primaria 2023-2024
fichas descriptivas para primaria 2023-2024fichas descriptivas para primaria 2023-2024
fichas descriptivas para primaria 2023-2024
 
PLAN DE TRABAJO DIA DEL LOGRO 2024 URP.docx
PLAN DE TRABAJO DIA DEL LOGRO 2024 URP.docxPLAN DE TRABAJO DIA DEL LOGRO 2024 URP.docx
PLAN DE TRABAJO DIA DEL LOGRO 2024 URP.docx
 
Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas (...
Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas (...Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas (...
Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas (...
 
Transformando la Evaluacion con Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
Transformando la Evaluacion con Inteligencia Artificial Ccesa007.pdfTransformando la Evaluacion con Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
Transformando la Evaluacion con Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 09 01 AL 19 DE JULIO.docx
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 09 01 AL 19 DE JULIO.docxEXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 09 01 AL 19 DE JULIO.docx
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 09 01 AL 19 DE JULIO.docx
 
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
 
El mensaje en la psicopedagogía.........
El mensaje en la psicopedagogía.........El mensaje en la psicopedagogía.........
El mensaje en la psicopedagogía.........
 
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
 
ejemplos-del-servicio-cristiano-fiel (1).pptx
ejemplos-del-servicio-cristiano-fiel (1).pptxejemplos-del-servicio-cristiano-fiel (1).pptx
ejemplos-del-servicio-cristiano-fiel (1).pptx
 
TOMO I - HISTORIA primer exsamen 2025 de la unsa arequipa
TOMO I - HISTORIA primer exsamen 2025 de la unsa arequipaTOMO I - HISTORIA primer exsamen 2025 de la unsa arequipa
TOMO I - HISTORIA primer exsamen 2025 de la unsa arequipa
 
Escuelas Creativas Ken Robinson Ccesa007.pdf
Escuelas Creativas Ken Robinson  Ccesa007.pdfEscuelas Creativas Ken Robinson  Ccesa007.pdf
Escuelas Creativas Ken Robinson Ccesa007.pdf
 
Productos contestados de la Octava Sesión Ordinaria de CTE y TIFC para Direct...
Productos contestados de la Octava Sesión Ordinaria de CTE y TIFC para Direct...Productos contestados de la Octava Sesión Ordinaria de CTE y TIFC para Direct...
Productos contestados de la Octava Sesión Ordinaria de CTE y TIFC para Direct...
 
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía julio 2024 (Convocatoria Extraor...
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía julio 2024 (Convocatoria Extraor...Soluciones Examen de Selectividad. Geografía julio 2024 (Convocatoria Extraor...
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía julio 2024 (Convocatoria Extraor...
 
La Gatera de la Villa nº 52. Historia y patrimonio de Madrid.
La Gatera de la Villa nº 52. Historia y patrimonio de Madrid.La Gatera de la Villa nº 52. Historia y patrimonio de Madrid.
La Gatera de la Villa nº 52. Historia y patrimonio de Madrid.
 
Enseñar a Nativos Digitales MP2 Ccesa007.pdf
Enseñar a Nativos Digitales MP2 Ccesa007.pdfEnseñar a Nativos Digitales MP2 Ccesa007.pdf
Enseñar a Nativos Digitales MP2 Ccesa007.pdf
 
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptxPPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
 
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024. Completo - Jose Luis Jimenez Rodr...
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024. Completo - Jose Luis Jimenez Rodr...FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024. Completo - Jose Luis Jimenez Rodr...
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024. Completo - Jose Luis Jimenez Rodr...
 
