SlideShare una empresa de Scribd logo
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA DISCIPLINA
NOME DA MATERIA: PRODUCCIÓN      PUBLICITARIA EN MEDIOS
AUDIOVISUAIS
CÓDIGO DA MATERIA: 2040113240
CARÁCTER: OBRIGATORIA
NIVEL/CICLO: 2º CICLO
CURSO NO QUE SE IMPARTE: 3º
DURACIÓN: CUADRIMESTRAL (1º cuadrimestre) CURSO 2010-11
CRÉDITOS/ECTS: de aula 3 (2 grupos)/ prácticos 3 (5 grupos). 18/6
TITULACIÓN: LICENCIATURA DE PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS
CUERPO DOCENTE:
PROFESOR RESPONSABLE (Coordinador materia): Mónica Valderrama Santomé (150 horas)
Alberto Dafonte Gómez (30 horas)
Isabel Martínez Martínez (30 horas)
ÁREA RESPONSABLE: (105) Comunicación Audiovisual e Publicidade
DEPARTAMENTO: Dereito Público Especial e Comunicación Audiovisual e Publicidade


  2. INTRODUCCIÓN Á MATERIA


    As pezas audiovisuais son esenciais para alcanzar ó target nunha campaña
publicitaria e de RR.PP. Todos os formatos empregados desde o clásico spot ás mini
promociones ou vídeos corporativos serán descritos e desenvolvidos tanto en teoría como
en prácticas individuais e colectivas dentro desta materia. Ubicada tras coñecer por
outras disciplinas as tecnoloxías existentes no campo da comunicación e
complementando a outras materias dentro deste tercer curso no que la creatividade, as
estruturas da publicidade e a programación en RR.PP están sendo abordadas tratarase
de dar un bagaje máis específico nas ferramentas de traballo dun publicitario no mundo
profesional actual. En produción publicitaria en medios audiovisuales explicaranse as
distintas fases polas que ha de pasar unha idea inicial ata converterse nunha mensaxe
persuasivo acabado e listo para a súa emisión. Tamén se inicia ao alumno no
coñecemento do desempeño de cada un dos membros e equipos que conciben e
realizan o produto audiovisual.  3. VOLUMEN DE TRABALLO
      ACTIVIDADES PARA A MATERIA            HORAS/CURSO
      Asistencia a clases teóricas             28
      Asistencia a clases prácticas             28
      Preparación de traballos para clases de teoría     1
      Preparación de traballo para clases prácticas     27
      Estudio de preparación de clases de teoría      28
      Estudio de preparación de clases prácticas      28
Estudio de preparación de exames             10
    Realización de exames                   4
    Asistencia tutorías, seminarios e outras actividades   26
    VOLUMEN TOTAL DE TRABALLO DO ALUMNO           180
4. OBXETIVOS XERAIS


  Coñece-las relacións profesionais dos recursos humanos que integran o proceso de
  producción audiovisual.
  Adquirir competencias na utilización da linguaxe audiovisual para a súa aplicación
  na realización de productos publicitarios.
  Obter o dominio técnico e conceptual das distintas fases polas que debe pasar
  unha producción audiovisual.
  Utilizar con habilidade e creatividade o equipamento técnico destinado o
  desenvolvemento da producción.
  Comprender a importancia e incidencia do productor, desde o punto de vista
  técnico e creativo, na realización de productos audiovisuais.
  Aprender a xestionar e administrar as produccións audiovisuais que se realicen.
5. CONTIDOS


Os bloques nos que está dividida a materia teñen en conta a dimensión
enimentemente práctica da mesma. De xeito que sempre se teñan explicado con
anterioridade as ferramentas e documentación necesaria para poder materializar os
proxectos propostos nas aulas.
 De modo que a xeito introductorio distinguimos un primeiro nivel de explicación
  para poder realizar o xerme da idea e o documento inicial de traballo o guión.
 A continuación nos dous temas seguintes faise unha radiografía ó sector
  audiovisual dende o eido nacional e internacional ó máis cercano local. Nestas
  leccións contextualizase o propio nome da materia abordando tódalas figuras
  participantes na producción audiovisual.
 No terceiro bloque sitúanse os temas 4, 5, 6 e 7 que recorreran as distintas etapas
  de elaboración dos productos audiovisuais coas súas características específicas e
  iranse dando as pautas para a confección dos diferentes tipos de documentos cos
  que traballa o equipo de producción. Desgloses, calendarización e coordinación
  dos membros do capital humano partícipe na creación da mensaje audiovisual.
 No cuarto e último bloque é o control económico, a propia lexislación existente
  que afecta ó eido audiovisual e a distribución dos productos o que centrarán os
  temas 8. 9, 10 e 11.
 O último tema o 12 é coma o 1 froito da dimensión práctica da materia. E ubicado
  ó final para sintonizar co plan de traballo (datas de entregas previstas). Dado que
  unha vez entregadas todas as fases do traballo de producción se explican
  algunhas das aplicacións informáticas empregadas para a producción
  cinematográfica e televisiva, pero que para as pezas publicitarias non son de
  tanta relevancia.
6. DESTREZAS

    Capacidade para elaborar guións audiovisuais de índole publicitaria.
    De análise crítica de pezas publicitarias audiovisuais.
    Desglosar, realizar os plans de traballo e presupostos para levar a termo a
    elaboración de productos audiovisuais de distintas características.
    Aprender a utilizar as aplicacións informáticas específicas da producción
    audiovisual.
    Situar á productora audiovisual dentro do escenario empresarial e xurídico no que
    desenvolve a súa actividade profesional.
    Capacitar o alumno para que estea en disposición de abordar con
    profesionalidade as produccións audiovisuais que se lle presenten.
    Realizar distintas produccións audiovisuais poñendo en práctica os coñecementos
    teóricos aprendidos.  7. HABILIDADES SOCIAIS


