SlideShare una empresa de Scribd logo
̊U ÀıfI


                 £bbbbbg•bbºbg     "9
                  ® ¸cI"S YGÍI    "9
           ß¾c cI"I•f"h¼£Ög"ØI fEI      ":

               "<©jEÎI"C ÏI        <"
      £bbÀbhI ÀÒI"®bbµbŁbf" ¦bbÀb́U¦b́UEI       "
                  «¢Oï¸̈WI "<
                  A"¢¾eI„¾ÑI"Àf d "<
         A"¢¾c ÑI"²¼e a"¢¾ Jg"Łi‚¸L"¼f d "43
      ¢¾œfiÑI"¢[ ©ÎI"¢¾eI„¾dg"¢d ¸cI"¢¾eI„¾ÑI "44
       A¢¾œfiÑI"¢¾c Ñ J"¢d ¸cI"¢¾c ÑI"¢aé[" d "44
        A ÅhI¿Å I"KSjQ" OI g"Çi¢g        "45
         ¢¾c ÑI"²¼e a"̨g‚¿»d"QI [GI" "ÍgEI   "46
"µ¾œ["¢aQ ¿ ÑIg"¢¾c ÑI"²¼e a"̨g‚¿»d"¢¿»a d" " ¾e M   "47
                ¢¾eI„¾ÑI"•¾ª L" " c M  "49
           ¢¸NI‚ÑIg"‹H £ cI"¬¾¾ŒL" " ¸JIS  "4:
A g¢ªfI ÅhI¿Å I KSjQ Ò ¾ÃÅL¢̈̂̈UFà I ¾Ã P ¤ I µi ½g 4;   "
                  fSIgQEIg"¢œP £ÑI ¿ ¿UF¼ÑI "4;
     Q N C b‚¿V ÓGI ¢N ÏIg íi ¾œŒ£cI íœP £ÑI SgQ ¢iQg Ö 53
AµÅ ̈Uj g¢©¤g ÅhI¿Åg ¹¢̌h ógE¢L Ò Åc¢ı̈¯fI ųiEI Çi¢g 54"
         ¢¾eI„¾ÑI ® ̇e ¢dé¿ c À¿U ¿UEI ‚¿ [ .¢¾` ª¿»cI "54
              "® ¸cI ­ ÑI ¢¾` ª¿»c ¢¾¿U ¿UEÍI" [I¼ŒcI "55
             ¾cgF¼¿ ÑIg ¾Oé¿ œc fl¿XIg Łi‚¸L" "55
             d¼œ¸ÑI ½œ[ ̨éYÍI d ®¼©¸cI"íıÊ "55
            " ³L ¾̂¸d ¢¾` ª¿Vg ¢¾eI„¾ÑI •¾ª Lg QI [GI" "56
                 e ¾¦cI KQ¼Ng"¢¾c¼©¿V e ©¿X" "56

                          "< ᦤfI C ÏI "57
   £bÀ́U¦́UEI" Q¦b g"< £bc¦Ł́ fI£bÀhI ÀÒI"³E¦b́ J ̨bcIçfI
                   "
                              A̋`IåcI ¼f d 57
                        A̋`IåcI ØI fEI Àf d 57
                        A̋`IåcI ßOI‚d Àf d 58
      A ¢³N ¢iEI h cg ½£d".¢` ª¿V ¢¾eI„¾d SI‚aGI ²E ¿»J"̋`IåcI IR Ñ "58
              A ¢` ª¿V ¢¾eI„¾d SI‚aGI ²E ¿»J ̋`IåcI IR Ñ" "59
                A ¢³N ¢iEI"h cg ̋`IåcI À̌¦ i ½£d "5:
                       ¢¾eI„¾ÑI QI [GI ­éP" 5:
                                 9  "


                      ¢¾eI„¾ÑI ¢¿»a d ­éP" 5;
                                 9  "
                7
ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI
                        ""K
          ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ­éP"  9   "  "  63
           ‹H £ cI ¬¾¾ŒL ­éP"  9   "  "  65


            < f¦¤fI C ÏI "66
"á•ÒI ̨¬⁄‹ÒI Øf¦É £J„Ç < £f¦O £́UISQ
     £c¦Ł́V £ÀhI Àg SI„dGI"­NEI ²g "
                    " é œL "66
                «¢¸ I µiEI        67

        ŁcIìfI" ̈̂ ̈̂g òJ L ÅıÅe 67
       ¢¸`I‚d ̨g‚¿»Ñ ¯¾̂ £cIg QI [GÍI "68
 "̨g‚¿»ÑI Ì ¢ıi‚¿»cI ¾¸©ÎI ́ ¾¿ Èg ¢~¦¸L" "6:
          S ı`EÍI ̋©Ng ¢¿»a ÑI" " ""6:
                     9


        ¢¸`I‚ÑI ßNEI" d"K‚b•d ¢¥ ¾¿W" "6<
    ²¼©¿ ÑI Sg Ö ¬fEIg K‚b•ÑI"¢¦¾b‚L" " " 6<
                     9


         ³c¼O ß¿WI¼£cIg K‚b•ÑI â ŒL "74
           ‹H £ cI ¬¾¾ŒLg S MDÍI ̋¦£L "75

                 £bbbb¬bbL¦bP "76
      8
bbbg œg

                                    ¦bbb̋fI"S¦bbbYGÎI
"¢¾c ÑI"²¼b"¬¥S".S ̂aEÍI"¬̇¸d"Ì"¢cg cI"́ i"I‚dEI".¢œi¼Y"Q¼Œ¸cg".㣸i"¢¾eI„¾ÑI"ìJ L"ßZ" Œc
"® ©£fI" Í Õ" ["즸L"¢¾eI„¾ÑI" IS ¾ `"0® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ £c"¢¾¿ ¾H‚cI"KIQEÍI"Àf"¢d ¸cI
"ÍGI"0¢¾[ ©£NI"¢~`"gEI"̨ ̂a"ßıc"́ ¿ L"À£cI" IQ ©£[ÍI"­éP" d" ³L i¼cgEÍ"¢©N‚Lg"¢cg cI
"łcR" O ¿W" d"̋d" ¾¸¿ £cI"¢iI J"• d"® ¸cI"²E ¿»cI"¢d ıO" ³`‚¸L" EI J"À£cI" Iì̌£cI"²EI
" ¾N ÏI" iI„L"̋d"KITI¼d"¢¾eI„¾ÑI"ß¾PI d"S ¿ fieIg"Àd¼©¸cI"æ ªeGÍI" Í ¸d"́X ª eI" d
"¢` b"øI‚¿VGIg"¢¾eI„¾ÑI"̨¼¿X¼d"½œ["ãbEI"¢¾` ª¿V"C ª¿XGI"KSg‚¿X"ÓGI"¹ ¦£eÍI"ì i"•PEI".¢¾¸©£«ÑI
            0¢¾d¼©¸cI" Œª cI""¢¾c ¸`" d"̋`‚cI"ßNEI" d"® ¸cI"­ ÑI"ìJ L"Ì"íœ[ ªcI
"¢̌c J"¢¾©fEI "À¿ £ıi".¢d ¸cI"¢¾c ÑI"­ Õ"Ì"² ÑãcI"µJ"®¼Œi"Á•cI"ß©¸cI"²¼b" d"¬¥‚c J
"Sg cI"¢¾œ[ `" d" È" a"¢ªœ£ " fI‚bGI "²EI "ÍGI ".Àd¼ıÏI"ß©¸œc" ¦aI‚dg" [‚¿»d"µ£ª¿ J
"‚MEI "́W¼¿ J". ¾¸©ÎI"h c"¬bIåL"²EI " ıá"À£cI"¢Œ¾a cI"¢`‚¸ÑI"¬ıfiJg"0µ d"‚̇£ ÑI
"¡‚ŒcI"ß©¸c"¢«¾£e". YI¼©œc"¢¾¿»¾¸ÑI"Øg‚̇cI"½œ["¢d ¸cI"¢¾c ÑI"­ Õ"Ì"¢¾d¼ıÏI" IS ¾ÐI
"¢¿ ¿UF¼ÑIg"KìPEÍI"¹•f"íJ"ß¿WI¼£cI" I¼ a"fl£`"²E ¿V" d"²G `". ¾¸©ÎI"¹•f"µ dF¼L"Á•cI
      0̋`IåcI". I¼ ŒcI"¹•f"íJ" dg"0® dEÍI"ÓGI"¢¾eI„¾ÑI"ìJ L"¢¾` ª¿»J"̋` cI"¢¾¸i‚¿»£cI
" [I¼a"C ¿USGÍ "¬³d"ßd ["® ¸cI"­ ÑI"ìJ L"¢¾` ª¿V"SI‚aGI "́W¼¿ J"̋`IåcI"²EI "®¼œ¸ÑI" d
"SI‚Œ£¿UGÍI"² ©¿Xg"® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ L"Ì" YI¼©œc"¢¾J «iI"¢bS ¿»d"² ©¿Xg"K ¾¿V‚cI"¢d ıÏI
"¢¾eI„¾ÑI"KSgQ"ßOI‚d"Łœ£ "­éP"µœP Lg"à ÑI"̋©£«ÑI"¢bS ¿»d"²EI " ©b"0ÁQ ¿ £aÍI
"íœ[ ªcI"¢œH ¿ dg"í YI¼ÑI"Àœ Ù"Ø‚Y" d"® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ L"¢Œi‚Y"́ ¾ ¿»£c" ¿W‚`"ßı¿»i
                     0Q ¿ cI"I•³J"̈Oéi" a"S¼¿ a"ÁEI" ["í¾d¼©¸cI


                       9
ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI
                                        ""K
Ì"h‚PEÍI ¾¸©ÎI d i ¸cIg ¢¾© £cIg d ¿ £œc"¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI ⁄Y‚ eI .S YGÍI I•f Ì
  ¿U ¾¿ cI ½œ[ ìME £cI ½œ[ ¬³LS a d"̋`‚cI Ì ¢¸`I‚ÑI ¢¾©fE J ¾¸©ÎI ́ ¾¿ fi£c ̨g‚¿»d
Ì ³LIS a ¢i¼ŒLg fìYE Lg ³£~¦¸L ÓGI łc•bg".® dEÍI ÓGI à ÑãcI ß©¸c J ̋` cIg ¢¾d¼©¸cI
¢¾` ª¿Vg ¢dé¿U ­¼O ́V Œ cI h¼£¿ d"̋`S d ¬³ ¾ıÊg ¢iI„¾ÑI ¢¾` ª¿V ²E ¿»J ¢¸`I‚ÑI ­ Õ
                                  0® ¸cI ­ ÑI"ìJ L
                       < ¢¾c £cI ØI fEÍI KSQ ¦ÑI ¹•³c ‚̂¿U ag
"ß¿ œ¿ d Ì ¢¾œfiÑI [ ©ÎIg ¢¾e ÑãcI ¢¿ ¿UF¼ÑI Sg J íi¼¸©ÎI íœ[ ªcI ¢¾[¼Lg ́ ¾¿ È
               =ÔI¼£cI ½œ[ ¢¾œfiÑI ¢¾eI„¾ÑIg ¢cg cI ¢¾eI„¾d Ì SI‚ŒcI R LI
"¢¾eI„¾d ßNI" d ¢¾e ÑãcI ¢¿ ¿UF¼ÑIg ¢¾œfiÑI [ ©ÎI ¹ Å ̋`Iåœc øå¿»d S¼¿ L"Ì ìıª£cI
                                        = ¢` ª¿V
         0¢` ª¿»cI ¢¾eI„¾ÑI I„¾Ùg ̨¼¿X¼Ã ÀœfiÑI h¼£¿ ÑI ½œ[ í YI¼ÑI ¢¾[¼L
¢¾` ª¿V̨¼¿X¼dÌß©¸c J¢©£³ÑI"¢¾J‚̌ÑI" ¾¸©«œc"íªc È i¼ıLÌìıª£cIË.́X‚̌cII•³c
í£œ©O­¼O¢¾¿U ¿UEI ¢ª¿ J"̨g‚¿»ÑIS¼fi©£ig0¢¾œfiÑI [ ©ÎIg¢cg cI"Á ¾¸¿W"½œ["¢¾eI„¾ÑI
½œ[ ¿VSg"¬¾̇ L"½œ[ T ıLSGÍI ̋d .íi¼£¿ ÑI i•f ½œ[ ¢` ª¿V ¢¾eI„¾d"SI‚aGI ­¼O ̋`Iåœc
 d ß©¸L . ¾¸©N ¢¸JSEIg"¢¾© £cIg d ¿ £œc ¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI íJ ²g ¸£J Á¼³ÎI" ¾¸¿ cI
      0¢bS ¿»ÑI ¾¸©ÎI OåŒd̋©Ng"¢¾eI„¾ÑI¢¾` ª¿V®¼³ªd"¯¾¿ ¦L½œ[ ³céP
¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI "ß©[ "¢¾«¾LIå¿UI ¾ª L "S YGI Ì ›S i ̨g‚¿»ÑI "I•f "²EI ‚b•c J ‚i Ng
́ L À£cI Í «ÑI Ì"̋`IåcI ½œ["Á¼¸©ÎI"̨ ̂ŒcI ̋¾«¿»L ­ Õ Ì"¢¾© £cIg d ¿ £œc
                                 0® ¸cI ­ ÑI"ìJ L

                          ­Àf•fI I‚i k½⁄ j"ŒI•iEI
I•f ̋¿Xg ³ ¾J d À£cI ¢̂¿»eEÍI d ¢[¼©Õ ¢Õ‚J"⁄Ê".¹é[EI K‚̂¿ ÑI ØI fEÍI º¾Œfi£c
   0­ «ÑI"I•f"Ì ¾¸©ÎI"ß©[ ß¾³¿ £c . ³eE ¿»J ̋`IåcIg"¢` ª¿V ¢¾eI„¾ÑI"­¼O"ß¾c cI


                      :
< Àfg ¢¾¿ ¾HS CI„NEI ¢MéM ß¾c cI I•f ©¿ £ig"
"Ì íœP £ÑIg ³LSgQg ³ªi‚¸L ¢¿W P ¢¾eI„¾ÑI ¬³ªc ¢̂¿ ¦d d¼œ¸d ® Œig" ²jEÓI"C¿ÔI
 ¢¾eI„¾ÑI ®¼³ªd C„ÎI I•f ® Œi ©b 0‹H £ cI ¢¸NI‚dg ¬¾¾ŒLg f•¾ª Lg ³¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg fQI [GI
             0¢` ª¿»cI¢¾eI„¾ÑIìi ¸dg"® ¸cI"­ ÑIìJ L¢dé¿U½œ["¹ìME Lg¢` ª¿»cI
"ßOI‚dg ØI fEIg Łi‚¸£b .¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿V ²E ¿»J ¢¸`I‚ÑI ́ ¿UEI ́X‚¸£¿ ig"碋fI"C¿ÔI
      0̋`Iåœc ¢O £ÑI"́W‚ªcIg ¢` ³£¿ ÑI ³ÎIg ¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿V ²E ¿»J ̋`IåcI ¢¾©fEIg
"¢¾eI„¾d SI‚aGI ßNEI d à ÑI"̋©£«ÑI Łc È ¢J‚Å â Œ£c ́ ¿ ¼fg ›f¢‹fI C¿ÔI
 ß¾¦¿U"½œ[ .¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿»J ºœ¸£i ̨¼¿X¼d Ì"¢¸`I‚d ̨g‚¿»d ìJ L ¢¾ª¾b ½œ[ „b‚ig".¢` ª¿V
                                       0́U ~£¿UGÍI
                         < ÓGI"¢¿W P ¢ª¿ J ß¾c cI I•f Ø ³ig
"¢̂¿ ¦dg"K„N¼d K‚ı` i¼ıL Ì ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ­ ̌£¿VGÍI ³©³i À£cI ¾¸©ÎI K [ ¿ d "
                      .¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI ì¿ c Àœ©¸cI e ÎI ¬³ªc
        ""0̨¼¿X¼ÑI Ì ¢¸`I‚ÑI ¢¾ª¾b ­¼O ¢¾œ©[ d¼œ¸d d ¾¸©ÎI"íıÊ
 d ¿ £œc ¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI ³LQ a"À£cI ̋`IåcI ¢J‚Å" d aé̂eGI ß¾c cI I•f QI [GI "Ë ag
                 <Àfg Á¼³ÎI ¾¸¿ cI ½œ[ ¾¸©N ̋JSEI ̋d ¢bI‚¿»J
                0²I¼̂£J"æ ¸ÑI ¡ ¦¿»cI ¢i ©Ï C ¿ ¾¦cI ¢d ©ÏI ¢¾¸©N
                          "0¢i ¾¿V‚c J ¢ c cI ¢¾ªcEÍI ¢¾¸©N""
                  "0*KS¼bIT+ T bE J ¢¾© £œc ⁄c _ı¿ Ê KS _O ¢¾¸©N""
                          0K‚i¼¿ c J ‚¿ PEÍI ÁQI¼cI ¢¾¸©N""
                      ;
ÅhI¿Å I"µÀıf"«¢Å̈U¢̈UEI """²jEÓI"C¿ÔI
                     "


                                         . ³ªi‚¸L
                                          . ³LSgQ
                                .¬fSIgQEIg" ³¾`"íœP £ÑI
                             0¢¾eI„¾ÑI"¢¾` ª¿V"¢¾©fEIg"́ ¿UEI

                                        ¦Oê¯́WI
                                    A" ÅhI¿Å I"Çi¢g
".¢ ¾¸d"K Ñ" Œª cIg"¢¾c ÑI"QSI¼Ñ J"¢¿W ÐI"¢d¼ıÏI" I‚i ŒL" ©¿ £L"¢Œ¾Mg"¢d ¸cI"¢¾eI„¾ÑI
"0® ¸cI "²E ¿»cI "ìJ L "S YGI "Ì "K‚̂¿ ÑI " i¼cgEÍIg "ØI fEÍI "º`g ".¢ ¿ cI "²¼ıL " d "KQ [
"® [g"¢¾c¼©¿»cIg"Ô ÑI"²TI¼£cIg"K O¼cIg"¢i¼ ¿ cI" ³©fEI "¢¾¿ ¾HS"́ H ¿ J"¢¾eI„¾ÑI"„¾©£Lg
          0¢¾œfiÑI" [ ©ÎI" ¾eI„¾dg"¢d ¸cI"¢¾eI„¾ÑI"íJ"„¾©£cI"À̌¦ i"0́ ¾¿ £cI
"EI ¦d"À ¸i" ©¾`".K OIg"¢ ¿ c"Q È"¢¾eI„¾ÑI" é©Èg"QSI¼d"²EI "½œ["¢i¼ ¿ cI"EI ¦d"­ ig
" dEI"0¢d ¸cI"¢¾eI„¾ÑI"¼fg" OIg"¡ ¿ O"Ì"̋©Å" é©fi£cI"̋¾©Ng"QSI¼ÑI"̋¾©N"²EI"K O¼cI
"ÁQ ª£c"ßPI ©œc"® ¸cI"̶œ¦ÑI"Ág ¿ i" é©fi£œc"® ¸cI"̶œ¦ÑI"²EI "À ¸¾`".Ô ÑI"²TI¼£cI"EI ¦d
"0 é©fi£c J" ³£¿W Œd"¬£iÍg"¢œd b"ß¿ Èg"ß«¿ L" IQI‚iGÍI"²EI"¢¾c¼©¿»cI"À ¸Lg"0Ô ÑI„«¸cI
"I•f" ıc". Œª cI"̋¾©N"¢¾̂̌£c"́ ¿ L"QSI¼ÑI"̋¾©N"²EI"À ¸¾`"́ ¾¿ £cI"® ["EI ¦d" dEI
"¢i ̌c"®¼¿U‚cI"́ ¸J" ["¢Å cI" IQI‚iGÍI"́ ¾¿ L"ß d". IC £¿UGÍI"́ ¸J"ß©£fii"EI ¦ÑI
          0é d"¢i‚¿ ¦cI"¢¾¸©¿ cI"®é[GÍI"ßH ¿Ug"ßi¼Ê"gEI"æ‚̂cI"¬¾d‚L"gEI"C ¦b"¢ ¾¸d


                       <
A Åf¢ I ¾Ãh¢d żJj łl ªL Ãi¢g
QSI¼ÑI ̨¼©Õ „¾«ig ¬¾Œig"̋a¼£i Á•cI à¼e ŒcI ́ cI µeEI ½œ[ ¢¾c ÑI ²¼e a Łi‚¸L ıá
¢¾bIS £¿UÍI íeI¼ŒcI .̋¿UI¼cI ¹ ¸Ã ¢¾c ÑI ²¼e ŒJ ¿ iEI ¿ Œig 0¢cg c J ¢¿W ÐI ŁiS ¿ ÑIg
½œ[ C J ìPEÍI I•f •¾ª L"­éP"¢¾c ÑI ²¼e a ¾¿ £Œd"́ ¸J"ì̌L ²EI ıá À£cI"¢¾c ©œc
Á•cI ¢¾ª¿ £cI ²¼e a łc•bg .S ¦£[GÍI í¸J f•PEI ¬£i Ò .¢iQ ¿ £aÍI ¢¾`‚̇cI Ì Iì̌£d
    0¢ ¾¸d ¢¾c d"¢ ¿ c ¢¾c ÑI ¢œ¾¿ ÏI ® Œig é©fi£cIg ß¾PI ©œc ¢¾H ³ cI ̶c ¦ÑI"Q fii
                 <íH„N ­¼O S¼fi©££` .¢ ¾¸d ¢ ¿ c ¢¾c ÑI ²¼e a ¢¾ J dEI
           <ÁEI . d¼©[ Ô ÑI ²TI¼£c J ¢¿W ÐI ¾̂¸ÑI ® Œig ²jEÓI"C¿ÔI
          =́Xg‚ŒcI I ¿U SI ¿WGIg ¢¾d¼©¸cI ß¾PI ÑI ́Wé £¿U J ²RGÍI
    = ³` O gEI fì¾̌L gEI ³MI OGI ¬£i a À£cI ¢¾d¼©¸cI QSI¼Ñ J"¢Œœ¸£ÑI" ¾¿ £ŒÑI
Ø‚¿W ¢¦aI‚dg ¢ i„ œc ¢¾¿W¼¿ ÐI " J ¿ ÏIg "¢cg cI é©fi£J ¢¿W ÐI ¾¿ £ŒÑI
                                 =¢¾d¼©¸cI ­I¼dEÍI
¢¾¿W¼¿ ÐI J ¿ ÏIg "¡I¼JEÍI ¿ O ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI " é©fi£c ½¿ aEÍI ŁŒ¿ cI
                               0̨¼ cI ¿ O"¢ i„ œc
 é©fi£c h¼¿ ŒcI Qg ÏI èbEI ß¿ ªig .¢`‚¿W ¢¾¦¿U Ö ¢¸¾¦Y g•`".碋fI C¿ÔI ¢gEI
ŁŒ¿U í¦i"¤¾O .­gEÍI C„ÎI Ì KQ fiÑI .¢ i„ œc ¢¾¿W¼¿ ÐI J ¿ ÏIg ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI
 J ¿ fiœc ¢¦¿ c J J ¿ ÏI ¿ Og ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI ¢¦¿ c J ­¼¿ ªcI ¿ O Œª cI
                             0¢ i„ œc"¢¾¿W¼¿ ÐI
                     43
ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI
                                        ""K
                   Å    I [¢³ÔI ÅhI¿Ågj g¢ªfI ÅhI¿Å I
S YGÍI"²G ` .EI ¦ÑI ¤¾O d ¢¾œfiÑI ¢[ ©ÎI ¢¾eI„¾dg ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI"íJ µJ ¿»L ¢©M ² b IRGI
                   0Łœ£ i í£¾eI„¾ÑI ¢¦aI‚dg •¾ª Lg ¾¾³£c à¼e ŒcI
"¢̂œ¿ cI Ø‚Y d ³¾œ[ æQ ¿ ig ¢d¼ıÏI Ø‚Y d ¢cg œc ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI QI [GI ¬£i "
"83 휿 ªcI+"¢¾c ©œc À©¾̇ £cI ²¼e Œœc Œ`g .* iS ¿»£¿ ÑIg ¡I¼ cI À¿ œÕ+ ¢¾¸i‚¿»£cI
"® Œi © ¾J .À Y¼cI"¡IåcI ̋¾©N À̂̌Lg [ ̂ŒcI ̋¾©N ß©¿»Lg .*S¼£¿U cI d"84g
 ½œ["‚³¿ i .́ œ«ÑI Ø‚Y d ³¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI ¸Jg ¢¾œfiÑI ¢¾eI„¾ÑI À[ ©ÎI ́ œ«ÑI ́ ¾HS
  d .ÓgEÍI K‚ŒªcI .7:"ß¿ ªcIg"6: ß¿ ªcI+ ìPEÍI"I•³c ÁSIQGÍI ¡ ¿ ÏI"â ŒLg f•¾ª L
                                 0*À[ ©ÎI æ ¾ÑI
" ¸J ÍGI K•` e fl¦¿ L Í À£cI ISI‚ŒcI d ¢[¼©Õ À[ ©ÎI æ ¾ÑI d 9< ß¿ ªcI Q fiig
"²¼e ŒcÍ ªe d":6 ß¿ ªcIÌKQ fiÑIK‚̂¿ ÑIº`g.¢i ¿W¼cI ̂œ¿UØ‚Y d ³¾œ[¢aQ ¿ ÑI
 ¢¦¿ c Jßd ¸cIgEI"ÔI¼cIg¢i‚¿ ÏI" [ ©«œc"¢¦¿ c Jµ¦H egEI ¢¾œPI cI‚iT¼J‚dEÍIºœ¸£i. ¾H ¦d+
 ¡ ¿ ÏIg"¢¿W ÐI J ¿ ÏIg¢¾eI„¾Ñ J¢Œœ¸£ÑIłœL. ISI‚ŒcI¹•fíJ" dg0*¢ig‚ŒcI [ ©«œc
 ́Xg‚ŒcIg ‚PDÍ ß¿ ` d ³œi¼È gEI IQ ©£[ÍI d ̋`‚cI gEI K i N IQ ©£[I fl£`g ÁSIQGÍI
                 0 fì¥g¢¾œfiÑI HI‚¿ cIg®¼¿U‚cI ¿ e i Èg ³L e ©¿Xg

                     AÅ   I Åf¢ ¢J g¢ªfI Åf¢ I dï[ ¢g
²G ` .à¼e ŒcI h¼£¿ ÑI ½œ["¢¾œfiÑIg ¢d ¸cI í£¾eI„¾ÑI íJ „¾¾©£cI"ÁSg‚¿ cI d ² b IRGI
¢¾eI„¾d d Kì¦b ¢¦¿ e ²EI"RGI"0Ô ÑIg ÁQ ¿ £aÍI h¼£¿ ÑI ½œ[ í£¾eI„¾ÑI íJ ßd ıL ø f
S YGI"Ì ¢¾NS ÐI ¢iSIQGÍI flc ¿ ÑI ºi‚Y [ .ÀœfiÑIg Á¼³ÎI i ¾¸¿ cI"½œ[ Ø‚¿ L ¢cg cI
.* fì¥g ¬¾œ¸£cIg ¢fi¿ cIg „¾³«£œc ¢¾œfiÑIg ¢i¼³ÎI ¾œ¾ ©£cI+"ÁSIQGÍI „b‚ÊécI"¢¿U ¾¿U


                      44
[ ©ÎI ¢¾eI„¾d"K H ªc ¢cg cI Ø‚Y d ³œi¼È Q ¸i"¢¾H ¦ÎI QSI¼ÑI d ¢©³d ¢¦¿ e"²EI ©b
      0¢` ¿ ÑI"¢©¾ŒcI ½œ[ ¢¦i‚¿ cI ß¾PI d ́W¼¿ ÐI µNg ½œ[ ³ ¾J dg .¢¾œfiÑI
    < ­ ı¿VEI"¢MéM ½œ[ Àfg .À[ ©ÎI ́ œ«ÑI ¿W ¿ £PI"77"ÓGI"68 ­¼¿ ªcI Q Èg
   i ¦Ng ¢¾c d ìJ Lg ¢¾[ ©£NÍIg ¢iQ ¿ £aÍI ¢¾© £c J ºœ¸£Lg".¢¾œ¿WEÍI ¿W ¿ £PÍI
 ¢i a¼cIg ¢¾[ ©ÎI I„¾³«£cIg ¢¾d¼©¸cI º`I‚ÑIg 쩸£cI ¢~¾³£cIg¢¾œfiÑI ¢[ ©ÎI ıœ£Ùg
"ÓGI"68 ­¼¿ ªcI+ ¢¾[ ©£NÍI ¢¾` Œ cI ¢̂¿»eEÍIg ¢~¾¦cI"½œ[ ¢̇` fiÑIg ¢` ̇ cIg ¢¾fi¿ cI
                                         0*75
 º`I‚ÑIg ́USI ÑI C ¦J "‚dEÍI ºœ¸£ig .¢cg cI d ¢[ ©ÎI ÓGI ¢c¼fiÑI ¿W ¿ £PÍI
 ¢¾ iS £cI ‚MD ÑI ¬¾d‚Lg ì«¿»£cI KQ [GIg ¢̂¿U¼£ÑIg h‚̌¿ cI ¢¾H ÑI ¾ ¦cI T ÛGIg ¢¾fi¿ cI
                                 0*76 ß¿ ªcI+ fì¥g
   OIåaI ® Œi ²EI À[ ©ÎI ́ œ«©œc ıá ¤¾O .¢iS ¿»£¿UGÍI " ¿W ¿ £PÍI
 ídE £c fR LI ¢cg œc ıá À£cI"ìJI £cI ¢¿W P"ßH ¿ ÑI d ¢[¼©Õ"Ì µiEIS"Á ¦ig
 Qg O ìJI £cI ¹•f Tg «£L d [".¢Œ̂ ©œc ¢¾` Œ cIg"¢¾[ ©£NÍIg ¢iQ ¿ £aÍI ¢¾© £cI
 ¢d aGI ߦa ́ œ«ÑI S ¿»£¿ ig"0 ³LS ¿VGI fS ¢[¼¿X¼ÑI gEI ¢¿W ÐI ³œH ¿Ug"gEI ³L ¿W ¿ £PI
 ¢¾œÖ ¢[ ©N gEI ¢¾d¼©[ ¢¿ ¿UF¼d gEI ¢cg cI Ø‚Y d"¢[ ©ÎI"¡I‚L ½œ["í¸d ̨¼¿»d
  é©È" L‚i fT ÛGI ² b"IRGI ̋iS ¿»ÑI"¹•f"ß d ­¼O µiEI‚J iS ¦NGI Ô i ©b 0h‚PEI
                          """0*77 ß¿ ªcI ¢[ ©ÎI ½œ[ ¢¾c d

                         A ÅhI¿Å I KSjQ OI g Çi¢g
                     < Àfg .¢¾¿U ¿UEI ßOI‚d ̋JSEI ¢¾eI„¾ÑI"KSgQ ¬¿ L
   0Ł¿ eg ‚³¿VEI ¢MéM Ì ¢¾c ÑI ²¼e a QI [GÍ à¼e ŒcI ßNEÍI Q fiig .¢¾eI„¾ÑI QI [GI


                      45
ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI
                                         ""K
            0 d¼i :3 Ì łcR"ßNEI Q fiig . ³¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg ¢¾eI„¾ÑI"¢¿»a d
¢ ¿ cI ¢i ³e ÓGI IQ ©£[ÍI fl£`g ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ¢aQ ¿ ÑI" iS L d £ág .¢¾eI„¾ÑI •¾ª L
                                        0¢¾c ÑI
        0¢¾ª¿ £cI ²¼e a Sg ¿ J ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI h¼£¿ d ½œ[ ›¼£ig .‹H £ cI ¬¾¾ŒL

                   ÎjEI
              £Àf¦ÒI ³½h¦d ̌j„́ g QI•[GI

"¢d¼ıÏI ́ œÕ ® dEI" ¿X‚[ ¢¾c ÑI ‚iTg ® Œi .¢ ¿U"ßb d Á d ‚³¿V d"­gEÍI"®¼¾cI ߦa "14
 ÁQ ¿ £aI g‚b ÑI S YGÍI ́ H ¿ Pg .ÁS ÎI ¢¾c ÑI ²¼e a •¾ª L Øg‚Z ­¼O S¼fi©£i
                   .ߦŒÑI ¢¾c ÑI ²¼e Œc hãıcI ³N¼£cIg fldéÑIg
"ß¾PI ÑI ́W¼¿ J ¬³L OIåaI QI [GÍ Ø‚¿ c J " i‚dDÍI ̋¾©N K¼[Q łc•b ¬£i "15
 ®¼¾cI ߦa ¢¾c ÑI KSITg h c ¬³L OIåaI ̋©Åg .¢œ¦ŒÑI ¢¾c ÑI ¢ ¿ c J ¢Œœ¸£ÑI ŁiS ¿ ÑIg
                                 .T¼¾c¼i ‚³¿V" d ­gEÍI
"̶c ¦©œc ÔgEÍI ‚¿ ÏI ¬£i ⁄¾O <¢¾eI„¾©œc ¢¾¿U ¿UEÍI ߣıcI i fi£J"¢¾eI„¾ÑI ¢i‚i d ®¼ŒL "16
 ŁiS ¿ ÑIg ́Xg‚ŒcI"ß¾PI d łcR Ì Ã .¢¸a¼£ÑI é©fi£cIg ß¾PI ©œc ¢¾c ©NGÍI
 ¢Œœ¸£ÑI "ŁiS ¿ ÑI I•bg *K i ÎI "ß̌¿»cI " ¿W dg IQ ©£[ÍI+ íªZ¼Ñ J ¢Œœ¸£ÑI
 ̶c ¦ÑIg " HI¼ªcI+ "Àd¼©¸cI i cI é©Èg "S © £¿UÍIg ¢ªœ£ ÑI Œª cIg I ¸Ñ J
                                       0*K `¼£¿ ÑI
"QI [GIg ¢iSIT¼cI [ ̂ŒcI Łœ£ ½œ[ KQ fiÑI ¢¾c ÑI IQ ©£[ÍI "̋iT¼Lg ¬¾¿ ŒL 17
 .¢¾eI„¾ÑI ¢ Î S YGI Ì ¬£i KSITg ßb ßPIQ ¢¾eI„¾ÑI"̋iT¼L ²E J ©œ[".¢¾³¾N¼£cI I‚b•ÑI
      0¢¾ ¸ÑI KSIT¼c J ́W ÐI ¢¾[ ̂ŒcI ¢ iI„¾ÑI ̨g‚¿»d QI [GI"łcR ́U ¿UEI ½œ[ ¬£ig


                      46
"²¼e a S YGI Ì ¢OåŒÑI íeI¼ŒcI ̋iS ¿»d ́USI L ¬£i <¢ c cIg"¢¾e cI í£œO‚ÑI ̋d KITI¼Ñ J 18
 ²¼e Œc"ÔgEI ̨g‚¿»d" ¾b‚Lg .¢d¼ıfiœc ¢d ¸cI ¢e dEÍI I•bg ¢¾ ¸ÑI ISIT¼cI ̋d"¢¾c ÑI
                           0µc ¢Œ`I‚ÑI ‚iS Œ£cI QI [GIg ¢¾c ÑI
"¢̌¾¿ cI QI [GIg ¢Œ`I¼ÑIg ¢¿UIS cI ¿ a ¢d¼ıÏI ́ œÕ ½œ[ ÔgEÍI ̨g‚¿»ÑI ́X‚[ "19
             0CIST¼cI ́ œÕ S ̇eEI"½œ[ µ¿X‚¸c ¢¾c ÑI"²¼e a"̨g‚¿»Ñ ¢¾H ³ cI
"Ì ̨g‚¿»ÑI ̋¦Y ¬M .CSIT¼cI"́ œÕ Ø‚Y d µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg"¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ¢¿UISQ "1:
 0¢ªœ£ ÑI‚iS Œ£cI d¢[¼©«Ã Œ`‚d.² ÑãcI½œ[µ£c OGÍ"¢¾©¿U‚cI¢¸¦̂Ñ J"¢¾H ³ cI"µ£̌¾¿W

                  ¦Àh¦M
        "¹Àß[ £dQ¦́ ÒIj £Àf¦ÒI ³½h¦d ̌j„́ g £́ d¦ g"
 Ì IQ Ö ¾ dT"éNEI ² ÑãcI"Ø‚Y d µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg ¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ¢¿»a d œ̂£L
                          < ¢¾c £cI ßOI‚ÑI ¿ O ¬£Lg . d¼i :3
"C ³£eI d d¼i":3 ߦa .² ÑãcI À£`‚¥ h OGI £ıd"h c ¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ̨I iGI "14"
 .̨g‚¿»ÑI I•f"¢¿»a dg ¢¿UISQ ² ÑãcI À£`‚¥ ½œ[ í¸£ig 0ßaEÍI ½œ[ ¢iS ÎI ¢¾c ÑI ¢ ¿ cI
"ßNEÍ" d¼i"63 ßNEI ½œ[ ¢`‚¥ ßb ‚`¼£Lg"0K ¾Og ¢̌¾¿W Ì"µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI ¿ a". [ ¦L
                         0K OIg KCI‚ŒJ ̨g‚¿»ÑI ½œ[ ¢aQ ¿ ÑI
"̨g‚¿»ÑI ³¾œ[ ́Xg‚¸ÑI ² ÑãcI"¢`‚¥" ® dEI "¢¾d¼©[ ¢¿ œN Ì ¢¾c ÑI ²¼e a"̨g‚¿»d â ŒL 15
 µ¿X‚[ ¬£i" .¢`‚̌cI µL f Ø‚Y d"̨g‚¿»ÑI"¢¿UIS c KQ fiÑI"¢¾ d„cI K ÑI C ³£eI" [g".ÍgEI
                     0h‚PEÍI"¢`‚̌cI"S ̇eEI ½œ[ ¢¾d¼©[ ¢¿ œN Ì
           0² Ñãc J í£`‚̌cI £œıc ¢¾c ÑI "¢ Î ® dEI ¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d"â ŒL 16
"C ̂[GI ̋d .¢d¼ıÏI ¬¿U J .¢¾c ÑI ‚iTg Ø‚Y d ¢¾eI„¾ÑI ̨g‚¿»Ñ"¢d ¸cI ¢¿»a ÑI KQ ¾a 17
 £œb Ì ¢¾c ÑI ¢ Î h¼£¿ d"½œ["¢Og‚̂ÑI"¢œ~¿UEÍI"½œ["¡I¼ÎIg ¢dTécI O ¿ iGÍI
                                       0í£`‚̌cI