DIBUJANDO CON MATEMÁTICA LA GIMNASIA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
DIBUJANDO CON MATEMÁTICA LA GIMNASIA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLADIBUJANDO CON MATEMÁTICA LA GIMNASIA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
DIBUJANDO CON MATEMÁTICA LA GIMNASIA OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Identificación de principios y reglas generales de la comunicación escrita.pptx
Identificación de principios y reglas generales de la comunicación escrita.pptxIdentificación de principios y reglas generales de la comunicación escrita.pptx
Identificación de principios y reglas generales de la comunicación escrita.pptx
 
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚPLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
 

GUÍA DOCENTE DE PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES

 • 1. 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA DISCIPLINA NOME DA MATERIA: PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUAIS CARÁCTER: OBRIGATORIA NIVEL/CICLO: 2º CICLO CURSO NO QUE SE IMPARTE: 3º DURACIÓN: CUADRIMESTRAL (2º cuadrimestre) CURSO 2012-13 TITULACIÓN: LICENCIATURA DE PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS PROFESORES RESPONSABLES: Mónica Valderrama Santomé (150 horas) Silvia García Mirón (60) ÁREA RESPONSABLE: (105) Comunicación Audiovisual e Publicidade DEPARTAMENTO: X-14 Comunicación Audiovisual e Publicidade 2. INTRODUCCIÓN Á MATERIA As pezas audiovisuais son esenciais para alcanzar ó target nunha campaña publicitaria e de RR.PP. Todos os formatos empregados desde o clásico spot ás mini promociones ou vídeos corporativos serán descritos e desenvolvidos tanto en teoría como en prácticas individuais e colectivas dentro desta materia. Ubicada tras coñecer por outras disciplinas as tecnoloxías existentes no campo da comunicación e complementando a outras materias dentro deste tercer curso no que la creatividade, as estruturas da publicidade e a programación en RR.PP están sendo abordadas tratarase de dar un bagaje máis específico nas ferramentas de traballo dun publicitario no mundo profesional actual. En produción publicitaria en medios audiovisuales explicaranse as distintas fases polas que ha de pasar unha idea inicial ata converterse nunha mensaxe persuasivo acabado e listo para a súa emisión. Tamén se inicia ao alumno no coñecemento do desempeño de cada un dos membros e equipos que conciben e realizan o produto audiovisual. 3. VOLUMEN DE TRABALLO ACTIVIDADES PARA A MATERIA HORAS/CURSO Asistencia a clases teóricas 28 Asistencia a clases prácticas 30 Preparación de traballo para clases prácticas 30 Estudio de preparación de clases de teoría 12 Estudio de preparación de clases prácticas 10 Estudio de preparación de exames 10 Realización de exames 4 Asistencia tutorías, seminarios e outras actividades 26 VOLUMEN TOTAL DE TRABALLO DO ALUMNO 150 4. OBXETIVOS XERAIS  Coñece-las relacións profesionais dos recursos humanos que integran o proceso de producción audiovisual.  Adquirir competencias na utilización da linguaxe audiovisual para a súa aplicación
 • 2. na realización de productos publicitarios.  Obter o dominio técnico e conceptual das distintas fases polas que debe pasar unha producción audiovisual.  Utilizar con habilidade e creatividade o equipamento técnico destinado o desenvolvemento da producción.  Comprender a importancia e incidencia do productor, desde o punto de vista técnico e creativo, na realización de productos audiovisuais.  Aprender a xestionar e administrar as produccións audiovisuais que se realicen. 