    Capacidade de traballo en equipo imprescindible no mundo profesional da
    producción audiovisual.
    Habilidade para deseñar estratexias comunicativas e aplicalas na creación de
    guións coa colaboración entre compañeiros para perfilar unha idea axeitada a un
    público obxetivo ó que se pretende impactar.
    Capacidade de manexo de tecnoloxía que precisa coordinación entre diferentes
    individuos para ó seu correcto funcionamento.
    Habilidade comunicativa para “vender” un proxecto audiovisual e poder
    comercializalo.
    Versatibilidade para adaptarse a diferentes situacións non só de tipo tecnolóxico
    senón tamén de carácter humano.  8. TEMARIOTEMAS                                     SEMANA/S
TEMA 1. A MATERA PRIMA DO PRODUCTO AUDIOVISUAL                  1
1.1. idea, store line
1.2. sinopse
1.3. tratamento
1.4. guión literario
1.5. guión técnico
TEMA 2. O UNIVERSO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL                   1
2.1. análise da producción no sector audiovisual
2.2. a empresa audiovisual
2.3. o producto audiovisual
2.4. a figura do productor
2.5. a producción publicitaria audiovisual
TEMA 3. O CAPITAL HUMANO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL                2
3.1. o equipo de producción
3.2. o equipo de realización
3.3. redacción
3.4. documentación
3.5. iluminación
3.6. cámaras de cine e vídeo
3.7. sonido
3.8. escenografía
3.9. caracterización
3.10. efectos especiais
3.11. outros equipos
TEMA 4. A PREPRODUCCIÓN: Chave do éxito e viabilidade dun proxecto
                                   1
audiovisual
4.1. o desglose de guión
4.2. localizacións e casting
4.3. plan de traballo
TEMA 5. MEDIOS E SOPORTES NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: O rodaxe e a
                                   2
edición
5.1. formatos: cinematográfico, videográfico e multimedia
5.2. Realización práctica
        5.2.1. monocámara
        5.2.2. multicámara
        5.2.3.directo e diferido
5.3. Edición
        5.3.1. off line
        5.3.2. on line
TEMA 6. A CONSTRUCCIÓN DO DISCURSO AUDIOVISUAL            1
6.1. a linguaxe audiovisual
6.2. o discurso publicitario audiovisual
6.3. os xéneros
        6.3.1. cinematográficos
        6.3.2.televisivos
        6.3.3. publicitarios
TEMA 7. DOCUMENTOS DE TRABALLO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL       1
7.1. documentos de dirección
7.1.1. guións e xéneros
        7.1.2. story board
        7.1.3. animatic
7.1.4. escaletas
7.1.5. minutados
7.2. documentos de xestion
        7.2.1. contratos
        7.2.2. permisos
        7.2.3. xustificantes de gasto
        7.2.4. presuposto
7.3 documentos organizativos
        7.3.1. desglose
        7.3.2. plan de traballo
        7.3.3. orden de traballo
        7.3.4. parte de traballo
TEMA 8. CONTROL ECONÓMICO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL         1
8.1. o presuposto
8.2. principias recursos financieiros e axudas á producción
         8.1.1. esponsorización
         8.1.3. dereitos de antena
         8.1.4. subvencións
         8.1.5. principais fórmulas de producción
TEMA 9. FINALIZACIÓN DA PRODUCCIÓN: Postproducción e pasterización.    1
TEMA 10. DISTRIBUCIÓN DO PRODUCTO AUDIOVISUAL               1
10.1. mercados e distribución
10.2. itinerarios e fases de comercialización
         9.1.1. cine
         9.1.2. televisión
         9.1.3. outros soportes
10.3. festivais, mostras e concursos
TEMA 11. MARCO EMPRESARIAL E XURÍDICO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL      1
11.1. sociedades empresariais
11.2. organismos e entidades
11.3. lexislación básica
11.4. propiedade intelectual
11.5. os modelos contractuais
TEMA 12. Introducción ó software de xestión na producción audiovisual   1
Total semanas                               14
  9. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIABIBLIOGRAFÍA BÁSICA

APRILE, Orlando C. La publicidad audiovisual: del blanco y negro a la Web, La
Crujía Ediciones, 2008.
BARROSO GARCÍA, Jaime. Introducción a la realización televisiva. IORTV. Madrid
1988
CLEMENTE MEDIAVILLA, Introducción al software de gestión en la producción
audiovisual. Ediciones Fragua, Madrid, 2005.
COMPARATO, Doc. De la creación al guión. IORTV. Madrid 1993
FERNÁNDEZ CASADO, José Luis y NOHALES ESCRIBANO, Tirso. Postproducción
Digital. Cine y vídeo no lineal. Escuela de Cine y Vídeo. Andoain 1999
FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa
audiovisual. Paidós. Barcelona 1999
FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. La dirección de producción para cine y
televisión. Paidós. Barcelona 1999
FIELD, Syd. El libro del guión. PLOT. Madrid 2001
JACOSTE QUESADA, José G. El productor cinematográfico. Síntesis. Madrid 1996.
MILLERSON, Gerald. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. IORTV.
Madrid 1991.
PATT MILLER. La supervisión del guión en cine y televisión. IORTV. Madrid 1987.
REINARES LARA, Marina y Pedro J., Fundamentos básicos de la gestión publicitaria
en televisión. Esic. Madrid. 2003.
ROWLANDS, Avril. La continuidad en cine y televisión. IORTV. Madrid 1993.
SAINZ, Miguel. Iniciación a la producción en televisión. IORTV. Madrid 1994.
SAINZ, Miguel. Manual Básico de Producción en Televisión. IORTV. Madrid 1994.
VALDERRAMA SANTOMÉ, Mónica. A publicidade televisiva en Galicia. Análise de
emisores, soportes e tendencias creativas (1960-2000). Xunta de Galicia. 2008.
ZETTL, Herbert. Manual de Producción de Televisión. Paraninfo. Madrid 1999