                      47
ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI
                                            ""K
 £œıJ "¢¿ ¿ £ÑI ² «œcI Ø‚Y d ³¾œ[ ⁄i¼¿ £cIg ¢¾[ ̂ŒcI " ¾eI„¾ÑI ¢¿»a d 18
                                       0í£`‚̌cI
 ßNEI d .ÓgEÍI ¢¿»a ÑI ¸J O¼d ̨g‚¿»d SI‚aGI d"í£`‚̌cI ıÊ ® ["¢c O Ì 19
 ß¿ ªcI+"¢̂œ£ "¢ Î C [ £¿UIg ­ «¸£¿UÍI"¢c O ²é[GI ¢d¼ıfiœc" ıá .µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI
"ºª£d"́ e ÓGI ß¿W¼£cI"ßNEÍ ® iEI"; ßNEI ¢ «œcI fl Êg 0*S¼£¿U cI" d ²¼¿ ©ÐIg d cI
"Ø‚Y d µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI ¿ a .*¡I¼ cI ́ œ«Ñ ÀœPI cI ® ̇ cI d"573 KQ ÑI+ µ¾œ[
                         0® iEI"6 ¹ ¿ aEI ßNEI Ì ² ÑãcI À£`‚¥
 ¢¾c ÑI"²¼e a ̨g‚¿»d"ßi¼È ¢d¼ıfiœc ıá .K O¼d ¢̌¾¿W ½œ[ IQ Õ æ ªLÍI ® [ ¢c O Ì 1:
    0́ œ«ÑI I•f C ¿ [EI Ø‚Y d ¢Œœ̂ÑI ¢¾¦œ¥EÍ J µ¾œ[" ¼¿ i Á•cI ¡I¼ cI ́ œÕ ÓGI
".ã NQ 64 "ߦa ¹SI ¿WGI d ı©£cI ® [ gEI "¢¾c ÑI ²¼e a ½œ[ ¢aQ ¿ ÑI ® [ ¢c O Ì"1;
 ì¿ cI ² ©¿X"ßNEI d .¬¾¿UI‚d ¢̂¿UI¼J .¢dTécI ¢¾c ÑI IQ ©£[ÍI"fl£`"¢d¼ıfiœc ıá
         0ß¾PI ÑI ́Wé £¿UÍ ®¼¿U‚d Q ©£[I ¬£i ©b .Àd¼©¸cI º`‚©œc ÁQ ¸cI

  vga#!"É nj. v1ïtaIç! T5ç·h3ç 7ñt`4 v`1tl4!"M h$ é c?4 èç·l3ç ¢j<I •ŸŸj(ç 3ç žtŸŸdl3ç ™!tl:7
             vn3t:3ç ™·ag3ç ve&ç 4 •& 7 êt4·jeIç 4 7¡kj3 Ëvn3tIç ·5t1 ú! `4 v́t(
                                               "
                                   ¢j<kj3 •e7 `:3ç t`l3ç
                     "4:;04:<04;3"ïç·Iç T5ç·h3ç êt' :h4! 7ñt`4" »!    p


                         "4<7" 3ä"4;4 ïç·Iç t<j3 vne7 `:3ç ™tk.~ç  ""p


               "4<804<904<:04<; ïç·Iç ¢j<Iç"™tk.â ™! & •0"t7tbh3ç fln<?$    ""p


  " ·5t1 ú! `4 v`1tl4"554" 3ä"4<< ïç·Iç" v4te3ç v?jFç •0 T5ç·h3ç êt' :h4!" 7ñt`4"v`1tl4  ""p


                                            vn3tIç
                "555055605570558 ïç·Iç ¢j<Iç " 3"vn3tIç ·5t1 ú! `4 úç 7ä  ""p

                      "565" 3ä"559 ïç·Iç" t<j3ç fl(çï vn3tIç ·5t1 v`1tl4""p


  "êt' :h4!" 7ñt`I vn3ç·Iç êçàç h3ç 56605670568 ïç·Iç" v4te3ç êt?jFç •0 •3tIç ·5th3ç"v`1tl4""p


                                           T5ç·h3ç
                                   "Ë"578" 3ä"569 ïç·Iç  ""p
                        48
¦bb¤f¦bbM
             £bbbbÀbhI bÀb¬bfI ‚bbbbbÀbŁb bL
́W¼¿ ÐI ½œ["ß¿ œ¿ ÑI I•f Ì ßP £ig"0¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ¢©³Ã"¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ̋œ̂¿ L
‚ág 0í¾d¼©¸cI í¦¿U fiÑIg í¾c ÑI í¦aI‚ÑIg ISIQGÍI Łœ£ à ؂¿ c J i‚dEÍI d ßb
   0¢¾¦¿U fiÑI ¢œO‚ÑIg ¢iSIQGÍI ¢œO‚ÑI ©fg í£¾¿U ¿UEI"í£œO‚à Œª cI •¾ª L ß¿ œ¿ d
  é©È L‚i . dI„£cI Ø‚¿ c J ‚dDÍI µ¦N¼Ã ºœ i gEI ‚Œi SI‚a ßb ¼fg < ¢Œª c J ®I„£cÍI
      = ¢¾d¼©[ ¢Œª¿W Œ[ ½œ[ ̋¾a¼£cI gEI ŁZ¼d"í¾¸£b ¢cg cI ¢¾eI„¾d"½œ[ ¢¾c d
 ³ÕQ Ë"À£cI .¢cg cI Œª J ®I„£cÍI ¢¦aI‚d flc ¿ d Ø‚Y d ¢Œª cI ½œ["ºi ¿ £cI
‚`¼Lg µ̌œ¦dg ®I„£cÍI ¢fi¿W d bE £cI ¬£i ¤¾O .¢ıœ©©œc"¢d ¸cI ¢ i„ÐI flc ¿ d ̋d
                      = cI .Ô ÑI ¡ ¿ £eÍI ¢fi¿Wg IQ ©£[ÍI
          " = Ø‚¿ c J ‚dDÍI .¢Œª cI ½œ[ ºi ¿ £cI" ¸J .¹S ¿ ig CIQEÍ J"‚dEÍI "
    <¢¾c £cI ¾œ©¸cI ¢œO‚ÑI ¹•f ¬¿ Lg Œfi£¿ ÑI CIQEI"́ £` ¢¾¦¿U fiÑI ¢œO‚ÑI dEI
                   = µJ £ i d gEI Ø‚¿ c J ‚dDÍI ¢ª¿W d bE £cI "
"¡ ¿ O ¢fi¿Wg "„« ÑI ß©¸cI ‚iãLg Ô ÑI ¡ ¿ £eÍI "¢fi¿Wg IQ ©£[ÍI ‚`¼L ¢¦aI‚d
                            = cI . ³`‚¿W ¡¼œ̂ÑI ̶c ¦ÑI
"½œ[ I¼ ¿U ́ ©P ‚Ê Ò µeEI ÁEI .¢¾d¼©¸cI Œª cI ®Q ŒL" [I¼a ®IåOI d bE £cI "
                   = ³J"¢¦c ̂ÑI"¬£L ²EI ²gQ ¢Œª cI æ Œfi£¿UI iS L
   0 i cI ̆¼Œ¿U ÓGI ÁQF¼i ¢Œª cI Ø‚¿W ²EI"ÁEI .CIQEéc ¢¾HI‚JGÍI ¢̌¦¿ cI d bE £cI "
               <Àfg ßOI‚d é J ‚©£` .ß¾PI ÑI ́Wé £¿UI"¢¾œ©[" dEI                     49
ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI
                                        ""K
" NI¼cI 漌ÏI i È ¬£i ⁄¾O .Ø‚¿ c J ‚dDÍI"Ø‚Y" d ß¾PI ÑI ®¼¿US"SI ¿WI "
                            = ³̌c ¦dg ³¿Wé £¿UI
          = Àd¼©¸cI ¿U fi©œc Ø‚¿ c J ‚dDÍI d µN¼ig ß¾¿ fi£c J ‚dEÍI "
"ß¾¿ fi£J ²RGÍI ¢dé¿U d bE £cI ¸J Àd¼©¸cI ¿U fiÑI Ø‚Y d"ß¾PI ÑI ß¾¿ È "
 ̋¾©N ÓGI"C¼«œc Jg ⁄ag ¡‚aEI Ì"ß¾PI ÑI ß¾¿ È ½œ["ß©¸c J c ̂d ¼fg .ß¾PI ÑI
                           0¢ ı©ÑI ¢¾e¼e ŒcI æ‚̂cI
                  ¦̋JIS
             £bb̋NI„ÒIj ›bbH¦⁄ fI ®bbÀÀºL
¢i•¾ª £cI"¢̂œ¿ cI ¾ŒL h d d bE £cI ÓGI ¢¸NI‚ÑIg ‹H £ cI ¬¾¾ŒL Ø ³i .¢d [ ¢ª¿ J
̋d IT ÛGÍI º`I¼L h d"ÁEI .¢¾d¼©¸cI Œª cI ¢¾œ[ ` d bE £cIg ¢¾c ÑI ²¼e a ¾¿ £ŒÃ
        0¢¾d¼©¸cI ¢¾c ÑI"QSI¼©œc ß dEÍI ®I £¿UÍI ² ©¿X ÓGIg .K‚̂¿ ÑI ØI fEÍI
Á•cI ¢¾ª¿ £cI ²¼e a ½œ[ IQ ©£[I ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI Ø‚Y d ¢¾c ÑI ²¼e a •¾ª L ¬¾¾ŒL ¬£ig
ÓGI "0µŒ`I‚i Á•cI J ¿ fiœc ½œ[EÍI ́ œ«ÑI ‚i‚ŒLg *¢¾c ÑI KSITg+ ¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ¹ ¸L
 fS"̋¿X¼L .¢¾c ÑI ²¼e a •¾ª L"® ŒL [ ¢iSgQ ‚iS ŒL"¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ¸L .łcR e N
            0¢cC ¿ ÑI ¢¿W‚` ² Ñãœc"fl¾£i Ù .®¼©¸cIg ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI KS ¿VGI
. fI¼£Ö d¢¸NI‚ÑIg¬¾¾Œ£cI¢¾œ©[Æ‚ªi. ¿U ÑI⁄a¼cIÌ¢¾ª¿ £cI²¼e aSg ¿W® [²EI ì¥
¢ ¿ cI ­éP S ¿ i ²EI ́Xg‚ªÑI ²EI ̋d". I¼ ¿U ¸J S ¿ i ¢ ¾¸d ¢ ¿ c ¢¾ª¿ £cI ²¼e a"²EI"¤¾O
¢¾c ÑI ²¼e a Ì K‚̂¿ ÑI ØI fEÍI ¢eS ŒÑ .µ¾` KQSI¼cI d¼œ¸ÑI ¢i ªb ® [ łcR ½œ[ QT .¢¾cI¼ÑI
h d [ d¼œ¸d ¡ ¾¥g J ¿ ÏI"º¾a L ‚i‚ŒL ‚¿»e ® [ łcR ÓGI"Ø ¿ i" ¢œ¿ fiÑI ‹H £ c J
         0¢¾eI„¾ÑIìJ L"́W¼¿ J½œ[EÍÍ œ«©œc¢ŒJ ¿ cI‚iS Œ£cI ¾¿W¼£J®I„£cÍI                      4:
A £g¦̋fI £ÀhI ÀÒI KSjQ Í ³½ÀL¦́»́UF½ÒI ³½ßP•⁄ÒI ®i ²g

                         ¢iSIjQEIj P ¤ I"«¢̈̂̈UFÃ I
 ² ¾OEÍI ́ ¸J Ì ¦œ¿U ‚MF¼i a Ù .¬fSIgQEI "Øé£PIg íœP £ÑI Q ¸£J"¢¾eI„¾ÑI KSgQ ¬¿ £L
 0́W ¿ £PÍI Ì éPI £cI"́ ¸J Q¼Ng ̋d ¿W¼¿ P .µ£¦aI‚dg ® ¸cI ­ ÑI ìJ L"¢¾œ[ ` ½œ[
                       <Àœi ©¾`"¬fSIgQEIg íœP £ÑI ¬fEI"‚¿ O" ıág
"ìYE £cI K‚b•d"­éP d".¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»Ñ hãıcI ³N¼£cI"‚̂¿ i < ²jEÓI lTÃfI"
  `éP Q¼Ng [ ¬ıÏI Sg J ®¼Œi ©b 0¹QI [GÍ ¢¾c ÑI ‚iTg ́X¼ªig .CIST¼œc ¢³N¼ÑI
              0 IQ ©£[EÍI ̋iT¼L"­¼O h‚PEÍI [ ̂ŒcIg"¢¾c ÑI KSITg íJ
"²g ¸£J ¢¾eI„¾ÑI ¢i‚i d ‚³¿ L ¤¾O .¹•¾ª L ̋¦£Lg ¢¾c ÑI ²¼e a QI [G J ®¼ŒL"< Åf¢ I KSITj "
 ©b 0¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ¢¦aI‚Ã"¢d ¸cI ¢ i„ÐI ®¼ŒLg µ~¾¾³L ½œ[ KSIT¼œc h‚PEÍI" i‚i ÑI ̋d
                               0¢¾ª¿ £cI ²¼e a QI [G J ®¼ŒL
 ¢¿W ÐI ß¾PI ÑIg ŁiS ¿ ÑI ¸a¼Lg ³L ¾N O i fi£J ®¼ŒL < k PEÓI «ISITÃfI"
 ­¼¿ fiœc ³ [ ã¸ÑI ¾N ÏIg ¢d ŒÑI ̋iS ¿»ÑI ́U ¿UEI ½œ[ ¢¾c ÑI KSITg ̋d"́Xg ª£Lg ³J
                                0¢dTécI IQ ©£[ÍI ½œ[
"­éP ¢¾c ÑI"‚iTg µd Œi Á•cI ́X‚¸cI ¢d¼ıÏI"́ œÕ ́»a i < géÕI ̊̂ Ü "
 ÁQ ¿ £aI"g‚b ÑI S YGÍI ́ H ¿ Pg .ÁS ÎI ¢¾c ÑI"²¼e a •¾ª L Øg‚Z ­¼O ßi‚JEI ‚³¿V
 ߦa ¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ́»a ig ́USI £i ©b 0ߦŒÑI ¢¾c ÑI ²¼e Œc hãıcI fldéÑIg
                               0CIST¼cI ́ œÕ ½œ[ µ£c OGI
     0² ÑãcI ½œ[ µ£c OGI ߦa ¢¾c ÑI"²¼e a ̨g‚¿»d ½œ[ æQ ¿ i < CISTÃfI ̊̂ Ü "
"K [I‚d ̋d .¢¦¿U d fI‚i"À£cI éi ¸£cI ßP i ²EI"µcg .¢¾c ÑI ²¼e a ́»a i"< ¾¢ êfI "


                      4;
ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI
                                       ""K
".¢¾ª¿ £cI ²¼e a"¢¿»a à ®¼Œi ©b 0µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI"ߦa .S¼£¿U cI d"84 ß¿ ªcI"K ¾¿ £Œd
             0µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg .µc º`I‚ÑI J ¿ fiœc ½œ[EÍI ́ œ«ÑI ‚i‚ŒL I•bg
"½œ[EÍI ́ œ«ÑI Ó¼£i < «¢J¢̈̂ f lÃÀÔI ̊̂f¢fl Ij Ä [EÓI ̊̂ fl I"
"•¾ª L ½œ[ ¾œ¸cI ¢J a‚cI ¢¿US Ù .S¼£¿U cI d"<:g <9 휿 ªcI ¿ O". J ¿ fiœc
 K„³NEÍI " `g‚¿ dg ß¾PI à ¢Œœ¸£ÑI ¾œ©¸cI ¢dé¿U d ºŒfi£ig "¢¾c ÑI íeI¼ŒcI
   [ a ¸ig . ³egF¼¿V ìJ £J ³d ¾a ¢¾ª¾b"¬¾Œi ©b 0²¼e ŒcI ½¿ £ŒÃ µ£J a‚c ¢¸¿X ÐI
 µL [ ¿ d ® Œig"0KS¼b•ÑI ¾œ©¸cI ½œ[ ¢iS ¿ cI [I¼Œc J ­éPGI "ßb ½œ[ C ¿ £aÍI
 dEI 0²¼e ŒcI ½¿ £ŒÃ µL ¿W ¿ £PI æ ̂e Ì ßP L À£cI iQ ¾ÑI Ì ¢d¼ıfiœcg ² Ñãœc
 ¢¾ª¾bg" ³L ~¾fg ¢¾œfiÑI [ ©ÎI J ¿ O"¢¦aI‚d"Ó¼££` . J ¿ fiœc"¢i¼³ÎI ́ c «ÑI
                     0*S¼£¿U cI d"<; ß¿ ªcI+ ³egF¼¿V ìJ £J ³d ¾a
"í¦¿U fiÑI ½œ[ ¢¾c ÑI ¢¦aI‚ÑI"́US Êg 4<93"¢ ¿U ⁄M OEI"< Åf¢³ f g¢ªfI Å̈¯¤ı I "
   J ¿ O ìJ L ¢dé¿U d bE £Lg 0¢cg cI"²I¼[EIg"ÀªZ¼d ½œ["¢d [ ¢ª¿ Jg".í¾d¼©¸cI
     0¢¾d¼©¸cI"­I¼dEÍI Ì í`‚¿ £ÑI ̋¾©Ng"ß¾¿ fi£cIg Ø‚¿ c J i‚dDÍIg"í¦¿U fiÑI
"¢¾œPI cI ‚iTg ¢i ¿Wg ⁄È"4<<7"¢ ¿U ⁄M OEI"< ÅJIìfI KSIQGïf g¢ªfI Å̈¯¤ı I"
 ¢¾œPI cI"KSIT¼c ¢¸J £cI flc ¿ ©œc"À¦¿U fiÑIg À Œ£cIg"ÁSIQGÍI"ìJ £cI ¢¦aI‚à ¢ªœıd Àfg
             0 ¿UISQ QI [G J ³ª¾œıL ıá" ©b"0 ³L ¸©Åg ¢¾œfiÑI [ ©ÎIg
"¢¸J L .I‚PF¼d ÍGI" È Ò À£cI .K„³NEÍI ¹•f"²¼ıL < «ISITà f g¢ªfI «¢Å̈¯¤ı I "
 ³ª¾œıL ‚iT¼œc ıág 0¢d [ ¢ª¿ J KSIT¼cI flc ¿ d ì¿U ¿ O ¢¦aI‚à ®¼ŒLg ‚iT¼œc K‚¿V ¦d
 ÓGI dg ¢ ¾¸d ¢¿UISQ QI [GI gEI ¢¾d¼©["¢Œª¿W ́W fi£`I gEI º¾a L CI‚NG b"KQ Ö"® ³Ã
                                        0łcR
                     4<
Q N C¢e ̈V ÚGI N¢ÕIj"ól Å œ¤fI ó P ¤ I SjQ lQj Ý
Àªıi Í" a .¬³L d ©£fI Í Õ Q ¸Lg"¬fQ ¸L ½œ[".¹é[EI iS¼b•ÑI íœ[ ªcI ßP L ²GI
flHI‚¿»cI ̋¾©N KQ ª£¿UIg ¢¾d¼©¸cI Œª cI ¢¾c ¸` ©¿ i ßı¿»J ¢¾eI„¾©œc ¾N ìJ L ² ©¿ c
¢¾eI„¾ÑI ¢d¼̇ d Ì ¢œP £ÑI ¢iSIQGÍI flc ¿ ÑI ® ©£fI ²¼ıi d Iì ı` 0 f HI¼`" d ¢¾[ ©£NÍI
²EI ©b 0à ¿ eGÍIg À[ ©£NGÍI e ÎI ¡ ¿ O ½œ["¢¾e¼e ŒcIg ¢¾ Œ£cI eI¼ÎI ½œ[ ¦¿ d
  fI‚bGI µa¼¸L a ® ¸cI ­ ©œc K ¾N"¢d ıOg ¾¿VS ìJ L ídE L Ì ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI SgQ
à¼e ŒcI S YGÍI ¢©Héd ® [ gEI ⁄a¼cI º¾¿X gEI ¢dTécI ¢¾ Œ£cI"KãÐI ‚`¼L ® ¸b ¢ªœ£
              0¢¾eI„¾ÑI ì¾̌L"Ì ¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI ̂œ¿U d" fii a Á•cI
́ ¿UF¼i Á•cIg .¡‚̌ÑI µ¾` ̨‚¿V Á•cI ¢d ¸cI ¢¾c ÑI"‒é¿WGI ß¿ œ¿ d ²G ` .h‚PEI"¢³N" dg
¬¾[ Lg ¢i ¸¦cI ¢œH ¿ ÑI ½œ[ „¾båcI ßJ Œd ¢¾œ¦ŒcI ¢J a‚cI Ł¾ª L"¹ ÅI Ì K i N ¿US ©Ñ
.¢¾c ÑI "¢d ıÏI h¼£¿ d ½œ[ "¢i„b‚décI ̋¾«¿»Lg I¼ ¿ cI KQ ¸£ÑI ¢ÕãcIg ¢¾` ª¿»cI
 YI¼ÑI d" ³J‚a ¬ıfiJ .à ÑI"̋©£«ÑI" ¾¸©N ߦa d À¿U ¿UI SgQ ¸c"À[ £¿ i
        0Àd¼¾cI µ¿»¾¸d ½œ[ ¢cg œc ¢¾c ÑI ¢¿U ¾¿ cI ìME L h dg µL ¾N fiJ ³£`‚¸dg
¯¦ £L" a À£cI ¢¿ fiÑI ¢¾ Œ£cI" ¾c ı¿VGÍI [ f ¸Jg ¾¸©ÎI ¹•f ¢¾c錣¿UI"²EI ©b
ßPIQ ¢¾eI„¾ÑI ¢¿»a d ½œ[ ½̌̂L " a À£cI ¢¾¿U ¾¿ cI I i„ÑIg ¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ³¾`
.KQ Õ K‚̇e º`g .¢ªœ£     OIåaI â ŒL ¢¿W‚` ¾¸©«œc À̂¸i .¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI
  ~ªœc ãbEI"¢¾[ ©£NI ¢cI [ dF¼ig ¢¾c ¸ªcIg ¢¾` ª¿»c J"¬¿ £i"¢¾eI„¾d ® ̇e C J Ì"¢©f ¿ ÑIg
                                    0¢¿»³cI ¢¾[ ©£NÍI
                      53
ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI
                                        ""K
     A®Àß́Uj ­g¦ł⁄g £ÀhI Àg" ¦̈h îgE¦L"Í £Àc¦Ł́ fI £À¬iEI Ái¦g"

              ÅhI¿Å I ¹¢̌h gï̈̂f Ç̈U¢̈UEI ̈̆¼[ . Åc¢ı̈¯fI"
¬¿ P Ì ıc".K ¾ÎI ¢d ıÏI ² bSEI d b‚b ¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿V"½œ[ èbE ` èbEI „¾båcI ¬£i
® ̇ c ¢e¼ıÑI h‚PEÍI ‚¿W ¸cI ["‚̇ cI ́ ¥ À̌¦ i Í".¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿V"SI‚aGI [ ¤fi¦cI
¢¾ŒJ ⁄e b IRGI ́X‚̌c J ÀªL ²EI ıá Í . ³£¾©fEI ½œ[ .¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿»` 0¬¾œ¿ cI ¢¾eI„¾ÑI
            0 d ́ H Œe d ¼ı¿»L gEI K‚`¼£d ì¥ ¢¾eI„¾ÑI"® ̇ c ¢e¼ıÑI ‚¿W ¸cI
                       <Àœi ©¾` ‚¿W ¸cI ¹ f ²¼¾e ¿ PEÍI"́ œi"g
". ³L ¾cgF¼¿ dg ¢¾eI„¾ÑI KSgQ Ì ¢œP £ÑI ¿ ¿UF¼ÑI"SgQ ‒¼¿X¼J Q fii à¼e a S YGI Q¼Ng" 14
 K‚̂¾¿ cI"²gQ ¢c¼œ¾ÏIg í£¸N e ¢¸NI‚dg"¢J aS ² ©¿Xg flc ¿ ÑI Ì Ø L ßb ÁQ ª£c
                      0¢¾eI„¾ÑI ® ̇e"½œ[ ¢i ¾ª £cI"¢̂œ¿ œc ¢Œœ̂ÑI
   ¿ ¿UF¼ÑI" ¾eI„¾d łcR Ì Ã ¢d¼ıfiœc"¢¾c ÑI éd ¸ÑI ¢` ıc ¢¾eI„¾ÑI ¢¾c¼©¿V ² ©¿X 15
 ¢cg cI ¢¾eI„¾d"QSI¼d d ¬[ Lg ­¼Ê"KìPEÍI ¹•f ²EI S ¦£[ J".¢cg cI b‚¿Vg ¢¾d¼©¸cI
 ¢iS © £¿UGÍI ‹dIãcI ßi¼©£c ¢cg cI ßP L gEI ¢¿W ÐI ³L ¾eI„¾d Ì „«["Q¼Ng ¢c O Ì
                                   0¢¾ ¸ÑI"¢¿ ¿UF¼©œc
".¢¾eI„¾ÑI KSgQ ßOI‚d ¢` b ­éP ¿U ÑI"⁄a¼cI Ìg ¢Œ¾aQ I‚i ŒLg" d¼œ¸d ‚`¼L 16
 h¼£¿ dg ® ¸cI ­ ÑI Ø‚¿W"µNgEI"½œ[ ¢fi¿XIg"KS¼¿W i¼ıL d ¢¾ ¸ÑI ³ÎI íı©£c
 ßıc"¢¿ ¿ ÑI Q ©£[ÍI ìME Lg .¢cg cI ¢¾eI„¾d d ­¼Ê À£cI ¢d ¸cI d ÐI ¬«Og
 ¹•f"ßbg"0̨ ̂ŒcI I•f Ì"¢¾d¼©¸cI"¢¿U ¾¿ cI d K‚̇£ ÑI ØI fEÍI º¾ŒÈ ½œ[ ̨ ̂a
 .® ¸cI ²E ¿»œc ¬fìJ L"­¼O í¾d¼©¸cI íœ[ ªcI ¢cC ¿ Ñ ¢iSg‚¿X 㣸L fì¥g d¼œ¸ÑI
    0S¼dEÍ J"¢¾` b"¢iISQ ½œ[ ¬fg ¢¦¿U ÑI ISI‚ŒcI R LI d íœ[ ªcI CÍF¼f ıÊ ©b


                     54
"̋©£«ÑIg ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI"Ø‚Y d"¢c ¸` ¢bS ¿»Ã"‒ ©¿ cI ̋d ¢¾` ª¿»J ¢¾eI„¾ÑI QI [GI"17
 Ì ¬³£bS ¿»Ñ ¢¾©¿US I¼ a"‚`¼Lg"S¼dEÍI i‚«Ã ̨éYGI ½œ[ í YI¼d Q¼N¼` .à ÑI
 ¢¸¾œY"Ìg K ¾ÎI ¢d ıÏI œ¿W d ¢œH ¿ ÑIg ¢¦¿U fi©œc ¾cDI Q¼Ngg Àd¼©¸cI"́V Œ cI
 Q ¿ cI I•³J µ d ‚̇£ ÑI Sg c J à ÑI ̋©£«ÑI ̨é̂¿XIg 0¢¾YI‚Œá cI ¢¿US ©ÑI ìi ¸d
 ¢¾c ÑI ²I ¾d"Ì ¢¾ Œ£cI µLIS a ¢i¼Œ£J" ¿ iEI ıcg".µd dEI ­ «ÑI fl£ªJ ¯Œ` ́ ¾c .ífS
 ́ ¾cg ¢¾¸©£«ÑI ¢` Œ cIg ¢iSIQGÍI ¾c Œ£c J"¯¦L‚i ¢¾c ÑI ¢¾` ª¿»cI C ¿USGI ²EI ©b 0¢d ¸cI
                                0à¼e a S YGI Q¼N¼J ¯Œ`

                    ""¹¢ªfI ²¢  I Åc¢ı̈¯f Å̈U¢̈UEÓI" [IÃœfI
 Œ cI æg ¿W Ø‚Y d"K ¸ÑI ® ¸cI ­ ÑI ¢¾` ª¿V ² ©¿ c"K ¾ÎI ¿US ©ÑI ¢eg d Q È
              <Àœi ©b ® ¸cI"­ ÑI ¢¾` ª¿»c ¢¾¿U ¿UEÍI [I¼ŒcI"Ôg cI
                    «¢ÅfjFÃ̈̂ Ij «¢ÅOï̈̆ f ·̈XIj łl ªL
" ©b".À Y¼cI Q ¿ £aÍI ¢¾ŒJg Àd¼©¸cI"̨ ̂ŒcI Àa J" [ ¢¾d¼©¸cI KSIQGÍI ̨ ̂a „¾¾Ê «i
 ìJ £cIg SI‚ŒcI R LI ́ i ©¾` .Àd¼©¸cI ̨ ̂ŒcI ßPIQ ® ³ÑI ̋iT¼L ²¼ıi ²EI «i
 ¯¦¿X .‒¼¿X¼J ¢¾d¼©¸cI "KSIQGÍI ŁH Zgg ¢¾ J i È+ ®¼©¸cI h c Øg‚¸dg fl¿XIg
 Á„b‚ÑI ł ¦c b ® ¸cI ̨ ̂ŒcI flc ¿ d Àa Jg ¢¾d¼©¸cI" ISIQGÍI íJ aé¸cI"¬¾̇ Lg
           = *é d ¢¾c ÑI ì¥ ¢¾d¼©¸cI Íg ŒÑIg ¢¾d¼©¸cI ¢¾c ÑI" ¿ ¿UF¼ÑIg
         0fl¿XIg ÁSIQGIg à¼e a S YGI ©¿X ¢¾d¼©¸cI"¢¾c ÑI ìJ L"›S i ²EI «i "
                     «¢gà ª I Ä ["ØïYÓI ½g ¹Ã³ªfI ó©Ð
KSIQGéc ¢¸a¼£ÑIg ¢¾c ÏIg ¢ŒJ ¿ cI ¢¾c ÑI"¢̂¿»eEÍ J ® L ̨éYGI ½œ[ ®¼©¸cI ²¼ıi ²EI «i
                                      = ¢¾d¼©¸cI


                      55
ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI
                                        ""K
¢¾c ÑI ­¼O ¿U ÑI ⁄a¼cI Ì"¢¾` ıcI d¼œ¸ÑI ‚¿» J"¢¾eé[ ¢d¼ıÏI ®„£œL ²EI «i
            0‚¿» cI agE J"º¦¿ d ̨éYGI ½œ[ ®¼©¸cI ²¼ıi ²EIg ¢d ¸cI
                      ¢ÀL¢Å¸ªg Åc¢ı̈Vj ÅhI¿Å I »Åı¼Lj QI [GI
" ¿U ¾¿ cIg"ÁQ ¿ £aI g‚b ÑI"S YGÍIg ¢¾d¼©¸cI ¢¾c ÑI ØI fEI"¢¾eI„¾ÑI ºH Mg Q È ²EI «i "
 ¢iQ ¿ £aÍI ¾¿X‚ªcI Iì̌£b ¢œ©£fiÑI ¢¾L eTI¼ÑI ‚Y ÑI ¬fEIg"¢¾eI„¾ÑI ³¾œ[ À ¦ L À£cI
                        = é d ¢¾eI„¾ÑI ¸a¼L ³¾œ[ ⁄¿ ¿UEI À£cI
"ÁQ ¿ £aÍI "ß¾œfi£cI ¾N Ï ¾«£¿ i ßı¿»J "¢¾eI„¾ÑI e ¾J â ŒLg QI [GI «i "
                                  = J ¿ ÏI ‒¼¿Xgg
". IQI‚iGÍI ¢œ¾¿ Og ³J ́ P‚ÑI IQ ©£[ÍI ̋¦£Lg •¾ª L æ‚Yg ¾cDI i È «i "
                                    = fl¿XIg ßı¿»J
"¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI KS ¿VGI fS" ³¸¿Xg ¬£i ¢¾eI„¾ÑI"•¾ª L ­¼O"¢iSgQ ‚iS ŒL QI [GI" «i "
                                        0®¼©¸cIg
                        «¢h¢Å£fI KQÃNj Åfó̈V «¢h¢³̈X
     =" ³¾œ[ ØS ¸£ÑI KQ¼ÎI ìi ¸Ñ ¢ŒJ ̂d ¢¾eI„¾Ñ J ¢Œœ¸£ÑI ¾̂¸ÑI ²¼ıL ²EI «i "
  0¢œŒ£¿ d ³N d ́ fi`"̨¼¿X¼d ¢¾d¼©¸cI ¢¾c Ñ J ¢Œœ¸£ÑI ¾̂¸ÑI"²¼ıL"²EI «i "
                     56
<" c¢ı̈¯fI" ÅhI¿Å I"¾E¢̈¯J"ŁcIìfI "碋fI"C¿ÔI
                  "
            Å̈U¢̈UEI"¡Q¢£g       "

                                    ĄcIçfI"½i¦g
" d"À©¾̇ £cI"gEI"À¸i‚¿»£cI"gEI"À¿U ¾¿ cI"SI‚ŒcI"̨ ¿W"½œ["ìME _L"¢¾«¾LIå¿UIg"Àœ¿WI¼L"߸`
"̋©«ig"0¢ ¾¸d"¢¾¿ a"flc ¿ c" ICI‚NG J"® ¾ŒcI"gEI"íeI¼a"À ¦L"gEI"‹dI‚J. ¿U ¾¿U"̋¿Xg"ßNEI
"¢d ¸cI " aé¸cIg "ß¿WI¼£cI " é©Og "¯̌¿ cIg "́Xg ª£cIg "̨ aGÍIg "¢ fãcI "íJ "̋`IåcI
 0SI‚ŒcI"R LI"ß¿ œ¿ d"›S P" N¼L"¢̂¥ ¿ cI"¢[ ©ÎI"²EI"́U ¿UEI"½œ[".¢¾[ ©£NÍI"¢~¦¸£cIg
".ì¾̌L " I OGÍ "* [¼©Õg "́W ¿VEI+ " i‚PDI "̋d "­ ̌£¿VÍI "À¿ £Œi "̋`Iåc ` ".łc•Jg
"Q «iGIg"ìıª£cIg"¢¾JåcIg"́ ¾¿ fi£cIg"S ¦PGÍIg"ß¿WI¼£cIg"¬¾̇ £cI" ³ d"¢̂¿»eEI"K [" ©¿ £ig
" [¼©Õg"SI‚ŒcI"À¸e ¿Wg"íœ[ ªcI"¢¦L ıdg" f‚¿»eg"̨¼¿X¼ÑI"Ì" ¿UISQ"T ÛGIg"­¼œÏI
"‹«ÏI "QI [GI "́Xåªi " ©b "0łcR "ÓGI " dg "à ÑI "̋©£«ÑIg "® ¸cI "ÁEI‚cI "¢~¦¸Lg "¯̌¿ cI
"µ¾N¼Lg" ³¾cGI "¹ ¦£eÍI"⁄ªcg" i‚PDI "® dEI "¢¾¿ a"gEI "K‚ı`" ["̨ ` œc"¢©œıcI"•PEIg"ífIãcIg
                                    "0ßÏI"¼fie"SI‚ŒcI"ÁgR
                                             "
                              ĄcIçfI"ŒI•iEI"Ái¦g
"¢cgF¼¿ ÑI" ³ÎI"­ ©[EI"­g N" ©¿X"µNISQGI"½œ["ß©¸cIg"í¸d"ßı¿»d"½œ["C¼¿ cI"¯¾œ¿ L "
     ="ßÏIg"ßı¿»ÑI"h¼£¿ d"½œ["߸ªcI"ßNEI" d"¬[ cI"² ©¿Xg"ßı¿»©œc"ßO"â ŒLg
                ="¢ ¾¸d"‹dI‚J"gEI" IS¼¿ L"gEI"ŁaI¼d"gEI" ¿U ¾¿U"ì¾̌L "