5. CONTIDOS Os bloques nos que está dividida a materia teñen en conta a dimensión enimentemente práctica da mesma. De xeito que sempre se teñan explicado con anterioridade as ferramentas e documentación necesaria para poder materializar os proxectos propostos nas aulas.  De modo que a xeito introductorio distinguimos un primeiro nivel de explicación para poder realizar o xerme da idea e o documento inicial de traballo o guión.  A continuación nos dous temas seguintes faise unha radiografía ó sector audiovisual dende o eido nacional e internacional ó máis cercano local. Nestas leccións contextualizase o propio nome da materia abordando tódalas figuras participantes na producción audiovisual.  No terceiro bloque sitúanse os temas 4, 5, 6 e 7 que recorreran as distintas etapas de elaboración dos productos audiovisuais coas súas características específicas e iranse dando as pautas para a confección dos diferentes tipos de documentos cos que traballa o equipo de producción. Desgloses, calendarización e coordinación dos membros do capital humano partícipe na creación da mensaje audiovisual.  No cuarto e último bloque é o control económico, a propia lexislación existente que afecta ó eido audiovisual e a distribución dos productos o que centrarán os temas 8. 9, 10 e 11.  O último tema o 12 é coma o 1 froito da dimensión práctica da materia. E ubicado ó final para sintonizar co plan de traballo (datas de entregas previstas). Dado que unha vez entregadas todas as fases do traballo de producción se explican algunhas das aplicacións informáticas empregadas para a producción cinematográfica e televisiva, pero que para as pezas publicitarias non son de tanta relevancia. 6. DESTREZAS  Capacidade para elaborar guións audiovisuais de índole publicitaria.  De análise crítica de pezas publicitarias audiovisuais.  Desglosar, realizar os plans de traballo e presupostos para levar a termo a elaboración de productos audiovisuais de distintas características.  Aprender a utilizar as aplicacións informáticas específicas da producción audiovisual.  Situar á productora audiovisual dentro do escenario empresarial e xurídico no que desenvolve a súa actividade profesional.  Capacitar o alumno para que estea en disposición de abordar con profesionalidade as produccións audiovisuais que se lle presenten.  Realizar distintas produccións audiovisuais poñendo en práctica os coñecementos teóricos aprendidos.
 • 3. 7. HABILIDADES SOCIAIS  Capacidade de traballo en equipo imprescindible no mundo profesional da producción audiovisual.  Habilidade para deseñar estratexias comunicativas e aplicalas na creación de guións coa colaboración entre compañeiros para perfilar unha idea axeitada a un público obxetivo ó que se pretende impactar.  Capacidade de manexo de tecnoloxía que precisa coordinación entre diferentes individuos para ó seu correcto funcionamento.  Habilidade comunicativa para “vender” un proxecto audiovisual e poder comercializalo.  Versatibilidade para adaptarse a diferentes situacións non só de tipo tecnolóxico senón tamén de carácter humano. 8. TEMARIO TEMAS SEMANA/S TEMA 1. A MATERA PRIMA DO PRODUCTO AUDIOVISUAL 1 1.1. idea, store line 1.2. sinopse 1.3. tratamento 1.4. guión literario 1.5. guión técnico TEMA 2. O UNIVERSO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 1 2.1. análise da producción no sector audiovisual 2.2. a empresa audiovisual 2.3. o producto audiovisual 2.4. a figura do productor 2.5. a producción publicitaria audiovisual TEMA 3. O CAPITAL HUMANO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 2 3.1. o equipo de producción 3.2. o equipo de realización 3.3. redacción 3.4. documentación 3.5. iluminación 3.6. cámaras de cine e vídeo 3.7. sonido 3.8. escenografía 3.9. caracterización 3.10. efectos especiais 3.11. outros equipos TEMA 4. A PREPRODUCCIÓN: Chave do éxito e viabilidade dun proxecto 1 audiovisual 4.1. o desglose de guión 4.2. localizacións e casting 4.3. plan de traballo TEMA 5. MEDIOS E SOPORTES NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: O rodaxe e a 2 edición