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ARIJÓN, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo.
Andoaín 1976
BASSAT, L. El libro rojo de la publicidad. Espasa Calpe. Madrid 1998
BENAVIDES, Juan. El lenguaje publicitario. Síntesis. Madrid 1997
BERNSTEIN. Técnicas de Producción Cinematográfica. Limusa. México 1993
BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico. Paidós. Barcelona
1995.
BUSTAMANTE, Enrique. La televisión Económica. Gedisa. Barcelona 1999.
CARMONA, Ramón. Cómo se comenta un texto fílmico. Cátedra. Madrid 1993
CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Modelos de televisión: generalista, temática y
convergente con Internet. Paidós Papeles de Comunicación 41. Madrid. 2004.
DIMAGGIO, Madeline. Escribir para televisión. Paidós. Barcelona 1992
GUIJARRÓ, Toni y MUELA, Clara. La música, la voz, los efectos y el silencio en
publicidad. La creatividad en la producción de sonido. Cie Inversiones Editoriales
Dossat 2000. Madrid. 2003.
GONZÁLEZ REQUENA, Jesús y ORTIZ DE ZÁRATE, Amaya. EL spot publicitario. La
metamorfosis del deseo. Cátedra. Madrid, 1995.
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Caridad. Manual de creatividad publicitaria. Síntesis.
Madrid 1999
KATZ, Steven D, Film directing Shot by Shot. Michael Wiese. Michigan 1991
KATZ, Steven D. Film directing. Cinematic motion. Michael Wiese. Michigan 1992
KLEPPNERR´S, O. Publicidad. Prentice-Hall. México 1988
MARTÍN PROHARÁN, Miguel Ángel. La organización de la producción en el cine y
la televisión. Forja. Madrid 1985
MILLER, Pat. P. La supervisión del guión. IORTV. Madrid 1987
OGILVY, David. Ogilvy & Publicidad. Folio. Barcelona 1994
PÉREZ DE SILVA, Javier. La televisión ha muerto. Gedisa. Barcelona 2000.
RABIGER, Michael. Directing. film, techniques and aesthetics. Focal Press. Newton
1997
ROWLANDS, Avril. El guión en el rodaje y la producción. IORTV. Madrid 1985
SABORIT, José. La imagen publicitaria en televisión. Cátedra. Madrid 1988
VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto. Principios de Teoría General de la Imagen.
Pirámide. Madrid 1996
VV.AA. La imagen. UNED. Madrid
VV.AA. La fuerza de la publicidad. Cinco días – Anuncios. Madrid 1999
VV.AA. La publicidad del nuevo siglo. Carat España. Madrid 2001
WELLS, William y BURNETT, John. Publicidad, principios y practicas. Prentice Hall.
Mexico 1996
WHITE, Gordon. Técnicas del video. IORTV. Madrid 1989
WHITTAKER, Ron. Video field production. Mayfield Pub. Co. Mountain View Ca.1996

WURTZEL, Alan, y ROSENBAUM, John, Television production, McGraw-Hill. New York
1995
ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Cátedra. Madrid 1995
ZÚÑIGA, Joseba. Comunicación Audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo. Andoáin
1998.  10. COÑECEMENTOS PREVIOS


    Conceptos básicos de linguaxe audiovisual (tipos de planos, angulacións).
    Traballo con equipamento do centro; plató, cámaras, estudios de radio y
    televisión, así como con aplicacións informáticas, fotografía, redacción e
    documentación publicitaria. Asignaturas do primeiro ciclo que coma Teoría da
    Imaxe, Fotografía, Locución, Producción Publicitaria en medios impresos entre
    outras van dando a formación que se completará de xeito máis especializado no
    último curso.  11. METODOLOXÍA DOCENTE


Duración real a materia: 14 semanas
O desenvolvemento da materia estructúrase en 2 sesións: 1 de teoría e 1 de de práctica
cunha duración de 2 horas cada una das mesmas. Para poder poñer en marcha un
equipo audiovisual con despliegue importante de aparallellos e planificar cada parte do
proceso de creación dunha peza audiovisual a división en dúas sesións máis breves (de 1
hora) sería de pouca utilidade.
O percorrido de cada un dos temas da teoría está recollido no epígrafe 8 da presente
guía docente. En canto a programación das prácticas se relaciona de seguido:


              PRÁCTICAS
  (polo horario aprobado en Xunta de Facultade os 5 grupos
           sitúanse os no horario:
           mércores de 11-13 horas           DATA INICIO  DATA REMATE
          xoves de 11-13 e 16-18 horas
        venres de 11-13 horas e 13-15 horas

1. STORY LINE (AULA)                       15/09/2010   17/09/2010
2. GUIÓN INDIVIDUAL (AULA)                    22/09/2010   24/09/2010
3. GUIÓN GRUPO (AULA)                       29/09/2010   01/10/2010
4. PROXECTO DE GRUPO I:
                                 06/10/2010   15/10/2010
GRAVACIÓNS DO PROXECTO DE GRUPO (TASCH)
EDICIÓN PROXECTO (TASCH)                     20/10/2010   29/10/2010
5. DESGLOSE DE GUIÓN (AULA)                    03/11/2010  05/11/2010
6. PROXECTO DE GRUPO II:
                                 10/11/2010  12/11/2010
GUIÓN PROXECTO II (AULA)
GRAVACIÓNS PARA PROXECTO II (TASCH)                17/11/2010  19/11/2010
EDICIÓN DO PROXECTO II (TASCH)                  24/11/2010  26/11/2010
7. PRÁCTICA INDIVIDUAL EDICIÓN (TASCH)              01/12/2010  10/12/2010
8. DOCUMENTOS DE PRODUCCIÓN DUN DOS PROXECTOS
                                  15/1/2011  13/1/2011
REALIZADOS EN EQUIPO

NOTA IMPORTANTE: A DATA DE ENTREGA DOS TRABALLOS COINCIDE COA CASILLA
DE FINALIZACIÓN DOS MESMOS. Únicamente os grupos do venres contarán coa
data de luns seguinte a fixada neste calendario oficial. De xeito que se aparece
indicado 12/11 a data límite para eses equipos sería o 15/11.

HORAS PRESENCIAIS

2 horas x semana de teoría= 28 horas
2 horas x semana de práctica= 28 horas

TIPO DE PRÁCTICA PRESENCIAL
DE AULA: 10 horas
TASCH (gravacións en plató, exteriores, edición y postproducción…): 16 horas
EN INFORMÁTICA: 2 horas  12. AVALIACIÓN DA APRENDIZAXETEORÍA
O final do curso se realizará un exame escrito que constará de:
    Preguntas breves de coñecementos xerais.
    Desenvolvemento dun tema específico.
PRÁCTICA
* Os alumnos dividiránse en grupos de catro persoas.
    O longo do curso os alumnos terán que elaborar dous traballos de grupo
en soporte audiovisual. Polo menos un dos traballos estará acompañado dunha
memoria de producción escrita. Os traballos obrigatorios consistirán na
producción e realización de pezas publicitarias.