                      57
Å̈U¢̈UEI ¡Q¢£g < c¢ı̈¯fI ÅhI¿Å I ¾E¢̈¯J ŁcIìfI碋fI C¿ÔI
                                          ""K
"= ¬³L ¾O ½œ[ ‚MF¼L À£cI" ISI‚ŒcI ̋ ¿W ß¿ œ¿ d Ì ßP £cI d [ ©ÎIg QI‚`EÍI íıÊ "
     .Ôg cIgEI À Y¼cI gEI Á¼³ÎIgEI"ÀœfiÑI h¼£¿ ÑI ½œ[ SI‚ŒcI À¸e ¿W ½œ[ ìME £cI "

                               ĄcIçfI ­OI„g Ái¦g
         = ̋`Iåœc ® ¸cI"S YGÍI ̋¿Xgg"¢Og‚̂ÑI ¢¾c ı¿VGÍI gEI ̨¼¿X¼ÑI i È
      = f‚i‚Ê À̌¦ i À£cI ßH ¿U‚cIg ¢` ³£¿ ÑI ¢³ÎIg ̋`IåcI d Ø ³cI i È
                           = ̋¦££cIg •¾ª £œc ¢̂P ̋¿Xg "
                           = ªc fi£cI C Jg QSI¼ÑI ¢~¦¸L "
   = ¢dTécI ¿UIS cI T ÛGIg ̨ aÍI ßH ¿Ugg fIãcI QI [GIg ³œ¾œÈg ¾̂¸ÑI ̋©N
                             = ̨¼¿X¼ÑI ­¼O ß¿WI¼£cI "
                              0¢œ¾¿ ÏI ¬¾¾ŒLg ̋¦££cI

    A £µN"£lEI k•fj ¾⁄g .£c¦Ł́V £ÀhI Àg SI„dGI ³E¦́ J ̨cIçfI"IR¦Ò
 ag 0¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ¢¿W P ¢ª¿ Jg .¢cg cI ½œ[ I‚ıO"㣸L"¢œi¼Y Kåªc ¢eTI¼ÑI ⁄œZ
® L À£cI IS ¾Ð J"®¼ŒL ²EI" ıá À£cI Àf f Og KSIQGÍI ²EI"øI•eDI H ¿ cI"Q Œ£[GÍI ² b
Ì ÍGI ²¼ıi ²EI ıá Í"®é[GÍI ßH ¿Ugg à ÑI"̋©£«ÑI"ßP L ²EIg .ßıb ¢cg cI ¢fiœ¿ d
²EI ¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI NIg" d ²G ` Ë dg".łœL"gEI"¢~ªcI ¹•³c ¢¿W ÐI flc ¿ ÑI K e ¿ d ¹ ÅI
    0µ¾œ[ ¢aQ ¿ ©œc"¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI ½œ[ µœ¾È"²EI ߦa"ºœ̌d S YGI Ì ¢¾c ÑI ²¼e a" ¸L
­¼fi£c ́ ¿UF¼L ¢¾eI„¾ÑI ¢¿»a d Ì à ÑI ̋©£«ÑI ¢bS ¿»d ¢cE ¿ d ²GI ­¼ŒcI ıá .łc•c
0¢d ¸cI ¢¾c ÑI ¢d ıO í¿ È ßNEI d ¢¾eI„¾Ñ J ºœ¸£ÑI"SI‚ŒcI"R LI"¢¾œ©["Ì º¾©[ À«³ d


                      58
¢iEI h cg ½£dg A ¢` ª¿V ¢¾eI„¾d ßNEI" d à ÑI ̋©£«ÑI ̋`I‚L ¾ªi ©¾`".æQEI KS¼¿ J ıc
                                A ̋`IåcI ıá ¢³N

                   A c¢ı̈V ÅhI¿Åg SI dGI ¾E¢̈¯J ŁcIìfI IR¢
" d í¾d¼©¸cI íœ[ ªœc ¢¾[ ©£NÍIg ¢iQ ¿ £aÍI ¢¿U ¾¿ cI IgQEI ¬fEI d"¢¾eI„¾ÑI ²EÍ "
 0 ³L dI„£cI [ 즸L ìPg ¢¾d¼ıÏI" i¼cgEéc"¢©N‚L Àfg .í¾œÖ í¦ £ dg ¢d¼ıO
 ¢¾d¼©¸cI" ¿U ¾¿ cI [ ìME £œc ¢œ¾¿Ug ß¿ `EIg Àd¼©¸cI ìJ £cI" ¿ [ À³`"łc•Jg
                        = ¢dI £¿ d ¢¾© Lg ¢¾[ ©£NI ¢cI [ ídE Lg
"¢¿W P .QI‚`EÍI K ¾O"½œ[ ‚¿V ¦d ‚MEI ¢¾eI„¾ÑI QI [GI [ • £L À£cI hãıcI IS ¾ œc ²EÍ "
 S‚¿ £cI À¸i‚¿U KQ [ ²¼e¼ıi ¬³` 0¢¿»³cI"¢¾[ ©£NÍI ~ªcI ÓGI ¬³ d ²¼©£ i i•cI
 ¢¿ ¿ ÑI"¢¾c ÑI IQ ©£[ÍI ̋NI‚L gEI"¼© cI"¢¦¿ e ́X ª eI gEI ¬ ¿ £cI ¢¦¿ e ̨ ªLSI" d
 µ¾cGI C¼«œcI ¬£i d ­gEI ²EI ¢c ÏIg 0 ©fì¥g"¬¾œ¸£cIg ¢fi¿ c b ¢¾[ ©£NÍI [ ̂Œœc
 .¢¾[ ©£NÍI [ ̂Œœc ¢¿ ¿ ÑI IQ ©£[ÍI ́ ¾œŒL ¼f ® ¸cI æ ªeGÍI h¼£¿ d ́ ªÐ
 .Àd¼©¸cI i cI HI¼` gEI íªZ¼ÑI S¼NEI ß d h‚PEÍI IQ ©£[ÍI ́ ¾œŒL KQ [ ¸¿ i RGI
  [ 즸£œc Àªıi Ã" ¾¿U ¾¿U K‚YF¼d"²¼ıLÍ d KQ [ K쌪cI" Œ¦̂cI ²EIg ¢¿W P . fì¥ gEI
             = ³Ï ¿ d ¢i ©Ï ¢̂¥ ¿X [¼©Õ ½œ[ ‚`¼£L Íg f‚̇e ¢³Ng
"¢¿ ¿ ÑI IQ ©£[ÍI ߸«i .¼© cI"S¼Y Ì À£cI ­g cI Ì"¢d ıÏI h¼£¿ d Ł¸¿X ²EÍ
 í¿ È ½œ[ ́U¼¿ Ö ìME L ³c ²¼ıi Í d ¦c ¥ . ³£cD ¿X ½œ[ .¢¾[ ©£NÍI [ ̂Œœc
 S¼¿ Œc gEI i¼cgEÍI i È C¼¿ c dGI łcR ̋N‚ig"0¢` ³£¿ ÑI" Œ¦̂œc ¢¾d¼¾cI K ¾ÏI
 ¢Õ‚J ¢¾ª¾b ¢¿W P .¢¾eI„¾Ñ J Á¼¸©ÎI ̨ ̂ŒcI ® ©£fIg 0łcR ÓGI dg ‹dIãcI ìJ L"Ì
 ìJ L ¢Œi‚Y d ¿ fii ²EI µeE ¿V d"¢¾[ ©£NÍI [ ̂Œœc"¢³N¼ÑI IQ ©£[ÍI"•¾ª Lg
 À£cI Y¼̌¿ cI ß¿ ªJ .¢` ³£¿ ÑI ~ªcI ́»¾["h¼£¿ d ½œ[" fìME Lg IQ ©£[ÍI"¹•f
      = ¬³HIQEI í¿ fi£c SI‚ŒcI"À¸e ¿ J ̋` œc SI‚ŒcI „bI‚d ½œ[ ¾¸©ÎI ³¿US Ê" a


                      59
Å̈U¢̈UEI ¡Q¢£g < c¢ı̈¯fI ÅhI¿Å I ¾E¢̈¯J ŁcIìfI碋fI C¿ÔI
                                          ""K
"­ «ÑI I•f Ì C b‚¿»cI"Àa J"½œ[ KSIQGÍI ‒ £ªeIg ¢¾eI„¾ÑI KSgQ Ì ¢bS ¿»ÑI ¢NSQ"²EÍ
 0¢¾YI‚Œá cI" [I¼Œc J" d ¬ıO ® ̇e ®I„£cI ¢NSQ ¬¾¾Œ£c ¢¾¿U ¿UEÍI ìi ¸ÑI"íJ d 㣸i
 ¢` ¿XGÍ J".® ̂¿ i d ¦c ¥ ¢d ¸cI QSI¼ÑI ̋iT¼Lg ¢¾eI„ÑI ¢¿»a d ÓGI ¾¸©ÎI À¸¿U ²EI ì¥
 ßı¿V Ì ¢¾eI„¾Ñ J ¢Œœ¸£ÑI ¢¾ Œ£cI d¼œ¸ÑI"‚`¼L ® ¸J".¢¾¿U ¾¿ cIg ¢¾e¼e ŒcI ºHI¼¸cI"ÓGI
 à ÑI ̋©£«ÑI ® ©£fI ²E ¿V d ²G ` łc•c 0í¾¿W ¿ £PÍI"ì¥ ½œ[" ³J ¸¾£¿UGI ß³¿ i
   d¼œ¸ÑI ì`¼Lg" Œ¾¸ÑI ¹•³c ßO Q «iGI ½œ[ ¢i•¾ª £cI"¢̂œ¿ cI ¤fii ²EI ¢d ¸cI ¢¾c Ñ J
 SI‚ŒcI"Q LI ¢Œi‚Yg ¢¾ J í¿ È d ³ ¾ıÊ"Ô £c Jg" ¾¸©«œc" ¿U ÑI ßı¿»c J ¢dTécI
                               "0¢d ¸cI ¢¾c Ñ J ºœ¸£i ©¾`

                      A ÀN lEI"k fj ŁcIìfI ÇŒ£¼l Ĥg
ßOI‚d d ¢œO‚d ßb Ì ¢¾ ¸ÑI ³ÎI h c ¢¸`I‚ÑIg ßP £cI ¾¸©«œc ıá . ¾H ¦d
                         <Àœi" ©b ¢¾eI„¾ÑI KSgQ

                                ¢¾eI„¾ÑI QI [GI ­éP"9
.­gEÍI‚iT¼cI ³¾N¼L½œ[C J¢¾eI„¾ÑI¢¥ ¾¿WgQI [G J¢¾c ÑIKSIT¼c¢¸J £cI¢¾eI„¾ÑI¢i‚i d®¼ŒL
 ³¾œ[ ½ ¦L À£cI I‚¿VF¼ÑIg ¾̂¸Ñ J f Ê"À£cI"¢¾ ¸ÑI h‚PEÍI ¢iSIQGÍI ³ÎI ̋d ²g ¸£Jg
  i ¦N d ¢¸a¼£ÑI" IQI‚iGÍIg ¬ ¿ £cIg ¼© cI ¢¦¿ b ¢¾eI„¾ÑI ­¼¿ ªc ¢¾¿U ¿UEÍI I‚i Œ£cI
 ©b 0łcR ÓGI dg Œfi£¿ ÑI i ¿ Lg ́Xg‚ŒcI HI¼` d ¢dTécI é©fi£cIg fì¥g ́Xg‚ag
    0¢¸a¼£ÑI ³L ¾N Og ³ÕIãJ f ÊÀ£cI¢¾d¼ıÏI [ ̂ŒcIŁœ£ ̋d"Sg ¿»£c J"®¼ŒL
­ PQGI ̋d .¢ŒJ ¿ cI ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ©£¸i ßJ ‚ª¿ cI d"ºœ̂ i Í ¢¾eI„¾ÑI ¢¥ ¾¿W ²EI Øg‚¸dg
¢¾`‚̇cIg" i¼cgEÍI ¾L‚Lg"¢¾d¼ıÏI ¢¿U ¾¿ cI Ì" «£¿UI d ½œ[ C J ¢dTécI" éi ¸£cI
                    0ßdI¼¸cI d fì¥g ¢¾ Y¼cIg ¢¾cg cI"¢iQ ¿ £aÍI


                      5:
d ¼N Ìg"¢iSIQGÍI ¾cIg cI"ßPIQ ¢¾eI„¾ÑI ̨g‚¿»d QI [GI ¬£i ²EI Q £¸ÑI d ² b ²GIg .łc•c
¢d ¸cI ³N¼£cI ̋a¼L" ı©ÑI d µeG `". ¾¸©«œc"‚¿V ¦ÑI"ßP £cI"́W‚`"́ œŒi Ù".² ©£ıcI
́ œ«ÑI ® dEI ¢¾c ÑI ‚iTg"µd Œi Á•cI ́X‚¸cIg ¢ŒJ ¿ cI ¾eI„¾ÑI d aé̂eI .¢¾eI„¾ÑI"̨g‚¿»Ñ
g‚b ÑI"S YGÍI ́ H ¿ Pg ÁS ÎI ¢¾c ÑI ²¼e a •¾ª L Øg‚Z ­¼O ßi‚JEI ‚³¿V ­éP Àd¼ıÏI
K i ÎI" ¾¿ £ŒÑI²E ¿V d"µeEI ©b0ߦŒÑI¢¾c ÑI²¼e Œc"hãıcI ³N¼£cIgfldéÑIgÁQ ¿ £aI
¢MéM½œ[¢Õãd ¾eI„¾dQI [GI ½œ[́ LÀ£cIg.¢¾eI„¾ÑI¢¥ ¾¿W"¢Œi‚Y½œ[ ³c PQGI ËÀ£cI
¢` b"íıÊ". ³eI¼œ£ií£œcIí£ ¿ cI ¸a¼LÓGI ¢` ¿XGÍ J"¢œ¦ŒÑI¢ ¿ cI e ¾J¬¿ L¤¾O I¼ ¿U
               0¯¿U¼£ÑIh ÑI½œ[¢¾eI„¾©œc"¢fi¿XIgKS¼¿W i¼ıL díœ[ ªcI
h‚L À£cI ßH ¿ ÑI ­¼O" é¾œÈ ‚¿»eg QI [GI"ã[ ¢¸`I‚ÑIg K‚¿W ÑI ¾¸©«œc ıá .Ë dg
Ì ¢O¼£ªd ßH ¿US gEI "¢¸`I‚d" I‚b•d µ¾N¼L ³ ıá ©b 0 ³e c d éP L N¼£¿ L ³eEI
ßb"ÓGI gEI ‚dEÍ J À ¸ÑI ̨ ̂Œc J ŁœıÑI ‚iT¼cI"gEI ¢¾c ÑI ‚iTg gEI ­gEÍI ‚iT¼cI ÓGI Q ¿ cI I•f
À©¿US ì¥ ßı¿»Jg ‚¿V ¦d ß¿WI¼L I¼ a ºœP ¾¸©«œc ıá h‚PEI ¢³N d"0ØI‚YEÍI
                  0¢¾eI„¾ÑI QI [GI Ì i‚MF¼ÑI ̋dg í¾ ¸ÑI ícgF¼¿ ÑI ̋d

                               ¢¾eI„¾ÑI ¢¿»a d ­éP"9
æQ ¿ d ¼f" ©b .¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ¢c OGI ¸J ¢¾eI„¾ÑI ½œ["¢aQ ¿ ÑIg ¢¿»a ÑI"¢œO‚d EI ¦L
¢aQ ¿ ÑIg µ£¿»a d ¬£Lg 0 ³¾£`‚̌J ¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI ½œ[ .CIST¼cI ́ œÕ Ø‚Y d"µ¾œ[
½œ[". i‚̇e .‚`¼£L ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI ⁄e b IRGIg 0¹é[EI f ¿X‚¸£¿UI À£cI"K‚̂¿ ÑI º`g"µ¾œ[
²G `". ³£¿»a d ["¢dTécI éi ¸£cI ­ PQGIg ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ìME £œc ¢©³d ¾e ıdGIg" IS a
    <ºHI¼¸cI ¹•f íJ dg .¢¾c ÑI ²¼e a ½œ[ ² ÑãcI ìME L d ́ œŒL ¢¾œ©[ a¼¸d ⁄Ê
                      5;
Å̈U¢̈UEI ¡Q¢£g < c¢ı̈¯fI ÅhI¿Å I ¾E¢̈¯J ŁcIìfI碋fI C¿ÔI
                                           ""K
"¡I¼ cI íı©£c".¢d ¸cI"¢¾c ÑI ­ Õ Ì ¢dTécI" IãÐI ½œ[ ¢¿ ¿UF¼ÑI ¹•f"‚`¼L ® [
           = ́V Œ cI h¼£¿ d ̋`Sg"¢¾eI„¾©œc ¢Œ¾aQ"ß¾c È d iS ¿»£¿ ÑIg

   7ñt`:?Iç ¢j<4 ñç 1Ä 7ñt`:?Iç ¢j<I vn5ç¡nIç flnj=:3 u:i4"ëç 'ä ç (q4 L É⁄hl3ç ç¦6 ?3
   vhje:Iç ë·=93ç! êt)çñ 3ç òtCr# •j(ç 3ç 5·5t1 4 v;3t;3ç éïtIç u?' É n3ä m. Å  "fl7 #â"
         Ëvn.tch3ç vn4·ke3ç êt)tn?3ç ç¦2! vn4·ke3ç vn3tIç n# $ ê¬t<4 ‹j:>4! vn5ç¡nIt#".² ÑãcI ßP L ­ Õ d ́ œŒL À£cI ¢¾e¼e ŒcI ¾¿ £ŒÑI ÓGI C¼«œcI"Ì ¢d¼ıÏI KÍ ̌d
 0S¼£¿U cI d"84 ß¿ ªcI ¢¿W P .¢¾eI„¾ÑI Ì" d ¢c ¿ d ­¼O ́V Œ cI ® £OI"½£d łcRg


   ·5thj3 v9?l3t# #ïq7 tm3·91 t2 çðä 0 $ tI 93ç àtb.â tm#"ž h:7 •:3ç ê®7 e:3ç! êt' :hIç ä©
  ªï·&·4"‹nji$ •0 éït7¡3ç !â •4·k. ‹nji$ ëç 'ä 3ä t4ä! vn4·ke3ç ïñç·Iç ng>$" 3ä t4ä •3tIç
  •# fIç ñ·:) 3ç 4  flag3ç
²¼e a ̨g‚¿»d ²¼ıc .¢œO‚ÑI ¹•f ­éP ̋`IåcIg ßP £œc ¢©³d ́W‚`" ¾¸©«œc ‚`¼£L g
̶œ¦ig ¾d¼©[ ́V Œ cI fl¦¿ i ©b .¢¾©¿U‚cI K i‚ÎI Ì ¹‚¿»e ¸J ³cg £d"Ì fl¦¿ i ¢¾c ÑI
½œ["­¼¿ ÏI ¢¿W‚` ¾¸©«œc fl¾£i" Ù .¢œO‚ÑI ¹•f Ì"èbEI "®é[GÍI ßH ¿Ug ì ig µNgEI
                              0¢©³d"¢¾dé[GI"¢¾̂̌L
                          <ßP £œc"¢O £ÑI ¾e ıdGÍI íJ dg
"â ŒLg ³eE ¿»J ¢¾¸©ÎI ̋`I‚L À£cI ßH ¿ Ñ J ¬³¿ ¾¿ fi£c ¢¾e ÑãcI 悪cI C ¿UFgS ̋d ß¿WI¼£cI "
                            = ³¾ ¦£c ¬³c ¢¾¸©ÎI OåŒd


                        5<
"¢̂Œ c J"gEI ¢¾¸©ÎI ßP L ­ «Ã µd ©£f J"Øg‚¸d S ¿»£¿ d"gEI à Ñ‚J H J"­ ¿ LÍI "
 0̋`IåcI "K‚b•d łcR Ì Ã ".̨¼¿X¼ÑI ­¼O ß¿ ªd Łœd d µ ¾ıÊg ³eE ¿»J "̋`IåÑI
 ¢~¦¸L"̋d SI‚©£¿U J ¹ìb•Lg à ÑãcI"̋d ŁœÑI ̋¦£L À̌¦ i .¢¾¸©ÎI ßP L"¢¾c ¸` ² ©¿ cg
            = łcR ıdEI d"ßb ® ¸cI ÁEI‚cIg ®é[GÍI ßH ¿Ugg i‚PDI"íe Ñ‚J
"¢¿ £ ÑI ¢¾[ ̂ŒcI ¢¾e ÑãcI ¢ «œcI ÓI ̨¼¿X¼ÑI Ì ß¿ ªd Łœd ̋d ̋`IåcI K‚b•d µ¾N¼L
 K‚b•ÑI ­¼O"¢ «œcI ̋d ‒¼£ªd ́V Œ J ¢¦c ̂ÑI"gEI ¸d í£ «œcI ÓGI gEI "¢¾c ÑI"¢ Î"ÓGI gEI
            0¢¾d¼©¸cI ̨ ©£¿UÍI ¿ œ«J Ø‚¸i d º`g fì L À£cI i ¿ ŒcIg
ßH ¿Ug ¢~¦¸Lg Łfi¿ cI Łœ£ à ̨¼¿X¼ÑI Ì ß¾c È ‚¿» J"ß©¸cI I•f ¢¦O ¿ d À̌¦ i ©b
¢¾©fE J ® ¸cI ÁEI‚cI ́ ¾¿ Èg Àdé[GI ̨ ¸¿VGI ² ©¿ c ¢¾¸©ÎI OåŒd ­¼O ¢O £ÑI ®é[GÍI
                                    0̨¼¿X¼ÑI

                               ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ­éP"9
  OåŒÑI ²EI ½œ[ ¢¾` b ¢e ©¿X 㣸iÍ"¢¾©¿U‚cI K i‚ÎI"Ì f‚¿»eg ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ¢aQ ¿ ÑI ²GI
¢©M ²EI "RGI 0 ¾eI ¾d Q¼N¼cI hå¿U .¢¾c ÑI ²¼e a Ì" ³ ¾©¿ Lg fSI‚aGI Ë"²GIg . ³eE ¿»J"̋`IåÑI
¢¾eI„¾ÑI •¾ª L"߸«i Ù .µ¾œ[ æQ¼¿W ©b ¢¾c ÑI ²¼e a º¾¦̂L ́Xå¸L fI‚bGIg J¼¸¿W
 d ¢œd b ¢¸a¼£ÑI ¢¾c ÑI"¢ªœ¥EÍI Ø‚¿W ® [ łcR ‹H £e dg 0 ªœ¿U"S‚Œd ¼f d [ Łœ£ i
.¢¾c ÑI ²¼e a ¿ O ³c ¢¿ ¿ ⁄e b À£cI Í «ÑI Ì IQ ©£[ÍI Ø‚¿W ® [g .¢³N
                0‚PDÍ ‚̂¿U dg"h‚PEÍ K‚Œ`" d ¢¾c ÑI éi¼fi£cI" ¦¿ J
¢¾[Ig¢¾¿U ¾¿UKQISGI ["Ç e".¹•¾ª LË dgµ¾œ[æQ ¿ d¼f d"íJØé£PIø f"²¼ıi²EI ıág
  `é£PGÍI ¹•f ß d ²EI ©b 0¡ ¿ O ³c" ¿ fii Ò ¢iQ ¿ £aÍI"¢¾`‚̇cI Ì ¦œŒL [ gEI
 [ ¬ i" a IT ÛGÍIg ¸a¼£cI íJ ì¦b Øé£P ` 0ͼŒ¸d I O Tg «£L Ò d ¢iQ [ ²¼ıL a
        0¢i•¾ª £cI¢̂œ¿ œc HITŁ¿ ¸L [gEI"¢¾eI„¾ÑI¢¥ ¾¿W"Ì¢¾ ŒL éı¿»dQ¼Ng


                      63
Å̈U¢̈UEI ¡Q¢£g < c¢ı̈¯fI ÅhI¿Å I ¾E¢̈¯J ŁcIìfI碋fI C¿ÔI
                                          ""K
¢ i„ÐI łcR Ì " à .µL ¿W ¿ £PI ¿ O ßb ".̋¦££cIg ¢¦aI‚ÑI K„³NEI ‚³¿ L .ßb ½œ[g
½œ[EÍI ́ œ«ÑIg ¢¾c ©œc ¢d ¸cI ¢¾¿»£ªÑIg ISIT¼œc ¢¾œPI cI ¾¿»£ªÑIg ¢ıœ©©œc ¢d ¸cI
¢¾eI„¾ÑI "Ì ̋a¼£ÑI æ ªeGÍI h¼£¿ d ídE £J ®I„£cÍI ½œ[ KSIQGÍI ß©O ½œ[ . J ¿ fiœc
                    0 ³c ¢¿ ¿ ÑI ¢³N¼cI ¼fie IQ ©£[ÍI µ¾N¼Lg
 ² ıdG J"µeG ` .¢i•¾ª £cI"¢̂œ¿ œc ́U ¿UEÍ J ̋N‚i ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ̋¦£Lg ¢¦aI‚d SgQ ² b"IRGIg
                        <íi¼£¿ d"½œ[ ¢¸`I‚ÑIg ßP £cI ¾¸©ÎI
"µ¾N¼£J ®I„£cÍIg"® ¸cI ­ ÑI Ø‚¿W" ¾¿V‚Lg ̋¦££c ­ ¸`g Ø ª¿V ® ̇e Q «iGI ½œ[ ß©¸cI "
  d ‒é¿WGI"ßb ‒IåaI Ë dg .¢¾c ÑI ²¼e a"Ì ³c"K‚ ¿ ÑI ØI fEÍI"¢d Ð IQ ©£[ÍI
 ­ ̂i a Á•cI ßœÐI d ÏIg KìPEÍI ¹•f"̋¦£L ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ß¿ œ¿ d í¿ È µeE ¿V
                                   = ® ¸cI ­ ÑI ìJ L
"µ¾œ[ "ß̌£¿»L Á•cI ̨ ̂Œœc "¢¿ ¿ ÑI IQ ©£[ÍI •¾ª £J "¢d¼ıÏI "®I„£cI h d "̋¦£L "
 ¢iSg cI ‚iS Œ£cI ß¾œÈ ­éP d łcRg .¢¾c ÑI ²¼e a Ì"K‚̂¿ ÑI"ØI fEÍI º`g ¢¾¸©ÎI
 ­éP" d łc•bg .²¼e ŒcI I•f •¾ª L ® ŒL h¼£¿ d ́W¼¿ J ¢d¼ıÏI fS ¿ L À£cI
 ­ ̌¿VEI ® ŒL ½œ[ ؼa¼œc"¢ÕãÑI ́VISgEÍIg ̋iS ¿»©œc ¢¾eI ¾d" IS iT ¬¾̇ L œY
 Ł¿W¼£¿ d gEI ¢¿US d C ¦c ¢¿ ¿ ÑI" IQ ©£[ÍI .é d .⁄e b IRGI Ù ºŒfi£cIg fT ÛGI
 º`I‚ÑI ¹•f ¢ªœıL ²¼b" d ºŒfi£cIg ́X‚̌cI I•³c é¸` ⁄`‚¿W a"é d ºi‚Y ¾¦¸L gEI
                                        0¢¦¿U d
  ¿U ¾¿ cI ìJ Lg ¢d ¸cI ¢¾c ÑI" iQ ¾d Ì í¾H ¿ PE J"¢e ¸£¿UGÍI h¼£¿ ÑI I•f ½œ[ ıág
® ¸cI"­ ÑI ¢¦aI‚d K„³NEI À¾cgF¼¿ d ̋d ß¿WI¼£cI I¼ a"¯JS ıá" ©b 0̋iS ¿»ÑI 쾿 Lg ¢d ¸cI
¢e ¸£¿UGÍI ¿ iEI" ıág"0¬³£bS ¿»Ã ¢i‚ı` ¿VSgg ¢¾¿UISQ ŒœO Œ[g ³J"¢œd ¸cI ‚YEÍIg
                    0¢¾eI ¾ÑI IS i„cI d ³¸©N ıá À£cI d¼œ¸Ñ J                      64
¬¾œ¸£cIg ¢fi¿ c b ¢¾ ¸ÑI [ ̂ŒcI"ÔgF¼¿ d ÓGI Í ÏI ¿ O ¢¸`I‚ÑI I‚b•d µN¼Lg
¢¿ ¿UF¼ÑI gEI ¢¾c ÑI ‚iTg gEI ¢¾c ÑI ¢¦aI‚ÑI"K„³NEI [ ícgF¼¿ ÑI ÓGI gEI fì¥g ¢¾œPI cIg „¾³«£cIg
            0¢¾e¼e a ¾¿ £Œd"¬¾©£Lg ¢` ¿XGI gEI"ì¾̌£J ºœ¸£i ‚dEÍI ² b IRGI ¢¾¸i‚¿»£cI

                                 ‹H £ cI ¬¾¾ŒL ­éP"9
 J ¿ fiœc ½œ[EÍI ́ œ«©œc ¢¾¿U ¿UEI ¢ª¿ J ¢¸NI‚ÑIg º¾a £cIg ‹H £ cI ¬¾¾ŒL ¢©³d"̋N‚L
ã[ łc•b ¢œO‚ÑI ¹•f Ì ¬³d SgQ ¸c" ¾¸©ÎI ² ıdG J µeEI "ÍGI 0¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cIg
® Œ£cI h dg K„« ÑI ‹dIãcI ¢¾©fEI " ³ dg"́XSEÍI ½œ[ ¢¾d¼©¸cI" ¿U ¾¿ cI ‹H £e ¬¾¾ŒL
 J ¿U fiœc"½œ[EÍI ́ œ«ÑI"Ø‚Y d K ¸ÑI ‚iS Œ£cI"h¼£Ö ß¾œÈ ­éP" d łc•bg . ³¾`
Áå¸L À£cI ́ aI¼ cI ½œ[ ̨éYGÍIg"¢eTI¼ÑI ìJ L"¢¾œ[ ` ¢NSQ [ ؼa¼œc ¢¾ª¿ £cI íeI¼ag
Łœ£ "‹H £e ¹ ÅI ¢¾¸i‚¿»£cIg ¢i•¾ª £cI"í£̂œ¿ cI"߸` KQS ̋¦£L I•bg ¢d ¸cI ¢¾c ÑI ¢d ıO
                               0¢¸NI‚ÑIg ¬¾¾Œ£cI ‚iS ŒL
¬¾¾Œ£cI ‹H £ c ̋¿UgEI S ¿»£eI ídE L"½œ[ „¾båcI h¼£¿ ÑI I•f ½œ[ ¾¸©ÎI ̆ ¿» c ıág
¢¾ ¦cIg"¢¾e¼e ŒcI" ¾¿ £ŒÑI ¿ È ²E ¿»J"¢¸`I‚©œc" ¾̂¸ÑI ¹•f S © £¿UIg ¢¸NI‚ÑIg º¾a £cIg
h¼£¿ d ½œ[ ãbEI KQ¼Ng ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L Ì ãbEI ¢¾œ[ ` ² ©¿ c íœP £ÑI IS ag ¢¾L ¿ ¿UF¼ÑI
                              0¢d ¸cI" ~¾³œc"¢¾c ÑI ¢d ıÏI
́ œ«ÑI"̋d ß¿WI¼L I¼ a ºœPg ®é[GÍI"ßH ¿U¼J ¢e ¸£¿UEÍI ıá . i ̌cI"¹•f º¾Œfi£cg
¢¾¿»£ªÑIg ¢¾c ©œc ¢d ¸cI ¢¾¿»£ªÑIg ¢d ¸cI ¢ i„Ð b ¢iSIQGÍI º¾a £cIg ¢¦aI‚ÑI K„³NEIg ½œ[EÍI
            0 ISIT¼œc ¢d ¸cI ¾¿»£ªÑIg *¢¾œPI cI KSITg+ ¢¾JIåcI KSIQGéc ¢d ¸cI
                       65
Ł³¤fl I"łf¢Î" J Ì"<" f¢O" ̈UISQ""""""›f¢‹fI"C¿ÔI
 c¢ı̈V" ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI"½g"ç I"       "

                                      ""®bbbbbbl•bbºbbL
"ß©¸cI "²I ¾d "Ì "¢ i O ".² ÑãcI "¢¿W Pg ".¢¾¿U ¾¿ cI " ¿ ¿UF¼ÑI "¹ ÅI "̋`IåcI "¢J‚Å "㣸L
"ßi ¸L"ßNEI" d"Á¼¸©ÎI"‹¾¿ cI"̋`I‚L"¢¦¿U Ã"4<<<"ÓGI" ISQ ¦ÑI"ÓgEI"̋N‚L"RGI".Á¼¸©ÎI
                                0 ¾¸©«œc"¬̇ ÑI"²¼e ŒcI
"Ì"¢¾eI„¾ÑI"¢¾` ª¿V"ßNEI" d"¢ıi‚¿»cI"¢¸JSEÍI" ¾¸©ÎI" ³£¿X P"À£cI"¢¸`I‚ÑI"¢J‚Å"›S Lg
" ³ÎI"̋d"ß¿WI¼L" I¼ a"fl£`" ³£cg Ög"® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ £J"Á¼¸©ÎI"̨ ̂ŒcI"® ©£fGI"S YGI
"¢¦aI‚dg"̋i‚¿»£c J"¢ªœıÑI"¢¿ ¿UF¼ÑI"µª¿W¼J"² ÑãcI" ³¿UEIS"½œ[g".® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ L"Ì"K‚MF¼ÑI
   0ÀœfiÑI"h¼£¿ ÑI"½œ["¢¿W P"ÀbS ¿»L"ìJ L"́ ¿UEI"̋¿Xg"½œ["µ¿W‚Og"Àd¼ıÏI"ß©¸cI
"¯¾̂ £cI"¤¾O" d"CI¼¿U"̋`Iåœc"¢d ¸cI"Q ¦ÑI" d"¢J‚«£cI"¹•f"¢̂¿»eEI"Łœ£ "® ³œ£¿UI"Ë" ag
" d"¼fg". ³bI‚¿VGI"Ë"À£cI" ³ÎIg"¢̂¿»eEÍI"Łœ£ "ìJ L"¢Œi‚Y"¤¾O" d"gEI"̨g‚¿»©œc"® ¸cI
                             0ß¾c cI"I•f"QI [GI" d" ıd
"̋aIg" ¿ O" ³£dCéd" ıág"́U ~£¿UGÍI"ß¾¦¿U"½œ["⁄¾̂[EI"¢J‚«£cI"¹•f"²EI"‚b•c J"‚i Ng
                      0 ³c ̌£¿VI"h¼£¿ dg" ³œH ¿Ugg"¢¾¸©N"ßb
                       66
¦¯flÒI ®iEI
¢¾© £cIg d ¿ £œc ¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI íJ ­gEI À Yg C Œc ¬¾̇ £J ¢J‚«£cI ¹•f ⁄Œœ̂eI Œc
  IC Œc ¢¸JSEI ³£œL .ß©¸œc ¢bå¿»d ¢¾«³ d ̋¿Xg"µcéP Ë".¢ıi‚¿»cI ¢¸JSEÍI ¾¸©ÎIg
Ì ¢` ª¿»cI ¢¾eI„¾ÑI ¢cE ¿ d"¤O ¦£c ⁄¿ ¿ P .¢³N ßb Ì ¢̂¾¿» cI ¾¸©ÎI ̋d"¢i¼³N
ߪ̂cI 漌Og ÔgEÍI ¬¾œ¸£cIg ¢a [GÍ b".¢³ÎI Ì ¢ıi‚¿»cI ¢¾¸©ÎI ß©[ ­ «Ã ³£aé[
SI ¿WG J". ¿VSg ¬¾̇ Lg ́Xg‚[ K [ â ŒL ⁄`‚[ À£cI IC ŒœcI ¹•f ⁄N¼L ag 0 i¼ı£cIg
                 0C Œc"ßb"µcg L Á•cI"̨¼¿X¼ÑI"Ì ¾¿W¼£cI" d"¢[¼Õ
  IC ŒœcI" [ ‚ª¿UEI À£cI ¿WéÐIg S ı`EÍI ­Q ¦£c à M"À Yg"C Œc Œ[".łcR ¸Jg
.C ŒœcI ­éP ³á ŒL Ë À£cI eS ŒÑIg ß¾c fi£cIg ́Xg‚¸cI d ¢[¼©Õ ­éP d ¢i¼³ÎI
K‚©œc ¢i¼³N IC Œc ¬¾̇ L Ë .łcR ‚MGI ½œ[g 0¢ıi‚¿V"¢¾¸©N ßb"¢J‚Å C ¥G J"fl©¿U Ù
S¼fiÑI Ì"̋`Iåœc K‚b•d ¢¥ ¾¿Wg ¢ŒJ ¿ cI ¢i¼³ÎI IC ŒœcI ¢œ¾¿ O â Œ£c ⁄¿ ¿ P .¢¾e cI
                      0 ³£³N Ì ¢¾¸©N ßb µ¾œ[ ⁄œ̌£¿VI Á•cI
.¢¾¦¾båcI ¢¾ Y¼cI K‚b•ÑI ì¿ Èg ¢i¼³ÎI ¿VS¼cI ‹H £e ­Q ¦£c ¤c M"À Yg C Œc Œ[ Ë
         0² Ñãœc"K‚b•ÑI â ŒL ßNEI" d"ìPEI"C Œc"¬M".̨¼¿X¼ÑI Ì ì¦P K [ ¿ Ã