 • 4. 5.1. formatos: cinematográfico, videográfico e multimedia 5.2. Realización práctica 5.2.1. monocámara 5.2.2. multicámara 5.2.3.directo e diferido 5.3. Edición 5.3.1. off line 5.3.2. on line TEMA 6. A CONSTRUCCIÓN DO DISCURSO AUDIOVISUAL 1 6.1. a linguaxe audiovisual 6.2. o discurso publicitario audiovisual 6.3. os xéneros 6.3.1. cinematográficos 6.3.2.televisivos 6.3.3. publicitarios TEMA 7. DOCUMENTOS DE TRABALLO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 1 7.1. documentos de dirección 7.1.1. guións e xéneros 7.1.2. story board 7.1.3. animatic 7.1.4. escaletas 7.1.5. minutados 7.2. documentos de xestion 7.2.1. contratos 7.2.2. permisos 7.2.3. xustificantes de gasto 7.2.4. presuposto 7.3 documentos organizativos 7.3.1. desglose 7.3.2. plan de traballo 7.3.3. orden de traballo 7.3.4. parte de traballo TEMA 8. CONTROL ECONÓMICO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 1 8.1. o presuposto 8.2. principias recursos financieiros e axudas á producción 8.1.1. esponsorización 8.1.3. dereitos de antena 8.1.4. subvencións 8.1.5. principais fórmulas de producción TEMA 9. FINALIZACIÓN DA PRODUCCIÓN: Postproducción e pasterización. 1 TEMA 10. DISTRIBUCIÓN DO PRODUCTO AUDIOVISUAL 1 10.1. mercados e distribución 10.2. itinerarios e fases de comercialización 9.1.1. cine 9.1.2. televisión 9.1.3. outros soportes 10.3. festivais, mostras e concursos TEMA 11. MARCO EMPRESARIAL E XURÍDICO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 1 11.1. sociedades empresariais 11.2. organismos e entidades
 • 5. 11.3. lexislación básica 11.4. propiedade intelectual 11.5. os modelos contractuais TEMA 12. Introducción ó software de xestión na producción audiovisual 1 Total semanas 14 9. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA ÁLVAREZ-MONZONCILLO, José M., Watching the Internet: the future of TV?, Media XXI, 2011. APRILE, Orlando C. La publicidad audiovisual: del blanco y negro a la Web, La Crujía Ediciones, 2008. BARROSO GARCÍA, Jaime. Introducción a la realización televisiva. IORTV. Madrid 1988 CLEMENTE MEDIAVILLA, Introducción al software de gestión en la producción audiovisual. Ediciones Fragua, Madrid, 2005. COMPARATO, Doc. De la creación al guión. IORTV. Madrid 1993 FERNÁNDEZ CASADO, José Luis y NOHALES ESCRIBANO, Tirso. Postproducción Digital. Cine y vídeo no lineal. Escuela de Cine y Vídeo. Andoain 1999 FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós. Barcelona 1999 FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. La dirección de producción para cine y televisión. Paidós. Barcelona 1999 FIELD, Syd. El libro del guión. PLOT. Madrid 2001 JACOSTE QUESADA, José G. El productor cinematográfico. Síntesis. Madrid 1996. MILLERSON, Gerald. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. IORTV. Madrid 1991. PATT MILLER. La supervisión del guión en cine y televisión. IORTV. Madrid 1987. REINARES LARA, Marina y Pedro J., Fundamentos básicos de la gestión publicitaria en televisión. Esic. Madrid. 2003. ROWLANDS, Avril. La continuidad en cine y televisión. IORTV. Madrid 1993. SAINZ, Miguel. Iniciación a la producción en televisión. IORTV. Madrid 1994. SAINZ, Miguel. Manual Básico de Producción en Televisión. IORTV. Madrid 1994. VALDERRAMA SANTOMÉ, Mónica. A publicidade televisiva en Galicia. Análise de emisores, soportes e tendencias creativas (1960-2000). Xunta de Galicia. 2008. ZETTL, Herbert. Manual de Producción de Televisión. Paraninfo. Madrid 1999 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ARIJÓN, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo. Andoaín 1976 BENAVIDES, Juan. El lenguaje publicitario. Síntesis. Madrid 1997 BERNSTEIN. Técnicas de Producción Cinematográfica. Limusa. México 1993 BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico. Paidós. Barcelona 1995.