* Individualmente terán que aportar en horario de prácticas unha proposta para
cada unha das fases de aprendizaxe que se aborden na materia con referencia
á elaboración dunha peza publicitaria. Amosando así a capacidade para realizar
guións técnicos, desgloses, edición en Avid e presupostación de proxectos.

VALOR DE CADA UNHA DAS PARTES
A avaliación final farase a partir das notas obtidas en cada exercicio (teórico e
prácticos) con respecto as porcentaxes que a continuación se detallan:

  40% Examen teórico
  60% prácticas. Desglosadas da seguinte maneira:


 1. STORY LINE = 0 ptos (pois se fará na primeira sesión práctica con tres liñas da
 idea que se quere facer e serve para constituir grupos de traballo
 fundamentalmente)
 2. GUIÓN INDIVIDUAL: 0,25
 3. GUIÓN GRUPO: 0,5
 4. PROXECTO GRUPO I: 2
 5. DESGLOSE: 0,25
 6. PROXECTO GRUPO II: 2
 7. EDICIÓN INDIVIDUAL: 0,5
 8. DOCUMENTOS PRODUCCIÓN: 0,5

Para supera-la materia será necesario ter unha cualificación de Aprobado tanto
a parte teórica como a práctica.


  13. TITORÍASMónica Valderrama Santomé
Despacho 310
Teléfono: 986 80 20 09
Teledocencia: faitic.uvigo.es
web: www.webs.uvigo.es/santome
e-mail: santome@uvigo.es


                Mércores: 9-11 horas
              Xoves: 9 a 11 – 14 a 16 horas

Más contenido relacionado

Similar a Guía docente producción 10 11

Guia
GuiaGuia
Guia
Yoly QC
 
Manualdevideoconferencias
ManualdevideoconferenciasManualdevideoconferencias
Manualdevideoconferencias
Alonso Alvarez Olivo
 
Guía fotografía y medios audiovisuales interiores
Guía fotografía y medios audiovisuales interioresGuía fotografía y medios audiovisuales interiores
Guía fotografía y medios audiovisuales interiores
rosasaezsalvador
 
Syllabus pdf
Syllabus pdfSyllabus pdf
Power point
Power pointPower point
Power point
JAlEMANC360
 
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuestoManual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Reynaldo Cruz Zapata
 
El+video++por+jair
El+video++por+jairEl+video++por+jair
El+video++por+jair
jair martin
 
Preproducción audiovisual
Preproducción audiovisual Preproducción audiovisual
Preproducción audiovisual
hola586
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SYLLABUS 2012 2013
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SYLLABUS 2012  2013PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SYLLABUS 2012  2013
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SYLLABUS 2012 2013
Santiago Barriga Fray
 
Manualvideoconferencia
ManualvideoconferenciaManualvideoconferencia
Manualvideoconferencia
Evita HGonzalez
 
PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Lorenamey
 
Cómo hacer un documental
Cómo hacer un documentalCómo hacer un documental
Cómo hacer un documental
Maria Del Carmen Maurel
 
Produccion 130423094107-phpapp02
Produccion 130423094107-phpapp02Produccion 130423094107-phpapp02
Produccion 130423094107-phpapp02
myelitz
 
La Producción Radiofónica
La Producción RadiofónicaLa Producción Radiofónica
La Producción Radiofónica
RADIO II - ECS- UCV
 
63. 40618 Video Mapping.pdf
63. 40618 Video Mapping.pdf63. 40618 Video Mapping.pdf
63. 40618 Video Mapping.pdf
SaulPeralta8
 
Ejercicio 1 konig natalia
Ejercicio 1 konig nataliaEjercicio 1 konig natalia
Ejercicio 1 konig natalia
Natalia König
 
Contenido unidad iii
Contenido unidad iiiContenido unidad iii
Contenido unidad iii
SistemadeEstudiosMed
 
video didáctico
video didácticovideo didáctico
video didáctico
Aranchapr6
 
01 introducción
01 introducción01 introducción
Preproduccion Audiovisual
Preproduccion AudiovisualPreproduccion Audiovisual
Preproduccion Audiovisual
Andrea Ormachea
 

Similar a Guía docente producción 10 11 (20)

Guia
GuiaGuia
Guia
 
Manualdevideoconferencias
ManualdevideoconferenciasManualdevideoconferencias
Manualdevideoconferencias
 
Guía fotografía y medios audiovisuales interiores
Guía fotografía y medios audiovisuales interioresGuía fotografía y medios audiovisuales interiores
Guía fotografía y medios audiovisuales interiores
 
Syllabus pdf
Syllabus pdfSyllabus pdf
Syllabus pdf
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuestoManual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto
 
El+video++por+jair
El+video++por+jairEl+video++por+jair
El+video++por+jair
 
Preproducción audiovisual
Preproducción audiovisual Preproducción audiovisual
Preproducción audiovisual
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SYLLABUS 2012 2013
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SYLLABUS 2012  2013PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SYLLABUS 2012  2013
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SYLLABUS 2012 2013
 
Manualvideoconferencia
ManualvideoconferenciaManualvideoconferencia
Manualvideoconferencia
 
PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
 
Cómo hacer un documental
Cómo hacer un documentalCómo hacer un documental
Cómo hacer un documental
 
Produccion 130423094107-phpapp02
Produccion 130423094107-phpapp02Produccion 130423094107-phpapp02
Produccion 130423094107-phpapp02
 
La Producción Radiofónica
La Producción RadiofónicaLa Producción Radiofónica
La Producción Radiofónica
 
63. 40618 Video Mapping.pdf
63. 40618 Video Mapping.pdf63. 40618 Video Mapping.pdf
63. 40618 Video Mapping.pdf
 
Ejercicio 1 konig natalia
Ejercicio 1 konig nataliaEjercicio 1 konig natalia
Ejercicio 1 konig natalia
 
Contenido unidad iii
Contenido unidad iiiContenido unidad iii
Contenido unidad iii
 
video didáctico
video didácticovideo didáctico
video didáctico
 
01 introducción
01 introducción01 introducción
01 introducción
 
Preproduccion Audiovisual
Preproduccion AudiovisualPreproduccion Audiovisual
Preproduccion Audiovisual
 