                         ̨cIçfI ­́»ß́»g íJ•L £ÀŁÀe
̨g‚¿»d ÁEI ß d".À¿ £Œi ¢¾` ª¿»cI ¢¾eI„¾Ñ J ¢Œœ¸£ÑI ßH ¿ ÑI d ¢cE ¿ d ²E ¿»J ̋`IåcI"²GI
̨g‚¿»ÑI ¢ÕãJ EI ¦L".ßOI‚d K ¸J ̋`IåcI"ß¿ œ¿ d"‚ág 0í©ıÖ ̂¾̂ Lg IìJ L".Á N
      0¢¸`I‚ÑI ‹H £e ¢¸J £dg µc¼O ß¿WI¼L ¢œ©O ¬¾̇ Lg ̋`IåcI Łœd â Œ£J À³£ Lg


                     67
c¢ı̈V ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI ½g ç I Ł³¤fl I łf¢Î" J Ì"<" f¢O ̈UISQ›f¢‹fI C¿ÔI
                                     "K
                      ªcI g Øj ̈¯ ̋Ÿ•¤fIj QI [GÓI
³eE ¿»J"̋`IåcI ¢¾¸©ÎI i‚L À£cI"¢¾c ı¿VGÍI"gEI ̨¼¿X¼ÑI i È ¼f"µJ C ¦cI À̌¦ i d ­gEI"²GI
 i Èg"̋`IåcI ¢¾«¾LIå¿UI ¬¿US"łcR ¸J"¬£i"Ë 0łcR d K P¼£ÑI ØI fEÍI gEI Ø ³cIg
  ³ÎIg ¬³Lã J ¢e ¸£¿UGÍI" ıá i•cI ́W ¿VEÍIg ¢ıi‚¿»cI ¾¸©ÎIg ¢` ³£¿ ÑI ¢~ªcI
  I¼ a łc•bg ß©[ IgQEIg ìYE Lg d¼œ¸d d K [ ¿ ÑI â ŒL ³ ıá À£cI ¢iSIQGÍI
                    0®é[GÍI"ßH ¿Ugg ¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI ̋d ­ ¿ LÍI
                     68
¦µ g".£Łß⁄Ù ¦lIjT ²g £ÀhI ÀÒI £Àc¦Ł́V £Àf¦ł́VGI ©j¦ L ²łâ

 àç hg3ç j. tm:l9$ •:3ç êçñtnHç %â j. ¡n2 :3ç 4 Év4·iGç Ž , 4 v4 hIç vn5ç¡nIç flnjD"9
 ¦6 fl;4 vnk6â j<:$! Ëvn:D vnl#!"‒nje$! v=́ 4 vn4·ke3ç"›0ç Iç !â T1teIç !â"™tg,~ç !â
 v`1tl4! ïç .ä w1!ü &!â •0 vn5ç¡nIt# žtk:6²ç n0 ·i7 Ž - •0 " E tm5·2 •0 ê®nj=:3ç
 Ž , 4 é¦>:Iç êçñç h3ç èç·́ " 4 3ä žte3ç #â 3ç t9:5ç éñt%ä j. .t?7 tQ Éþvn5ç¡nIç
                                      Ëv7¦ngl:3ç vcj?3ç
"•:3ç fij$ v́t( Éé ́tlIç"!â"ve0ç Iç vnekFç ™tf:*ç ™t<O t9$ñç 3"ÉTe4 útc1 j. ¡n2 :3ç "9
 vaa>Iç êçïtk:.¬ç"T# v5ñth4 àç &ä vn5ti4ä 4 Évn5ç¡nIç 4"ç & vkm4 êçïtk:.ç tm3"⁄a>$
 Ë" (~ç êt.tch3 vaa>Iç fij$" 4"!â vn»tIç êç·l?3ç ™®( 3 vaa>Iç fij$! •leIç útchj3
  4"" (â" ç j# 3 aa>$t4 4 j93ç"•0 Te4 útch3 vaa>Iç"êçïtk:.¬ç v5ñth4 iP tk2
                                       Ë"·:?Iç ¢g5
"éït7¡3ç %â v)çñ 2 Évlne4 vnlm4·n)·)"!â"vn.tk:&ç v80"!â"vnli) v.·k<4 j. vn5ç¡nIç %â flnjD 9
                   Ë®;4 ™tg,~ç óñ X"v9?5! éï·& j."‒nje:3ç êthg5"•0
"Ž! - •0 flke3ç! v3ït. é &â j. ™·aGç fl;4 vn.tk:&¬ç!"v7ïta:1¬ç ̅·hGç! vn5ç¡nIç"T# # 3ç 9
 ‒nje:3ç •0 ›Gç! › ¬ i) j. ™·aGç •0 ›Gç!"•.tk:&²ç T4p:3ç 4 éïtg:)²ç!"vn=́
  j. žte3ç ̅tg5²ç" %â ú·»·4 3ä ̅ c:3ç iP É™t;Iç fln9) je0"Ë̅·hGç 4"t6 n/! •5t<Iç
                              Ë› ®3ç i?3ç" 3ä"ì·3·3ç flnm?$
"•:9?l2 "v7ïta:1ç ! 2tIç êç nf:It# vn5ç¡nIç "v1®. j. ¡i$ 7 žt. #ïta:1ç flnj=:# žtnh3ç 9
 Žç 6p# fi3ð #ñ 4 Év3tc93ç! ·kl3ç •:9?5! vn&ñtHç! "vnj(ç 3ç vn5·7 Iç! "¡<e3ç! ‒>b:3ç
      Ëvn?n 3ç vn.tk:&¬ç! v7ïta:1¬ç êt.tch3ç j. é n(~ç ¦6 7ò·$! vn5ç¡nIç"êt7t/!
 •0 fln(ç Iç u5t& ™tg/ä ‒:7! vn4·ke3ç êthgl3ç j. ;2â ¡n2 :3ç ‒:7 t4 ç n;2 êçïç 7²ç flnjD "9
 õta:(ç 4 tm5â ñt9:.ç j. vn97 b3ç v)tn?3ç ú·»·O ‒:m$"t4 ®nj1 êtnekFç â tk2 Ëv5ç¡nIç
 vn?0tl$ j. %â!"•97 b3ç fb3ç j. ‒mjn3tD !¡2 7 t4 ç n;2 7¦3ç ™tk.~ç"‒3t. •j;Q
 v7·kl:3ç êtnekFç žtk:6ç ‒nḱ •0 fl( 7 â u<7 vn t9Fç"v)tn?3ç"flnjD" â vhnhGç! Ëê¬!thIç
 ¬ä iP ¬ v97 b3ç fln(ç Iç &ç $! žte3ç"̅tg5³3 •)t)~ç"ñ aIç •6 u ç b3ç ·2 ›jcl4" 4
 v9?5 â tk2"Évm& 4 vn.tk:&¬ç êt.tchj3 vaa>Iç êçïtk:.¬ç "·:?4 j. t9j) %q7" â
  iP"•:3ç n»ç·Iç T# 4! Ë" (â vm& 4 ï! Zç! )·:Iç fl( 3ç !!ð tm7ïq7 u ç b3ç 4"vkm4
 v97 b3ç v)tn?3ç w5t2 çðä t4 v0 eI"• t9Fç flh;3ç flkD •0 •.tk:&²ç"™ e3ç v3p?4"tmn3ä ̅ c:3ç
 fijm:?Iç žâ ™!thIç žâ fl4te3ç j. •97 b3ç flh;3ç h7 fl6! Éé nhg3ç žâ vnlf3ç êth9c3ç" 3t́ •0
 •0 %q7 4! vn t9Fç v)tn?3ç" n# $ ‒:7"‹n2! vn97 b3ç"êçàtg.²ç 4 92~ç" ng:?Iç 4! É®;4
 w=9́â vn3tIç T5ç·1 â 3ä éñt*²ç ñ E! Ëvj8)~ç 4 t6 n/! u ç b3t#"vhje:Iç êçñç h3ç ðt>$ç
                               Ëvn t9Fç v3p?Iç . 7 h:# ›0 $
                      69
c¢ı̈V ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI ½g ç I Ł³¤fl I łf¢Î" J Ì"<" f¢O ̈UISQ›f¢‹fI C¿ÔI
                                      "K
¢¾eI„¾ÑI ‚i ŒLg ¢ ı©ÑI ßi¼©£cI SQ ¿ dg ̋a¼£ÑI À d„cI ‹d eãcI i È «i h‚PEI ¢³N d
                                 0̨g‚¿»©œc ¢dTécI
"Ì ¢igI„cI ‚«O 㣸i ̨¼¿X¼ÑI S ¾£PI ²GI ¤¾O .ß©¸cI ¢iI Jg SIgQEÍI ̋iT¼L ¬£i łcR ¸J
 KS ¿»£¿UIg łc•c ídTécI Á‚ıªcI Q¼³«ÑIg ⁄a¼cI ́ ¾¿ L À̌¦ ¾` .¢¸`I‚ÑI ̨g‚¿»d ‒ Û
                            0C b‚¿»cI ̋d Sg ¿»£cIg CIãÐI

                                        ©¦bbbbb¤bbg

  •0"êtnekFç"êçñ 1 v7·h$ ú! `4 ñt,ä •0 flke3ç vnkl:3ç! 4tb:j3 vn# fIç vnekFç êñ 1 â e#
               •6!"vn?n ñ Žç 6â v%®% 7 D L Év0tg* vn5ç¡n4"fl&â 4 ve0ç Iç ç n4
  ðt>$ç êçñt?4 ‒6â! vn5ç¡nIç n# $ •0 vnjZç êt.tkFç! tI 93ç ñ! # êtnekFç"vn.·$! ñt9(ä "9
                 Ë•jZç!"•l,·3ç 7 nea3ç j. v4te3ç vn3tIç ç n4 •0 ñç h3ç
  fl&â 4 vnjZç êt.tkFç! tI 93ç"" 3"ve0ç kj3 '·4"flk."fl&ç 4 tm5p`# ñ!t`:4 v)tn)" »!"9
                                     Ëv0tg* vn5ç¡n4
  ž·mg4 õ·a>#"•jZç nea3ç j. Évi7 `3ç vnjZç êtnekFç 9. ÉTl,ç·Iç"vn.·$!"ñt9(ä "9
                                    Ëv0tg`3ç vn5ç¡nIç              Øj ̈¯ I Ò ©l ̈¯fI «¢Åª³ÔI ̊̂Å̈̂Îj ¦£ªL
                               S ı`EÍI ̋©Ng ¢¿»a ÑI"9
¢¿»a dg ̨¼¿X¼ÑI ìYE L" ¿ a ¢ıi‚¿»cI ¾¸©ÎI ̋d" IC Œc ¬¾̇ L ¬£i .̨¼¿X¼ÑI"S ¾£PI ¸J
.º¾¦̂£œc ¢œJ ag ¢i N OåŒÃ ›g‚ œcg 0 OåŒÑIg"S ı`EÍIg d¼œ¸ÑI ̋©Ng ¹Sg Ö"¬fEI
íiSIQGÍI ícgF¼¿ ÑIg í¾¸d ÎIg í O ¦c b ̆ ¿UgEÍI Łœ£ d ¾¿ ¿V øI‚¿VG J ½¿W¼i
   0̨¼¿X¼Ñ J K ¾Yg ¢aé[ ¬³c i•cI ² ı¿ cI d ¢~`g íi¼¸©ÎI í̂¿V cIg í¾e ÑãcIg


                       6:
©¦bbbbb¤bbg

 v`1tlI"vn3t:3ç vc`5~t# vnkl:3ç! 4tb:j3 vn# fIç vnekFç"w4t1 É™!~ç Ž m3ç"›nh=:3 tmne) ñt,ä •0
                                êtń·:3ç! ñti0~ç k&! ú·»·Iç
                Ë :n<ml4"í *! ú! `Iç M h:3 vi7 * êtnek& #ñâ" 4 àth3 h."9
 êtnekFç vn.·$ Ž m# vi7 `3ç ve#ñ~ç"êtnekFç Ž , 4 v7·m& êt*ñ! #ñâ"‒ndl$ vnjk. n,p$"9
                  ËvnjZç êt.tkFç"êtn5ç¡n4 •0 vn0tg`3ç ñç 1ä"vnk6p# vnjZç
         ËvnjZç êt.tkFç "·:?4" j."v0tg*"vn5ç¡n4"ñç 1ä"fl&â" 4 #·ek& ‹3tD ëç 'ä"9
      Ëvm& fl2"•0 vnjZç êtnekFç êtń·$ un2 $! nk<:3 v7·m&"êçàth3 ‒ndl$ n,p$"9


¬̇ L ¿VSg S YGI "Ì ¢c O ¢¿UISQ ¢¾«³ d º`g ¢¾¸aIg Í O ½œ[ ß©¸cI" ¿ fi£¿ i ©b
                                0́X‚̌cI I•³c

                                            ©¦bbbbb¤bbg

  Éú! `Iç •0 vi7 `3ç ve#ñ~ç êtnekFç"êñt:(ç Év0tg`3ç vn5ç¡nIç ™·' t7·m&"vkdlIç êçàthj3ç"ñt,ä •0
                                          vn3t:3ç ñ!tZç
  •0 v1t.²ç v5ti4½ ú·»·4 j. wjf:*ä ç·c:# ̅teIç èt9`3ç v7tkG"àtbn93ç v4tkGç vnek& "9
 "Éìð·kl2"    vn3tIç vl?3ç ‒) # ç·c:3 v7 bGç v.tkFç vn5ç¡n4 ê >$ç" 1! ˽v0tg`3ç vn5ç¡nIç
                 Ëv.tk<j3 vn3tIç 3taIt# T3!q?Iç 'â"v*ñ·3ç n,p:3 w. :)ç!
  ú·l3ç v#ñth4 "›0! vnjZç êt.tkFç "vn5ç¡n4½ ú·»·4 êñt:(ç "v7 n* 3t# v;3t;3ç vng3~ç vnek& "9
  ™tf*â! v7 d5 t»! . kb$ ɽݕ5 Iç k:<Iç êtkdlI ñ!ï #â flgc3ç ̅·h' v#ñth4! •.tk:&²ç
          Ë ç nIç •0 Tn ta(â! êtnekFç" 4 v.·k<4"àthj3ç •0 šñt* 1!"Ëêt*ñ! •0
  É•Ÿ3!~ç ‒nje:3ç! v0tg`3ç vn5ç¡nIç½ ú·»·4" j."wjf:*ä ò 2p# vnkl:j3 w3tŸi?X éñtŸ' vnek& "9
  Tj.t0 v2ñt`4 Ž .! Éêt*ñ!"•0 vnhn9c$ ¬tf*ç! v7 b5 t»! . kb$ àth3 •0"ɽÝv1®. v7â
                        ËvnjZç"v.tkFç !q*" n# $"•0 T)ñtQ! T7·ek&
  v3! 3ç vn5ç¡n4 •0 7·i:3ç! vn# :3ç"útc1½ ú·»·4 j."wjf:*ä é 7·a3t# b(~ç #ïç·3ç vnek&"9
  é . tmn0"šñt* Éêt*ñ·3ç! ö! e3ç 4 v.·k<4 9. ú·»·Iç óñç $ L 1! ˽vnjZç êt.tkFç!
                      ËvnjZç v.tkFç 4"T7ñçïä!"#·# :3ç flhGç •0 T)ñtQ
                        6;
c¢ı̈V ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI ½g ç I Ł³¤fl I łf¢Î" J Ì"<" f¢O ̈UISQ›f¢‹fI C¿ÔI
                                     "K
¢¾eI ¾d" d¼œ¸d ½œ["­¼¿ fiœc í YI¼ÑI h c ÁEI‚œc [é̂£¿U J"® ¾ŒcI łc•b" ıá ©b
⁄¾eåeEÍI ̋aI¼d ÓGI C¼«œcI łc•bg". ¿VS¼cI d ¢N‚ £¿ ÑI S ı`EÍIg ß¾c fi£cI ¬[ L
                       0 ¿ ¿UF¼ÑIg KISIT¼cI d ¢[¼©«Ñ
                        ªcI I NEI ½g K e»g ¥¢Å̈W
                     ²¼©¿ ÑI Sg Ö ¬fEIg K‚b•ÑI"¢¦¾b‚L"9
¢¾eI ¾ÑI" [é̂£¿UGÍIg ¿VS¼cIg IC ŒœcI d K Œ£¿ ÑI S ı`EÍIg d¼œ¸ÑI"̋¾©Å ¸J
¢¾bS ¿»L ¢ª¿ J"¬£L ²EI À̌¦ i"À£cI .K‚b•ÑI ¢¥ ¾¿W ¢œO‚d"ÀLE L".¢dTécI ¿UIS cI CI‚NGIg
‚i‚È d C ³£eÍI [g 0¢¥ ¾¿ œc ¢bå¿»d ¢ Î Ø‚Y d .̨g‚¿»ÑI Ì"¢©f ¿ ÑI ¾¸©ÎI"̋d
C¼¿X ½œ[ KQ¼¿ ÑI flŒ L Ë" ³L ̇OéÃ"CÍQGéc ¢ıi‚¿»cI" ¾¸©ÎI ½œ[ ³¸iT¼L ¬£i .KQ¼¿ ÑI
                       0K‚b•©œc"ÀH ³ cI ́ c J ›g‚ÐI"ߦa .łcR


                     6<
©¦bbbbb¤bbg

  Évi7 `3ç"ve#ñ~ç"êtnekFç Ž , 4 Évn5ç¡nIt# ›je:$ n»ç·4 p`# ve0ç Iç êç 2¦4 7ñt`4 ïç .ä e#
  nkE! v7·mFç êç 2¦Iç M h$ 3®( L Évnkl:3ç! 4tb:j3 vn# fIç"vnekFç Žç *ä wD É•l,! àth3 h.
  Ëvn4·ke3ç êt)tn?3ç n# $! v4te3ç vn3tIç ™t<4"•0"• ta(â é .t?O Évnl,·3ç é 2¦Iç T4tb4"un2 $!
         <Ô £c b Àf d"̋`I‚L K‚b•d Sg Ö"¬fEI ²EI ÓGI"Q ¿ cI I•f Ì KS ¿VGÍI S Åg
                   0 Œ¾aQg"ÍIQg I‚¿ £ ²¼ıi ²EI"À̌¦ ig <¾IüªfI"
"¢³ÎIg ³` fg ³[¼¿X¼d ¤¾O d K‚b•©œc ¿ £Œd â ŒL ½œ["Á¼£Èg < N¢£l fI
                                      = ¢` ³£¿ ÑI
 "= ¢¸`I‚ÑI ISãdg ̨¼¿X¼ÑI Ì ¢¸`I‚ÑI"KSQ ¦d"µ¾` ÀLE L Á•cI ® ¸cI S YGÍI"­g £ig < ­¢Å̈̂fI
" fI‚bGÍIg ¢¾c ı¿VGéc ¢¾[¼¿X¼ÑI ¡ ¦¿UEÍI ¯¿ J"µcéP d ¬£ig"< Ł̈XÃfI ̊̆Å•̈¯L
                          = ³ [ ¢¦LåÑI ‹H £ cIg ³O‚̂L"À£cI
"¢¦¿U d"¢¸`IåÑI ¢³ÎI" fI‚L À£cI"­¼œÏI"â ŒL f ¬£i < «¢Oìœ I jEI «¢Å̈WäfI
  d C„ÎI I•f À¿ £ıig 0µ d Ł¾ª £cI gEI ßı¿»ÑI"ßO fR LI ²E ¿V d"À£cI ìJI £cI"gEI
 ìıª£cI"KS ¿ [g ¢¸`I‚ÑI ̨g‚¿»Ñ"¢¾Œ¾ŒÏI ¢` ¿ ÑI ¢©¾ŒcI ß á µe¼ıc .¢¿W P"¢¾©fEI"K‚b•ÑI
 ¢¾[¼¿X¼ÑIg ¢¾¸aI¼c J OåŒÑI ¬¿ £L ²EI À̌¦ ig 0K‚b•ÑI ¢¥ ¾¿W ⁄Œ¦¿U À£cI ¢¿»a ÑIg
 ̋a¼£i À£cI ¾¿W¼£cI ½œ[ ‚¿ £Œi ²EIg .IQg Ö fQ [ ²¼ıi"²EIg .KEI‚NEÍIg ́ e «£cIg
 ¿ iEI ¢`g‚¸ÑI". 532;3 ¢JS ŒÃ"é©[ .ßı¿»ÑI ßO ½œ[ ̋a¼cI ãbEI ³Œ¾¦̂£c ²¼ıi ²EI
"¢H ÑI Ì ;3 "CISg ²¼ıL" d"ßı¿»d ¦¦¿ d d ¢H ÑI Ì"53 "²EI ¹Q ªdg"Sduhwr ²¼e ŒJ                       73
c¢ı̈V ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI ½g ç I Ł³¤fl I łf¢Î" J Ì"<" f¢O ̈UISQ›f¢‹fI C¿ÔI
                                      "K
"¢H ÑI Ì 53"ØI ³£¿U J" d"¢¾¸¿Xg ßb ¿»d d ¢H ÑI Ì";3 ßO ıá Ô £c Jg .‹H £ cI d
                       0ßb ¿»ÑI ¹•³c ¢¾¿U ¿UEÍI" ¦¦¿ ÑI" d

                        ¢ÀfÃO" ̈WIäfIj K e» I"é œL
ºH M¼cI d ²¼ı£ig .¢¸`I‚ÑI Łœd â Œ£J"ÁEI .¢œO‚ÑI"¹•f Ì EI ¦i ¢¸`I‚©œc"Àœ¸ªcI"² f‚cI ²GI
                                       < ¢¾c £cI
                     = èbEÍI ½œ[ í£fiª¿W Ì K‚b•ÑI ́ œd
                    = fiª¿W"43 d ßaEI Ì ¢¾œ¾¿ ª£cI K‚b•ÑI
           = C ¿ £aGÍI [ ¢¾¸©ÎI Ø‚Y d ̨¼¿X¼ÑI Ì K„« ÑI" ¿UIS cI
                      = C ¿ £aGécI [ ÁEI‚cI [é̂£¿UI ‹H £e
                          0KSg‚¿ cI" [ K e ¿ ÑI" ¸¾a¼£cI
 ÏI I•f"­¼O"¢¾œ¿WI¼L"¢œ©O ¬¾̇ L À̌¦ i".¢` ³£¿ ÑI ¢³ÎI d ¿U d ߸` QS"² ©¿ cg
í YI¼Ñ J ‚¿V ¦ÑI ­ ¿ LÍIg ®é[GÍI ßH ¿Ug ­éP d"¢¦¿U ÑI ¹•³J"® ¸cI ÁEI‚cI ¹ ¦£eI KS MGIg
            0̨¼¿X¼Ñ J Àdé[GÍI ® ©£fEÍI Kå` i Ê ¢cg Ö ̋d SI‚ŒcI À¸e ¿Wg
ícgF¼¿ Ñ J ‚©£¿ ÑI ß¿WI¼£œc KQ ¸£d I¼ a ºœPg ¢³N d èbEI ØI ³£¿UI À̌¦ i ©b
                      0µeE ¿»J ̋`IåÑI"̨¼¿X¼ÑI"Ì R¼ª cI"ÁggRg
                     74
©¦bbbbb¤bbg
 L Évnkl:3ç! 4tb:j3 vn# fIç vnekFç Žç *ä"wD Éve#ñ~ç êtnekFç"v2ñt`O ê .â •:3ç"é 2¦Iç M h:3
                        v́t( Évn5ç¡nIt# vnleIç êtmFç 4 àthj3 nc>:3ç
                                ÉT:0 f3ç t:ji# vn3tIç t:lF"9
                         É 7ñt`:?Iç"¢j<O vn5ç¡nIç flnjD u:i4"9
                              Éþvn5ç¡nIç v7 7 4ü vn3tIç éñçò!"9
                                      Évn5tI 93ç ̅ g3ç"9
                                Évk:mIç!"vi7 `3ç"êtnekFç"9
                               Ëž®.²ç fl t)! 3ä v0t»²t#"9
                              ‒H¢¤¼fI µÅÅœLj S¢MDÓI Ł£¤L
¢œ¿WI¼Ñ ¢ Î í¾¸L ıág 0‹H £ cI ¬¾¾ŒLg"̋¦££œc"¢¾cDI ̋¿Xg À̌¦ i .¢¸`I‚ÑI Łœd â ŒL ¸J
¬£i Í Àıc".® ¸cI ÁEI‚cIg ®é[GÍI"ßH ¿Ugg ¯̌¿ cI [¼©Õg SI‚ŒcI À¸e ¿W ̋d ß¿WI¼£cI
̋¦££cI ¢¾œ©[ ¢œ¾¿ O ¬¿ i ÁSgQ ‚i‚ŒL T ÛGI ¿ fi£¿ i ©b 0̨¼¿X¼ÑI ² ¾¿ eg ŁœÑI"ÀY
         0̋`IåcI ß¿ œ¿ d"Ì ¢ıi‚¿»cI ¾¸©ÎI ÓGI ̋`‚ig . ³¾œ[ ß¿ fiÑI"‹H £ cIg
                       75
bbbТP


"¢Œ¾aQ"¢`‚¸d"À[ £¿ ig"łJ ¿»£d"̨¼¿X¼ÑI"²¼ıc"í³cI"‚dEÍ J"́ ¾c"¢¾eI„¾ÑI"½œ["ß©¸cI"²GI
"® ¸cI "­ ÑI "ìJ L " ¾c ı¿VGI "­¼O " YI¼ÑI "¢~¦¸L "²EI " ©b "0¢d ¸cI "¢¾c ÑIg "¢iSIQGÍI "®¼œ¸c J
" d"¢¾eI„¾ÑI"²gF¼¿V"²¼ıJ"K H ¿ cI"S ı`EÍI"ì̌£c"éi¼Y" £agg"KQ ¸£d" Íg Ö" œ̂£L" a
                        0¢iSIQGÍI"flc ¿ ©œc"¢`‚¿ cI" ¿W ¿ £PÍI
              <"KSg‚¿ J"ìb•£cI" «i".¢¾eI„¾ÑI"²E ¿»J"¢¸`I‚ÑI"̨g‚¿»d"‒ Û"² ©¿ cg
 .¢¾eI„¾ÑI"Ì"í¾¿U ¿UEÍI" i‚MF¼ÑIg"SI‚ŒcI"À¸e ¿Wg"¢¾c ÑI" ¿U ¾¿ cI"À¸¿XIg"¢`‚¸dg" i È
             ="¢ıi‚¿»cI" ³ÎIg"CIãÐI"̋d"Sg ¿»£cI" ¸Jg"¢i ¸J"̨¼¿X¼ÑI"S ¾£PI
"ìJ Lg "¢d ¸cI "¢¾c ÑI " iQ ¾d "Ì "í¿US ©ÑIg "í O ¦cIg "CIãÐ J "SI‚©£¿U J "¢e ¸£¿UGÍI
                 ="¢iSIQGÍI"®¼œ¸cIg"ÁS¼£¿U cI"²¼e ŒcIg"¢¾d¼©¸cI" ¿U ¾¿ cI
"K‚b•ÑI"í©¿ L".¡¼œ¿UEÍI"¢¾[¼¿X¼dg"‒¼¿Xg+" ¾N"ßı¿»J"¢¸`I‚ÑI"K‚b•dg"Łœd"QI [GI
         ="*000".̨¼¿X¼©œc"à¼e ŒcIg"À Œ£cI"¯¦¿ cI".•¾ª £œc"¢œJ ag"¢i N" OåŒd
      ="¢¾¿U ¾¿U"¢J «£¿UI"½œ["­¼¿ ÏI"ß¾³¿ £c".̨¼¿X¼ÑI"­¼O"®é[GÍI"ßH ¿Ug"¢~¦¸L
"CI [EI "gEI "í©HIQ "C a ¿WEI "Q¼Ng "® [ "º̂ à "é©[ "¢ªœ£ "¡I„OEIg " I¼ a "­ ©¸£¿UI
                                         ="í©HIQ
                                   0¢i ¸J"SIgQEÍI"¬¿U ŒL
                        76
Guide plaidoyer amsed

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Telugu bible 42__luke
Telugu bible 42__lukeTelugu bible 42__luke
Telugu bible 42__luke
Akudari VaraPrasad
 
ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား( ေအာင္သင္း)
ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား( ေအာင္သင္း)ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား( ေအာင္သင္း)
ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား( ေအာင္သင္း)
san aye
 
San zar-ne-bo-love-2k
San zar-ne-bo-love-2kSan zar-ne-bo-love-2k
San zar-ne-bo-love-2k
san aye
 
Mintheinkhama aung-yin0
Mintheinkhama aung-yin0Mintheinkhama aung-yin0
Mintheinkhama aung-yin0
san aye
 
Puththagam karangan
Puththagam karanganPuththagam karangan
Puththagam karangan
Raja Segaran
 
Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 15Kabar jkpp 15
Surat Kiriman Rasmi
Surat Kiriman RasmiSurat Kiriman Rasmi
Surat Kiriman Rasmi
Raja Segaran
 
သဒၶိရွင္၀ိဇၹာတို႕လမ္း (ျမစၾကာသွ်င္)
သဒၶိရွင္၀ိဇၹာတို႕လမ္း (ျမစၾကာသွ်င္)သဒၶိရွင္၀ိဇၹာတို႕လမ္း (ျမစၾကာသွ်င္)
သဒၶိရွင္၀ိဇၹာတို႕လမ္း (ျမစၾကာသွ်င္)
san aye
 
Tec disol propuesta mercadeo digital -00 general-colombia-actualizado-2018-...
Tec disol  propuesta mercadeo digital -00 general-colombia-actualizado-2018-...Tec disol  propuesta mercadeo digital -00 general-colombia-actualizado-2018-...
Tec disol propuesta mercadeo digital -00 general-colombia-actualizado-2018-...
TecDiSol.com
 
023 peddinti puranam
023 peddinti puranam023 peddinti puranam
023 peddinti puranam
dengulata
 
Nalavenpa
NalavenpaNalavenpa
လေရာင္ရႊမ္းျမေသာ-ဒဂုန္တာရာ
လေရာင္ရႊမ္းျမေသာ-ဒဂုန္တာရာလေရာင္ရႊမ္းျမေသာ-ဒဂုန္တာရာ
လေရာင္ရႊမ္းျမေသာ-ဒဂုန္တာရာ
san aye
 
Upsr karangan
Upsr karangan Upsr karangan
Upsr karangan
SELVAM PERUMAL
 
Upsr கட்டுரைகள்
Upsr கட்டுரைகள்Upsr கட்டுரைகள்
Upsr கட்டுரைகள்
SELVAM PERUMAL
 
Enem 2012 dia2_cinza
Enem 2012 dia2_cinzaEnem 2012 dia2_cinza
Enem 2012 dia2_cinza
Mariana Correia
 
Kandashasti kavasam
Kandashasti kavasamKandashasti kavasam
Kandashasti kavasam
Valliyammimhs Sholinghur
 
Thena Godoy
Thena GodoyThena Godoy
Thena Godoy
fjgn1972
 
သံုးႏွစ္သံုးမိုး ပိုးထီးငု၀ါပြင့္ အျပာႏု-ဒဂုန္တာရာ
သံုးႏွစ္သံုးမိုး ပိုးထီးငု၀ါပြင့္ အျပာႏု-ဒဂုန္တာရာသံုးႏွစ္သံုးမိုး ပိုးထီးငု၀ါပြင့္ အျပာႏု-ဒဂုန္တာရာ
သံုးႏွစ္သံုးမိုး ပိုးထီးငု၀ါပြင့္ အျပာႏု-ဒဂုန္တာရာ
san aye
 
Aattisoodi 2
Aattisoodi 2Aattisoodi 2
Aattisoodi 2
Aghielan Balakrishnan
 

La actualidad más candente (19)

Telugu bible 42__luke
Telugu bible 42__lukeTelugu bible 42__luke
Telugu bible 42__luke
 
ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား( ေအာင္သင္း)
ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား( ေအာင္သင္း)ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား( ေအာင္သင္း)
ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား( ေအာင္သင္း)
 
San zar-ne-bo-love-2k
San zar-ne-bo-love-2kSan zar-ne-bo-love-2k
San zar-ne-bo-love-2k
 
Mintheinkhama aung-yin0
Mintheinkhama aung-yin0Mintheinkhama aung-yin0
Mintheinkhama aung-yin0
 
Puththagam karangan
Puththagam karanganPuththagam karangan
Puththagam karangan
 
Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 15Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 15
 
Surat Kiriman Rasmi
Surat Kiriman RasmiSurat Kiriman Rasmi
Surat Kiriman Rasmi
 
သဒၶိရွင္၀ိဇၹာတို႕လမ္း (ျမစၾကာသွ်င္)
သဒၶိရွင္၀ိဇၹာတို႕လမ္း (ျမစၾကာသွ်င္)သဒၶိရွင္၀ိဇၹာတို႕လမ္း (ျမစၾကာသွ်င္)
သဒၶိရွင္၀ိဇၹာတို႕လမ္း (ျမစၾကာသွ်င္)
 
Tec disol propuesta mercadeo digital -00 general-colombia-actualizado-2018-...
Tec disol  propuesta mercadeo digital -00 general-colombia-actualizado-2018-...Tec disol  propuesta mercadeo digital -00 general-colombia-actualizado-2018-...
Tec disol propuesta mercadeo digital -00 general-colombia-actualizado-2018-...
 