 • 6. BUSTAMANTE, Enrique. La televisión Económica. Gedisa. Barcelona 1999. CARMONA, Ramón. Cómo se comenta un texto fílmico. Cátedra. Madrid 1993 CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Modelos de televisión: generalista, temática y convergente con Internet. Paidós Papeles de Comunicación 41. Madrid. 2004. DIMAGGIO, Madeline. Escribir para televisión. Paidós. Barcelona 1992 GUIJARRÓ, Toni y MUELA, Clara. La música, la voz, los efectos y el silencio en publicidad. La creatividad en la producción de sonido. Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000. Madrid. 2003. GONZÁLEZ REQUENA, Jesús y ORTIZ DE ZÁRATE, Amaya. EL spot publicitario. La metamorfosis del deseo. Cátedra. Madrid, 1995. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Caridad. Manual de creatividad publicitaria. Síntesis. Madrid 1999 KATZ, Steven D, Film directing Shot by Shot. Michael Wiese. Michigan 1991 KATZ, Steven D. Film directing. Cinematic motion. Michael Wiese. Michigan 1992 KLEPPNERR´S, O. Publicidad. Prentice-Hall. México 1988 MARTÍN PROHARÁN, Miguel Ángel. La organización de la producción en el cine y la televisión. Forja. Madrid 1985 MERCEDES MEDINA (editora). Creating, producing and selling TV shows. The case of the most popular dramedies in Spain, Media XXI, 2009. MILLER, Pat. P. La supervisión del guión. IORTV. Madrid 1987 OGILVY, David. Ogilvy & Publicidad. Folio. Barcelona 1994 PÉREZ DE SILVA, Javier. La televisión ha muerto. Gedisa. Barcelona 2000. RABIGER, Michael. Directing. film, techniques and aesthetics. Focal Press. Newton 1997 ROWLANDS, Avril. El guión en el rodaje y la producción. IORTV. Madrid 1985 SABORIT, José. La imagen publicitaria en televisión. Cátedra. Madrid 1988 VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto. Principios de Teoría General de la Imagen. Pirámide. Madrid 1996 VV.AA. La imagen. UNED. Madrid VV.AA. La fuerza de la publicidad. Cinco días – Anuncios. Madrid 1999 VV.AA. La publicidad del nuevo siglo. Carat España. Madrid 2001 WELLS, William y BURNETT, John. Publicidad, principios y practicas. Prentice Hall. Mexico 1996 WHITE, Gordon. Técnicas del video. IORTV. Madrid 1989 WHITTAKER, Ron. Video field production. Mayfield Pub. Co. Mountain View Ca.1996. WURTZEL, Alan, y ROSENBAUM, John, Television production, McGraw-Hill. New York 1995 ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Cátedra. Madrid 1995 ZÚÑIGA, Joseba. Comunicación Audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo. Andoáin 1998. 10. COÑECEMENTOS PREVIOS  Conceptos básicos de linguaxe audiovisual (tipos de planos, angulacións).  Traballo con equipamento do centro; plató, cámaras, estudios de radio y televisión, así como con aplicacións informáticas, fotografía, redacción e