Más de Mónica Valderrama Santomé

Presentación #produvisual24
Presentación #produvisual24Presentación #produvisual24
Presentación #produvisual24
Mónica Valderrama Santomé
 
ATOPA
ATOPAATOPA
Notas #comalt2017 PROVISIONALES
Notas #comalt2017 PROVISIONALESNotas #comalt2017 PROVISIONALES
Notas #comalt2017 PROVISIONALES
Mónica Valderrama Santomé
 
Cronograma produvisual 2017
Cronograma produvisual 2017Cronograma produvisual 2017
Cronograma produvisual 2017
Mónica Valderrama Santomé
 
guía docente PROGRATELE2016
guía docente PROGRATELE2016guía docente PROGRATELE2016
guía docente PROGRATELE2016
Mónica Valderrama Santomé
 
Planificación #comalt 2016
Planificación #comalt 2016Planificación #comalt 2016
Planificación #comalt 2016
Mónica Valderrama Santomé
 
guía docente COMALT2017
guía docente COMALT2017guía docente COMALT2017
guía docente COMALT2017
Mónica Valderrama Santomé
 
Tema 3 2016
Tema 3 2016Tema 3 2016
Cronograma #produvisual2016
Cronograma #produvisual2016Cronograma #produvisual2016
Cronograma #produvisual2016
Mónica Valderrama Santomé
 
STREET MARKETING Y DEPORTE
STREET MARKETING Y DEPORTESTREET MARKETING Y DEPORTE
STREET MARKETING Y DEPORTE
Mónica Valderrama Santomé
 
Autopublicidad clases programación
Autopublicidad clases programaciónAutopublicidad clases programación
Autopublicidad clases programación
Mónica Valderrama Santomé
 
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
Mónica Valderrama Santomé
 
Regulamento traballo fin de máster
Regulamento traballo fin de másterRegulamento traballo fin de máster
Regulamento traballo fin de máster
Mónica Valderrama Santomé
 
Provisionales pdf produvisual 2015 acta
Provisionales pdf produvisual 2015 actaProvisionales pdf produvisual 2015 acta
Provisionales pdf produvisual 2015 acta
Mónica Valderrama Santomé
 
Tribunales días y horas tfm 2015
Tribunales días y horas tfm 2015Tribunales días y horas tfm 2015
Tribunales días y horas tfm 2015
Mónica Valderrama Santomé
 
Provisional alleos
Provisional alleosProvisional alleos
Provisional alleos
Mónica Valderrama Santomé
 
Provisionales comalt 2014 alumnos acta
Provisionales comalt 2014 alumnos actaProvisionales comalt 2014 alumnos acta
Provisionales comalt 2014 alumnos acta
Mónica Valderrama Santomé
 
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALESCronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Mónica Valderrama Santomé
 
Calendario módulo 1
Calendario módulo 1 Calendario módulo 1
Calendario módulo 1
Mónica Valderrama Santomé
 
Guía docente comalt 2014
Guía docente comalt 2014Guía docente comalt 2014
Guía docente comalt 2014
Mónica Valderrama Santomé
 

Más de Mónica Valderrama Santomé (20)

Presentación #produvisual24
Presentación #produvisual24Presentación #produvisual24
Presentación #produvisual24
 
ATOPA
ATOPAATOPA
ATOPA
 
Notas #comalt2017 PROVISIONALES
Notas #comalt2017 PROVISIONALESNotas #comalt2017 PROVISIONALES
Notas #comalt2017 PROVISIONALES
 
Cronograma produvisual 2017
Cronograma produvisual 2017Cronograma produvisual 2017
Cronograma produvisual 2017
 
guía docente PROGRATELE2016
guía docente PROGRATELE2016guía docente PROGRATELE2016
guía docente PROGRATELE2016
 
Planificación #comalt 2016
Planificación #comalt 2016Planificación #comalt 2016
Planificación #comalt 2016
 
guía docente COMALT2017
guía docente COMALT2017guía docente COMALT2017
guía docente COMALT2017
 
Tema 3 2016
Tema 3 2016Tema 3 2016
Tema 3 2016
 
Cronograma #produvisual2016
Cronograma #produvisual2016Cronograma #produvisual2016
Cronograma #produvisual2016
 
STREET MARKETING Y DEPORTE
STREET MARKETING Y DEPORTESTREET MARKETING Y DEPORTE
STREET MARKETING Y DEPORTE
 
Autopublicidad clases programación
Autopublicidad clases programaciónAutopublicidad clases programación
Autopublicidad clases programación
 
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
GUÍA DOCENTE COMALT 2015-16
 
Regulamento traballo fin de máster
Regulamento traballo fin de másterRegulamento traballo fin de máster
Regulamento traballo fin de máster
 
Provisionales pdf produvisual 2015 acta
Provisionales pdf produvisual 2015 actaProvisionales pdf produvisual 2015 acta
Provisionales pdf produvisual 2015 acta
 
Tribunales días y horas tfm 2015
Tribunales días y horas tfm 2015Tribunales días y horas tfm 2015
Tribunales días y horas tfm 2015
 
Provisional alleos
Provisional alleosProvisional alleos
Provisional alleos
 
Provisionales comalt 2014 alumnos acta
Provisionales comalt 2014 alumnos actaProvisionales comalt 2014 alumnos acta
Provisionales comalt 2014 alumnos acta
 
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALESCronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
Cronograma PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
 
Calendario módulo 1
Calendario módulo 1 Calendario módulo 1
Calendario módulo 1
 
Guía docente comalt 2014
Guía docente comalt 2014Guía docente comalt 2014
Guía docente comalt 2014
 