023 peddinti puranam
023 peddinti puranam023 peddinti puranam
023 peddinti puranam
 
Nalavenpa
NalavenpaNalavenpa
Nalavenpa
 
လေရာင္ရႊမ္းျမေသာ-ဒဂုန္တာရာ
လေရာင္ရႊမ္းျမေသာ-ဒဂုန္တာရာလေရာင္ရႊမ္းျမေသာ-ဒဂုန္တာရာ
လေရာင္ရႊမ္းျမေသာ-ဒဂုန္တာရာ
 
Upsr karangan
Upsr karangan Upsr karangan
Upsr karangan
 
Upsr கட்டுரைகள்
Upsr கட்டுரைகள்Upsr கட்டுரைகள்
Upsr கட்டுரைகள்
 
Enem 2012 dia2_cinza
Enem 2012 dia2_cinzaEnem 2012 dia2_cinza
Enem 2012 dia2_cinza
 
Kandashasti kavasam
Kandashasti kavasamKandashasti kavasam
Kandashasti kavasam
 
Thena Godoy
Thena GodoyThena Godoy
Thena Godoy
 
သံုးႏွစ္သံုးမိုး ပိုးထီးငု၀ါပြင့္ အျပာႏု-ဒဂုန္တာရာ
သံုးႏွစ္သံုးမိုး ပိုးထီးငု၀ါပြင့္ အျပာႏု-ဒဂုန္တာရာသံုးႏွစ္သံုးမိုး ပိုးထီးငု၀ါပြင့္ အျပာႏု-ဒဂုန္တာရာ
သံုးႏွစ္သံုးမိုး ပိုးထီးငု၀ါပြင့္ အျပာႏု-ဒဂုန္တာရာ
 
Aattisoodi 2
Aattisoodi 2Aattisoodi 2
Aattisoodi 2
 

Destacado

Aniones y cationes
Aniones y cationesAniones y cationes
Aniones y cationes
Luis Velazquez
 
Rundown baksos
Rundown baksosRundown baksos
Rundown baksos
arruky
 
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Luis Velazquez
 
Karnaugh
KarnaughKarnaugh
20130216 magical record
20130216 magical record20130216 magical record
20130216 magical recordHidetoshi Mori
 
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Luis Velazquez
 
Tugas kkpi
Tugas kkpiTugas kkpi
брейн – ринг "Мальчики и девочки - два разных мира"
брейн – ринг "Мальчики и девочки - два разных мира"брейн – ринг "Мальчики и девочки - два разных мира"
брейн – ринг "Мальчики и девочки - два разных мира"sadkalinka
 
Aniones y cationes
Aniones y cationesAniones y cationes
Aniones y cationes
Luis Velazquez
 
Aniones y cationes
Aniones y cationesAniones y cationes
Aniones y cationes
Luis Velazquez
 
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Luis Velazquez
 
Aniones y cationes
Aniones y cationesAniones y cationes
Aniones y cationes
Luis Velazquez
 
Solar energy (the upcoming energy era)
Solar energy (the upcoming energy era)Solar energy (the upcoming energy era)
Solar energy (the upcoming energy era)
saloni sharma
 
Hook42 zero-to-go-pt1-business-v2
Hook42 zero-to-go-pt1-business-v2Hook42 zero-to-go-pt1-business-v2
Hook42 zero-to-go-pt1-business-v2
aimeeAThook42
 
Big data
Big dataBig data
Big data
Youssef CHOUNI
 
Artificial intelligence
Artificial intelligenceArtificial intelligence
Artificial intelligence
saloni sharma
 
Year 6 english contract 2013
Year 6 english contract 2013Year 6 english contract 2013
Year 6 english contract 2013
syirojunior
 
Filene RepairPal Pilot
Filene RepairPal PilotFilene RepairPal Pilot
Filene RepairPal Pilot
filene
 
Teknik analisis-keslahan-secara-mendetail
Teknik analisis-keslahan-secara-mendetailTeknik analisis-keslahan-secara-mendetail
Teknik analisis-keslahan-secara-mendetail
Azam Kiseki No Sedai
 
No8自畫像
No8自畫像No8自畫像
No8自畫像liona1979
 

Destacado (20)

Aniones y cationes
Aniones y cationesAniones y cationes
Aniones y cationes
 
Rundown baksos
Rundown baksosRundown baksos
Rundown baksos
 
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
 
Karnaugh
KarnaughKarnaugh
Karnaugh
 
20130216 magical record
20130216 magical record20130216 magical record
20130216 magical record
 
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
 
Tugas kkpi
Tugas kkpiTugas kkpi
Tugas kkpi
 
брейн – ринг "Мальчики и девочки - два разных мира"
брейн – ринг "Мальчики и девочки - два разных мира"брейн – ринг "Мальчики и девочки - два разных мира"
брейн – ринг "Мальчики и девочки - два разных мира"
 
Aniones y cationes
Aniones y cationesAniones y cationes
Aniones y cationes
 
Aniones y cationes
Aniones y cationesAniones y cationes
Aniones y cationes
 
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
Primer examen de cationes y aniones q2 equipo 5
 
Aniones y cationes
Aniones y cationesAniones y cationes
Aniones y cationes
 
Solar energy (the upcoming energy era)
Solar energy (the upcoming energy era)Solar energy (the upcoming energy era)
Solar energy (the upcoming energy era)
 
Hook42 zero-to-go-pt1-business-v2
Hook42 zero-to-go-pt1-business-v2Hook42 zero-to-go-pt1-business-v2
Hook42 zero-to-go-pt1-business-v2
 
Big data
Big dataBig data
Big data
 
Artificial intelligence
Artificial intelligenceArtificial intelligence
Artificial intelligence
 
Year 6 english contract 2013
Year 6 english contract 2013Year 6 english contract 2013
Year 6 english contract 2013
 
Filene RepairPal Pilot
Filene RepairPal PilotFilene RepairPal Pilot
Filene RepairPal Pilot
 
Teknik analisis-keslahan-secara-mendetail
Teknik analisis-keslahan-secara-mendetailTeknik analisis-keslahan-secara-mendetail
Teknik analisis-keslahan-secara-mendetail
 
No8自畫像
No8自畫像No8自畫像
No8自畫像
 

Similar a Guide plaidoyer amsed

Telugu bible new testament
Telugu bible new testamentTelugu bible new testament
Telugu bible new testament
WorldBibles
 
Telugu bible new testament
Telugu bible new testamentTelugu bible new testament
Telugu bible new testament
WorldBibles
 
Telugu bible 90)_new_testament
Telugu bible 90)_new_testamentTelugu bible 90)_new_testament
Telugu bible 90)_new_testament
FreeBibles
 
Telugu new testament
Telugu new testamentTelugu new testament
Telugu new testament
HolyBibles
 
Abhyangsnaan
AbhyangsnaanAbhyangsnaan
Abhyangsnaan
Pravin Patil
 
Paper2
Paper2Paper2
Paper2
Paper2Paper2
詹翔霖副教授-個案研究-休閒研究 940916-學生期中考
詹翔霖副教授-個案研究-休閒研究 940916-學生期中考詹翔霖副教授-個案研究-休閒研究 940916-學生期中考
詹翔霖副教授-個案研究-休閒研究 940916-學生期中考
翔霖 詹
 
ملحق ستارت - العدد رقم 74
ملحق ستارت - العدد رقم 74ملحق ستارت - العدد رقم 74
ملحق ستارت - العدد رقم 74
Mohamed Abouelsoud
 
Ilakkana ilakkiya vi lakkavurai tahun 4 kssr
Ilakkana ilakkiya vi lakkavurai tahun 4 kssrIlakkana ilakkiya vi lakkavurai tahun 4 kssr
Ilakkana ilakkiya vi lakkavurai tahun 4 kssr
Letchumi Perumal
 
Toguppu new
Toguppu newToguppu new
Toguppu new
Prabu Gopalan
 
Telugu bible 43__john
Telugu bible 43__johnTelugu bible 43__john
Telugu bible 43__john
Akudari VaraPrasad
 
Pesquisa do IAC e ESALQ indicam cultivares de milho para silagem no Estado de...
Pesquisa do IAC e ESALQ indicam cultivares de milho para silagem no Estado de...Pesquisa do IAC e ESALQ indicam cultivares de milho para silagem no Estado de...
Pesquisa do IAC e ESALQ indicam cultivares de milho para silagem no Estado de...
Agricultura Sao Paulo
 
온라인카지노 사이트 ≫ddd449.com≪ 인터넷카지노 온라인룰렛cr4
온라인카지노 사이트 ≫ddd449.com≪ 인터넷카지노 온라인룰렛cr4 온라인카지노 사이트 ≫ddd449.com≪ 인터넷카지노 온라인룰렛cr4
온라인카지노 사이트 ≫ddd449.com≪ 인터넷카지노 온라인룰렛cr4
rlaehdrb212
 
현금카지노 사이트 ≫chofil.net≪ 실시간카지노 카지노현금게임af2
현금카지노 사이트 ≫chofil.net≪ 실시간카지노 카지노현금게임af2 현금카지노 사이트 ≫chofil.net≪ 실시간카지노 카지노현금게임af2
현금카지노 사이트 ≫chofil.net≪ 실시간카지노 카지노현금게임af2
rlaehdrb212
 
카지노무료머니 ≫pn369.com≪ 인터넷카지노 사이트 생방송카지노jr4
카지노무료머니 ≫pn369.com≪ 인터넷카지노 사이트 생방송카지노jr4 카지노무료머니 ≫pn369.com≪ 인터넷카지노 사이트 생방송카지노jr4
카지노무료머니 ≫pn369.com≪ 인터넷카지노 사이트 생방송카지노jr4
rlaehdrb212
 
현금릴게임 사이트 ≫ktx33.com≪ 야마토주소 온라인 야마토ud7
현금릴게임 사이트 ≫ktx33.com≪ 야마토주소 온라인 야마토ud7 현금릴게임 사이트 ≫ktx33.com≪ 야마토주소 온라인 야마토ud7
현금릴게임 사이트 ≫ktx33.com≪ 야마토주소 온라인 야마토ud7
rlaehdrb212
 
현금경마사이트 ≫gm774.com≪ 경마 배팅하는곳 온라인경마ar6
현금경마사이트 ≫gm774.com≪ 경마 배팅하는곳 온라인경마ar6 현금경마사이트 ≫gm774.com≪ 경마 배팅하는곳 온라인경마ar6
현금경마사이트 ≫gm774.com≪ 경마 배팅하는곳 온라인경마ar6
rlaehdrb212
 
카지노무료게임 ≫race77.com≪ 온라인카지노 사이트 라이브카지노ht9
카지노무료게임 ≫race77.com≪ 온라인카지노 사이트 라이브카지노ht9 카지노무료게임 ≫race77.com≪ 온라인카지노 사이트 라이브카지노ht9
카지노무료게임 ≫race77.com≪ 온라인카지노 사이트 라이브카지노ht9
rlaehdrb212
 
온라인 경마사이트 ≫race77.com≪ 인터넷경마 경마사이트추천zp4
온라인 경마사이트 ≫race77.com≪ 인터넷경마 경마사이트추천zp4 온라인 경마사이트 ≫race77.com≪ 인터넷경마 경마사이트추천zp4
온라인 경마사이트 ≫race77.com≪ 인터넷경마 경마사이트추천zp4
rlaehdrb212
 

Similar a Guide plaidoyer amsed (20)

Telugu bible new testament
Telugu bible new testamentTelugu bible new testament
Telugu bible new testament
 
Telugu bible new testament
Telugu bible new testamentTelugu bible new testament
Telugu bible new testament
 
Telugu bible 90)_new_testament
Telugu bible 90)_new_testamentTelugu bible 90)_new_testament
Telugu bible 90)_new_testament
 
Telugu new testament
Telugu new testamentTelugu new testament
Telugu new testament
 
Abhyangsnaan
AbhyangsnaanAbhyangsnaan
Abhyangsnaan
 
Paper2
Paper2Paper2
Paper2
 
Paper2
Paper2Paper2
Paper2
 
詹翔霖副教授-個案研究-休閒研究 940916-學生期中考
詹翔霖副教授-個案研究-休閒研究 940916-學生期中考詹翔霖副教授-個案研究-休閒研究 940916-學生期中考
詹翔霖副教授-個案研究-休閒研究 940916-學生期中考
 
ملحق ستارت - العدد رقم 74
ملحق ستارت - العدد رقم 74ملحق ستارت - العدد رقم 74
ملحق ستارت - العدد رقم 74
 
Ilakkana ilakkiya vi lakkavurai tahun 4 kssr
Ilakkana ilakkiya vi lakkavurai tahun 4 kssrIlakkana ilakkiya vi lakkavurai tahun 4 kssr
Ilakkana ilakkiya vi lakkavurai tahun 4 kssr
 
Toguppu new
Toguppu newToguppu new
Toguppu new
 
Telugu bible 43__john
Telugu bible 43__johnTelugu bible 43__john
Telugu bible 43__john
 
Pesquisa do IAC e ESALQ indicam cultivares de milho para silagem no Estado de...
Pesquisa do IAC e ESALQ indicam cultivares de milho para silagem no Estado de...Pesquisa do IAC e ESALQ indicam cultivares de milho para silagem no Estado de...
Pesquisa do IAC e ESALQ indicam cultivares de milho para silagem no Estado de...
 
온라인카지노 사이트 ≫ddd449.com≪ 인터넷카지노 온라인룰렛cr4
온라인카지노 사이트 ≫ddd449.com≪ 인터넷카지노 온라인룰렛cr4 온라인카지노 사이트 ≫ddd449.com≪ 인터넷카지노 온라인룰렛cr4
온라인카지노 사이트 ≫ddd449.com≪ 인터넷카지노 온라인룰렛cr4
 
현금카지노 사이트 ≫chofil.net≪ 실시간카지노 카지노현금게임af2
현금카지노 사이트 ≫chofil.net≪ 실시간카지노 카지노현금게임af2 현금카지노 사이트 ≫chofil.net≪ 실시간카지노 카지노현금게임af2
현금카지노 사이트 ≫chofil.net≪ 실시간카지노 카지노현금게임af2
 
카지노무료머니 ≫pn369.com≪ 인터넷카지노 사이트 생방송카지노jr4
카지노무료머니 ≫pn369.com≪ 인터넷카지노 사이트 생방송카지노jr4 카지노무료머니 ≫pn369.com≪ 인터넷카지노 사이트 생방송카지노jr4
카지노무료머니 ≫pn369.com≪ 인터넷카지노 사이트 생방송카지노jr4
 
현금릴게임 사이트 ≫ktx33.com≪ 야마토주소 온라인 야마토ud7
현금릴게임 사이트 ≫ktx33.com≪ 야마토주소 온라인 야마토ud7 현금릴게임 사이트 ≫ktx33.com≪ 야마토주소 온라인 야마토ud7
현금릴게임 사이트 ≫ktx33.com≪ 야마토주소 온라인 야마토ud7
 
현금경마사이트 ≫gm774.com≪ 경마 배팅하는곳 온라인경마ar6
현금경마사이트 ≫gm774.com≪ 경마 배팅하는곳 온라인경마ar6 현금경마사이트 ≫gm774.com≪ 경마 배팅하는곳 온라인경마ar6
현금경마사이트 ≫gm774.com≪ 경마 배팅하는곳 온라인경마ar6
 
카지노무료게임 ≫race77.com≪ 온라인카지노 사이트 라이브카지노ht9
카지노무료게임 ≫race77.com≪ 온라인카지노 사이트 라이브카지노ht9 카지노무료게임 ≫race77.com≪ 온라인카지노 사이트 라이브카지노ht9
카지노무료게임 ≫race77.com≪ 온라인카지노 사이트 라이브카지노ht9
 
온라인 경마사이트 ≫race77.com≪ 인터넷경마 경마사이트추천zp4
온라인 경마사이트 ≫race77.com≪ 인터넷경마 경마사이트추천zp4 온라인 경마사이트 ≫race77.com≪ 인터넷경마 경마사이트추천zp4
온라인 경마사이트 ≫race77.com≪ 인터넷경마 경마사이트추천zp4
 