 • 7. documentación publicitaria. Asignaturas do primeiro ciclo que coma Teoría da Imaxe, Fotografía, Locución, Producción Publicitaria en medios impresos entre outras van dando a formación que se completará de xeito máis especializado no último curso. 11. METODOLOXÍA DOCENTE Duración real a materia (descontadas festividades): 14 semanas O desenvolvemento da materia estructúrase en 2 sesións: 1 de teoría e 1 de de práctica cunha duración de 2 horas cada una das mesmas. Para poder poñer en marcha un equipo audiovisual con despliegue importante de aparallellos e planificar cada parte do proceso de creación dunha peza audiovisual a división en dúas sesións máis breves (de 1 hora) sería de pouca utilidade. O percorrido de cada un dos temas da teoría está recollido no epígrafe 8 da presente guía docente. En canto a programación das prácticas se relaciona de seguido: fase del proyecto inicio fin fase del proyecto inicio fin PREPRODUCCIÓN 14.01.2013 18.01.2013 Story Line (práctica de aula-seminario) 1.14.2013 08.02.2013 21.01.2013 25.01.2013 Guión individual (práctica aula-sem) 28.01.2013 08.02.2013 Guión grupo 1 (práctica aula-seminario) RODAJE PRÁCTICA rodaje en exteriores o platós 11.02.2013 22.02.2013 Facultad. EDICIÓN Edición pieza 1 (CABINAS AVID) 25.02.2013 08.03.2013 MÁSTER Entrega pieza y enlace al sitio 25.02.2013 15.03.2013 Presupuesto, desglose, plan de trabajo… DOCUMENTOS DE PRODUCCIÓN 25.02.2013 19.04.2013 mínimo de una de las dos piezas realizadas PREPRODUCCIÓN 2 Story Board (agencia)/ Guión grupo 2 (aula-sem) 11.03.2013 22.03.2013 RODAJE 2 PRÁCTICA rodaje en exteriores o platós Facultad. 01.04.2013 05.04.2013 EDICIÓN 2 Edición pieza 2 (CABINAS AVID) 08.04.2013 12.04.2013 MÁSTER 2 Entrega pieza y enlace al sitio donde esté alojado 15.04.2013 19.04.2013 Montaje en 15 minutos de pieza publicitaria (en cabina y por orden PRÁCTICA EDICIÓN INDIVIDUAL (en Avid) 15.04.2013 19.04.2013 listado) CABINAS AVID HORAS PRESENCIAIS 2 horas x semana de teoría= 28 horas 2 horas x semana de práctica= 28 horas TIPO DE PRÁCTICA PRESENCIAL DE AULA: 10 horas TASCH (gravacións en plató, exteriores, edición y postproducción…): 16 horas EN INFORMÁTICA: 2 horas
 • 8. 12. AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE TEORÍA O final do curso se realizará un exame escrito que constará de: Preguntas breves de coñecementos xerais. Desenvolvemento dun tema específico. PRÁCTICA * Os alumnos dividiránse en grupos de catro persoas. O longo do curso os alumnos terán que elaborar dous traballos de grupo en soporte audiovisual. Polo menos un dos traballos estará acompañado dunha memoria de producción escrita. Os traballos obrigatorios consistirán na producción e realización de pezas publicitarias. * Individualmente terán que aportar en horario de prácticas unha proposta para cada unha das fases de aprendizaxe que se aborden na materia con referencia á elaboración dunha peza publicitaria. Amosando así a capacidade para realizar guións técnicos, desgloses, edición en Avid e presupostación de proxectos. VALOR DE CADA UNHA DAS PARTES A avaliación final farase a partir das notas obtidas en cada exercicio (teórico e prácticos) con respecto as porcentaxes que a continuación se detallan: 40% Examen teórico 60% prácticas. Desglosadas da seguinte maneira: 1. STORY LINE = 0 ptos (pois se fará na primeira sesión práctica con tres liñas da idea que se quere facer e serve para constituir grupos de traballo fundamentalmente) 2. GUIÓN INDIVIDUAL: 0,15 3. GUIÓN GRUPO: 0,5 4. PROXECTO GRUPO I: 2 5. STORY BOARD (de axencia): 0,85 6. PROXECTO GRUPO II: 2 7. EDICIÓN INDIVIDUAL: 0,25 8. DOCUMENTOS PRODUCCIÓN: 0,25 Para supera-la materia será necesario ter unha cualificación de Aprobado tanto a parte teórica como a práctica.
 • 9. 13. TITORÍAS Despachos 310 (M. Valderrama) y 315 (S. Gª Mirón) Teléfono: 986 80 20 09 (M. Valderrama) 986 80 20 67 (S. Gª Mirón) Teledocencia: faitic.uvigo.es web: www.webs.uvigo.es/santome blog materia: www.producepubli.blogspot.com piezas: www.piezas09.blogspot.com e-mail: santome@uvigo.es MÓNICA VALDERRAMA SANTOMÉ LUNS: 09 a 10 e de 12 a 14 horas XOVES: 9 a 10 e de 17 a 18 horas VENRES: 9 a 10 horas SILVIA GARCÍA MIRÓN LUNS: 18 a 21 horas MÉRCORES: 9 a 12 horas