Guía docente producción 10 11

 • 1. 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA DISCIPLINA NOME DA MATERIA: PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUAIS CÓDIGO DA MATERIA: 2040113240 CARÁCTER: OBRIGATORIA NIVEL/CICLO: 2º CICLO CURSO NO QUE SE IMPARTE: 3º DURACIÓN: CUADRIMESTRAL (1º cuadrimestre) CURSO 2010-11 CRÉDITOS/ECTS: de aula 3 (2 grupos)/ prácticos 3 (5 grupos). 18/6 TITULACIÓN: LICENCIATURA DE PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS CUERPO DOCENTE: PROFESOR RESPONSABLE (Coordinador materia): Mónica Valderrama Santomé (150 horas) Alberto Dafonte Gómez (30 horas) Isabel Martínez Martínez (30 horas) ÁREA RESPONSABLE: (105) Comunicación Audiovisual e Publicidade DEPARTAMENTO: Dereito Público Especial e Comunicación Audiovisual e Publicidade 2. INTRODUCCIÓN Á MATERIA As pezas audiovisuais son esenciais para alcanzar ó target nunha campaña publicitaria e de RR.PP. Todos os formatos empregados desde o clásico spot ás mini promociones ou vídeos corporativos serán descritos e desenvolvidos tanto en teoría como en prácticas individuais e colectivas dentro desta materia. Ubicada tras coñecer por outras disciplinas as tecnoloxías existentes no campo da comunicación e complementando a outras materias dentro deste tercer curso no que la creatividade, as estruturas da publicidade e a programación en RR.PP están sendo abordadas tratarase de dar un bagaje máis específico nas ferramentas de traballo dun publicitario no mundo profesional actual. En produción publicitaria en medios audiovisuales explicaranse as distintas fases polas que ha de pasar unha idea inicial ata converterse nunha mensaxe persuasivo acabado e listo para a súa emisión. Tamén se inicia ao alumno no coñecemento do desempeño de cada un dos membros e equipos que conciben e realizan o produto audiovisual. 3. VOLUMEN DE TRABALLO ACTIVIDADES PARA A MATERIA HORAS/CURSO Asistencia a clases teóricas 28 Asistencia a clases prácticas 28 Preparación de traballos para clases de teoría 1 Preparación de traballo para clases prácticas 27 Estudio de preparación de clases de teoría 28 Estudio de preparación de clases prácticas 28
 • 2. Estudio de preparación de exames 10 Realización de exames 4 Asistencia tutorías, seminarios e outras actividades 26 VOLUMEN TOTAL DE TRABALLO DO ALUMNO 180 4. OBXETIVOS XERAIS  Coñece-las relacións profesionais dos recursos humanos que integran o proceso de producción audiovisual.  Adquirir competencias na utilización da linguaxe audiovisual para a súa aplicación na realización de productos publicitarios.  Obter o dominio técnico e conceptual das distintas fases polas que debe pasar unha producción audiovisual.  Utilizar con habilidade e creatividade o equipamento técnico destinado o desenvolvemento da producción.  Comprender a importancia e incidencia do productor, desde o punto de vista técnico e creativo, na realización de productos audiovisuais.  Aprender a xestionar e administrar as produccións audiovisuais que se realicen. 5. CONTIDOS Os bloques nos que está dividida a materia teñen en conta a dimensión enimentemente práctica da mesma. De xeito que sempre se teñan explicado con anterioridade as ferramentas e documentación necesaria para poder materializar os proxectos propostos nas aulas.  De modo que a xeito introductorio distinguimos un primeiro nivel de explicación para poder realizar o xerme da idea e o documento inicial de traballo o guión.  A continuación nos dous temas seguintes faise unha radiografía ó sector audiovisual dende o eido nacional e internacional ó máis cercano local. Nestas leccións contextualizase o propio nome da materia abordando tódalas figuras participantes na producción audiovisual.  No terceiro bloque sitúanse os temas 4, 5, 6 e 7 que recorreran as distintas etapas de elaboración dos productos audiovisuais coas súas características específicas e iranse dando as pautas para a confección dos diferentes tipos de documentos cos que traballa o equipo de producción. Desgloses, calendarización e coordinación dos membros do capital humano partícipe na creación da mensaje audiovisual.  No cuarto e último bloque é o control económico, a propia lexislación existente que afecta ó eido audiovisual e a distribución dos productos o que centrarán os temas 8. 9, 10 e 11.  O último tema o 12 é coma o 1 froito da dimensión práctica da materia. E ubicado ó final para sintonizar co plan de traballo (datas de entregas previstas). Dado que unha vez entregadas todas as fases do traballo de producción se explican algunhas das aplicacións informáticas empregadas para a producción cinematográfica e televisiva, pero que para as pezas publicitarias non son de tanta relevancia.
 • 3. 6. DESTREZAS  Capacidade para elaborar guións audiovisuais de índole publicitaria.  De análise crítica de pezas publicitarias audiovisuais.  Desglosar, realizar os plans de traballo e presupostos para levar a termo a elaboración de productos audiovisuais de distintas características.  Aprender a utilizar as aplicacións informáticas específicas da producción audiovisual.  Situar á productora audiovisual dentro do escenario empresarial e xurídico no que desenvolve a súa actividade profesional.  Capacitar o alumno para que estea en disposición de abordar con profesionalidade as produccións audiovisuais que se lle presenten.  Realizar distintas produccións audiovisuais poñendo en práctica os coñecementos teóricos aprendidos. 7. HABILIDADES SOCIAIS  Capacidade de traballo en equipo imprescindible no mundo profesional da producción audiovisual.  Habilidade para deseñar estratexias comunicativas e aplicalas na creación de guións coa colaboración entre compañeiros para perfilar unha idea axeitada a un público obxetivo ó que se pretende impactar.  Capacidade de manexo de tecnoloxía que precisa coordinación entre diferentes individuos para ó seu correcto funcionamento.  Habilidade comunicativa para “vender” un proxecto audiovisual e poder comercializalo.  Versatibilidade para adaptarse a diferentes situacións non só de tipo tecnolóxico senón tamén de carácter humano. 8. TEMARIO TEMAS SEMANA/S TEMA 1. A MATERA PRIMA DO PRODUCTO AUDIOVISUAL 1 1.1. idea, store line 1.2. sinopse 1.3. tratamento 1.4. guión literario 1.5. guión técnico TEMA 2. O UNIVERSO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 1 2.1. análise da producción no sector audiovisual 2.2. a empresa audiovisual 2.3. o producto audiovisual 2.4. a figura do productor 2.5. a producción publicitaria audiovisual TEMA 3. O CAPITAL HUMANO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 2