Guide plaidoyer amsed

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. ̊U ÀıfI £bbbbbg•bbºbg "9 ® ¸cI"S YGÍI "9 ß¾c cI"I•f"h¼£Ög"ØI fEI ": "<©jEÎI"C ÏI <" £bbÀbhI ÀÒI"®bbµbŁbf" ¦bbÀb́U¦b́UEI " «¢Oï¸̈WI "< A"¢¾eI„¾ÑI"Àf d "< A"¢¾c ÑI"²¼e a"¢¾ Jg"Łi‚¸L"¼f d "43 ¢¾œfiÑI"¢[ ©ÎI"¢¾eI„¾dg"¢d ¸cI"¢¾eI„¾ÑI "44 A¢¾œfiÑI"¢¾c Ñ J"¢d ¸cI"¢¾c ÑI"¢aé[" d "44 A ÅhI¿Å I"KSjQ" OI g"Çi¢g "45 ¢¾c ÑI"²¼e a"̨g‚¿»d"QI [GI" "ÍgEI "46 "µ¾œ["¢aQ ¿ ÑIg"¢¾c ÑI"²¼e a"̨g‚¿»d"¢¿»a d" " ¾e M "47 ¢¾eI„¾ÑI"•¾ª L" " c M "49 ¢¸NI‚ÑIg"‹H £ cI"¬¾¾ŒL" " ¸JIS "4:
 • 5. A g¢ªfI ÅhI¿Å I KSjQ Ò ¾ÃÅL¢̈̂̈UFà I ¾Ã P ¤ I µi ½g 4; " fSIgQEIg"¢œP £ÑI ¿ ¿UF¼ÑI "4; Q N C b‚¿V ÓGI ¢N ÏIg íi ¾œŒ£cI íœP £ÑI SgQ ¢iQg Ö 53 AµÅ ̈Uj g¢©¤g ÅhI¿Åg ¹¢̌h ógE¢L Ò Åc¢ı̈¯fI ųiEI Çi¢g 54" ¢¾eI„¾ÑI ® ̇e ¢dé¿ c À¿U ¿UEI ‚¿ [ .¢¾` ª¿»cI "54 "® ¸cI ­ ÑI ¢¾` ª¿»c ¢¾¿U ¿UEÍI" [I¼ŒcI "55 ¾cgF¼¿ ÑIg ¾Oé¿ œc fl¿XIg Łi‚¸L" "55 d¼œ¸ÑI ½œ[ ̨éYÍI d ®¼©¸cI"íıÊ "55 " ³L ¾̂¸d ¢¾` ª¿Vg ¢¾eI„¾ÑI •¾ª Lg QI [GI" "56 e ¾¦cI KQ¼Ng"¢¾c¼©¿V e ©¿X" "56 "< ᦤfI C ÏI "57 £bÀ́U¦́UEI" Q¦b g"< £bc¦Ł́ fI£bÀhI ÀÒI"³E¦b́ J ̨bcIçfI " A̋`IåcI ¼f d 57 A̋`IåcI ØI fEI Àf d 57 A̋`IåcI ßOI‚d Àf d 58 A ¢³N ¢iEI h cg ½£d".¢` ª¿V ¢¾eI„¾d SI‚aGI ²E ¿»J"̋`IåcI IR Ñ "58 A ¢` ª¿V ¢¾eI„¾d SI‚aGI ²E ¿»J ̋`IåcI IR Ñ" "59 A ¢³N ¢iEI"h cg ̋`IåcI À̌¦ i ½£d "5: ¢¾eI„¾ÑI QI [GI ­éP" 5: 9 " ¢¾eI„¾ÑI ¢¿»a d ­éP" 5; 9 " 7
 • 6. ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI ""K ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ­éP" 9 " " 63 ‹H £ cI ¬¾¾ŒL ­éP" 9 " " 65 < f¦¤fI C ÏI "66 "á•ÒI ̨¬⁄‹ÒI Øf¦É £J„Ç < £f¦O £́UISQ £c¦Ł́V £ÀhI Àg SI„dGI"­NEI ²g " " é œL "66 «¢¸ I µiEI 67 ŁcIìfI" ̈̂ ̈̂g òJ L ÅıÅe 67 ¢¸`I‚d ̨g‚¿»Ñ ¯¾̂ £cIg QI [GÍI "68 "̨g‚¿»ÑI Ì ¢ıi‚¿»cI ¾¸©ÎI ́ ¾¿ Èg ¢~¦¸L" "6: S ı`EÍI ̋©Ng ¢¿»a ÑI" " ""6: 9 ¢¸`I‚ÑI ßNEI" d"K‚b•d ¢¥ ¾¿W" "6< ²¼©¿ ÑI Sg Ö ¬fEIg K‚b•ÑI"¢¦¾b‚L" " " 6< 9 ³c¼O ß¿WI¼£cIg K‚b•ÑI â ŒL "74 ‹H £ cI ¬¾¾ŒLg S MDÍI ̋¦£L "75 £bbbb¬bbL¦bP "76 8
 • 7. bbbg œg ¦bbb̋fI"S¦bbbYGÎI "¢¾c ÑI"²¼b"¬¥S".S ̂aEÍI"¬̇¸d"Ì"¢cg cI"́ i"I‚dEI".¢œi¼Y"Q¼Œ¸cg".㣸i"¢¾eI„¾ÑI"ìJ L"ßZ" Œc "® ©£fI" Í Õ" ["즸L"¢¾eI„¾ÑI" IS ¾ `"0® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ £c"¢¾¿ ¾H‚cI"KIQEÍI"Àf"¢d ¸cI "ÍGI"0¢¾[ ©£NI"¢~`"gEI"̨ ̂a"ßıc"́ ¿ L"À£cI" IQ ©£[ÍI"­éP" d" ³L i¼cgEÍ"¢©N‚Lg"¢cg cI "łcR" O ¿W" d"̋d" ¾¸¿ £cI"¢iI J"• d"® ¸cI"²E ¿»cI"¢d ıO" ³`‚¸L" EI J"À£cI" Iì̌£cI"²EI " ¾N ÏI" iI„L"̋d"KITI¼d"¢¾eI„¾ÑI"ß¾PI d"S ¿ fieIg"Àd¼©¸cI"æ ªeGÍI" Í ¸d"́X ª eI" d "¢` b"øI‚¿VGIg"¢¾eI„¾ÑI"̨¼¿X¼d"½œ["ãbEI"¢¾` ª¿V"C ª¿XGI"KSg‚¿X"ÓGI"¹ ¦£eÍI"ì i"•PEI".¢¾¸©£«ÑI 0¢¾d¼©¸cI" Œª cI""¢¾c ¸`" d"̋`‚cI"ßNEI" d"® ¸cI"­ ÑI"ìJ L"Ì"íœ[ ªcI "¢̌c J"¢¾©fEI "À¿ £ıi".¢d ¸cI"¢¾c ÑI"­ Õ"Ì"² ÑãcI"µJ"®¼Œi"Á•cI"ß©¸cI"²¼b" d"¬¥‚c J "Sg cI"¢¾œ[ `" d" È" a"¢ªœ£ " fI‚bGI "²EI "ÍGI ".Àd¼ıÏI"ß©¸œc" ¦aI‚dg" [‚¿»d"µ£ª¿ J "‚MEI "́W¼¿ J". ¾¸©ÎI"h c"¬bIåL"²EI " ıá"À£cI"¢Œ¾a cI"¢`‚¸ÑI"¬ıfiJg"0µ d"‚̇£ ÑI "¡‚ŒcI"ß©¸c"¢«¾£e". YI¼©œc"¢¾¿»¾¸ÑI"Øg‚̇cI"½œ["¢d ¸cI"¢¾c ÑI"­ Õ"Ì"¢¾d¼ıÏI" IS ¾ÐI "¢¿ ¿UF¼ÑIg"KìPEÍI"¹•f"íJ"ß¿WI¼£cI" I¼ a"fl£`"²E ¿V" d"²G `". ¾¸©ÎI"¹•f"µ dF¼L"Á•cI 0̋`IåcI". I¼ ŒcI"¹•f"íJ" dg"0® dEÍI"ÓGI"¢¾eI„¾ÑI"ìJ L"¢¾` ª¿»J"̋` cI"¢¾¸i‚¿»£cI " [I¼a"C ¿USGÍ "¬³d"ßd ["® ¸cI"­ ÑI"ìJ L"¢¾` ª¿V"SI‚aGI "́W¼¿ J"̋`IåcI"²EI "®¼œ¸ÑI" d "SI‚Œ£¿UGÍI"² ©¿Xg"® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ L"Ì" YI¼©œc"¢¾J «iI"¢bS ¿»d"² ©¿Xg"K ¾¿V‚cI"¢d ıÏI "¢¾eI„¾ÑI"KSgQ"ßOI‚d"Łœ£ "­éP"µœP Lg"à ÑI"̋©£«ÑI"¢bS ¿»d"²EI " ©b"0ÁQ ¿ £aÍI "íœ[ ªcI"¢œH ¿ dg"í YI¼ÑI"Àœ Ù"Ø‚Y" d"® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ L"¢Œi‚Y"́ ¾ ¿»£c" ¿W‚`"ßı¿»i 0Q ¿ cI"I•³J"̈Oéi" a"S¼¿ a"ÁEI" ["í¾d¼©¸cI 9
 • 8. ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI ""K Ì"h‚PEÍI ¾¸©ÎI d i ¸cIg ¢¾© £cIg d ¿ £œc"¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI ⁄Y‚ eI .S YGÍI I•f Ì ¿U ¾¿ cI ½œ[ ìME £cI ½œ[ ¬³LS a d"̋`‚cI Ì ¢¸`I‚ÑI ¢¾©fE J ¾¸©ÎI ́ ¾¿ fi£c ̨g‚¿»d Ì ³LIS a ¢i¼ŒLg fìYE Lg ³£~¦¸L ÓGI łc•bg".® dEÍI ÓGI à ÑãcI ß©¸c J ̋` cIg ¢¾d¼©¸cI ¢¾` ª¿Vg ¢dé¿U ­¼O ́V Œ cI h¼£¿ d"̋`S d ¬³ ¾ıÊg ¢iI„¾ÑI ¢¾` ª¿V ²E ¿»J ¢¸`I‚ÑI ­ Õ 0® ¸cI ­ ÑI"ìJ L < ¢¾c £cI ØI fEÍI KSQ ¦ÑI ¹•³c ‚̂¿U ag "ß¿ œ¿ d Ì ¢¾œfiÑI [ ©ÎIg ¢¾e ÑãcI ¢¿ ¿UF¼ÑI Sg J íi¼¸©ÎI íœ[ ªcI ¢¾[¼Lg ́ ¾¿ È =ÔI¼£cI ½œ[ ¢¾œfiÑI ¢¾eI„¾ÑIg ¢cg cI ¢¾eI„¾d Ì SI‚ŒcI R LI "¢¾eI„¾d ßNI" d ¢¾e ÑãcI ¢¿ ¿UF¼ÑIg ¢¾œfiÑI [ ©ÎI ¹ Å ̋`Iåœc øå¿»d S¼¿ L"Ì ìıª£cI = ¢` ª¿V 0¢` ª¿»cI ¢¾eI„¾ÑI I„¾Ùg ̨¼¿X¼Ã ÀœfiÑI h¼£¿ ÑI ½œ[ í YI¼ÑI ¢¾[¼L ¢¾` ª¿V̨¼¿X¼dÌß©¸c J¢©£³ÑI"¢¾J‚̌ÑI" ¾¸©«œc"íªc È i¼ıLÌìıª£cIË.́X‚̌cII•³c í£œ©O­¼O¢¾¿U ¿UEI ¢ª¿ J"̨g‚¿»ÑIS¼fi©£ig0¢¾œfiÑI [ ©ÎIg¢cg cI"Á ¾¸¿W"½œ["¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ¿VSg"¬¾̇ L"½œ[ T ıLSGÍI ̋d .íi¼£¿ ÑI i•f ½œ[ ¢` ª¿V ¢¾eI„¾d"SI‚aGI ­¼O ̋`Iåœc d ß©¸L . ¾¸©N ¢¸JSEIg"¢¾© £cIg d ¿ £œc ¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI íJ ²g ¸£J Á¼³ÎI" ¾¸¿ cI 0¢bS ¿»ÑI ¾¸©ÎI OåŒd̋©Ng"¢¾eI„¾ÑI¢¾` ª¿V®¼³ªd"¯¾¿ ¦L½œ[ ³céP ¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI "ß©[ "¢¾«¾LIå¿UI ¾ª L "S YGI Ì ›S i ̨g‚¿»ÑI "I•f "²EI ‚b•c J ‚i Ng ́ L À£cI Í «ÑI Ì"̋`IåcI ½œ["Á¼¸©ÎI"̨ ̂ŒcI ̋¾«¿»L ­ Õ Ì"¢¾© £cIg d ¿ £œc 0® ¸cI ­ ÑI"ìJ L ­Àf•fI I‚i k½⁄ j"ŒI•iEI I•f ̋¿Xg ³ ¾J d À£cI ¢̂¿»eEÍI d ¢[¼©Õ ¢Õ‚J"⁄Ê".¹é[EI K‚̂¿ ÑI ØI fEÍI º¾Œfi£c 0­ «ÑI"I•f"Ì ¾¸©ÎI"ß©[ ß¾³¿ £c . ³eE ¿»J ̋`IåcIg"¢` ª¿V ¢¾eI„¾ÑI"­¼O"ß¾c cI :
 • 9. < Àfg ¢¾¿ ¾HS CI„NEI ¢MéM ß¾c cI I•f ©¿ £ig" "Ì íœP £ÑIg ³LSgQg ³ªi‚¸L ¢¿W P ¢¾eI„¾ÑI ¬³ªc ¢̂¿ ¦d d¼œ¸d ® Œig" ²jEÓI"C¿ÔI ¢¾eI„¾ÑI ®¼³ªd C„ÎI I•f ® Œi ©b 0‹H £ cI ¢¸NI‚dg ¬¾¾ŒLg f•¾ª Lg ³¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg fQI [GI 0¢` ª¿»cI¢¾eI„¾ÑIìi ¸dg"® ¸cI"­ ÑIìJ L¢dé¿U½œ["¹ìME Lg¢` ª¿»cI "ßOI‚dg ØI fEIg Łi‚¸£b .¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿V ²E ¿»J ¢¸`I‚ÑI ́ ¿UEI ́X‚¸£¿ ig"碋fI"C¿ÔI 0̋`Iåœc ¢O £ÑI"́W‚ªcIg ¢` ³£¿ ÑI ³ÎIg ¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿V ²E ¿»J ̋`IåcI ¢¾©fEIg "¢¾eI„¾d SI‚aGI ßNEI d à ÑI"̋©£«ÑI Łc È ¢J‚Å â Œ£c ́ ¿ ¼fg ›f¢‹fI C¿ÔI ß¾¦¿U"½œ[ .¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿»J ºœ¸£i ̨¼¿X¼d Ì"¢¸`I‚d ̨g‚¿»d ìJ L ¢¾ª¾b ½œ[ „b‚ig".¢` ª¿V 0́U ~£¿UGÍI < ÓGI"¢¿W P ¢ª¿ J ß¾c cI I•f Ø ³ig "¢̂¿ ¦dg"K„N¼d K‚ı` i¼ıL Ì ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ­ ̌£¿VGÍI ³©³i À£cI ¾¸©ÎI K [ ¿ d " .¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI ì¿ c Àœ©¸cI e ÎI ¬³ªc ""0̨¼¿X¼ÑI Ì ¢¸`I‚ÑI ¢¾ª¾b ­¼O ¢¾œ©[ d¼œ¸d d ¾¸©ÎI"íıÊ d ¿ £œc ¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI ³LQ a"À£cI ̋`IåcI ¢J‚Å" d aé̂eGI ß¾c cI I•f QI [GI "Ë ag <Àfg Á¼³ÎI ¾¸¿ cI ½œ[ ¾¸©N ̋JSEI ̋d ¢bI‚¿»J 0²I¼̂£J"æ ¸ÑI ¡ ¦¿»cI ¢i ©Ï C ¿ ¾¦cI ¢d ©ÏI ¢¾¸©N "0¢i ¾¿V‚c J ¢ c cI ¢¾ªcEÍI ¢¾¸©N"" "0*KS¼bIT+ T bE J ¢¾© £œc ⁄c _ı¿ Ê KS _O ¢¾¸©N"" 0K‚i¼¿ c J ‚¿ PEÍI ÁQI¼cI ¢¾¸©N"" ;
 • 10. ÅhI¿Å I"µÀıf"«¢Å̈U¢̈UEI """²jEÓI"C¿ÔI " . ³ªi‚¸L . ³LSgQ .¬fSIgQEIg" ³¾`"íœP £ÑI 0¢¾eI„¾ÑI"¢¾` ª¿V"¢¾©fEIg"́ ¿UEI ¦Oê¯́WI A" ÅhI¿Å I"Çi¢g ".¢ ¾¸d"K Ñ" Œª cIg"¢¾c ÑI"QSI¼Ñ J"¢¿W ÐI"¢d¼ıÏI" I‚i ŒL" ©¿ £L"¢Œ¾Mg"¢d ¸cI"¢¾eI„¾ÑI "0® ¸cI "²E ¿»cI "ìJ L "S YGI "Ì "K‚̂¿ ÑI " i¼cgEÍIg "ØI fEÍI "º`g ".¢ ¿ cI "²¼ıL " d "KQ [ "® [g"¢¾c¼©¿»cIg"Ô ÑI"²TI¼£cIg"K O¼cIg"¢i¼ ¿ cI" ³©fEI "¢¾¿ ¾HS"́ H ¿ J"¢¾eI„¾ÑI"„¾©£Lg 0¢¾œfiÑI" [ ©ÎI" ¾eI„¾dg"¢d ¸cI"¢¾eI„¾ÑI"íJ"„¾©£cI"À̌¦ i"0́ ¾¿ £cI "EI ¦d"À ¸i" ©¾`".K OIg"¢ ¿ c"Q È"¢¾eI„¾ÑI" é©Èg"QSI¼d"²EI "½œ["¢i¼ ¿ cI"EI ¦d"­ ig " dEI"0¢d ¸cI"¢¾eI„¾ÑI"¼fg" OIg"¡ ¿ O"Ì"̋©Å" é©fi£cI"̋¾©Ng"QSI¼ÑI"̋¾©N"²EI"K O¼cI "ÁQ ª£c"ßPI ©œc"® ¸cI"̶œ¦ÑI"Ág ¿ i" é©fi£œc"® ¸cI"̶œ¦ÑI"²EI "À ¸¾`".Ô ÑI"²TI¼£cI"EI ¦d "0 é©fi£c J" ³£¿W Œd"¬£iÍg"¢œd b"ß¿ Èg"ß«¿ L" IQI‚iGÍI"²EI"¢¾c¼©¿»cI"À ¸Lg"0Ô ÑI„«¸cI "I•f" ıc". Œª cI"̋¾©N"¢¾̂̌£c"́ ¿ L"QSI¼ÑI"̋¾©N"²EI"À ¸¾`"́ ¾¿ £cI"® ["EI ¦d" dEI "¢i ̌c"®¼¿U‚cI"́ ¸J" ["¢Å cI" IQI‚iGÍI"́ ¾¿ L"ß d". IC £¿UGÍI"́ ¸J"ß©£fii"EI ¦ÑI 0é d"¢i‚¿ ¦cI"¢¾¸©¿ cI"®é[GÍI"ßH ¿Ug"ßi¼Ê"gEI"æ‚̂cI"¬¾d‚L"gEI"C ¦b"¢ ¾¸d <
 • 11. A Åf¢ I ¾Ãh¢d żJj łl ªL Ãi¢g QSI¼ÑI ̨¼©Õ „¾«ig ¬¾Œig"̋a¼£i Á•cI à¼e ŒcI ́ cI µeEI ½œ[ ¢¾c ÑI ²¼e a Łi‚¸L ıá ¢¾bIS £¿UÍI íeI¼ŒcI .̋¿UI¼cI ¹ ¸Ã ¢¾c ÑI ²¼e ŒJ ¿ iEI ¿ Œig 0¢cg c J ¢¿W ÐI ŁiS ¿ ÑIg ½œ[ C J ìPEÍI I•f •¾ª L"­éP"¢¾c ÑI ²¼e a ¾¿ £Œd"́ ¸J"ì̌L ²EI ıá À£cI"¢¾c ©œc Á•cI ¢¾ª¿ £cI ²¼e a łc•bg .S ¦£[GÍI í¸J f•PEI ¬£i Ò .¢iQ ¿ £aÍI ¢¾`‚̇cI Ì Iì̌£d 0¢ ¾¸d ¢¾c d"¢ ¿ c ¢¾c ÑI ¢œ¾¿ ÏI ® Œig é©fi£cIg ß¾PI ©œc ¢¾H ³ cI ̶c ¦ÑI"Q fii <íH„N ­¼O S¼fi©££` .¢ ¾¸d ¢ ¿ c ¢¾c ÑI ²¼e a ¢¾ J dEI <ÁEI . d¼©[ Ô ÑI ²TI¼£c J ¢¿W ÐI ¾̂¸ÑI ® Œig ²jEÓI"C¿ÔI =́Xg‚ŒcI I ¿U SI ¿WGIg ¢¾d¼©¸cI ß¾PI ÑI ́Wé £¿U J ²RGÍI = ³` O gEI fì¾̌L gEI ³MI OGI ¬£i a À£cI ¢¾d¼©¸cI QSI¼Ñ J"¢Œœ¸£ÑI" ¾¿ £ŒÑI Ø‚¿W ¢¦aI‚dg ¢ i„ œc ¢¾¿W¼¿ ÐI " J ¿ ÏIg "¢cg cI é©fi£J ¢¿W ÐI ¾¿ £ŒÑI =¢¾d¼©¸cI ­I¼dEÍI ¢¾¿W¼¿ ÐI J ¿ ÏIg "¡I¼JEÍI ¿ O ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI " é©fi£c ½¿ aEÍI ŁŒ¿ cI 0̨¼ cI ¿ O"¢ i„ œc é©fi£c h¼¿ ŒcI Qg ÏI èbEI ß¿ ªig .¢`‚¿W ¢¾¦¿U Ö ¢¸¾¦Y g•`".碋fI C¿ÔI ¢gEI ŁŒ¿U í¦i"¤¾O .­gEÍI C„ÎI Ì KQ fiÑI .¢ i„ œc ¢¾¿W¼¿ ÐI J ¿ ÏIg ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI J ¿ fiœc ¢¦¿ c J J ¿ ÏI ¿ Og ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI ¢¦¿ c J ­¼¿ ªcI ¿ O Œª cI 0¢ i„ œc"¢¾¿W¼¿ ÐI 43
 • 12. ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI ""K Å I [¢³ÔI ÅhI¿Ågj g¢ªfI ÅhI¿Å I S YGÍI"²G ` .EI ¦ÑI ¤¾O d ¢¾œfiÑI ¢[ ©ÎI ¢¾eI„¾dg ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI"íJ µJ ¿»L ¢©M ² b IRGI 0Łœ£ i í£¾eI„¾ÑI ¢¦aI‚dg •¾ª Lg ¾¾³£c à¼e ŒcI "¢̂œ¿ cI Ø‚Y d ³¾œ[ æQ ¿ ig ¢d¼ıÏI Ø‚Y d ¢cg œc ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI QI [GI ¬£i " "83 휿 ªcI+"¢¾c ©œc À©¾̇ £cI ²¼e Œœc Œ`g .* iS ¿»£¿ ÑIg ¡I¼ cI À¿ œÕ+ ¢¾¸i‚¿»£cI "® Œi © ¾J .À Y¼cI"¡IåcI ̋¾©N À̂̌Lg [ ̂ŒcI ̋¾©N ß©¿»Lg .*S¼£¿U cI d"84g ½œ["‚³¿ i .́ œ«ÑI Ø‚Y d ³¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI ¸Jg ¢¾œfiÑI ¢¾eI„¾ÑI À[ ©ÎI ́ œ«ÑI ́ ¾HS d .ÓgEÍI K‚ŒªcI .7:"ß¿ ªcIg"6: ß¿ ªcI+ ìPEÍI"I•³c ÁSIQGÍI ¡ ¿ ÏI"â ŒLg f•¾ª L 0*À[ ©ÎI æ ¾ÑI " ¸J ÍGI K•` e fl¦¿ L Í À£cI ISI‚ŒcI d ¢[¼©Õ À[ ©ÎI æ ¾ÑI d 9< ß¿ ªcI Q fiig "²¼e ŒcÍ ªe d":6 ß¿ ªcIÌKQ fiÑIK‚̂¿ ÑIº`g.¢i ¿W¼cI ̂œ¿UØ‚Y d ³¾œ[¢aQ ¿ ÑI ¢¦¿ c Jßd ¸cIgEI"ÔI¼cIg¢i‚¿ ÏI" [ ©«œc"¢¦¿ c Jµ¦H egEI ¢¾œPI cI‚iT¼J‚dEÍIºœ¸£i. ¾H ¦d+ ¡ ¿ ÏIg"¢¿W ÐI J ¿ ÏIg¢¾eI„¾Ñ J¢Œœ¸£ÑIłœL. ISI‚ŒcI¹•fíJ" dg0*¢ig‚ŒcI [ ©«œc ́Xg‚ŒcIg ‚PDÍ ß¿ ` d ³œi¼È gEI IQ ©£[ÍI d ̋`‚cI gEI K i N IQ ©£[I fl£`g ÁSIQGÍI 0 fì¥g¢¾œfiÑI HI‚¿ cIg®¼¿U‚cI ¿ e i Èg ³L e ©¿Xg AÅ I Åf¢ ¢J g¢ªfI Åf¢ I dï[ ¢g ²G ` .à¼e ŒcI h¼£¿ ÑI ½œ["¢¾œfiÑIg ¢d ¸cI í£¾eI„¾ÑI íJ „¾¾©£cI"ÁSg‚¿ cI d ² b IRGI ¢¾eI„¾d d Kì¦b ¢¦¿ e ²EI"RGI"0Ô ÑIg ÁQ ¿ £aÍI h¼£¿ ÑI ½œ[ í£¾eI„¾ÑI íJ ßd ıL ø f S YGI"Ì ¢¾NS ÐI ¢iSIQGÍI flc ¿ ÑI ºi‚Y [ .ÀœfiÑIg Á¼³ÎI i ¾¸¿ cI"½œ[ Ø‚¿ L ¢cg cI .* fì¥g ¬¾œ¸£cIg ¢fi¿ cIg „¾³«£œc ¢¾œfiÑIg ¢i¼³ÎI ¾œ¾ ©£cI+"ÁSIQGÍI „b‚ÊécI"¢¿U ¾¿U 44
 • 13. [ ©ÎI ¢¾eI„¾d"K H ªc ¢cg cI Ø‚Y d ³œi¼È Q ¸i"¢¾H ¦ÎI QSI¼ÑI d ¢©³d ¢¦¿ e"²EI ©b 0¢` ¿ ÑI"¢©¾ŒcI ½œ[ ¢¦i‚¿ cI ß¾PI d ́W¼¿ ÐI µNg ½œ[ ³ ¾J dg .¢¾œfiÑI < ­ ı¿VEI"¢MéM ½œ[ Àfg .À[ ©ÎI ́ œ«ÑI ¿W ¿ £PI"77"ÓGI"68 ­¼¿ ªcI Q Èg i ¦Ng ¢¾c d ìJ Lg ¢¾[ ©£NÍIg ¢iQ ¿ £aÍI ¢¾© £c J ºœ¸£Lg".¢¾œ¿WEÍI ¿W ¿ £PÍI ¢i a¼cIg ¢¾[ ©ÎI I„¾³«£cIg ¢¾d¼©¸cI º`I‚ÑIg 쩸£cI ¢~¾³£cIg¢¾œfiÑI ¢[ ©ÎI ıœ£Ùg "ÓGI"68 ­¼¿ ªcI+ ¢¾[ ©£NÍI ¢¾` Œ cI ¢̂¿»eEÍIg ¢~¾¦cI"½œ[ ¢̇` fiÑIg ¢` ̇ cIg ¢¾fi¿ cI 0*75 º`I‚ÑIg ́USI ÑI C ¦J "‚dEÍI ºœ¸£ig .¢cg cI d ¢[ ©ÎI ÓGI ¢c¼fiÑI ¿W ¿ £PÍI ¢¾ iS £cI ‚MD ÑI ¬¾d‚Lg ì«¿»£cI KQ [GIg ¢̂¿U¼£ÑIg h‚̌¿ cI ¢¾H ÑI ¾ ¦cI T ÛGIg ¢¾fi¿ cI 0*76 ß¿ ªcI+ fì¥g OIåaI ® Œi ²EI À[ ©ÎI ́ œ«©œc ıá ¤¾O .¢iS ¿»£¿UGÍI " ¿W ¿ £PÍI ídE £c fR LI ¢cg œc ıá À£cI"ìJI £cI ¢¿W P"ßH ¿ ÑI d ¢[¼©Õ"Ì µiEIS"Á ¦ig Qg O ìJI £cI ¹•f Tg «£L d [".¢Œ̂ ©œc ¢¾` Œ cIg"¢¾[ ©£NÍIg ¢iQ ¿ £aÍI ¢¾© £cI ¢d aGI ߦa ́ œ«ÑI S ¿»£¿ ig"0 ³LS ¿VGI fS ¢[¼¿X¼ÑI gEI ¢¿W ÐI ³œH ¿Ug"gEI ³L ¿W ¿ £PI ¢¾œÖ ¢[ ©N gEI ¢¾d¼©[ ¢¿ ¿UF¼d gEI ¢cg cI Ø‚Y d"¢[ ©ÎI"¡I‚L ½œ["í¸d ̨¼¿»d é©È" L‚i fT ÛGI ² b"IRGI ̋iS ¿»ÑI"¹•f"ß d ­¼O µiEI‚J iS ¦NGI Ô i ©b 0h‚PEI """0*77 ß¿ ªcI ¢[ ©ÎI ½œ[ ¢¾c d A ÅhI¿Å I KSjQ OI g Çi¢g < Àfg .¢¾¿U ¿UEI ßOI‚d ̋JSEI ¢¾eI„¾ÑI"KSgQ ¬¿ L 0Ł¿ eg ‚³¿VEI ¢MéM Ì ¢¾c ÑI ²¼e a QI [GÍ à¼e ŒcI ßNEÍI Q fiig .¢¾eI„¾ÑI QI [GI 45
 • 14. ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI ""K 0 d¼i :3 Ì łcR"ßNEI Q fiig . ³¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg ¢¾eI„¾ÑI"¢¿»a d ¢ ¿ cI ¢i ³e ÓGI IQ ©£[ÍI fl£`g ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ¢aQ ¿ ÑI" iS L d £ág .¢¾eI„¾ÑI •¾ª L 0¢¾c ÑI 0¢¾ª¿ £cI ²¼e a Sg ¿ J ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI h¼£¿ d ½œ[ ›¼£ig .‹H £ cI ¬¾¾ŒL ÎjEI £Àf¦ÒI ³½h¦d ̌j„́ g QI•[GI "¢d¼ıÏI ́ œÕ ® dEI" ¿X‚[ ¢¾c ÑI ‚iTg ® Œi .¢ ¿U"ßb d Á d ‚³¿V d"­gEÍI"®¼¾cI ߦa "14 ÁQ ¿ £aI g‚b ÑI S YGÍI ́ H ¿ Pg .ÁS ÎI ¢¾c ÑI ²¼e a •¾ª L Øg‚Z ­¼O S¼fi©£i .ߦŒÑI ¢¾c ÑI ²¼e Œc hãıcI ³N¼£cIg fldéÑIg "ß¾PI ÑI ́W¼¿ J ¬³L OIåaI QI [GÍ Ø‚¿ c J " i‚dDÍI ̋¾©N K¼[Q łc•b ¬£i "15 ®¼¾cI ߦa ¢¾c ÑI KSITg h c ¬³L OIåaI ̋©Åg .¢œ¦ŒÑI ¢¾c ÑI ¢ ¿ c J ¢Œœ¸£ÑI ŁiS ¿ ÑIg .T¼¾c¼i ‚³¿V" d ­gEÍI "̶c ¦©œc ÔgEÍI ‚¿ ÏI ¬£i ⁄¾O <¢¾eI„¾©œc ¢¾¿U ¿UEÍI ߣıcI i fi£J"¢¾eI„¾ÑI ¢i‚i d ®¼ŒL "16 ŁiS ¿ ÑIg ́Xg‚ŒcI"ß¾PI d łcR Ì Ã .¢¸a¼£ÑI é©fi£cIg ß¾PI ©œc ¢¾c ©NGÍI ¢Œœ¸£ÑI "ŁiS ¿ ÑI I•bg *K i ÎI "ß̌¿»cI " ¿W dg IQ ©£[ÍI+ íªZ¼Ñ J ¢Œœ¸£ÑI ̶c ¦ÑIg " HI¼ªcI+ "Àd¼©¸cI i cI é©Èg "S © £¿UÍIg ¢ªœ£ ÑI Œª cIg I ¸Ñ J 0*K `¼£¿ ÑI "QI [GIg ¢iSIT¼cI [ ̂ŒcI Łœ£ ½œ[ KQ fiÑI ¢¾c ÑI IQ ©£[ÍI "̋iT¼Lg ¬¾¿ ŒL 17 .¢¾eI„¾ÑI ¢ Î S YGI Ì ¬£i KSITg ßb ßPIQ ¢¾eI„¾ÑI"̋iT¼L ²E J ©œ[".¢¾³¾N¼£cI I‚b•ÑI 0¢¾ ¸ÑI KSIT¼c J ́W ÐI ¢¾[ ̂ŒcI ¢ iI„¾ÑI ̨g‚¿»d QI [GI"łcR ́U ¿UEI ½œ[ ¬£ig 46
 • 15. "²¼e a S YGI Ì ¢OåŒÑI íeI¼ŒcI ̋iS ¿»d ́USI L ¬£i <¢ c cIg"¢¾e cI í£œO‚ÑI ̋d KITI¼Ñ J 18 ²¼e Œc"ÔgEI ̨g‚¿»d" ¾b‚Lg .¢d¼ıfiœc ¢d ¸cI ¢e dEÍI I•bg ¢¾ ¸ÑI ISIT¼cI ̋d"¢¾c ÑI 0µc ¢Œ`I‚ÑI ‚iS Œ£cI QI [GIg ¢¾c ÑI "¢̌¾¿ cI QI [GIg ¢Œ`I¼ÑIg ¢¿UIS cI ¿ a ¢d¼ıÏI ́ œÕ ½œ[ ÔgEÍI ̨g‚¿»ÑI ́X‚[ "19 0CIST¼cI ́ œÕ S ̇eEI"½œ[ µ¿X‚¸c ¢¾c ÑI"²¼e a"̨g‚¿»Ñ ¢¾H ³ cI "Ì ̨g‚¿»ÑI ̋¦Y ¬M .CSIT¼cI"́ œÕ Ø‚Y d µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg"¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ¢¿UISQ "1: 0¢ªœ£ ÑI‚iS Œ£cI d¢[¼©«Ã Œ`‚d.² ÑãcI½œ[µ£c OGÍ"¢¾©¿U‚cI¢¸¦̂Ñ J"¢¾H ³ cI"µ£̌¾¿W ¦Àh¦M "¹Àß[ £dQ¦́ ÒIj £Àf¦ÒI ³½h¦d ̌j„́ g £́ d¦ g" Ì IQ Ö ¾ dT"éNEI ² ÑãcI"Ø‚Y d µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg ¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ¢¿»a d œ̂£L < ¢¾c £cI ßOI‚ÑI ¿ O ¬£Lg . d¼i :3 "C ³£eI d d¼i":3 ߦa .² ÑãcI À£`‚¥ h OGI £ıd"h c ¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ̨I iGI "14" .̨g‚¿»ÑI I•f"¢¿»a dg ¢¿UISQ ² ÑãcI À£`‚¥ ½œ[ í¸£ig 0ßaEÍI ½œ[ ¢iS ÎI ¢¾c ÑI ¢ ¿ cI "ßNEÍ" d¼i"63 ßNEI ½œ[ ¢`‚¥ ßb ‚`¼£Lg"0K ¾Og ¢̌¾¿W Ì"µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI ¿ a". [ ¦L 0K OIg KCI‚ŒJ ̨g‚¿»ÑI ½œ[ ¢aQ ¿ ÑI "̨g‚¿»ÑI ³¾œ[ ́Xg‚¸ÑI ² ÑãcI"¢`‚¥" ® dEI "¢¾d¼©[ ¢¿ œN Ì ¢¾c ÑI ²¼e a"̨g‚¿»d â ŒL 15 µ¿X‚[ ¬£i" .¢`‚̌cI µL f Ø‚Y d"̨g‚¿»ÑI"¢¿UIS c KQ fiÑI"¢¾ d„cI K ÑI C ³£eI" [g".ÍgEI 0h‚PEÍI"¢`‚̌cI"S ̇eEI ½œ[ ¢¾d¼©[ ¢¿ œN Ì 0² Ñãc J í£`‚̌cI £œıc ¢¾c ÑI "¢ Î ® dEI ¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d"â ŒL 16 "C ̂[GI ̋d .¢d¼ıÏI ¬¿U J .¢¾c ÑI ‚iTg Ø‚Y d ¢¾eI„¾ÑI ̨g‚¿»Ñ"¢d ¸cI ¢¿»a ÑI KQ ¾a 17 £œb Ì ¢¾c ÑI ¢ Î h¼£¿ d"½œ["¢Og‚̂ÑI"¢œ~¿UEÍI"½œ["¡I¼ÎIg ¢dTécI O ¿ iGÍI 0í£`‚̌cI 47
 • 16. ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI ""K £œıJ "¢¿ ¿ £ÑI ² «œcI Ø‚Y d ³¾œ[ ⁄i¼¿ £cIg ¢¾[ ̂ŒcI " ¾eI„¾ÑI ¢¿»a d 18 0í£`‚̌cI ßNEI d .ÓgEÍI ¢¿»a ÑI ¸J O¼d ̨g‚¿»d SI‚aGI d"í£`‚̌cI ıÊ ® ["¢c O Ì 19 ß¿ ªcI+"¢̂œ£ "¢ Î C [ £¿UIg ­ «¸£¿UÍI"¢c O ²é[GI ¢d¼ıfiœc" ıá .µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI "ºª£d"́ e ÓGI ß¿W¼£cI"ßNEÍ ® iEI"; ßNEI ¢ «œcI fl Êg 0*S¼£¿U cI" d ²¼¿ ©ÐIg d cI "Ø‚Y d µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI ¿ a .*¡I¼ cI ́ œ«Ñ ÀœPI cI ® ̇ cI d"573 KQ ÑI+ µ¾œ[ 0® iEI"6 ¹ ¿ aEI ßNEI Ì ² ÑãcI À£`‚¥ ¢¾c ÑI"²¼e a ̨g‚¿»d"ßi¼È ¢d¼ıfiœc ıá .K O¼d ¢̌¾¿W ½œ[ IQ Õ æ ªLÍI ® [ ¢c O Ì 1: 0́ œ«ÑI I•f C ¿ [EI Ø‚Y d ¢Œœ̂ÑI ¢¾¦œ¥EÍ J µ¾œ[" ¼¿ i Á•cI ¡I¼ cI ́ œÕ ÓGI ".ã NQ 64 "ߦa ¹SI ¿WGI d ı©£cI ® [ gEI "¢¾c ÑI ²¼e a ½œ[ ¢aQ ¿ ÑI ® [ ¢c O Ì"1; ì¿ cI ² ©¿X"ßNEI d .¬¾¿UI‚d ¢̂¿UI¼J .¢dTécI ¢¾c ÑI IQ ©£[ÍI"fl£`"¢d¼ıfiœc ıá 0ß¾PI ÑI ́Wé £¿UÍ ®¼¿U‚d Q ©£[I ¬£i ©b .Àd¼©¸cI º`‚©œc ÁQ ¸cI vga#!"É nj. v1ïtaIç! T5ç·h3ç 7ñt`4 v`1tl4!"M h$ é c?4 èç·l3ç ¢j<I •ŸŸj(ç 3ç žtŸŸdl3ç ™!tl:7 vn3t:3ç ™·ag3ç ve&ç 4 •& 7 êt4·jeIç 4 7¡kj3 Ëvn3tIç ·5t1 ú! `4 v́t( " ¢j<kj3 •e7 `:3ç t`l3ç "4:;04:<04;3"ïç·Iç T5ç·h3ç êt' :h4! 7ñt`4" »! p "4<7" 3ä"4;4 ïç·Iç t<j3 vne7 `:3ç ™tk.~ç ""p "4<804<904<:04<; ïç·Iç ¢j<Iç"™tk.â ™! & •0"t7tbh3ç fln<?$ ""p " ·5t1 ú! `4 v`1tl4"554" 3ä"4<< ïç·Iç" v4te3ç v?jFç •0 T5ç·h3ç êt' :h4!" 7ñt`4"v`1tl4 ""p vn3tIç "555055605570558 ïç·Iç ¢j<Iç " 3"vn3tIç ·5t1 ú! `4 úç 7ä ""p "565" 3ä"559 ïç·Iç" t<j3ç fl(çï vn3tIç ·5t1 v`1tl4""p "êt' :h4!" 7ñt`I vn3ç·Iç êçàç h3ç 56605670568 ïç·Iç" v4te3ç êt?jFç •0 •3tIç ·5th3ç"v`1tl4""p T5ç·h3ç "Ë"578" 3ä"569 ïç·Iç ""p 48
 • 17. ¦bb¤f¦bbM £bbbbÀbhI bÀb¬bfI ‚bbbbbÀbŁb bL ́W¼¿ ÐI ½œ["ß¿ œ¿ ÑI I•f Ì ßP £ig"0¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ¢©³Ã"¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ̋œ̂¿ L ‚ág 0í¾d¼©¸cI í¦¿U fiÑIg í¾c ÑI í¦aI‚ÑIg ISIQGÍI Łœ£ à ؂¿ c J i‚dEÍI d ßb 0¢¾¦¿U fiÑI ¢œO‚ÑIg ¢iSIQGÍI ¢œO‚ÑI ©fg í£¾¿U ¿UEI"í£œO‚à Œª cI •¾ª L ß¿ œ¿ d é©È L‚i . dI„£cI Ø‚¿ c J ‚dDÍI µ¦N¼Ã ºœ i gEI ‚Œi SI‚a ßb ¼fg < ¢Œª c J ®I„£cÍI = ¢¾d¼©[ ¢Œª¿W Œ[ ½œ[ ̋¾a¼£cI gEI ŁZ¼d"í¾¸£b ¢cg cI ¢¾eI„¾d"½œ[ ¢¾c d ³ÕQ Ë"À£cI .¢cg cI Œª J ®I„£cÍI ¢¦aI‚d flc ¿ d Ø‚Y d ¢Œª cI ½œ["ºi ¿ £cI ‚`¼Lg µ̌œ¦dg ®I„£cÍI ¢fi¿W d bE £cI ¬£i ¤¾O .¢ıœ©©œc"¢d ¸cI ¢ i„ÐI flc ¿ d ̋d = cI .Ô ÑI ¡ ¿ £eÍI ¢fi¿Wg IQ ©£[ÍI " = Ø‚¿ c J ‚dDÍI .¢Œª cI ½œ[ ºi ¿ £cI" ¸J .¹S ¿ ig CIQEÍ J"‚dEÍI " <¢¾c £cI ¾œ©¸cI ¢œO‚ÑI ¹•f ¬¿ Lg Œfi£¿ ÑI CIQEI"́ £` ¢¾¦¿U fiÑI ¢œO‚ÑI dEI = µJ £ i d gEI Ø‚¿ c J ‚dDÍI ¢ª¿W d bE £cI " "¡ ¿ O ¢fi¿Wg "„« ÑI ß©¸cI ‚iãLg Ô ÑI ¡ ¿ £eÍI "¢fi¿Wg IQ ©£[ÍI ‚`¼L ¢¦aI‚d = cI . ³`‚¿W ¡¼œ̂ÑI ̶c ¦ÑI "½œ[ I¼ ¿U ́ ©P ‚Ê Ò µeEI ÁEI .¢¾d¼©¸cI Œª cI ®Q ŒL" [I¼a ®IåOI d bE £cI " = ³J"¢¦c ̂ÑI"¬£L ²EI ²gQ ¢Œª cI æ Œfi£¿UI iS L 0 i cI ̆¼Œ¿U ÓGI ÁQF¼i ¢Œª cI Ø‚¿W ²EI"ÁEI .CIQEéc ¢¾HI‚JGÍI ¢̌¦¿ cI d bE £cI " <Àfg ßOI‚d é J ‚©£` .ß¾PI ÑI ́Wé £¿UI"¢¾œ©[" dEI 49
 • 18. ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI ""K " NI¼cI 漌ÏI i È ¬£i ⁄¾O .Ø‚¿ c J ‚dDÍI"Ø‚Y" d ß¾PI ÑI ®¼¿US"SI ¿WI " = ³̌c ¦dg ³¿Wé £¿UI = Àd¼©¸cI ¿U fi©œc Ø‚¿ c J ‚dDÍI d µN¼ig ß¾¿ fi£c J ‚dEÍI " "ß¾¿ fi£J ²RGÍI ¢dé¿U d bE £cI ¸J Àd¼©¸cI ¿U fiÑI Ø‚Y d"ß¾PI ÑI ß¾¿ È " ̋¾©N ÓGI"C¼«œc Jg ⁄ag ¡‚aEI Ì"ß¾PI ÑI ß¾¿ È ½œ["ß©¸c J c ̂d ¼fg .ß¾PI ÑI 0¢ ı©ÑI ¢¾e¼e ŒcI æ‚̂cI ¦̋JIS £bb̋NI„ÒIj ›bbH¦⁄ fI ®bbÀÀºL ¢i•¾ª £cI"¢̂œ¿ cI ¾ŒL h d d bE £cI ÓGI ¢¸NI‚ÑIg ‹H £ cI ¬¾¾ŒL Ø ³i .¢d [ ¢ª¿ J ̋d IT ÛGÍI º`I¼L h d"ÁEI .¢¾d¼©¸cI Œª cI ¢¾œ[ ` d bE £cIg ¢¾c ÑI ²¼e a ¾¿ £ŒÃ 0¢¾d¼©¸cI ¢¾c ÑI"QSI¼©œc ß dEÍI ®I £¿UÍI ² ©¿X ÓGIg .K‚̂¿ ÑI ØI fEÍI Á•cI ¢¾ª¿ £cI ²¼e a ½œ[ IQ ©£[I ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI Ø‚Y d ¢¾c ÑI ²¼e a •¾ª L ¬¾¾ŒL ¬£ig ÓGI "0µŒ`I‚i Á•cI J ¿ fiœc ½œ[EÍI ́ œ«ÑI ‚i‚ŒLg *¢¾c ÑI KSITg+ ¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ¹ ¸L fS"̋¿X¼L .¢¾c ÑI ²¼e a •¾ª L"® ŒL [ ¢iSgQ ‚iS ŒL"¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ¸L .łcR e N 0¢cC ¿ ÑI ¢¿W‚` ² Ñãœc"fl¾£i Ù .®¼©¸cIg ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI KS ¿VGI . fI¼£Ö d¢¸NI‚ÑIg¬¾¾Œ£cI¢¾œ©[Æ‚ªi. ¿U ÑI⁄a¼cIÌ¢¾ª¿ £cI²¼e aSg ¿W® [²EI ì¥ ¢ ¿ cI ­éP S ¿ i ²EI ́Xg‚ªÑI ²EI ̋d". I¼ ¿U ¸J S ¿ i ¢ ¾¸d ¢ ¿ c ¢¾ª¿ £cI ²¼e a"²EI"¤¾O ¢¾c ÑI ²¼e a Ì K‚̂¿ ÑI ØI fEÍI ¢eS ŒÑ .µ¾` KQSI¼cI d¼œ¸ÑI ¢i ªb ® [ łcR ½œ[ QT .¢¾cI¼ÑI h d [ d¼œ¸d ¡ ¾¥g J ¿ ÏI"º¾a L ‚i‚ŒL ‚¿»e ® [ łcR ÓGI"Ø ¿ i" ¢œ¿ fiÑI ‹H £ c J 0¢¾eI„¾ÑIìJ L"́W¼¿ J½œ[EÍÍ œ«©œc¢ŒJ ¿ cI‚iS Œ£cI ¾¿W¼£J®I„£cÍI 4:
 • 19. A £g¦̋fI £ÀhI ÀÒI KSjQ Í ³½ÀL¦́»́UF½ÒI ³½ßP•⁄ÒI ®i ²g ¢iSIjQEIj P ¤ I"«¢̈̂̈UFà I ² ¾OEÍI ́ ¸J Ì ¦œ¿U ‚MF¼i a Ù .¬fSIgQEI "Øé£PIg íœP £ÑI Q ¸£J"¢¾eI„¾ÑI KSgQ ¬¿ £L 0́W ¿ £PÍI Ì éPI £cI"́ ¸J Q¼Ng ̋d ¿W¼¿ P .µ£¦aI‚dg ® ¸cI ­ ÑI ìJ L"¢¾œ[ ` ½œ[ <Àœi ©¾`"¬fSIgQEIg íœP £ÑI ¬fEI"‚¿ O" ıág "ìYE £cI K‚b•d"­éP d".¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»Ñ hãıcI ³N¼£cI"‚̂¿ i < ²jEÓI lTÃfI" `éP Q¼Ng [ ¬ıÏI Sg J ®¼Œi ©b 0¹QI [GÍ ¢¾c ÑI ‚iTg ́X¼ªig .CIST¼œc ¢³N¼ÑI 0 IQ ©£[EÍI ̋iT¼L"­¼O h‚PEÍI [ ̂ŒcIg"¢¾c ÑI KSITg íJ "²g ¸£J ¢¾eI„¾ÑI ¢i‚i d ‚³¿ L ¤¾O .¹•¾ª L ̋¦£Lg ¢¾c ÑI ²¼e a QI [G J ®¼ŒL"< Åf¢ I KSITj " ©b 0¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ¢¦aI‚Ã"¢d ¸cI ¢ i„ÐI ®¼ŒLg µ~¾¾³L ½œ[ KSIT¼œc h‚PEÍI" i‚i ÑI ̋d 0¢¾ª¿ £cI ²¼e a QI [G J ®¼ŒL ¢¿W ÐI ß¾PI ÑIg ŁiS ¿ ÑI ¸a¼Lg ³L ¾N O i fi£J ®¼ŒL < k PEÓI «ISITÃfI" ­¼¿ fiœc ³ [ ã¸ÑI ¾N ÏIg ¢d ŒÑI ̋iS ¿»ÑI ́U ¿UEI ½œ[ ¢¾c ÑI KSITg ̋d"́Xg ª£Lg ³J 0¢dTécI IQ ©£[ÍI ½œ[ "­éP ¢¾c ÑI"‚iTg µd Œi Á•cI ́X‚¸cI ¢d¼ıÏI"́ œÕ ́»a i < géÕI ̊̂ Ü " ÁQ ¿ £aI"g‚b ÑI S YGÍI ́ H ¿ Pg .ÁS ÎI ¢¾c ÑI"²¼e a •¾ª L Øg‚Z ­¼O ßi‚JEI ‚³¿V ߦa ¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ́»a ig ́USI £i ©b 0ߦŒÑI ¢¾c ÑI ²¼e Œc hãıcI fldéÑIg 0CIST¼cI ́ œÕ ½œ[ µ£c OGI 0² ÑãcI ½œ[ µ£c OGI ߦa ¢¾c ÑI"²¼e a ̨g‚¿»d ½œ[ æQ ¿ i < CISTÃfI ̊̂ Ü " "K [I‚d ̋d .¢¦¿U d fI‚i"À£cI éi ¸£cI ßP i ²EI"µcg .¢¾c ÑI ²¼e a ́»a i"< ¾¢ êfI " 4;
 • 20. ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI ""K ".¢¾ª¿ £cI ²¼e a"¢¿»a à ®¼Œi ©b 0µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑI"ߦa .S¼£¿U cI d"84 ß¿ ªcI"K ¾¿ £Œd 0µ¾œ[ ¢aQ ¿ ÑIg .µc º`I‚ÑI J ¿ fiœc ½œ[EÍI ́ œ«ÑI ‚i‚ŒL I•bg "½œ[EÍI ́ œ«ÑI Ó¼£i < «¢J¢̈̂ f lÃÀÔI ̊̂f¢fl Ij Ä [EÓI ̊̂ fl I" "•¾ª L ½œ[ ¾œ¸cI ¢J a‚cI ¢¿US Ù .S¼£¿U cI d"<:g <9 휿 ªcI ¿ O". J ¿ fiœc K„³NEÍI " `g‚¿ dg ß¾PI à ¢Œœ¸£ÑI ¾œ©¸cI ¢dé¿U d ºŒfi£ig "¢¾c ÑI íeI¼ŒcI [ a ¸ig . ³egF¼¿V ìJ £J ³d ¾a ¢¾ª¾b"¬¾Œi ©b 0²¼e ŒcI ½¿ £ŒÃ µ£J a‚c ¢¸¿X ÐI µL [ ¿ d ® Œig"0KS¼b•ÑI ¾œ©¸cI ½œ[ ¢iS ¿ cI [I¼Œc J ­éPGI "ßb ½œ[ C ¿ £aÍI dEI 0²¼e ŒcI ½¿ £ŒÃ µL ¿W ¿ £PI æ ̂e Ì ßP L À£cI iQ ¾ÑI Ì ¢d¼ıfiœcg ² Ñãœc ¢¾ª¾bg" ³L ~¾fg ¢¾œfiÑI [ ©ÎI J ¿ O"¢¦aI‚d"Ó¼££` . J ¿ fiœc"¢i¼³ÎI ́ c «ÑI 0*S¼£¿U cI d"<; ß¿ ªcI+ ³egF¼¿V ìJ £J ³d ¾a "í¦¿U fiÑI ½œ[ ¢¾c ÑI ¢¦aI‚ÑI"́US Êg 4<93"¢ ¿U ⁄M OEI"< Åf¢³ f g¢ªfI Å̈¯¤ı I " J ¿ O ìJ L ¢dé¿U d bE £Lg 0¢cg cI"²I¼[EIg"ÀªZ¼d ½œ["¢d [ ¢ª¿ Jg".í¾d¼©¸cI 0¢¾d¼©¸cI"­I¼dEÍI Ì í`‚¿ £ÑI ̋¾©Ng"ß¾¿ fi£cIg Ø‚¿ c J i‚dDÍIg"í¦¿U fiÑI "¢¾œPI cI ‚iTg ¢i ¿Wg ⁄È"4<<7"¢ ¿U ⁄M OEI"< ÅJIìfI KSIQGïf g¢ªfI Å̈¯¤ı I" ¢¾œPI cI"KSIT¼c ¢¸J £cI flc ¿ ©œc"À¦¿U fiÑIg À Œ£cIg"ÁSIQGÍI"ìJ £cI ¢¦aI‚à ¢ªœıd Àfg 0 ¿UISQ QI [G J ³ª¾œıL ıá" ©b"0 ³L ¸©Åg ¢¾œfiÑI [ ©ÎIg "¢¸J L .I‚PF¼d ÍGI" È Ò À£cI .K„³NEÍI ¹•f"²¼ıL < «ISITà f g¢ªfI «¢Å̈¯¤ı I " ³ª¾œıL ‚iT¼œc ıág 0¢d [ ¢ª¿ J KSIT¼cI flc ¿ d ì¿U ¿ O ¢¦aI‚à ®¼ŒLg ‚iT¼œc K‚¿V ¦d ÓGI dg ¢ ¾¸d ¢¿UISQ QI [GI gEI ¢¾d¼©["¢Œª¿W ́W fi£`I gEI º¾a L CI‚NG b"KQ Ö"® ³Ã 0łcR 4<
 • 21. Q N C¢e ̈V ÚGI N¢ÕIj"ól Å œ¤fI ó P ¤ I SjQ lQj Ý Àªıi Í" a .¬³L d ©£fI Í Õ Q ¸Lg"¬fQ ¸L ½œ[".¹é[EI iS¼b•ÑI íœ[ ªcI ßP L ²GI flHI‚¿»cI ̋¾©N KQ ª£¿UIg ¢¾d¼©¸cI Œª cI ¢¾c ¸` ©¿ i ßı¿»J ¢¾eI„¾©œc ¾N ìJ L ² ©¿ c ¢¾eI„¾ÑI ¢d¼̇ d Ì ¢œP £ÑI ¢iSIQGÍI flc ¿ ÑI ® ©£fI ²¼ıi d Iì ı` 0 f HI¼`" d ¢¾[ ©£NÍI ²EI ©b 0à ¿ eGÍIg À[ ©£NGÍI e ÎI ¡ ¿ O ½œ["¢¾e¼e ŒcIg ¢¾ Œ£cI eI¼ÎI ½œ[ ¦¿ d fI‚bGI µa¼¸L a ® ¸cI ­ ©œc K ¾N"¢d ıOg ¾¿VS ìJ L ídE L Ì ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI SgQ à¼e ŒcI S YGÍI ¢©Héd ® [ gEI ⁄a¼cI º¾¿X gEI ¢dTécI ¢¾ Œ£cI"KãÐI ‚`¼L ® ¸b ¢ªœ£ 0¢¾eI„¾ÑI ì¾̌L"Ì ¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI ̂œ¿U d" fii a Á•cI ́ ¿UF¼i Á•cIg .¡‚̌ÑI µ¾` ̨‚¿V Á•cI ¢d ¸cI ¢¾c ÑI"‒é¿WGI ß¿ œ¿ d ²G ` .h‚PEI"¢³N" dg ¬¾[ Lg ¢i ¸¦cI ¢œH ¿ ÑI ½œ[ „¾båcI ßJ Œd ¢¾œ¦ŒcI ¢J a‚cI Ł¾ª L"¹ ÅI Ì K i N ¿US ©Ñ .¢¾c ÑI "¢d ıÏI h¼£¿ d ½œ[ "¢i„b‚décI ̋¾«¿»Lg I¼ ¿ cI KQ ¸£ÑI ¢ÕãcIg ¢¾` ª¿»cI YI¼ÑI d" ³J‚a ¬ıfiJ .à ÑI"̋©£«ÑI" ¾¸©N ߦa d À¿U ¿UI SgQ ¸c"À[ £¿ i 0Àd¼¾cI µ¿»¾¸d ½œ[ ¢cg œc ¢¾c ÑI ¢¿U ¾¿ cI ìME L h dg µL ¾N fiJ ³£`‚¸dg ¯¦ £L" a À£cI ¢¿ fiÑI ¢¾ Œ£cI" ¾c ı¿VGÍI [ f ¸Jg ¾¸©ÎI ¹•f ¢¾c錣¿UI"²EI ©b ßPIQ ¢¾eI„¾ÑI ¢¿»a d ½œ[ ½̌̂L " a À£cI ¢¾¿U ¾¿ cI I i„ÑIg ¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ³¾` .KQ Õ K‚̇e º`g .¢ªœ£ OIåaI â ŒL ¢¿W‚` ¾¸©«œc À̂¸i .¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI ~ªœc ãbEI"¢¾[ ©£NI ¢cI [ dF¼ig ¢¾c ¸ªcIg ¢¾` ª¿»c J"¬¿ £i"¢¾eI„¾d ® ̇e C J Ì"¢©f ¿ ÑIg 0¢¿»³cI ¢¾[ ©£NÍI 53
 • 22. ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI ""K A®Àß́Uj ­g¦ł⁄g £ÀhI Àg" ¦̈h îgE¦L"Í £Àc¦Ł́ fI £À¬iEI Ái¦g" ÅhI¿Å I ¹¢̌h gï̈̂f Ç̈U¢̈UEI ̈̆¼[ . Åc¢ı̈¯fI" ¬¿ P Ì ıc".K ¾ÎI ¢d ıÏI ² bSEI d b‚b ¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿V"½œ[ èbE ` èbEI „¾båcI ¬£i ® ̇ c ¢e¼ıÑI h‚PEÍI ‚¿W ¸cI ["‚̇ cI ́ ¥ À̌¦ i Í".¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿V"SI‚aGI [ ¤fi¦cI ¢¾ŒJ ⁄e b IRGI ́X‚̌c J ÀªL ²EI ıá Í . ³£¾©fEI ½œ[ .¢¾eI„¾ÑI ¢¾` ª¿»` 0¬¾œ¿ cI ¢¾eI„¾ÑI 0 d ́ H Œe d ¼ı¿»L gEI K‚`¼£d ì¥ ¢¾eI„¾ÑI"® ̇ c ¢e¼ıÑI ‚¿W ¸cI <Àœi ©¾` ‚¿W ¸cI ¹ f ²¼¾e ¿ PEÍI"́ œi"g ". ³L ¾cgF¼¿ dg ¢¾eI„¾ÑI KSgQ Ì ¢œP £ÑI ¿ ¿UF¼ÑI"SgQ ‒¼¿X¼J Q fii à¼e a S YGI Q¼Ng" 14 K‚̂¾¿ cI"²gQ ¢c¼œ¾ÏIg í£¸N e ¢¸NI‚dg"¢J aS ² ©¿Xg flc ¿ ÑI Ì Ø L ßb ÁQ ª£c 0¢¾eI„¾ÑI ® ̇e"½œ[ ¢i ¾ª £cI"¢̂œ¿ œc ¢Œœ̂ÑI ¿ ¿UF¼ÑI" ¾eI„¾d łcR Ì Ã ¢d¼ıfiœc"¢¾c ÑI éd ¸ÑI ¢` ıc ¢¾eI„¾ÑI ¢¾c¼©¿V ² ©¿X 15 ¢cg cI ¢¾eI„¾d"QSI¼d d ¬[ Lg ­¼Ê"KìPEÍI ¹•f ²EI S ¦£[ J".¢cg cI b‚¿Vg ¢¾d¼©¸cI ¢iS © £¿UGÍI ‹dIãcI ßi¼©£c ¢cg cI ßP L gEI ¢¿W ÐI ³L ¾eI„¾d Ì „«["Q¼Ng ¢c O Ì 0¢¾ ¸ÑI"¢¿ ¿UF¼©œc ".¢¾eI„¾ÑI KSgQ ßOI‚d ¢` b ­éP ¿U ÑI"⁄a¼cI Ìg ¢Œ¾aQ I‚i ŒLg" d¼œ¸d ‚`¼L 16 h¼£¿ dg ® ¸cI ­ ÑI Ø‚¿W"µNgEI"½œ[ ¢fi¿XIg"KS¼¿W i¼ıL d ¢¾ ¸ÑI ³ÎI íı©£c ßıc"¢¿ ¿ ÑI Q ©£[ÍI ìME Lg .¢cg cI ¢¾eI„¾d d ­¼Ê À£cI ¢d ¸cI d ÐI ¬«Og ¹•f"ßbg"0̨ ̂ŒcI I•f Ì"¢¾d¼©¸cI"¢¿U ¾¿ cI d K‚̇£ ÑI ØI fEÍI º¾ŒÈ ½œ[ ̨ ̂a .® ¸cI ²E ¿»œc ¬fìJ L"­¼O í¾d¼©¸cI íœ[ ªcI ¢cC ¿ Ñ ¢iSg‚¿X 㣸L fì¥g d¼œ¸ÑI 0S¼dEÍ J"¢¾` b"¢iISQ ½œ[ ¬fg ¢¦¿U ÑI ISI‚ŒcI R LI d íœ[ ªcI CÍF¼f ıÊ ©b 54
 • 23. "̋©£«ÑIg ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI"Ø‚Y d"¢c ¸` ¢bS ¿»Ã"‒ ©¿ cI ̋d ¢¾` ª¿»J ¢¾eI„¾ÑI QI [GI"17 Ì ¬³£bS ¿»Ñ ¢¾©¿US I¼ a"‚`¼Lg"S¼dEÍI i‚«Ã ̨éYGI ½œ[ í YI¼d Q¼N¼` .à ÑI ¢¸¾œY"Ìg K ¾ÎI ¢d ıÏI œ¿W d ¢œH ¿ ÑIg ¢¦¿U fi©œc ¾cDI Q¼Ngg Àd¼©¸cI"́V Œ cI Q ¿ cI I•³J µ d ‚̇£ ÑI Sg c J à ÑI ̋©£«ÑI ̨é̂¿XIg 0¢¾YI‚Œá cI ¢¿US ©ÑI ìi ¸d ¢¾c ÑI ²I ¾d"Ì ¢¾ Œ£cI µLIS a ¢i¼Œ£J" ¿ iEI ıcg".µd dEI ­ «ÑI fl£ªJ ¯Œ` ́ ¾c .ífS ́ ¾cg ¢¾¸©£«ÑI ¢` Œ cIg ¢iSIQGÍI ¾c Œ£c J"¯¦L‚i ¢¾c ÑI ¢¾` ª¿»cI C ¿USGI ²EI ©b 0¢d ¸cI 0à¼e a S YGI Q¼N¼J ¯Œ` ""¹¢ªfI ²¢ I Åc¢ı̈¯f Å̈U¢̈UEÓI" [IÃœfI Œ cI æg ¿W Ø‚Y d"K ¸ÑI ® ¸cI ­ ÑI ¢¾` ª¿V ² ©¿ c"K ¾ÎI ¿US ©ÑI ¢eg d Q È <Àœi ©b ® ¸cI"­ ÑI ¢¾` ª¿»c ¢¾¿U ¿UEÍI [I¼ŒcI"Ôg cI «¢ÅfjFÃ̈̂ Ij «¢ÅOï̈̆ f ·̈XIj łl ªL " ©b".À Y¼cI Q ¿ £aÍI ¢¾ŒJg Àd¼©¸cI"̨ ̂ŒcI Àa J" [ ¢¾d¼©¸cI KSIQGÍI ̨ ̂a „¾¾Ê «i ìJ £cIg SI‚ŒcI R LI ́ i ©¾` .Àd¼©¸cI ̨ ̂ŒcI ßPIQ ® ³ÑI ̋iT¼L ²¼ıi ²EI «i ¯¦¿X .‒¼¿X¼J ¢¾d¼©¸cI "KSIQGÍI ŁH Zgg ¢¾ J i È+ ®¼©¸cI h c Øg‚¸dg fl¿XIg Á„b‚ÑI ł ¦c b ® ¸cI ̨ ̂ŒcI flc ¿ d Àa Jg ¢¾d¼©¸cI" ISIQGÍI íJ aé¸cI"¬¾̇ Lg = *é d ¢¾c ÑI ì¥ ¢¾d¼©¸cI Íg ŒÑIg ¢¾d¼©¸cI ¢¾c ÑI" ¿ ¿UF¼ÑIg 0fl¿XIg ÁSIQGIg à¼e a S YGI ©¿X ¢¾d¼©¸cI"¢¾c ÑI ìJ L"›S i ²EI «i " «¢gà ª I Ä ["ØïYÓI ½g ¹Ã³ªfI ó©Ð KSIQGéc ¢¸a¼£ÑIg ¢¾c ÏIg ¢ŒJ ¿ cI ¢¾c ÑI"¢̂¿»eEÍ J ® L ̨éYGI ½œ[ ®¼©¸cI ²¼ıi ²EI «i = ¢¾d¼©¸cI 55
 • 24. ÅhI¿Å I µÀıf «¢Å̈U¢̈UEI ²jEÓI C¿ÔI ""K ¢¾c ÑI ­¼O ¿U ÑI ⁄a¼cI Ì"¢¾` ıcI d¼œ¸ÑI ‚¿» J"¢¾eé[ ¢d¼ıÏI ®„£œL ²EI «i 0‚¿» cI agE J"º¦¿ d ̨éYGI ½œ[ ®¼©¸cI ²¼ıi ²EIg ¢d ¸cI ¢ÀL¢Å¸ªg Åc¢ı̈Vj ÅhI¿Å I »Åı¼Lj QI [GI " ¿U ¾¿ cIg"ÁQ ¿ £aI g‚b ÑI"S YGÍIg ¢¾d¼©¸cI ¢¾c ÑI ØI fEI"¢¾eI„¾ÑI ºH Mg Q È ²EI «i " ¢iQ ¿ £aÍI ¾¿X‚ªcI Iì̌£b ¢œ©£fiÑI ¢¾L eTI¼ÑI ‚Y ÑI ¬fEIg"¢¾eI„¾ÑI ³¾œ[ À ¦ L À£cI = é d ¢¾eI„¾ÑI ¸a¼L ³¾œ[ ⁄¿ ¿UEI À£cI "ÁQ ¿ £aÍI "ß¾œfi£cI ¾N Ï ¾«£¿ i ßı¿»J "¢¾eI„¾ÑI e ¾J â ŒLg QI [GI «i " = J ¿ ÏI ‒¼¿Xgg ". IQI‚iGÍI ¢œ¾¿ Og ³J ́ P‚ÑI IQ ©£[ÍI ̋¦£Lg •¾ª L æ‚Yg ¾cDI i È «i " = fl¿XIg ßı¿»J "¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI KS ¿VGI fS" ³¸¿Xg ¬£i ¢¾eI„¾ÑI"•¾ª L ­¼O"¢iSgQ ‚iS ŒL QI [GI" «i " 0®¼©¸cIg «¢h¢Å£fI KQÃNj Åfó̈V «¢h¢³̈X =" ³¾œ[ ØS ¸£ÑI KQ¼ÎI ìi ¸Ñ ¢ŒJ ̂d ¢¾eI„¾Ñ J ¢Œœ¸£ÑI ¾̂¸ÑI ²¼ıL ²EI «i " 0¢œŒ£¿ d ³N d ́ fi`"̨¼¿X¼d ¢¾d¼©¸cI ¢¾c Ñ J ¢Œœ¸£ÑI ¾̂¸ÑI"²¼ıL"²EI «i " 56
 • 25. <" c¢ı̈¯fI" ÅhI¿Å I"¾E¢̈¯J"ŁcIìfI "碋fI"C¿ÔI " Å̈U¢̈UEI"¡Q¢£g " ĄcIçfI"½i¦g " d"À©¾̇ £cI"gEI"À¸i‚¿»£cI"gEI"À¿U ¾¿ cI"SI‚ŒcI"̨ ¿W"½œ["ìME _L"¢¾«¾LIå¿UIg"Àœ¿WI¼L"߸` "̋©«ig"0¢ ¾¸d"¢¾¿ a"flc ¿ c" ICI‚NG J"® ¾ŒcI"gEI"íeI¼a"À ¦L"gEI"‹dI‚J. ¿U ¾¿U"̋¿Xg"ßNEI "¢d ¸cI " aé¸cIg "ß¿WI¼£cI " é©Og "¯̌¿ cIg "́Xg ª£cIg "̨ aGÍIg "¢ fãcI "íJ "̋`IåcI 0SI‚ŒcI"R LI"ß¿ œ¿ d"›S P" N¼L"¢̂¥ ¿ cI"¢[ ©ÎI"²EI"́U ¿UEI"½œ[".¢¾[ ©£NÍI"¢~¦¸£cIg ".ì¾̌L " I OGÍ "* [¼©Õg "́W ¿VEI+ " i‚PDI "̋d "­ ̌£¿VÍI "À¿ £Œi "̋`Iåc ` ".łc•Jg "Q «iGIg"ìıª£cIg"¢¾JåcIg"́ ¾¿ fi£cIg"S ¦PGÍIg"ß¿WI¼£cIg"¬¾̇ £cI" ³ d"¢̂¿»eEI"K [" ©¿ £ig " [¼©Õg"SI‚ŒcI"À¸e ¿Wg"íœ[ ªcI"¢¦L ıdg" f‚¿»eg"̨¼¿X¼ÑI"Ì" ¿UISQ"T ÛGIg"­¼œÏI "‹«ÏI "QI [GI "́Xåªi " ©b "0łcR "ÓGI " dg "à ÑI "̋©£«ÑIg "® ¸cI "ÁEI‚cI "¢~¦¸Lg "¯̌¿ cI "µ¾N¼Lg" ³¾cGI "¹ ¦£eÍI"⁄ªcg" i‚PDI "® dEI "¢¾¿ a"gEI "K‚ı`" ["̨ ` œc"¢©œıcI"•PEIg"ífIãcIg "0ßÏI"¼fie"SI‚ŒcI"ÁgR " ĄcIçfI"ŒI•iEI"Ái¦g "¢cgF¼¿ ÑI" ³ÎI"­ ©[EI"­g N" ©¿X"µNISQGI"½œ["ß©¸cIg"í¸d"ßı¿»d"½œ["C¼¿ cI"¯¾œ¿ L " ="ßÏIg"ßı¿»ÑI"h¼£¿ d"½œ["߸ªcI"ßNEI" d"¬[ cI"² ©¿Xg"ßı¿»©œc"ßO"â ŒLg ="¢ ¾¸d"‹dI‚J"gEI" IS¼¿ L"gEI"ŁaI¼d"gEI" ¿U ¾¿U"ì¾̌L " 57
 • 26. Å̈U¢̈UEI ¡Q¢£g < c¢ı̈¯fI ÅhI¿Å I ¾E¢̈¯J ŁcIìfI碋fI C¿ÔI ""K "= ¬³L ¾O ½œ[ ‚MF¼L À£cI" ISI‚ŒcI ̋ ¿W ß¿ œ¿ d Ì ßP £cI d [ ©ÎIg QI‚`EÍI íıÊ " .Ôg cIgEI À Y¼cI gEI Á¼³ÎIgEI"ÀœfiÑI h¼£¿ ÑI ½œ[ SI‚ŒcI À¸e ¿W ½œ[ ìME £cI " ĄcIçfI ­OI„g Ái¦g = ̋`Iåœc ® ¸cI"S YGÍI ̋¿Xgg"¢Og‚̂ÑI ¢¾c ı¿VGÍI gEI ̨¼¿X¼ÑI i È = f‚i‚Ê À̌¦ i À£cI ßH ¿U‚cIg ¢` ³£¿ ÑI ¢³ÎIg ̋`IåcI d Ø ³cI i È = ̋¦££cIg •¾ª £œc ¢̂P ̋¿Xg " = ªc fi£cI C Jg QSI¼ÑI ¢~¦¸L " = ¢dTécI ¿UIS cI T ÛGIg ̨ aÍI ßH ¿Ugg fIãcI QI [GIg ³œ¾œÈg ¾̂¸ÑI ̋©N = ̨¼¿X¼ÑI ­¼O ß¿WI¼£cI " 0¢œ¾¿ ÏI ¬¾¾ŒLg ̋¦££cI A £µN"£lEI k•fj ¾⁄g .£c¦Ł́V £ÀhI Àg SI„dGI ³E¦́ J ̨cIçfI"IR¦Ò ag 0¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI ¢¿W P ¢ª¿ Jg .¢cg cI ½œ[ I‚ıO"㣸L"¢œi¼Y Kåªc ¢eTI¼ÑI ⁄œZ ® L À£cI IS ¾Ð J"®¼ŒL ²EI" ıá À£cI Àf f Og KSIQGÍI ²EI"øI•eDI H ¿ cI"Q Œ£[GÍI ² b Ì ÍGI ²¼ıi ²EI ıá Í"®é[GÍI ßH ¿Ugg à ÑI"̋©£«ÑI"ßP L ²EIg .ßıb ¢cg cI ¢fiœ¿ d ²EI ¢i•¾ª £cI ¢̂œ¿ cI NIg" d ²G ` Ë dg".łœL"gEI"¢~ªcI ¹•³c ¢¿W ÐI flc ¿ ÑI K e ¿ d ¹ ÅI 0µ¾œ[ ¢aQ ¿ ©œc"¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI ½œ[ µœ¾È"²EI ߦa"ºœ̌d S YGI Ì ¢¾c ÑI ²¼e a" ¸L ­¼fi£c ́ ¿UF¼L ¢¾eI„¾ÑI ¢¿»a d Ì à ÑI ̋©£«ÑI ¢bS ¿»d ¢cE ¿ d ²GI ­¼ŒcI ıá .łc•c 0¢d ¸cI ¢¾c ÑI ¢d ıO í¿ È ßNEI d ¢¾eI„¾Ñ J ºœ¸£ÑI"SI‚ŒcI"R LI"¢¾œ©["Ì º¾©[ À«³ d 58
 • 27. ¢iEI h cg ½£dg A ¢` ª¿V ¢¾eI„¾d ßNEI" d à ÑI ̋©£«ÑI ̋`I‚L ¾ªi ©¾`".æQEI KS¼¿ J ıc A ̋`IåcI ıá ¢³N A c¢ı̈V ÅhI¿Åg SI dGI ¾E¢̈¯J ŁcIìfI IR¢ " d í¾d¼©¸cI íœ[ ªœc ¢¾[ ©£NÍIg ¢iQ ¿ £aÍI ¢¿U ¾¿ cI IgQEI ¬fEI d"¢¾eI„¾ÑI ²EÍ " 0 ³L dI„£cI [ 즸L ìPg ¢¾d¼ıÏI" i¼cgEéc"¢©N‚L Àfg .í¾œÖ í¦ £ dg ¢d¼ıO ¢¾d¼©¸cI" ¿U ¾¿ cI [ ìME £œc ¢œ¾¿Ug ß¿ `EIg Àd¼©¸cI ìJ £cI" ¿ [ À³`"łc•Jg = ¢dI £¿ d ¢¾© Lg ¢¾[ ©£NI ¢cI [ ídE Lg "¢¿W P .QI‚`EÍI K ¾O"½œ[ ‚¿V ¦d ‚MEI ¢¾eI„¾ÑI QI [GI [ • £L À£cI hãıcI IS ¾ œc ²EÍ " S‚¿ £cI À¸i‚¿U KQ [ ²¼e¼ıi ¬³` 0¢¿»³cI"¢¾[ ©£NÍI ~ªcI ÓGI ¬³ d ²¼©£ i i•cI ¢¿ ¿ ÑI"¢¾c ÑI IQ ©£[ÍI ̋NI‚L gEI"¼© cI"¢¦¿ e ́X ª eI gEI ¬ ¿ £cI ¢¦¿ e ̨ ªLSI" d µ¾cGI C¼«œcI ¬£i d ­gEI ²EI ¢c ÏIg 0 ©fì¥g"¬¾œ¸£cIg ¢fi¿ c b ¢¾[ ©£NÍI [ ̂Œœc .¢¾[ ©£NÍI [ ̂Œœc ¢¿ ¿ ÑI IQ ©£[ÍI ́ ¾œŒL ¼f ® ¸cI æ ªeGÍI h¼£¿ d ́ ªÐ .Àd¼©¸cI i cI HI¼` gEI íªZ¼ÑI S¼NEI ß d h‚PEÍI IQ ©£[ÍI ́ ¾œŒL KQ [ ¸¿ i RGI [ 즸£œc Àªıi Ã" ¾¿U ¾¿U K‚YF¼d"²¼ıLÍ d KQ [ K쌪cI" Œ¦̂cI ²EIg ¢¿W P . fì¥ gEI = ³Ï ¿ d ¢i ©Ï ¢̂¥ ¿X [¼©Õ ½œ[ ‚`¼£L Íg f‚̇e ¢³Ng "¢¿ ¿ ÑI IQ ©£[ÍI ߸«i .¼© cI"S¼Y Ì À£cI ­g cI Ì"¢d ıÏI h¼£¿ d Ł¸¿X ²EÍ í¿ È ½œ[ ́U¼¿ Ö ìME L ³c ²¼ıi Í d ¦c ¥ . ³£cD ¿X ½œ[ .¢¾[ ©£NÍI [ ̂Œœc S¼¿ Œc gEI i¼cgEÍI i È C¼¿ c dGI łcR ̋N‚ig"0¢` ³£¿ ÑI" Œ¦̂œc ¢¾d¼¾cI K ¾ÏI ¢Õ‚J ¢¾ª¾b ¢¿W P .¢¾eI„¾Ñ J Á¼¸©ÎI ̨ ̂ŒcI ® ©£fIg 0łcR ÓGI dg ‹dIãcI ìJ L"Ì ìJ L ¢Œi‚Y d ¿ fii ²EI µeE ¿V d"¢¾[ ©£NÍI [ ̂Œœc"¢³N¼ÑI IQ ©£[ÍI"•¾ª Lg À£cI Y¼̌¿ cI ß¿ ªJ .¢` ³£¿ ÑI ~ªcI ́»¾["h¼£¿ d ½œ[" fìME Lg IQ ©£[ÍI"¹•f = ¬³HIQEI í¿ fi£c SI‚ŒcI"À¸e ¿ J ̋` œc SI‚ŒcI „bI‚d ½œ[ ¾¸©ÎI ³¿US Ê" a 59
 • 28. Å̈U¢̈UEI ¡Q¢£g < c¢ı̈¯fI ÅhI¿Å I ¾E¢̈¯J ŁcIìfI碋fI C¿ÔI ""K "­ «ÑI I•f Ì C b‚¿»cI"Àa J"½œ[ KSIQGÍI ‒ £ªeIg ¢¾eI„¾ÑI KSgQ Ì ¢bS ¿»ÑI ¢NSQ"²EÍ 0¢¾YI‚Œá cI" [I¼Œc J" d ¬ıO ® ̇e ®I„£cI ¢NSQ ¬¾¾Œ£c ¢¾¿U ¿UEÍI ìi ¸ÑI"íJ d 㣸i ¢` ¿XGÍ J".® ̂¿ i d ¦c ¥ ¢d ¸cI QSI¼ÑI ̋iT¼Lg ¢¾eI„ÑI ¢¿»a d ÓGI ¾¸©ÎI À¸¿U ²EI ì¥ ßı¿V Ì ¢¾eI„¾Ñ J ¢Œœ¸£ÑI ¢¾ Œ£cI d¼œ¸ÑI"‚`¼L ® ¸J".¢¾¿U ¾¿ cIg ¢¾e¼e ŒcI ºHI¼¸cI"ÓGI à ÑI ̋©£«ÑI ® ©£fI ²E ¿V d ²G ` łc•c 0í¾¿W ¿ £PÍI"ì¥ ½œ[" ³J ¸¾£¿UGI ß³¿ i d¼œ¸ÑI ì`¼Lg" Œ¾¸ÑI ¹•³c ßO Q «iGI ½œ[ ¢i•¾ª £cI"¢̂œ¿ cI ¤fii ²EI ¢d ¸cI ¢¾c Ñ J SI‚ŒcI"Q LI ¢Œi‚Yg ¢¾ J í¿ È d ³ ¾ıÊ"Ô £c Jg" ¾¸©«œc" ¿U ÑI ßı¿»c J ¢dTécI "0¢d ¸cI ¢¾c Ñ J ºœ¸£i ©¾` A ÀN lEI"k fj ŁcIìfI ÇŒ£¼l Ĥg ßOI‚d d ¢œO‚d ßb Ì ¢¾ ¸ÑI ³ÎI h c ¢¸`I‚ÑIg ßP £cI ¾¸©«œc ıá . ¾H ¦d <Àœi" ©b ¢¾eI„¾ÑI KSgQ ¢¾eI„¾ÑI QI [GI ­éP"9 .­gEÍI‚iT¼cI ³¾N¼L½œ[C J¢¾eI„¾ÑI¢¥ ¾¿WgQI [G J¢¾c ÑIKSIT¼c¢¸J £cI¢¾eI„¾ÑI¢i‚i d®¼ŒL ³¾œ[ ½ ¦L À£cI I‚¿VF¼ÑIg ¾̂¸Ñ J f Ê"À£cI"¢¾ ¸ÑI h‚PEÍI ¢iSIQGÍI ³ÎI ̋d ²g ¸£Jg i ¦N d ¢¸a¼£ÑI" IQI‚iGÍIg ¬ ¿ £cIg ¼© cI ¢¦¿ b ¢¾eI„¾ÑI ­¼¿ ªc ¢¾¿U ¿UEÍI I‚i Œ£cI ©b 0łcR ÓGI dg Œfi£¿ ÑI i ¿ Lg ́Xg‚ŒcI HI¼` d ¢dTécI é©fi£cIg fì¥g ́Xg‚ag 0¢¸a¼£ÑI ³L ¾N Og ³ÕIãJ f ÊÀ£cI¢¾d¼ıÏI [ ̂ŒcIŁœ£ ̋d"Sg ¿»£c J"®¼ŒL ­ PQGI ̋d .¢ŒJ ¿ cI ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ©£¸i ßJ ‚ª¿ cI d"ºœ̂ i Í ¢¾eI„¾ÑI ¢¥ ¾¿W ²EI Øg‚¸dg ¢¾`‚̇cIg" i¼cgEÍI ¾L‚Lg"¢¾d¼ıÏI ¢¿U ¾¿ cI Ì" «£¿UI d ½œ[ C J ¢dTécI" éi ¸£cI 0ßdI¼¸cI d fì¥g ¢¾ Y¼cIg ¢¾cg cI"¢iQ ¿ £aÍI 5:
 • 29. d ¼N Ìg"¢iSIQGÍI ¾cIg cI"ßPIQ ¢¾eI„¾ÑI ̨g‚¿»d QI [GI ¬£i ²EI Q £¸ÑI d ² b ²GIg .łc•c ¢d ¸cI ³N¼£cI ̋a¼L" ı©ÑI d µeG `". ¾¸©«œc"‚¿V ¦ÑI"ßP £cI"́W‚`"́ œŒi Ù".² ©£ıcI ́ œ«ÑI ® dEI ¢¾c ÑI ‚iTg"µd Œi Á•cI ́X‚¸cIg ¢ŒJ ¿ cI ¾eI„¾ÑI d aé̂eI .¢¾eI„¾ÑI"̨g‚¿»Ñ g‚b ÑI"S YGÍI ́ H ¿ Pg ÁS ÎI ¢¾c ÑI ²¼e a •¾ª L Øg‚Z ­¼O ßi‚JEI ‚³¿V ­éP Àd¼ıÏI K i ÎI" ¾¿ £ŒÑI²E ¿V d"µeEI ©b0ߦŒÑI¢¾c ÑI²¼e Œc"hãıcI ³N¼£cIgfldéÑIgÁQ ¿ £aI ¢MéM½œ[¢Õãd ¾eI„¾dQI [GI ½œ[́ LÀ£cIg.¢¾eI„¾ÑI¢¥ ¾¿W"¢Œi‚Y½œ[ ³c PQGI ËÀ£cI ¢` b"íıÊ". ³eI¼œ£ií£œcIí£ ¿ cI ¸a¼LÓGI ¢` ¿XGÍ J"¢œ¦ŒÑI¢ ¿ cI e ¾J¬¿ L¤¾O I¼ ¿U 0¯¿U¼£ÑIh ÑI½œ[¢¾eI„¾©œc"¢fi¿XIgKS¼¿W i¼ıL díœ[ ªcI h‚L À£cI ßH ¿ ÑI ­¼O" é¾œÈ ‚¿»eg QI [GI"ã[ ¢¸`I‚ÑIg K‚¿W ÑI ¾¸©«œc ıá .Ë dg Ì ¢O¼£ªd ßH ¿US gEI "¢¸`I‚d" I‚b•d µ¾N¼L ³ ıá ©b 0 ³e c d éP L N¼£¿ L ³eEI ßb"ÓGI gEI ‚dEÍ J À ¸ÑI ̨ ̂Œc J ŁœıÑI ‚iT¼cI"gEI ¢¾c ÑI ‚iTg gEI ­gEÍI ‚iT¼cI ÓGI Q ¿ cI I•f À©¿US ì¥ ßı¿»Jg ‚¿V ¦d ß¿WI¼L I¼ a ºœP ¾¸©«œc ıá h‚PEI ¢³N d"0ØI‚YEÍI 0¢¾eI„¾ÑI QI [GI Ì i‚MF¼ÑI ̋dg í¾ ¸ÑI ícgF¼¿ ÑI ̋d ¢¾eI„¾ÑI ¢¿»a d ­éP"9 æQ ¿ d ¼f" ©b .¢¾c ÑI ²¼e a ̨g‚¿»d ¢c OGI ¸J ¢¾eI„¾ÑI ½œ["¢aQ ¿ ÑIg ¢¿»a ÑI"¢œO‚d EI ¦L ¢aQ ¿ ÑIg µ£¿»a d ¬£Lg 0 ³¾£`‚̌J ¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI ½œ[ .CIST¼cI ́ œÕ Ø‚Y d"µ¾œ[ ½œ[". i‚̇e .‚`¼£L ¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cI ⁄e b IRGIg 0¹é[EI f ¿X‚¸£¿UI À£cI"K‚̂¿ ÑI º`g"µ¾œ[ ²G `". ³£¿»a d ["¢dTécI éi ¸£cI ­ PQGIg ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ìME £œc ¢©³d ¾e ıdGIg" IS a <ºHI¼¸cI ¹•f íJ dg .¢¾c ÑI ²¼e a ½œ[ ² ÑãcI ìME L d ́ œŒL ¢¾œ©[ a¼¸d ⁄Ê 5;
 • 30. Å̈U¢̈UEI ¡Q¢£g < c¢ı̈¯fI ÅhI¿Å I ¾E¢̈¯J ŁcIìfI碋fI C¿ÔI ""K "¡I¼ cI íı©£c".¢d ¸cI"¢¾c ÑI ­ Õ Ì ¢dTécI" IãÐI ½œ[ ¢¿ ¿UF¼ÑI ¹•f"‚`¼L ® [ = ́V Œ cI h¼£¿ d ̋`Sg"¢¾eI„¾©œc ¢Œ¾aQ"ß¾c È d iS ¿»£¿ ÑIg 7ñt`:?Iç ¢j<4 ñç 1Ä 7ñt`:?Iç ¢j<I vn5ç¡nIç flnj=:3 u:i4"ëç 'ä ç (q4 L É⁄hl3ç ç¦6 ?3 vhje:Iç ë·=93ç! êt)çñ 3ç òtCr# •j(ç 3ç 5·5t1 4 v;3t;3ç éïtIç u?' É n3ä m. Å "fl7 #â" Ëvn.tch3ç vn4·ke3ç êt)tn?3ç ç¦2! vn4·ke3ç vn3tIç n# $ ê¬t<4 ‹j:>4! vn5ç¡nIt# ".² ÑãcI ßP L ­ Õ d ́ œŒL À£cI ¢¾e¼e ŒcI ¾¿ £ŒÑI ÓGI C¼«œcI"Ì ¢d¼ıÏI KÍ ̌d 0S¼£¿U cI d"84 ß¿ ªcI ¢¿W P .¢¾eI„¾ÑI Ì" d ¢c ¿ d ­¼O ́V Œ cI ® £OI"½£d łcRg ·5thj3 v9?l3t# #ïq7 tm3·91 t2 çðä 0 $ tI 93ç àtb.â tm#"ž h:7 •:3ç ê®7 e:3ç! êt' :hIç ä© ªï·&·4"‹nji$ •0 éït7¡3ç !â •4·k. ‹nji$ ëç 'ä 3ä t4ä! vn4·ke3ç ïñç·Iç ng>$" 3ä t4ä •3tIç •# fIç ñ·:) 3ç 4 flag3ç ²¼e a ̨g‚¿»d ²¼ıc .¢œO‚ÑI ¹•f ­éP ̋`IåcIg ßP £œc ¢©³d ́W‚`" ¾¸©«œc ‚`¼£L g ̶œ¦ig ¾d¼©[ ́V Œ cI fl¦¿ i ©b .¢¾©¿U‚cI K i‚ÎI Ì ¹‚¿»e ¸J ³cg £d"Ì fl¦¿ i ¢¾c ÑI ½œ["­¼¿ ÏI ¢¿W‚` ¾¸©«œc fl¾£i" Ù .¢œO‚ÑI ¹•f Ì"èbEI "®é[GÍI ßH ¿Ug ì ig µNgEI 0¢©³d"¢¾dé[GI"¢¾̂̌L <ßP £œc"¢O £ÑI ¾e ıdGÍI íJ dg "â ŒLg ³eE ¿»J ¢¾¸©ÎI ̋`I‚L À£cI ßH ¿ Ñ J ¬³¿ ¾¿ fi£c ¢¾e ÑãcI 悪cI C ¿UFgS ̋d ß¿WI¼£cI " = ³¾ ¦£c ¬³c ¢¾¸©ÎI OåŒd 5<