 • 4. 3.1. o equipo de producción 3.2. o equipo de realización 3.3. redacción 3.4. documentación 3.5. iluminación 3.6. cámaras de cine e vídeo 3.7. sonido 3.8. escenografía 3.9. caracterización 3.10. efectos especiais 3.11. outros equipos TEMA 4. A PREPRODUCCIÓN: Chave do éxito e viabilidade dun proxecto 1 audiovisual 4.1. o desglose de guión 4.2. localizacións e casting 4.3. plan de traballo TEMA 5. MEDIOS E SOPORTES NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: O rodaxe e a 2 edición 5.1. formatos: cinematográfico, videográfico e multimedia 5.2. Realización práctica 5.2.1. monocámara 5.2.2. multicámara 5.2.3.directo e diferido 5.3. Edición 5.3.1. off line 5.3.2. on line TEMA 6. A CONSTRUCCIÓN DO DISCURSO AUDIOVISUAL 1 6.1. a linguaxe audiovisual 6.2. o discurso publicitario audiovisual 6.3. os xéneros 6.3.1. cinematográficos 6.3.2.televisivos 6.3.3. publicitarios TEMA 7. DOCUMENTOS DE TRABALLO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 1 7.1. documentos de dirección 7.1.1. guións e xéneros 7.1.2. story board 7.1.3. animatic 7.1.4. escaletas 7.1.5. minutados 7.2. documentos de xestion 7.2.1. contratos 7.2.2. permisos 7.2.3. xustificantes de gasto 7.2.4. presuposto 7.3 documentos organizativos 7.3.1. desglose 7.3.2. plan de traballo 7.3.3. orden de traballo 7.3.4. parte de traballo TEMA 8. CONTROL ECONÓMICO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 1
 • 5. 8.1. o presuposto 8.2. principias recursos financieiros e axudas á producción 8.1.1. esponsorización 8.1.3. dereitos de antena 8.1.4. subvencións 8.1.5. principais fórmulas de producción TEMA 9. FINALIZACIÓN DA PRODUCCIÓN: Postproducción e pasterización. 1 TEMA 10. DISTRIBUCIÓN DO PRODUCTO AUDIOVISUAL 1 10.1. mercados e distribución 10.2. itinerarios e fases de comercialización 9.1.1. cine 9.1.2. televisión 9.1.3. outros soportes 10.3. festivais, mostras e concursos TEMA 11. MARCO EMPRESARIAL E XURÍDICO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 1 11.1. sociedades empresariais 11.2. organismos e entidades 11.3. lexislación básica 11.4. propiedade intelectual 11.5. os modelos contractuais TEMA 12. Introducción ó software de xestión na producción audiovisual 1 Total semanas 14 9. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA APRILE, Orlando C. La publicidad audiovisual: del blanco y negro a la Web, La Crujía Ediciones, 2008. BARROSO GARCÍA, Jaime. Introducción a la realización televisiva. IORTV. Madrid 1988 CLEMENTE MEDIAVILLA, Introducción al software de gestión en la producción audiovisual. Ediciones Fragua, Madrid, 2005. COMPARATO, Doc. De la creación al guión. IORTV. Madrid 1993 FERNÁNDEZ CASADO, José Luis y NOHALES ESCRIBANO, Tirso. Postproducción Digital. Cine y vídeo no lineal. Escuela de Cine y Vídeo. Andoain 1999 FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós. Barcelona 1999 FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. La dirección de producción para cine y televisión. Paidós. Barcelona 1999 FIELD, Syd. El libro del guión. PLOT. Madrid 2001 JACOSTE QUESADA, José G. El productor cinematográfico. Síntesis. Madrid 1996. MILLERSON, Gerald. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. IORTV. Madrid 1991. PATT MILLER. La supervisión del guión en cine y televisión. IORTV. Madrid 1987. REINARES LARA, Marina y Pedro J., Fundamentos básicos de la gestión publicitaria
 • 6. en televisión. Esic. Madrid. 2003. ROWLANDS, Avril. La continuidad en cine y televisión. IORTV. Madrid 1993. SAINZ, Miguel. Iniciación a la producción en televisión. IORTV. Madrid 1994. SAINZ, Miguel. Manual Básico de Producción en Televisión. IORTV. Madrid 1994. VALDERRAMA SANTOMÉ, Mónica. A publicidade televisiva en Galicia. Análise de emisores, soportes e tendencias creativas (1960-2000). Xunta de Galicia. 2008. ZETTL, Herbert. Manual de Producción de Televisión. Paraninfo. Madrid 1999 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ARIJÓN, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo. Andoaín 1976 BASSAT, L. El libro rojo de la publicidad. Espasa Calpe. Madrid 1998 BENAVIDES, Juan. El lenguaje publicitario. Síntesis. Madrid 1997 BERNSTEIN. Técnicas de Producción Cinematográfica. Limusa. México 1993 BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico. Paidós. Barcelona 1995. BUSTAMANTE, Enrique. La televisión Económica. Gedisa. Barcelona 1999. CARMONA, Ramón. Cómo se comenta un texto fílmico. Cátedra. Madrid 1993 CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Modelos de televisión: generalista, temática y convergente con Internet. Paidós Papeles de Comunicación 41. Madrid. 2004. DIMAGGIO, Madeline. Escribir para televisión. Paidós. Barcelona 1992 GUIJARRÓ, Toni y MUELA, Clara. La música, la voz, los efectos y el silencio en publicidad. La creatividad en la producción de sonido. Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000. Madrid. 2003. GONZÁLEZ REQUENA, Jesús y ORTIZ DE ZÁRATE, Amaya. EL spot publicitario. La metamorfosis del deseo. Cátedra. Madrid, 1995. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Caridad. Manual de creatividad publicitaria. Síntesis. Madrid 1999 KATZ, Steven D, Film directing Shot by Shot. Michael Wiese. Michigan 1991 KATZ, Steven D. Film directing. Cinematic motion. Michael Wiese. Michigan 1992 KLEPPNERR´S, O. Publicidad. Prentice-Hall. México 1988 MARTÍN PROHARÁN, Miguel Ángel. La organización de la producción en el cine y la televisión. Forja. Madrid 1985 MILLER, Pat. P. La supervisión del guión. IORTV. Madrid 1987 OGILVY, David. Ogilvy & Publicidad. Folio. Barcelona 1994 PÉREZ DE SILVA, Javier. La televisión ha muerto. Gedisa. Barcelona 2000. RABIGER, Michael. Directing. film, techniques and aesthetics. Focal Press. Newton 1997 ROWLANDS, Avril. El guión en el rodaje y la producción. IORTV. Madrid 1985 SABORIT, José. La imagen publicitaria en televisión. Cátedra. Madrid 1988 VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto. Principios de Teoría General de la Imagen. Pirámide. Madrid 1996 VV.AA. La imagen. UNED. Madrid VV.AA. La fuerza de la publicidad. Cinco días – Anuncios. Madrid 1999 VV.AA. La publicidad del nuevo siglo. Carat España. Madrid 2001 WELLS, William y BURNETT, John. Publicidad, principios y practicas. Prentice Hall. Mexico 1996
 • 7. WHITE, Gordon. Técnicas del video. IORTV. Madrid 1989 WHITTAKER, Ron. Video field production. Mayfield Pub. Co. Mountain View Ca.1996 WURTZEL, Alan, y ROSENBAUM, John, Television production, McGraw-Hill. New York 1995 ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Cátedra. Madrid 1995 ZÚÑIGA, Joseba. Comunicación Audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo. Andoáin 1998. 10. COÑECEMENTOS PREVIOS  Conceptos básicos de linguaxe audiovisual (tipos de planos, angulacións).  Traballo con equipamento do centro; plató, cámaras, estudios de radio y televisión, así como con aplicacións informáticas, fotografía, redacción e documentación publicitaria. Asignaturas do primeiro ciclo que coma Teoría da Imaxe, Fotografía, Locución, Producción Publicitaria en medios impresos entre outras van dando a formación que se completará de xeito máis especializado no último curso. 11. METODOLOXÍA DOCENTE Duración real a materia: 14 semanas O desenvolvemento da materia estructúrase en 2 sesións: 1 de teoría e 1 de de práctica cunha duración de 2 horas cada una das mesmas. Para poder poñer en marcha un equipo audiovisual con despliegue importante de aparallellos e planificar cada parte do proceso de creación dunha peza audiovisual a división en dúas sesións máis breves (de 1 hora) sería de pouca utilidade. O percorrido de cada un dos temas da teoría está recollido no epígrafe 8 da presente guía docente. En canto a programación das prácticas se relaciona de seguido: PRÁCTICAS (polo horario aprobado en Xunta de Facultade os 5 grupos sitúanse os no horario: mércores de 11-13 horas DATA INICIO DATA REMATE xoves de 11-13 e 16-18 horas venres de 11-13 horas e 13-15 horas 1. STORY LINE (AULA) 15/09/2010 17/09/2010 2. GUIÓN INDIVIDUAL (AULA) 22/09/2010 24/09/2010 3. GUIÓN GRUPO (AULA) 29/09/2010 01/10/2010 4. PROXECTO DE GRUPO I: 06/10/2010 15/10/2010 GRAVACIÓNS DO PROXECTO DE GRUPO (TASCH) EDICIÓN PROXECTO (TASCH) 20/10/2010 29/10/2010
 • 8. 5. DESGLOSE DE GUIÓN (AULA) 03/11/2010 05/11/2010 6. PROXECTO DE GRUPO II: 10/11/2010 12/11/2010 GUIÓN PROXECTO II (AULA) GRAVACIÓNS PARA PROXECTO II (TASCH) 17/11/2010 19/11/2010 EDICIÓN DO PROXECTO II (TASCH) 24/11/2010 26/11/2010 7. PRÁCTICA INDIVIDUAL EDICIÓN (TASCH) 01/12/2010 10/12/2010 8. DOCUMENTOS DE PRODUCCIÓN DUN DOS PROXECTOS 15/1/2011 13/1/2011 REALIZADOS EN EQUIPO NOTA IMPORTANTE: A DATA DE ENTREGA DOS TRABALLOS COINCIDE COA CASILLA DE FINALIZACIÓN DOS MESMOS. Únicamente os grupos do venres contarán coa data de luns seguinte a fixada neste calendario oficial. De xeito que se aparece indicado 12/11 a data límite para eses equipos sería o 15/11. HORAS PRESENCIAIS 2 horas x semana de teoría= 28 horas 2 horas x semana de práctica= 28 horas TIPO DE PRÁCTICA PRESENCIAL DE AULA: 10 horas TASCH (gravacións en plató, exteriores, edición y postproducción…): 16 horas EN INFORMÁTICA: 2 horas 12. AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE TEORÍA O final do curso se realizará un exame escrito que constará de: Preguntas breves de coñecementos xerais. Desenvolvemento dun tema específico. PRÁCTICA * Os alumnos dividiránse en grupos de catro persoas. O longo do curso os alumnos terán que elaborar dous traballos de grupo en soporte audiovisual. Polo menos un dos traballos estará acompañado dunha memoria de producción escrita. Os traballos obrigatorios consistirán na producción e realización de pezas publicitarias. * Individualmente terán que aportar en horario de prácticas unha proposta para cada unha das fases de aprendizaxe que se aborden na materia con referencia á elaboración dunha peza publicitaria. Amosando así a capacidade para realizar guións técnicos, desgloses, edición en Avid e presupostación de proxectos. VALOR DE CADA UNHA DAS PARTES
 • 9. A avaliación final farase a partir das notas obtidas en cada exercicio (teórico e prácticos) con respecto as porcentaxes que a continuación se detallan: 40% Examen teórico 60% prácticas. Desglosadas da seguinte maneira: 1. STORY LINE = 0 ptos (pois se fará na primeira sesión práctica con tres liñas da idea que se quere facer e serve para constituir grupos de traballo fundamentalmente) 2. GUIÓN INDIVIDUAL: 0,25 3. GUIÓN GRUPO: 0,5 4. PROXECTO GRUPO I: 2 5. DESGLOSE: 0,25 6. PROXECTO GRUPO II: 2 7. EDICIÓN INDIVIDUAL: 0,5 8. DOCUMENTOS PRODUCCIÓN: 0,5 Para supera-la materia será necesario ter unha cualificación de Aprobado tanto a parte teórica como a práctica. 13. TITORÍAS Mónica Valderrama Santomé Despacho 310 Teléfono: 986 80 20 09 Teledocencia: faitic.uvigo.es web: www.webs.uvigo.es/santome e-mail: santome@uvigo.es Mércores: 9-11 horas Xoves: 9 a 11 – 14 a 16 horas