 • 31. "¢̂Œ c J"gEI ¢¾¸©ÎI ßP L ­ «Ã µd ©£f J"Øg‚¸d S ¿»£¿ d"gEI à Ñ‚J H J"­ ¿ LÍI " 0̋`IåcI "K‚b•d łcR Ì Ã ".̨¼¿X¼ÑI ­¼O ß¿ ªd Łœd d µ ¾ıÊg ³eE ¿»J "̋`IåÑI ¢~¦¸L"̋d SI‚©£¿U J ¹ìb•Lg à ÑãcI"̋d ŁœÑI ̋¦£L À̌¦ i .¢¾¸©ÎI ßP L"¢¾c ¸` ² ©¿ cg = łcR ıdEI d"ßb ® ¸cI ÁEI‚cIg ®é[GÍI ßH ¿Ugg i‚PDI"íe Ñ‚J "¢¿ £ ÑI ¢¾[ ̂ŒcI ¢¾e ÑãcI ¢ «œcI ÓI ̨¼¿X¼ÑI Ì ß¿ ªd Łœd ̋d ̋`IåcI K‚b•d µ¾N¼L K‚b•ÑI ­¼O"¢ «œcI ̋d ‒¼£ªd ́V Œ J ¢¦c ̂ÑI"gEI ¸d í£ «œcI ÓGI gEI "¢¾c ÑI"¢ Î"ÓGI gEI 0¢¾d¼©¸cI ̨ ©£¿UÍI ¿ œ«J Ø‚¸i d º`g fì L À£cI i ¿ ŒcIg ßH ¿Ug ¢~¦¸Lg Łfi¿ cI Łœ£ à ̨¼¿X¼ÑI Ì ß¾c È ‚¿» J"ß©¸cI I•f ¢¦O ¿ d À̌¦ i ©b ¢¾©fE J ® ¸cI ÁEI‚cI ́ ¾¿ Èg Àdé[GI ̨ ¸¿VGI ² ©¿ c ¢¾¸©ÎI OåŒd ­¼O ¢O £ÑI ®é[GÍI 0̨¼¿X¼ÑI ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ­éP"9 OåŒÑI ²EI ½œ[ ¢¾` b ¢e ©¿X 㣸iÍ"¢¾©¿U‚cI K i‚ÎI"Ì f‚¿»eg ¢¾eI„¾ÑI ½œ[ ¢aQ ¿ ÑI ²GI ¢©M ²EI "RGI 0 ¾eI ¾d Q¼N¼cI hå¿U .¢¾c ÑI ²¼e a Ì" ³ ¾©¿ Lg fSI‚aGI Ë"²GIg . ³eE ¿»J"̋`IåÑI ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L"߸«i Ù .µ¾œ[ æQ¼¿W ©b ¢¾c ÑI ²¼e a º¾¦̂L ́Xå¸L fI‚bGIg J¼¸¿W d ¢œd b ¢¸a¼£ÑI ¢¾c ÑI"¢ªœ¥EÍI Ø‚¿W ® [ łcR ‹H £e dg 0 ªœ¿U"S‚Œd ¼f d [ Łœ£ i .¢¾c ÑI ²¼e a ¿ O ³c ¢¿ ¿ ⁄e b À£cI Í «ÑI Ì IQ ©£[ÍI Ø‚¿W ® [g .¢³N 0‚PDÍ ‚̂¿U dg"h‚PEÍ K‚Œ`" d ¢¾c ÑI éi¼fi£cI" ¦¿ J ¢¾[Ig¢¾¿U ¾¿UKQISGI ["Ç e".¹•¾ª LË dgµ¾œ[æQ ¿ d¼f d"íJØé£PIø f"²¼ıi²EI ıág `é£PGÍI ¹•f ß d ²EI ©b 0¡ ¿ O ³c" ¿ fii Ò ¢iQ ¿ £aÍI"¢¾`‚̇cI Ì ¦œŒL [ gEI [ ¬ i" a IT ÛGÍIg ¸a¼£cI íJ ì¦b Øé£P ` 0ͼŒ¸d I O Tg «£L Ò d ¢iQ [ ²¼ıL a 0¢i•¾ª £cI¢̂œ¿ œc HITŁ¿ ¸L [gEI"¢¾eI„¾ÑI¢¥ ¾¿W"Ì¢¾ ŒL éı¿»dQ¼Ng 63
 • 32. Å̈U¢̈UEI ¡Q¢£g < c¢ı̈¯fI ÅhI¿Å I ¾E¢̈¯J ŁcIìfI碋fI C¿ÔI ""K ¢ i„ÐI łcR Ì " à .µL ¿W ¿ £PI ¿ O ßb ".̋¦££cIg ¢¦aI‚ÑI K„³NEI ‚³¿ L .ßb ½œ[g ½œ[EÍI ́ œ«ÑIg ¢¾c ©œc ¢d ¸cI ¢¾¿»£ªÑIg ISIT¼œc ¢¾œPI cI ¾¿»£ªÑIg ¢ıœ©©œc ¢d ¸cI ¢¾eI„¾ÑI "Ì ̋a¼£ÑI æ ªeGÍI h¼£¿ d ídE £J ®I„£cÍI ½œ[ KSIQGÍI ß©O ½œ[ . J ¿ fiœc 0 ³c ¢¿ ¿ ÑI ¢³N¼cI ¼fie IQ ©£[ÍI µ¾N¼Lg ² ıdG J"µeG ` .¢i•¾ª £cI"¢̂œ¿ œc ́U ¿UEÍ J ̋N‚i ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ̋¦£Lg ¢¦aI‚d SgQ ² b"IRGIg <íi¼£¿ d"½œ[ ¢¸`I‚ÑIg ßP £cI ¾¸©ÎI "µ¾N¼£J ®I„£cÍIg"® ¸cI ­ ÑI Ø‚¿W" ¾¿V‚Lg ̋¦££c ­ ¸`g Ø ª¿V ® ̇e Q «iGI ½œ[ ß©¸cI " d ‒é¿WGI"ßb ‒IåaI Ë dg .¢¾c ÑI ²¼e a"Ì ³c"K‚ ¿ ÑI ØI fEÍI"¢d Ð IQ ©£[ÍI ­ ̂i a Á•cI ßœÐI d ÏIg KìPEÍI ¹•f"̋¦£L ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L ß¿ œ¿ d í¿ È µeE ¿V = ® ¸cI ­ ÑI ìJ L "µ¾œ[ "ß̌£¿»L Á•cI ̨ ̂Œœc "¢¿ ¿ ÑI IQ ©£[ÍI •¾ª £J "¢d¼ıÏI "®I„£cI h d "̋¦£L " ¢iSg cI ‚iS Œ£cI ß¾œÈ ­éP d łcRg .¢¾c ÑI ²¼e a Ì"K‚̂¿ ÑI"ØI fEÍI º`g ¢¾¸©ÎI ­éP" d łc•bg .²¼e ŒcI I•f •¾ª L ® ŒL h¼£¿ d ́W¼¿ J ¢d¼ıÏI fS ¿ L À£cI ­ ̌¿VEI ® ŒL ½œ[ ؼa¼œc"¢ÕãÑI ́VISgEÍIg ̋iS ¿»©œc ¢¾eI ¾d" IS iT ¬¾̇ L œY Ł¿W¼£¿ d gEI ¢¿US d C ¦c ¢¿ ¿ ÑI" IQ ©£[ÍI .é d .⁄e b IRGI Ù ºŒfi£cIg fT ÛGI º`I‚ÑI ¹•f ¢ªœıL ²¼b" d ºŒfi£cIg ́X‚̌cI I•³c é¸` ⁄`‚¿W a"é d ºi‚Y ¾¦¸L gEI 0¢¦¿U d ¿U ¾¿ cI ìJ Lg ¢d ¸cI ¢¾c ÑI" iQ ¾d Ì í¾H ¿ PE J"¢e ¸£¿UGÍI h¼£¿ ÑI I•f ½œ[ ıág ® ¸cI"­ ÑI ¢¦aI‚d K„³NEI À¾cgF¼¿ d ̋d ß¿WI¼£cI I¼ a"¯JS ıá" ©b 0̋iS ¿»ÑI 쾿 Lg ¢d ¸cI ¢e ¸£¿UGÍI ¿ iEI" ıág"0¬³£bS ¿»Ã ¢i‚ı` ¿VSgg ¢¾¿UISQ ŒœO Œ[g ³J"¢œd ¸cI ‚YEÍIg 0¢¾eI ¾ÑI IS i„cI d ³¸©N ıá À£cI d¼œ¸Ñ J 64
 • 33. ¬¾œ¸£cIg ¢fi¿ c b ¢¾ ¸ÑI [ ̂ŒcI"ÔgF¼¿ d ÓGI Í ÏI ¿ O ¢¸`I‚ÑI I‚b•d µN¼Lg ¢¿ ¿UF¼ÑI gEI ¢¾c ÑI ‚iTg gEI ¢¾c ÑI ¢¦aI‚ÑI"K„³NEI [ ícgF¼¿ ÑI ÓGI gEI fì¥g ¢¾œPI cIg „¾³«£cIg 0¢¾e¼e a ¾¿ £Œd"¬¾©£Lg ¢` ¿XGI gEI"ì¾̌£J ºœ¸£i ‚dEÍI ² b IRGI ¢¾¸i‚¿»£cI ‹H £ cI ¬¾¾ŒL ­éP"9 J ¿ fiœc ½œ[EÍI ́ œ«©œc ¢¾¿U ¿UEI ¢ª¿ J ¢¸NI‚ÑIg º¾a £cIg ‹H £ cI ¬¾¾ŒL ¢©³d"̋N‚L ã[ łc•b ¢œO‚ÑI ¹•f Ì ¬³d SgQ ¸c" ¾¸©ÎI ² ıdG J µeEI "ÍGI 0¢¾¸i‚¿»£cI ¢̂œ¿ cIg ® Œ£cI h dg K„« ÑI ‹dIãcI ¢¾©fEI " ³ dg"́XSEÍI ½œ[ ¢¾d¼©¸cI" ¿U ¾¿ cI ‹H £e ¬¾¾ŒL J ¿U fiœc"½œ[EÍI ́ œ«ÑI"Ø‚Y d K ¸ÑI ‚iS Œ£cI"h¼£Ö ß¾œÈ ­éP" d łc•bg . ³¾` Áå¸L À£cI ́ aI¼ cI ½œ[ ̨éYGÍIg"¢eTI¼ÑI ìJ L"¢¾œ[ ` ¢NSQ [ ؼa¼œc ¢¾ª¿ £cI íeI¼ag Łœ£ "‹H £e ¹ ÅI ¢¾¸i‚¿»£cIg ¢i•¾ª £cI"í£̂œ¿ cI"߸` KQS ̋¦£L I•bg ¢d ¸cI ¢¾c ÑI ¢d ıO 0¢¸NI‚ÑIg ¬¾¾Œ£cI ‚iS ŒL ¬¾¾Œ£cI ‹H £ c ̋¿UgEI S ¿»£eI ídE L"½œ[ „¾båcI h¼£¿ ÑI I•f ½œ[ ¾¸©ÎI ̆ ¿» c ıág ¢¾ ¦cIg"¢¾e¼e ŒcI" ¾¿ £ŒÑI ¿ È ²E ¿»J"¢¸`I‚©œc" ¾̂¸ÑI ¹•f S © £¿UIg ¢¸NI‚ÑIg º¾a £cIg h¼£¿ d ½œ[ ãbEI KQ¼Ng ¢¾eI„¾ÑI •¾ª L Ì ãbEI ¢¾œ[ ` ² ©¿ c íœP £ÑI IS ag ¢¾L ¿ ¿UF¼ÑI 0¢d ¸cI" ~¾³œc"¢¾c ÑI ¢d ıÏI ́ œ«ÑI"̋d ß¿WI¼L I¼ a ºœPg ®é[GÍI"ßH ¿U¼J ¢e ¸£¿UEÍI ıá . i ̌cI"¹•f º¾Œfi£cg ¢¾¿»£ªÑIg ¢¾c ©œc ¢d ¸cI ¢¾¿»£ªÑIg ¢d ¸cI ¢ i„Ð b ¢iSIQGÍI º¾a £cIg ¢¦aI‚ÑI K„³NEIg ½œ[EÍI 0 ISIT¼œc ¢d ¸cI ¾¿»£ªÑIg *¢¾œPI cI KSITg+ ¢¾JIåcI KSIQGéc ¢d ¸cI 65
 • 34. Ł³¤fl I"łf¢Î" J Ì"<" f¢O" ̈UISQ""""""›f¢‹fI"C¿ÔI c¢ı̈V" ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI"½g"ç I" " ""®bbbbbbl•bbºbbL "ß©¸cI "²I ¾d "Ì "¢ i O ".² ÑãcI "¢¿W Pg ".¢¾¿U ¾¿ cI " ¿ ¿UF¼ÑI "¹ ÅI "̋`IåcI "¢J‚Å "㣸L "ßi ¸L"ßNEI" d"Á¼¸©ÎI"‹¾¿ cI"̋`I‚L"¢¦¿U Ã"4<<<"ÓGI" ISQ ¦ÑI"ÓgEI"̋N‚L"RGI".Á¼¸©ÎI 0 ¾¸©«œc"¬̇ ÑI"²¼e ŒcI "Ì"¢¾eI„¾ÑI"¢¾` ª¿V"ßNEI" d"¢ıi‚¿»cI"¢¸JSEÍI" ¾¸©ÎI" ³£¿X P"À£cI"¢¸`I‚ÑI"¢J‚Å"›S Lg " ³ÎI"̋d"ß¿WI¼L" I¼ a"fl£`" ³£cg Ög"® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ £J"Á¼¸©ÎI"̨ ̂ŒcI"® ©£fGI"S YGI "¢¦aI‚dg"̋i‚¿»£c J"¢ªœıÑI"¢¿ ¿UF¼ÑI"µª¿W¼J"² ÑãcI" ³¿UEIS"½œ[g".® ¸cI"²E ¿»cI"ìJ L"Ì"K‚MF¼ÑI 0ÀœfiÑI"h¼£¿ ÑI"½œ["¢¿W P"ÀbS ¿»L"ìJ L"́ ¿UEI"̋¿Xg"½œ["µ¿W‚Og"Àd¼ıÏI"ß©¸cI "¯¾̂ £cI"¤¾O" d"CI¼¿U"̋`Iåœc"¢d ¸cI"Q ¦ÑI" d"¢J‚«£cI"¹•f"¢̂¿»eEI"Łœ£ "® ³œ£¿UI"Ë" ag " d"¼fg". ³bI‚¿VGI"Ë"À£cI" ³ÎIg"¢̂¿»eEÍI"Łœ£ "ìJ L"¢Œi‚Y"¤¾O" d"gEI"̨g‚¿»©œc"® ¸cI 0ß¾c cI"I•f"QI [GI" d" ıd "̋aIg" ¿ O" ³£dCéd" ıág"́U ~£¿UGÍI"ß¾¦¿U"½œ["⁄¾̂[EI"¢J‚«£cI"¹•f"²EI"‚b•c J"‚i Ng 0 ³c ̌£¿VI"h¼£¿ dg" ³œH ¿Ugg"¢¾¸©N"ßb 66
 • 35. ¦¯flÒI ®iEI ¢¾© £cIg d ¿ £œc ¢¾J‚̌ÑI ¢¾¸©ÎI íJ ­gEI À Yg C Œc ¬¾̇ £J ¢J‚«£cI ¹•f ⁄Œœ̂eI Œc IC Œc ¢¸JSEI ³£œL .ß©¸œc ¢bå¿»d ¢¾«³ d ̋¿Xg"µcéP Ë".¢ıi‚¿»cI ¢¸JSEÍI ¾¸©ÎIg Ì ¢` ª¿»cI ¢¾eI„¾ÑI ¢cE ¿ d"¤O ¦£c ⁄¿ ¿ P .¢³N ßb Ì ¢̂¾¿» cI ¾¸©ÎI ̋d"¢i¼³N ߪ̂cI 漌Og ÔgEÍI ¬¾œ¸£cIg ¢a [GÍ b".¢³ÎI Ì ¢ıi‚¿»cI ¢¾¸©ÎI ß©[ ­ «Ã ³£aé[ SI ¿WG J". ¿VSg ¬¾̇ Lg ́Xg‚[ K [ â ŒL ⁄`‚[ À£cI IC ŒœcI ¹•f ⁄N¼L ag 0 i¼ı£cIg 0C Œc"ßb"µcg L Á•cI"̨¼¿X¼ÑI"Ì ¾¿W¼£cI" d"¢[¼Õ IC ŒœcI" [ ‚ª¿UEI À£cI ¿WéÐIg S ı`EÍI ­Q ¦£c à M"À Yg"C Œc Œ[".łcR ¸Jg .C ŒœcI ­éP ³á ŒL Ë À£cI eS ŒÑIg ß¾c fi£cIg ́Xg‚¸cI d ¢[¼©Õ ­éP d ¢i¼³ÎI K‚©œc ¢i¼³N IC Œc ¬¾̇ L Ë .łcR ‚MGI ½œ[g 0¢ıi‚¿V"¢¾¸©N ßb"¢J‚Å C ¥G J"fl©¿U Ù S¼fiÑI Ì"̋`Iåœc K‚b•d ¢¥ ¾¿Wg ¢ŒJ ¿ cI ¢i¼³ÎI IC ŒœcI ¢œ¾¿ O â Œ£c ⁄¿ ¿ P .¢¾e cI 0 ³£³N Ì ¢¾¸©N ßb µ¾œ[ ⁄œ̌£¿VI Á•cI .¢¾¦¾båcI ¢¾ Y¼cI K‚b•ÑI ì¿ Èg ¢i¼³ÎI ¿VS¼cI ‹H £e ­Q ¦£c ¤c M"À Yg C Œc Œ[ Ë 0² Ñãœc"K‚b•ÑI â ŒL ßNEI" d"ìPEI"C Œc"¬M".̨¼¿X¼ÑI Ì ì¦P K [ ¿ à ̨cIçfI ­́»ß́»g íJ•L £ÀŁÀe ̨g‚¿»d ÁEI ß d".À¿ £Œi ¢¾` ª¿»cI ¢¾eI„¾Ñ J ¢Œœ¸£ÑI ßH ¿ ÑI d ¢cE ¿ d ²E ¿»J ̋`IåcI"²GI ̨g‚¿»ÑI ¢ÕãJ EI ¦L".ßOI‚d K ¸J ̋`IåcI"ß¿ œ¿ d"‚ág 0í©ıÖ ̂¾̂ Lg IìJ L".Á N 0¢¸`I‚ÑI ‹H £e ¢¸J £dg µc¼O ß¿WI¼L ¢œ©O ¬¾̇ Lg ̋`IåcI Łœd â Œ£J À³£ Lg 67
 • 36. c¢ı̈V ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI ½g ç I Ł³¤fl I łf¢Î" J Ì"<" f¢O ̈UISQ›f¢‹fI C¿ÔI "K ªcI g Øj ̈¯ ̋Ÿ•¤fIj QI [GÓI ³eE ¿»J"̋`IåcI ¢¾¸©ÎI i‚L À£cI"¢¾c ı¿VGÍI"gEI ̨¼¿X¼ÑI i È ¼f"µJ C ¦cI À̌¦ i d ­gEI"²GI i Èg"̋`IåcI ¢¾«¾LIå¿UI ¬¿US"łcR ¸J"¬£i"Ë 0łcR d K P¼£ÑI ØI fEÍI gEI Ø ³cIg ³ÎIg ¬³Lã J ¢e ¸£¿UGÍI" ıá i•cI ́W ¿VEÍIg ¢ıi‚¿»cI ¾¸©ÎIg ¢` ³£¿ ÑI ¢~ªcI I¼ a łc•bg ß©[ IgQEIg ìYE Lg d¼œ¸d d K [ ¿ ÑI â ŒL ³ ıá À£cI ¢iSIQGÍI 0®é[GÍI"ßH ¿Ugg ¢¾¸i‚¿»£cI ¢¿ ¿UF¼ÑI ̋d ­ ¿ LÍI 68
 • 37. ¦µ g".£Łß⁄Ù ¦lIjT ²g £ÀhI ÀÒI £Àc¦Ł́V £Àf¦ł́VGI ©j¦ L ²łâ àç hg3ç j. tm:l9$ •:3ç êçñtnHç %â j. ¡n2 :3ç 4 Év4·iGç Ž , 4 v4 hIç vn5ç¡nIç flnjD"9 ¦6 fl;4 vnk6â j<:$! Ëvn:D vnl#!"‒nje$! v=́ 4 vn4·ke3ç"›0ç Iç !â T1teIç !â"™tg,~ç !â v`1tl4! ïç .ä w1!ü &!â •0 vn5ç¡nIt# žtk:6²ç n0 ·i7 Ž - •0 " E tm5·2 •0 ê®nj=:3ç Ž , 4 é¦>:Iç êçñç h3ç èç·́ " 4 3ä žte3ç #â 3ç t9:5ç éñt%ä j. .t?7 tQ Éþvn5ç¡nIç Ëv7¦ngl:3ç vcj?3ç "•:3ç fij$ v́t( Éé ́tlIç"!â"ve0ç Iç vnekFç ™tf:*ç ™t<O t9$ñç 3"ÉTe4 útc1 j. ¡n2 :3ç "9 vaa>Iç êçïtk:.¬ç"T# v5ñth4 àç &ä vn5ti4ä 4 Évn5ç¡nIç 4"ç & vkm4 êçïtk:.ç tm3"⁄a>$ Ë" (~ç êt.tch3 vaa>Iç fij$" 4"!â vn»tIç êç·l?3ç ™®( 3 vaa>Iç fij$! •leIç útchj3 4"" (â" ç j# 3 aa>$t4 4 j93ç"•0 Te4 útch3 vaa>Iç"êçïtk:.¬ç v5ñth4 iP tk2 Ë"·:?Iç ¢g5 "éït7¡3ç %â v)çñ 2 Évlne4 vnlm4·n)·)"!â"vn.tk:&ç v80"!â"vnli) v.·k<4 j. vn5ç¡nIç %â flnjD 9 Ë®;4 ™tg,~ç óñ X"v9?5! éï·& j."‒nje:3ç êthg5"•0 "Ž! - •0 flke3ç! v3ït. é &â j. ™·aGç fl;4 vn.tk:&¬ç!"v7ïta:1¬ç ̅·hGç! vn5ç¡nIç"T# # 3ç 9 ‒nje:3ç •0 ›Gç! › ¬ i) j. ™·aGç •0 ›Gç!"•.tk:&²ç T4p:3ç 4 éïtg:)²ç!"vn=́ j. žte3ç ̅tg5²ç" %â ú·»·4 3ä ̅ c:3ç iP É™t;Iç fln9) je0"Ë̅·hGç 4"t6 n/! •5t<Iç Ë› ®3ç i?3ç" 3ä"ì·3·3ç flnm?$ "•:9?l2 "v7ïta:1ç ! 2tIç êç nf:It# vn5ç¡nIç "v1®. j. ¡i$ 7 žt. #ïta:1ç flnj=:# žtnh3ç 9 Žç 6p# fi3ð #ñ 4 Év3tc93ç! ·kl3ç •:9?5! vn&ñtHç! "vnj(ç 3ç vn5·7 Iç! "¡<e3ç! ‒>b:3ç Ëvn?n 3ç vn.tk:&¬ç! v7ïta:1¬ç êt.tch3ç j. é n(~ç ¦6 7ò·$! vn5ç¡nIç"êt7t/! •0 fln(ç Iç u5t& ™tg/ä ‒:7! vn4·ke3ç êthgl3ç j. ;2â ¡n2 :3ç ‒:7 t4 ç n;2 êçïç 7²ç flnjD "9 õta:(ç 4 tm5â ñt9:.ç j. vn97 b3ç v)tn?3ç ú·»·O ‒:m$"t4 ®nj1 êtnekFç â tk2 Ëv5ç¡nIç vn?0tl$ j. %â!"•97 b3ç fb3ç j. ‒mjn3tD !¡2 7 t4 ç n;2 7¦3ç ™tk.~ç"‒3t. •j;Q v7·kl:3ç êtnekFç žtk:6ç ‒nḱ •0 fl( 7 â u<7 vn t9Fç"v)tn?3ç"flnjD" â vhnhGç! Ëê¬!thIç ¬ä iP ¬ v97 b3ç fln(ç Iç &ç $! žte3ç"̅tg5³3 •)t)~ç"ñ aIç •6 u ç b3ç ·2 ›jcl4" 4 v9?5 â tk2"Évm& 4 vn.tk:&¬ç êt.tchj3 vaa>Iç êçïtk:.¬ç "·:?4 j. t9j) %q7" â iP"•:3ç n»ç·Iç T# 4! Ë" (â vm& 4 ï! Zç! )·:Iç fl( 3ç !!ð tm7ïq7 u ç b3ç 4"vkm4 v97 b3ç v)tn?3ç w5t2 çðä t4 v0 eI"• t9Fç flh;3ç flkD •0 •.tk:&²ç"™ e3ç v3p?4"tmn3ä ̅ c:3ç fijm:?Iç žâ ™!thIç žâ fl4te3ç j. •97 b3ç flh;3ç h7 fl6! Éé nhg3ç žâ vnlf3ç êth9c3ç" 3t́ •0 •0 %q7 4! vn t9Fç v)tn?3ç" n# $ ‒:7"‹n2! vn97 b3ç"êçàtg.²ç 4 92~ç" ng:?Iç 4! É®;4 w=9́â vn3tIç T5ç·1 â 3ä éñt*²ç ñ E! Ëvj8)~ç 4 t6 n/! u ç b3t#"vhje:Iç êçñç h3ç ðt>$ç Ëvn t9Fç v3p?Iç . 7 h:# ›0 $ 69
 • 38. c¢ı̈V ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI ½g ç I Ł³¤fl I łf¢Î" J Ì"<" f¢O ̈UISQ›f¢‹fI C¿ÔI "K ¢¾eI„¾ÑI ‚i ŒLg ¢ ı©ÑI ßi¼©£cI SQ ¿ dg ̋a¼£ÑI À d„cI ‹d eãcI i È «i h‚PEI ¢³N d 0̨g‚¿»©œc ¢dTécI "Ì ¢igI„cI ‚«O 㣸i ̨¼¿X¼ÑI S ¾£PI ²GI ¤¾O .ß©¸cI ¢iI Jg SIgQEÍI ̋iT¼L ¬£i łcR ¸J KS ¿»£¿UIg łc•c ídTécI Á‚ıªcI Q¼³«ÑIg ⁄a¼cI ́ ¾¿ L À̌¦ ¾` .¢¸`I‚ÑI ̨g‚¿»d ‒ Û 0C b‚¿»cI ̋d Sg ¿»£cIg CIãÐI ©¦bbbbb¤bbg •0"êtnekFç"êçñ 1 v7·h$ ú! `4 ñt,ä •0 flke3ç vnkl:3ç! 4tb:j3 vn# fIç vnekFç êñ 1 â e# •6!"vn?n ñ Žç 6â v%®% 7 D L Év0tg* vn5ç¡n4"fl&â 4 ve0ç Iç ç n4 ðt>$ç êçñt?4 ‒6â! vn5ç¡nIç n# $ •0 vnjZç êt.tkFç! tI 93ç ñ! # êtnekFç"vn.·$! ñt9(ä "9 Ë•jZç!"•l,·3ç 7 nea3ç j. v4te3ç vn3tIç ç n4 •0 ñç h3ç fl&â 4 vnjZç êt.tkFç! tI 93ç"" 3"ve0ç kj3 '·4"flk."fl&ç 4 tm5p`# ñ!t`:4 v)tn)" »!"9 Ëv0tg* vn5ç¡n4 ž·mg4 õ·a>#"•jZç nea3ç j. Évi7 `3ç vnjZç êtnekFç 9. ÉTl,ç·Iç"vn.·$!"ñt9(ä "9 Ëv0tg`3ç vn5ç¡nIç Øj ̈¯ I Ò ©l ̈¯fI «¢Åª³ÔI ̊̂Å̈̂Îj ¦£ªL S ı`EÍI ̋©Ng ¢¿»a ÑI"9 ¢¿»a dg ̨¼¿X¼ÑI ìYE L" ¿ a ¢ıi‚¿»cI ¾¸©ÎI ̋d" IC Œc ¬¾̇ L ¬£i .̨¼¿X¼ÑI"S ¾£PI ¸J .º¾¦̂£œc ¢œJ ag ¢i N OåŒÃ ›g‚ œcg 0 OåŒÑIg"S ı`EÍIg d¼œ¸ÑI ̋©Ng ¹Sg Ö"¬fEI íiSIQGÍI ícgF¼¿ ÑIg í¾¸d ÎIg í O ¦c b ̆ ¿UgEÍI Łœ£ d ¾¿ ¿V øI‚¿VG J ½¿W¼i 0̨¼¿X¼Ñ J K ¾Yg ¢aé[ ¬³c i•cI ² ı¿ cI d ¢~`g íi¼¸©ÎI í̂¿V cIg í¾e ÑãcIg 6:
 • 39. ©¦bbbbb¤bbg v`1tlI"vn3t:3ç vc`5~t# vnkl:3ç! 4tb:j3 vn# fIç vnekFç"w4t1 É™!~ç Ž m3ç"›nh=:3 tmne) ñt,ä •0 êtń·:3ç! ñti0~ç k&! ú·»·Iç Ë :n<ml4"í *! ú! `Iç M h:3 vi7 * êtnek& #ñâ" 4 àth3 h."9 êtnekFç vn.·$ Ž m# vi7 `3ç ve#ñ~ç"êtnekFç Ž , 4 v7·m& êt*ñ! #ñâ"‒ndl$ vnjk. n,p$"9 ËvnjZç êt.tkFç"êtn5ç¡n4 •0 vn0tg`3ç ñç 1ä"vnk6p# vnjZç ËvnjZç êt.tkFç "·:?4" j."v0tg*"vn5ç¡n4"ñç 1ä"fl&â" 4 #·ek& ‹3tD ëç 'ä"9 Ëvm& fl2"•0 vnjZç êtnekFç êtń·$ un2 $! nk<:3 v7·m&"êçàth3 ‒ndl$ n,p$"9 ¬̇ L ¿VSg S YGI "Ì ¢c O ¢¿UISQ ¢¾«³ d º`g ¢¾¸aIg Í O ½œ[ ß©¸cI" ¿ fi£¿ i ©b 0́X‚̌cI I•³c ©¦bbbbb¤bbg Éú! `Iç •0 vi7 `3ç ve#ñ~ç êtnekFç"êñt:(ç Év0tg`3ç vn5ç¡nIç ™·' t7·m&"vkdlIç êçàthj3ç"ñt,ä •0 vn3t:3ç ñ!tZç •0 v1t.²ç v5ti4½ ú·»·4 j. wjf:*ä ç·c:# ̅teIç èt9`3ç v7tkG"àtbn93ç v4tkGç vnek& "9 "Éìð·kl2" vn3tIç vl?3ç ‒) # ç·c:3 v7 bGç v.tkFç vn5ç¡n4 ê >$ç" 1! ˽v0tg`3ç vn5ç¡nIç Ëv.tk<j3 vn3tIç 3taIt# T3!q?Iç 'â"v*ñ·3ç n,p:3 w. :)ç! ú·l3ç v#ñth4 "›0! vnjZç êt.tkFç "vn5ç¡n4½ ú·»·4 êñt:(ç "v7 n* 3t# v;3t;3ç vng3~ç vnek& "9 ™tf*â! v7 d5 t»! . kb$ ɽݕ5 Iç k:<Iç êtkdlI ñ!ï #â flgc3ç ̅·h' v#ñth4! •.tk:&²ç Ë ç nIç •0 Tn ta(â! êtnekFç" 4 v.·k<4"àthj3ç •0 šñt* 1!"Ëêt*ñ! •0 É•Ÿ3!~ç ‒nje:3ç! v0tg`3ç vn5ç¡nIç½ ú·»·4" j."wjf:*ä ò 2p# vnkl:j3 w3tŸi?X éñtŸ' vnek& "9 Tj.t0 v2ñt`4 Ž .! Éêt*ñ!"•0 vnhn9c$ ¬tf*ç! v7 b5 t»! . kb$ àth3 •0"ɽÝv1®. v7â ËvnjZç"v.tkFç !q*" n# $"•0 T)ñtQ! T7·ek& v3! 3ç vn5ç¡n4 •0 7·i:3ç! vn# :3ç"útc1½ ú·»·4 j."wjf:*ä é 7·a3t# b(~ç #ïç·3ç vnek&"9 é . tmn0"šñt* Éêt*ñ·3ç! ö! e3ç 4 v.·k<4 9. ú·»·Iç óñç $ L 1! ˽vnjZç êt.tkFç! ËvnjZç v.tkFç 4"T7ñçïä!"#·# :3ç flhGç •0 T)ñtQ 6;
 • 40. c¢ı̈V ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI ½g ç I Ł³¤fl I łf¢Î" J Ì"<" f¢O ̈UISQ›f¢‹fI C¿ÔI "K ¢¾eI ¾d" d¼œ¸d ½œ["­¼¿ fiœc í YI¼ÑI h c ÁEI‚œc [é̂£¿U J"® ¾ŒcI łc•b" ıá ©b ⁄¾eåeEÍI ̋aI¼d ÓGI C¼«œcI łc•bg". ¿VS¼cI d ¢N‚ £¿ ÑI S ı`EÍIg ß¾c fi£cI ¬[ L 0 ¿ ¿UF¼ÑIg KISIT¼cI d ¢[¼©«Ñ ªcI I NEI ½g K e»g ¥¢Å̈W ²¼©¿ ÑI Sg Ö ¬fEIg K‚b•ÑI"¢¦¾b‚L"9 ¢¾eI ¾ÑI" [é̂£¿UGÍIg ¿VS¼cIg IC ŒœcI d K Œ£¿ ÑI S ı`EÍIg d¼œ¸ÑI"̋¾©Å ¸J ¢¾bS ¿»L ¢ª¿ J"¬£L ²EI À̌¦ i"À£cI .K‚b•ÑI ¢¥ ¾¿W ¢œO‚d"ÀLE L".¢dTécI ¿UIS cI CI‚NGIg ‚i‚È d C ³£eÍI [g 0¢¥ ¾¿ œc ¢bå¿»d ¢ Î Ø‚Y d .̨g‚¿»ÑI Ì"¢©f ¿ ÑI ¾¸©ÎI"̋d C¼¿X ½œ[ KQ¼¿ ÑI flŒ L Ë" ³L ̇OéÃ"CÍQGéc ¢ıi‚¿»cI" ¾¸©ÎI ½œ[ ³¸iT¼L ¬£i .KQ¼¿ ÑI 0K‚b•©œc"ÀH ³ cI ́ c J ›g‚ÐI"ߦa .łcR 6<
 • 41. ©¦bbbbb¤bbg Évi7 `3ç"ve#ñ~ç"êtnekFç Ž , 4 Évn5ç¡nIt# ›je:$ n»ç·4 p`# ve0ç Iç êç 2¦4 7ñt`4 ïç .ä e# nkE! v7·mFç êç 2¦Iç M h$ 3®( L Évnkl:3ç! 4tb:j3 vn# fIç"vnekFç Žç *ä wD É•l,! àth3 h. Ëvn4·ke3ç êt)tn?3ç n# $! v4te3ç vn3tIç ™t<4"•0"• ta(â é .t?O Évnl,·3ç é 2¦Iç T4tb4"un2 $! <Ô £c b Àf d"̋`I‚L K‚b•d Sg Ö"¬fEI ²EI ÓGI"Q ¿ cI I•f Ì KS ¿VGÍI S Åg 0 Œ¾aQg"ÍIQg I‚¿ £ ²¼ıi ²EI"À̌¦ ig <¾IüªfI" "¢³ÎIg ³` fg ³[¼¿X¼d ¤¾O d K‚b•©œc ¿ £Œd â ŒL ½œ["Á¼£Èg < N¢£l fI = ¢` ³£¿ ÑI "= ¢¸`I‚ÑI ISãdg ̨¼¿X¼ÑI Ì ¢¸`I‚ÑI"KSQ ¦d"µ¾` ÀLE L Á•cI ® ¸cI S YGÍI"­g £ig < ­¢Å̈̂fI " fI‚bGÍIg ¢¾c ı¿VGéc ¢¾[¼¿X¼ÑI ¡ ¦¿UEÍI ¯¿ J"µcéP d ¬£ig"< Ł̈XÃfI ̊̆Å•̈¯L = ³ [ ¢¦LåÑI ‹H £ cIg ³O‚̂L"À£cI "¢¦¿U d"¢¸`IåÑI ¢³ÎI" fI‚L À£cI"­¼œÏI"â ŒL f ¬£i < «¢Oìœ I jEI «¢Å̈WäfI d C„ÎI I•f À¿ £ıig 0µ d Ł¾ª £cI gEI ßı¿»ÑI"ßO fR LI ²E ¿V d"À£cI ìJI £cI"gEI ìıª£cI"KS ¿ [g ¢¸`I‚ÑI ̨g‚¿»Ñ"¢¾Œ¾ŒÏI ¢` ¿ ÑI ¢©¾ŒcI ß á µe¼ıc .¢¿W P"¢¾©fEI"K‚b•ÑI ¢¾[¼¿X¼ÑIg ¢¾¸aI¼c J OåŒÑI ¬¿ £L ²EI À̌¦ ig 0K‚b•ÑI ¢¥ ¾¿W ⁄Œ¦¿U À£cI ¢¿»a ÑIg ̋a¼£i À£cI ¾¿W¼£cI ½œ[ ‚¿ £Œi ²EIg .IQg Ö fQ [ ²¼ıi"²EIg .KEI‚NEÍIg ́ e «£cIg ¿ iEI ¢`g‚¸ÑI". 532;3 ¢JS ŒÃ"é©[ .ßı¿»ÑI ßO ½œ[ ̋a¼cI ãbEI ³Œ¾¦̂£c ²¼ıi ²EI "¢H ÑI Ì ;3 "CISg ²¼ıL" d"ßı¿»d ¦¦¿ d d ¢H ÑI Ì"53 "²EI ¹Q ªdg"Sduhwr ²¼e ŒJ 73
 • 42. c¢ı̈V ÅhI¿Åg"SI dGI" NEI ½g ç I Ł³¤fl I łf¢Î" J Ì"<" f¢O ̈UISQ›f¢‹fI C¿ÔI "K "¢H ÑI Ì 53"ØI ³£¿U J" d"¢¾¸¿Xg ßb ¿»d d ¢H ÑI Ì";3 ßO ıá Ô £c Jg .‹H £ cI d 0ßb ¿»ÑI ¹•³c ¢¾¿U ¿UEÍI" ¦¦¿ ÑI" d ¢ÀfÃO" ̈WIäfIj K e» I"é œL ºH M¼cI d ²¼ı£ig .¢¸`I‚ÑI Łœd â Œ£J"ÁEI .¢œO‚ÑI"¹•f Ì EI ¦i ¢¸`I‚©œc"Àœ¸ªcI"² f‚cI ²GI < ¢¾c £cI = èbEÍI ½œ[ í£fiª¿W Ì K‚b•ÑI ́ œd = fiª¿W"43 d ßaEI Ì ¢¾œ¾¿ ª£cI K‚b•ÑI = C ¿ £aGÍI [ ¢¾¸©ÎI Ø‚Y d ̨¼¿X¼ÑI Ì K„« ÑI" ¿UIS cI = C ¿ £aGécI [ ÁEI‚cI [é̂£¿UI ‹H £e 0KSg‚¿ cI" [ K e ¿ ÑI" ¸¾a¼£cI ÏI I•f"­¼O"¢¾œ¿WI¼L"¢œ©O ¬¾̇ L À̌¦ i".¢` ³£¿ ÑI ¢³ÎI d ¿U d ߸` QS"² ©¿ cg í YI¼Ñ J ‚¿V ¦ÑI ­ ¿ LÍIg ®é[GÍI ßH ¿Ug ­éP d"¢¦¿U ÑI ¹•³J"® ¸cI ÁEI‚cI ¹ ¦£eI KS MGIg 0̨¼¿X¼Ñ J Àdé[GÍI ® ©£fEÍI Kå` i Ê ¢cg Ö ̋d SI‚ŒcI À¸e ¿Wg ícgF¼¿ Ñ J ‚©£¿ ÑI ß¿WI¼£œc KQ ¸£d I¼ a ºœPg ¢³N d èbEI ØI ³£¿UI À̌¦ i ©b 0µeE ¿»J ̋`IåÑI"̨¼¿X¼ÑI"Ì R¼ª cI"ÁggRg 74
 • 43. ©¦bbbbb¤bbg L Évnkl:3ç! 4tb:j3 vn# fIç vnekFç Žç *ä"wD Éve#ñ~ç êtnekFç"v2ñt`O ê .â •:3ç"é 2¦Iç M h:3 v́t( Évn5ç¡nIt# vnleIç êtmFç 4 àthj3 nc>:3ç ÉT:0 f3ç t:ji# vn3tIç t:lF"9 É 7ñt`:?Iç"¢j<O vn5ç¡nIç flnjD u:i4"9 Éþvn5ç¡nIç v7 7 4ü vn3tIç éñçò!"9 Évn5tI 93ç ̅ g3ç"9 Évk:mIç!"vi7 `3ç"êtnekFç"9 Ëž®.²ç fl t)! 3ä v0t»²t#"9 ‒H¢¤¼fI µÅÅœLj S¢MDÓI Ł£¤L ¢œ¿WI¼Ñ ¢ Î í¾¸L ıág 0‹H £ cI ¬¾¾ŒLg"̋¦££œc"¢¾cDI ̋¿Xg À̌¦ i .¢¸`I‚ÑI Łœd â ŒL ¸J ¬£i Í Àıc".® ¸cI ÁEI‚cIg ®é[GÍI"ßH ¿Ugg ¯̌¿ cI [¼©Õg SI‚ŒcI À¸e ¿W ̋d ß¿WI¼£cI ̋¦££cI ¢¾œ©[ ¢œ¾¿ O ¬¿ i ÁSgQ ‚i‚ŒL T ÛGI ¿ fi£¿ i ©b 0̨¼¿X¼ÑI ² ¾¿ eg ŁœÑI"ÀY 0̋`IåcI ß¿ œ¿ d"Ì ¢ıi‚¿»cI ¾¸©ÎI ÓGI ̋`‚ig . ³¾œ[ ß¿ fiÑI"‹H £ cIg 75
 • 44. bbbТP "¢Œ¾aQ"¢`‚¸d"À[ £¿ ig"łJ ¿»£d"̨¼¿X¼ÑI"²¼ıc"í³cI"‚dEÍ J"́ ¾c"¢¾eI„¾ÑI"½œ["ß©¸cI"²GI "® ¸cI "­ ÑI "ìJ L " ¾c ı¿VGI "­¼O " YI¼ÑI "¢~¦¸L "²EI " ©b "0¢d ¸cI "¢¾c ÑIg "¢iSIQGÍI "®¼œ¸c J " d"¢¾eI„¾ÑI"²gF¼¿V"²¼ıJ"K H ¿ cI"S ı`EÍI"ì̌£c"éi¼Y" £agg"KQ ¸£d" Íg Ö" œ̂£L" a 0¢iSIQGÍI"flc ¿ ©œc"¢`‚¿ cI" ¿W ¿ £PÍI <"KSg‚¿ J"ìb•£cI" «i".¢¾eI„¾ÑI"²E ¿»J"¢¸`I‚ÑI"̨g‚¿»d"‒ Û"² ©¿ cg .¢¾eI„¾ÑI"Ì"í¾¿U ¿UEÍI" i‚MF¼ÑIg"SI‚ŒcI"À¸e ¿Wg"¢¾c ÑI" ¿U ¾¿ cI"À¸¿XIg"¢`‚¸dg" i È ="¢ıi‚¿»cI" ³ÎIg"CIãÐI"̋d"Sg ¿»£cI" ¸Jg"¢i ¸J"̨¼¿X¼ÑI"S ¾£PI "ìJ Lg "¢d ¸cI "¢¾c ÑI " iQ ¾d "Ì "í¿US ©ÑIg "í O ¦cIg "CIãÐ J "SI‚©£¿U J "¢e ¸£¿UGÍI ="¢iSIQGÍI"®¼œ¸cIg"ÁS¼£¿U cI"²¼e ŒcIg"¢¾d¼©¸cI" ¿U ¾¿ cI "K‚b•ÑI"í©¿ L".¡¼œ¿UEÍI"¢¾[¼¿X¼dg"‒¼¿Xg+" ¾N"ßı¿»J"¢¸`I‚ÑI"K‚b•dg"Łœd"QI [GI ="*000".̨¼¿X¼©œc"à¼e ŒcIg"À Œ£cI"¯¦¿ cI".•¾ª £œc"¢œJ ag"¢i N" OåŒd ="¢¾¿U ¾¿U"¢J «£¿UI"½œ["­¼¿ ÏI"ß¾³¿ £c".̨¼¿X¼ÑI"­¼O"®é[GÍI"ßH ¿Ug"¢~¦¸L "CI [EI "gEI "í©HIQ "C a ¿WEI "Q¼Ng "® [ "º̂ à "é©[ "¢ªœ£ "¡I„OEIg " I¼ a "­ ©¸£¿UI ="í©HIQ 0¢i ¸J"SIgQEÍI"¬¿U ŒL 76